Kirkebog for Tved sogn 1781-1814
Thisted amt, Hillerslev herred, Tved sogn

Kirkebog F

Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notat-numre
Indhold opslag 2
Indhold og Titelblad opslag 3
Visitatsnotater  opslag 4 5423 - 5425
Døbte 1781-1814 opslag 4 - 35 pag. 1 - 59 5426 - 5698
Viede 1781-1814 opslag 36 - 43 pag. 101 - 114 5699 - 5795
Viede 1815-1840 opslag 43 - 50 pag. 115 - 129 5796 - 5847
Døde 1781-1814 opslag 51 - 57 pag. 131 - 143 5848 - 6038
Konfirm. i Tved og Nors 1782- opslag 58 - 62 pag. 161 - 168 6039 - 6054

* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanninger


f2a              

                  6         
Kirkebog
for
Tved Sogn
1781 – 1814

Indhold:

                      Fødte & (fra 1808) introd. 1781-1814 Pag. 1-58
                      Konfirmerede* 1782-1808        -   161-166
                      Viede        1781-1814    -   101-114
                       Døde        1781-1814    -   133-143

                              * efter 1808 se Nors Kirkebog
                          Forloverattester 1815-40  Pag. 115-129.
                                        Register foran i Bogen


f2b


f3a


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass

Tveds Kirkes Ministerial-Bog
Indeholdende

1. De Børns Nafne som Fødis og Deris Faddere       -1
2. De, som blive copulerede  -   -   -   -   -   -   -  -    -101.
3. De, som blive begravne     -   -   -   -   -   -   -   -    -133.
4. De, som blive confirmerede    -   -   -   -   -   -   -    -161.


Oprettet og bekostet
af ordets Tienere til Meenigheden

Anders Hvass

Som efter 21 aars Møysommelig Kirke-Tieniste
udj Snedstæd, Hassing-herret af guds og Kon-
gens Naade udj sit alders 47 aar blev
Kaldet til Nors og Tved d: 8. Nov: 1780 og
installeret Dom: Jubil: d: 6 Maij 1781 fra hvilken
Dato ovenmældte inskrivis i Bogen.
f3b
Sognepræst: Anders Eriksen Hvass

f4a
5423.foreviist ved Visitatsen d 9 Septbr 1808
                                                                       R Jansen
5424.Ligeledes efterseet ved min anden Vi
       sitats d 6 og 7de Martij 1811
                                                          R Jansen
5425.Atter ved Visitatsen d 20
       April 1814 –
                                    R JansenSognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1781-82

                                                I. N: I.                        Pag: 1.
               Fødte i Tved – Sogn fra d: 6 Maij 1781 et porro.
   
                                     d: 13. Maij D: Cantate.
5426.No 1. Blev Jens Ladegaards Søn Thomas hands Daab conf:
                                              Faddere
Degnens hustrue i  Skindrup, Ch: Niels: dito, Jens Michals:
i Skind: Niels Frost og Christen Hinding.
                                    d: 8 Julij D: 4.p: Trin:
5427.No 2. Blev Marqvor Christ: Søn Peders Daab confirm:
                                          Faddere
Maren Nielsdtr: Ane Kjærgrd, Niels Dige, Peder
Christensøn og Poul Østergrd alle af Tved –
                                   d: 30. Septbr: D: 16. p. Trin:
5428.No 3. Blev Christ: Ibsøns Søn Jens Christians Daab conf:
                                              Faddere
Else Michelsd: A: Marie Juul, Ped: Michelsøn,
Berthel Christens og Niels Toudal alle af Baller:

                                            1782
                            d: 17 Febr: D: invocav:
5429.No 1. Blev Jens Troldborgs Søn Christens Daab confirm:
                                              Faddere
Mads Iversøns Daatter, A: Magrethe Pedersd: Jens
Gasberg, Peder Balle og Christen Hinding.
                                          dito dag.
5430.No 2. Blev Ped: Christens: Dttr Maren Kirstines Daab conf:
                                           Faddere
Ane og Maren Christensd: af Hundstrup, Marqvor
Christens:, Christ: Krog og Niels Toudal.
f4b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1782-

f7a 2.                       d: 28. April D: Cant:
5431.No 3. Blev Christ: Hares daatter Karens Daab confirm:
                                   Faddere
Inger Marie Nielsd: Else Cath: Andersd: Niels Kiær,
Endvold Nielsøn. Anders Hare.
                          d: 9 Junij D: 2.p. Trin:
5432.No 4. Blev Henr: Peders: Enkes Dttr Henrica Maries Daab cf
                                  Faddere
Zidsel Marie Biering, Ane Grobgrd, Lars Grobgrd,
og Peder Pedersøn.
                              d: 19 Junij
5433.No 5 Blev Christ: Degns Søn Christens Daab conf:
                                 Faddere.
Christ: Krog og Ped: Michels: hustruer, Ped: Christ:
Christen Midieholm og Berth: Christens: -    
                                 dito Dag.
5434.No 6 Blev en Betlers uægte Søn Ped: Christian døbt.
                     d: 14. Julij D: 7.p. Trin
5435.No 7. Blev Niels Jacobs: Søn Jacobs Daab confirm.
                                  Faddere.
Jens Mariagers hustrue, Ped: Balles dito, Niels
Møller, Christ: Jellesøn og Søn Oluf.
                  d: 8 Septbr: D: 15.p. Trin:
5436.No 8 Blev Søren Christians Søn Christens Daab conf:
                                  Faddere.
Peder Smids og Envolds hustruer, Jeppe Fer-
regaard, Mads Nielsøn og And: Andersøn.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1782-83

                     d: 29 Septbr: D: 18.p. Trin:        3.
5437.No 9. Blev Niels Møllers Søn Niels Christ: Daab conf:
                                   Faddere.
Niels Christians hustrue af Krog Vixøe Sogn; Zidsel Lgrd.
Ped: Balle, Edvardt og Niels Peders. af Nørbye

                                      1783.
                       d: 21 Apr F: 2 Paschat:
5438.No 1. Blev Lars Grobgtds Søn Peders Daab confirm:
                                  Faddere.
Dorethe Pedersdtr: Dorethe Andersd: Søren Grobgrd,
Peder Balle og And: Andersøn.
                     d: 15 Octbr: D: 16.p. Trin:
5439.No 2. Blev Niels Møllers Søn Anders hands Daab conf:
                                  Faddere.
Mads Langgrds Dttr, Zidsel Grobgrd, Niels Jacobs: og
2de Karle af Skiælsgaard.
                                dito Dag.
5440.No 3. Blev Ped: Christens: Dttr Marens Daab confirm
                                Faddere.
Christ: Peders: hustrue i Skindrup, Christ: Krogs dito,
Ped: Michels: Jens Tunge og Niels Toudal.
                  d: 29 Octbr: D: 18. p. Trin:
5441.No 4 og 5. Blev Andreas Enochsøns Børn Christen
                 og Marens Daab confirm:
                             Faddere.
Karen Marie Kirke af Kaastrup, Ane Marie Tung[e]
Jens Sarup. Jens Troldborg og Niels
Toudal af Ballerum.
f7b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1783-84

f8a 4                d: 2 Nov: D: 20. p. Trin:
5442.No 6.Blev Niels Jacobsøns Dttr Anes Daab confirm:
                             Faddere.
hands Syster af Nors, Ped: Balles hustrue, Christen Jelles:
Senior et Junior, Willads Traad
                  d: 16 Nov: D: 22. p. Trin:
5443.No 7.Blev Niels Kjærs Søn Christians Daab confirm:
                              Faddere.
Niels Diges og Ped: Balles hustruer, Mads Nielsøn,
Christen Kirke i Thaarst: og Smidden i Skorup.
                     d: 30 Nov: D: 1 Adv:
5444.No 8. Blev Jens Ladegrds Søn Jens hands Daab confirm:
                                 Faddere.
Ane Ladegrd af Tinstrup Zidsel Langgrd, Niels Frost,
Christen Knudsøn og Søren Ladegrd i Tinstrup.

                                  1784.
                    d: 28 Martij F: An: Mar:
5445.No 1. Blev Christen Hares Søn Thomas hds Daab confirm:
                               Faddere.
Thomas Mads: Dttr af Hillersl: Else Cathrine Ander[…]
Mads Nielsøn, Niels Kjær og Carsten Larsøn.
                         d: 8 April F: virid
5446.No 2. Blev Anders Klits Søn Knuds Daab confirm:
                                 Faddere.
Christen Jepsøn og Erich Ørgrds hustruer af Nors,
Christ: Knuds: Ped: Smid og Jens Foget i Agerholm.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1784-85

                                d: 12 Apr: F: 2. Pasch:                            5.
5447.No 3. Blev Peder Michels: Dttr Maren Kirstines Daab conf:
                                        Faddere.
Jens Kilsgrds og Jens Nørgrds hustruer af Hillerslef,
Niels Jonæs: Christ: Degn og Niels Toudal af Ballerum.
                               d: 9 Maij D: Cant:
5448.No 4. Blev Christ: Degns Dttr Dorethe Maries Daab conf:
                                        Faddere.
Dorethe Wannet af Hillersl: Karen Hvass og Christ: Krog
af Kaastrup, Ped: Michels: og Niels Jonæs:      
                                     Dito Dag
5449.No 5. Blev Dorethe Marie Kongs uægte Anes Daab confir:
                                   Faddere.
Kirst: Kong, P: Balle, L: Grobgrd og Ch: Kong.
Fader til Barnet er Thøger Mads: i Faartoft.
                     d: 26 Dec: F: 2 – Nat:
5450.No 6. Blev Niels Møllers Søn Thomas hds Daab conf:
                                 Faddere.
Ane Kirstine Langgrd, Ane Grobgrd, Ped: Balle,
Lars Grobgrd og Edvart i Nørbye.

                                1785.
                     d: 24 Martij F: virid
5451.No 1. Blev Thøgers brn Niels hds Daab confirm:
                              Faddere.
L: Grobgrds hustrues Syster, Ped: Anders: Dttr, Edvardt,
Lars Grobgaard og Anders Grobgrd i Nørbye.
                       d: 17 Ap: D: Jubil:
5452.No 2. Blev And: Klitts Søn Christens Daab conf:
                             Faddere.
Christ: Kortegrds hustrue i Kaast: J: Fogets dito i Wannet,
Ped: Klitt i Hill: Ch: Jeps: i Nors og Ch: Pouls: i Tinstrup.
f8b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1785-86  

f9a  6 -               d: 29 Maij D: 1. p: Trin:
5453.No 3. Blev Ane Blødes uægte Niels døbt.
                               Faddere.
Joh: Harboe og A: Kirst: Traad i Nors, A: Kirst: Lgrd
og M: Larsd: i Nørbye. Faderen er Jens Agerh: i Nors.
                 d: 28 aug: D: 14. p: Trin:
5454.No 4. Blev Lars Grobgrds Dttr Magrethes Daab conf:
                               Faddere.
Jens Sørens: og Dttr, And: Grobgrd og Syster og
Casten Larsøn i Nørbye.

                                 1786
                      d: 1 Jan: F.: N: A.
5455.No 1. Blev Christen Hares Dttr Anes Daab confirm:
                                 Faddere.
Magrethe Hare fra Wixøe, N: Kjærs Dttr, Jens Sørens:
Thom: Mads: af Hillerslef og Anders Hare.
                        d: 23 Ap: D: qvasim:
5456.No 2. Blev Niels Kiærs Søn Christians Daab confirm:
                                 Faddere.
Christ: Kirkes Dttr i Thaarst:, Mads Nielsøns i Sønderbye,
M: Niels: Berth: Nielsøn og Jens Sørens: ibid:
                         dito - Dag
5457.No 3. Blev Marqvors datter Ane Magrethes Daab conf:
                            Faddere.
Ped: Christens: hustrue paa Ballerum, Mette Tved,
Søren Christian, Peder Smid, Lars Østergaard.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1786-

                    d: 28 Maij: D: Exaudj:                                 7.
5458.No 4. Blev Peder Gades Dttr Karens Daab confirm:
                          Faddere.
Søren Grobgrds Døttre og karl Laurids Anders
Hyldgrd i Nors og Jens Gade i Skindrup.
                   d: 25 Junij D: 2. p: Trin:
5459.No 5. Blev Thøger Christ: Søn Niels Christ: Daab conf:
                             Faddere.
Inger Andersd: af Skind: Dorethe Pedersd: Ped: An-
ders: And: Lynge og Sør: Grobgrds kone.    
                      d: 16 Julij D: 5. p: Trin:
5460.No 6. Blev Kirsten Pedersdtr: uægte Dttr Kirstens Daab conf:
                                     Faddere.
Th: Møllers hustrue i Hanstæd, M: Kirstine i Skielsgrd,
Lars Juul af Sarup, Poul Niels: og Ch: Sarup i Skielsgrd –
       udlagt til Barne-Fader Jens Winther tienend: p: Skielsgrd.
                         d: 30 Julij D: 7. p: Trin:
5461.No 7. Blev Ped: Anders: Smids datter Karen Maries Daab conf:
                                 Faddere.
Jens Christ: hustrue af Thaarst: N: Diges dito, Ch: Kirke
af Thaarst: Frands Sørens: og Mads N: af Tved –
                     d: 20 aug: D: 10. p: Trin:
5462.No 8. Blev Jens Ladegaards Dttr Anes Daab confir:
                                   Faddere.
           Langgaards daatter A: M: Juul, Jens Michels af Schind:
          Jens Sarop og N: Todahl af Ballerum.
                       d: 24 Septbr: D: 15. p: Trin:
5463.No 9. Blev Niels Møllers Dttr                       Daab conf:
                                        Faddere.
      hds [....]itz moder, N: Dige, Endvold og Ped: Smid.
        af Sønderbye
f9b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1786-87

f10a 8.                d: 19 Nov: D: 23. p: Trin:
5464.No 10. Blev Niels Jacobs: Dttr Else Cath: Daab conf:
                                Faddere.
Lars Grobgrds hustrue, A: K: Traad, Jens Mariager,
Willads Traad og Casten i Nørbye.

                Fe: 2 – Nativ: d: 26 Decembr:
5465.No 11. Blev Jens Høeghs Dttr J: Kirst: Daab conf:
                                  Faddere.
N: Laurs: hustr: af Nørklit og Marcus hustrue,
J: Sørensøn, Thøger Christ: og And: Langaard.                                     1787.
                         D: Sept: d: 4 Febr:
5466.No 1. Blev And: Klittes Søn Christens Daab conf:
                                   Faddere.
        Ch: Pouls: og N: Gades hustruer af T[vist.]
        J: Sørens: Endvold, og Søren Christ: af Sønderbye

                       D: 20. p: Trin: d: 21 octbr:
5467.No 2. Blev Peder Christens: Søn Olufs Daab confir:
                                    Faddere.
        Thomas Thomas: hustrue af Hiardemaal.
        Christ: Krogs hustrue, Jens Tung, Niels
       Jonæsøn og Niels Todahl af Ballerum.
Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1788-89

                                     1788                                           9.
                   d: 27. Januarij D: Sexag:
5468.No 1. Blev Peder Michels: Søn Michels Daab conf:
                                   Faddere.
        J: Michels: hustrue i Kaast: og J: Kilsgrds i Hillersl:
        Jens Tung, Ped: Christens: og Niels Todahl

                 d: 9 Martij F: Anunciat: Mariæ
5469.No 2. Blev Lars Grobgrds S: Christens D: conf:
                                Faddere.
        Søren Grobgrds og Endvold N: hustruer
        Jens Sørensøn, Søren Christ: og A: Ande[....]

                  d: 1 Maij Fest: Ascensionis Xsti
5470.No 3. Blev Christ Laurids: daattr Maren Cath: Daab confirm:
                                       Faddere.
        Christen Blacks og Jens Gasbergs hustruer
        Thomas Munk i Thist:, Niels Toudahl og Ch:

                             d: 18 aug: D: Trin:
5471.No 4. Blev Thøgers daatter Maries Daab confirm:
                                      Faddere.
        Anders Nielsøns hustrue i Skindr: og L: Grobgrds dito
         And: Lynge. Jens Høegh og Jens Winther.

                                      1789.
                            D: Remin: d: 8 Martij
5472.No 1. Blev Jens Ladegrds daatter Bodil Johannes Daab conf:
    Michel Jensøn og Jens Sarups hustruer
    Jens Gasberg. Christ: Laurids: og Niels Todall

f10b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1789-90

f11a 10                   Dom: Palm: d: 5 April.
5473.No 2. Blev Niels Møllers Søn Mads hds Daab conf:
                                   Faddere.
        Ane Kirstine Langrd fra Wixøe og Mette Edvardtsdtr:
        Søren Brixen. Casten Lars: og Karen af Skiælsgrd:    
                        Dom: 9. p: Trin: d: 9 aug:
5474.No 3. Blev Ane Svendsk hendes uægte Birgithe Marie D: conf:
                                    Faddere.
        Christiane Toftdal og Maren Sarup.
        Christ: Printz, Jacob Tang og Christe Balle
                        Dom: 10. p: Trin: d: 16. aug:
5475.No 4. Blev Johans Søn Christens  Daab confirm:
                                      Faddere.
        Christ: Larsøns og Jens Legaards hustruer
        Jens Gasberg, Christ: Hinding og Jacob Tunge.
                           D: 23. p: Trin: 15. Nov:
5476.No 5. Blev N: Thomæsøns Daatter Ingers  D: conf:
                                      Faddere.
        Ped: Skaarup og Niels Jens: hustruer i Kaastr:
        Christ: Kortgrd ibid: Jens Foget, Knud Wordingrd.


                                        1790.
                             D: Sept d: 31. Jan:
5477.No 1. Blev Lars Grobgrds Søn Sørens  D: conf:
                                       Faddere.
        Ane og Zidsel Grobgaard
        Jens Sørens: And: Anders: og And: Grobgrd.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1790-91

                        Fest: anunc: d: 21 Martij                          11
5478.No 2. Blev Jens Winthers Søns Niels hds D: confirm:
                                  Faddere
        Maren og Maren Kirstine Pedersdtr
Jep [Clou]es: Søren Boesgrd og Mich: Peders: alle af Hanstd

                    Dom: 6. p: Trin: d: 11 Julij
5479.No 3. Blev Christen Lauridsøns Søn Niels Christians D: conf:
                                      Faddere
        Maren Sarup og A: Marie Juul.
        Christ: Black. Jens Legaard. Niels Thodall.

                  Dom: 24. p: Trin: d: 14 Nov
5480.No 4. Blev Thøgers Søn Peder Møllers D: conf:
                                Faddere
        A: Marie Møller og Ped: Balles Dttr.
        Ped: Holst, Jens Høegh. A: Grobgrd.

                                    1791
           Dom: 4. p: Epiph: d: 23. Jan
5481.No 1. Blev Niels Jacobs: Søn Jacob Christians D: conf:
                               Faddere
        Maren Graaegrd og A: Kirstine Traad.
        Lars Graaeg  Casten og Willads Traad.

                  d: 11 Juli Dom: 3. p: Trin:
5482.No 2. Blev Berth: Jepsøns Søn Niels hds D: conf:
                                Faddere
        Endvold og Peder Smids hustruer
        Jeppe og Ole F[erre]grd. [And:] Christ: Niels:
f11b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1791-92

f12a 12.               d: 16 octbr:Dom: 17. p: Trin:
5483.No 3. Blev And: Jacobsøns Søn Jacobs Daab conf:
                                      Faddere
        Castens og Lars Grobgaards hustruer
        Niels Harboe. And: Grobgrd og Berth: Edvardts:
                   d: 29 april  D: Jubilate           1792
5484.No 1. Blev Jens Balles Søn Jens Christians Daab conf:
                               Faddere
        Langaards Daatter og A: Marie Poul.
        N: Jonæsøn. N: Toudall og Ch: Printz.

                        D: 7. p: Trin: d: 22 Julij.
5485.No 2. Blev Niels Snedkers Daatter Giertrud Hedevig D: c:
                                     Faddere
        Provstinde Hvass og Mad: Biering.
        Ped: Christ: Westg: E: Christ: Hvass, Jacob Biering

                    d: 21 octbr: D: 20. p: Trin:
5486.No 3. Blev [...] Jens: Ballerum Søns [.......] D: c:
                                Faddere
        Ingeborg Christensd: og Else Midieholm.
        Peder Christens: Ch: Balle, Ole Tunge.

                      Dom: 23. p: Tr d: 11 Nov:
5487.No 4. Blev Christ: Laurids: Dttr Maries D: conf:
                                      Faddere
        Ane Christensdtr: fra Nors. A: Marie Juul.
        Jens Gasb: Jens Sarup. N: Thodal.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1792-93

                               d: 2 Dec: Dom: 1. Adv:            13.
5488.No 5. Blev Ped: Friderichs: S: N: Christ: D: conf:
                                       Faddere
        Maren Nielsdtr: A: Marie Juul.
        J: Sarup. Niels Thodal. Jens Mads:

                                          1793.
                            D: Sept: d: 27 Januarij -
5489.No 1. Blev Th: Christens: S: P: Christ: D: conf:
                                     Faddere
        Mette Marie Christensd: Else Midieholm.
        Berth: Rasch. Christ: Ibsøn. Jacob Tunge

         d: 14 Martij -
5490.No 2. Blev Bertel Feregrds Søn And: Fergrds D: conf:
                                Faddere
        Provstinde Hvass og Mad: Hesseldahl.
        Mads Niels: Niels Dige. Erich Ch: Hvass

                          d: 1 apr: F: 2 Pasch
5491.No 3. Blev Niels Jacobs: Søn Peders Daab conf:
                                    Faddere
        Castens og Lars Grobgrds hustruer
        Jens Mariag: J: Ch: Traad Willads Traad.

                      Dom: 12. p: Trin: d: 18 aug:
5492.No 4 - 5. Blev Søren Christ: Tvilling: Anders og Else Caths D: conf:
                                           Faddere
        Provstinden og Berth: Christians hustrue i Hinding
        Jens Sørens: Ped: Smid, Jens Sand. Christ: Kiærgrd.
        Joh: Graaegrd, Ane Andersd: Ane og Zidsel Graaegrd.
f12b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1793-94

f13a 14                D: 20. p: Trin: d: 13 octbr:
5493.No 6. Blev And: Jacobs: Dttr Doreth: Mar: D: conf:
                               Faddere
        Kirsten Harboe – Karen Balle
        Niels Harboe – Casten Lars: And: Grobgrd –

                                    1794
            Fest: Circums: d: 1 Januarij.
5494.No 1. Blev Hr. Myginds Dttr Ane M: Ilums D: conf:
                                  Faddere
        Mad: Overgaard og Jomfr: Hopp
        Sr: Ped: Hold: And: Hold og Niels Mygind.

                       Fest: Virid: d: 17 april.
5495.No 2. Blev Christ: Jensøns Søn Niels hds Daab conf:
                                    Faddere
        Lars Christens: hustrue i Hillerslef Ped: Balles dito.
        Ped: Christens: Niels Thod: Ole Tunge.

                        Fer: 2 Pasc: d: 21 apr:
5496.No 3. Blev Thøgers Søn Niels hds Daab conf:
                                      Faddere
        Inger Andersdtr: af Thist: Mette Edvardtsdtr:
        Lars Grobgrd. Ped: Anders: Christ: Møller.

                      Fer: 2 - Pent: d: 9 Junij.
5497.No 4. Blev Lars Grobgrds Søn Christens D: conf:
                                 Faddere
        Zidsel og Ane Grobgrd -
        J: Sørens: Søren Christ: Ch: Møller.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1794-95

                         D: Trin: d: 15 Junij.                               15.
5498.No 5. Blev Søren Kongis Søn Sune Christ. D: conf:
                                  Faddere
        Dorethe Madsdtr: og M: Kirstine Langrd
        Lars Grobgrd. Ch: Jensøn og Ped: Schielsgrd.

                   D: 4. p: Trin: d: 13 Julij
5499.No 6. Blev Søren Christians Søn Anders h. D: conf:
                                Faddere
        Provstinde Hvass og Else Cath:
        Niels Kiær. Jens Sørensøn og Søren Kiær.

                  D: 21. p: Trin: d: 9 Nov:
5500.No 7. Blev Niels Jacobs: Dttr  A: Magrethes D: c:
                             Faddere
        Kirsten Henrihsdtr af Siøring, Karen Kiær af Nørbye
        J: Mariager. And: Skoemager. Willads Traad.

             D: 22. p: Trin: d: 16 Nov:
5501.No 8. Blev Jens Møllers Søn Christens D: conf:
                             Faddere
        Maren B[....]thsdtr: A: Marie Juul.
        Jens Møller, J: Sarup. N: Thodall.

                                1795.
                    D: Sexges: d: 8. Febr.
5502.No 1. Blev Sr: Morten Overgrds Dttr Dorethes D: conf:
                              Faddere
        Ped: Overgrds hustrue. Mar: Kirstine Langrd.
        Hr: Hans og Christen Mygind, Thom: Overgrd.
f13b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1795-96

f14a 16                D: Esto mih: d: 15 Febr:
5503.No 2. Blev Anders Jacobsøns Daatter: Dorethe Marie D: c:
                                  Faddere
        Maren Jacobsdtr og Maren Kieldsdtr:
        Mich: Harb: Lars Bierre And: Harb:

                 Dom: 7. p: Trin: d: 20 Julij.
5504.No 3. Blev Christ: Laurids: Dttr: Ingeborg D: c:
                                Faddere
        Maren Be[..]thsd: A: M: Juul.
        Jens Tunge. J: Trolb: N: Thodal.

                  D: 11. p: Trin: d: 16 aug.
5505.No 4. Blev Niels Harboes Søn Christians D: c:
                                 Faddere
        Dorethe Kirk og Ingeborg Madsd:
        Søren Christ: Berth: Niels: And: Harb:

                 D: 1 adv: d: 29 Novembr:
5506.No 5. Blev Søren Christians Dttr Karen D: conf:
                                Faddere
        Dorethe Kirche og Karen Kiær.
        N: Kiær. Lars Grobgaard og Søren Kiær.

                                  1796.
                      D: Sexag: d: 31 Jan:
5507.No 1. Blev Søren Brixsens D: Else Maries D: c:
                               Faddere
        Lars Graaegrde hustrue og Mar: Kielsdtr.
        Ch: [Møll]: And: [Graaed] og Ped: Ch: Balle.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1796-

                   D: invoc: d: 1 Februarij.                              17
5508.No 2. Blev Christen Kløjgrds Søn Christens D: conf:
                              Faddere
        Gasberggrds og J: Sarups Piger
        J: Sarup. Ole Tung og Jens Madsøn.

                    D: Cant: d: 24 - april.
5509.No 3. Blev Søren Konges Søn Niels hands D: c:
                             Faddere
        Ane Edvartsdtr og Mar: Kielsdtr
        Lars og And: Grobgrd og Ped: Skielsgrd.    

                 Fer: 2. Pent: d: 16 maij
5510.No 4. Blev Ane Troldb: uægte Søn Sørens D: conf:
                             Faddere
        Ch: Larsøns hustrue og Daatter
        J: Trolborg – og 2de Sønner
        udlagt til Fader Jens Peders: i Brund.

                         Eadem Die
5511.No 5. Blev Jens Møllers Dttr: Marianes D: c:
                           Faddere
        Jens Møllers hust: fra Klat-mølle og Svog: dit: Klitm
        Jens Ladegaard. J: Sarup og Ped: Ch: Gasberg.

                 D: 19. p: Trin: d: 2 octbr:
5512.No 6. Blev Jørg: Jørgens: Tvilling Elses D: conf:
                               Faddere
        Martha i Brund og Ped: Odersheedes hustrue
        Jens Nørgrd, A: Jens: i Schoust: N: Jonæsøn.
f14b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1796-97

f15a 18                   D: 20. p: Tr: d: 9 octobr:
5513.No 7. Blev Berth: Ferregrds Dttr Inger Maries D: c:
                               Faddere
        Ane Grobgaard og Ingeborg Madsdtr:
        Willum Neergrd. Mads Niels: og Christ Sand.

                 F: 2. Nativ: d: 26 Dec:
5514.No 8. Blev Niels Harboes Dttr Dorethes D: conf:
                                 Faddere
        Ingeborg Madsdtr: og A: Marie Kiær.
        Mich: Harboe, Søren Christ: og Søren Kiær.

                                    1797 –
                  D: 3. p: Epi: d: 22 Jan:
5515.No 1. Blev Niels Krogs S: N: Christ: D: c:
                                 Faddere
       Christ Smid og Niels Wannet hustruer i Hillersl.
        Jens Sarup- N: Thoud: J: Mads:-

                    Fest: anunc: d: 2. april.
5516.No 2. Blev Ped: Friderichs: Søn Søren Christ: D: c:
                               Faddere
        Maren Baratsdtr: A: Marie Juul
        Jens Sarup. Ole Tung. Jens Mads:

                     D: 1. p: Trin: d: 18 Junij
5517.No 3. Blev Ped: Oddersigs Søn Jens Christ: D: conf:
                                Faddere
        Ped: Thoms: og Jørgen Jørgens: hustruer.
        Christ: [Od]erssig: Ch: Balle og N: odderik


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1797-

                 D: 5. p: Trin: d: 16 Julij                             19
5518.No 4. Blev Søren Christians Søn Niels hds D: c:
                             Faddere
        Niels Harboe og Søren Grobgrds hustruer.
        Niels Kiær. Ch: Knuds: og Søren Kiær.

               D: 10. p: Trin: d: 20 aug:
5519.No 5. Blev Peder Gasbergs Dttr Kirstens D: c:
                           Faddere
        Konens Syster og Maren B[ere]tsd*:
        Jens Ladegrd. N: Toud: Ch: Hinding

              D: 11- p: Trin: d: 27 – aug:
5520.No 6. Blev Else Midieholms Søn Pouls D: c:
                           Faddere
        Kirsten Mortensd: og A: Cath: Thomasd:
        Jørg: Jørgens: Ped: Tung og Ch: Wannet.

                     D: 15- p: Trin: d: 24 Septbr:
5521.No 7. Blev Lars Grobgrds Dttr: A: Magrethes D: c:
                                  Faddere
        Ane Grobgaard og Dorethe Schindrup.
        Casten J: Høeg og Søren Christian.

                 D: 19. p: Trin: d: 22 octbr:
5522.No 5. Blev And: Jacobs: S: Niels D: c:
                           Faddere
        Maren Harboe og Karen Balle
        Casten Lars: N: Traad og A: Harb:
f15b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1797-98

f16a 20.           5523. D: 23- p: Trin: d: 19 Novembr:
      Blev Christen Lauridsøns S: And: Christians D: c:
                                   Faddere
        Dorethe Marie Blach og Doreth Cath: Langrd.
        Jens Sarup. Ped: Gasberg og Ole Tunge.

                                      1798
        5524.d: 9 aug: døbt Ped: Gasbergs Søn Jens Gasberg

5525.No 1 - D: 17- p: Trinit: d: 30  Septbr:
       Blev Ped: Christ: Gasb: Søn Jens Gasbergs D: c:
                                  Faddere.
        Dorethe Kirstine Langrd og M: Søeborg.
        Jens Ladegrd. Andreas og Christ: Hinding.

     5526.d: 27. Septbr: døbt Sør: Christ: J: Sørens:

     5527.d: 24. octbr: døbt Niels Harboes S: Niels

5528.No 2 - D: 24- p: Trin: d: 17 – Nov:
    Blev Søren Christian S: J: Sørensens D: c:
                              Faddere
        Ane Grobgaard og A: Marie Kiær -
        N: Kiær. J: Tuskiær og Søren Kiær.

5529.No 3 - D: 2. adv: d: 9 – Decembr:
    Blev Niels Harboes Søn Niels hds D: conf:
                        Faddere
        Ingeborg og Dorethe Kiær.
        N: Kiær. And: Kollerup og And: Harboe.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1799-

                                     1799 -                                       21

                D: Læt: d: 3. Martij –
5530.No 1. – Blev And: Mons Dttr: Karen Maries D: c:
                           Faddere
        Else Marie Mon Mette Marie Smid.
        Ch: Kiær. Jens og Niels Mon af Hillersl:

5531.d: 21 Marts døbt And: Jacobs: i Nørb: Søn Michel Christian

                  F: 2. Pent: d: 13. Maij
5532.No 2 – Blev And Jacobs S: Mich: Christ: D: conf:
                           Faddere
        Kirsten Harboe. Mette Edvardts:
        And: Graaegrd. Ch: Harb: Kield Peders.-

               D: 8 – p: Trin: d: 14 Julij
5533.No 3 – Blev Jens Madsøns Dttr Kirsten D: c:
                             Faddere
        Inger Møgelvang  Kirsten Høeg.-
        Ch: Black: J: Sarup. Ole Tung

                 D: 11 – p: Trin: d: 4. aug:
5534.No 4 – Blev Bert: Jeps: Dttr Marens D: conf:
                             Faddere
        Johane Neergrd. Maren Ferregrd.
        J: Sørens: Mads Niels. And: Smid.

5535.d: 6. octbr: døbt Ped: Oddersigs Søn Christen
f16b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1799-1800

f17a 22.            D: 15. p: Trin: d: 1. Septbr:
5536.No 5. Blev Niels Krogs Dttr Ingeborg D: c:
                              Faddere
        Ped: Friderichs: og Jens Tunges hustruer
        Ped: Møller og Thom: Ladegrd –    
5537.d: 10 –octbr: døbt Maren Nielsdtrs paa Ballerum uægte
             Søn – Henrich Christian Friderichsøn, udlagt
              til Barne-Fader, Friderich Kræmer fra Ho syssel.

5538.No 6 -  Dom: 23 – p: Trin: d: 27 – octbr:
                Blev Maren Nielsdtrs Søns D: c:
                              Faddere
           Kirsten Henrichsd: og Maren Tung
            Ped: Friderichs: Lars Frands:og J: Ch: Jbsen.
5539.No 7 -  D: 1 adv: d: 1 decembr:
          Blev Peder Oddersigs Søn Christens D: c:
                               Faddere
        And: Oddersigs hust i Brund And: Jens: dito Thist:
          Anders Monn N: Krog. J: Christ: Ibsøn.
5540.d: 18. Januarj døbt Ch: Larsen p: Ballerum hds A: Christian.

5541.d: 25. dito døbt Niels Blød p: Ballerum hds  Niels Christian.
5542.d: 28. dito døbt Lars Larsøns  paa Tunge hds S: Lars.

                                    1800 –
5543.no 1 – Dom: Sexagesim: d: 16. Februarij
        Blev N: Blødes Søn N: Christ: D: c:
                                  Faddere
        Dorethe Grobgrd og Ch: Nergrds Pige.
        Thøger Ch: Ped: Oddersig. O. Jellesøn.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1800-

                    D: FasteL: d: 23 febr:                                      23
5544.No 2. Blev Ch: Larsøns Søn And: Christ: D: c:
                               Faddere.
        Castens og J: Ladegrds hustruer
        Jens Mads: Ped: Gasberg og P: Schielsgrd
.
5545.d: 8. martz døbt P: Friderichs: Søn And: Christian

                       D: Læt: d: 23. martz-
5546.No 3. Blev Lars Frands: Søn Lars hds Daab conf.
                               Faddere.
        A: Marie og Mette Marie Kaastrup
        Povel Niels: And: Mon: Ped: Odders:
                 Die 2de p. Trinit: den 22de Juny

5547.No 4 – blev Peder Gasbergs datter Dorethe Maries D: conf:
                                    Faddere
        Niels Møllers hustru i Rhær, og Niels Toudalls
        Jens Sarup – Jens Legaard, Christen Hinding

5548.d: 18 Septbr: døbt Søren Christ: Søn And Christian
5549.d: 30. Septbr: døbt Anders Harboes Søn Christen
5550.d: 12. octbr: døbt Anders Mons Michel Christian

               D: 19 – p: Trin: d: 19 octbr:
5551.No 5. Blev And: Harboe Søn Christen D: c:
                              Fadde
        Birgithe og A: Marie Hare
     Mich: Harboe. Sør: Christ: Jacob Sand.

5552.No 7. d: 22. nov: blev Berth: Larsøns Dttrs Maren Cathrines D: c:
Provstindn. Hedevig Kolkiær. J: Høeg. And: Lars: And: Grobgrd.
f17b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1800-01

f18a 24.          D: 21 – p: Trin: d: 2 – Novembr:
5553.No 6.  Blev Søren Christians S: And: Christ: D: c:
                               Faddere
        Maren Graaegrd og A: Marie Kiær.
        Niels Dige. And: Harboe. Jacob Sand.
                                  1801
5554.d: 25 febr: døbt J: Henrichs: Søn Hendrich.
            F: 2 – Pascat: d: 6 – april.
5555.No 1. Blev J: Henrichs: Søn Hendrichs D: c:
                        faddere
        Birgithe Kiærgrd og Maren Sand.
        Søren Christ: Peder Smid. And: Kiærgrd.
             D: 9. p: Trin: d: 2 aug.
5556.No 2. Blev Jens Sands Dttr: Ane Cathrines D: c:
                       faddere
        Castens og And: Harboes hustruer.
        Ped: Anders: Ch: Harboe. Berth: Edvarts:

5557.d: 18. aug: døbt Berth: Jepsøns Søn Jeppe
5558.d: 31. aug: døbt Thøger Christens: Søn Christian

              D: 12. p: Trin: d: 27 Septbr:
5559.No 3. Blev Berthel Jepsøns Søn Jeppes D: c:
                               faddere
        Thomas Thomsøn og Christ: Harboes hustruer
        Jeppe Feregrd. Ch: [Ner]grd og Jens Madsøn –
5560.d: 15 Decembr: døbt Maren Nielsd: Henrich ChristianSognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1801-02

                D: 19. p: Trin: d: 11 octbr:                                  25.
5561.No 4. Blev Thøg: Christens: Søn Christians D: c:
                                faddere
        Johanne Bisgaard og Hedevig Balle -
        Ch: Neergrd. Ped: Gasberg. Christ: Thøgers:
5562.d: 31 Decembr: døbt Jens Masøns Søn Mads

                                     1802
                  D: 2. p: Epiph: d: 17de January -
5563.No 1. Blev Maren Nielsdtrs Søn Henrich Christ: D: c:
                                 faddere
        Svenning og Jens Tungs hustruer
        Peder Møller – Jens Madsøn – Thomas Ladegrd.
               D: 5. p: Epiph: d: 6 February
5564.No 2. Blev Jens Madsøns Søn Mads: hds D: confirm:
                               faddere
        Zidsel Marie Klow og Maren Christensd:
        Christ: Black. Jens Sarup. Thomas Ladegrd.
5565.d: 22ap døbt Søren Christians Søn Berthel april -
                  D: 1 - p: Pasch: d: 25 april
5566.No 3 - Blev Anders Mons Dttr Karen Maries D: c:
                                faddere
        Christ: Kiærs hustrue og Christen Balles
        Peder Odersig: Lars Frands: Ch: Ibsøn.
                    D: Rog: d: 23 Maij -S
5567.No 4. Blev And: Kollerups Dttr: A: Maries D: c:
                                  fadder
        Jens Sand og Castens hustruer
        N: Harb: Ch: Kields: og Kield Peders:
f18b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1802-03

f19a 26.                 Fer: 2. Pentec: d: 7 Junij -
5568.No 5. Blev Søren Christ: Søn Berthels D: c:
                                  Faddere.
      Niels Kiær i Thist: og Christ: Smid i Hillersl: deris Hustruer.
      Niels Kiær. N: Dige og Berthel Nielsøn.

5569.d: 18 Julij døbt Mads Gammelbyes Søn Peder Christian.

                          D: 6. p: Trin: d: 25 Julij
5570.No 6. Blev Christ: Larsøns Dttr Else Maries D: c:
                                    Faddere
        Ane Langaard. Ane Ladegaard
        Jens Sarup. Casten – Thomas Ladegrd.    

                         D: 9. p: Trin: d: 15 aug:
5571.No 7. Blev Ane Marie Christensd: uægte D: Ingers D: c:
                                       faddere
        Ane Cathrine Christensd:  Hedevig Balle.
        Niels Thoudahl. Ped: Odersig og J: Christens: Ibsøn.
        udlagt Barne-Fader Anders Salmonsøn

                   D: 11 - p: Trin: d: 29 aug -
5572.No 8. Blev Mads Gammelbyes Søn Ped: Christ: D: c:
                                    faddere
        Ane Marie Black. Ane Ladegaard.
        Niels Krog. Christ: Hinding. O. Tung.
                                 1803.
5573.d: 16. Januarij døbt Peder Gasbergs Søn Mads Christian
5574.d: 18 februarij døbt Niels Kolds Søn Niels Christian


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1803-

                                          1803                                           27.
                      Dom: Remin: d: 6 marts
5575.No 1. Blev Peder Gasbergs S: Mads Christians D: c:
                                     faddere
        Maren Troldborg og A: Marie Ladegrd -
        Jens Sarup – Jens Ladegrd – Christ: Hinding
                   Fer: 2 - Pasc: d: 12. april   
5576.No 2. Blev Niels Kolds Søn Niels Christ: D: c:
                                   faddere
        Maren Christensd: Mette Marie Møller.
        Jens Sand. Kield Peders: Peder Graaegrd –
                     D: 2. p: Pasc: d: 24 april.   
5577.No 3. Blev Niels Jacobs: Dttr Dorethe Maries D: c:
                                faddere
        Anders Skoemager og Niels Harboes Hustruer
        Willads Jacobs: Casten og Peder Graaegrd –

5578.d: 19 aug: døbt Berthel Jepsøns Søn Peder.

                      D: 15 – p: Trin: d: 18. Septbr:   
5579.No 4. Blev Jens Sands Dttr Anes D: c:
                                      faddere
        Maren Sand og Maren Kielsdttr:
        Christ: Harboe. Casten. Jacob Sand.

                     d: 2. octbr: D: 17 – p: Trinit:
5580.No 5 – Blev Berth: Ferregrds Søn Peders D: c:
                                       Faddere.
        Maren Ferregrd. og Karen Marie Brund.
        Jep Klastrup – Christ: Neergrd. And: Smid.
f19b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1804-

f20a 28.                                  1804 –
5581.d: 8 febr: døbt Jens Hendrichs: Jens Christian.
                   Fer: 2 - Paschat: d: 2. april   
5582.No 1. Blev J: Hendrichsøn Søn Jens Christians D: c:
                                      faddere
        Berthel Jepsøns Hustrue Maren Jepsdttr:
        Poul Østergrd. Søren Christian. Jacob Sand.

5583.d: 11 Aug: døbt Søren Christians Johan Jacob
5584.dito og døbt Ch: Laurids: Trolborgs Søn Christen
5585.d: 7 – Septb døbt Ped: Gasbergs Tvillinger Anders og Christen

                 Dom: 17. p: Trin: d: 23 Septbr:   
55866.No 2. Blev Ped: Christ: Balles Dttr Else Marie D: c:
                                    faddere
        Karen Balle og Johane Kiær -
        Johan Knuds: Casten og Kiæld [Pe]ders:

              Dom: 18 p: Trin: d: 30 Septbr:   
5587.No 3. Blev Ch: Larsøn Søn Christens D: c:
                                  faddere
        Christ: Black og Jens Sarups Hustruer
        J: Tung. Ped: Gasberg og Christ: Hinding

                 D: 20  p Trin: d: 14 octbr:   
5588.No 4. Blev Anders Harboes Dttr Christianes D: c:
                                  faddere.
        Ane Marie Hare og Ane Harboe.
        Søren Christian. Ch: Harboe og Søren Hare.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1804-05

                     Dom: 21 – p: Trin: d: 21. octbr:                        29   
5589.No 5. Blev Søren Christians Søn Joh: Jacobs D: c:
                                   faddere.
        Else Cathrine og Ane Graaegaard
        Niels Kiær. Niels Harboe. And: Graaegrd.

                  Dom: 25 – p: Trin: d: 18. Nov:   
5590.No 6. Bleve P: Gasbergs Tvillinger Anders og Christens
                                 Daab confirm:
                                         faddere
        Maren Søeborg og Karen Bierre -
        Niels Møller. J: Ladegrd. Christ: Hinding.

5591.d: 8 dec: døbt Jørg: Jørgensøns Jørgen Christian

                     D: 3. Advent d: 16 Decembr:   
5592.No 7. Blev Niels Kolds Dttr Kirstens D: c:
                                    faddere
        Karen Kiær. Johane Kirst: Høegh.
        Ped: Christ: Balle. A: Graaegrd. And: Høegh.

                                     1805.
                  Dom: Septuag: d: 10 febr:   
5593.No 1. Blev Jørg: Jørgens: Jørg: Christians D: c:
                                  faddere
        J: Wejes i Thist: og Søren Jensbyes Hustruer
        Christ: Boesøn. Christ: Balle. Jens Ibsøn
5594.d: 24. døbt Anders Jacobsøns Søn Michel Christian
f20b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1805-

f21a 30.
            5595.No 2. Fer: 2 – Pasc: d: 15. april.
     Blev Anders Jacobsøns Michel Christ: D: c:
                                   Faddere.
     Ane Harboe. Maren Kieldsdttr:
     Casten Lars: And Graaegrd. Ped: Larsøn.
5596.d: 19 april døbt Niels Christens: Harboes Chr: Stentoft
                  5597.No 3. D: Miseric: d: 28 april.
Blev Christ: Andersøns Dttr Marens D: c:
                                 Faddere
          Maren Esdahl og Kirsten Hove.
          Christ: Kields: Ped: Lars: Niels Smid
5598.d: 30 Maij døbt Niels Jacobsøns Søn Hans-
5599.d: 13 Junij døbt Peder Friderichsøns Jens Christian
               5600. No 4 – D: 5. p: Trin: d: 14 Julij
Blev Ped: Friderichsøns Søn J: Christians D: c:
                               Faddere
        Niels Krogs og Thøgers Hustruer.
        Ole Tung. Thom Ladeg: Christ: Johans:
              5601.No 5. D: 6. p: Trin: d: 21. Julij
Blev Niels Christens: Harboes Søn Christen Stentofts D: c:
                                    Faddere
         Ane Marie Harboe. Joh: Kirstine Høeg.
         Berthel Jeps: Berth: Edvarts: J: Christ: Madsøn
5602.No 6. D: 7 p. Trinit den 28 Julij Niels Jacobsens Søn Hans
                                   Faddere
Jomfrue Kolkiers dater, Niels Jacobsens datter Anne
Willads Jacobsen. Lars Grobgrd, Bertel Edvartsen.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1805-06

5603.No 7 – Dom: 11 – p: Trin: d: 25 aug:                      31
Blev Jens Sarups daatter Kirstens D: c:
                    Faddere
Maren Sarup. Dorethe Godahl
Christ: Balle. Christ Larsøn. Ole Tung.

5604.No 8 – D: 19 – p: Trin: d: 19 octbr:
Blev Rasmus Madsøns Dttr Marianes D: c:
                      Faddere
Mads Gammelbye og Jens Sarups Hustruer
Ole Tung. Thomas Legrd og Morten Schielsg.

5605.No 9 – D: 20 – p: Trin: d: 26 octbr:
Blev Søren Kiærs Dttr Ane Elsebeths D: c:
                     Faddere
Maren Madsdttr og A: Marie Kiær
Peder Holst. Niels Diig. Christ: Kiær.

5606.No 10 – D: p: Nativ: d: 29 Decembr:
Blev Peder Gasbergs Daatter Dorethe Marie D: c:
                          Faddere.
Ch: Kiær af Kielst: og Jens Peters Hustruer
Jens Ladegrd. N: Thoudal. Ped: Woetborg.
                              1806
5607.No 1. F: Nov: anni d: 1 Januarij
Blev Jens Hendrichsøns Dttr Anes D: c:
                         Faddere.
Karen Marie og Moder Maren Jepsdtr
Søren Christian. Søren Kiær og Jacob [.....]
f21b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1806-07

f22a 32 –  5608.No 2 – D: p: n: a: d: 5. Januarij –
         Blev Ped: Christ: Balles Dttr Marie Magdalenes
D: c:                 Faddere
Johan Knuds Hustrue Hedevig Kolkiær.
Ped: Søe. Lars Grobgrd. Ped Schielsgrd.

5609.d: 11. Januar: døbt N: Christ: Johans: Ped: Christian
5610.d: 5 – marts: døbt Søren Christians: Christian
           5611.No 3. Fest: Pascat: d: 6 april
                Blev Søren Christians Søn Christians D: c:
                           Faddere
Ane Marie Kiær og A: Catrine [Ubbes]dttr –
Berth: Christian J: Tuskiær – Jacob Sand –  

5612.d: 8. Junij døbt Karen Madsdttr paa Ballerum hendis
uægte Søn Jens Christian, Barne Fader Mads Pedersøn
tienende i Tilstæd –
5613.No 4 – D: 6 – p: Trin: d: 13 Julij
        Blev K Madsdttrs uægte Søn J: Christians D: c:
                              Faddere
          Maren Madsdttr og Ane Ladegaard
          Ole Tung. Peder Møller og And: Thoudahl.

                                   1807.
5614.d: 8 Januarij døbt Søren Kiærs Søn Peder.
5615.d: 28. febr: døbt Christen Harboes Søn Peder Christian.
5616.No 1 – Dom: Palm: d: 22. martij –
     Blev Søren Kiærs Søn Peder hds Daab conf.
                               Faddere.
     Niels Harboe og Jacob Sands Hustruer.
     Peder Holst. Jens Smid og Christ: Kiær.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1807-

5617.No 2 – D: Jubilate d: 19 april –                                  33.
    Blev Christen Harboes Søn Peder Christ: D: c:
                            Faddere.
     Kirsten Nørgaard og Karen Kiærgrd.
Peder Nørgrd. Lars Wilsbøll. Søren Christ: Smidgrd

5618.d: 13. maij døbt Ped: Christian Balles Søn Friderich.

5619.No 3 – D: 9 – p: Trin: d: 26 Julij
   Blev Ped: Christ: Balles Søn Friderichs D: c:
                           Faddere.
     Dorethe Cath: Langaard og Dorethe Cath: Søe
     Johan Knudsøn. J: Høegh. Ped: Schielsgrd.

5620.d: 26 Julij døbt J: Hendrichsøns Søn Jens Frost.
5621.d: 12 Septbr: døbt Niels Kolds Søn Poul.

5622.No 4 – D: 21 – p: Trin: d: 18 – octbr:
   Blev Berthel Jepsøns Dttr: Ingeborgs D: c:
                              Faddere.
     Maren Jepsdttr Hendrich Christops Hustrue
    Willum og Christ: Neergrd – Niels Berthelsøn
5623.d: 5 octbr: døbt Johan Knudsøns Søn Knud.
5624.d: 12 dito Christen Andersøn Søn Anders.
5625.No 5 – D: 22  p: Trin: d: 25 octbr:
    Blev Jens Hendrichsøns Søn Jens Frost D: c:
                             Faddere.
     Ane og Karen Marie Østergrd
     Lars Østergrd: Jacob Sand. Anders Smid.
f22b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Tved 1807-08

f23a 34             5626.No 6 – D: 23 – p: Trin: d: 1 Nov:
     Blev Niels Kolds Søn Pouls D: conf:
                           Faddere.
        Maren Kold og Maren Grobgrd –
        Jens Høeg. Søren Mortens: Mads Degn –
5627.No 7 dito Dag -
Blev Anders Harboes Dttr Dorethe D: c:
                        Faddere.
     Ane Harboe og Ane Hare
     Niels Harboe. Jens Sand. Søren Hare.
5628.No 8 – D: 25 – p: Trin: d: 15 Nov:
Blev Gunnj p: Ballerum Hds Dttr Bodild Maries D: c:
                     Faddere.
     Ch: Balle og Ole Tang Deris Hustruer
     Jens Peiter. Ch: Povels: Anders Juul
5629.No 9 – D: 3 – Adv: d: 13 Decembr:
Blev Christ: Anders: Søn Anders Hds D: c:
                               Faddere.
     Peder Kræmers Dttr og A: Kirst: Høeg –
     And: Graaegrd: And: Høeg og Jacob Traad.

                                   1808.
5630.No 1 – D: p: nov: anni  d: 3 Januarij
Blev Johan Knuds: Søn Knud hds D: c: xx
                                  Faddere.
L: Schielsgrds og Ped: Søes Døttere i Wixøe.
Ped: Christ: Balle: Ped: Schielsg: And Høeg


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass  (dør sept. 1808)
Døbte i Tved 1808-

                                                                                            35.
5631.d: 15 Januarij døbt Jacob Sands Lars Christian.
5632.d: 3. Marts døbt [Niels] Christians Søren Christian.
5633.d: 11 Marts: døbt Mads Gregersøns Boer Christian
5634.d: 8 april døbt Peder Gasbergs -   - Berthel
       5635.No 2. Fest: virid: d: 14 april
     Blev Jacob Sands Søn Lars Christians D: c:   x
                              Faddere.
     Lars Graaegrd. Søren Kiær. Niels Kiærgrd –
     Jens Sands og Søren Christens Hustruer.
     5636.No 3. Fer: 2. Pasch: d: 18. april.
       Blev Niels Christians Søn Søren Christians D: c: x   
                             Faddere.
    Inger Marie Bunch og Birgitte Hare
     Berth: Jepsøn. Thom: Klitt. Jacob Bunch.
5637.d: 26 maij døbt Mette Marie Morsings uægte Dttr:
      Magrethe – Barne Fader Mads Christens: Degn.
     5638.No 4. Fest: Trinit: d: 12 Junij.
   Blev Ole Tungs Dttr Inger Maries D: c: x
                            Faddere.
 Hendrich i Lynerup og Johan i Kløw deris Hustruer.
     Christ: Balle. N: Thoudal – Thom: Ladegrd.
5639.d: 29 Julij døbt Jens Christian Madsøns Søn Mads Christian
         NB
5640.12te Søndag efter Trininitatis var Mette
     Marie Morsings uægte Datter Margre-
     grete i Kirke – Faddere – Maren Degn i
     K[.....]strup og hendes Syster Ane – Mads
     Nielsen, Niels Pedersen og Morten Pe-
     dersen i Schielsgaard -                           x
f23b


Sognepræstens vikar
Døbte i Tved 1808-

f24a

No
6


f24c

7


8


f24d 
36.                   1808 –
5641.– 13de Søndag den 9 September, var Gaard-
mand Peder Christian og Kone Ane-
Friderichs Datter deres Datter Ane-
Marie i Kirke – Faddere vare
Karen Peders Datter og Peder Søes Datt
i Wixøe – Anders Graaegaard, Lars
Graaegaard og Karsten, alle af Nør-
bye -


5642.– 14 Søndag efter Trinit: Jens Christians Søn
 Mads Christians D: C: - Faddere – Chris-
ten Smeds Kone i Hillerslev og Berthel
Ferregaards Kone – Christen Harboe, Tho-
mas Klitt og Anders Smed i Sønderbye-
Moderen introduceret samme Dag

           5643.15de Søndag p: T: den 25 Septb:
 Blev Peder Gasbergs Søn Berthels D: C: x
                                 Faddere
Dorthe Godal af Kaastrup bar Barnet,
Maren Berthels D: af Ræhr fulgte
med – Jens Pejter i Gasberg Møl-
le, Christen Hinning og Laurs Christen
sen af Ballerum –

5644.Den 7. Novb døbt Anders Smeds Søn Pe-
der født og hiemmedøbt samme Dag


Sognepræstens vikar
Døbte i Tved 1808-     

                                                                                               37.
No 15645. Hiemmedøbt i Ræhr Præstegd: ./. d: 4 December,
            Pigen Maren Niels Datters uægte Barn
            Michel, Hun opholder sig i Tveds Sogn hos
            Christen Larsen paa Trælborg – Den ud-
            lagte Barnefader er Lars Madsen, tie-
            nende Christen Overgaard i Neergaard
            i Kaastrup Bye.
25646.  Hiemmedøbt i Hillerslev Præstegaard
            den 11 December /: Pigen Else Marie
            Christens Datters uægte Barn

35647. Hiemmedøbt /. den 22 Decber Else Ma-
            rie Mar[....]sens Datter uægte Dat
            ter

35648.   Hiemmedøbt den 22 December Niels
            Harboes og Hustrues Søn Anders
 
45649.   2den Juledag blev Anders Smeds
            Søns Peders Daab Confirmeret
                                    Faddere
            Christen Harboes og Peder Tanges
            Hustruer – Berthel Ferregd,
            Thomas Klit og Jens Pejter Møller
            Moderen introduceret samme Dag    

55650.   Onsdagen den 28 December var Else
            Marie Marcus Datter Hendes
f24b


Sognepræstens vikar
Døbte i Tved 1808-09

f25a
38.
Martii12
f25c


uægte Datter Bodil Marie i Kirke
samme Barn var Hiemmedøbt i Hil-
lerslev Præstegaard den 11 hujus – Til
Barnefader blev udlagt en gift
mand Søren Ban af Sennels;
og som for nærværende Tid er ud-
comanderet som Landeværns Sol-
dat til Fladstrand – Leyermaa-
let angives at være begaaet af
bemælte Personer da de tiente
begge Hos Frue Steensen i This-
ted – Faddere til samme Barn
vare  Christen Knudsens Dat-
ter Johanne og Maren Sand Mands-
Faddere Jens Marcusen, Thomas
Klit og Anders Smed –


                     1809

5651.   - Midfaste Søndag, blev Niels
Niels Harboes og Hustrues Søn
Anderses Daab confirm:
                   Faddere
Ane Marie Harboe i Skielsgaard,
Niels Morsings Datter – Thomas Klit


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1809-
5652.
July
   d. 14.


5653.
July
  d. 22

5654.
Augusti
      d 13 
                                                                                  39.
Jens Christian og Ole Printz –Søren Kristian og Hustr: Ingebore Nielsdatter
Søn hjemmedøbt og Kaldet                         Kristian
Moderen indl. 12 S. e. Trinit                         Lassen
barnet døde inden Daad: Konfirm:
Anders Sørensen og Hustrue
Ane Katrine Kristsdatter et Pigebarn
hjemmedøbt og Kaldet   -    -             Ingeborg
                                                             Kirstine
Daaben Konfirm: den 11 S. e. Trinit:
Faddere: Karen Marie Sørensdtter
af Hillerslev. Birte Nielsdatter.
Krist Balle. Peder Oddershed og Lars
Frantzen – af Tungen paa Ballerum
Moderen indledt samme dag.


Søren Nielsen Kjær og Hustrue, Kir-
sten Pedersdatter et Pigeb. hjemmedøbt -   Ane
Konen indl: den 16. S. e. Trinit:
f25b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1809-

f26a
40
5655.
September
d 1.5656.
September
d 2.

Daaben Konfirm: 26. Trinit: d 26. Nvbr              18
Faddere: Ane Marie Nielsdatter Kjær
Jacob Sand. Anders Mariager.
Anders Harreboes Kone Ane Katrine – alle
af Tved. Jens Smed af Nors.

Mads Gregersen og Hustrue Ane
          af Ballerum
Boersdatter   et drengeb: hjemmedøbt og Kaldet: Boer.
    Moderen indl: d 19 S. e. Trinit: og
Daab: Konfirm: samme Dag d 8 Oktobr.
Faddere: Moderens 2 Søstre: Mette og Karen Marie
Kristen balle. Peder Ottershede af ballerum
og Søren Gregersen fra brund –


Peder Kristian Gasbjerg og Hustrue Dorthe
Kirstine Madsdatter af Baller et drengeb Hjemmedøbt: Thomas
Daab. Konfirm: 20 S. e Trinit:
Fadd: Søren Baks Kone i Bested.
Anders Madsens Kone i Willerup. Jens
Pejter. Kristen Balle og Xst Larsens Søn
Kristian – Moderen indl: s. d: d 15 Oktbr.


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1810-


09
5657.
Januarij
      d  31.

5658.
Februarij
            d 7.


5659.
April
           d 15.

                             1810.                                          41.


Niels Jacobsen og Hustr: Helle
Andersdatter af Nørbye i Tved Sogn
et Drengebarn hjemmedøbt og Kaldet    Anders.
Daab Konfirm: Skjærtorsdag d 19 April.
Faddere: Gedske Marie Andersdatter fra
Skjelsgd og Maren Madsdatter fra Ballerum
Jens Kristian – Kristen Harboe og Kristen Sø-
rensen – alle af Sønderbye –
Moderen indl: same Dag – tilligemed Kri-
sten Jensens Kone fra Langgaard efter et dødfød barn.

Bertel Jepsøn og Hustr Dorthe Kristine
Kristensdatter et Pigebarn hjemmedøbt og Kaldet   Ane.
Moder indl: 3. S. i Faste – d 25. Marts.
Daab Konfirm: Skjærtorsdag d 19 April.
Faddere: Mad: Neergaard fra Mom-
toft og Anders Smeds Kone i Smedgaard –
Anders Gr[ob]gaard. Jens Sand og
Søren Grobgaard –

Palme Søndag Peder Kristian Balle og Hustrue
Ane Frederiksdatter af Nørbye et Drengebarn
hjemmedøbt og Kaldet                               Peder Kristian
Moder indl: Xsti Himlf:dag d 31. Maij –
Daab Konfirm: 7. S. e. Trinit: d 5 august.
Faddere: Ingeborre Nielsdatter og Mette
Edvartsdatter – Hans Høg. Niels Harreboe
og Peder Skjelsgaard –
f26b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1810-

f27a
42
April
  5660.d 25Junij
5661. d 29

                          1810.

Jens Larsen Sand og Hustrue
Mette Edvartsdatter et Pigeb: hjemme-
døbt og Kaldet:                                       Ane Ma-
Daab Konfirm: d 24 Junij                       grete.
Faddere: Else Sofie Olsdatter af Sarup
og Ane Frederiksdatter af Nørbye –
Jacob Sand, Kristen Harboe og Kjeld
Pedersen alle af Tved.
Moderen indl: samme dag.
Kristen Harboe og Hustrue Karen
Marie Pedersdatter et Pigebarn
hjemmedøbt og Kaldet                                 Maren
Daab Konfirm: d 19 August – 9. S. e.Tr:     Katrine.
Faddere: Dorthe Pedersdatter fra Kanstrup.
Karen Pedersdatter fra Hillerslef –
Lars Wiilsbøl af Nors.  Anders Smed
og Hans Henriksen af Tved –
Moder indl: samme Dag


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1810-11Oktober
5662.     d 11.Febr:
5663. d 14de

                           1810                                      43

Anders Pedersen og Hustrue
Kirsten Pedersdatter af Smedgaard
i Sønderbye et Drengeb: hjemmedøbt:   Peder Nør-
Moder indl: d 23 S. e. Trinit:                      gaard.
Daab Konfirm: 4 adv. S. d 23 dsem
        Nye Kirkeaar 1811.
Fadd: Kirsten Nielsdatter af Hinding
og Dorthe Kristine Kristine Kristdatter
af Sønderbye i Tved – Peder Nørgrd
af Kaastrup – Krist Harreboe og
Jens Henriksen af Sønderbye  -
                              1811

anmeldt et dødfødt Pigebarn
af Forældrene Jens Madsen og Hu-
strue Kristine Kristensdatter af Lang-
gaard i Tved Sogn – barnet fødtes na-
turligt og uden vanskelighed i den
6te Maaned af Svangerskabet uden
vitterlig Aarsag til den for tidlige Nedkomst.
Moderen har forhen 4 gange født
dødfødte børn – indl: Søndag Sexages:
                                                   d 17 febr:
f27b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1811-

f28a
44
 Janrij
5664. d 20Marts
5665. d 15.
April
5666. d 30

                         1811. –

Niels Kolds og Hustr: Else Maria
Nielsdttr Drengebarn hjemmedøbt og Kaldet:    Kristen
Moderen indl Faste Søndag d 24 Febr:
Daab Konf: 4 S. e P: d 12 Maj
Faddere: Mette Marie Nielsdatter
Maren Kirstine Xstensdatter – Anders
Grobgaard – Jacob Nielsen og Kristen
Larsen – alle af Tved.

Søren Kristian og Hustr: Ingeborg Niels-
datter af Sønderbye et Drengebarn
hjemmedøbt og Kaldet                                     Kristian
  Moderen indledt og                                         Lassen
Daab konfirm: 2 Pintsedag d 2 Junij
Faddere: Kirsten Pedersdatter og
Maren Jensdatter Bunk – Jacob Sand
Thomas Klit alle af Sønderbye – Jens Pejter
af Wenberg Mølle.

Kristen Pedersen Nørgaard og Hustr Krestence
Jørgensdtter p: Ball: et Dr: b: hjemmedøbt og Kaldet: Peder
                               Sarup.
Moder indl: d 13 Julij – 5. Trin:
Daab Konfirm: 14 S. e: Tr: d 15 Septbr
Faddere: Maren Jørgensdatter af Nors
Kristen Pedersen Nørgaard af Hillerslev.
Peders Oddershede af T[......]. Anders
[Mons] og Kristen Balles Hustruer


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1811-


August
5667. d 8.
August
5668. d 31.
Septbr
5669. d 17.

                            1811                                               45.
Anders Mikelsen Harboe og Hustru
Maren Xstsdttr af Sønderbye et Dren-
gebarn hjemmedøbt og Kaldet                           Stefan.
Moderen indl: 14 Tr: S: d 15 Sptbr
Daab Konfirm: 18. S. e. Trinit: d 13 Oktbr
Faddere: Karen Nielsdatter af Nørbye
Kirsten Mikelsdatter af Hjardemaal. Mikel
Harreboe af Nors. Anders Kallerup og Niels
     Nielsen af Tved Sogn. –

Christen Danielsen og Andersen og
Hustrue Maren Andersdatter paa
Ballerum et Pigebarn hjemmedøbt og Kaldet    Karen
Daab konfirm 20 S. e Tr: d 27. Oktobr.
Faddere: Gedske Andersdatter af Hjarde-
maal. Ane Kirstine Nielsdatter fra Øster-
ild. Niels Toudal. Thomas Ladegd-
og Peder Krog af Ball: Mølle –
         Moderen indl: samme Dag. –

Knud Andersen og Hustrue Ma-
ren Kirstine Kristensdatter fra Trold-
borg et Drengebarn hjemmedøbt Kaldet:       Anders
        Moderen indl 19. Trinit: d 20 Oktbr.
Daab konfirm: 2. Juledag d 26 Dsbr
Faddere: Birte Marie Nielsdatter
og Dorthe Andersdatter fra Hjardemaal.
[..]ns Langgaard. Lars Pedersen fra
Wendbr. Mølle og Niels Xstian Troldborg.
f28b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1811-

f29a 46
Oktobr
5670. d 17.
Novmbr
5671. d 7.   d 12
5672. s: M:
Faddere:
Dorte Gasberg
Mar Jens-
datter. Peder
Jensen.
Niels Tou-
dal og Søn
Anders.
alle af Bal-
lerum

            1811
Jens Kristian Madsen og Hustrue
Magrete Marie Jensdatter et
Drengebarn hjemmedøbt og Kaldet:    Jens
        Moder indl: 24 S. e. Tr: d 24 9br.
Daab konfirm: d 4 Adv: S: 22 Dsbr.
Faddere: Karen Marie Pedersdatter
af S:b: Ribeka Kristsdatter af Ballerum.
Kristen Nielsen af Hill: Bertel Kristian
af Hinding og Anders Bang fra Hundstrup.

Anders Jakobsen og Hustr: Johanne
Mikelsdatter af Nørbye et Drgbarn hjemmedøbt:   Kristen
Daab konfirm: S: mll J: og N. d 29 Dsbr
Faddere: Niels Gasb: kone, Karen Kjær
og Ane Frederiksdatter – Jens Sand
Anders Harboe og Jakob Kristian
Nielsen – alle af Tved Sogn.
Moderen indl: samme Dag.    

Et uægte Drengebarn hjemmedøbt og kaldet     Peder  Kri-
Daab konfirm: 2 Juledag d 26.                                    stian 
Moderen til samme barn Drengebarn
er Maren Kristensdatter i Trold-
borg – og udlagt Barnefader Jens
Pedersen Møller i Gasbjerg Mølle –
som er Enkemand og var sindet
at ægte bemeldte Maren Kristens-
Datter men siden blev omsindet
og afslaaer at indgaae Ægteskab.-


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1811-12


Decmbr.
5673. d 19.Marts
5674. d 3.


5675.
April d 6.

                         1811.                                        47
Kristen Jensen og Hustr: Ellen Peders-
datter af Ball: et Pigebrn hjemmed: Kaldet:    Inger
      Moder indl: S: Septuag: d 25
                                         Jan: 1812
Daab konfirm: Skjærtorsdag d 26 Marts 1812
Faddere: Maren Ovesdatter fra Thisted
Maren Kirstine Xstsdatter Troldborg. Niels
Toudal. Peder Jensen Møller og Jens
Møller af Ballerum. –


            1812.-

Søren Nielsen Kjær og Hustrue
Kirsten Pedersdatter af Sønder-
bye et Pigebarn hjemmedøbt  og Kaldet:         Maren 
Moderen indl, 2. S.e.P: d 12 April.                    Katrine
Faddere: Ane Sørensdatter af S.B.
Dorthe Nielsdatter af N:B: Jakob Sand
Jens Henriksen og Krist Kjær af S.B.

Jørgen Nielsen og Hustr: Sidsel Johans-
datter af S:bye: et Pigebarn hjemmedøbt kaldet       Dorthe 
Daab konfirm: 4 S. e P: d 26 April                                Marie.
Faddere: Birthe Xstensdttr Hare af Østerild.
Maren Grobgrd Jens Høy. Anders
Grobgrd og Niels [...... ]om [...]erhuset
        Moderen indl: samme Dag.
f29b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1812-

f30a 48.
Junij
 5676.d 9


  5677. d 14.August
5678. d 23
                      1812
Jakob Larsen Sand og Hustrue Ane
Katrine Kristensdatter af Sønderbye
et Drengebarn hjemmedøbt og kaldet:         Lars 
Moder indl: 14. Tr: S. d 30 August.                Smed
Daab konfirm: 21 Tr: S. d 18 Oktbr
Faddere: Maren Ubbesdatter og Ma-
ren Larsdatter. Søren Kjær. Niels
Kjær af Thisted og Niels Kjærgaard.-
Jakob Nielsen og Ane Maria Kri-
stensdatter af Nørbye et Dr: b: Hjemmedøbt, kaldet    Niels 
Moder indl: 7. Tr: d 12 Julij.                                           Kristian
Daab konf: 24. Tr: S: d 8 Novbr.
Faddere: Ane Maria – tjenende hos
Karsten. – Woldborg Nielsdatter
Niels Jakobsen – Jens Sand
og Peder Kristian Balle – alle af Tved S:

Kristen Sørensen og Hustr: Maren
Jepsdatter af S. B. et Drengebarn
                                  hjemmedøbt kaldet:            Søren 
Moder indl: 19 Tr: S: d 4 Oktbr.                         Kristian
Daab konfirm: 24. Tr: d 8 Novbr.
Faddere: Ane Sørensdatter og Else
Maria [Markus]datter – Søren
Kristian af Smedgaard. Niels
Kristian Johansen og Peder Kristian
Klit – alle af Tved Sogn.


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1812-

Novbr
5679. d 4.
    5680.d 10.


samme dag
      5681.d 10


s:M:
   5682.d 19
                   1812                                                       49.
Bertel Jepsen og Hustr Dorthe
Kirstine Kristensdatter et Drenge-
barn hjemmedøbt kaldet: -                                    Kristen.
Daab konfirm: 1 S. e. H 3 Konger d 10 Jan:
Faddere: Dorthe Kristensdatter fra Hoxer
Hr Neergaard fra Momtoft – Karen Ma-
ria Pedersdttr af S.B: - Anders Smid
og Jens Henriksen af S.B.
        Moderen indl samme dag.-
Niels Kristian Johansen og Hustr: Ma-
ren Jensdatter et Pigeb: hjemmed: og kaldet:    Johanne 
Daab konfirm: Nyaarsdag 1813                           Katrine
Faddere: Ingeborg Nielsdatter og Ka-
ren Marie Pedersdatter: Anders Smed
Søren Kristian af Smedgrde - og Kristen
Sørensen. Moder indl samme Dag.-

Mads Gregersen og Hstr: Ane Boers-
Datter af Balle et Drbr hjemdbt og Kaldet:     Gregers
Daab konfirm: 2 Juledag d 26 Dsbr
Faddere: Else Mikelsdatter. Karen
Pedersdatter. Peder Odders[h]ede
Peder Pedersen – alle af Ballerum
Søren Gregersen af brun. Moder indl:
                samme Dag.
Peder Kristian Balle og Ane Frede-
rksdttr et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet    Karen Heskjer
Daab konfirm: 4 adv: S: d 20 Dsbr.
Faddere: Mette Edvarsdatter – Mads
Nielsen og [hs  brud] Karen Pedersdatter af
    W Wandet – Niels Jakobsen og Jakob Nielsen
        Moderen indl: Nyaarsdag1813
f30b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1813-

f31a
50


Novbr
5683. d 30


Februarj
5684. d 13.
            Nye Kirkeaar 1813

Niels Kristesen Harboe og Inger
Katrine Thomasdatter af Kjær-
huset af S: B: et Pigebarn hjemmedbt kaldet    Anna
Barnet døde ind. Daab. konfirm:
Moder indl: S. e: Nyeaar d 3 Jan:    Uægte Pigebarn af Moderen
Kirsten Marie Kristensdatter
tjenende hos Søren Kjær i S.b.
i Tved Sogn – og udlagt barne-
fader Peder Jensen Smed En-
kemand og Indsidder sammesteds –
Ingen af disse vides at have
begaaet lejermaal tilforn.
Barnet blev ved Hjemmedaab kaldet:   Ane 
                                                                    Kirstine
Daab konfirm: 2den Paaskedag.
                                 d 19 April –
Faddere: Ane Sørensdatter.
og Else Marie Markusdatter. Anders
Kjærgaard. Kristen Markusen
og Niels Jensen alle S.b.-


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1813-May
5685. d 20


Junij
5686. d 3.
August
5687. d 26

                             1813.                                                51

Kjeld Pedersen og Maren Jens
datter et Drengebr hjemdbt. kaldet:                      Peder.
    Moder indl: 3 S. e. Tr: d 4 Julij –
Daab konfirm: 19 S: e. Tr: d 24 Oktbr
Fadd. Maren Kjeldsdatter. Ane Katri-
ne Dragsbek. Peder og Kristen Jen-
sen. Peder Kristian Klit.

Anders Peders: Smed og Hustr: Kir-
sten Pedersdatter et Pigeb: hjemdbt: kaldet:    Maren
Daab konfirm: 4 Tr: S. d 11 Julij
Faddere: Dorthe Kristine Krist-
ensdatter af S.b. Peder Kær-
gaard af Kaastrup. Krist Harboe
Søren Kristian af Smedgrd og Lars
Wiilsbøl af Nors
Moder indl: samme Dag.-

Poul Andersen og Hustr: Marie Tø-
gersdtr af Ballr et Pigeb: hjmdøbt kaldet           Maren
  Moder indl: 17 Tr: S. d 10. Oktbr.
Daab konfirm: Sønd: eft: Nyeaar
Faddere: d 2 Jan: 1814.
Smedekonen Inger Maria Larsdtt.
fra Rhær. Sidsel Maria Tøgersdtt.
Jens Møller. Ole Tunge og Niels
Toudal –
f31b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1813-    

f32a
52
Septbr
5688. d 9. 

                  1813.

Magrete Jørgensdatters uæg-
te Barn, som i Daab kaldtes:    Poul Kristian
Denne Qvinde, som ellers
tjente hidtil hos Niels An-
dersen i Kaastrup kom for
nogle 2 a 3 Dage siden hjem
hos sine Forældre, husmand
Anders Jensen paa Ballerum,
hvor hun gjorde barsel og ud-
lagte som barnefader Jens
Poulsen Kiil tjenende som
Dreng eller Karl hos bemeldte
Niels Andersen i Kaastrup.
Daab konfirm: 18 Trin: S: d 17 Oktbr
Faddere: Ane Katrine Dragsbek
af Ballerum Mølle. Else Ma-
rie Kristensdatter af Kaastrup.
Ole Tunge. Anders Mon og
Peder Jensen Møller alle
af Ballerum. –


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1813-Septbr
5689.d 20
Nvmbr
5690. d 30 

                       1813.                                    53

Kristen Jensen og Hustr: Ellen
Pedersdatter af Ballerum et
Drengebarn hjemmedøbt, kaldet:        Peder
Daab konfirm: 18 Tr: S: d 21 Novbr
Fadd: Birthe Pedersdatter af Sjør-
ring. Ane Marie Xstsdtter og Niels
Kristian Tro[l]dborg. Niels Toudal
og Ole Tunge –
    Moderen indl 22 S. e Tr d 14 Nvbr.


                Nye Kirkeaar
                     1814.

Jeppe Nielsen og Hustr: Johanne
Kirstine Jensdatter af Nørbye et
Pigebarn hjemmedøbt, kaldet:         Dorthe 
Daab konfirm: 1 S: i Faste –           Katrine.
            d 27 Februarij
Faddere:
Ane Magrethe Larsdatter
og Dorthe Nielsdatter Kristen
Larsen. Niels Harboe og Peder
Førbye af Thisted Sogn –
Moder indl: samme Dag.
f32b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1814-    

f33a
54.
Februar
5691. d 8deFebr
5692. d 20

              1814.

Et uægte Drengebarn hjemedøbt
                                           og kaldet:      Jens 
Moderen Mette Marie Niels-                   Larsen
datter paa Skjelsbjerg – og udlagt
Barnets Fader Lars Jensen
fra Klow – for nærværende
Tid udkommanderet ved Kyst-
milicen i Kongens Tjeneste.
Moderen har en gang til-
forn født uden Ægteskab.
Daab konfirm: 4 S: e. P d 8 Maij –
Faddere: Maren og Ane
Jensdøttre Kløw, Mads Mor-
sing – Hans og Kristen Jens-
Sønner Kløw.    


Et uægte Drengebarn hjemmedøbt
                                               og kaldet:    Niels
Moderen Else Marie Mar-
kusdatter af Sønderbye –
Udlagt Barnefader en norsk
Søemand ved Navn Svend:
Moderen en gang tilforn
født uden Ægteskab –


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1814-


Marts
5693. d 8de

                           1814.-                                       55.

Daab konfirm: 1 Tr: S: d 12 Junij
Fadd: Ane Magrethe Markusdttr
og Else Marie Andersdttr – Gl: Pe-
der Smed. Jens Markusen og
Niels Kjærgaard –    


atter et uægte Pigebarn hjem-
medøbt og kaldet:                           Johanne 
Moderen Karen Madsdatter,          Marie
som hidtil tjente i Ballerum
Mølle – Udlagt Barnefader
Søren Kristian Pedersen – Skrol-
ledrengen – almindeligen kaldet –
som for nærværende tjener
i Skjelsgaard – Moderen
har engang tilforn født
uden Ægteskab.-
Daab konfirm: 2. Pintsedag d 30 Maj
Faddere: Maren Madsdatter
fra Thisted. Ane Elsebeth Peders-
datter. Jens Møller og Søn
Kristen Brandi og Anders Kri-
stian Jensen – alle af
Ballerum.-
f33b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1814-    

f34a
56.

Julij
5694. d 24.

                        1814.

Et uægte Drengebarn hjem-
medøbt og kaldet       -                         Jens 
Moderen Kirsten Marie                       Kristian
Kristensdatter, opholdende sig
for nærværende Tid i Nørbye
i Tved Sogn – og udlagt bar-
nefader Morten Pedersen
tjenende i Skjelsgaard –
begge have de engang
tilforn avlet et barn
sammen uden for Ægteskab
  vide Nors Sogns Kirkebog
                                  Pag: 73 -
Daab konfirm: 2n Juledag. d 26.
                                             Dsbr.
Faddere: Pigen Maren Hansdttr
Husholderske i Skjelsgaard og Hus-
mand Niels Harboes Datter Dor-
thea af Nørbye. Husmand Lars
Jensen Kløw paa Skjelsberg
Gaardmand Lars Grobgaard og
Husmd Jakob Nilesen ved Kirken


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1814-October
5695. d 31

Novbr
5696. d 6 

                              1814.                                   57.

Søren Nielsen Kjær og Hustrue
Kirsten Pedersdatter af S.b.
et Pigebarn hjemmedøbt, kaldet:         Dorthe 
Daab confirm: 1 Jan: 1815.                   Maria.
Faddere: Udflyttergrdmd Kristen
Kjærs Hustr: Johanne Kristensdatter Pigen
Dorthe Nielsdatter Harboe – Annexgrd-
mand Niels Kristian Pedersen – alle
af Tved – Lieutn: Johansen og grdmd
Jens Smed – af Nors –

Jakob Larsen Sand og Hustrue
Ane Katrine Kristensdatter et
Pigebarn hjemmedøbt kaldet:               Karen
         Moder indl: 4 adv: S: d 18 Dsbr
Daab confirm: 2n Juledg d 26 Dsbr
Faddere: Pigen Maren Larsdatter
tjenende i Nytorp. Pigen Maren
Kristensdatter tjenende i Worring –
Gmdmdene Jens Sand fra Abildhaug,
Anders Kjærgaard og Peder Kristian Klit
af S.B.
NB hertil anmeldt for 1814.
f34b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1814-

f35a
58. 
November
5697 d 11.
Nye Kir-
keaar 1815Dsbr
5698. d 5. 

                      1814.

Kristen Andersen v: Danielsen
Indsidder i Ballerum Mølle
og Hustrue Maren Anders-
dater et Drengeb: hjemmedøbt, kaldet:  Anders 
Moderen indl: d 1 Jan: 1815                     Kristian
Daab confirm: d 1 Jan: 1815
Faddere: Ane Katrine Dragsbek og
Jens Møller af Ballerum Mølle
Ungkrle Sør Larsen Grobgrd og Peder
Nielsen af Nørbye – Daniel Kristen
sen – Tjenestekarl i Nørbye
Jens Madsen Langgaard og Hustrue
Maren Kirstine Kristensdatter
hjemmedøbt et Dr:b: født Dagen
forhen d 4 dcmbr – kaldet:     Kristen
- som døde inden Daab: konfirm:
    Moder indl: S: Septuagisima
    d 22 Jan: 1815 –


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døbte i Tved 1814-                                                                   59.
Fødte Md: og Qv Kjøn i Tved Sogn
for Aaret 1814 og fremdeles
findes indførte i den for Tved
Sogn nye authoris: Kirkebog –
f35b


f36a
100.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1781-87


                                                                                        101.
        Copulerede i Tved Sogn.
                        1781 ingen.
                        1782.

5699.d: 24. Maij bleve Søren Christian Andersøn og
Ane Marie Andersd: copulerede, Forlovere:
Anders Klitt og Jens Sørensøn i Sønderbye.

5700.d: 18 octbr: bleve Lars Sørens: Grobgrd og Ane
Pedersdtr: copulerede Forlovere: Søren
Grobgaard og Peder Schindrup i Nørbye.

                       1783.


5701.d: 5 April bleve Jens Gasberg og Giertrud
Tunge copul: Forlovere: Niels Hinding
i Nors og Jens Tunge paa Ballerum.

5702.d: 28. Maij bleve Jens Sarup og Kirsten Hen-
richsdtr: copul: Forlovere: Thomas Sarup
og Henrich Møller.

5703.d: 31. octbr: bleve Christen Poulsøn af Tin-
strup og Ane Marie Andersd: cop: Forlovere:
Jens Pouls: i Thaarst: og And Klitt i Sønderbye

               1784 og 1785 ingen
                        1786. ingen   1787 ingen
f36b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1788-89


f37a 102.
                            1788.
5704.d: 25 Januarij bleve Berthel Jeppesøn og Inger
Marie Nielsdtr: copulerede Forlovere:
Jeppe Ferregaard og Jens Sørensøn.
5705.d: 4. octbr: bleve Jens Frost af Torp og Ane Østergrd
   copulerede, Forlovere: Christen Frøekiær
   af Tilstæd og Jeppe Ferregaard.
5706. d: 12 Dec: bleve Berthel Christian Hansøn og
Else Cathrine Andersd: copul: med Beviling.


                             1789.
d: 9 Januarij bleve Casten Larsøn og Else Cathr
  Andersdtr copul: Forlovere Ped: Andersøn
  Nørbye og Christen Bieregrd i Worring –
d: 12 Junij bleve Berthel Westgrd og Karen
   Skaarup copul, med Bevilling.
d: 24 Julij bleve Peder Christens: og Dorthe Skaarup
    copul: Forl: Christ: Knuds: og Niels Frost.
d: 26 Septbr: bleve Jens Skaarup og Ane Dige
   copul: Forl: Jens Klow og Jens Søegaard.
        disse ere copulerede i Nors Kirke                              1789.
5707. d: 6. octbr: bleve Jens Winther og Kirsten Pedersd:
copulerede, Forl: sr: Mygind og Søren Ladefoget.
5708. d: 23. octbr: bleve Peder Søe og Zidsel Langaard copul.
Forlov: Jørgen Thuesøn og Fred: Langaard.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1789-93

                                                                                    103
5709.d: 4 Dec: bleve Svenning Gudichsøn og Kirsten
Marie Christensd: copul: Forlovere A: Christian
Gudichsøn og Jens Sarup.

                               1790
5710.d: 13 febr: bleve Thomas Christensøn og Maren
Knudsdtr: copulerede, Forlovere Jens Søegrd
og Christen Knudsøn i Wordinggrd.
5711.d: 24 Septbr: bleve Thomas Praem og Birgithe Chri-
stensdtr copulerede, Forlovere Hr: Ole Praem
af Øsløs og Jens Sarup af Ballerum.

                           1791 – ingen

                            1792.
5712.: 6. octbr: bleve Søren Christ Andersøn og Ingeborg
Nielsdtr: Kiær copulerede, Forlovere Jens Søren-
søn og Niels Kjær.
5713.d: 29 Nov: bleve Sr: Hans Mygind  og Ane Tranum
copulerede.
5714.d: 9 Junij bleve And: Olufsøn og Kirstine Møller
copul: Forlovere Lars Bunch og Lars Grobgrd –
5715.d: 28. Nov: bleve Sr: Hans Mygind og Ane Tranum
    copulerede.

                          1793
5716.d: 16 Nov: bleve Lars Hare og Maren Agisdtr copul:
Forlovere And: Frøekiær og Niels Dige.
f37b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1793-96

f38a 104                       1793

5717.d: 12 Januarij Bleve Lars Andersøn og Ane
Chatr: Bløde cop: Forl: Christ: Bløde og
Mads Iversøn.
5718.d: 22 Junij bleve Jacob Christ: Biering og Karen
Jensdtr. copul: Forlovere Sr: Ch: Biering og
Niels Snedker.
5719.d: 16 – Nov: bleve Lars Hare etc: vid: ante.


                        1794. ingen

                         1795.
5720.d: 14. Febr: blev Niels Harboe og Karen Kiær cop:
Forlovere Mich: Harboe og Niels Kiær
5721.d: 9 octbr: bleve Peder Westergaard og Ane
Kiærgrd copulerede, Forlovere Hr: Eeg,
og Niels Dige.
5722.d: 1 Nov: bleve Søren Brixen og Else Diderichsd: cop:
Forlovere Sr: Overgrd og Søren Kong.

                          1796.
5723.d: 3 Januarij bleve Niels Thoudal og Ane
Marie Juul, cop: Forlovere Jens Sa-
rup og Jens Ladegaard.
5724.d: 10 Dec: bleve Poul Michels: og Else Midieholm
copul: Forlovere Jens Nørgrd i Hov og Jens
Michels: i Kaastrup.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1797-1801

                                   1797                                          105
5725.d: 22 april bleve Peder Christ: Gasberg og Dorethe
Kristine Madsdtr: copul: Forlovere Christen Hinding
og Mads Iversøn
5726.d: 30 Septbr: bleve Christ Nørgrd og Maren Andersd:
copul: Forlovere Jens Sørensøn og Ped: Nørgrd.
5727.d: 4 Nov: bleve And: Jens: og Else Midieh: copul:
Forlovere And: Oddershede og Christ: Balle.

                                 1798. ingen.

5728.d: 19 octbr: 1799 andmældte sig til Egteskab Anders
Michelsøn Harboe og Pigen Maren Christensdtr:
Hare af Tveds Sønderbye, Forlovere Michel Har-
boe og Mads Nielsøn af Sønderbye.
5729.d: 26 octbr: bleve Thomas Klitt og Ma-
ren Kløvborg copulerede –
5730.d: 16 nov: bleve And: Harboe og Maren Hare copul:
5731.d: 2 nov: bleve Christ: Bunch og A: Marie Wilsbøl copul:

                                1800.
5732.d: 25 octbr: bleve Jens Sand og Mette Edvarsd: cop:
5733.d: 15 nov: bleve Christ: Sand og Ingeborg Madsd: cop:
5734.d: 21 dito bleve Berth: Lars: og Dorethe Goedal cop:

                                1801
5735.d: 5. nov: andmæld til Egteskab Sr: Frantz Hagen
og Martha Kolk: Forl: Hr: Jermin og Ped: Kolkiær:
5736.d: 15 Dec: bleve disse ommældte copulerede.
f38b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1802-1803

f39a 106                        1802.
5737.d: 22 Julij andmældte sig til Egteskab Niels
Jacobsøn og Helene Andersdttr: Forlovere
Lars Grobgaard og Niels Harboe i Nørbye.

5738.d: 6. aug: andmældte sig til Egteskab Søren An-
dersøn i Malle og Dorethe Graaegrd. Forlovere
Lars Graaegrd og Søren Christian i Tved Sogn.
5739.d: 17. aug: bleve Niels Jacobs: og Helene Esdal copul:
5740.d: 28 - bleve Sør: Anders: og Dorethe Graaegrd copul:

5741.d: 21. octbr: andmældte sig til Egteskab Jens
Sarup og Maren Nielsdttr: Forlovere
Jens Tung og Jens Ladegrd paa Ballerum.
5742.d: 13. Nov: bleve J: Sarup og M: Nielsdtr: copul:
5743.d: 12 Junij bleve Johan Knuds: og M: Kirst: Lang: cop:


                                  1803
5744.d: 17 octbr: andmældte sig til Egteskab Jens
Jensøn Willumsøn i Kaarsøe og Maren Kristens-
Dttr Troldborg, Forlovere Christen Larsøn
og Lars Jensøn i Bierre.

5745.d: 24. octbr: andmældte sig til Egteskab Berthel
Edvartsøn og Else Sophie Olufsdttr: Forlovere
Hr: Kalkiær og Edvart Jørgensøn –
5746.d: 26. nov: bleve B: Edvarts: og Else Sophie copul:
5747.d: 3 Dec: bleve J: Willums: og Maren Troldb: cop:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1804-1805

                                   1804 -                                  104

5748.2 Maij  andmældte sig til Egteskab Peder
Christian Balle og Ane Langaard
Forlovere Ped: Balle og Ped: Søe -
5749.d: 8 Junij andmældte sig til Egteskab
Enkemanden Peder Lynnerup og
Ane Grobgrd, Forlovere Jens
Sørensøn og Berthel Jepsøn -

5750.d: 9 Junij bleve P: Christ: Balle og A: Langrd cop:
5751.d: 7 Julij bleve Ped: Lynerup og A: Grobgrd cop:
5752.d: 30. Septbr: andmældte sig til Egteskab
Søren Kjær og Kirsten Holst. Forlovere
Peder Holst og Søren Christian Anders:
5753.dito Dag i lige henseende Christen Poulsøn
og Else Marie Ørgaard – Forlovere Niels
Trolborg og Berthel Bunch -.

5754.d: 3. nov: bleve Søren Kiær og Kirsten Holst: cop:
5755.d: 24. nov: bleve Ch: Pouls: og Else M: Ørgrd cop:


                                  1805.
5756.d: 18 Januarij  andmældte sig til Egteskab Niels
Christian Johansøn og Maren Jensdtr Bunch
Forlovere: Søren Christian og Thomas Klitt.
5757.d: 16 Febr: bleve disse copulerede

f39b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Tved 1805-1806

f40a
105
5758.d: 22 augustj andmældte sig til Egteskab Enke-
manden Mads Christens: Horn af Tinstrup
og Kirsten Larsdttr Høegh af Nørbye. For-
lovere Christen Gade i Tinstrup og
Jens Høegh i Nørbye –
5759.d: 11 – octbr: andmældte sig til Egteskab Enke-
Manden Christen Harboe og Karen Marie
Pedersdttr: Forlovere – Peder Nørgrd i Kaa[…]
og Berthel Jepsøn i Sønderbye –
5760.d: 7 Dec: bleve disse copulerede
5761.d: 14 Dec: bleve Peder Jespers: og Maren Smid copulerede.
5762.Hvilke d: 3 nov: hafde andmældt sig til Egteskab med
Forlovere Ped: Nørgrd i Kaastrup og Lars Smid i Nors.


                                1806-
5763.d: 18 – Jan: bleve Mads Horn og Kirst: Høegh cop: i Thist:
5764.d: 19 Septb: andmældte sig til Egteskab Jens Chri-
     stian Madsøn og Magrethe Jensdattr:
     Forlovere Mads Niels: og Ch: Harboe.
5765.d: 5 octbr: andmældte sig ligeledis Jacob
         Sand og Ane Cathrine Christensdttr:
         Forlovere Jens Sand og Søren Christian –
5766.d: 11 octbr bleve J: Christian Madsøn og Ma-
         grethe Jensdttr copulerede.
5767.d: 8 nov: bleve Jacob Sand og Ane Catri-
          ne Christensdttr: copulerede.
Sognepræst: Anders Eriksen Hvass (dør sept. 1808)
Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1806-1811

                                                                                                109.
5768.d: 15 nov: andmældte til Egteskab Lars Bisgaard
og Hedevig Kolkiær, Forl: Hr: Kolkiær og Ch: Neergrd.
5769.d: 13 Dec bleve ovenmældte copulerede.

                                  1807.
5770.d: 11 Julij andmældte sig til Egteskab Ole
Jensøn Tung og Pigen Hedevig Christensdttr:
Balle. Forlover – Jens Tung og Christ: Balle.
5771.d: 8 aug: bleve disse copulerede.

    NB Forordn: af 3. April 1810 at erindre
    om Vakcin:

                                 1811.-

5772.Løvrdagen d 16 Februarij begjerede Ungkarl
Jørgen Nielsen af Øster Jølbye paa Morsøe
Tillysning fra Prædikestolen for at kunne ind-
træde i Ægteskab med Pigen Sidsel Johansdatter af
Ballerum i Tved Sogn – Understaaende tegnede
sig med Forsikring, at Ægteskabet var besluttet
med begge fornævntes fælleds Samtyke og at ingen
Hindring i Henseende til Slægtskab hermed har Sted.-
    Nors Præstegaard Dat: ut supra
        Forlovere: Jens Hendrichsøn
    Sørren Christian    5773.ægteviede i Tved Kirke
            d 16. marts 1811.-
f40b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1811-

f41a 110.            1811.-

5774.den 14de April begjeredes Tillysning
fra Prædikestolen for Ungkarl Knud An-
dersen i Nors Præstegaard og Pigen Maren
Kirstine Kristensdatter af Troldborg paa
Ballerum, paa det at de kunde indtræde
i lovligt Ægteskab med hinanden –
   Undertegnede vare tilstede med Forsik-
ring: At Ægteskabet er indgaaet med beg-
ge fornævntes Samtyke, og at ingen
Hindring i Henseende til Slægtskab her-
ved har Sted. – Nors Præstegaard d 14 April 1811.
     Forlovere: med paaholdt Pen:
        Kristen Larsen    P. Juul
    5775.Ægteviede d 25 Maij 1811.5776.Den 30. November 1811 begjerede i ligemaade Ungkarl
Jakob Kristian Nielsen af Nørbye Tillysning af Prædikestolen
for at indtræde i Ægteskab med Pigen Ane Marie Kristensdat-
ter tjenende i Skjelsgaard. Underskrevne vare tilstede med
Forsikring: At Ægteskabet indgaaes med begge fornævntes
Samtyke, og at ingen Hindring i Henseende til Slægtskab her-
ved har Sted. – Nors Præstegd Dat: ut supra -Forlovere:
Jens Sand    Peder Chrixstian Balle
    5777.Ægteviede i Tved Kirke d 24 Januar 1812.-


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1811-12

                                                                                                 111.
                         Nye Kirkeaar 1812.
5778.d 4. December 1811 begjerede Ungkarl Peder Christian
Kristensen af Hillerslev Tillysning af Prædi-
kestolen for at kunde indtræde i Ægteskab med
Enken Maren Mortensdatter af Sønderbye -
     Underskrevne vare, som Forlovere tilstede
med Forsikring: At Ægteskabet indgaaes med begge
fornævntes fælleds Samtyke, og at ingen Hindring i
Henseende til Slægtskab herved har Sted. –
     Dat: ut supra -     Christen Pedersøn Wang
5779.ægteviede i Tved      Christen Harboe
Kirke d 4. Jan: 1812
 5780.Fredagen den 3. Januarij begjerede Ung-
karl Kjeld Pedersen af Nørbye Tillysning
fra Prædikestolen for at kunne indtræde i Æg-
teskab med Pigen Maren Jensdatter af Bal-
lerum Mølle. Pigens Fader Jens Møller
og Anders Grobgaard vare som Forlovere til-
stæde med Forsikring: At Ægteskabet er ind-
gaaet med begge fornævntes fælleds Samtyke,
og at ingen Hindring formedelst Slægtskab her-
ved har Sted. –
    5781.Ægteviede i Tved Kirke d 1. Februarij 1812.-
f41b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1812-13

f42a 112                         1812
5782.Fredagen d 10 Januarij begjerede Ungkarl Kristen
Sørensen af S: b: Tillysning fra Prædikestolen for
at kunne indtræde i Ægteskab med Pigen Maren Jepsdatter
sammestedsfra. Som Forlovere gave den sædvanlige
Forsikring Søren Kristian af Sønderbye og Jeppe
Jepsen af Lynnerup.-
     5783.Ægteviede i Tved Kirke d 1. Februarij 1812


5784.Den 17. Maj 1812 begjerede Ungkarl An-
ders Kristian Jensen af Hjardemaal Tillysning
fra Prædikestolen for at kunne indtræde
i Ægteskab med Enken Ingeborg Gregersdatter af Bal-
lerum. Undertegnede vare tilstæde med sædvan-
lig Forsikring. – Nors Prstgd Dat: ut supra
Forlovere: med paaholdt Pen: Ole Tunge
                              ligeledes: Niels Toudal
     5785.ægteviede i Tved Kirke d 27. Junij 1812.


                       Nye Kirkeaar 1813

5786.d 12. Dsbr 1812 begjerede Ungkarl Jeppe Nielsen fra
Tststed Tillysning fra Prædikestolen for at indtræde i
Ægteskab med Pigen Johanne Kirstine Jensdttr
af Nørbye - Underskrevne vare med sædvan-
lig Forsikring tilstæde som Forlovere:
   med paaholdt Pen  Jens Høy   Niels Harboe
     5787.ægteviede i Tved Kirke d 3. Januarij 1813.


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1813-

                            1813                                          113
5788.Den 6te Februarij begjerede Ungkarl Poul
Andersen af Kaastrup Tillysning fra Prædi-
kestolen for at indtræde i Ægteskab med
Pigen Marie Tøgersdatter af Ballerum
Underskrevne vare tilstæde med sædvanlig 
Forsikring, som Forlovere: Tøger Christensen
Nors Præstegd  Dat: ut supra      Ole J[ensen]
5789.ægteviede i Tved Kirke d 28. marts 1813.-


5790.Den 8. Maij begjerede ligeledes Enkemand
Peder Jensen Smed af Sønderbye Tillysning
for at indgaae lovligt Ægteskab med Pigen
Kirsten Marie Kristensdatter – Under-
tegnede vare som Forlovere tilstæde med
sædvanlig Forsikring   - med paaholdt Pen
Nors Præstegaard d 8 Maj 1813. Søren Nielsen Kjer
5791.Ægteviede i Tved Kirke. d 27 Junij.- Jens Hindrichsen
                                                               1813.-


5792.Tirsdagen d 12 oktobr 1813 begjerede Ungkarl Niels
Kristian Pedersen af Hillerslev Tillysning fra Prædike-
stolen for at indtræde i Ægteskab med Enken Ingeborg Marie
Nielsdatter Kjær af Sønderbye i Tveds Sogn. Underteg-
nede vare, som Forlovere tilstæde med sædvanlig
Forsikring som oft ovenmeldt. -              Forlovere
5793.ægteviede i Tved Kirke        Peder [Pedersen]
             d 18 Dsbr 1813        Jens Henriksøn
f42b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1814-

f43a
114                       1814
5794.Løvrdagen d 12 Marts begjerede Ungkarl
Lars Jensen Klow af Hundstrup Tillys-
ning af Prædikestolen for at kunne ind-
træde i Ægteskab med Pigen Mette Marie
Nielsdatter af Skjeldsbjerg i Tved Sogn.
Underskrevne vare tilstæde med den
sædvanlige Forsikring som Forlovere:
Nors Præstegd Dat: ut supra      [.................]
5795.ægteviede d 8 Maij 1814 i Tved Kirke  med paaholdt Pen
                                                        Niels Niels: Toudal
Kopulerede i Tved Sogn findes for
1814 og fremdeles anførte i den nye
authoriserede Kirkebog for Tved Sogn –
- dog ere Forlovernes Navne
heri fremdeles indskrevne


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1815-                           1815                                                    115.
5796.Forlovere ved Ungkarl og Grdmand Kristen
Markusen 40 aar gl, og Pigen Ane Marie
Nielsdatter 35 Aar gl – begge af Tved
Sogn, deres Ægteforening –
    Nors Præstegaard d 1. Febr: 1815.
                                   med paaholdt Pen
Christen Kiær    Søren Kiær5797.Forlovere ved Ungkarl: Lars Kristensen Trold-
borg, 30 Aar gl og Pigen Birthe KristensDatter
38 Aar gl begge af Tved Sogn
     Nors Præstegd d 11. Febr: 1815.
med paaholdt Pen: Kristen Larsen. Anders Harboe5798.Forlovere ved Anders Kjærgaards og
Inger Marie Bertelsdatters Ægteskab
   Nors Præstegd d 14. Octbr 1815
      Bertel Jepsen      Christen Harboe
f43b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1815-17


f44a
116                   1815
5799.Forlovere ved Hr Peder Kolkjæer
og Maren Hansdatter Østergaards
Ægteforening i Skjelsgaard
d 3 November 1815
        J Søegaard     Jeppe Brix
            1816
5800.Den 4 Maj Ungkarl Peder Pedersen af store
Hillerslev 23 Aar gl og Pigen Ane Sørensdatter
af anexgaarden i S.B. Tved Sogn 21 Aar gl –
Forlovere:     Niels Christian Pedersen
        med paaholdt Pen Søren Nielsen Kjær5801.Den 24 August 1816 Ungkarl Thomas Lauritzen fra
Fæggeklit 28 Aar gl Enken Madam Maren Hans-
datter Sl: Kolkjærs 30 Aar gl – Forlovere vare:
J Søegaard            Anders Christensen Smed


            1817
5802.Den 7 Marts Ungkarl Søren Larsen Tjenestekarl
af Nørbye 27 A: gl. og Pigen Maren Jensdatter samme-
stedsfra 42 Aar gl – Forlovere:
    Lars Grobgaard       Carsten Larsen
                            begge med paaholdt Pen


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1818-


                                     1818                                           117

5803.Torsdagen d 19 Febr: Ungkarl Anders Christesen
Tjenestekarl i Grobgrd S.B. 43 Aar gl og
Enken Else Maria Nielsdatter 41 Aar gl.
af Nørbye.   Forlovere:    Lars Grobgaard
                                            Niels Harboe5804.Fredagen d 27 Martz 1818 Ungkarl Niels
Nielsen Harboe 20 A: gl og Pigen Ane Catrine
Christensdatter 24 A: gl – begge af Nørbye.
    Forlovere:   Niels Hareboe
                            Jens Langgaard5805.Mandagen d 28 Septbr 1818 Ungkarl Jens
Larsen Wuust af Hjardemaal 23 A: gl og Pigen
Karen Maria Olsdatter – for Tiden i Tveds
27 A: gl – Forlovere:    Niels Chrestian Tved
                                          Jakob Sand Tveds5806.Løvrdag d 24 Octbr 1818 Ungkarl Søren Christian
Nielsen 66 og Pigen Magrethe Christensdatter 3[2..]
gl – begge af Smedegaarde i SB – Forlovere:
Christen Harboe    Anders Smed
f44b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1818-19


f45a 118.        Nye Kirkeaar 1819
5807.Løverdag 5te December Ungkarl Niels Peder-
sen Wandet af Hillerslev 26 A: gl og Pigen
Else Catrine Nielsdatter ankommen hertil med
Skudsmaal fra W.Wandet at opholde sig hos sine For-
ældre i Kjærhuset i SB Tved Sogn – 24 A: gl –
Forlovere:    Niels Christensen Harboe      Søren Kjær
                                                             med paaholdt Pen.


5808.Søndag d 3 Janv. 1819 Enkemand Niels Christian
Pedersen af Annexgd i S.B. 32 A. gl og Pigen Ingeborg
Christensdatter af Troldborg paa Ballerum 24 A: gl
Forlovere: med paaholdt Pen
                                Christen Larsen        Niels Harboe


5809.d 12 April 1819 Ungkarl Jacob Andersen af Nørbye
28 A: gl og Pigen Kirsten Michelsdatter af Nors
Havreland 28 A: gl – Forlovere:
                                Lars Grobgaard    Niels Harboe


5810.Mandagen d 30 August 1819 Enkemand Niels
Christian Pedersen Annexgaarden i SB 32 A: gl
og Pigen Else Marie Christensdatter af Troldborg
18 A. gl – Forlovere: Christen Larsen    Jens Christian
                                  med paaholdt Pen    MadsenSognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1820-22


                                1820                                                  119
5811.Fredagen d 17 Dcmbr. Ungkarl og Skolelærer
Christen Schmidt 28 A: gl og Pigen
Mar[ie] Christensdatter 37 A. gl –
Forlovere: Jens Christian Madsen
                                Christen Harboe


5812.Løvrdagen d 19 Februarij 1820 Ungkarl
Peder Jensen af Ballerum 25 A: gl og Enken
Helvig Christensdatter sammestedsfra 37 A: gl:
    Forlovere: Jens Pedersen    Niels Toudal
                                          med paaholdt Pen


                         1821
5813.Løvrdagen d 17 Nvebr: Ungkarl Christen
Jensen 24 A gl og Pigen Maren Catrine
Jesparsdatter 25 A: gl: begge af Ballerum
Mølle – Forlovere: Jens Pedersen
                      Niels Toudal-  paaholdt Pen –


                          1822
5814.Fredagen d 3d Maij  Ungkarl Jens Madsen Schaarup
tjenende i Skjelsgrd 33 A: gl – og Pigen Dorthe Niels-
datter af Nørbye 25 A: gl – Forlovere:
    Niels Harboe    Mads Andersen af Ræhr
                                med paaholdt Pen.-
f45b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1823-


f46a 120                           1823

5815.Den 15 Junij Ungkarl Peder Christian Christesen
Bunk 46 A.gl af Skibstedgaard og Enken Magre-
the Christensdatter af Smedegaarde 37 A: gl.
    Forlovere:  Poul Christen Sen Bunch
                                   Anders Smed5816.Den 21 Septbr Ungkarl Peder Christesen
Wilsbøl af W Wandet 28 A: gl og Pigen
Else Jensdatter Langgaard af Nørbye i Tved Sogn
24 A: gl – Forlovere    Jens Langgaard
                                         Peder Jensen Møller5817.Løverdagen d 4 Octbr 1823 begjerede Ungkarl
Christian Tøgersen af Ballerum, Tved Sogn 22 A: gl
Tillysning af Prædikestolen for at indtræde i Ægteskab
med Pigen Ane Bertelsdatter 23 A: gl: ankommen
nogen Tid tilforn fra Schyum Sogn – med Skudsmaal
og 1 Barn født og avlet uden Ægteskab med bemeldte
Christian Tøgersen – Barnet, som er af Mandkjøn
er født ved Pintsedagstider dett. Aar –
     Nors Præstegrd d 4. Octbr 1823    Forlovere:
                                                              Niels Toudal
           Thøger Christensen
                                      med paaholdt Pen


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1823-24


                                                                              121.
5818.den 8 November 1823 Ungkarl
Christen Larsen Grobgrd 30 A: gl og
Pigen Ane Maria Andersdatter 38 A: gl
begge af Nørbye – og have havt naturl.
Kopper – Forlovere.    Jens Ba[ch]
                                         Peder Christian Balle
5819.Ægteviede i Tved Kirke
          d 5te December 1824                                   1824
5820.Den 31 Octbr 1824 Enkemand Niels Michelsen
Harboe af Nørbye 58 A: gl og Pigen Maria Chri-
stensdatter Troldborg af Ballerum 32 A: gl – har havt naturlige
Kopper – Forlovere: Christen Larsen     Niels Christian5821.Den 13. November 1824 Ungkarl Anders
Christian Christesen af Troldborg 25 A: gl
og Pigen Ane Maria Olsdatter ibidem 16½
A: gl – hvorved i Anledning af Stedfa-
derens - Peder Jensens – Indsigelse forven-
tis Amtets Resolution inden Tillysningen
    Nors Præstegrd dat. ut supra
    Forlovere: Niels Christian Siælla[..]
               Peder Wilsbøll i Langgaard
f46b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1825-26


f47a 122.                    1825
5822.Løvrdagen d 22 Octbr begjeredes Tillysning
af Enkemand Willads Jacobsen 58 A: gl og Enken
aftægtskone Ane Cathrine Thomasdatter 66 A.
gl – begge af Ballerum – Forlovere_
        Thomas Pedersen    Sorn Ollesen
                                           med paaholdt Pen                             1826

5823.Løvrdagen d 18. Febr: begjerede Ungkarl
Christian Jensen Bach 27 Aar – har havt naturlige
kopper – og Pigen Maren Pedersdatter Schaa-
rup 25 A: gl har havt naturlige Kopper –
begge af Kjærgaard i Sønderbye – Forlovere:
                            Bertel Jepsen      Anders KierGaard
5824.Løvrdagen d 10 Junij 1826 begjerede Ung-
karl Peder Thomsen 26 A: gl og Pigen Gjer-
trud Maria Nielsdatter 28 A: gl – begge tjenende Pe-
der Christian i Smedegaard S.B. og begge siges
at have havt naturlige Kopper –
    Forlovere:
        N [.] S    Peder Christian Bunck


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1827-29


                            1827                                        123
                                                       Tillysning
5825.Løverdagen d 6te Octbr begjerede Ung-
karl Christen Jensen, Ungkarl fra Tødsøe
paa Morsøe, 28 A: gl: - hare havt naturl:
Kopper og Pigen Mariane Jensdatter af SB
29 A: gl har og havt naturlige Kopper –
    Forlovere:    Jensen     Thousgaard
                                          Jens Hendrechsøn                          1828

5826.Løvrdagen d 19 April 1828 begjerede En-
kemand Lars Jensen Kløv 58 A. gl
Tillysning til Ægteskab med Pigen Ane Chri-
stensdatter af Nørbye 32 – Forlovere:
Jacob Sand    Lars Frøkier
 


                         1829

5827.Løvrdagen d 9 Maj begjerede Ungkarl Jens
Pedersen Gasberg 31 A: gl – har havt naturl: Kopper
af Gasberggaard og Pigen Christiane Andersdatter 24 A: gl
er vaccinet – ogsaa af Gasberg –
                      Forlovere
    med ført Pen Peder Gasberg   Niels Harbo

f47b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1829-30


f48a 124                       1829
5828.Løvrdagen d 19 Septbr begjeredes Tillysning
for Ungkarl Husmand Anders Christesen af Nørbye
32 A: gl – og Pigen Kirsten Pedersdatter tje-
nende i Kjærgaard 32 A: gl – begge have havt
naturlige Kopper – Forlovere:
        Anders KierGaard     Lauris Christensen
                                                      Agerholm


5829.Løvrdagen d 14 Novmbr item Ungkarl Henric
Jensen af Sønderbye 29 A: gl og Pigen El-
se Sørensdatter af Nørbye 25 A: gl – begge vaccine-
nerede med attester   Forlovere:         NC Sielland
                                                         Christen Larsen

                               1830
5830.Den 5te Septbr 1830 item Ungkarl Peder Mortesen
36 A: gl – vaccineret – af Hundstrup og Enken Marie
Christensdatter, Huskone af Nørbye, 38 A: gl – har havt
naturlige -  Christen Larsen   Niels Ch Andersen Kløv
NB Brudgommen hængte sig Selv nogle Dage før Bryllupet

5831.Den 5te Nvmbr 1830 Ungkarl Peder Christe-
sen Hoxer af Nors Præstegd 40 A: gl – vaccineret
ved Regimentet – og Pigen Dorthe Petrine Pweders-
datter Gasberg 25 A: gl af Gasberg – vaccin: med Attest
Forlovere    Jens Gasberg        Christen Hyldgaard
        med paaholdt PenSognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1830-31


                           1830                                                   125
5832.Den 27 November ligeledes Ungkarl Peder Chri-
stian Jensen af Thisted 25 A: gl og Pigen Maren
Povlsdatter 25 A: gl af Ballerum – begge vaccinerede
med attester – Forlovere
                         Poul Jensen Smed       Lars P: Westergrd-                         1831

5833.Fredagen d 25de Febr: Ungkarl Søren Jen-
sen af Nørbye 35 A: gl og Enken Marie Chri-
stensdatter Huskone af Nørbye 38 A: gl – har havt
naturl: Kopper – Søren Jensen er vaccin: 1818
                   Forlovere
    med ført Pen     Christen Larsen
                                Anders Smed


5834.Løvrdagen d 20 August Ungkarl Peder Christe-
sen af Thorsted - 44 A: gl og Enken Kirsten
Christensdatter af S.B 34 A: gl – begge havt
de naturlige Kopper.
                        Forlovere    Jens Christensen Grdmd i Hill
                                             Casper Christensen


f48b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1832-33


f49a 126                   1832
5835. Fredagen d 26 Octbr begjerede  Tillysning
fra Prædikestolen Ungkarl Hans Nielsen af
Nørbye 24 A: gl og Pigen Ane Marie Larsdatter af
Sønderbye 16½ A: gl – begge vaccinerede –
            Forlovere.    Jacob Nielsen     N C Sielland                          1833
5836.Løvrdagen d 10 Nvmbr begjerede Tillys-
ning fra Prædikestolen Ungkarl Christen
Pedersen Gasberg tjenende i Kaastrup, 29 A: gl
og Pigen Maren Jacobsdatter, nys kommen
med Skudsmaal fra Kaastrup til Ballerum
28 A: gl – begge vaccinerede med attest.-
       Forlovere   Jens Pedersen Gasberg
                           Peder Søe Christesen af Kløv5837.Løvrdagen d 7 Dcmbr 1833 begjerede
                                                                   af Wixøe 51 A: gl
Enkemand Christen Kjøbmand  Pedersen Krogh
Tillysning fra Prædikestolen for at kunne indtræde
i Ægteskab med Pigen, Maren Bertelsdatter 35 A:
gl af Sønderbye – Forlovere.
           Peder Chr: Bunch     Peder Bertelsen
5838.ægteviede 18 Janv: 1834 i Tved Kirke.


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1834-


                               1834                                               127.

5839.Løvrdagen d 17 Octbr Ungkarl Niels
Pede[.... Otthershede] 33 A: gl af Kaastrup – vaccineret
og Pigen Maren Andersdatter 21 A: gl
af Smedgaarde i Sønderbye ogsaa vaccineret –
           Forlovere: Anders Smed      Christen Oddershede5840.Den 14 Nvmbr 1834 forlangte Hr
Thomas Lassen Klit, Skjelsgaards Ejer
46 A: gl Tillysning af Prædikestolen
for at indgaae Ægteskab med sin Hus-
holderske Pigen Dorthe Marie Niels-
datter 30 A: gl – Præsten lovede at
begynde Tillysningen, men inden
Wielsen maatte oplyses hvorvidt Skifte
i Boet skulle være fornødent eller ikke –
                Tid og Sted ut supra.
   Forlovere.
                Lars Bisgaard      C Schmedtf49b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1836-38


f50a 128                    1836
5841.Den 3 Septbr Ungkarl Lars Christian Jacob-
sen 28 A: gl af Sønderbye og Pigen Else Ma-
rie Pedersdatter 32 A: gl af Nørbye –
begge vaccinerede – med attest –
    Forlovere:  Jacop Sand   Anders Kiergaard


5842.Den 22 Octbr Ungkarl Je[..] Jensen af Søn-
derbye 29 A: gl og Pigen Ane Magrethe Lars-
datter af Nørbye 39 A: gl – begge vacc: med attest –
                Forlovere: Henrick Jensen    Christen Larsen


                            1837
5843.Torsdagen d 9de Nvmbr Ungkarl
Søren Thøgersen af Snedsted 30 A: gl
og Pigen Johanne Cathrine Nielsdatter
25 A: gl af Sønderbye – begge vaccin: med attest
         Forlovere
             Niels Christian Bunch     Thomas Mikkelsen


                            1838
5844.Løvrdagen d 10 Novembr Ungkarl Niels Christi-
an Jacobsen af Nørby 26 A: gl og Pigen Ane Johan-
ne Nielsdatter 25 A: gl af Nørbye –
Forlovere.    Christen Larsen     Hans Nielsen
Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Tved 1839-40


                            1839                                         129.
5845.Løvrdagen den 9. February Enkemand Søren
Jensen Troldborg 43 A: gl og Pigen Inger
Maria Jensdatter 23 A: gl begge af Nørbye
Forlovere: Jens Michelsen     Peder Wilsbøll
                  med paaholdt Pen
                                1840
5846.Fredagen d 24 July Enkemand Peder
Christian Christesen Bunch af Smedegaarde S B
63 A: gl og Pigen Ane Johanne Christensdatter
sammestedsfra 30 A: gl
       Forlovere    Poul Bunch    Lars Frøkier
5847.Løvrdagen d 7 Novmber 1840 Ungkarl
Gaardmand Jens Jensen, 29 A: gl – er baade
vaccineret og havt natturl Kopper forleden Aar
og Pigen Karen Maria Casparssdatter 17 gl A
vaccineret med Attest – begge af Sønderbye
   Forlovere   Schmidt       Jens Christensen –
f50b


f51a
132.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1781-83

                                                                                              133.
                                 Fortegnelse
Over de, som blive begravne i Tveds- Kirkegrd.

                                      1781
5848.J: Jubil: blev Henrich Peders: Søn begravet gl: 3 Maaned:
5849.d: 1 Junij blev Niels Jacobs: i Nørb: begr: gl:    51 aar –
5850.d: 4 - p: T: blev Ch: Niels: Ballerum Dttr beg: gl:  -  3   -   -
5851.d: 31 octbr: blev Birgithe Christensd: begr: gl:       -  7[6]   -
5852.d: 22 – p: T: blev Lars Rim begravet gl:              -    92     -
5853.d: 1 dec: blev Mette Kandstrup beg:     gl:             -    66.
5854.in Septbr: blev Maren Agerholm beg:    gl:           -    76.

                                     1782.
5855.F: an: M: blev Andr: Enochs: Søn begr:    gl:        -  1½ aar
5856.d: 23 Martij blev Jens Bachis hustr: beg:    gl:     -    55     -
5857.d: 16 Maij blev Mads Ivers: Dttr begr:    gl:         -    19     -
5858.d: 18. dito blev Henrich Peders: begr:    gl:         -    38     -
5859.d: 19 Junij blev Christ: Degns spæde brn          -    8 dage
5860.d: 11. p: T: blev Ingeborg Klitt begrav:    gl:        -    24 aar.
5861.d: 20. Septbr: blev Jens Gasb: hustr:    gl:         -    38     -

                                     1783.
5862.d: 9. Jan: blev Christ: N: Ballerum begr:    gl:             52     -
5863.d: 13 febr: blev A: Marie Gasberg beg:    gl:    35     -
5864.d: 13 p: T: blev N: Møllers spæde Søn begravet.
5865.d: 14   blev Ped: Ch: Ball: brn beg:    gl:         -    2 aar
5866.d: 23 – blev N: Møllers anden spæde Søn begr:    -
f51b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1784-87

f52a 134                           1784.
5867.d: 23- Septbr: blev Søren Christians hustrue beg:  gl: 27 aar
5868.D: 4 – Adv: blev Christ: Hares Søn Thom: beg:  gl:    9 Maan:


                                  1785.
5869.F: N: A: blev Marqvors Søn begrav:   -      -  gl:    3½ aar.
5870.D: 1. p: Ep: blev Niels Kiærs Søn begr:    gl:    1 ¼   -
5871.D: 3 – p: Ep: blev And: Enochs: hustrue og brn begr:
5872.d: 23. Martij blev Jens Tungis Dttr begr:    gl:   -    -    24 aar –
5873.D: Trin: blev Thøgers brn begr:    gl:     -    8 ug:
5874.D: 7 – p: T: blev Jens Tungis Dttr begr:     gl:     -    6 aar.

                                   1786.
5875.D. 4. p: Ep: blev Søren Brixes Dttr begravet   gl:    -    12 aar.  
5876.F: Virid: blev en betler funden druknet i Gasberg-[aae] begr:
5877.D: Miscs: blev And: Klits Søn Christen begraven gl: 1 aar
5878.D: 17. p: T: blev P: Balles Dttr A: Marie begrav:  gl:    3 uger
5879.F: 2. Nat: blev P: Anders: Søn Erich begrav:   gl:    10 aar.

                                  1787.
5880.F: N: A: blev N: Kiærs Søn Christian begrav:   gl:    9 Maan:
5881.Dito dag blev J: Trolb: Søn Poul begrav:    gl:    15 aar –
5882.D: 1 – p: Ep: blev N: Møllers Dttr begrav:   gl:    3 Maaned:
5883.D: 3 – p: Ep: blev J: Gasbergs Søn Anders begr:    9 aar –
5884.Dito dag blev dito Mands dttr A: M: beg:        6 aar –
5885.Dito dag blev B: Møllers Dorethe Maria beg:    1 ¼ aar
5886.D: 4 - p: Ep: blev L: Grobgrds D: Magrethe beg:    1 ¼ aar.
5887.D: Sept: blev Thøgers Søn N: Christ: beg:     37 uger
5888.D: 21 p: Trin: blev Niels Møllers dødfød brn begrav:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1788-93

                                    1788                                                    135
5889.D: 9 p: Trin: blev Lars Grobgrds Søn Christ: begr:-gl: 35 uger
5890.D: 15 – p: Tr: blev And Klits daatter begr:   gl:    14 dage
5891.d: 21 – p: Trin: blev A: Marie Castensd: begr:  gl:    62 aar
5892.d: 21 octbr: blev Niels Christian Madsøn begr: gl:   -    12 aar

                                   1789
5893.d: 11 Septbr: blev And: Klit begravet      gl:    71 aar –
5894.d: 8 Nov: blev Maren Christensd: Langrd begr: gl:    70 aar –

                                  1790.
5895.d: 30 Martij blev Ingeborg Bunch begrav: gl:    72 aar
5896.D: 16 p:Trin: blev Peder Hesseldals dødfødde brn begraven

                                  1791.
5897.d: 1 Julij blev Frid: Langrd begravet    -    gl:         -    63  -
5898.d: 12 dito blev And: Anders: begr:   -    gl:    58  -

                                 1792
5899.d: 29 Januarij blev Mette Høegh begr:  gl:       -    68 aar
5900.d: 10 – April blev Frantz Sørens: begr:    gl:    79  -  -
5901.den 1te Julij blev begraven Søren Brettens hustru
     Maren Kierstine ToersDatter begraven gl:    54 aar
5902.d: 17 Julij Niels Christ: Møller begravet    gl:     -    10 aar

                                1793.
5903.d: 17 febr: blev Christ: Møller begravet    gl:    82 aar.
5904.dito – Ch: Jensøns Søn Carl  -   -   -    gl:    4 Maaned
5905.d: 8 Martij blev Inger Marie Nielsdtr: beg: gl:    38 aar
5906.d: 17. Martij blev Ch: Møllers hustrue beg:  gl:    86 aar
f52b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1793-96

f53a 136 –
5907.d: 24. Martij blev Maren Sørensdt begravet   gl:   -   -    88 aar.
5908.d: 26. Maij blev Berth: Feregrds Søn Anders beg.  -    10 uger
5909.d: 8. aug: blev Jørg: Edvarts: begraven  -  gl:    26 aar.
5910.d: 25. aug: blev Søren Christians Tvillinger beg: gl: -    7 uger.
5911.d: 15. Decembr: blev And: Jacobs: daatter begr:  gl:    12 uger
 
                                            1794
5912.d: 28 febr: blev Ingeborg Sørensdtr: begr: gl: 76 aar.
5913.d: 29 Maij blev Ane Wust begrav:         -   gl: 34 aar
          5914. dito dag hendis barn   -     -     -     -    gl: - 5 dage
5915.d: 31. aug: blev Mette Knegt begr:   -    -  gl:  84 aar

                                            1795
5916.d: 27. Januarij blev Karen Rytter begrav:   gl:    87 aar.
5917.dito dag En Betler fra Wensyssel.
5918.d: 2 april blev Ped: Friderichs: dødfødde brn beg:
5919.d: 20. Maij blev Peder Sarup paa Tunge begravet gl:  45  - aar -
5920.d: 7 – Junij blev Niels Hinding begravet    -      gl:    54  - aar -
5921.d: 15 – dito blev Jens Gasberg begr:    -    -     gl:    53 - aar -
5922.d: 7 – Julij blev Christ: Ibsøn begr:  -    -    -      gl:     55  -    - 
5923.d: 2 – aug: blev Christ: Balles hustrue beg:      gl:    40  -

                                            1796.
5924.d: 18 – Febr: blev Jens Smid begravet    gl:    80 aar
5925.d: 26 – Martij blev Søren Tunge begr:   -    gl:    35 - 
5926.d: 28 – dito blev Ped: Friderichs: dødfødde Dttr beg:  -
5927.d: 5 Junij blev Endvold Christ: Niels: begr:        - 48 –aar –
5928.d: 11. Septbr: blev Jørgen paa Tunggrd hds Tvilling beg: 14 dage
5929.d: 18 – dito blev Kirsten Kong begravet    gl:     -         45 – aar –


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1797-1800

                            1797.                                                          137
5930.d: 5 febr: blev Ped: Christ: Ball. begrav:    gl:    65 aar –
5931.d: 12 febr: blev Magrethe Midieh: begr:    gl:    67 –
5932.d: 21 – apr: blev Christ: Hare begr:     gl:  -    53. –
5933.d: 23 Julij blev Poul Michels: begr:    gl:   -    39  -
5934.d: d – Septbr: blev Els: Midieh: Søn Poul beg:    gl:   -    6 uger

                            1798.
5935,d: 25 febr: blev Søren Konges Christen begr:    gl:  -    7 aar
5936.d: 6. Maij blev Christ: Laurids: Søn  And: Christ: beg: gl:8 Maaned
5937.d: 25. Maij blev Ingeborg Krog begr:     gl - -    67 aar –
5938.d: 11 – octbr: blev Niels Langrd begr:    gl: -    84 – aar

                          1799 –
5939.d: 16 – Jan: blev Lars Sand begr:    gl: -    67 –aar-
5940.d: 20 – dito blev Ch: Larsøns dødfødt Søn begr:
5941.d: 27 – dito blev Ane Bunch begr:     gl: - -    95 -  -
5942.d: 14 – april blev And: Mons Dttr K:Marie beg:    gl: -    10 uger
5943.d: 26 apr: blev Maren Kiær begr:    gl:  -    64 aar –
5944.d: 8. Junij blev Th: Klits hustrue beg:    gl:  -    45 – aar
5945.d: 14 Julij blev A: [Keller]: Søn Mich: Chri: beg:    gl:    14 uger
5946.d: 7 Septbr: blev Søren Kong begr:  -  -  -  -    gl:    80 aar

                          1800
5947.d: 23. Martz blev Ped: Frid: Søn And: Ch: beg:    gl:  -    15 dage
5948.d: 20 – april blev N: Blødes Søn N: Christ: beg:    gl: - 10 uger
5949.d: 4. Maij blev A: Kallerups Spæde Dttr beg:    gl:   -    3 uger
5950.d: 13. aug: blev Kolkiærs Hustrue beg:    gl: -    48 aar
5951.d: 2 Nov: blev And: Mons Mich: Christ: beg:    gl:     3 uger –
5952.d: 19. dito blev Maren Beretsdtter Søn beg:    gl:     1½ Aar
5953.dito – Niels Krogs Ingeborg begr:    gl: -    1 -  -
f53b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1800-1804

f54a 138.
5954.d: 21 dec: blev Ingeborg Krog begr:    gl: 1 ¼ aar.

                              1801.
5955.d: 22 febr: blev Karen Bunch begr:    gl:     70 aar
5956.d: 18 – Maij blev Ped: Anders: Smid begr:    gl:    57 –
5957.d: 7 – Junij blev Ped: Friderichs: brn begr:    gl:    6 uger.
5958.d: 23. Septbr: blev Christ: Midieholm begravet    gl: 80 aar –
5959.d: 29 Dec: blev Søren Grobgrd begr:    gl:    81 aar

                             1802 –
5960.d: 24 Januarij blev Niels Traads hustrue begr:    gl:    45  -
5961.d: 21 febr: blev Niels Jonæs: hustrue begr:    gl:    80 –
5962.d: 25 april blev P: Friderichs dødfød Dttr beg:
5963.d: 7 Junij blev And: Kallerups Dttr A: Marie begr: gl:    8 uger
5964.d: 27 Junij begravet Johans Hustru paa Ball: Anne Spigger gl-54 aar
5965.d: 26 aug: blev Kirsten Hendrichsd: beg:    gl:  -    69 -  -
5966.d: 5 Septbr: blev Christ: Madsøn p: Baller: beg:    gl:   -    35 aar –
5967.d: 2 Dec: blev Karen Marie Jepsdttr: beg:    gl:- -    26  -

                              1803.
5968.d: 20 febr: blev Jens Troldborg begr:    gl: -    70 aar.
5969.d: 20 marts blev J. Hendrichs: Spæde brn begr: gl:    2 timer
5970.d. 8. maij blev Mette Tved begravet    gl: - -    70 aar –
5971.d: 29- aug: blev Johane Graaegrd beg:    gl:  -    69 –
5972.d: 27 Septbr: blev And: Smid begr:    gl:- -    59 –

                             1804.
5973.d: 6 Januarij blev Dorethe Kiærg: beg:    gl:    67 aar –
5974.d: 10 februarij blev Maren Nielsdtr Baller: beg:       -    71 aar –


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass (dør sept. 1808)
Døde i Tved 1804-1809

                                                                                              139
5975.d: 25 marts blev P[…..]d: Maren Kirstine begr:   gl: 8 uger –
5976.d: 9 Dec: blev [..........................]      begr:    gl:   -    84 aar

                                1805.
5977.d: 13. april blev Berthel Nielsøn  begr:    gl:  -  - 76 aar
5978.d: 7 Septembr: blev Maren Andersd: beg:    gl:    71 aar
5979.d: 22. octbr: blev Ingeborg Berthelsd: beg:  -   -   -12 uger

                               1806.
5980.d: 26 Januarij blev N: Christ: Johans: Søn beg: gl: 15 dage
5981.d: 9 febr: blev J: Hendrichs: Dttr Ane begr:    gl:    10 uger  
5982.d: 23 marts blev Birgithe Kiærgrds brn fød i dølgsmaal
        og sagt dødfød, hun er under tiltale -   -   -      14 dage
5983.d: 9 Maij blev Maren Sand begrav: gl:   -   -   -   -    79 aar
5984.d: 31. aug: blev Maren Madsdtrs J: Christian beg: gl:11 uger
                               1807
5985.d: 22 marts blev P: Friderichs: J: Christ: begr:    gl: -    2 aar
5986.d: 19. april blev Niels Christians dødfød Søn begr:
                               1808-
5987.d: 2 octbr: blev And: Harboes Dorethe begr:    gl:    70 aar.
5988.d: 14 april blev J: Bachis hustrue begr:    gl: -    60 – aar
5989.d: 18 – april blev Mads Gregersøns brn begr:    gl: -  6 uger
5990.d: 8. Maij blev Edvarts hustrue begr:    gl: - -    6[.] aar
5991.1 d. 28 December blev [....] Maren [................]
     Enke Margrete Peders Datter begr    gl – 66
          5992.Jens Bunk begravet       -           -        83
Den 6 Janvarij
5993.d 22 Do blev Giertrud Gasbierg begrav:    gl: -    82.
5994.    "   samme Peder Gasbgs drenge Barn [.....]    gl:  42 [ugger.]
                                                   Bertel
f54b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Tved 1809-10

f55a 140                                  1809
Febr: 9 blev Peder Bunckes Kone begr gl: -   -   -   64 aar
  ”    18, blev Christen Tøggersens Enke begr gl:    68  ” 
5995. Maj 14 blev Mette Møllers Datter Magrete begr:    -    1 ”
5996. Julij d 14. Niels Kristesen Dige af Kjærgd begr:    -    gl 63-9 –
                                                                                                  Sønderbye
5997. Novbr d 19  Sørn Xstians mindste barn Xstian Lassen  / begr: gl. – 4 -.

                                      1810.-
Marts 5998.d 4. Et dødfødt uægte Drengebarn af
    Moderen Mette Kirstine i Ballerum Mølle – som
    udlagte Niels Nielsøn i Worring til barnets fader-
    begravet Fastelavens Søndag –

    5999.d 11. i s: Maaned begr: Almisselem
    Maren Kløw af Nørbye                           - gl 92 –”-

April 6000.d 1. Krist Jensens dødfødte Pige barn  fra Langgaard -   -
        6001.s. d. Anders Mons gl Moder fra Ball:    gl: 80 - -

Junij 6002.d 21. Jens Sørensen af Smedgaard. Sønderb: begr: gl 73 –”-

July 6003.d 15. Niels Jakobsens Søn Anders begr:    - gl: “-5-15.

August 6004.d 26 Else Sørensdatter af Nørbye begr:    -gl 70 –”-

Oktbr 6005.d 28 Kristen Nørgrds drengeb: Peder – af Tung. gl: 5-3-Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Tved 1811-12

                                                                                  141
nye kirkeaar                        1811
                                                                                                  
6006.d 16 Dsbr – 3 Adv: S: Mariane Jensdatter begr:   -   
6007.d 13. Jan: Almisselem Jens Bas af Ballerum begr: 
6008.20 Jens Langgaards dødfødte Pigebarn       -          

Marts 6009.d 31. Almisselem Johan Johansen
                                                         af Ballerum begr: 

August 6010.d 14de Jens Høgs Kone af Nørbye Dorthe
                          Bertelsdatter begr:    -    .

Septbr 6011.d 1.Enken Maren Andersdatter fra Langd begr:      
             6012.5te Peder Anders: Hustr: Maren Ericksdtter
                          af Nørbye begr:      -           -        
            6013.16de Niels Nielsen Kjær begr:        

Oktober 6014.d 13 Niels Madsen Skom: af Baller    -  
                6015.21. Thomas Kristensen Klit af Sønderbye                                 1812
        nye Kirkeaar
Dsbr 6016.d 8. Almisselem Jens Bunks Enke begr: 
Marts 6017.d 8 Pigen Johanne Sørensdatter Kjær           
April 6018.d 10 Jens Tunges Hustr: Maren Kristensdatter 
             6019.18. bemeldte Jens Tunge af Ballerum


A:   M:   D: 
gl  14   -     -
gl  91   -     -
-        -        -


gl  71  -      -


gl  61    -    5

80       -      -

gl 74 - 2  - 3
gl  77   -     -

gl. 60   -     -
gl  53   -     -

gl. 73   -    -
gl  75   -    -
gl  75   -    -
gl  79   -    -
f55b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Tved 1812-13

f57a 142
April
       d 26
Mayd 3
samme dag:
               7.
             24.
             31.

Juny   
           d 21.
             s.d.
July     d 4.
              30


Dsbr     d 6
          -   11
samme Dag:

Febru:  d 3.

Maj       d 1.

Juny    d 20.


Septbr d 12.

Oktbr d 16

                        1812        
6020.Peder Smeds Kone Ane Jakobsdatter    
6021.Edvardt Bendixen af Nørbye bgr:     gl.
6022.Anders Jakobsøns mindste barn Kristen    
6023.Almisselem Maren Larsdttr Høy af Tvd.    
6024.Kristen Balle af Ballerum        
6025.Niels Kristesen Morsing p: Skjelsbjerg  


6026.Almisselem Niels Kold af Nørbye    -    
6027.Jørg: Niels: Skjoldborg Pigeb: Dorthe Marie
6028.Johanne Xstsdttr Mads Niels: Hustr: af S:B:
6029.Søren Kristian Andersen af S.B.  

        Nye Kirkeaar 1813.
6030.Almissel: Johanne Andersdttr P[..] af Baller
6031.Enkemd: Mads Nielsen af S: B: begr:    
6032.Niels Harboes nysfødte barn Ane        

6033.Pigen Karen Sørensdatter af Grobgd begr: 

6034.Peder Jensen Krog af Baller: Mølle begr:    

6035.Kirst Maria Kristensdatters og
    og Peder Smeds uægte Pigebarn begr:        

6036.Pigen Birthe Nielsdatter af Baller        -  gl 

6037.Enken Dorthe Xstsdatter Kirk     -gl        
A:   M:   D:

70  -     -
76  - 1 - 21
  -   4  - 27
61  -  3   -
59    -     -
60    -     -


55   -      -
  -  2  - 13
73  -  6  -
63   -      -


77   -    -
80   -    -
 -      -     9

48   -      -

24  - 9  - 3


 -  4  -  6

35   -    -

68  -  7  -


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Tved 1814-


                                      1814.                                              143
                                                                                     A   M   D
August
d 28. 6038.Aftægtsmd. Peder Anders. af Nørbye:        66   -      -

          NB anførte i den Nye Kirkebog Fol 192 –
Novbr: 
  d 6. Pigen Maren Nielsdatter af Hinding         70   -     -
                 vide Nors Sogns Kirkebog

NB Døde af begge kjøn i Tved Sogn
findes fra Begyndelsen af Aaret 1814
og fremdeles anførte i den nye author:
Kirkebog for Tved Sogn –
f57b


f58a
160.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1782-84

                                                                                       161.
6039.                    Confirmandj p: 1782
Jacob Laurids:   -   -   16 aar    Lars Sands Sønner
Jens Laurids:   -   -     15 aar       
Jørgen Edv:    -   -       15:    Edvards Søn.
Søren Niels:   -    -        15.   -    Niels Kjærs –
Maren Keldsdtr:  -   -    15 -    Ped: Anders: Stifdttr.
Kirsten Jensdtr:  -   -      15  -  -    Jens Troldborgs
                                 confirmerede i Nors Kirke.


6040.                            1783
Niels Christens.   -    15   -    Christen Krogs Ballerum.
Christen Mads:  -      15  -    Mads Iversøns –
Christen Svends:  -    18  -  -    fra Skiælsgrd.
Jens Thomsøn.         20   -    fra Dito.
Zidsel Sørensd:   -    15   -   -    Søren Grobgrds.
                               confirm i Tveds kirke.


6041.                                1784
Iver Christens:   -   -    15.    fra Skiælsgrd.
Ole Jensøn   -   -         15   -    Jens Tungis
Ingeborg Madsdtr:   -   15   -    Mads Nielsøns.
Mette Pedersd:  -   -    15    Peder Michels: Tung –
Maren Agisdtr:   -        15   -    til Niels Diges
Karen Møller   -   -      15   -    til Else Møllers
                                                confirmerede i Nors kirke.
f58b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1785-88

f59a 162            6042.      1785

Christen Dige    -    16   -    Niels Diges Søn
Berthel Edv:   -       16   -    Edvardts i Nørbye
Søren Anders:   -    16   -    til And: Anders:  -
Peder Anders:        17   -    Østerild til Ped: Smids.
Peder Madsøn   -    16.    Tinstrup til Jep Ferregrd –
Maren Larsd   -    -    15    -    Lars Sands –
Maren Christensd:   - 16    -    Gasberg-Mølle.
Ane Jensdtr:   -    -    16   -    -    Troldborg.
                             confirmerede i Nors kirke –
                                   1786. ingen

6043.                            1787.
Jens Madsøn   -    -    15   -    Mads G[...]søns Ballerum.
Christ: Kieldsøn    -    15    -    Ped: And: Nørbye –
Maren Pedersd:   -   -  16        Ped: Michels: Ballerum
Karen Pedersd:   -    -  15
Karen Pedersd:    -    15    -    Ped: Balles Nørbye
Mette Edvardtsdtr:    15     -    Edvardts –
Ane Marie    -    -      15     -    Ch: Ibsøns Ballerum.
Birgithe Christ:    -    16
Ane Christdttr     -    15    Jens Sarups Ball:

                               1788. ingen.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1789-92

6044.                              1789.                           163
Jens Griishave    -    15   -    Langaard fra Thistæd –
Søren Hare   -    -    16    -    Christ: Hares –
Ane Langrd   -    -    15   -    Frid: Nielsøns.
Birgithe Nielsd:        15    -    Niels Kiærgrds –
Dorethe Sørensd:    15    -    Søren Grobgrds.


6045.                                 1790.
Christen Marqvors:   -    15    -    Marqvors Søn –


6046.                                 1791.
Ped Christian.   -          16   -    Jens Gasbergs –
Dorethe Cathrine -   -    15   -    Friderich Langrds –
Zidsel Christensd:   -    15   -    J: Sarups.
Mariane Christiansd:    15   -    fra Thist: i Kiærgrd.
Dorethe Kielsdtr:    -    15   -    Ped: Anders: -
Maren Jensdtr:    -    15   -    Jens Bunchs.

   

6047.                           1792.
Christ: Kiær  -  -  -  -15   -    Niels Kiærs Søn –
Niels Dige  -  -  -    15   -   -    Niels Diges –
Jacob Bunch   -   -  15   -    -    Jens Bunchis –
Else Marie   -   -   -  15   -   -   Marqvors dttr.
Maren Jens dtr   -   15   -   -   J: Gasb: fra Østerild.
Birgithe Hare   -   -  15   -   -   Christ: Hares.
Maren Johansdtr    16   -   -   Johans Datter.
f59b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1793-94

f60a 164
6048.                            1793-
Ped: Christian -   -    14    Peder Balles
Thom: Andreas:  -    16    Andr: Enochsøns
Peder Ivarsøn  -  -    16    aistrup Wendsyssel
Christ: Hare  -  -  -    14    Sl: L: Hares
Christ: Agerholm  -  18    Jens agerholms
Christ: Nielsøn -  -    17    fra Øst: Wannet
Niels Troldb:  -  -      18    Jens Troldborgs
K: Marie Jepsdttr:  -  16    fra Klastrup


6049.                             1794-
Anders Nielsøn  -  -    14    Niels Diges
Søren Christ: Jens:    15    fra Østerild
Anders Pedersøn  -  - 14    Ped: Anders:
Christen Peders:  -  -  14    Ped: Ch: Ball:
Christen Jens: -  -  -    16    fra Schinerup
Kield Peders:  -  -        14    Peder Anders:
Jens Marqvors:  -  -    15    Marqvors
And: Christ:  -  -  -        17    Christ: Jbsøns
Anders Laurids:  -  -  -  15    Hiardemaal
Maren Kirstine  -  -  -    14    LangaardSognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1794-1802

                                                                         165
Ane M: Jensdtr:  -  -  -    14    Lens Ladegrds
Ane M: Nielsdtr:  -  -  -    14    Niels Kiærs
Kirsten Pedersd:  -  -     14.    Ped: Smids
Ane M: Christd:  -  -  -    14.    Christ: Hares
Mette M: Nielsd: -  -  -    14    N: [.. øl…]os   
Ane Cath: Christ:  -  -      15.    Christ: Jbsøns6050.                                 1798 - confirm: i Tveds Kirke
Christ: Sørens:  -  -  -    14     Hedevig Balle  -  -               15
Ped: grobgrd  -  -  -        15.    Ane Kong  -  -  -                   14.
Christ: Thøgers.  -  - -    15.    Johanne Kirst: Lauridsd. - 14
Jens Smid  -  -  -   -        15.     Maren Madsd.-   -               16
Thomas Ladegrd.    -    15.    Ane Nielsd: Traad -             14
Jens Ladegrd.   -           15     Zidsel Johansdtr: -               16
J: Christ: Jbsøn   -         15                                                 14.
Christ: Peders:    -          156051.                            1802.
Christ: Mads:  -  -          14 -  -    fra Tinstrup
Thomas Peders:  -  -    14    Ped: oddersh:
Ch: Klitt   -   -   -            15  -  -    Th: Klitt
Peder Jensøn   -   -     15  -  -    J: Peiters Schyom  
ubbe Christens:   -      15 -  Mads Smid i Schaarup  
f60b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1802-1804

f61a 166Karen Marie   -   -    15   -    Sl: Ped: Smids –
Maren Cathr: Frøek  15   .    And: Frøek:
Karen Wilsbøll    -     14   -    Lars Wilsb:
Karen Marie Bunch - 14   -    Sl: P: Bunch  -
Karen Marie   -     -     16   -    Ch: Gade –
A: Magrethe    -         15     -    Sl: Marius
A: Cathrine    -    -     15    -    And: Marius
Ane Jensdtr:     -       15     -    Jens Legrd –
Maren Madsdtr:     -   14     -    M: S[..]d Schorup –
Ane    -    -    -        -    14    -    Ch: Døvhule
Zidsel    -    -    -    -    16    -    Lars Østgrd  -
Johanne Kirstine    - 15    -    J: Høegs –
Kirsten    -   -   -   -     15    -    Johans Ball:
6052.                    1804
Matthias Kruse    15 -    fra Schielsgaard –
Mads Møller        15 -    N: Møllers
Anders Gregers:  15 -    And: Grobgrds –
Christ: Rimm       15    Ped: Gasbergs –
Christ: Johans:    15    Johans Ballerum
Maren Kirstine    16   -    Christ: Larsøns


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede i Nors og Tved 1804-1808

                                                                          167
Maren Thøgd:    -    15    Thøger Kløjgrds
Bodild Johane     -   15    -    Jens Ladegrds  -
Mette Cathrine         17    -    Berth: Ferregaards –


6053.                             1806
Niels Jepsøn  -   -   -    15    -    Berth: Jepsøn –
Peder Thøgers:    -     15    -    Thøger p: Ballerum
Anders Juul    -         -  14    -    N: Thoudals –
Ch: Sørensøn    -    -   16    -    -    Østerild –
Jacob Traad    -    -     15    -    Niels Traad –
Søren Graaegrd    -    16    -    Lars Graaegaard –
Jacob Kallerup    -     15    -    And: Kallerups –
Kirsten Christensd:    15    -    Ped: Balles –
Dorethe Sarup    -     15    -    Ped: Sarups –
                                       9


6054.                             1808 –
Niels Christian    -    16    -    Christen Larsøns
Niels Thøgers:    -    14    -    Thøger Klovborgs
Niels Christian    -    15    -    -    Ped: Friderichsøns.
Ole Kong   -     -        15    -    -    -    Ane [Frans]dttrs –
Jens Peders:    -       15    -    -    And: Kiærgrds Dreng –
Jens Christens:        16    -    -    -    Jacob Sands dito –
Jens Madsøn   -   -   14    -    -    Anders Smids dito –
Marie Christensd:    15
Ingeborg Christ:       14    Christen Larsøns.
f61b


f62a
168
Ane Elsebeth    -       16    -    -    Ped: Friderichs:
Karen Pedersd:    -    14    -    Peder Oddershedes
Magrethe Sørensd:- 14    -    And: Grobgaards Pige
Ane Christensd:    -   14    -    J: Christ: Madsøns Pige –
                                   13

NB Konfirmerede af Tved Sogns findes
anførte i Nors Sogns Kirkebog til 1813
fra 1814 i den nye authoriserede kirkebog                                                                                                     169
f62b