Kirkebog for Nors og Tved sogne 1781-1785
Thisted amt, Hillerslev herred, Nors og Tved sogne
Kirkebog G

Denne kirkebog er et sammensurium af løse kirkebogsblade, her samlet under et.
At det forholder sig sådan, viser følgende forhold :
- Det første kirkebogsblad (Døbte i Nors 1699) hører til den tidligste kirkebog i Nors-Tved, hvor det mangler.
- Nogle kirkebogsblade er fejlvendte.
- Nogle af siderne hører tidsmæssigt sammen, men optræder i fejlagtig kronologisk rækkefølge.

Siderne er alligevel vist i den rækkefølge, hvori de optræder i arkivalieronline. Det vil dermed være lettere for interesserede at finde dem der.

Hvad årsagen til den ejendommelige opsætning skyldes, kan der kun gisnes om. En mulig forklaring er, at Anders Eriksen Hvass, sognepræst fra 1780, kort efter sin tiltræden har følt det rimeligt at adskille de to sognes optegnelser i hver sin kirkebog. Dette har resulteret i to adskilte kirkebøger, som kan være påbegyndt med en afskrift fra den 'blandede' kirkebog. Fra denne stammer så muligvis den herværende rodede og kronologisk ukorrekte samling af kirkebogssider.

Der er dog på trods af uordenen grund til at betragte bogen med interesse, da tekstsiderne ikke er fuldstændig identiske med de øvrige kirkebøgers dubletter og således kan nogle oplysninger suppleres med ellers ikke oplyste detaljer.

Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notatnumre
Døbte i Nors 1699 opslag 2 - 3 ingen 6055 - 6066
Døbte i Tved 1781-83 opslag 3 - 4 pag. 73 - ingen 6067 - 6081
Døde i Nors og Tved 1781-84 opslag 4 - 5 ingen 6082 - 6129
Viede i Nors og Tved 1781-84 opslag 5 - 6 ingen 6130 - 6150
Døbte i Nors 1783-85 opslag 6 - 7 ingen 6151 - 6164
Døbte i Tved 1783-85 opslag 7 - 8 ingen 6165 - 6178
Døbte i Nors 1781-83 opslag 8 - 10 ingen 6179 - 6210
Konfirmerede i begge sogne 1783-85 opslag 10 - 11 ingen 6211 - 6213
Døde i begge sogne 1784-85 opslag 11 pag. 104 6214 - 6235

* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanninger

g2a
De næste to kirkebogssider er for- og bagside af det samme blad. Siden er fejlagtigt anbragt i denne kirkebog og hører egentlig til i 'Kirkebog for Nors og Tved sogne 1675-1736, døbte i Nors 1699', hvor den mangler, men hvor den er genindsat  i nærværende kirkebogsprojekt.
Siden er desuden fejlagtigt anbragt med bagsiden først. Denne fejl er rettet ved indsættelsen i den nævnte kirkebog. Se deri notat nr 480 - 491.Døbte i Nors 1699-

[Ki]rsten


6055.eadem die døbt Christen Anders barn kaldet
Bodil suscept. Søfren Vestergaardt, Salmand
Niels, Maren harboes, Kiersten Pedersdr, Else
Jensdr

6056.d 27. April døbt en fremmet qvindes barn
kaldet Elsebeth, susceptores Christen Pouls.
Christen Christens, Karen Jensdr, Else Nielsdr
Kiersten Madtsdr. og udlagte hun til barne
fader en karl aff Kiøbenhaffn ved nafn
Christian Daniel. qvindens nafn var Else
Christensdr. Skindrup.

6057.Dom 4 post pascha: døbt Christen Østergrtz
barn i hinding kaldet Niels suscept. Sal-
Mand Niels, Jens Jeps, Jens Niels, Johan
frost, Maren Brixdr.

6058.Dom 6 post Trinit: døbt Simon Peders
barn kaldet Kiersten suscept. Peder Simons
Peder Anders, Niels Jeps hustrue, Mette
Andersdr og Mette Christensdr.

6058. Dom 10 post Trinit: Døbt Niels Ter-
chels barn i Vorring kaldet Terchel, su-
 scept: [Boer] Niels, Niels Anders, An-
ders Peders, Anne Oluffsdr
g2bDøbte i Nors 1699-


g3a 6060.[…..  … ] Regum] døbt Terchel Søfrens barn i V[…..]
kaldet Søfren suscept. Jacob Søfrens, Tøger Søfrens.
Christen Lynge, Else Nielsdr, Maren Nielsdr

6061. dito døbt Christen Christens bachis barn kaldet
Birgitte suscept: Niels Smed, Jens Jeps, Jens
bach, Anne Christensdr, Maren Nielsdr

6062. Dom oculi døbt Søfren Vestergaardtz barn
kaldet Anne, suscept. Christen Smed, Niels Cor-   
tegaardt  Christen Anders, Anne Lundsgaardt,
Karen Tomasdr.

6063. Dom reminisere døbt Jens Jeps barn i
Ørgaardt, kaldet, Lauridtz. suscept Niels Je[…]
Christen Peders, Jens Jeps, Mette Christensdr, Anne
Nielsdr.

6064. eadem die døbt Anders døffholds barn kaldet
Else, suscept: Jens Jens, Peder Peders, Anne             El[se]
Christensdr, Dorthe Brixdr

6065. Dom Judica døbt Lauridtz Skomagers barn
kaldet Dorthe suscept: Peder Dige, Niels                     Dor[the]
Leerhøj, Maren Nielsdr, Kiersten Oluffsdr, Anne
Jensdr.

6066. d. 5. April døbt Christen Lauridtz barn, kaldet
Anne, suscept. Torchel Søfrens, Christen Lyng            An[ne]
Inger Nielsdr, Maren Christensdr, Maren Nielsdr

Optegnelserne på de næste 2 kirkebogssider, for- og bagside af samme blad,  findes også i 'Tved sogns Kirkebog 1781-1814  pag. 1 – 3'. Se heri notaterne  5426-5340

Døbte i Tved 1781-82
 

                                                  1781
                                           Tved Sogn
                                               fødte
6067.D: Cantate hafde Jens Ladegaard sin Søn Thomas
til Daaben, Fadderne: Degnens Hustrue i Skinnerup
Ch: Niels: Hustrue p: Ballerum, J: Michels: i Skinnerup, Niels
Frost i Skaarup og Christ: Hinding –
6068.D: 4 p: Trin: hafde Marqvor Christens: sin Søn Peder
til Daab Fadd: Maren Nielsdtr: Ane Kiærgrd: Niels Kgrd,
Peder Christensøn, Poul Østergrd alle af Tved Sogn
6069.D: 16 p: Trin hafde Christ: Jbsen sin Søn Jens Christian
til Daaben, Fadderne Else Michelsd: A: Marie Juul,
Ped: Michels: Berth: Christens: og N: Thoudal af Baller:

                                              1782
6070.[D:] Jnvoc. hafde Jens Trolborg sin Søn Christen til Daaben.
Fad: Mads Jversens Datter paa Ballerum: Anne magrette
Peders Dater, Jens gasbierg, Peder Balle, Ch: Hinding
6071.Eadem Die Peder Christensen [ibd:] hans Daater
Maren Kierstine til Daaben.fad: Anne og Maren
ChristensDøtre af Hundstrup Sogn [Marius] Christensen,
Christen Krogh, Niels Toudal af Tveds Sogn.
6072.D: Cantat: hafde Christ: Hare sin Dttr Karen til daaben
Fad: Inger Marie Nielsd: Else Cath: Andersd: Niels
Kiær, Endvold Niels: Anders Hare
6073.Dca 2da p: Trinit: hafde Hendrich Pedersens Enke sin
Datter Henrita Marie til Daaben. Fad: Sr
Bierrings Datter Zidzel Marie, Søren grobgaards
Datter Anne, Lars grobgaard, Jacob Tunge, Peder Schin
-dtr drups Søn Peder
6074.[d ..]de Junij døbt en Betlers uægte Barn Peder
    Christian kaldet
g3b


Døbte i Tved 1782-83

g4a 6075.d 19de Junij hafde Christen Degn sit Barn til
Daaben, Christen. Fad: Christen Kroghs Hustrue,
Peder Michelsens Hustrue, Peder Christensen, Christen
Mideholm, Peder michelsens karl Bertel.

6076.d 14de July: hl: Dca 7ma e Trinit: hafde Niels Jacobsen
Thraae sit Barn Jacob til Daaben. Fad Jens
Mariagers hustrue, Peder Balles hustrue, Niels Christensen
Møller, Christen Jellesen, og hans Søn Ole.

6077.D: 15 p: T: hafde Søren Christ: sit Barn Christen til Daaben
Fadd: Ped: Smids Kone og Endvolds dito, Jeppe Fer-
regrd, M: Niels: og And: Anders: af Sønderbye –

6078.D: 18 p: Trin: hafde Niels Møller sin Søn Niels Chri-
stian til Daaben, Fadd: N: Christ: hustrue af
Wixøe Sogn, Zidsel Langrd, Ped: Balle, Ed-
vardt og N: Peders: af Nors bye.

                                  1783
6079.Feria 2da Paskatos hafde Lars grobgaard sit Barn Peder
til Daaben: Fadd: Peder Nielsens dater Dorethe i Nørby,
Anders Andersens dater Dorethe Cathrine, Peder Andersen,
Edvart Benditten, Anders Andersen

6080.D: 16 p: T: var Niels Møllers Skiælbergs hds Søn Anders
til Daaben, Fad: Mads Langrds Dttr af Ræhr Zidsel
grobgrd, Niels Traad, og 2 Karle af Skiælsgrd

6081.dito Dag Ped: Christ: paa Ballerum hds Dttr Maren
Fadd:  Ch: Peders: Kone af Skin: Ch: Krogs dito Ped:
Michels: Christ: Tunge og N: Todal paa Ballerum
Optegnelserne på de næste to kirkebogssider findes også i henholdsvis Nors sogns Kirkebog 1781-1815 og Tved sogns Kirkebog 1781-1815. I det herunder viste er notaterne fra de to sogne blandede.

Døde i Nors og Tved 1781-82


                                                1781
Fortegnelse over de døde i Nors og Tved Sogne
6082.D: Jub: blev Henrick Peders: Søn Peder af Tved-Sogn
            begraven    -    -   gl:  -    -    - 3 Maaneder
6083.d: 17 Maij blev Christ Bunk i Worring begr: gl: 53 aar
6084.d: 1 Junij blev Niels Jacobs: af Tved-Sogn begrav: gl: 51 aar
6085.d: 20 dito blev And: Hare af Worring begrav: gl: 67 aar
6086.d: 4 – p: Trin: blev Maren Nielsdtr af Hinding begrav:gl: 30 aar
6087.dito Dag Christ: Niels: dttr Johanne paa Ballerum  -  - gl: 3 aar
6088.d: 31 octbr: blev Birgitte Christd. af Tved begraven gl: 70 aar
6089.D: 22 p: Trin: blev Lars Rimme fra Ballerum by:  gl: 92 aar
6090.d: 1 dec: blev Mette Kandstrup af Tved begr:  gl: 66 aar
6091D: Septb blev Maren Agerholm af tved beg: gl: 76 aar
6092.d: 1 Febr. blev N: Peders: i Nors begrav:  gl: 64 aar
6093.Mariæ Bebudelsesdag blev Andreas Enochsens
Søn Lars Christian begraven -    -     -     -     - gl: 1½ aar
6094.d 23de Marts blev Jens Basses hustrue Karen
Nielsdatter begraven     -     -     -     -     -        gl: 55 aar
6095.d: 20de Martij blev begraven Niels Hindings
Hustru Maren Anders Daatter -     -     -     -   gl: 45 aar
6096.d: 7 Maij blev Sl: Ch: Mourids: Encke begraven  gl: 65 aar
6097.d: 16 dito blev Mads Ivers: Dttr p: Ball: begr   gl: 19 aar
6098.d: 18 dito blev Henrich Peders: af Nbye begr:    gl: 38 aar
6099.d. 22 dito blev N. Bierregrds dødfød Søn begravet
6100.d 19de Junij begravet Christen Degns Spæde Barn 8te Dage
paa Ballerum, navnlig Maren -     -     -     -     -    gl.   8te Dage
6101.d 15de Julij begravet Bertel Vestergaard i Nors   -gl-  22 aar
6102Dc 11te e Trinit: begravet Niels Jacobsens
barn Jacob i Tveds Sogn -     -     -     -     -     - gl: 12 uger
6103.samme Dag Knud Ves[løses] Kones Moder
[………….. N …………………….]        gl 76
g4b


Døde i Nors og Tved 1782-84


g5a 6104.Dca 3tia a Trinit begravet Lars nielsens Søn i
Hinding, Niels Christian -     -     -     -     -     gl 2 aar  5 uger
6105.D: 15 p: Trin: blev Ingeborg Andersd: i Tved Sogn – gl: 24 aar
6106.d: 20. Septbr: blev Jens gasb: hustrue begrav: - gl: 38 aar

                                     1783
6107.9de Jan: begravet Christen nielsen paa Ballerum
                                                                          gl: 52 aar
6108.Dca 2da p: Epiph: begravet Anders Frøkiers
spæde barn Maren     -     -     -     -   gl  6 uger
6109.Langfredag  P: Vestgrds Spæde barn begrav:
6110.d: 13 febr: blev A: Marie gasberg begr: gl: 35 aar
6111.D: 8 p: Trin:  blev J: Agerh: hustrue af Nors begr: gl: 51 aar
6112.D: 13 p: Trin: blev Niels p: Skiælsb: hds spæde Søn begraven
6113.d: 14 blev Ped: Ch: p: Baller: hds Søn begrav: gl: 2 aar
6114.D: 23 – blev N: M: p: Skiælsb: anden Spæde Søn begrav:
6115.D: 2 Adv: blev Maren Bak i Nors begrav: - gl: 64
6116.D: 10 Dec: blev N: Bierregrd Spæde dttr: begr: gl: 2 dage

                                   1784
6117.D: 2 p: Ep: blev Mar: Jepsd: af Nors begrav: gl: 64 aar
6118.D: 19 Febr: blev Jens Frøkiær af Worring begrav: gl: 80 aar
6119.d: 1 Apr: blev Ane Berth[…….] begrav:      gl: 53 aar
6120.d. 27 dito blev Ped: Westergrd begr:    gl:     55
6121.d: 29 Junij blev en gl: Mand Betler fra Wends: begrav 62
6122.d: 10de Julij blev Erich Foget begrav:    gl:    63
6123.D: 25 Dito blev And: Niels: yngste Søn begrav: 11 uger
6124.D: 29 Dito N: Jepsøn af Nors begrav:   gl:   67
6125.D: 5 aug blev N: Frostis hustrue begr:   gl:   57
6126.in Junij blev Mich: Bak begrav:      gl:       57
6127.D: 16 blev A: Niels: Spæde brn begrav         14 dage
6128.D: 23 octbr. blev H: Sørens [hustrue] begr:   gl:   45
6129.[..] 11 p Tr: blev [………….] brn begr […….]

De næste to kirkebogssider findes i en næsten identisk udgave i ’Kirkebog for Nors Sogn 1781-1815'. Se heri notaterne nr 4753-4767

Viede i Nors og Tved 1781-82


6130.[………………] Nors og Tved […………………]   

                                     1781
6131.[….] Maij blev Christen Smid og Mette Christens[………..]
[..] i Nors kirke, Forlovere Christen Skaarup og Jens Kirke [..]borg
6132.[..] Septbr: blev Jens Ch: Back og Maren Andersdt copu-
lerede i Nors Kirk Forl: Christen Westerg i Thaarstæd
Anders Niels. i Nors
6133.20 octbr: blev Niels Jacobs: og Dorethe Marie Chri-
stensd: cop: i Nors Kirke Forl: Christ. Jellesøn
og Jens Mariager i Hinding.
6134.17 Novemb: bleve Ped: Peders: og Maren Jensdtr: copulerede
i Nors Kirke, Forl: Lars Berthels: i Tilst: og Niels Rasck i Worring

                                       1782
6135.5 Febr: bleve hr. Controleur Thomas Widebeck og Jomfr:
Anna Jespara Klein copulerede, de hafde copul: Seddelz
6136.d 16 […] bleve N: Niels: og Kirst: Christ: cop: i Nors Kirke,
Forlovere Niels Laurids: og And: Niels: af Nors
6137.[d] 22 dito bleve Christ: Jens: af Tinstrup og Maren […]
[..]rhøy copul: Forl: Ped: Holm af Leerh: og Thomas af Torp
6138.[..]9 Junij hafde And: Christ: og Ane Lyng Bryllup
Forl: And: Niels: og Ch: glarmestr: i Nors
6139.24 Maij hafde Søren Christian og Anne marie
Anders Datter Bryllup. Forlov: Anders Klit
og Jens Sørensen begge af Tveds sogn.
6140.d 9de July havde Anders Christensen og Karen
marie Pouls Datter af Nørhaae Sogn Bryllup
[…]lov: Jens poulsen af Aarup og Peder nielsen
Madsbøll. 
g5b


Viede i Nors og Tved 1782-84


g6a 6141.[……………………………..] i Nors Bryllup, Forl: [….]
i Tved og A: […]le i Nors
6142.d: 1 octbr: bleve hr: N: Nordrup og Jomfr:[…]
Bagger Curtz copulerede.
6143.D: 18 octbr: bleve Lars grobgaard og Ane Peders[dtr]
i Tved-Sogn copul: Forl: Søren grobgrd, Ped: Sk[…]
6144.d: 15. Nov: bleve Christ Sand og Johanne Christensd[…]
Worring copul: Forl: Chris Lund i Wor: og L: Sand

                             1783
6145.d: 28 febr: bleve Christen Anders: og Maren Chris-
tensdtr: copul: i Nors Kirke, Forlovere Jac[..]
Sørens: af Tved og Iver i Tinstrup.
6146.d: 5 April blev Jens gasberg og giertrud tung
copul: i Tveds kirke, Forl: N: Hind: J: Tunge
6147.d: 28. Maij bleve Jens Sarup og Kirst: Henrichsd
cop: i Tveds kirke, Forl: Th: Sarup og Henrick M[….]
6148.d: 31. octbr: bleve Christ: Pouls: af Tinstrup og A[ne]
Marie Klitt copul: i Tveds kirke, Forlovere
Jens Pouls. af Thaarst: og And: Klitt.
6149.d: 11 Nov: bleve Elias Joh: Bileman og Bo-
dild Larsdtr: Traad cop: i Nors Kirke. Forl:
Lars Traad og Jens Hove i Hinding.

                                    1784
6150.d: 26 Junij hafde Jens Hvass og Ellind Christens[dtr]
Bryllup, Forlovere Salomon af Skorup og […]
Niels. i Kaastrup -

De næste to kirkebogssider findes i en næsten identisk udgave i ’Kirkebog for Nors Sogn 1781-1815'. Se heri notaterne 4184-4199.  

Døbte i Nors 1783-85

6151.d. 4 Adv: hafde And: Frøekiær sin S[……….]
til Daaben, fad: Jeppes hustrue af Klas[….]
P: Frøek: dito af Kaastrup, Søren Frøek:[……]
Westergrd af Faartoft og Poul Dige af Søe[…..]

                              1784
6152.D: 1 p: Ep: hafde Stephen Møller sin daatter Maren til
Daaben, Fadderne Kirstine Hvist: Bierring, Mich: Har[….]
Ch: Thøgers: og Simon Smid af Nors
6153.D: 27 Ap: hafde Sl: Ped: West: brn til Daaben, kaldet Kirsten
Fadderne. Mette Cathrine Hvass. Marie Bierring, Jens
Christ: Søegrd, And: N: Skioldb: og Poul I Søegrd –
6154.D: Jub: var And: Niels: Søn Anders Christian til d[…..]
Fadd: Dorethe Lynge, Marie Bierring, Ch: Jepsøn,
Ch: Døvhule og Peder Lynge
6155.d: 9 p: Trin: var Else Frøkiærs uægte Søn Salomon
til daaben udlagt til Barnefader Ped: N: Kræmmer
fra Thyeholm
6156.d: 1 Adv: hafde Mads Horn sin Søn And: Christ: Fadd
Maren Christ: fra Kløv, Stine fra Westg: Mick: Harb: Endv[..]
Ørgrd –

                                        1785
6157.Fer: 2 Pasc: hafde Steph: Skræd: i Hind: sin daatter
til daaben fadder: Karen Bunck i Worring […………]
[…..]dahl, Ch: Østergrd, Lars og Poul Østergrd
g6b
Døbte i Nors 1785-

g7a 6158.[…………] Fer. 2 Pant: hafde Søren Pind
[….]ding sin Søn Niels Christian til daa
[…..] Fad: Ane Marie Boesen, Ane Anthorj
[…..]Søe, Niels og Peder Boesen

6159.dito Dag var Lars Hammer af Nors hands Søn
Peder Westergrd til daaben Faddere Maren
Westergrd, Maren Harboe, Christ: Harboe,
Hans Østergrd og Jens Tousgrd

6160.D: 11 p: Trin: var Christ: Gades dttr Karen
Marie til Daaben, Fad: Niels Gades dttr
af Tinstrup, Maren Hyldgrd, And: Hyldgrd,
Ped: Gade og Jens Gade af Skinnerup.

6161.[..] 14 p: Trin: var Ped: Thons Søn Peder til Daaben, f[…]
[..] Rasch og Ch: Tolbøls hustruer, And: Frøekiær,
Berthel Thon og Ole Lund

6162.D: 18 p: Trin:  hafde J: Brunsgrd sin Søn Laurids til daaben, Fad:
Christ: Laurids: hustrue i Schindrup, H: Fugls: dito, N: Frost:
Jens Hvass og Søren Skaarup

6163.[…] 21 […] Jens Klovs dttr Maren til daab. Faddere
[…] Harboe, M: Klov, P: Søe, L: Niels og P: Hove

6164.[…………] Søn Lars Westgrd til daaben
De næste to kirkebogssider findes også i ’Kirkebog for Tved Sogn 1785-1814'. Se heri notaterne  5441-5454

Døbte i Tved 1783-84

6165.D: 18-p: Trin: hafde Andreas Enochsøn sine Børn Christen
og Maren til Daaben, Fad: Karen Marie Kirke af Kaas[trup]
Ane Marie Tunge, Jens Sarup, Jens Troldborg og
Niels Toudahl af Ballerum
6166.D: 20 – p: trin: hafde Niels Jacobs: sin daatter Ane til
daaben, Fadd: hds Syster af Nors, Ped: Balles hustrue, Christ:
Jelles: Senior et Junior, Willads Thraad –
6167.D: 22 p: T: hafde Niels Kiær sin Søn Christian til daaben
Fadd: Niels Diges hustrue og Ped: Balles, Mads Nielsøn af
Tved, Christ Kirke af Taarst: og Smidden af Skorup –
6168.D: 1 Adv: hafde Jens Ladegrd sin Søn Jens til daaben
Fadd: Ane Ladegrd af Tinst: Frid Langgrds dttr: Niels
Frost, Ch: Knuds: og Niels Todahl –

                                               1784
6169.Fest: Annu: Mariæ hafde Ch: Hare sin Søn Thomas
til daaben, Fadderne, Th: Mads:dttr af Hillerslef, Else
Catrine, Mads Niels: N: Christ: og Casten af Tved-Sogn
6170.F: Virid: hafde And: Klitt sin Søn Knud til Daaben
Fad: Ch: Jeps: og Erik Ørgrds hustrue af Nors, Ch:
Knuds: af Wordgrd J: Foget af Wandet og J: Høeg af Tved
6171.F: 2 Pasch: hafde Ped: Mich: sin dttr Maren Kirstine
til daaben, Fadderne J: Ki[..]grds og J: Nørgrds hu-
struer af Hillersl: N: [.]onæs: Christ: Degn og
N: Toedalh af Ballerum.
6172.D: Cant: var Th: Degns dttr Doreth Marie til daaben,
Fadd: Dorethe Wannet af Hillersl: Karen Hvass og Ch: Krog
af Kaastrup Ped: Mich: og N: Jonæs: p: Ballerum:
6173.Dito dag d: Maij: Konges uægte dttr Ane til daaben
Fad: Kirst: Konge P: [..]lle: L: grobg: og Ch: Konge.
til Fader udlagt Thøger Mads: af Faartoft. 
g7b


Døbte i Tved 1784-85
g8a
6174.Fr 2: Nat: hafde N: Møller Skiælsberg sin Søn
Thomas til Daaben, Faddere A: Kirstine
Langaard, Sør: grobg: Dttr: Edvart, Ped: Bak
lars graaegrd.

                            1785
6175.F: Wirid: hafde Thøger sin brn til Daaben kaldet
[………] fad: Lars grobg: Kones Syster Ped: And: dttr
Edvart, Lars grobgrd: og And: grobgrd:
6176.D: Jub: hafde And: Klitt sin Søn Christen til Daaben Faddere
Christ Krot: Kone i Kaast: Jens Fogets dito i Wannet, Ped: Klit
i Hill: Ch: Jeps: i Nors og Christ Povels: i Tindstrup.
6177.D: 1 p: Trin: blev Ane Blødes Søn Niels døbt udlagt til
fader J: Agerholm i Nors Faddere Joh: Harboe og
A: Kirst: Traad af Nors, M: Kirst: Langrd: og Mar: Larsd: af Tved
6178.d: 14 hafde Lars grobgrd sin daatter Magrethe til
daaben fad: Jens Sørens: og daattr, And: grob
grd og Syster, Casten i Nørbye
De følgende fire kirkebogssider  findes i en næsten identisk udgave i ’Kirkebog for Nors Sogn 1785-1814. Se heri notaterne 4153-4183

Døbte i Nors 1781-

6179.Anno 1780 d: 8 Nov: blev ieg Anders Hvass [kal-]
det til Sogne-Præst for Nors og Tved Sogne [og]
indsat i Embedet D: Jubil: 1781. fra dend d[ag]
findes her indført fødte, copulerede, beg[ra]
vede og confirmerede i begge Sogne

                                       1781
                                 Nors –Sogn
                                      fødte
6180.D: Cant: hafde Christ: Gade i Nors sin dttr Maren
til daaben, fadderne: Maren Jensdtr: Hyldgrd og
Syster Ane Marie, Niels Gade i Tinstrup, Jens
Gade i Skinnerup og Jeppe Anders: af Nors
6181.D: 2. p: T: hafde Hans Østergrd i Nors sin Søn Christen
til daaben, Fadd:  Jens Christens: hustrue i Søegrd, Christ
Lunds hustrue i Nors, Jeppe Rytzgrd i Hborg, Christen
Gade og Jens Tousgaard i Nors.
6182.dito Dag haffde Poul Bunk i Hinding sin Søn
Anders til Daaben, Fadd: Niels Bierregrds
hustrue, Stephan Skræders hustrue af Hinding, Jep[pe]
Ferregaard og Niels Dig af Tved samt Ped: Bunk i Hin[ding]
6183.D: 15 – p: Trin: hafde Poul Hove af Hinding sin Søn Christen
til Daaben, Fadd: Jomfr: Jespare Klein, Ane Pedersdtr: Ste[phan]
Skrædder, Niels Christian af Hinding og Ch: Harboe af Nors
6184.D: 23. p: T: hafde Steph: And: i Hinding sin Søn Niels
til Daaben, Fadd: Maren Østergrd af Brund, Maren Bi[……]
Hans Sørens. Mich: bak og Ped: Dahl af Hinding
6185.D: 3 Adv: var Magrethe Christensdtrs uægte barn
Christen til Daaben, Fad: Præstens og Degnens Hus[truer]
Lars Hammer af Nors J: Klov og Poul Hove af [Hin-]
ding. Barnets Fader er Lars Nielsøn [….]
nu tienr i Prstggrden
g8b


Døbte i Nors 1782-

g9a                                    1782
6186.Septuag: hafde Christ: Niels: i Hinding sin Søn Jens
Christian til Daaben, Fad: Poul Wilsbølls hustrue og
Lars Niels: hustrue, And: Niels: Jens Klov og Jb
Dahl af Hinding
6187.Dca Oculi hafde Lars Murmester i Hinding sin Daatter
Dorethe Cathrine til Daaben. Fadd: Laurids nielsen
Peder Søe, Peder Dahl. Jens Klovs hustru, Poul Bunches
hustru, alle af Hinding
6188.Eadem die hafde en Betlende af Wisborg Sogn
navnlig Niels Pedersen sit Barn til Daaben. Fad:
Anne Kierstine Traa, Cathrine Didrichsdatter
Ch: glarmester, Knod Foged og drengen her i Pstgrden
Niels. Barnets nafn Johanne.
6189.Dca Palmarum havde Michel Bach sin dat-
ter Jens til Daaben. Fad: Jens Frandsens Daatter
Maren af Tindstrup, Salman Bauns Daatter Johanne
af Schindrup. Peder Frøkiær af Kaastrup, Poul Hou
i Hinding. Christen Knudsens Søn Knud af Vording.
6190.D: Cant: hafde Niels Niels: i Nors sin datter Helle til Daab
Fadd: Lars Dalgrds og Mads Christ: hustruer af Hillerslef.
And: Niels: Niels Jeps: og And Marius: af Nors.
6191.Fr. 2 Pent: hfde Ch: Kiær i Hinding sin Dttr Maren til
Daab. Fad: Ch: Kiærs hust: i Kielstr: J: Klovs hustrue
i Hind: Ped: Thoms: i Brund, Ch: Jens: og Ped.
[…] i Hinding
6192.[..] 10 p: T: hafde And: Marius: sin Søn Christen tl Daab
[Fa]ddere Degnens 2de Døttre, Marius af Tved-Sogn
[Ni]els Wilsbøll og Jens Skaarup af Nors.


Døbte i Nors 1782-83

6193.D: 23. p: Trin. var Michel Harboes Dttr Ane til Daab
Fadderne: Ch: glarmest: og Steph: Møllers hustruer
P: Wilsbøll, Erich Ørgrd og Poul Christ: alle af Nors
6194.D: 2 Adv: var And: Frøekiærs Dttr Maren til Daab
Fadderne: N: Faartofts Kone af Tøfting og Degnens
Kone i Nors, Ped: Frøk: af Kaastr: Søren Frøk: af
Faartoft og Ped: Jelles: af Worring.
6195.D: 4 Adv: var Jens Brunsgrds Dttr Ane til Daab: Fadderne:
Ane Søegrd, Maren Dige, Jens Søegrd, Jeppe og Christen
Søegrd.

                                    1783
6196.D: Septuag: var Jens Søegrds Søn Berthel We-
stergrd til Daaben, Fadd: Ane og Karen [Sko]
rup af Westergrd, Niels Dige af Tved-Sogn
Niels Frost og Christ: Dige af Søegrd
6197.D: Sexag: var Christ: Døvh: brn Maren til Daaben
Fad: Joh: Kirst: og Syster, Christ: Jeps: N: Hinding
og Ped: Westergrd af Skaarup.
6198.D: Rem: var Knud Wesløs Søn Søren til Daaben
Fadd: Zids: Mar: Bierring, Karen Michelsd: i Pr-
æstgden, Ch: gade, L. Hammer og N: Niels: af Nors
6199.D: Oculj: var Ped: Thons Søn Jens til Daab. Fadd:
A: Kirst: M: Hare, Ch: Knuds: O: Lund og P: [………]
6200.D: Læt: var Jens Klovs Søn Anders Christian
til Daaben. Fad: […] Dorethe Skaarup, Maren Bak
Ch: Bak, Poul Bunk i Hind: og Ch: Offers: i Hiad[…]
6201.D: Palm: var Poul Ferregrds Søn Jens Christian til Daab. Fad:[…]
Sk[…]borgs Kone i Thist: J: Brunsgrds O: Ferregrd af Ø Wa[…..]
Ch: Thøgers: i Nors og J: Christens: i Skaarup
g9bDøbte i Nors 1783-

g10a 6202.[……..] Pascha havde Christen Gade sin Søn Jens
til Daaben. Fad: Jens Gades og Niels Jepsens hustruer
[Ni]els Gade, Anders Hylgaard, Jeppe Andersen
6203.[d:] 6 p: Trin: hafde Christen Lund i Nors sin Søn
Christen til Daaben, Fadd: Th: Lunds og Ch: Lunds
Døttre, H: Østergrd, Ch: Gade, Jens Lund –
6204.Dito dag Christ: Jeps: Dttr Maren, Fad: Niels
Frostis hustrue, And: Klitts dito, Ped: Jeps: af
Kallerup, Jens Jeps: af Thaarst: og N: Christ: i Nors
6205.D: 12 – p: Trin: hafde Poul Hove i Hinding sin Dattr
Kirsten til Daaben, Fadd: Ped: Søes Døttre, N: Biergd
Jens Klov, og Ped: Dahl af Hinding
6206.D: 8 – p: Trin: hafde Jens Mariager sin Dttr til Daaben
og kaldet Ane Marie Faddere: A: Kirst: Traad – Anthon: Dttr
L: Søe, Berthel Hans: og Christ: Bunk af Hinding
6207.D: 13. hafde Poul Bunk i Hind: sin Dttr Kirsten til
Daaben, Fadderne Ane Skrædder af Nors, Ane Bunk
Jens Bunk, Niels Bieregrd og Berth: Bunk i Hinding.
6208.D 14. hafde Poul Wilsbøll sin Søn Laurids til Daaben
Fad: Stine Westgrd, Ane Ørgrd, Ped: Westgrd, Poul
og Endvold Ørgrd I Nors –
6209.d: 19de p: var Maren Mariagers uægte brn Anders
til Fader blev udlagt Christ: gregers: af Kaastrup –
Fadderne til denne Daab:
6210.[…] 20. var hr: Alexand: Garbers Dttr A: Dorethea
[….]i Daaben, Fad: Jomfr: Knakergrd og Systre, hr: Lass:
[…..]th, hr: N: og Ped: Holst af Thistæd –
De næste tre kirkebogssider viser en blanding af konfirmander fra såvel Nors som Tved sogne.

6211.Confirmations Børnene for 1783

Niels Christian    gl: 15 aar    And: Niels: Søn i N[ors]
Poul Simons:        gl: 15 -    Simon Smids Søn I N[ors]
Anders Niels:    gl: 15 -    N: Hindings i No[rs]
Niels Michels:    gl: 15 -    Mich: Harb[o  ibid]
Niels Christens:    gl: 15 -    Christ Krogs Søn p: Ba[llerum]
Christ: Mads:        gl: 15 -    Mads Ivers ibid
Christ Svends:    gl: [st]    fra Skiælsgrd
Jens Thoms:        gl: [st]    ibid

Karen Marie        gl: 15 -    tien: L: Niels: i Hin[ding]
Kirsten Michelsd:    gl: 15 -     Mich: Harb: Dttr i N[ors]   
Zidsel Sørensd:     gl: 16 -    Sør: grobgrds Dttr i T[veds]
Else Andersd:    gl: 15 -    And: Høys Dttr i N[ors]

                       6212.Confirmandi pr: 1784

Christian Jens:     gl: 16 aar    J: Christ: Søn i Søeg[rd]
Jvar Christens: -   -        15    fra Langgaard
Lars Christens: -    -   -              15    Ch: Thøg: Søn i N[ors]
Niels Jens:    -     -         15    Jens Bunks i H[inding]
Ole Jens:     -       -         15    Jens Tungs B[……]
g10b


g11a [In]geborg Madsd:    gl: 15 -    Mads Niels: Dttr i Tved
[…]e Jensd:        gl: 15    J: Søegrds Dttr
[…]tte Pedersd:    gl: 15    Ped: Mich: Dttr p: Tang
[..]ren Agisdtr:    gl: 15    til N: Diges i Kjærg:
[Bi]rgitta Christ:     -   15    fra Wordinggrd
[A]ne Andersdtr:    -  15    fra Hyldgrd
Karen Christd:       15    Ch: Tølb: i Worring
Karen [Mi]chelsd:      16    Mich: Baks i Hind:
[El]se Diderichsd:      16    - af Nors
[A]ne M: Christ:     16    Ch: Jelles:d: i Worring
[K]aren Møller      15    Els: Møll: i Tved

    6213.Confirman: pr: 1785

[Jac]ob Christ: Biering    16    Degnens Søn i Nors
Christen N: Dige    16    N: Diges i Kiærgrd
Berthel Edvarts:    16    Edvarts i Nørbye.
Søren Anders:    16    [tien..] A: Anders: i Tved
[Pe]der Anders:    17    Østerild tien: Ped: Smid
[..]idi Christens:    16    Kaarsøe tien: Christ Gade
[N]iels Christian    16    Ch: Jepsøn i Nors
[….] Madsøn        16    [Tinstr] tien: Jep Ferregrd
[Laur]ids Larsøn    16    Wends: tien: i Prstgrd
[…..] dig[……]    16    Diggaard -

Døde i Nors og Tved 1784-85


6214.d: 22 Septbr: blev Sal: Ch: hust: begr: gl: 27 aar
6215.d: Dec: blev en [betl]: [….] fra [.ord]: [Kaa…] begr:
6216.d: 4 Ad: blev Ch: Hares Søn Thomas begr: gl: 3 [….]

                                         1785

6217.F: N: Anni blev Marqvors Søn begrav: gl: 3½ aar
6218.D: 2 p Ep: blev N. Kiærs Søn begrav: gl: 1 1/4 aar
6219.D: 3 -  -      -  Andreas Enochs: hustrue og brn bgr:
6220.d. 7 febr: Abild Cathrine Huel I Nors   gl: 36 aar
6221.D: Palm: N: Bierregrds dødfødde brn
6222.D: 23 Martij  Jens Tunges dttr   gl: 24 aar
6223.D: Parasc: Maren Hove i Hinding     -   70 -
6224.d: 16 Apr: N: Skræders Dttr    gl:   28 -
6225.d: 23 octbr H: Sørens: hustrue    gl:   56 -
6226.d: 21 Maij blev J: Bunkis hustrue begr: gl: 61 –
6227.d: 24. dito blev Th: Tverborg af Nors  gl:   67 –
6228.d: Trin: blev Thøg: barn i Tved: beg: gl: 8 uger
6229.d: 7 p: T: blev J: Tungis Dttr Birgitte begr: gl:  6 –
6230.d: 30 Julij blev A: Jeps: hustrue begr: gl:  67 –
6231.d: 10 p: Trin: blev Anthons hustrue begr: gl.  61 –
6232.d: 14 Septbr: blev Kirst Dige begr: gl.   72 –
6233.D: 22 blev Mich: Harb: dødfød brn begrav:
6234.O: Sanct: blev A: baks dødfød Dttr begrav:
6235.Dca 26de p. Trinit bev Poul Hoved dødfødde barn begravet
g11b