Kirkebog for Nors sogn 1781-1815
Thisted amt, Hillerslev herred, Nors sogn
(samt forlovede i Nors 1822-41, viede 1781-1821 og vaccinerede i Nors og Tved 1815-39)

Kirkebog E

Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notat-numre
Indhold og indledningstekst opslag 2 ingen
Visitats-notater opslag 3 ingen 4149 - 4152
Døbte i Nors 1781-1814 opslag 3 - 51 pag. 1 - 97 4153 - 4653
Viede i Nors 1822-1841 opslag 52 - 66 pag. 99 - 125 4654 - 4745
Vaccinerede i Nors og Tved 1812-1824 opslag 67 - 77 pag. 141 - 160 4746 - 4752
Viede i Nors 1781-1821 opslag 77 - 96 pag. 161 - 200 4753 - 4983
Døde i Nors 1781-1814 opslag 97 - 106 pag. 201 - 218 4984 - 5392
Konfirmerede i Nors og Tved 1782-1813 opslag 107 - 118 pag. 237 - 258 5393 - 5413
Vaccinerede i Nors og Tved 1825-1839 opslag 118 - 124 pag. 259 - 270 5414 - 5421
Visitatsnotat 1814 opslag 125 pag. 278 5422

* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanninger
Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Indholdsfortegnelse
e2a

                           Kirkebog
                                for
                         Nors Sogn
                        1781-1815                           Indhold:
Fødte & (fr 1808) introd. 1781-1815     Pag. 1-97
Konfirmerede*)                1782-1813        ,, 237-258
Viede                                1781-1814        ,, 161-191
Døde                                1781-1814        ,, 201-218Vaccinerede i Nors & Tved 1815-21    Pag. 141-160
                                              1825-39      ,,     259-270
Forloverattester                    1815-21      ,,     191-200
                                              1822-41      ,,     99-125
                    Visitatstilførsler foran og bagi samt
                             Register foran i Bogen.

*) fra 1808 af ogsaa for Tved Sogn.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Indhold og indledningstekst                                                    J: No: J:

                                   Nors Kirkes Ministerial-Bog
                                             Indeholdende

1. De Børns Nafne, som fødis og Deris faddere    pag   1
2. De som blive copulerede           -      -     -           99 – 181
3. De som blive begravne    -    -    -   -     -              201
4. De som blive confirmerede    -    -   -   -   -          237

                            Oprettet og bekostet
               Af Ordets tienere til Meenigheden
                             Anders Hvass


Som efter 21 Aars møysommelig kirke-tieneste
udj Snedstæd Hassing-herret af guds og kongens
Naade udj sit alders 47 Aar blev kaldet
til Nors d: 8 Nov: 1780 og Indsat Dom: Ju:
d: 6 Maij 1781 fra hvilken dato ovenmældte ind-
skrives i Bogen.

5. De i begge Sogne vaksinerede findes Pag     141
     ifølge plakaten af 19 November 1811             259
e2b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Visitatsnotater 1784, 1808, 1811 og 1813


e3a

4149.In Visitatione Ecolesiasum die 14to Augusti 1784 et
in Visitatione die 13tio Julii 1792 iterata uterusq tum
Adultioris tum junioris et scholastico juventatis fectos
in salutori doctrina lætos profectus exploravi
                                                              C.B.Studsgaard

4150.Ved Visitatsen for Nors og Tved Menigheder
d 9 Septb 1808 var Sognernes værdige SognePræst
og Herredets Provst Hr Hvass ikke nærværende
formedelst dødelig Sygdom. – Den voxne Ung-
dom i kirken saavelsom Ungdommen i skolen
aflagde ønskelige Prøver paa den døende
Oldings redelige Embeds Flid –
                                                            R. Jansen

4151.Ved Visitatsen for Nors og Tved Menigheder d 7de Martij
1811 prædikede Sognepræsten Hr Høyer over et Stykke af
Lidelsens Historie ordentlig og opbyggelig. – Den voxne
og confirmerede Ungdom, saavelsom den, der undervises
til confirmation gjorde god rede for Jesu [Religions] Ind-
Hold. – Ved Visitatsen i Skolen d 8de kjendtes den gode
Læreres flid. –
                                                                    R Jansen

4152.Ved Embeds visitats i Dag underholdt ieg mig med
Fornøyelse med de Unge, som just ey talrigen
mødtes ligesom jeg med dem og de faae ældre
af [Meenigheden] opbyggedes ved en god p[……….]
Tale af […  …  …] Høyer 1813, 16 Nov […………]


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1781-4153.No 1.


4154.No 2-


4155.No 3.

4156.No 4.
                              I. N. I.                                Pag: 1

Fødte i Nors-Sogn fra d: 6 Maij 1781 et porro.

                 d: 13. Maij. D: Cant:
Blev Christen Gades Dttr Marens Daab confirm:
                     Faddere.
Marens Jensdtr Hylgrd og Syster Ane Marie,
Niels Gade i Tinstrup, Jens Gade i Schindrup og
Jeppe Andersøn i Nors.

                d: 24 Junij D: 2 p: Trin.
Blev Hans Østergrds Søn Christen hds Daab confir:
                     Faddere.
Jens Søegrds hustrue, Christen Lunds hustrue,
Jeppe Rytsgrd i Hdborg, Christen Gade og
Jens Tousgaard i Nors.

                     dito Dag
Blev Poul Bunkis Søn Anders hands Daab confir:
                      Faddere.
Niels Bieregrds og Stephan Skræders hustruer
Jeppe Ferregrd og Niels Dige af Tved og
Peder Bunk i Hinding.
             d: 23. Septbr: D: 15. p: T.
Blev Poul Hoves Søn Christens Daab confir:
                     Faddere.
Jomfr: Jespare Klein, Ane Pedersdtr: Poul Bunk
Stephan Skrædder og N: Christian i Hinding.
e3b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1781-82


e4a

4157.No 5.
4158.No 6.4159.No 1.
4160.No 2.
4161.No 3.

          d: 18. Nov: D: 23. p: T.
Blev Stephan Skræders Søn Niels hds Daab confirm:
                     Faddere.
Maren Østergrd af Brund, Maren Bieregrd, Hans
Sørensøn, Mickel Bak og Peder Dahl i Hinding
              d: 16. Dec: Dom: 3 Advent    
var Magrethe Harboes uægte Søn Christen til Daaben
                     Faddere.
Præstens og Degnens hustruer, Jens Klov og Poul
Hove i Hinding, og Lars Hammer i Nors.
Barnets Fader er Lars Nielsøn tiener i Prstgden.

                              1782
             d: 27. Januarij: D: Septuag:
Blev Christen Niels: i Hind: hands Søn Jens Christian hds Daab conf:
                     Faddere.
Poul Wilsbølls og Lars Nielsøns hustruer, And: Niels:
Jens Klov og Ib Dahl i Hinding.
                d: 3. Martij: Dom: Oculj.
Blev Lars Muurmest: dttr Dorethe Cathrines Daab conf:
                     Faddere.
Jens Klovs og Poul Bunks hustruer, Lars Nielsøn,
Peder Søe, Peder Dahl alle af Hinding.
                dito dag.
Blev [B…]: Niels Ped: af Wisborg-Sogn dttr Johanes daab conf
                     Faddere.
Ane Kirstine Traad, Cathrine Didrichsd: Christ: glar-
mester, Knud Foget og Niels Dreng i Prstgrd.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1781-82
4162.No 4.
4163.No 5.
4164.No 6.
4165.No 7.
4166.No 8.
4167.No 9

             d: 24. Martij: Dom: Palm:                                 3.
Blev Michel Bak hands Søn Jens P hands Daab confirm:
                     Faddere.
Maren Jensd: af Tinstrup Johane Salomonsd: af Baun
Peder Frøkiær af Kaast: Poul Hove og Ped: Dahl i Hind:
             d: 28. April: Dom: Cant:
Blev Niels Nielsøns dttrs Helles Daab confirmeret
                     Faddere.
Lars Dalgrds og M: Christians hustruer af Hillerslef
A: Niels: Niels Jepsøn og A: Mariusøn af Nors.
             d: 20 Maij: Fer: 2. Pasct:
Blev Christen Kiærs Dttr Marens Daab conf:
                     Faddere.
Christen Kiærs hustrue i Kielst: Jens Klovs hustrue,
P: Thoms: i Brund, Ch: Jens: og Ped: Søe i Hind:
             d: 29 Septbr: D: 18. p: T:
Blev And: Marius: Søn Christens Daab confirm:
                     Faddere.
Degnens 2de døttre, Marqvor af Tved-Sogn,
Poul Wilsbøll og Jens Skaarup i Nors.
             d: 3. Nov: D: 23. p: T:
Blev Michels Harboes Dttr Anes Daab confirm:
                     Faddere.
Ch: Glarmest: og Stephan Møllers hustruer, Erick
Ørgrd, Poul Wilsbøl og Poul Ørgrd i Nors.
            d: 8. Dec: D: 2 Adv:
Blev And: Frøek Dttr Marens daab confirm:
Faddere: N: Faartofts og degnens hustruer, Ped: Frøek:
af Kaast: Søren Frøek: af Faartoft, og P: Jelles: i Worring.
e4b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1781-82


e5a
4.
4168.No 10

4169.No 1.
4170.No 2.
4171.No 3.
4172.No 4.
4173.No 5.

            d: 22. Dec: d: 4. Adv:
Blev Jens Brunsgrds dttr Anes daab confirm:
                        Faddere.
Ane Søegrd, Maren Dige, Jens Søegrd, Christen
Dige og Ped: Thomæsøn.
                                 1783.
                      d: 16 febr: d: Sept:
Blev Jens Søegrds Søn Berthels Daab confirm:
                             Faddere.
Ane og Karen af Westergrd, Niels Dige af Kiærgrd,
Niels Frost og Christen Dige af Søegrd.
                     d: 23 febr: d: Sexag:
Blev Ch: Døvhules dttr Marens Daab confirm:
                             Faddere.
Johane Kirstine og Syster, Ch: Jepsøn, Niels
Hinding i Nors og Ped: Westergrd af Skaarup.                
                 d: 16 Martij: D: Rem:
Blev Knud Wesløs hds Søn Sorens Daab conf:
                             Faddere.
Zidsel Marie Biering, Karen Horn af Prstgrden,
Christ: Gade, Lars Hammer og N: Niels: i Nors.
                   d: 23.Mart: D: Oculj
Blev Peder Thons Søn Jens hds Daab conf:
                             Faddere.
Ane Kirstine, Maren Hare, Christ: Knudsøn,
Ole Lund og Ped: Lyng i Worring.
                      d: 30. Mart: D: Læt:
Blev Jens Klovs Søn Anders Christians d: conf:
                             Faddere.
Dorethe Skaarup, Maren Bak, Ch: Bak,
Poul Bunk og Ch: Offers: i Hiadal


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1783-
4174.No 6.
4175.No 7.
4176.No 8.
4177.No 9.
4178.No 10.
4179.No 11.

                   d: 13 Apr: d: Palm:                                       5.
Blev Poul Fergrds Søn Jens Christians Daab confirm:
                             Faddere.
Niels Skioldborgs hustrue i Thist: J: Brunsgrds, C: Ferfrd
i Øvannet, Ch: Thøgers: i Nors og J: Skaarup.
                   d: 25 Maij: D: Rog:
Blev Christ: Gades Søn Jens hds Daab confirm:
                             Faddere.
Jens Gades og N: Jepsøns hustruer, Niels Gade
And: Hyldgrd og Jeppe Anders: i Nors.
                    d: 27 Julij D: 6. p: Trin:
Blev Ch: Lunds Søn Christens Daab confirm:
                             Faddere.
Th: og Ch: Lunds Døttre, Hans Østergrd,
Christ: Gade og Jens Lund i Nors.
                              dito Dag
Blev Ch: Jepsøns dttr Marens Daab conf:
                             Faddere.
Niels Frostis hustrue, And: Klitti, Ped: Jepsøn
af Kallerup, J: Jepsøn i Thaarst: og N: Christ: i Nors
                     d: 7. Septb: D: 12. p: T.
Blev Poul Hoves dttr Kirstens Daab conf:
                             Faddere.
Peder Søes Døttre, N: Bieregrd, J: Klov og
Ped: Dahl i Hinding.
            d: 10 aug: 8. p: T:
Blev J: Mariagers dttr Ane Maries Daab conf:
                     Faddere.
Ane K: Traad, Anthon: dttr, L: Søe, Berth: Christ:
og Christ: Bunk i Hinding
e5b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1783-84


e6a 6.
4180.No 12.
4181.No 13.
4182.No 14.
4183.No 15.
4184.No 16.

4185.No 1.
            d: 14 Septb: d: 13. p: T:
Blev Poul Bunks dttr Kirstens Daab confirm:
                     Faddere.
Ane Skrædder af Nors, Ane Bunk, J: Bunk, Niels
Bieregrd og Berth: Bunk i Hinding.
            d: 21 Septb: D: 14. p: T:
Blev Poul Wilsbøls Søn Laurids hds Daab confirm:
                     Faddere.
Stine Westgrd, Ane Ørgaard, Ped: Westgrd, Poul
og Endvold Ørgaard alle i Nors.    
            d: 26 octb: D: 19. p: T:
Blev Maren Mariagers uægte Søn Anders hds Daab conf:
                     Faddere.
Bodild Mariager, Anth: dttr: L: Søe, Ch: Bunk.
Faderen er Christ: Gregers: i Kaastrup.
            d: 2 Nov: D: 20. p: T:
Blev [Sgr] Alex: Garbers  dttr A: Dorethes Daab confirm:
                     Faddere.
Jomfr: Giertrud Knakkergrd og Syster, Sgr: Lassen Winther
Sgr: Niels og Peder Holst af Thistæd.
           d: 21 Dec: D: 4 Adv:
Blev And: Frøek: Søn Jens hds  Daab confirm:
                     Faddere.
Jeppes hustrue af Klastrup, P: Frøek: dito af Kaastrup.
Sør: Frøek, N: Westgrd af Faartoft og Poul i Søegrd.
                             1784.
            d: 11 Jan: D: 1. p: Ep:
Blev Stephan Møllers dttr Marens Daab confirm:
                     Faddere.
Kirstine Hvistendal Biering, A: Kirst: Traad,
Mich: Harb: Ch: Thøgers: og Simon Smid i Nors.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1784-85
4186.No 2.
4187.No 3.
4188.No 4.
4189.No 5.

4190.No 1.
4191.No 2.

            d: 27. April.                                                7.
Blev Sl: Ped: Westergrds dttr Kirstens Daab confirm:
                     Faddere.
Mette Cath: Hvass, Marie Biering, Jens Søegrd, Anders
Nielsøn Skioldborg og Poul i Søegaard.
            d: 2. Maij: Dom: Jub:
Blev A: Nielsøns Søn Anders Christ: Daab confir:
                     Faddere.
Dorethe Lynge, Marie Biering, Christ: Jepsøn, Christ:
Døvhule og Ped: Lynge.    
            d: 8 aug: D: 9. p: T:
Blev Else Frøekiærs uægte Søn Salomons Daab conf:
                     Faddere.
hendis Syster fra Schind: og Ch: Harb: dttr, Jens Salomons:
Barne-Fader er Ped: N: Kræmer paa Thyeholm
            d: 28. Nov: D: 1 Adv:
Blev Mads Horns Søn And: Christians Daab confir:
                     Faddere.
Maren Christensd: af Kløv, Stine Westergrd,
Mich: Harboe, Poul Wilsb: og Endvold Ørgrd.
                                1785
            d: 28 Martij: F: 2. Pasch:
Blev Stephan Skræders Christens Daab confirm:
                     Faddere.
Karen Bunk i Worring, Ane Dahl, Ch: Østergrd, Lars
Østergrd og Poul Østergrd.
            d: 1 Maij: D: Rog:
Blev Jens Hvassis dttr Marens Daab confirm:
                     Faddere.
Kirsten Rytsgrd og Ane Dige af Søegrd, Poul Niels:
af Kaast: Mourits i Wang og And: Bak i Hinding.
e6b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1785-


e7a
8.
4192.No 3.
4193.No 4.
4194.No 5.
4195.No 6.
4196.No 7.
4197.No 8.

            dito Dag.
Blev And: Marius: dttr Else Maries Daab confirm:
                     Faddere.
Jens Klovs Syster, Ch: Knuds: hustrue i Worring, And: Frøekiær,
Peder Jellesøn og Peder Lyng i Worring.
            d: 16. Maij: F: 2. Pent:
Blev Søren Pinds Søn Niels Christians Daab confirm:
                     Faddere.
Ane Marie Boes: Ane Anthorj, Lars Søe, Niels
og Peder Boesøn.
            dito Dag.
Blev Lars Hammers Søn Ped: Westergrds Daab confir:
                     Faddere.
Maren Westergrd, Maren Harboe, Christ: Harboe,
Hans Østergrd og Jens Thousgaard.
            d: 7 aug: D: 11. p: Trin:
Blev Christen Gades dttr Karen Maries Daab confirm:
                     Faddere.
Niels Gades Datter af Tinstrup, Maren Hyldgrd, Anders
Hyldgrd, Ped: Gade og Jens Gade i Skinnerup.
            d: 28 aug: D: 14. p: Trin:
Blev Peder Thons Søn Peders Daab confirm:
                     Faddere.
Niels Raschs og Christ: Tølbøls hustruer, And: Frøekiær,
Berthel Thon og Olaf Lund.
            d: 25 Septb: D: 18. p: Trin:
Blev Jens Brundsgrds Søn Laurids hands Daab conf:
                     Faddere.
Christ: Laurids: hustrue i Skindrup, Hans Fuglsangs
dito, N: Frost, Jens Hvass og Søren Skaarup.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1785-
4198.No 9.
4199.No 10.
4200.No 11.
4201.No 12.
4202.No 13.
4203.No 14.

            d: 16 octbr: D: 21. p: Trin:                            9.
Blev Jens Klovs Jens Daab confirm:
                     Faddere.
Maren Harboe, Maren Klov, Ped: Søe, Lars Nielsøn
og Poul Hove.
            d: 23 octbr: D: 22. p: Trin:
Blev And: Frøekiærs Søn Lars Westergrds Daab confir:
                     Faddere.
Ane Søegaard og Ane Westergrd, Poul Wilsbøll,
Christ Tølbøl og Peder Jellesøn.
            d: 30 octbr: D: 23. p: Trin:
Blev Poul Ferregrds dttr Marens Daab confirm:
                     Faddere.
Juliane Frejstrup og Ane Frost, Thøg: Jens: i Thist:
Jens Brundsgrd og Jens Skaarup.
            d: 6. Nov: F: omn: Sanct:
Blev Anders Bachis Daatter Anes Daab confirm:
                     Faddere.
Ane Søegaard, N: Bierregrds dttr, Ole Nyeboe af Tilstæd,
Niels Bierregrd og Jens Mouridssøn
            d: 27. Nov: D: 1. Adv:
Blev Christ: Døvhules Daatter Elses Daab confirm:
                     Faddere.
Inger Skrædder, Kirsten Døvhule, Anders Nielsøn,
Christen Jepsøn og Anders Hinding.
            d: 1 Dec: D: 4. Adv:
Blev Hans Østergrds Daatter Marens Daab conf:
                     Faddere.
Christen Lunds hustrue Jens Brundsgrds dito
Poul Ferregrd, Jens Hvass og Christian Søegaard.
e7b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1786-


e8a
                         1786
10. 4204.No 1.   
d: 5. Febr: hafde Jens Agerholm sin Søn Poul til Daaben.
                      Faddere
Kirsten Povelsd: af Thist: Ane Madsd: And: Bak i Hind:
Thom: Mourids: og Jens Mourids:
4205.No 2                        d: 12 febr: Dom: Sept:
Blev Lars Østergrds barn Sidsels Daab confirm:
                           Faddere.
Ped: Thoms: hustrue af Brund, Ch: Tolbøls dito, And:
Frøekiær, Christ: og Poul Østergrd.
4206.No 3.                        d: 2 April. F: an: Mariæ
Blev en Betlerskes barn Sidsels Daab confirm:
                          Faddere
Præstens Pige Maren Notler, A: Frøk: dito, Lars Østergrd,
Niels Boesøn og Peder Jelles: Karl alle af Worring –   
4207.No 4                        d: 25 Junij D: 2. p: Trin:
Blev Christ: Tølbøls dttr Karen Maries Daab conf:
                               Faddere
Karen Skaarup og Ane Søegrd, Søren Wilsbøll,
Peder Bondrup og Christen Dige.
4208.No 5.                        d: 13. aug: D: 9. p: Trin:
Blev Peder Christian Westgrds dttr Marens Daab conf:
                               Faddere
Karen Nielsdttr Dige, Marie Bierring.
Peder Frost ved Klitm: Christen Lund
og sr: Anders Raae i Nors -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1786-                      d: 27. Junij D: 11. p: Trin:                       11.
4209.No 6. Blev And: Niels: Søn  And: Christ: Daab conf:
                               Faddere
     Lars Niels: hustrue og Christ: Døvhules – Christ:
     Niels:, Hans Sørens: og Berth: Christ: I Hinding.
   
                   d: 8.octbr:  D: 17. p: Trin:
4210.No 7. Blev Lars Fuglsangs dttr K: Maries Daab conf:
                               Faddere
     L: Niels: og H: Fuglsangs hustruer, Poul Bunk.
    Jens Hove og And: Møller af Hinding
   
                  d: 15 octbr: D: 18- p: Trin:
4211.No 8. Blev Jens Mariagers dttr Ingeborg Chath: Daab conf:
                               Faddere
     Willads Kongis og Søren Pinds hustruer, Jens
     Bunkis Daatter, N: Jacobs: og Willads Traad -
   
                   d: 26. Nov: D: 24. p: Trin:
4212.No 9. Blev Christ: Lunds Søn Thomas Daab conf:
                               Faddere
     Ped: Christ: og Sl: P: Westg: hustruer
     Ch: Døvh: i Thist: A: Jeps: og Jep And: i Nors
   
                      d: 17 decembr D: 3. Adv:
4213.No 10. Blev Christen Jepsøns Søn Christens D: conf:
                               Faddere
     Maren Simonsdtr og Ingeborg Ørgaard,
     And: Klitt, Peder Klitt og Ped: Bunk.
e8b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1787-

e9a
       12.
4214. 1.
4215.No 2.
4216.No 3.
4217.No 4
4218.No 5.
4219.No 6.

                         1787.
D: Cant: hafde Jens Ho[..]e s: Søn J: Christ: døbt.
                        Faddere
Kirsten Traad og Maren Traad, Berthel
Westgrd, Ch: Søe og Niels Høy -
                d: 28 Maij: F: 2 Pent:
Blev Ch: Tolbølls Søn Jens Christians daab conf:
                      Faddere
Hands Moder og N: Skræders hustrue, And:
Frøkiær, Berth: Westgrd og Christ: Dige.
                  d: 26 aug: d: 12 p: Trin:
Blev Jens Agerholms Søn Pouls daab conf:
                      Faddere
Ane Dige af Søegrd  A: Kirstine Traad, Thomas og
Jens Mouridsønner, Niels Christensøn af Nors -
               d: 30 Septbr: D: 17. p: Trin:
Blev Lars Østergrds dttr Karen Maries Daab conf:
                             Faddere
Karen Marie og Kirsten Andersd:  And: Frøkiær
Christen Bieregrd og Christ: Østergrd.
                    d: 14 – octbr: D: 19- p: Trin:
Blev Peder Pedersøns Dttr Marens Daab confirm:
                                  Faddere
Lars Berthels: h: i Tilstæd, Else Andersd: Niels Rasch,
Christ: Tolbøll, Lars Hare i Worring.
                  d: 28 octbr: D: 21 - p. Trin:
Blev Poul Bunks dtt Karen Maries Daab conf:
                          Faddere
Karen Marie Bunk, Johane Bieregaard,
Niels Bieregrd, Berth: og N: Bunk i Hinding.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1787-4220.No 7
4221.No 8
4222.No 9.
4223.No 10

4224.No 11


4225.No 12
4226.No 13
                                                                                     13
                      d: 4 Nov: Fest: Om: Sanct:
hafde Anders Bach sin Søn Michel til daaben
                                    Faddere
Johane og Maren Bak, Jens Bunk,
Niels Bieregaard og Ib Dahl af Hinding.
                                 dito Dag.
hafde Ped: Christ: Westg: sin Daatter Ane Sophie t: d:
                                 Faddere
Ane Cathrine Søegrd og Marie Biering,
Ped: Frost Klitm: Ch: Land og Simon Smid i Nors -
                     d: 25 Nov: d: 25 p: Trin:
hafde Christ: Gade sin Søn Christen Hyldgrd t: Daaben
                              Faddere
Christ Gades og Jens Gades hustruer
Ped: Gade, Lars Wesbøll og Jens Hyldgaard -

d: 25 Nov: fødde N: Bieregrds hustrue en dødfød Søn -  

Mariane Jensdtrs uægte Daatter – fød in April -

                        d: 2 Dec: Dom: 1 Adv:
Blev Jens Hvassis Søn Christens Daab conf:
                                    Faddere
Karen Hvass fra Hillersl: og Ane Dige fra Søegrd
P: Niels: Kaastr: Ch: Dige og Th: Mourids: i Søegrd
                           d: 26 Dec: Fer: 2 Nat:
Blev Michel Harboes Dttr A: Maries daab conf:
                                   Faddere
Karen Skaarup og Johane Stephansdtr:
Steph: Møller Lars Wilsb: og N. Harboe.
e9b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1787-88

e10a
14
    4227.No 14

4228.No 15.

4229.No 16.

4230.No 1
4231.No 2

                        Dito dag
Blev Poul Feregaards d: Kirst: d: conf:
                         Faddere
Mette Cath: Hvass og A: M: Ørgrd
Endvold Ørg: B: Westg: og Lars Hdborg.

             d: 30 Dec: Dom: p: Nativ:
Blev Jac: Skræders Søn Jens Tousgrds Daab confi:
                        Faddere
Karen Nielsdtr: og Else Boesdtr:
Ped: Boesøn, N: Boes: Ole Ørgrd -

             dito Dag
Blev Christ: Biergrds dttr Marianes Daab confi:
                        Faddere
Johanne Salmonsdtr: og Else Andersdt:
And: Frøek: Ch: Tolbøll og Peder Lynge

                        1788    d: 9 Jan:
Blev Lieut: Langes Søn Christian Wilhelms Daab confirm:
                        Faddere
Mad: Brasch, Mette Cath: Hvass, hr: Brasch,
hr: Steenstrup, hr: Stampe.

                          d: 6 Januarij
Blev And: Frøekiærs Daatter M: Cathrines D: conf:
                                Faddere
                   Ane og Stine Westergrd
Søren Frøekiær, Christian Sørens: af Faartoft
og Christen Dige af Søegaard.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1788-4232.No 3.

4233.No 4.

4234.No 5-

4235.No 6.

4236.No 7.

                  d: 20 Jan: D: Septg                   15.
Blev Ped: Friderichs: Søn Niels D: conf:
                            Faddere
Ane Kirstine Traad og M: Knakkergrd.
Ch: Skomag: Ch: Gade og N: Boesøn.

                 d: 3 Febr: D: Fastelafn
Blev Jens Brunsgrds Dattr Marens D: conf:
                          Faddere
Maren Dige og Ellen Kirstine Frost
Christ: Blak, Jens Hvass og Peder Thomsøn.

                    d: 11 Feb: D: Qvadrag:
Blev And: Marius: Datters A: Cath: Daab conf:
                             Faddere
Marius H[u]st: af Sønderbye, Ch: Povels: dito Kaastr:
And: Hule, J: Klov, Peder Lynge.

                         d: 9 Martij F: A[.]:
Blev And: Tverb: Søn Christ: Tverborge d: conf:
                               Faddere
Jens Tverb: og Th: Christs: døttre af Wvandet
Jens Biereg: Ped: Wiig, And: Sallingboe

                    d: 24 Martij F: 2. Pasc:
Blev Poul Kiils Søn Christens Daab confirm:
                            Faddere
Karen Marie Pedersd: af  Schind: Mette Jespd: Hillersf:
Niels Rasch, Peder Peders: og Berth: Peders:
e10b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1788-

e11a
16.
4237.No 7.
4238.No 8.
4239.No 94240.No 10 -

4241.No 11.

                        d: 13 April d: Jubilate
Blev Anthon Jørgens: dttr Ane Kirstines d: conf:
                                Faddere
Jens Mariag: hustrue, Johane Bieregrd, Maren
Bach, Niels Anthonis: og Berth: Bunk -
                       d: 18 Maij Dom: Trin:
Blev Lars Wilsbøls daatter Marens Daab conf:
                                Faddere
Maren Ferregaard og Karen Tolbøll
J: Christ: Thaarst: J: Bieregrd og Poul Ørgrd.
                    d: 8 Junij Dom: 3 p: Trin:
Blev Jeppe Andersøns Søn Niels Jepsøns d: conf:
                                Faddere
Ped: Christens: og And: Havs hustruer
Simon Smid, J: Bunk og Christ: Anders:
                     d: 27 Julij D: 10 p: Trin:
Blev Lars Fuglsangs dttrs Karen Maries Daab conf:
                                Faddere
Hans Fuglsangs og Christ: Nielsøns hustruer,
Jens Hove, Anders Østerild og And: Larsøn.
                     d: 28 Septbr: D: 19 – p: Trin:
Blev Christ: Døvhules daattr Anes Daab conf:
                                Faddere
Kirsten Døvhule, A: Marie Andersdtr:
Søren Døvhule, og Anders Anders:
af Skinnerup: Christ: Døvhule i
Worring.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1788-894242.No 12.
4243.No 13 -
4244.No 14-


4245.No 1 -

4246.No 2.

                  d: 19 octbr: Dom: 22. p: Trin:                   17.
Blev Christen Jensøns Søn Jens hands Daab conf:
                                Faddere
Jens Boijesøns og Søren Jensbyes hust: af Hillersl:
Christ: Skoemager, Christ: Anders: Simon Smid.
                       d: 9 Nov: d: 25 – p: Trin:
Blev Søren Pinds dttr: Ingeborgs Daab conf:
                                Faddere
Johane Bieregaard og K: Marie Bunk
Ped: Boes: N: Boes: og A: Marie Boesdtr:
                               dito Dag
Blev Christ: Skoemagers Dttr K: Maries D: conf:
                                Faddere
Karen Skaarup og A: Cathrine Søegrd.
Th: Munk af Thist: Ch: Jensøn og L: Hundborg Nors.

                        1789
                    d: 1 Martij
Blev omløbende Glarmester Jens Nielsøn
og Ane Cathrine Pedersd: deris Søn Christen døbt
                       Faddere
Mette Cath: Hvass, Marie Biering, Erich
Christ: Thomas Hvass og Peder Schaarup -
                   d: 15 Martij
Blev Anders Tverborgs Søn Christ: Olufs: d: conf:
                     Faddere
Anders Sallingboe og Jens Bieregrds hustruer
Anders Hyldgrd: And: Hule og Endvold Ørgaard.
e11b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1789-

e12a

    18
4247.No 3.
4248.N: 4.
4249.No 5.
4250.No 6.
4251.No 7.


               d: 22 Martij D: Lætare
Blev Anders Bunks Søn Poul Christians D: conf:
                         Faddere
Karen Marie Bunk og Ane Harboe.
Poul, Peder og Christen Bunk.
                 D: Palm: d: 5 April
Blev Jens H[avers] Søn Lars hands Daab conf:
                       Faddere
Lars Traads hustrue og Maren Traad
Lars Søe, Christ: Søeborg og Christ: Døvhule
               Fest: Virid: d: 9 April
Blev Christen Tolbøls Dttr Karen Maries d: conf:
                        Faddere
Karen Skaarup og Ane Tolbøll
And: Frøek: Søren Wilsbøll og L: Hare
              Fer: 2 Pascat: d: 13 april.
Blev Anders Frøekiærs Søn Peder Frøekiærs D: conf:
                       Faddere
Christen Knakergrds kone i Kaast: og Lill. Tøfting kone.
Søren Frøek, Christ Sørens: i Faartoft og Ch: Tolbøll
                 D: Jubilate d: 3 Maij
Blev Jens Hvassis daatter Maren Jepsdtrs: d: conf:
                            Faddere
Ane Marie Frost og Dorethe Skaarup
Mourids Christens: i Skaarup, Christ: degn
i Hillerslef og Jeppe Søegaard -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1789-4252.No 8.

4253.No 9 -

4254.No 10 -

4255.No 11 -

4256.No 12.

                    D: Jubil: d: 2 Maij                       19.
Blev Jacob Lyndrups Dttr K: Maries d: conf:
                              Faddere
Søren Pinds og Peder Boesøns hustruer
Niels Lyndrup, Niels Boesøn og And: Larsen –

                  D. Rogate d: 17 Maij
Blev Jens Klows Dttr: Maries Daab conf:
                        Faddere
Maren Bak og Dorethe Klow.
Poul Bunk, Poul Søe og Lars Ørgaard

                   Fer: 2 Pent: d: 1 Junij.
Blev Peder Christ: Søn Ped: Westergrds Daab conf:
                            Faddere
Karen Skaarup Ingeborg Ørgaard
Christ Grøntoft, Ch: Lund, Simon Smid.

                  D: 2 p: Trin: d: 21 Junij
Blev Michel Fogets daatter Kirstens Daab conf:
                              Faddere
Christ: Huels kone i Thaarst: Hans Fuglsang hustrue
Niels Frost, Jens Hvass og Christen Søegrd.

                 D: 18 p: Trin: d: 11 octbr:
Blev Poul Ferregrds dttr Marens d: conf:
                         Faddere
Oluf Feregrds hustrue, Maren Hyldgrd.
And: Hule. And: Tverb: Willads Traad.
e12b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1789-90

e13a
20.
4257.No 13.
4258.No 14.
4259.No 15.


4260.No 1.
4261.No 2

             d: 1 Nov: D: 21- p: Trin:
Blev Lars Østergaards Søn Niels Østergrds d: conf:
                           Faddere
Jens Frostis og Stephen Skræders hustruer
Poul Østergrd. And: Frøekiær. Ped: Lynge.
                        D: 22 Nov: d: 24. p: Trin:
Blev Christ: Anders: Daatter Else Maries d: conf:
                                  Faddere
Ped: Christens: og P: Christians hustruer
Jepe Anders: Ch: Jens: og Simon Smid.
                     d: 27 Dec: D: p: Nativ:
Blev Peder Niels: dttr Dorethes daab conf:
                                  Faddere
Maren Christensd: og Kirsten Bieregrd
Søren Pind. Lars Østergrd, Niels Boesøn

                                 1790.
                      d: 7 Febr: D: Sexag:
Blev Christen Gades Søn Christen Hyldgrds d: c:
                                  Faddere
Ped: Christens: og Jens Skaarups hustruer
And: Hyldgrd. Jens Gade, Simon Smid
                    d: 14 Febr: D: Qvingag:
Blev Søren Pinds Søn Thomas Christ: d: conf:
                                  Faddere
Jacob Skræd: og Ped: Boes: hustruer
Jeppe Anders: N: Boes: og K: Marie Bunk


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1790-4262.No 3

4263.No 4.

4264.No 5


4265.No 6 -

4266.No 7.

                    d: 14 Febr: D: Qvingag:                       21.
Blev Jens Mariagers Søn Jac: Christ: d: conf:
                                  Faddere
Ane Kirstine Traad og M: Mariager
Jens Havre og Wolborg Mariager

                    d: 5 april Fer: 2 Pasch:
Blev Peder Thons Søn Christens daab conf:
                                  Faddere
Poul Kils og Sl: Christ: Tølbols hustruer
Niels Rasch, Berthel Peders: og Broder

                    d: 25 april Dca 3tia p: Pascha
blev Christen Bierregaards Søn Anders Christian
                                  Faddere
Carsten Larsens hustrue i Nørbye
Christen Tolbøls Enke
Peder Pedersen, Christen Lynge og broder Peder af Vorring

                   d: 11 Julij Dom: 6. p: Trin.
Blev Jeppe Anders: Søn Anders d: conf:
                             Faddere
Ane Wæstergrd og Ch: Knuds: hustrue
Simon Smid, Ped: Christens: og Poul Smid.

                   d: 25 Julij D: 8. post Trin:
Blev And: Jacobsøns dttr A: Maries daab conf:
                             Faddere
Karen Jacobsdtr og Birgitha M: Stapansd:
Steph: Møller. Niels og Anders Harboe.
e13b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1790-


e14a 22
4267.No 8 -
4268.No 9
4269.No 10.
4270.No 11.
4271.No 12.
4272.No 13
                   d: 26 Septbr: D: 17. p: Trin.
Blev Jeppe Søegrds: Søn Poul Norntofts d: conf:
                             Faddere
Karen Nielsdtr af Nors og Stine Tølb: i Worring.
Ped: Hourgrd. Ped: Skaarup og Jens Søegrd.
                   d: 3 octbr: D: 18. p: Trin.
Blev N: Christensøns Daatter Maries d: conf:
                             Faddere
And: Anders: hustrue af Skin: og Jep Anders: hustrue
Ch: Anders: Christ: Lund og Endvold Ørgrd.
                   d: 10 octbr: D: 19. p: Trin.
Blev Ole Smids Daatter Karen Maries d: conf:
                             Faddere
Zidsel Traad og Ane Søe
Jacob Skræd: Christ: Skoem: Ib Dahl
                   d: 11 octbr: D: 20. p: Trin.
Blev Anders Mariusens Dttr: Marens  d: conf:
                             Faddere
Maren Nielsdtr og Dorethe Lynge
And: Hule. Lars Østgrd. Christ: Lynge
                   d: 31 octbr: D: 22. p: Trin:
Blev Anders Tverborgs dttr A: Maries d: conf:
                             Faddere
Jens Tverb: Dttr i Wvannet Maren Knakergrd.
And: Hule, Ch: Ki[..]grd. Endvold Ørgrd.    
                   d: dito
Blev A: Marie Smids uægte Søn J: Christ: D: c:
                             Faddere
Kirsten Poulsdtr Ane Søe
J. Klow. Ped: Søe. Poul Smid


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1791-4273.No 1.
4274.No 2.
4275.No 3 -
4276.No 4 -
4277.No 5 -
4278.No 6 -
                                1791
                   d: 20 Febr: Dom: Sept                      23.
Blev Christ: Jensøns Søn Casper Christ: d: conf:
                             Faddere
Ane Elis: Henrichsd: og Ane Christensd:
Ped: Christian. Simon Smid og Ch: Lund.
                   d: 7 Martij D: qvinqv:
Blev Peder Bondrups Søn Berth: Christ: d: c:
                             Faddere
Ane Cath: Søegaard og Ane Tolbøll.
And: Frøek: Christ: Tolb: og Ped: Schaarup
                   d: 27 Martij D: oculj
Blev Christen Skoemagers Dttrs Ane Cathr: d: c:
                             Faddere
Kirsten Bieregrd og Maren Bunk
Niels Boes:  J: Kløw  Ped: Dahl.
                   d: 10 Apr: Fr: annunc:
Blev Peder Boesøns Søn N: Christians d: conf:
                             Faddere
Kirsten Bunk. Johane Bieregaard
Niels Boes maj: et min: Berth: Bunch
                   d: 25 ap: F. 2 Pasch:
Blev Lars Fuglsangs Søn N: Christ: d: conf:
                             Faddere
Kirstine M: Møller, Dorethe Kløw
Hans Fuglsang, Poul Hov. Ib Dahl
                   dito dag
Blev Pouls Kils daatter Anes daab conf:
                             Faddere
Mette Cath: Kiil. Mette Marie S[….]nd
Ch: Lund. Henrick […………..], Jens Hammer.
e14b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1791-

e15a
24
4279.No 7 -

4280.No 8 -

4281.No 9 -

4282.No 10 -

4283.No 11.

                   d: 19 Junij D: Trin:
Blev Ped: Christ: Westgrds dttr A: Sophies d: c:
                             Faddere
Ane Christensdtr og Maren Westergrd
Ch: tolbøll. And: Hyldgrd og Lars Westgrd

                   d: 10 Julij D: 3. p: Trin:
Blev Christ: Tolbøls Søn Poul Wilsbøls d: c:
                             Faddere
Maren Wilsbøll og Maren Westergrd.
Peder Bondrup. Berth: ulstæd.  Jep Søegrd.

                   d: 17 Julij D: 4 – p: Trin.
Blev Jens Schaarups dttr Karens d: conf:
                             Faddere
Maren Agisdtr og A: Cathrine Søegrd.
Ped: Christ: Ch: Gade. Søren Skaarup.

                   d: 31 Julij D: 6 – p: Trin.
Blev Poul Hoves Søn Peders d: conf:
                             Faddere
Mette og Ingeborg Søe
Jens K[oed]. Poul Bunch, Ped: Søe.

                   d: 9 octbr: D: 16. p: Trin:
Blev Jeppe Søegaards dattr Karens d: conf:
                             Faddere
Ped: Wgrds og Jens Diges hustruer
Ped: Hausgrd. And: Hyldg: Christ: Søegrd.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1791-924284.No 12

4285.No 13.

4286.No 14.

4287.No 15


4288.No 1.

               Fest: omn: Sanct: d: 6. Nov:           25.
Blev Christen Gades Søn Lars Christ: d: c:
                             Faddere
Karen Marie Hyldgrd og Ane Christensd:
Peder Gade. Hans Hylgrd og Endvold Ørgrd.

                D. 22. p. Trin: d: 20 Nov:
Blev And: Tverborgs Søn Peders D: conf:
                          Faddere
Jens Bieregrd og Ped: Kloub: hustruer i Wvanet
Ped: Wiig ibid: And: Hyldg: Niels Anthon:

                D. 1 Adv: d: 27 Nov:
Blev Niels Christens: Dttrs Mar: Kirst: D: c:
                          Faddere
Anders Havs og Niels Stephens: hustruer
Ch: Anders: Christ: Jens: og Lars Westergrd.

                D. 3 - adv: d: 11 Dec:
Blev Lars Østergrds Dttr Marianes D: conf:
                          Faddere
Jens Schindrups Døttre i Worring.
And: Frøek: Ch: Biereg: Ch: Lynge

                       1792.
   D: 2. p. Ep: d: 15. Januarij.
Blev Jens Hvassis dttrs Anes d: conf:
                          Faddere
Maren Dige og Karen Frost
J: Agerh: J: Schaarup og Søren
e15b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1792-    

e16a
26
4289.No 2 -

4290.No 3 -
4291.No 4 -
4292.No 5.
4293.No 6.
4294.No 7.

                d: 27. Jan: D: 3. p. Ep:
Blev Maren Pedersd: uægte dttr Maren Kirst: d: c:
                          Faddere
Maren Frøekiær, Karen Bunch
Ch: Bieregrd, Ch: Knuds: Lars Hare
udlagt til Barne Fader Mads Peders: Kræmer -
                d: 5. febr: D: Septuag:
Blev Jacob Skræders Søn Niels Daab conf:
                          Faddere
Ped: Boes: og Poul Søes hustruer
Søren Pind. J: Klow og Niels Boesøn
                d: 5. April F: Virid:
Blev Jens Christ: Mads: Søns Mads Bedstæds d: c:
                          Faddere
Thrine Mortensdtr: Kirst: Møller
Niels Traad, And: Tverborg. Willads Traad.
                d: 29 April D: Jubil:
Blev Peder Bondrups Søn Lars Westergrds D: conf:
                          Faddere
Ped: Westgrds og Erich Ørgaards hustruer
hr: P: Kolkiær. A: Frøekiær. Ch: Tolbøll.
                d: 17. Maij Fest: Ascens:
Blev Jens Klows Søn Christens d: conf:
                          Faddere
Kirsten Møller og Ane Søe
Jens Hove, Jens og Søren Skaarup
                d: 1ste Julij Dca: 4te p. Trinit:
Blev Lars Fuglsangs Datters Else hendes Daab conf:
Peder Hestkiærs Kone i Krogh, Else Møllers datters


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1792-

4295.No 8.
4296.No 9.
4297.No 10 -


4298.No 11
4299.No 12.
4300.No 13 -

datter Karen HansDatter. Poul Hav – Peder    27
Dahl – Anders Nielsens Søn alle af Hinding
                  d: 12 aug: D: 10 – p: Trin:
Blev Christen Tølbolls Søn Christ: Westgrds D: c:
                              Faddere
Ane Westergaard og Karen Schaarup.
And: Frøek: Ped: Krog. Lars Hare
                d: 19 aug: D: 11 – p: Trin:
Blev Ped: Christens: Søn Christ: Schaarups D: c:
                              Faddere
Jens Schaarup og Jens Klows hustruer
And: Frøekiær. Christ: Jensøn. Søren Schaarup    
                d: 10 – Septbr:
Blev Maren Christensdtr: uægte daatter Johane døbt
Barne-Fader Mads Pedersøn i Gammelbye.
                  d: 16 Septbr: D: 15 – p: Trin:
Blev Christian Søegaards daatter Marens Daab conf:
                              Faddere
Christ: Dovers hustrue af Skioldb: og A: Sønderg: I Siøring-
J: Søegrd. Thomas Hvass og Ped: Tobbel-
                  d: 7 octbr: D: 18 – p: Trin:
Blev Michel Fogets Søns Laurids D: conf:
                              Faddere
Christian og Jeppe Søegaards hustruer.
Jens Brundsg: Jens Hvas, Poul Frost-
                 d: 21 octbr: D: 20 – p: Trin:
Blev Jens Brunsgrds Søn Laurids D: conf:
                              Faddere
Jeppe og Christian Søegrds hustruer
Jens Hvass. M: Foget og Søren Skaarup
e16b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1792-93    

e17a
28
4301.No: 14 -

4302.No 15.
4303.No 16.
4304.No 17 -

4305.No 1.

       D: 21 – p: Trin: d: 28 octbr:
Blev Ane Tranums uægte Søn N: Christ: D: conf:
                              Faddere
Maren Grobgaard Maren Thøgersdtr:
Thøger N: N: Jacobs: Jacob Biering.
udlagt Barne-Fader Sr: H: Mygind.
                 D: 25 – p: Trin: d: 25 Nov:
Blev Peder Krogs Søn Niels Christians Daab conf:
                              Faddere
Dorethe Thomasdtr: og Karen Frøekiær.
Niels Thoms: A: Frøek: Ch: Thomsøn.
                 D: 2. Adv: d: 9 Decembr:
Blev Christen Jensøns Søn Christens D: conf:
                              Faddere
Dorethe og Maren Christensdttr.
Ped: Jensbye, Ch: Gade og Lars Westgrd
                 D: int: Juul og Nyt-aar d: 30 Dec:
Blev Stephens Skræd: Søn Anders D: c:
                              Faddere
Inger Skrædder og Kirst: Bieregrd
Poul Søe, And: Møll: Berth. Bunch
                             1793
      Dom: 1 – p: Epiph: d: 13 Januarij
Blev And: Frøekiærs Søn Berthels d: c:
                             Faddere
Maren [Haa]sgrd og Dorothe Skaarup –
Christ: Tolb: Ped: Bondr: og Ped: Skaarup


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1793-

         

4306.No 2 -4307.3

4308.No 4 -
4309.No 5 -
4310.No 6 -4311.No 7 -
4312.No 8 -
4313.No 9 -
4314.No 10 -

                   D: Sexag: d: 3 Febr:                     29.
Blev Poul Bunchis Søn Jens hds daab conf:
                             Faddere
Karen Marie Bunch, Kirsten Bieregrd.
Peder, Christen og Berthel Bunch.
                den 13 february
blev Mette Cathrine Hvasses Søn Arnoldus Christian
hans Daab Confirmeret. Faddere
Provstinden, Mad: Biering
Rosenfeldt. E: Ch: Hvass, Jacob Biering.
                         d: 10 Martij D: Læt:
Blev Niels Christens: Søn Christen hds d: conf:
                                 Faddere
Maren Thøgersdtr: og P: Ch: Pige i Schin:
And: Haw, Ch: Anders: Lars Thøgers:
                         dito dag
Blev N: Stephens: Søns Jeppes d: conf:
                         Faddere
Kirsten Smid og Birgithe [M]øller
Simon Smid, Steph: Møll. Poul Smid.
                     D: Miser: d: 14 Apr:
Blev J: Havers Søn Poul Christians d: conf:
                            Faddere
Christ: Havers hustrue og Bodil Traad.
Willads Konge. Ch: Søeborg, Ch: Døvhule.
Anthon Jørgens: daatter – død hiemdøbt
Poul Kils hiemdøbte Søn død –
Christ: Bunchis hiemdøbte Søn: død
A: Svendsk: hiemdøbte dttr – død.
e17b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1793-

e18a

30
4315.No 11
4316.No 124317.No 13 -
4318.No 14 -

4319.No 15 -4320.No 16

4321.No 17


                Dom: Jub: d 28 april
Blev Christ: Skoemagers dttr: Birg: Christines d: c:
                       Faddere
Ped: Dahl og Jens Klows hustruer
Poul Søe, And: Skoem: And: Søe
                   D. 6 p: Trin: d: 7 Julij
Blev Ped: Bondrups dttr: Else Kirstines d: conf:
                          Fadder.
Christ: Tolbøls og Jeppe Søegaards hustruer
Sr. Ped: Kolkiær. Berth: Ulsted. Niels Jensøn
Christian Andersøns hiemdøbte Søn – død.
Ped: Christians hiemdøbte Søn – død.
                   D: 3 p: Trin: d: 16 Junij
Blev And: Marius: Søn Niels hands  daab conf:
                          Faddere.
And: Hule og Ch: Bieregrds hustruer.
Marqvor, And: Frøek: og And: Hinding
Simon Smids hiemdøbte dttr død -
                   D. 20 p: Trin: d: 13 octbr:
Blev Søren Pinds dttr: Karen Maries d: conf:
                          Fadder.
Ane Marie Boesen, Mette Mariager
Hans Søres: Peder og Niels Boes:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1793-94
4322.No 18.
4323.No 19.
4324.No 20 -
4325.No 21.

4326.No 1.

                                                                               31.
                   D. 24 p: Trin: d: 10 Nov:
Blev Christian Søegrds S: Niels Edvarts: d: conf:
                          Faddere.
Elind Thonn og Kisten Rytsgaard
Niels Dige Th: Hvass og Jens Dige.
                   D: 1 Adv: d: 1 Dec:
Blev Christ: Gades Søn Niels Pedersøn d: conf:
                          Faddere.
Christ Grøntøft og Jens Gades hustruer
gl: Christ: Gade, Christ: Jens: Jens Hyldgrd.
                   Dito dag
Blev Ib Dahls dttr: Maren D: conf:
                          Faddere
Peder og Poul Dahls hustruer
Niels Michels: Ped: Schaarup Jacob Frost
                   D. 1 p: Nativ: d: 29 Dec:
Blev Christen Jensøns dttr: Dorethes Daab conf:
                          Faddere
Ane Christensdtr: og Kirsten Jensbye
Søren og Christen Jensbye Lars Westergrd,
                                   1794.
                   D: Oculj d: 23 Martij
Blev Jeppe Søegrds Dattrs Ane til Daaben
                          Faddere
Karen Frøekiær og Christiane Hausgrd.
And: Frøek: Peder Bondrup. Ch: Norntoft.
e18b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1794-

e19a

32.
4327.No 2 -
4328.No 3 -
4329.No 4 -
4330.No 5 -
4331.No 6.


                Dom: Oculj d: 23 Martij
Blev And: Peders: Søn Peder Christ: d: c:
                          Faddere
Kirsten Bieregrd og Maren Bunch
Peder Dahl, Poul Hove. Anders Søe.
                Dom: Lætare d: 30 Martij
Blev Anders Skoemagers dttr A: Cathrine d: c:
                          Faddere
Ch: Skoemagers og Niels Jacobs: hustruer
Ch: Bieregrd. Lars Søe og Ole Jellesøn -
                Dom: Miser: d: 14. Maij
Blev Christ: Bunchs dttrs daab [..] Mar: Kiærgrd c:
                          Faddere
Karen M: Bunch og Dorethe Schaarup
Peder, Anders og Bertel Bunch
                Dom: Jub: d: 11 Maij
Blev Mads Gammelbyes Søn Henrichs daab conf:
                          Faddere
A: Elizabeth Henrichsd og Inger Lauridsd.
Svenning. Th: Praem og Lars Peders:
                Dom: Cant: d: 18 Maij
Blev Christen Tolbøls Søn Laurids hands D: conf:
                          Faddere
Peder Westergrds og Lars Hares hustruer
And: Frøek: Ped: Bondr: og Lars Westgrd:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1794-4332.No 7.

4333.No 8 -

4334.No 9.

4335.No 10 -

4336.No 11 -

                 dito dag                                   33.
Blev Poul Kils Søn Jens hands d: conf:
                          Faddere
Ane Cathr: Rasch og Ingeb: Cath: Søe
Christ: Jens: Poul Ferregrd og Christ: Hammer.

                D: 8 – p: T: d: 10. aug:
Blev Lars Østergrds Søn And: Chrens D: c:
                          Faddere
Poul Bunch og Ped: Lynges hustruer
Ped: Boes: Ch: Bieregrd, Ch: Lynge

                D: 11. p. Trin: d: 31 aug:
Blev Peder Christ: Westgrds dttr: Helenes D: conf:
                          Faddere
Mad: Biering og Ch: Tølbolls hustrue
Lars Peders: And: Frøekiær, Søren Skræder

                D: 13. p. Trin: d: 14. Septbr:
Blev And: Frøekiærs dttr: Ane Madsdtr D: c:
                          Faddere
Johane Marie Frøek: og Ane Marie Frøek:
Søren Frøek: Ch: Knuds: og Niels Jensøn.

                D: 15. p. Trin: d: 28 Septbr:
Blev And: Bunchis dttr: Mar: Kiærgrds D: conf:
                          Faddere
Christ: Bunch og Poul B: hustruer
Ped: Bunch, Ped: Lyng og B: Bunch
e19b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1794-

e20a

34.
4337.No 12
4338.No 13 -
4339.No 14 - 15
4340.No 16.
4341.No 17.


               Dom: 15 – p: Trin: d: 28 octbr:
Blev Poul Hoves dttr: A: Maries d: c:
                        Faddere
Jens Klow og Ped: Dals hustruer
Mich: Harboe. Jens Harb: Niels Harb:
               Dom: 18 – p: Trin: d: 20 Septbr:
Blev J: Christ: Traads dttr: A: Maries d: conf:
                        Faddere
Begge Mandens Systre
Niels Traad. Steph: Møller Willads Traad.
               D: 1- adv: d: 30 Nov:
Bleve Jacob Skræders Døttre Karen og Anes d: c:
                        Faddere
Kirst: Jensdtr: og Maren Christensd.
Søren Pind. Ped: Boes: og N: Boesøn
               D: 2. adv: d: 7 Dec:
Blev Simon Christens: Søn Christens D: conf:
                        Faddere
Ane Marie og Maren Kirstine Christensdtre –
And: Frøek: Christ: Tølbol og Søren Skræder.
               D: 3. adv: d: 14 Dec:
Blev Lars Westgrds dttr: A: Elizabeths D: c:
                        Faddere
A: Elizab: Hendrd: Zidsel Christensd:
Jens Sarup: Mads Gammelb: Ch: Gade


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1795-

4342.No 1.
4343.No 2
4344.No 3.
4345.No 4.
4346.No 5.


                                   1795.                           35.
               Dom: Septuag: d: 2 febr:
Blev Søren Pinds daatter: Karen Maries d: c:
                        Faddere
Mette Mariager og Ane Anthoniusdtr:
Lars Søe. Berth: Bunch. And: Møller
               D: Invoc: d: 22 febr:
Blev Jens Hvassis Søn: Christens d: conf:
                        Faddere
Christian Søegrd og Jens Schaarups hustruer
Povel Niels: And: Bach og Jacob Schaarup.
               D: Reminesc: d: 1 Martij.
Blev Ib Dahls Datter: Else Maries D: conf:
                        Faddere
Ane Dahl og Ellin Kirstine Frost
Peder Dahl. Jep Søegrd og Jacob Schaarup.
               D: Læt: d: 14 Martij
Blev Ch: Andersøns dttr: Marianes D: conf:
                        Faddere
Kirsten Høeg. K: Marie Westgrd.
Ped: Christ: Christ: Jens: M: Bunch.
               D: Cant: d: 3. Maij
Blev Christ Tolbølls Søn Berthels D: conf:
                        Faddere
Karen og Ane Frøekiær.
Peder Bond: Lars Hare og Christ: Norntoft.
e20b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1795-

e21a
36
4347.No 6.
4348.No 7.
4349.No 8 -
4350.No 9.
4351.No 10.

              Fer: 2 Pent: d: 25 Maij
Blev Thom: Christens: dttr Helenes D: conf:
                        Faddere
Mette Marie Christdtr: og Steph: Skræders hustruer
Christ: Niels: And: Møller og And: Søe.
               Dom: 7 – p: Trin: d: 20 Julij
Blev Niels Snedkers Søn: Ch: Thomæs: Biering D: c:
                        Faddere
Provstinde Hvass og Peder Christ: hustrue
Ped: Christian. Rosenfeldt. E: Christ: Hvass.
               D: 9 – p: Trin: d: 2 aug:
Blev Jeppe Søegrds Søn: Peders D: conf:
                        Faddere
Christ: Hausgrd og Ch: Klovborgs hustruer
Ped: Hausgrd. And: Frøek og Poul Schaarup
               D: 10 – p: Trin: d: 9 aug:
Blev Niels Anthonies: Søn Jens hands D: conf:
                        Faddere
Dorethe Schaarup Ane Anthond:
Anthon. Simon og Poul Smid.
               Fest: Om: Sanct: d: 1 Nov:
Blev Niels Stephens: dttr Karens D: c:
                        Faddere
Dorethe Schaarup og Kirsten Smid.
Stephen Møller, Simon og Poul Smid.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1795-964352.No 11


4353.No 1
4354.No 2 -
4355.No 3 -
4356.No 4 -

               D: 4 - adv: d: 20 Dec:                         37.
Blev Christ: Søegrds Søn Ch: Diges D: c:
                        Faddere
Kirst: Rytsgrd og [Karen] Thon i Tinstrup
Ped: Schaarup. Sr: Biering og And: Kiærgrd-

                    1796
               Fest: Virid: d: 24 Martij
Blev Christ: Gades Søn Peders D: conf:
                        Faddere
Karen Søe og Karen M: Hyldgrd
A: Hyldgrd, Ped: Gade og Sør: Schaarup
               D: Rog: d: 1 Maij
Blev And: Skoemagers Søn N: Christ: D: c:
                        Faddere
Kirsten Jensdrt og A: M: Jellesdtr:
Cast: Lars: Lars Westgrd og Christ: Døvh:
               Dom: 2. Trin: d: 7 Junij – d: 5te
Blev J: Mariagers dttr Marens d: conf:
                        Faddere
Maren og Maren Mariager.
Niels Traad. Lars Søe og Christ: Mariager.
               Dito dag
Blev Lars Konges dttr Inger Kirstine d: c:
                        Faddere
Mette Søe og Ane Klov
J: Ha[..] And: Hinding og Poul Ørgrd.
e21b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1796-

e22a

38
4357.No 5 -
4358.No 6 -
4359.No 7 -
4360.No 8 -
4361.No 9 -


               Dom: 8 – p: Trin: d: 17 Junij
Blev Christ: Tolbølls Søn And: Drasbechs d: c:
                        Faddere
Christ: Housgrds og Ped: Bondrups hustruer
Søren Skræder, Christ: Bieregrd Ch: Westgrd.
               Dom: 13 – p: Trin: d: 21 aug:
Blev Ped: Christens: Søn Niels hds d: c:
                        Faddere
Christ: Søegrds og Christ: Smids hustruer
Jens og Søren Schaarup. Lars Skrædder.
               Eadem die
Blev Søren Pinds Søn Thom: Christ d: c:
                        Faddere
Peder og Niels Boes: samt gl: N: Boes:
Kirsten Høegh og Maren Simonsd:
               D: 19 – p: T: d: 25 Septbr:
Blev Ped: Boesøns Søn Niels hds d: conf:
                        Faddere
Jacob Skrædder og Lars Østgrds hustruer
Søren Pind. Niels Møller. Niels Bunch.
               D: 19.  p: Tr: d: 2. octbr:
Blev Christ: Kiærgrds dttr: Ane Daab conf:
                        Faddere
Birgithe Kiærgrd og Maren Bunch.
Niels Dige. Peder Westgrd. And: Kiærgrd.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1796-

4362.No 10.
4363.No 11
4364.No 12.
4365.No 13.
4366.No 14.


                                                                             39-
               Dom: 22 – p: Trin: d: 23 octbr:
Blev Søren Skræders barns d: c: Morten Søe
                        Faddere
Christ: Ørgrds og Ch: Skræders hustruer
Jep og Christ: Søegrd. Søren Schaarup.
               Dom: 23 – p: Trin: d: 30 octbr:
Blev And: Bunchs Søn Jens hds D: c:
                        Faddere
Jens Hvassis og Ped: Dahls hustruer
And: Bach. Jens Klov . And: Søe.
               Ead: die
Blev Peder lyngis Dttr Maren Cath: d: c:
                        Faddere
Dorethe Lynge og Karen Bunch
And: Niels: Niels Rasch. Ch: Lynge.
               d: 13 Decembr:
Blev Degn E: Ch: Hvassis Søn Anders h: d: conf:
                        Faddere
Provstinde Hvass og Mad: Bras[..]
Hr Eeg. Hr: Stampe og Hr: Kruse
               Fer: 2 Nativ: d: 26 Dec:
Blev Christ: Jensøns S: Christen h: d: conf:
                        Faddere
Dorethe Schaarup og Søren Jensbyes hustruer.
Peder Jensby. Christ: Lund og Christ: Gade.
e22b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1797-

e23a
40

4367.No 1.
4368.No 2.
4369.No 3.
4370.No 4.
4371.No 5.

                  1797.
      Fest: anunc: d: 2 april
Blev Niels Anthonis: Søn Jørgen Christ: d: conf:
                        Faddere
Niels Stephens: og Jacob Bierings hustruer.
Simon Smid. Steph: Møller. Poul Smid
               Fest: Vivid: d: 13. april
Blev Jens Hyldgrds dttr:  Giertrud Sophies D: c:
                        Faddere
Provstinde Hvass. J: Gades hustrue.
Anders Hyldg: Th: Hvass. Ch: Gade
               Fest: ascens: d: 25. maij
Blev Simon Smids dttr  Johane Kirstines D: c:
                        Faddere
Mads Smid og D[olrisses] hustruer
Ped: Bunch. Poul Smid og And: Døvh:
               [Fj] 2. Pentec: d: 5. maij 
Blev Christ: N: Norntofts dttr  Inger Nornt: D: c:
                        Faddere
Jeppe Søegrds og Lars Hares hustruer
Niels Jens: Lars Peders: Poul Smid
               Dom: 10 – p: Trin: d: 20 aug:
Blev Jens Hvassis dttr A: Magret: d: c:
                        Faddere
Birgithe Edvardtsdtr og Maren Dige.    
Niels Frost. And: Bach og Jacob Frost
4372.d: 17 aug: blev Stine Tølbs Søn Christen døbt.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1797-

4373.No 6.
4374.No 7 -
4375.No 8 -4376.No 9-

4377.No 10.
4378.No 11 -

                                       4372.d: 2 octbr blev And: Skoma
                                             Søn Jens Christ: fød
               D: 16 – p: T: d: 1 octbr:
Blev Jens Schaarups Søn Christ: Schaarups d: c:
                        Faddere
Inger Kusch og Birgithe Edvartsd:
Søren Schaarup. J: Søegrd N: Kiærgrd.
               D: 18 – p: T: d: 15. octbr:
Blev Søren Schaarups Datter Anes d: conf:
                        Faddere
K: Marie Westgrd og Inger Kusch.
J: Schaarup. Ch: Gade og Lars Skræder-
               D: 22 – p: T: d: 12 Nov:
Blev Lars Lynges S: Niels hands D: c:
                        Faddere
Maren Kløvborg og faderens Syster
Niels Tousgrd. Simon Smid og A: Mads:
d 13 Nov: døbt A: Marius: Ped: Christian
               D: 2 Adv: d: 10 Dec:
Blev Ib Dahls Daatter Karens Daab conf:
                        Faddere
Karen Salomonsdtr og Ingeborg Dige
Ped: Dahl. Jens Schaarup og Jacob Schaarup.
               D: 3 adv: d: 17 Dec:
Blev Ped: Kud[tzis] dttr  Karen d: conf:
                        Faddere
Maren Frøekiær. Maren Smid.
Christ: Smith. Søren Skaarup. Chr: [Lauridts]
e23b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1797-98

e24a
42
4379.No 12
4380.No 13.

4381.No 1.4384.No 2.
4385.No 3.

               Fest: 2. Nativ: d: 26 dec:
Blev And: Marius: Søn  Ped: Christ: D: c:
                        Faddere
Johane Christd: Kaastr: Maren Nielsdtr:
Peder Lynge. Lars Østgrd Ch: Westgrd.
               Dito Dag
Jacob Skræders dttr  Else Maries D: c:
                        Faddere
Ane Klow og Karen Søe
Ped: Boes: And: Peders: og N: Boesøn

                         1798 -
               Fest: N:a: d: 1 Januarij
Blev Peder Bondrups dttr:  Kirsten Marie D: c:
                        Faddere
Karen Schaarup og Maren Agisd:
And: Frøek: Ch: grønt: Ch: Westgrd:
4382.D: 16 Januarij døbt Ped: Lynges Søn Poul Bunch.
4383.D: 23 dito døbt Ch: Anders: Søn Christ: Bunch.
               D: Sept: T: d: 4 febr:
Blev Søren Brixens Dttr Johanne døbt
                        Faddere
Jens Larsens hustrue og Daatter i Thisted
Jacob Biering. Lars Smid og Niels Kold
               D: Sexag: d: 11 Febr:
Blev Jeppe Søegrds dttr Dorethes d: c:
                        Faddere
Christiane Hausgrd og Karen Frøekiær.
Peder og Christen Hausgrd. Ch: Wgrd.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1798-4386.No 4
4387.No 5.4388.d: 4 martz

4389.No 6 -4390.d: 29 martz

4391.No 7 -
4392.No 8 -

               D: Invoc: d: 25 febr:                            43.
Blev Niels Snedkers dttr: Giertr: Maries d: c:
                        Faddere
Dorethe Schaarup og Karen Biering
Sr: Ch: M: Biering. Ch: Glarmestr Lars Thøgers:
               D: Remin: d: 4. martz.
Blev Peder Lynges Søn Poul Bunchs d: c:
                        Faddere
Systrene Johanne og Ane Bunch
Ped: og Christ: Bunch. Christ Lynge
døbt Christ Bunchis Kirst og Maren
               D: oculj: d: 11. martz
Blev Christ: Anders: Søn Christ: Bunchs d: c:
                        Faddere
Else Marie Bunch og Karen Marie Westgrd.
Niels Møller. Ch: Grøntoft. Christian Hammer.
døbt J: Hyldgrds Søn Christian
               d: 30 martz
Blev degnens E: Hvassis Søn And: Hvas: hds d: c:
                        Faddere
Madame Eeg – Jomfr: Stampe.
hr: Brasch: hr: Kruse Th: Hvass -
               Fest: Ascen: d: 17. maij
Blev J: Hyldgrds Søn Christens d: c:
                        Faddere
Maren Hyldgrd og Mette Gade.
A: Hyldgrd. Jens Gade. Christ: Gade
e24b


Eriksen
e25a
44
4393.No 9 -
4394.No 10 -
4395.No 11.

4397.No 12 -
4398.No 13.

               Fer: 2 Pent: d: 28 maij
Blev Thomas Christens: dttr  Dorethes d: c:
                        Faddere
Else Marie Poulsdtr: og Ane Kirstine Pedersd:
Lars Ørgaard. And: Hinding – And: Christ: Klow
               dito dag
Blev Jens Havers daatter Bodild Maries d: [c:]
                        Faddere
Christ: Hammers og Willads Kongs hustruer-
Jens Mariager – N: Møller. Ch: Søeborg.
               D: 7 – p: Trin: d: 22. Julij.
Blev Søren Skræders daatter Marianes  d: conf:
                        Faddere
Simon Smid og Ch: Skræders hustruer
Lars Skrædder Ch: Ørgrd Jep Søegrd.
4396.d: 6 Septbr: døbt Ch: Kiærgrds Niels Bieregrd.
               D: 19 – p: Trin: d: 13. octbr.
Blev Christ: Kiærgaards Søn Niels Bieregrds  D: conf:
                        Faddere
Christ: Neergrds Ped: Schaarups Hustruer.
Niels Dige. Jens Søegrd og And: Kiærgrd.
               D: 21 – p: Trin: d: 28 octbr:
Blev Niels Møllers dttr: Kirsten  D: c:
                        Faddere
Birgithe og Johane Stephensdtr:
Simon Smid. Ped: Kudsk. Poul Smid
4399.d: 24. Nov: døbt Lars Skræders Søn Peder Søe.
4400.d: 17. Dec: døbt Lars Frostis Christ: Tolbøll


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1798-994401.No 14.
4402.d: 26 dec:4403.No 1.


4405.No 2 -

4406.No 3 -


               D: 4 adv: d: 23. Decembr.              45.
Blev Ch: Norntofts d: A: Cathrines  d: conf:
                        Faddere
Birgithe Praem og Dorethe Kusch
A: Hyldgrd. L: Peders: Poul Smid.

døbt Lars Østergrds Poul Bunch

                     1799.
    D:  p: N: A:  d: 6 Januarij
Blev Lars Skræders S: Ped: Søes  d: c:
                        Faddere
Poul Søe og Poul Hoves døttre.
Christ: Skrædder. Sør: Schaarup. J: Svinborg

4404.d: 10 Januarij døbt Lars Smids Søn Jacob Christian.

    D: 2 – p:Ep: d: 20 -  Januarij
Blev Lars Frostis Søn Christian Tølbols  d: c:
                        Faddere
Ane Tølboll og A: Marie Wilsbøll.
Berth: Ulst: Poul Clemens: og Ch: Westgrd.
     D: Inoc: d: 10 februarij
Blev Lars Østergrds Søn Poul Bunchis  D: c:
                        Faddere
Systrer Ane og Kirsten Bunch
Ped: Thoms: L: Frost Christ: Westergrd.
e25b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1799-

e26a

46.
4407.No 4 -
4408.d: 11 martz

4409.d: 14 martz


4410.No 5.

4412.No 6.4413.No 7.


               d: 20 februarij
Blev Lars Smids S: Jacob Christ: D: c:
                        Faddere
Mette Mariager, Maren Smid
Christ: Nornt: Ch: Mariager, Ch: Møller.

døbt Michel Fogets Søn And: Christian.

døbt Christ: Søegrds Søn Lars Berthelsøn.

               D: Palm: d: 17. – martz -
Blev Christ: Jensøns d: Ane  hendes Daab conf:
                        Faddere
Christ: Jensbye og And: Peders: hustruer Hillers:
And: Hyldgrd. Ped: Christ: Christ: Gade.
4411.d: 4 –april døbt Søren Hyldgrds Søn Christen Schaarup
               D: Jubil d: 14. April
Blev Jens Hyldgrds daatter Ane Maries  D: conf:
                        Faddere
Maren Jensdtr: og Maren Chrensd.
And: Hyldgrd. Jens Gade – Rosenfeldt.
   Dito dag blev Søren Kongs d Marianes  d: c:
                        Faddere
Jomfr: Splath Kirsten Horn
Willads Kong. Jac: Biering. Ch: Møller


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1799-4414.No 8.
4415.d: 26 ap:


4416.No 9 -
4417.No 10.
4418.No 11.
4419.No 12.

               D: Cant: d: 21. april.                                47.
Blev Christ: Søegrds S: Lars Berthels:  d: c:
                        Faddere
Birgitte Edvardts: Inger Søegrd.
Peder Edvardts: Ped: Tobbel. Berth: Søegrd.

døbt Christ: Hammers S: Christen i Hinding

               D: Rogate: d: 28. april.
Blev Michel Fogets Søn Anders Christian  D: c:
                        Faddere
Ellind Kirst: Schaarup Birgitte Søegrd
And: Toft. Jep Søegrd  Jacob Schaarup.
               D: Exaudj: d: 5. maij.
Blev Søren Hyldgrds S:  Christ: Schaarups  d: c:
                        Faddere
Inger Kudsk og Mette Gade.
Anders Hyldgrd. Jens Gade. Christ: Gade.
               D: 11 – p: Trin: d: 26 maij.
Blev Christ: Hammers Søn Christen  d: c:
                        Faddere
Konens Syster. And: Bachs Daatter
Lars Søe. N: Møller. Berth: Bunch.
               D: 10 – p: Trin: d: 27 - Julij
Blev Poul Kils Dttr Karens  d: c:
                        Faddere
Birgithe Søegrd. A: Elsab: Rasch.
Ped. Thon. Ch: Gade. N: Gade
e26b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1799-

e27a

48.
4420.No 13 -
4421.No 14 -
4422.No 15.
4423.d: 30. Nov:
4424.d: 7 Dec:


4425.No 16.
4426.d: 25. Dec:
4427.d: 20 febr:


               D: 15. p: Trin: d: 1. Septbr:
Blev Jeppe Søegrds Dttr: Anes  d: c:
                        Faddere
Ped: Bondrup og Christ: Søegrds Hustruer
Ped: Westgrd. And: Frøek: Ch: Frøek:
               D: 21 – p: Trin: d: 13 octbr:
Blev Anders Bunchs Dttr A: Cathrines  d: c:
                        Faddere
Poul Niels: og Poul Søes hustruer
Christ Degn. And: Søe. J: Svindborg
               D: 26- p: Trin: d: 17 Nov:
Blev Thom Christ: Dttr Kar: Mar:  d: c:
                        Faddere
Ped: Christens: døttre fra Tandrup
Ch: [..]ies: Jens Svindb: Ped: Ch: Traad

døbt Simon Smids Søn Niels
døbt And: Skoemagers Jens Peiter.

               D: 4 - adv: Trin: d: 22. decembr:
Blev Lars Lynges Daatter Kirstens  d: c:
                        Faddere
Maren Kirstine Pedersd: N:N: daatter Tinstrup
And: Niels: J: Agerholm. And: Madsøn

døbt Ib Dahls Søn Lars Christian.
døbt Ped: Bondrups Christ: Tolbøll.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1800-
4428.No 1-

4429.No 2.

4430.No 3.
4431.d: 3. febr:


4432.No 4.
4433.d: 15. maij

                              1800-                          49.
               D: p: nov:An: d: 5 Januarij
Blev Lars Frosts Dttr Kirst: Nornt:  d: c:
                        Faddere
Ane Frøekiær og Mette Marie Baun
And: Niels: Ped: Baun og Ch: Westgrd.

               D: 2. p: Epiph: d: 19 Januarij:
Blev Simon Smids Søn Niels hds  d: c:
                        Faddere
Christen og Lars Skræders Hustruer
Søren Skræder. Søren Kong og N: Boesen.

               D: 3. p: Epiph: d: 25 Januarij
Blev And: Skoemag: Søn Jens Peiters  d: c:
                        Faddere
Christ: Skomagers og Christ: Bieregrds hustr:
Christ: Jelles: Casten og Jelle Ch:

døbt Jens Hyldgaards Søn Christen.

               D: Sexag: d: 16. februarij:
Blev Ib Dahls Søn Lars Christians  d: c:
                        Faddere
Jomfr: Curtz   Ane Dige.
Peder Dahl. Christ: Søegrd. Poul Schaarup.

blev Søren Skræders S: Christ: Tolbøll døbt
e27b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1800-1801

e28a
50.
4434.No 5.
4435.No 6
4436.d: 23. nov:
4437.No 1 -
4438.d: 2 febr:


4439.No 2.

              Fest: virid: d: 10 – april.
Blev Jens Hyldgrds Søn Christens  d: c:
                        Faddere
Jens Gades og Søren Schaarups hustruer
Biering. And: Hyldgrd. Ch: Gade.
          D: 2den p: Trinit: den 22de Junij
Blev Søren Skreders Søns Christen Tolbølls D. Conf:
                        Fadderne
Lars Frostes Hustrue, og Peder Kudskes
Anders Hyldgaard, Jeppe Søegaard, Peder tærsker.

døbt Christ: Bunchs Søn Erich Ørgrd

                        1801.

           D: p: N: a:  d: 4 Januarij
Blev Christ: Bunchs Søn Erich Ørgrds  d: c:
                        Faddere
Karen Ørgaard og Maren Frøek:
Lars Wilsbøll. Ped: Bunch. Poul Ørgrd

døbt Thomas Christens: Søn Jens

        D: Remin: d: 1. martz
Blev Lars Frostis Dttr: Dorethe Kirstines  D: c:
                      Fadderne
Frejstrups og Poul Clemensøns Hustruer
Anders Niels: Hl: Frost og Eerslef i Thist:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1801-4440.No 3.

4441.No 4

4442.No 5

4443.d: 14 maij


4444.No 6.

               D: Lætare: d: 15 martz:                     51.
Blev Niels Bunchis Dttr: Maren Kiergrds [d: c:]
                        Faddere
Ane Marie Wilsbøll og Karen Bunch i Worring.
Lars Wilsbøll. Peder Bunch – Niels Dige.

               D: Palm: d: 24. martz:
Blev Th: Christs: Søn Jens  h: d: conf:
                        Faddere
Ane Madsdttr: A: Marie Boesdtr:
Ch: Niels: And: Søe – P: Hove-

               D: Rogate: d: 10 Maij
Blev A: Marie Frosts uægte D: Mettes  D: c:
                        Faddere
Peder Dahl og Jens Schaarups hustruer
Ib Dahl. Ped: Schaarup og Ch: Mariager.
hd andgav Voldtagelse -

døbt Søren Konges Søn Christen

               Fer: 2. Pentec: d: 25 maij
Blev Søren Hyldgaards Dttr: Marens  D: c:
                        Faddere
Jens Schaarup og Ped: Kudskes hustruer
Anders og Jens Hyldgrd. Christ: Gade.
e28b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1801-

e29a
52
4445.No 7.
4446.No 8 -
4450.No 9 -

   Dom: 2. p: Trin: d: 14 Junij
Blev Søren Konges Søn Christens  D: c:
                        Faddere
Kirsten Grøntoft og Maren Knachergrd.
Ped: Bunch. Simon Smid. And: Madsøn.

Dca 4te p: Trinit: d: 28de Junij
blev Christen Hammers datter Anne Cathrines  d: c:
                        Faddere
Christen Harboes i Bleghule Westerwandet Sogn
hans 2de Døttre Anne Marie, og Kiersten Marie ChristensDøttre
Niels Møller i Hinding, Jeppe Søegaards Pige Anne
ChristensDatter Harboe. og Anders Ba[ch]


      4447.den 5te Julij hiemmedøbt Jeppe Søegaards Søn Jeppe.
     4448.d: 19 Julij døbt Christe: Kiærgrds Søn Christen.
   4449.d: 23. Julij døbt Christ: Anders: Søn Christian

Dom: 8. p: Trin: d: 26 Julij.
Blev N: Anthoniesøns dttr Marens  d: c:
                        Faddere
Præstens Piger Kirsten og Else.
Simon Smid. N: Møller. Frantz Smid.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1801-
4451.No 10 -
4452.No 11.
4453.No 12.
4454.No 13 -
4455.No 14.

                                                                           53.
               D: 9. p: Trin: d: 2 aug.
Blev Christian Søegrds dttr Birgithe  D: c:
                        Faddere
Ped: Edvarts: og Ped: Tobbels hustruer
J: Søegrd. Thom: Hvass: Jens Boesøn.
               D: 10. p: Trin: d: 9 aug:
Blev Jeppe Søegrd Søn Jeppes  D: c:
                        Faddere
Lars Frost og Jørgen Larsens hustruer
Anders Frøek: Ped: Krog. Jens Dige.
               D: 14. p: Trin: d: 6. Septbr:
Blev Christen Kiærgrds Søn Christens  D: c:
                        Faddere
Ped: Westergrds og Ped: Tobbels hustruer
Niels Dige. Christen Neergrd. And: Kiærgrd:
               D: 16. p: Trin: d: 20. Septbr:
Blev Christen Andersøns Søn Christians  d: c:
                        Faddere
Ane Schibstedgrd og Inger Kudsk
Peder Kudsk. Niels Møller. Jens Hammer.    
               D: 20. p: Trin: d: 18 omctbr:
Blev Ingeborg Larsdt: uægte B: A: Maries  d: c:
                        Faddere
Hendes Syster og Johane Bunch
And: Søe. Jacob Skræd: og J: Svindborg.
udlagt Barne-Fader And: Bunch i Hinding.
e29b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1801-1802

e30a
54.
     4456.No 15


4457.No 1 -4459.No 2 -
4460.No 3 -
4461.No 4 -


        D: 24. p: Trin: d: 15 Novembr:
Blev Peder Lynges dttr: Karens d: c:
                         Faddere
Niels Tousgrds og And: Nielsøns hustruer
Peder Bunch Christ: Skrædder Berth: Bunch.

                         1802.
   D: Fastelavn d: 28. Februarij
Blev Lars Smids Tvilling dttr  A: Cathr: d: c:
                         Faddere
Willads Jacobsøns hustrue og Maren Smid.
Stephen. Christen Møller. Ch: Mariager.

4458.dito dag døbt Niels Møllers Stephen.

Fest: Virid: d: 11 april
Blev Niels Møllers Søn  Stephens d: c:
                         Faddere
Johane og Ane Stephansdttre.
Steph: Møller. Ped: Kudsk: Frants Simons:
       Fer: 2 - Pascat: d: 19 april
Blev Niels Bunchs dttr: Kirstines d: c:
                         Faddere
Lars Wilsbøls og Peder Lynges hustruer
Peder, Christen og Berthel Bunch.
3die Søndag efter Trinit: d 4de Julij, Anders Skoma-
gers dater. Anne Kirstine.
Fad: Carsten Larsens og Peder DøuHuels hustr.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1802-
4462.d: 12 Junij
4463.d: 29 Junij
4464.No 5.
4465.No 6 -
4466.d: 7. aug:
4467.d: 5 – octbr:
4468.No 7 -
4469.d: 10 octbr:
4470.d: 17 – octbr: 
4471.No 8 -
                                                                                        55-
Christen Bierregaard, Jens Handskemager, og Christen     
Hatmager i Thisted
døbt Lars Frostis Søn Jens Nordntoft.
døbt Jacob Skræders Søn Niels.
       D: 6. p: Trin: d: 25 Julij
Blev Lars Frostis Søn Jens Norntofts  D: c:
                        Faddere
Marthe Bisgaard og Maren Poulsdtr:
Berthel Ulstæd. Peder Bunch. Jens Frøekiær.
          Dom: 7 - p: Trin: d: 1. aug:
Blev Jacob Skræders Søn Niels  hds d: c:
                        Faddere
Peder Boes: og Pouls Søes hustruer
Peder [..]ørgrd, And Bunch. Niels Boesøn -
Døbt Ped: Christens: Søn Christen
døbt Jens Hyldgaards Søn  Anders.
     Dom: 17 - p: Trin: d: 10 octbr:
Blev And: Bunchis Dttr: A: Maries  d: c:
                        Faddere
Karen Søe og Poul Niels: Daatter i Kaastrup
Ch: Lund. Jacob Skrædder. Christ: Svindborg -
døbt Peder Nørgrds Søn Poul Bunch
døbt Christ: Bunchs Søn Poul Wilsbøll
Fs: omn: Sanct: d: 7 - Novembr:
Blev Lars Skræders dttr: Marens  d: conf:
                        Faddere
Simon Smid og Christen Skræders hustruer –
Poul Østergrd: Poul Hove og Christ: Svindborg.
e30b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1802-1803

e31a
56-  4472.No 9  -   D: 1 - adv: Trin: d: 28 - novembr:
Blev Jens Hyldgaards Søn Anders  H: d: c:
                        Faddere
Provstinden og Degnens Hustrue –
Anders Hyldgrd, Jens og Christ: Gade.

4473.No 10 -   dito dag.
Blev Peder Nørgrds Søn Poul Bunchs  d: c:
                        Faddere
Kirsten og Karen Marie Bunk –
Peder, Christen og Berthel Bunch.

4474.No 11 -   D: 2 - advent: d: 5. Decembr:
Blev Christ: Bunchis Søn Poul Wilsbols  d: c:
                        Faddere
Niels Bunch og Peder Nørgaards hustruer –
Lars Wilsbøll. Peder og Berthel Bunch.
4475.d: 10 Dec: døbt Anders Søes Søn Lars

                           1803.
4476.d: 25. Januarij døbt Søren Skræders Søn Niels
4477.No 1.  Dom: Septuag: d: 6 februarij.
Blev Anders Søes Søn Lars  hands d: conf:
                        Faddere
Inger Marie Larsd: Ane Bunch
Ped: Bunk. Ped: Lyng. And: Mads:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1803-


4478.No 2 -  D: oculj: d: 13. marts                                     57.
Blev Søren Skræders Søn Niels  hds d: c:
                        Faddere
Lars og Christen Skræders hustruer –
Simon Smid – And: Hylgrd og Niels Knudsøn.
4479.d: 4 Julij blev Niels Snedkers Søn Thomas Biering døbt
4480.d: 12 Julij døbt Simon Smids Søn Anders Christensen
4481.No 3.     D: 6. p: Trin: d: 17 – Julij.
Blev Christ: Hammers dttr Karen  hendis d: c:
                        Faddere
Maren Harboe Henriette Svendsk-
Ped: Boesøn – N: Møller. Poul Hammer.
4482.No 4.  D: 10  p: Trin: d: 14 augustj
Blev Simon Smids Søn And: Christensens  d: c:
                        Faddere
Søren og Lars Skræders hustruer.
Christ: Skrædder. Ped: Bunch. And: Døvhule.
4483.No 5.    D: 17 - p: Trin: d: 2 octbr.
Blev Niels Bunchs dttr Maren Cathrine  d: c:
                        Faddere
Karen Marie Bunch. A: Marie Wilsbøll
Peder. Anders og Berthel Bunch.
4484.No 6.   D: 19 p: Trin: d: 16 octbr:
Blev Niels Snedkers Søn Thomas Biering  d: c:
                        Faddere
Provstinden og Degnens hustruer
Biering. Jacob Biering. Lars Thøgers:
e31b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1804-

e32a
58 -                       1804
4485.d: 14 Januarij døbt Søren Hyldgrds Christen Hyldgrd

4486.No 1.    D: Septuag: d: 29 Januarij.-
Blev Søren Kongs dttr  Marianes  d: c:
                        Faddere
Maren Blach og Ane Ørgrd
J: Smid. N: Boes: N: Stephens:
4487.No 2.  d: 26 Februarij Dom: Remin:
Blev Peder Christens: Daattr  Marens  Daab conf:
                        Faddere
Søren Hyldgaards hustrue Maren Hausgrd.
Lars Westgrd. Hr: Tøfting. Hr: Christ: Holst.    
4488.d: 21 marts døbt Maren Michelsdttrs uægte Søn Niels
Barnets Fader er And: Lyng
4489.No 3.    Fest: Virid: d: 28 marts
Blev Jens Hyldgaards Dttr: Karens  d: c:
                        Faddere
Degnens og Søren Hyldgrds Hustruer
Anders Hyldgrd: Frants Smid. Christ: Hule.
4490.No 4.   D: Exaudi: d: 13. maij
Blev Maren Michelsdtrs uægte Niels  hds d: c:
                        Faddere
Niels Harboe og Peder Bondrups hustruer
Stephen Møller. Ch: Bunch. A: Marie Ørgrd.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1804-


4491.No 5.  D:  Trinit: d: 27. maij                    59-
     Blev Christian Søegrds Dttr Kirstens  D: c:
                        Faddere
     P: Tobbels og Christian Holstis Hustruer
     J: Søegaard. Ch: Ovesøn og L: Thøgers:
4492.No 6.  D: 1 - p: Trinit: d: 3. Junij
Blev Peder Nørgrds Daatter Ane Cathrines  D: c:
                        Faddere
     Ch: Neergaards og Ch: Kiærgaards hustruer
     Peder. Christen. og Berthel Bunch.
4493.d: 22 Junij døbt P: Christ: Jørgensøns Søn Jørgen Christian
4494.No 7 - D: 11 - p: Trinit: d: 12 augustj -
       Blev Lars Smids dttr: Mettes  d: c:
                        Faddere
       A: Marie Mariager. Maren Smid-
       Stephen og Christ: Møller. Poul Hammer.
4495.d: 29 aug: døbt Chr: Bunchs Søn Jens Bunch.
             D: 17. p: Trin: d: 23. Septbr:
4496.No 8 -  Blev Ped: Christians Søn Jørgen Christians  d: c:
                        Faddere
          Chrestence og Maren Jørgensdttr:
          Ped: Overgrd. J: Hylgrd. Christ: Hule.
4497.d: 3 octbr: døbt Lars Skræders Søn Niels
4498.d: 17. octbr: døbt Lars Lynges Søn And: Christian.
            D: 21 - p: Trin: d: 21 octbr:
4499.No 9. Blev Christ: Bunchs Søn Jens Bunchs  d: c:
                        Faddere
               Ane Bunch og Karen Kiærgrd
               Ped: Bunch. Lars Wilsbøl  Berth: Bunch.
e32b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1804-1805

e33a  
60
          4500.No 10.              D: 22 p: Trin: d: 27. octbr:
     Blev Niels Thons Dttr: Mar: Cathrines  D: c:
                        Faddere
     Karen Marie i Præstg: og Karen Marie Grønt:
     Simon Smid, Lars og Christ: Thøgers:
4501.d: 22. nov: døbt Lars Pedersøns Søn Peder Westergrd
     4502.No 11 - D: 26 - p: Trin: d: 25 nov:
     Blev Lars Hares dttr Maren Cathrines  D: c:
                        Faddere
     Else Marie og Ane Bunch.
     A: Frøekiær Lars Frost og Ped: Frøekiær.
       4503.No 12.        Dito dag
Blev Lars Skræders Søn Niels  d: c:
                        Faddere
    Søren og Christen Skræders Hustruer
     Poul Søe. Ch: Møller – Thom: Lund -
     4504.No 13 -   D: 4 - advent d: 23 Dec:
    Blev Lars Lynges Søn And: Christ:  d: c:
                        Faddere
     Ingeborg og Maren Andersdttr –
     Steph: Møller – Poul Smid And: Madsen.

                              1805 -
4505.d: 12 Januarij døbt Jens Smids Peder Christian.
4506.d: dito døbt Christ: Møllers Peder Søe


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1805-


4507.No 1.   D: 3 - p: Epiph: d: 27 - Januarij:             61.
Blev Lars Westergaards Søn Peder Westergrds  d: c:
                        Faddere
Karen Marie og Maren Westergaard.
Peder Kudsk. Ch: Norntoft. Christ: Gade
4508.No 2.    D: Fastl: d: 24 februarij
Blev Christen Møllers Søn Peder Søes  d: c:
                        Faddere
Lars Skræders og Poul Smids hustruer.
Steph: Møller. N: Stephs: Poul Hammer
4509.d: 2 martij døbt Frants Smids Søn Poul Dahl
4510.No 3.  D: [..]t mis: d: 3 martij
Blev Anders Søes Dttr Karens  D: c:
                        Faddere
Karen Marie Bunch. K: Marie Tolbøll
Ped: Nørgrd. Lars Frost. Berth: Bunch.
4511.No 4.    Dom: Remin: d: 10 martij
Blev Jens Smids Søn Peder Christians  D: c:
                        Faddere
Christen Nornt[oft] og Ped: Kudsks hustruer
Ch: Grøntoft. Lars Peders: Ch: Wilsbøll.
4512.No 5    Fest: Anuc: d: 31. marts
Blev Niels Boesøns Daatter Christianes  D: c:
                        Faddere
Ane Frøekiær K: Marie Westgrd.
Anders Hyldgrd. Lars og Christ: Thøgers:
4513.d: 9 martij døbt Lars Frostis Poul Bunch
4514.d: 6 april døbt Simon Smids And: Christensen
e33b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1805-

e34a
62 -  4515.No 6 -  D: Palm: d: 7 april.
Blev Niels Bunchis daatter Maren Cathrines  D: c:
                        Faddere
Maren Kiærgaard og Karen Marie Bunch
Peder Bunch. Niels Diig. Berth: Bunch
       4516.No 7   -   dito dag
Blev Frants Smids Søn Poul Dahls  D: c:
                        Faddere
          Poul Smid og Christen Møllers hustruer.
          Stephen Møller. Simon Smid. Poul Hammer
               4517.No 8 - Fer: Virid: d: 11 april.
Blev Lars Frostis Søn Poul Bunchis  d: c:
                        Faddere
          Peder Nørgaard og Anders Søes hustruer
          Hl: Eerslef. And: Frøek: J: Christ: Tolbøll
4518.d: 13 apr: døbt Jens Hyldgaards Søn Thom: Christian
          d: 13 april døbt Jens Hyldgrds Thom: Christian
          4519.No 9 -   Dom: Exaudj: d: 26 maij
Blev Jens Hyldgrds Søn Thomas Christians  D: c:
                        Faddere
          Magrethe Møller og Mette Gade
          Anders og Søren Hyldgrd. Jens Gade    
4520.d: 7 Junij døbt Christances uægte Søn Peder Sarup
          udlagt til Fader Lars Sarup.    se også 4896 og  4526
          4521.No 10    Dom: Trinit: d: 9 Junij
Blev Simon Smids Søn Anders Christensens  D: c:
                        Faddere
          Lars Skrædder og Søren Skræders hustruer.
          Christ: Skrædder. Ped: Bunch. And: Døvhule.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1805-    


     4522.No 11.    D: 5. p: Trin: d: 14 Julij                         63.
Blev Ane Hammers uægte Daatter Kirstines  D: c:
                        Faddere
     Hendis Syster og Peder Boesøns Daatter:
     Hendis Fader, Broder og Knud Klitt
     Barnets Fader Kield ust.
     4523.d: 31te July døbt Peder Lynges Søn – Jens Bunk
4524.d: 23 aug: døbt Christen Svinborgs Søn Jens Christian
     4525.No 12 -               d: 10. p: Trin: d: 18 augusti
Blev Ane Kirstines uægte Dtter Ellen Kirstin  d: c:
                        Faddere
Karen Marie Smid og Kar: Marie Grøntoft
Anders Madsen. And: Døvhule. K: Mar: Ørgrd.
4526.No 13   -     d: 12. p: Trin: d: 1 septbr:
Blev Christences uægte Søn Peder Sarups  d: c:
                        Faddere
Jens Overgrds og Jens Hyldgrds hustruer
Peder Christian. Christ: Knachgrd. Ch: Hule.

4527.d: 26 aug: døbt Sr: Christ: Holsts Søn Peder Hausgrd

4528.No 14 -   Dom: 18. p: Trin: d: 13 octbr:
Blev Christen Svindborgs J: Christians  d: c:
                        Faddere
Lars Skrædder og Peder Nørgrds Hustruer
Poul Søe. Anders Søe og A: Bunch.
e34b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1805-1806

e35a
64.
4529.No 15.    dito Dag
Blev Jens Schaarups Dtter Marens  D: c:
                        Faddere
Ped: Kudsk og Søren Hyldgrds hustruer
Jens Søegrd. Ped: Tobbel og Jens Diig.
4530.No 16 -   D: 19. p: Trin: d: 20 octbr:
Blev Peder Lynges Søn Jens Bunchs  d: c:
                        Faddere
Niels og Christen Bunchs Hustruer
And: Nielsøn. Berth: Bunch. A: Christian.
4531.d: 15. nov: døbt Christen Hammers Søn Christen
4532.d: 12 Decemb: døbt Peder Døvhules Søn - Christian
          4533.No 17 -   Fer: 2 Nativ: d: 26 decembr:
Blev Sr: Ch: Holstis Søn  Peder Hausgrds  d: c:
                        Faddere
          Ped: Krog og Jørgen Larsens Hustruer.
          Hr: Berthel og Lars Holst. Jens Diig.

                       1806.
4534.No 1  - D: 1. p: Epiph: d: 12 Januarij
Blev Christen Hammers Søn Christens  D: c:
                        Faddere
     Kirsten Marie Harboe og Dorethe Marie Boes:
     Willads Kong – N: Møll: og J: Veyes Hustrue.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1806-


4535.No 2  -     D: 3. p: Epiph: d: 26. Januarij                    65-
Blev Peder Døvhuls Søn Christians  D: c:
                        Faddere
Michel Nørgrd og Christ: Døvhulks Hustruer
Ole Lund – Christ: Hinding. And: Døvhul
4536.d: 4. februarij døbt Søren Skræders Søn Søren Wilsbøll
4537.d: 20 febr: døbt Niels Lunds Søn Poul Bunch.
4538.No 3.  D: Lætare d: 16. Martij.
Blev Søren Skræders Søn Søren Wilsbøls  D: c:
                        Faddere
Peder Kudsk og Søren Hyldgaards hustruer.
Christen Skrædder. Ch: Ørgaard. Lars Hborg.
4539.No 4 -   Fest: Virid: d: 3 april
Blev Niels Lunds Poul Bunchs  D: c:
                        Faddere
And: Søe og Ped: Kudskis hustruer
Ch: Gade. Lars Peders: Thomas Lund
4540.d: 2 aug: døbt Christ: Andersøns Anders Christian
4541.No 5 -   D: 12. p: Trin: d: 24 aug -
Blev Dorethe Blachs uægte Dttr Ane Maries  D: c:
                        Faddere
Maren. Ane Marie og Ane Blach.
Michel Foget og Poul Agerholm.
udlagt til Barnets Fader Ch: Agerholm
4542.No 6 -   D: 21. p: Trin: d: 26. octbr:
Blev Christen Andersøns Anders Christians  D: c:
                        Faddere
Christen [..] Klitmøller. Else Marie Bunch.
Niels Chren: N: Boes: Jens Hammer
e35b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1806-1807

e36a 66           4543.No 7.   D: O: S:  d: 2 Nov:
Blev Kield Ust hands Dttr Kirstens  D: c:
                        Faddere
Maren Hausgrd Maren Westergrd.
Simon Smid. Jacob Biering. B: Bunch.
                          1807
          4544.No 1 -  Fest: Nov: Ani
Blev And: Bunchs Dttrs  Anes  Daab conf:
                        Faddere
     Maren Hvas og Karen Dahl
     Jacob Skræd: Christ: Svindborg. Niels Østergrd.
               4545.No 2 - Fastelavns Dom: d: 8 febr:
Blev Søren Kongs Daatter Karen Maries  D: c:
                        Faddere
     Giertrud Hedevig Hvass og Maren Døvhul
     Jacob Biering. Simon Smid og Søren Hare
4546.d: 7 febr: døbt Søren Hyldgrds Søn Christen Hyldgrd.
4547.d: 21 febr: døbt Anders Søes Søn Poul Bunch
4548.d: 10 marty døbt Lars Frostis Søn Jens Norntoft
               4549.No 3.  Fest: annunc: d: 16 marts
Blev Jens Smids Daatter Maren Westergrds  D: c:
                        Faddere
     Karen Marie Pedersd: Else Marie Andersdttr:
     Lars Peders: Peder Holst Lars Thøgersen
     4550.No 4.  D: Palm : d: 22. marts
Blev Søren Hyldgrds Søn Christen Hyldgrds  D: c:
                        Faddere
     Peder Kudsk og Jens Hyldgrds Hustruer
     And: Hyldgrd. Jens Schaarup. Ch: Gade


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1807-


     4551.No 5 -   Fest: Virid: d: 26 marts              67-
Blev Lars Pedersøns Daatter Ane Hendis D: c:
                          Faddere
     Jens Smids og Christen Norntofts hustruer
     Ch: Grøntoft.  Ped: Kudsk.  Søren Hyldgrd.
          4552.No 6.  Fe: 2. Pasc: d: 30. marts
Blev Anders Søes Søn Poul Bunch Hds D: c:
                          Faddere
     Niels Lund og Christ: Ørgaards Hustruer
     Lars Frost. Christ: Svindborg. J: Christ: Tølboll.
         4553. No 7 -  Dom: Cant: d: 26 april
Blev Lars Frostis Søn Jens Norntofts D: c:
                          Faddere
     Dorethe Schaarup og Kirsten Kiærgaard
     Hr: D: Sager Hr: Eerslef og Poul Wilsbøll.
          4554.No 8 -  Fer: 2. Pentec: d: 18. Maij
Blev Christen Stephansøns Dttr Kirstens D: c:
                          Faddere
     Frants Smid og Niels Stephansøns Hustruer
     Stephan Møller. Poul Østgrd – Poul Agerholm
4555.d: 29 maij døbt Ped: Christian Jørgensøns Søn Niels
          4556.No 9. D: 1 – p: Trin: d: 31. Maij
Blev Peder Nørgaards Daatr Kirstens D: c:
                          Faddere
     Anders Søe og Lars Frostis Hustruer
       Peder.  Christen og Berthel Bunch.
4557.d: 8 Julil døbt Christen Bunchs Søn Christen Ørgaard
e36b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1807-1808

e37a
68.     4558.No 10 -  D: 7 – p: Trin: d: 12 Julij
Blev Peder Christ Jørgens. Søns Niels D: c:
                          Faddere
     Jens Overgrds og Christ: Knach..grds hustruer
     Jens Hyldgrd. Frants Smid og Christ: Hule.
          4559.No 11   D: 12 – p: Trin: d: 16 aug:
Blev Christen Bunchis Søn  Christen Ørgrds D: c:
                          Faddere
     Karen Marie Ørgaard og Karen Marie Bunch
     Peder og Berthel Bunch, Endvold Ørgrd.
4560.d: 21 Septb: døbt Christen Hammers Søn Christian
          4561.No 12.  D: 24 – p: Trin: d: 8 nov:
Blev Niels Bunchs Dttr Ingeborg D: c:
                          Faddere
     Ch: Bunch og Lars Frosts Hustruer
     Lars Wilsbøll. Peder og Berthel Bunch:
4562.d: 18 Decembr: døbt Niels Lunds S: Jens Lund.
          4563.No 13.  D: 4 – advent: d: 20 Decembr:
Blev Jens Hyldgaards Dtter Sophie Cathrines D: c:
                          Faddere
     Giertrud Hedevig Hvass. Maren Gade.
     And: Hyldgrd. Søren Schaarup. Ch: Gade
                         1808
          4564.No 1. D: 3  p: Epiph: d: 24. Januarij
Blev Christen Hammers S:  Christians D: c:
                          Faddere
     A: Marie Harboe. Christence Møller
     Peder Boesøn. Jens Haure Jep Møller.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte i Nors 1808-


          4565.No 2.  D: 4 – p: Epiph: d: 31. Januarij         69.
Blev Jacob Skræders Dttr A: Cathrines D: c:
                          Faddere
     Niels Boesøns og And: Bunchs hustruer
     And: Peders: N: Christ: Boesøn og Broder.
4566.d: 1 februarij døbt Kield Ust hands Søn Jens Christian.
4567.d: 19 febr: døbt Karen Olufsdttrs uægte Søn Christian Lassen.
andgav Barne-Fader Michel Niels: Hiardemaal.
          4568.No 3. F: Fastelafn d: 28 Febr:
Blev Niels Lunds Søn Jens Lunds Hds D: c:
                          Faddere
     Karen Lund og Karen Marie Bunch.
     Christ: Gade. Lars Peders: Thom: Lund
     4569.No 4.  D: Virid: d: 14. april
Blev Niels Antonisens dttr Karen Maries D: c:
                          Faddere
     Birgithe Smid og Ingeborg Andersd:
     Simon Smid. Frants Simons: Ole Ørgrd.
     4570.No 5   Fer: 2. Pasc: d: 18 - april
Blev Kield Ust hands Søn Jens Christians D: c:
                          Faddere
     Karen Søegaard og A: Marie Harboe.
     Simon Smid. Niels Boes: Berthel Bunch.
[...]  4571.No 6 Karen Olufsdttrs Søn Christian Lassen
                     Faddere
     Christence Møller og Dorethe Boesen.
     Ped: Døvh: And: Skomager Michel Bach.
e37b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass (dør 9. september 1808)
Døbte i Nors 1808-


e38a
70      4572.No 7   D: Jubilate: d: 8 Maij
     Blev Lars Lynges Daattr Marens D: c:
                          Faddere
     Maren og Ingeborg Andersdttre
     Søren Skræder. Poul Smid og Anders Christian
          4573.No 8   D: 1 – p: Trin: d: 19 Junij.
     Blev Chresten Wilsbøls dttr Karen Frøkiærs d: c:
                          Faddere
     Maren Cathrine Frøekiær og Karen Kiærgaard.
     And: Frøekiær. Christ: Westgrd og Jens Frøekiær.
4574.d: 15 Julij døbt Peder Christian Jørgensøns Christen
4575.d: 14 aug: døbt Lars Pedersøns Søn. Lars Christian.
          4576.No 9  17de Søndag p Trinit, den 9 octbr
Blev Peder Christian Jørgensens Søn Chri-
sten Hds Daab confirmeret.
               Faddere    
Ane JørgensDatter og Maren JørgensDatr
Johanne Knakkergaard – Peder
Overgaard i Schousted og Frantz S[me]d
i Nors – Moderen introduceret i rette Tid.
4577.Den 31 octbr blev Thomas Jespersens Datter Christi-
ane døbt
d         Novber blev Anders Smeds
e38c 4578.No 10 - 22 Søndag p: T: d: 13 Nov: blev Lars
Pedersøns Søn Lars Christians Daab con.
                      Faddere


Sognepræstens vikar
Døbte i Nors 1808-

e39c                                                                             71
Peder Kudskes Kone i Nors, og Thomas Chri-
tians Kone i Kaastrup – Jens Smed, Niels
og Thomas Lund        1809 –*
4579.No 1   4de Søndag i Advent blev Thomas Jesper-
sen og Kirsten Bierregaard […] Datter
Christianes Daab confirmeret –
                        Faddere
Peder Westergaards Kone i Skaarup bar
Barnet, Peder Tanges Kone i Kaas-
trup stod hos – Lars Frost, Peder
Nørgaard og Anders Kiergaard -
4580.No 2 -   2 den Juledag blev Simon Christen
sens Datter Marens Daab Confir.
                   Faddere
Christen Skrædder og Lars Skrædders
Kone. Søren Skrædder, Christ: Møller
og Poul Smed – Moderen introdu-
ceret samme dag
4581.Anders Skomagers Datter Hiemmedøbt
paa 2den Juledag og kaldet Birte Kirstine
e38b
4582.23 Dceb Frantz Smeds Søn Niels hiemmedøbt
den samme Dag
4583.24  -Døbt Poul Aggerholms Datter Else
Marie -
* fejlagtigt angivet årstal
Sognepræstens vikar
Døbte i Nors 1808-

e39a                                               1809
72 - 4584.Den 3 Martz Døbt Anders Tøftings Datter Ane
4585.31 Martz Langfredag blev Frantz Smeds Søn Niels
e39d Hans Daab confirmeret –
               Faddere
Maren Andreasses Datter, Maren Christens-
Datter – Christen Møller, Simon Smed
og Steffen Møller -
                      2den Paaskedagden 3de April
4586.No 3 Blev Poul Aggerholms Datter Else Marie D-c
                    Faddere
Pigen Karen JeppesDatter i Søegaard bar
Barnet Niels Christensens Datter stod hos
Christen Møller, Christen Aggerholm og
Poul Smed, alle i Nors
                       3de Søndag efter Paaske
4587.[No] 4  Blev And: Tøftings Datter Ane hds D: c:
                      Faddere
Jens Kiergaards Kone i Torsted, og Konens Søster
Peder Kudsk, Christen Frøekier i Tøfting, og
Konens Broder -
4588.5 –               6te Søndag efter Paaske
Blev Anders Skomagers Datter Marianes D: c:
                  Faddere                 Birthe Kirstine
Christen Bierregaards Datter Mariane, og Kar-
stens Pige Maren JensDatter, Peder Boesen,
Willads Konge og Skomagerens Broder fra Thi
sted


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1809-4589.Julij
           d 2.4590.Julij
      d 21.


4591.August
          d 16.

                            1809.                                                    73

Kristen Stefensøn og Hustrue
Karen Pedersdttr i Vendberg Mølle et
Pigebarn hjemedøbt, og Kaldet.                                   Ane Marie
Konen indl: d 11. S.e. Trinit.
Daab confirm: Allehelg: dag d 5. Nmbr
Faddere: Jens Harreboes Hustrue af Kløw
Lars Skrædders Hustrue. Lars og Frants Smed
og Kristen Traad – alle af Nors

Søren Nielsen Skrædders og Hustrues
Ingeborg Katrine Mortsdttrs Søn hjemmedøbt og Kaldet    Anders     
Moderen indl: 13. S. e Trinit: -                                             Madsen
Daab: confirm. 20 S. e. Tr: d 15 Oktbr.
Faddere: Ingeborg og Søster Karen
Andersdatter fra Thystad. Peder Knuds.
Simon Karstesen og Kristen Skrædder    

Et uægte barn hjemmedøbt – Mode-
ren var Kirsten Marie Kristensdatter
af Hinding og den udlagde barnets
Fader Morten Pedersen tjenende
i Skjelsgaard i Tved Sogn – hvor lejer-
maalet og var begaaet –
barnet af Mandkjøn blev i Daaben Kaldet:           Peder Kri-
                                                                                   stian
Daaben konfirm: d 21. S. e. Trinit:
e39b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1809-

e40a
74
4592.Sptbr.
            d 2.4593.Oktbr
           d 8.

Faddere: Ane Marie fra Skjels-
gaard. Ane Marie Ha[..] af Hinding.
Peder Skjelsgd. Kristen Hammer og
Jakob Skrædder af Hinding. -


Peder Nørgaard og hustrue Maren
Povelsdatter af Hinding et Drgbrn hjemmedøbt: Jens 
Moderen incl: d 19 S. e. Trinit.                                Nørgaard
Daaben konfirm. 2. Juledag d 26 Dcbr.
Faddere: Karen Marie Kristensdatter af Worring.
Mar Kristensdatter bunk af Nors. Kristen Nørgaard
af Momtoft. Lars Frost. Anders Bak.     


blev et uægte Pigebarn hjemmedøbt
og i Daaben kaldet:    -      -       -       -       -                 Ane 
barnets moder er Karen Olsdatter                            Kirstine
hos Willads Konge i Hinding – og har
engang tilforn født et barn uden
for Ægteskab. Til dette barns Fader
blev udlagt en karl ved Navn Povel
som skal være i Kongens Tjeneste – for
nærværende Tid i Kjøbenhavn.
Daab konfirm: S: Septuag: d 16 Febr: 1810
Faddere: Mette Hørsted fra Vixøe. Krist[ine]
Pedersdatter af Nors. Anders Skomager og Niels
Kristian Peders. af Hinding. Niels Stefensen af Worring.-


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1809-


4594.Oktbr
           d 11.


4595.d 15de
      i s.m.

4596.d 28.
        i s: m:

                                                                                         75.
Kristen Hammer og Maren Kristensdatter
et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet:                   Mariane
Moderen indl: Allehelg: dag d 5. Martz

barnet død inden Daabens
konfirmation


Lars Frost og hustrue Kirsten Povels-
datter i Vorring en Søn hjemmed: og kaldet:      Anders
Modn indl: 26. Trinit. S. d 26 9/ber.
Daab konfirm: 3 Adv: S: d 17 Dcbr.
Faddere: Ped: Lynges kone i Vorring
Karen Marie Hansdtter – Maren Povlsdttr
af Hinding – Anders Nielsen af Skjoldborg.
Anders Frøkjær og Povel Kristensen fra
Søndbye -


Kjeld Jensen og Hustrue Ane Kri-
stensdatter af Nors et Drgbrn hjemmedøbt og kaldet:     Kristen
Moder indl: d 26 S.e.Trinit

barnet døde inden Daab: konfirm:
e40b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1809-1810

e41a 4597.Oktbr 76.
          d 294598.Novmbr.
             d 8


4599.d 19
        i s: m
4600.Februarij
        d 11te
                                                                                               18
Ole Nielsen Lund og hustrue Ane
Povlsdatter af Nors et Drngbrn hjemmedbt: kaldet:   Jens 
Moder indl: 26. S.e. Trinit. d 26 Nvbr.                           Kristian
Daaben konfirm: Nyeaarsdag d 17 Jan: 1810
Fadd: Kristen Thoms: Stedatter Ane Hvas.
Karen Marie Kristensdatter af Vorring-
Peder Kudsk. Kristen Gade. Thomas Kristensen.

Anders Larsen Søe og hustrue Johanne
Povelsdatter af Hinding et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet:   Ane Ka- 
Daaben konfirm: 1 adv: S: Nye KirkeAar 1810.                      trine.
Faddere: Xten Ørgaards Kone af Skinnerup, Karen
Marie og hendes Søster – Maren [Kløv]gaard –
                                                     Smed            Smed
Thomas Jespersen af Hind: Frants  og Gl Simon af Nors.
Moderen indl: samme dag -
Søren Konge og Mette Sundsdatter
Kjeld Jensen [..........]
et Drengebarn hjemmedøbt og kaldet:                Peder.
      Moderen indl: d 26 S. e. Trinit:
               3 Adv: S: d 17 Dcbr.
Daab: konfirm: 2 Paaskedag d 23 April 1810
Faddere: Konstence og Maren Peders-
datter af Nors – Niels Andreasen og Jens
Kristensen af Præstgrd – Ole Anders: Ørgaard
                           1810-
Simon Kristensen og Hustrue Johanne Stefans-
datter et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet                    Kirsten 
Daab: konfirm: 5. S. e. Paaske d 26 Maij                      Marie
Faddere: Frantz Smed og Hustrue – Povel Smed
Moderen forhen indl: Midfaste S: d 1. April


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1810-

09
4601.Febr
d 21.4602.Febr:
d 25.4603.April
d 15.

                              1810.                                                        77.
Jens Pedersen Smed og hustr Kirsten
Pedersdatter af Nors et Pigebarn hjem-
medøbt og kaldet -         -          -          -          -         - Ane
Moderen indl: Midf. S: d 1 April
Daab konfirm: d 11. Junij 2 Pintsedag –
Fadd: Dorthe Kristensdatter af Nors. Maren
Nielsdatter fra Klitmøller – Lars Hundborg,
Kristian Tøgersen af Nors og Peder Smed af Tved.

Jens Hyldgaard og Mette Katrine Hvass
af Nors et Pigebarn, hjemmedøbt og kaldte:        Sopfie Ka-
Moderen indl: Midfaste S: d 1 April.                          trine.
Daaben konfirm: Palme S: d 15 April
Faddere: Mad: Kolberg fra Skinnerup
Trine Knaggegd. af Nors. Anders og Sø-
ren Hyldgaard. og Kristen Gade d yngre-
alle af Nors

Palme Søndag blev Kristen Bunks og
Ane Marie Povlsdatters Pigebarns Daab
konfirmeret – som forhen var døbt i Ager-
holm Præstegaard af Provst Eeg d 9. Februarij
                                                                og kaldet:      Ingeborg 
Faddere: Ane Andersdatter af Nors og Kirsten           Katrine
Poulsdatter af Vorring – Bertel Bunk – En-
vold Ørgaard og Niels Bunk. –
Moderen indl: Midfaste S: d 1. April.
e41b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1810-

e42a
78.

4604.Junij
          d 15.
4605.September
          d 14.
 
                         1810.


Anders Malli og hustrue Bolette Niels-
datter af Hinding et Dr-b: hjemmedøbt og kaldet: Johan 
Moder indl: 4. S. e Trinit: d 15 Julij                        Kristian
Daab konfirm: 9 S.e.Tr: d 19 Augusti.
Faddere: Karen Jensdatter af Hillerslef.
Karen Dahl af Hinding – Peder Nørgaard.
Anders Søe af Hinding – og Anders Ber-
telsen af Hillerslef. -    


Et uægte Pigebarn hjemmedøbt
og kaldet     -          -          -          -                Kirsten 
barnets moder er Karen Olsdatter                 Marie
hos Willads Konge i Hinding – Dette
er 3. gang at denne Qvinde har født
uden Ægteskab. Til dette barns Fa-
der blev udlagt: Niels Kristian
Stefansøn ugift gmd i Worring.-

barnet døde inden Daab: konfirmet.


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1810-


4606.Septbr
            d 17.4607.Novbr
d 19
4608.Januarij
d 18.

                       1810.                                                      79.
Lars Pedersen Vestergaard og Inger
Larsdatter af Nors et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet:     Inger 
Moderen indl: d 19 S.E.Trinit.                                         Marie.
Daab konfirm 2 Juledag d 26 Dcbr. nye Kirkeaar
Faddere: Maren Catrine Andersdatter
af Vorring. Bodil Kirstine Nielsdatter
og Kristen Norntoft af Klitmøller.
Lars og Kristen Wilsbøl og Kristen Grøn-
      toft af Nors -
Niels Jensen Bunk og Hustru
Karen Povlsdatter af Hinding
et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet:                        Karen
Daab konfirm: Nyeaarsdag
                       1811
Faddere: Ane Tolbøl og Karen
Marie Kristsdtter og Lars Frost af
Vorring – Lars og Kristen Vilsbøl
af Nors – Moder indl: samme dag

Lars Peders: Lynge og Hustrue Ane Marie An-
dersdatter et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet:              Kirsten.
Moderen indl: 3 S. i Faste d 17 Marts.
Daaben konfirmeret 2. Pintsedag d 2 Junij
Faddere: Maren Kirstine Pedersdatter af
Kjelstrup og Ingeborg Katrine Mortensdatter
Kristen Traad. Poul Smed og Søren Kristian af [V: Mølle]
alle af Nors
e42b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1811-

e43a

4609.Februarij
            d 11.-


4610.d 25de
samme Maaned

    d 25de

                        1811

hjemmedøbt et uægte Dren-
gebarn og kaldet: -      -                  Laust.
Moderen Ane Mikelsdatter
af Hinding hos Stedfaderen
Anders Bak sammesteds –
Barnefaderen Hans Thoma-
sen af Tinstrup Ungkarl,
som har lejet for sig i Kon-
gens Tjeneste.-
Daab konfirm: 2 Paaskdag d 15 April.
Faddere:  Karen Mikelsdatter af Hinding
Mariane Kristensdatter af Vorring. Bertel
Kristian af Hinding. Knud Klit og Jacob Fuglsang.-

Niels Thon og Hustrue Kirsten Simons-
datter et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet:            Maria
Moderen indl: Midfaste S. d 24 Marts
Daaben konfirm 3 S. e. P: d 5. Maij
Faddere: Sidsel Maria Hansdatter
og Maren Pedersdatter og Simon Smed,
Hans Nielsen og Peder Clemensen
Pedersen alle af Nors. -


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1811-4611.April
          d 22.
4612.s: M
          d 29.4613.Maj
            d 5.

                            1811.                                                  81.

Anders Kristian Pedersen og Hustrue
Kirsten Kristensdatter et Drengebarn
hjemmedøbt og kaldet -        -         -          -    Kristen 
Moderen indl: 6 S. i Paaske                            Døvhule
Daaben konfirm: 2 Pintsedag d 2 Junij
Faddere: Kirsten Maria Andersdtter af
Skinnerup og Inger Andersdatter af Vorring
[lieutn:] Johansen, Thomas D[…] og Peder
Bunk af Nors.-

Kristen Povlsen Vilsbøl og Hustrue
Ane Andersdatter et Pigebarn hjem-
døbt og kaldet: -          -         -         -          -          Maren.
Daab konfirm: 2. S. e. Trinit: d 23 Junij
Faddere Karen og Ane Maria Povlsdøttre
af Nors og Hinding – Lieutn: Johansen af Nors
Lars Frost i Vorring og Rosenfeldt af Præstegrd.
Moderen indl: samme Dag

Søren Kristensen Skaarup og Hustrue Karen
Maria Andersdatter et P:b. hjemmedøbt og kaldet:     Ane Ma-.
Daab konfirm. Trinit: S: d 9 Junij                                       ria
Faddere: Mette og Maren Kristen
Gades Døttre af Nors. – Kristen Smed af
Thisted, Anders Hyldgaard og Søren Skræd-
der af Nors.-
Moderen indl: 2 Trin: S. d 23 Junij
e43b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1811-

e44a
82.
4614.May
       d 9de

4615.Junij
      d 12te


4616.August
      d 15de

                         1811.-
Præsten Knud Kristian Høyer
og Hustrue Mette Magrete Her-
tel et Drengebarn hjemmedøbt, som
var født d sidste April kl: 11 E:M:
Dette deres 13de barn blev i Daab kaldet:     Hamil
Moderen indl: d 22 Sptbr 15. T: S:                      kar
Daab konfirm: d 10 Oktober –
Faddere: Frue Amtmandinde Faye
og Jomfrue Stine Sørensen fra Thisted
Kaptajnerne de Hrr Brøndlund og
Rørbye, og Præsten Hr Graah fra Husbye.

Kjeld Jensen og Hustr: Ane Kristensdatter
af Nors et Drengebarn hjemmedøbt og kaldet:      Niels 
Moderen indl: 5te Trinit: d 13 Julij                          Kristian
Daab konfirm: d 6. Octobr d 17. Trinit:
Faddere: Ane Maria af Skjelsgd. Karen
Jepsdatter – Anders Tøfting Thomas
Lund og Kristen Hyldgaard alle af Nors

En Søn af Lars Nielsen Skrædder og Hust:
Mette Pedersdatter i Nors hjemmedøbt og kaldet       Kristen
Daaben konfirm: 16 Tr: S: d 29 Sptbr
Faddere: Kristen og Søren Skrædders
Koner – Simon Kristensen. Niels
Pedersen og Kasper Kristesen –
Moderen indl: samme dag


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1811-4617.Septbr
       d 2
4618.Oktober
         d 3.
4619.d 13de

                   1811.                                                      83.

Thomas Jespersens Hustrue Kir-
sten Nielsdatter af Hinding for
løst med et dødfødt Drengebarn.
Efter langvarige Smerter ske-
te Forløsningen ved Chirurgus
Sagers Hjælp formedelst In-
strumenter. Den 6te deref-
ter døde ogsaa Moderen.


Andreas Nielsen Tøfting og Hustrue
Ellen Andersdatter af Nors et Drenge-
barn hjemmedøbt og kaldet:  -         -         -   Niels
Moder incl: 22 Trinit: d 10 Novbr
Daab konfirm: 4. adv: S. d 22 Dcbr
Faddere: Ane Nielsdatter af Faartoft
Søren Pedersdatter – Niels Pedersen
Jens Dige og Kristian Andersen af Ø:V: -

Kristen Stefansen og Hustr: Karen Peders-
datter af Hinding et Pigebr hjemmedøbt og kaldet:    Magrete.
Daab konfirm: 24 S. e. Trinit: d 24 Nvbr.
Faddere: Mette Pedersdatter og Vend-
berg Møllers Kone af Nors – Peder
Nørgrd – Kristen Svindborg og Anders
Malli af Hinding –
Moderen indl: samme Dag -
e44b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1811-

e45a
84
4620.Oktober
           d 27.
4621.November                d 2.-

             4622.d 21.


              4623.d 22

                              1811.-
Jens Jensen Dige og Hustr: Johanne
Pedersdatter et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet:     Ingeborg
Daab konfirm: 2. Juledag d 26 Dcbr.
Faddere: Ellen Andersdatter og Ane
Dige – Niels Pedersen og Karen Pe-
dersdatter og Peder Xstensen Gade – alle
af Nors - Moderen indl: samme Dag.-
Niels Kristensen Lund og Hustr: Ane Povls-
datter af Nors et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet:   Karen Maria.
Daab konfirm Nyeaarsdag 1812.
Faddere Kirsten og Johanne Povlsdøttre
Peder Nørgrd. Niels Pedersen og
Thomas Lund. – Moderen indl: samme Dag.
Jens Kristian Kristensen og Hustru Johanne Jens-
datter af Hinding et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet:     Karen
Daab konfirm: S. Septuag: d 26 Jan: 1812
Faddere: Birthe Xstensdatter og Ane Kirstine
Tomasdatter, Peder Nørgaard, Kristen Ste-
fansen og Kristen Svinborg – alle af Hinding.
Moderen indl: samme Dag.-
Povl Jensen Agerholm og Hustru Anna
Katrine Hansdatter et D: b: hjemmedøbt, kaldet      Jens
Moder indl: 4de S. i Adv d 22 Dcbr.
Daab konfirm: 2 S. e: hell: 3 K. d 19 Jan: 1812
Faddere: Ingeborg Catrine Mortsdtter og
Ane Kirstine Pedersdatter af V: Mølle
Lars Smed. Povl Smed og Søren Kristian
Jensen af Vendberg Mølle.-


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1811-1812
4624.Decmbr
          d 16de4625.Januarij
             d 4.

                        1811                                             85.


Lars Frost og Hustrue af Vorring
Kirsten Povlsdatter, deres for-
hen d 18 October hjemmedøbte       Kristen
hans Daab konfirm: 3 Adv S:
Fadd: Karen Maria Kristens-
datter og Maren Katrine Anders-
datter af Vorring – Lieutn: Johan-
sen. Thomas D[oka] og Peder Bunk af Nors –
Moderen indl: samme Dag    

                       1812.


et uægte Drengebarn hjemmedøbt:           Jens Kri-
barnets Moder er oftbemeld-                         stian
te Karen Olsdatter i Hinding
hos Willads Konge. Dette er hindes
4. Fødsel uden Ægteskab. Til bar-
nefader blev denne gang udlagt
en givt Person Lars Jensen
Harre, Dragon ved det fyenske Re-
giments lette Dragoner i Odense.-
Barnet døde inden Daabens
konfirmering.-
e45b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1812-

e46a
86
4626.Februar
         d 20de
4627.April
               d 4.4628.August
             d 19.

                        1812
Peder Nørgaard og Hustr Maren
Povlsdatter af Hind: et Pigebarn
                            hjemmedøbt og kaldet:      Maren 
Daaben konfirm 2 Paaskedag d 30 Marts   Katrine
og Moderen indl: samme Dag.
Faddere: Karen Pedersdatter og
Karen Andersdatter begge fra lille
Hillerslef. Lars Frost og Søn Kristen
Vestergaard og Anders Nørgaard af
Agerholm -

Peder Kristian Jørgensen og Hustrue
Ane Katrine Kristensdatter af Nors
et Drengebarn hjemmedøbt og kaldet:      Peder.
Moderen indl: 5 S. e. P: d 3 Maij
Daaben konfirm: 22 Tr: S: d 25 Oktbr
Faddere: Maren Jørgensdatter og Ane
Stefansdatter. Jens Hyldgaard. Kristen
Nørgaard og Jeppe Nielsen.    

døbt et uægte Pigebarn kaldet:             Ane 
Moderen Birthe Sørensdatter                Marie
af Hinding – Udlagt barne-
fader: Ungkarl Anders
Jepsen af Nors, - for nær-
værende Tid i Kongens Tje-


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1812-

4629.August
d 24.

                      1812                                      87.

neste ved 2det Jydske Infante-
ri Regiment – for nærværende
Tid, efter Sigende, i Kjøbenhavn.
Daaben konfirm: 24 Tr. d 8. Novbr
Faddere: Moderens Søster:
Henrike – Ingeborg og Stine
Svenskens – Povl Ha[vre] og
Anders Mariager – af Hinding.    


Døbt et uægte Pigebarn kaldet:       Dorthe
Moderen: Maren Mikelsdat-
ter Harboe af Nors – Udlagt
barnefader: Mads Nielsen
af Skjelsbjerg, Ungkarl tje-
nende for Forkarl hos hr Birk
i Vester Vandet – icke tilforn
udlagt; men Moderen har
engang tilforn født uden Æg-
teskab. – Nye kirkeaar 1813 –
Daabem confirm: d 20de Dcbr
4de Adv: Søndag –
Faddere: Mette Katrine
tjenende i Søegaard og Krestence –
Lars Vestergaard – Jens Smed
og Ole Printz – alle af Nors
e46b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1812-

e47a
88.
4630.Septbr
        d 7.
         4631.11te  4632.Novmbr
               d 4

                   1812 -

Anders Larsen Søe og Hustrue
Johanne Povlsdatter af Hinding
et Drengebarn hjemmedøbt kaldet:                     Anders 
Moderen indl: 20 Tr: S: d 11 Oktbr                        Kristian.
Daaben konfirm 1 S. e. h: 3 K. d 10 Jan 1813
Faddere: Maren Povlsdatter – Niels
Lund. Anders Malli – unge Lars Frost
og Karen D[..]ahl.-

Jens Pedersen Smed og Hustrue Kirsten
Pedersdatter et Pigebrn hjemmedøbt , kaldet        Ane 
Moder indl: 21. Trint: S: d 18 Oktbr                         Katrine
Daab konf: Nyaarsdag 1813
Faddere: Kirsten Pedersdatter af
S.b. Maren Tøgersdatter – Kristen
Vilsbøl, Lars Hundborg og Kri-
Bunk af Nors.-

Lars Pedersen og Hustr: Inger Larsdttr
af Nors et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet         Karen.
Moder indl: 2den Juledag d 26 Dcbr.
barnet døde i9nden
Daabens konfirmering -


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1812-18134633.Novbr
           d 18.4634.Dcbr
           d 4.4635.Marts
          d 16

                           1812                                             89.

Jens Jensen Dige og Hustr: Johanne
Pedersdatter et Pigeb: hjmdbt og kaldet,       Anna
Moder indl: 2den Juledag d 26 Dcbr.
Daab konfirm: d 7. febr: den 5. S. e. H: 3 K:
Faddere: Karen Pedersdttr og Karen Jeps-
datter. Mikel Skaarup. Ib Skaarup og
Kristian Holst af Søegaard-

                Nye kirkeaar 1813
Thomas Jespersen og Maren Katri-
ne Andersdttr et Drengeb: hjmdbt kaldet        Jesper
Daab konfirm: 2 S: e: h:3K d 17 Jan:
Faddere: Mad: Neergaard fra Momtoft.
Maren Jespersdatter fra Kaastrup.
Lars Frost. Kristen Vilsbøl. Rosenfeldt.
Moderen indl: samme Dag.

                      1813.
Niels Jensen Bunk og Hustrue
Karen Povlsdatter af Hinding
et Pigebarn hjemmedøbt og kaldet               Marie
Moderen indl: 2 S. e. P. d 2den Maij .-
Daab konfirm: 4. Tr: S: d 11 Julij
Faddere: Ane Andersdatter af Nors.
Ane Andersdatter af Hinding
Peder Nørgaard af Hinding. Kristen
Bunk og Envold Ørgaard af Nors.-
e47b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1813-

e48a 90.
4636.Marts
               d 28

4637.Aprilis
                 d 5te


       4638.s: M: d 8de


          4639.s: M: d 24
                         1813
Afg: Søren Konges Enke, Mette
Sundsdatter et Pigeb: hjmdbt kaldet:          Maren
indl: 2 S. e. P: d 2 Maij
Daab konfirm: 6. S. e. Tr: d 24 July:
Faddere: Maren Andersdattr og
Maren Povlsdatter – Knud Andersen
Søren Kristian og Jena Kristian – alle
af Præstegaarden -
Kristen Povlsen Viilsbøl og Ane Anders-
datter et Drngbr hjemmedøbt kaldet Povl Viilsbøl
Moder indl: 5.S.e.P: d 24 May
Daab konfirm: d 20 Junij 1 S e Trinit:
Faddere: Ane Marie Povlsdater og Pe-
der Frøkjers Kone Kirst af Malli. Lars
Viilsbøl. Lieutn: Johansen og Rosenfeldt.-
Kristen Jensen Bunk og Ane Marie
Povlsdatter et Pigbrn Hjemmed: og kaldet:        Maren
Moder indl: 5: S: e. P. d 24. Maj.-
Daab konfirm: 2 S. e. Tr: d 27 Junij
Fadd: Karen Povlsdatter af Hinding og Karen
Marie Jensdatter af Vorring. Jens Frø-
kjær. Lars og Kristen Viilsbøl.-
Lars Jensen Frost og Hustr: Kirsten
Povlsdatter et drengeb Hjmdbt, kaldet:          Bertel
Daab konfirm: 2 Pintsedag d 7. Junij
Faddere: Bertel Ulsteds Enke af Vester-
vi[g] Sogn. Mad: Neergaard fra Mom-
toft. Anders Frøkjer. Lieutnant Jo-
hansen og Rosenfeldt.-
Moderen indl: samme Dag.-


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1813-


4640.Maij
          d 25.4641.Junij
            d 19
4642.Junij
            d 23

                      1813.-                                              91.
Anders Kristian Pedersen og Hustr Kir-
sten Kristensdatter et Pigebarn
hjemmedøbt, kaldet:       -                       Maren
Daab konfirm: 3 T e. S. d 4 July-
Fadd: Ane Larsdatter af Vorring
Kirsten Marie Andersdttr af Skinnerup
Lieutn: Johansen. Thomas Doka
og Lars Urbrand af Vorring

Kristen Jensen Agerholm og Hustr:
Dorthe Jensdatter 1 Pigebr hjmd: kaldet:   Else.
Moderen indl: 6. Tr: S. d 24 July.
Daab konfirm 8. Tr: S. d 8 August
Faddere: Ane Jensdatter Blak
af Skjoldborg og Maren Jensdatter
Blak af Holme. Morten Søren-
sen. Lars Mikelsen og Lars Jensen
alle af Nors    

Oftmeldte Karen Olsdatter
af Hinding et uægte Pigebarn
hjemmedøbt og kaldet:                      Vibeke 
barnefader udlagt en Nor-                  Katrine
mand, som skal have mødt hende
paa Vejen til Vixøe – hvis Navn
icke vides – Dette er hendes 5te
Fødsel uden Ægteskab -
e48b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1813-

e49a
92

Junij
d 25.
4643.Junij
           d 254644.Julij
         d 24.

                      1813.

Anders Nie  Fornævnte Ka-
ren Olsdatters uægte barn
døde lige som det forrige
før end Daabens Konfirmation.


Anders Nielsen Tøfting og Hustr:
Ellen Andersd: et Pigeb: Hdbt kaldet      Maren
Moder indl: 7. Tr: d 1 Augusti.-
Daab Konfirm: 20. Trinit: d 31.Oktbr.
Faddere: Konens Søster, Ane og Ane Marie
Andersdttr – Niels Pedersen Kudsk, Lars
Gade og Kjeld Vuust – af Nors.


Kristen Nielsen Hammer og Hustru
Maren Kristensdatter af Hin-
ding et Pigeb: Hjemmedøbt kaldet:             Maren
Moder indl: 9. Tr: S: d 16 Augusti.
Daab Konfirm: 2. Adv: S. d 5. Dcbr
Faddere: Maren Kirstine Jensdttr
og Ane Kirstine Thomasdatter.-
Kristen Stefansen, Anders
Malli og Jens Hammer alle af Hinding.


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1813-
4645.Augusti
           d 22

4646.Septmbr
          d 16

                       1813.                                       93.


Jens Kristian Kristensen og Hustr
Johanne Jensdatter af Hinding et
Drengebarn hjemmedøbt, kaldet:      Jens Kri-
Moder indl: 17 Tr: S: d 10 Oktbr            stian
Daab Konfirm: 3 Adv:  d 12 Dcbr:
Faddere: Johanne Xstsdatter og Ane Kir-
stine Thomasdatter – Xst Møller,
Peder Boe[..]sen og Peder Kristian
Andersen alle af Hinding -


Niels Kristensen Lund og Hustr: Ane Povls-
datter et Pigebarn hjmdbt kaldet:                Kirsten.
Moder indl: Allehelg:D: d 7. Nvbr.
Daab Konfirm: 1 S. i Faste d 27. Febr 1814
Faddere
Karen Marie Povlsdatter og
Karen Pedersdatter. Peder
Nørgaard. Thomas Lund og
Niels Pedersen
e49b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1814-

e50a
94.


4647.Dcmbr
         d 27.

4648.January
         d 27.

          Nye Kirkeaar
                1814.-


Kristen Stefansen og Hustr:
Karen Pedersdatter af
Hinding et Pigebr hjmdbt, kaldet:               Dorthe 
Daab Konfirm Faste Søndag d 20 Febr:    Katrine
Faddere,
Ane Knaggrgd og Birthe
Smed. Lars Skrædder
Povl Hove og Anders Malli
Moder indl: samme Dag.-


Thomas Jespersen og Hustrue
Maren Katrine Andersdatter
af Hinding et Drengebr hjemdbt kaldet:     Kristen .
Daab Konfirm: Skjrt. d. 7. April                  Vester-
Faddere: Kirsten Kristensdatter                 gaard
fra Malli og Kirsten Pedersdttr
af S.b. Lars Frost. Thom: Doke
og Peder Nørgaard af Kaastrup
Moderen indl: 2 S. i Faste d 6. Martz


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1814-4649.Januarij
            d 30.
4650.Februarij
            d 26.

                1814.                                                       95.

Lars Pedersen Vestergaard
og Hustrue Inger Larsdatter
et Drengebarn hjemmedøbtog kaldet:    Kristen 
Moder indl: 1 S. e P. d 17 April                 Vestergaard
Daab konf: 2 Tr. S. d 19 Junij
Faddere: Ane Andersdatter
Anders Frøkjær og Søn Lars
og Povl Bunk af Vorring


Jakob Kristensen og Hustr: Inge-
borg Andersdatter et Pigeb: Hjemmedøbt
                                                      og kaldet: Magrethe.
Moder indl: 3. S. e Paask. d 1 Maj
Daab konfirm 2 Pintsedag d 30 Maj
Faddere: Ane Marie Anders-
datter og Ane Knaggergaard.
Kristen Bunk. Lars Smed
og Niels Lars: Lynge – alle
af Nors -
e50b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1814-

e51a
96

4651.Martz
          d 27.4652.Sptbr:
           d 8.

              1814.


Knud Andersen og Maren
Kirstine Kristensdatter et
Pigebarn hjemmedøbt og kaldet     Birthe 
Moder indl: 3 S. e. P. d 1. Maj.         Maria
Daab konfirm: Trinit: Søndag
                              d 5. Junij
Faddere:
Pigerne: Maren og Dorthe
Andersdøttre af Hjardemaal
Grdmd Krist: Larsen af Troldborg
Rosenfeldt og Kristen Hundborg
af Præstegaarden -

Niels Jensen Bunk og Hustr:
Karen Povlsdatter af Hinding
et Pigeb: hjemmedøbt og kaldet:     Dorthe
Moder indl: 19 Tr: S: d 16 Octtbr
Daab konfirm: 1 Jan 1815
Faddere: Pigerne: Ane Kri-
stensdatter Bjerregaard af
Hinding og Maren Kristens-
datter Bunk af Nors


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Døbte i Nors 1814-                 Nye Kirkeaar 1815                        97.

4653.4 Adv: Søndag d 18 December 1814.
blev hjemmedøbt et uægte Drenge-
barn: fød samm. Dag – kaldet:            Peder
Moderen Karen Pedersdatter
Skaarup tjenende Gaardmand Jens
Dige i Diggaard – Udlagt barne-
fader, Ungkarl Kristen Thomasen
tjenende Mad. Søltoft i Nors.
Ingen af Forældrene begaaet
lejermaal tilforn.
Daab konfirm: 5. S. i Faste d 12 Marts
Faddere: Gaardmd Mikel Skaarups
Hustrue, Ane Nielsdatter af Skaarupgrd,
Enken i Søegaard, Mad: Sl: Holsts og
hindes Datter: Karen Jepsdatter –
Tjenestekarlene Kristen Pedersen
og Jens Sørensen begge af Diggaard –

NB For Aaret 1814 og fremdeles
findes Fødte af Mand- og Qvindekjøn
indførte i den nye authoriser: Kirkebog for Nors
                                                                   Sogn.
e51b


e52a
98.


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1822-Fra Pag. 200                                                         99.
                      Anmeldelse til Ægteskab
4654.Ao 1822 d 9 Martz ungkarl Søren Christian
Christensen Tjenestekarl i Worring 30 A: gl. og
Pigen Karen Maria Andersdatter af Nors
20 A: gl – Forlovere: Jens Christen-
                 [Lars Hare]   sen md paah: Pen
 
4655.Ao 1822 d 9’de Julij: Enke-Gaardmand Jacob
Jensen Bunk af Worring 49 A: gl og Pigen
Mariane Sørensdatter af Nors 24 A: gl.
   Forlovere Søren Nielsen Skrædder   med
                   Peder Andersen Lynge      paaholdt
                                                                 Pen

4656.Den 28 Septbr 1822 item Lars Christensen
Gade af Nors – Ungkarl 30 Aar – og Pigen
Karen Jensdatter 31 Aar af Skaarupgaard
                 Forlovere: Jens Glarup
                                   Christen Hyldgaard

4657.Den 4de October 1822 item Ungkarl Lars
Michelsen af Nors Havreland 30 A: gl og
Pigen Maren Christensdatter af Nors 38 A: gl
               Forlovere: Christen Larsen med paah: Pen
                                Christen Hyldgaard af  W Grdmd
e52b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1822-1823


e53a
100.
           4658.Den 5te Octbr 1822 ligeledes Ungkarl Anders
Stephansen 30 A: gl og Pigen Gjertrud Sophia Jens-
datter 25 A: gl begge af Nors Præstegaard.-
             Forlovere: Jens Hylgaard Niels Stephensen


                                 1823.
4659.Den 21 Febr: 1823 Ungkarl Christen Niel-
sen af Tinstrup 32 A: gl og Pigen Mariane
Christensdatter af Worring 35 A: gl  Forlovere.
        Niels Povelsen. Christen Bjerregrd
                    med paaholdt Pen.


4660.Den 19 April 1823 Ungkarl Christen Thomsen
Husmand i Hinding 39 A: gl og Pigen Christence
Christensdatter 38 A: gl ogsaa af Hinding –
                     Forlovere: Lars Nielsen grdmd af Nors
                                      Jens Christensen af Hinding
                                            begge med paaholdt Pen


4661.Den 8 Novmbr. 1823. Ungkarl Peder Chri-
stesen 27 A: gl og Pigen Kistine Nielsdatter
2[7] A: gl begge af Nors – Ungkarl har havt d.
naturlige Kopper – Pigen er Vaccineret –
            Forlovere:  Chr [……….]  S: Shaarup


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1824-                              1824                                   101.

4662.Lørdagen d 20 Martz Ungkarl Morten Søren-
sen af Hinding 27 A og Pigen Ane Christensdatter
Kjærgaard ogsaa af Hinding og 27 A: gl.-
        Forlovere: Søren Nielsen
                             paaholdt Pen.    Thomas Jespersen


4663.Fredagen d 30 April 1824 Enkemand Christen
Pedersen 48 A: gl og Pigen Maren Christensdatt.
Kjærgaard 30 A: gl begge af Worring –
             Forlovere: Christen Jens[..  …….]
                                 Hans Frost.


4664.Fredagen d 14de Maij 1824 Ungkarl Lars Larsen
af  Tungen paa Ballerum 24 A: gl og Pigen Ane
Maria Andersdatter af Nors 21 A: gl
             Forlovere: Christen Overgaard
                               Christen Møller


4665.Løvrdagen d 11 Septbr 1824 ungkarl Niels
Christensen Havre 27 A: gl tjenende Christen Harboe
i Sønderbye Tved Sogn og Pigen Maren Henrikdatter
24 A: gl tjenende i Nors Præstegaard-
          Forlovere: Christen Harboe   Christen Neergaard
e53b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1824-1825


e54a
102                1824

4666.Løvrdagen d 16 Octbr Ungkarl Christen
Jensen Hvass 29 A: gl og Pigen Dorthe
Maria Christensdatter 22 A: gl – begge af Nors
    Forlovere: Peder K[….] Jens Frøekier

4666.Løvrdagen d 6 Nvmbr 1824 Enkemand An-
ders Christian Christensen i [B]jerregd 34 A: gl
og Pigen Karen Pedersdatter 30 A: gl – begge
af Worring – Forlovere: [..  ………….]
        Chr.Pedersen       Jens Frøekier
        Som formynder

                             1825

4667.Løvrdagen d 26 Febr: Ungkarl Christen Chri-
stesen Westergaard 34 A: gl af Hinding og Pigen
Ane Maria Jensdatter 25 A: gl af Nors.-
    Forlovere: Hans Frost   Jens Hylgrd

4668.Fredagen d 8de Julij 1825 Ungkarl Christen
Sørensen af Hyldgaard i Nors 26 A: gl og Pigen
Maren Catrine Larsdatter af Worring 21 A: gl
begge vaccinerede med attest af Sager af 17 Aug. 1810
    Forlovere:                       [Envold Shaarup]
                 Søren Skaarup


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1825-1826                         1825                                              103.

4669.Løvrdagen d 29 Octbr Ungkarl Niels An-
dersen, 32 A: gl – har havt naturlige Kopper af Worring
og Pigen Magrethe Povlsdatter 22 A: gl vaccine
1812 – af Hinding – Forlovere [….  ……….]
                                         Christen [Huffe]

4670.Løvrdagen d 12 Nvmbr Ungkarl Chri-
stian Christensen 25 A: gl og Pigen Else Kir-
stine Th[… ]sdatter 28 A: gl – begge af Nors
Han vaccineret 1810 – hun har havt de natur-
lige Kopper –            Forlovere:
             Christen Andersen   Lars P: Westergaard

                          1826

4671.Løvrdagen d 4 Febr: Ungkarl Niels Chri-
stesen Bjerregaard tjenende i Skibstedgaard 28 A: gl
har havt naturl Kopper og Pigen Maren Sørensdatter
Hyldgaard af Nors 25 A: gl vaccineret med attest
          af 17 August 1810
    Forlovere: Thomas Jespersen
            Søren Skaarup

         Fredagen d 27 Octbr 1826 Ungkarl
Jeppe Nielsen 33 A: gl boelsmand af Nors

e54b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1826-


e55a 104                      1826

4672.Den 7 Maj Ungkarl Anders Jensen Tjene-
stekarl af Sennels 40 A: gl og Pigen Johanne
Christensdatter af Hinding 49 A: gl:
begge havt d: naturlige Kopper
         Forlovere:               Jens Christian Christesen
        begge med paa-     Peder Boesen
        holdt.-


4673.Den 9de Septbr Ungkarl Niels Christen
Pedersen 36 A: gl og Ane Maria Jør
gensdatter 35 A: gl Gjordemoder i Nors
vaccineret indevær: Aar –

     Forlovere:    Peder Bosen     Anders Mølle[r]4674.Fredagen d 27 Octbr 1826 boelsmand
Ungkarl Jeppe Nielsen 33 A: gl og Pigen
Maren Nielsdatter 36 A: gl – begge af Nors
have begge havt naturlige Kopper
    Forlovere:      Niels Steffensen
                             Christen Nielsen


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1826-1827
                                                               105.
4675.Torsdagen d 2 Novmbr 1826 Mads Jen-
sen Bedsted 34 A: gl Ungkarl, har havt de
naturlige Kopper og Pigen Ane Maria Peders-
datter 22 A: gl – er vaccineret med attest
19 Septbr 1814 – begge af Nors –
    Forlovere: [Enevol M…..]   Lars [Lund]

                            1827

4676.Løvrdagen d 3 Febr Ungkarl Stephan
Nielsen 26 A: gl og Pigen Maren Jensdatter
22 A: gl begge af Schaarupgaarde og begge
vaccinerede med attest af Sager 1810
    Forlovere:       Jens Skorup
                          Niels Steffensen


4677.Torsdagen d 15 Nvmbr 1827 Ungkarl Ja-
cob Christian Jensen 37 A: gl og Pigen Ma-
ren Ibsdatter 34 A: gl – begge af Schaa-
rupgaarde og have begge havt naturlige
Kopper – Forlovere: Peder [..aarsen]    Anders Christian
e55b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1828-


e56a
106                     1828

4678.Løvrdagen d 16 Febr: Ungkarl Christian
Pedersen 22 Aar gl – vaccineret med attest –
af Worring og Pigen Christiane Nielsdatter
af Nors, 23 Aar gl – item vaccineret
                Forlovere: [Wigh]
                                   Ch Thyggersen


4679.Løvrdagen d 13 Septbr 1828 Ungkarl
Eric Ørgaard Christesen 28 A: gl har Vaccinat:
attest og Pigen Karen Maria Pedersdatter
26 A: gl – har havt naturl: Kopper – begge
af Nors – Forlovere –
                  Chrstn Bunch      Jens Christesen
                                                med paaholdt Pen


4680.Løvrdagen d 20 Septbr 1828 ligeledes Enke-
mand Niels Christesen Fredskild 59 A: gl, har
havt naturl: Kopper af Hillerslev og Pigen Sid-
sel Maria Christensdatter 53 A: gl ogsaa naturl Kopper
af Nors Sogn og bye –        Forlovere
             Niels Dahlgaard     Anders Stephensen


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1828-1829                             1828                                    107

4681.Løvrdagen d 11 Octbr Enkemand Jens Chri-
stesen – 45 A: gl og Pigen Maren Andreasdatter
45 A: gl begge af Nors og begge have havt
naturlige Kopper – Forlovere:
                Jacob Christensen    Niels Steffensen

                           1829

4682.Den 26 Juny Hr Boghandler og Bogbinder Hans
Christian Miehlendorff af Thisted 30 A: gl og
Jomfrue Julie Høyer af Nors Præstegaard
25 A: gl – begge ere vaccinerede – med attester.
           Forlovere:   [NS] Neesgaard


4683.Løverdag d 28 August 1829 Enkemand Chri-
sten Pedersen Husmand af  Kjeldstrup Havreland
Hillerslev Sogn 39 A: gl og Pigen Ane Kirstine
Christensdatter 32 A: gl af Nors Bye og Sogn – begge
siges at have havt naturlige Kopper og Enkemanden
foreviser Skiftebrev – Forlovere: Jens Pedersen
                                                    Thon
                         Christen Møller
e56b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1829-1830


e57a 108                         1829

4684.Løverdagen d 31 Octbr – Ungkarl Peder
Larsen 31 SA: gl af Nors [….] og Pigen
Maren Nielsdatter Bunch 28 A: gl af
Hinding – begge have Koppe-Attest
    Forlovere med paaholdt Pen:
                     Lars Nielsen og Niels Bunch

                                 1830
4685.Løvrdagen d 19 Juny Ungkarl Anders Christian Jespersen
Holme af Holme ØW: 32 A: gl med Koppeattest
af Sager og Pigen Ane Cathrine Jensdatter
Andersdatter af Worring, Nors Sogn 36 A: gl
har havt naturlige Kopper –
                     Forlovere    Lars Frost     B:Wigh


4686.Løvrdagen d 2 Octbr 1830 Ungkarl Niels Larsen
af Hinding 26 A: gl med Koppeattest og Pigen Karen
Pedersdatter ligeledes af Ørgaard i Hinding 33 A: gl
har havt naturlige Kopper – Forlovere
     med paaholdt Pen Lars Nielsen     Christen Hinding


4687.Samme dag ligeledes:
Ungkarl Peder Christesen Kaabersbøl fra Klitmøl-
ler 30 A: gl har havt naturlige Kopper og Pigen


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1830-1831


og Pigen Ane Kirstine Thomasdatter af Nors    109
40 A: gl – ligesaa naturl. Kopper –
        Forlovere:    Mikkel Christensen Koggersboll
                                        Lars Frøkiær

4688.Saa og tilforn Hr Kjøbmand Peder Holm af
Thisted og Jomfrue Therese Høyer af Nors
Præstegaard – med Forlovere:
              Hr Neergaard af Ulstrup og Hr Muhlendorf af Thisted

                                1831.

4689.Løvrdagen d 12 Febr. Ungkarl Niels Søren-
sen af Nors 28 A: gl og Pigen Karen Niels-
datter ogsaa af Nors 21 A: gl begge vaccine-
rede med attester – Forlovere:
                        Lars Nielsen      Niels Bunch
                                 begge med paaholdt Pen


4690.Torsdagen d 10 Martz 1831 begjerede En-
kemand Peder Madsen Borger i Thisted 60 A: gl
og Pigen Johanne Michelsdatter af Worring
54 A: gl Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab
                      Forlovere:    Jens Michelsen
                                            Enevol [Munk]
e57b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1831-

e58a
110                  1831
4691.Løvrdagen d 26 Martz Ungkarl Jacob
Christian Larsen 32 A: gl og Pigen Mette-
[..]line Christensdatter 20 A: gl – begge af
Nors og vaccinerede med Attest. –
                   Forlovere    Lars Smed      Niels
                                  med ført Pen        Christian
                                                                 Pedersen
   

4692.Løvrdagen d 25 Juny 1831 Ungkarl Anders
Simonsen af Worring 26 A: gl og Pigen Mariane
Jensdatter 26 A: ogsaa af Worring – begge vacsi-
nerede med attest  -            Jakkob Bunk
                    Forlovere     Thomas Kiel   


4693.Løvrdagen d 27 August 1831 Ungkarl Christen
Olsen 32 A: gl af Hillerslev tjen: paa Wilhelm
og Pigen Karen Jensdatter 26 A: gl af Hinding
Han har havt naturl Kopper – hun vaccineret
                      Forlovere –  Ole Kjær       Jens
                             Husmd i Kjeldstrup     Hyldgd
                                        med paah: Pen       [….]


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1831-


                                  1831                                  111.
4694.Den 10 Septbr Enkemand Jens Larsen Odde
Husmand af Kjeldstrup 50 A: gl – og Pigen
Dorthe Jensdatter Overgaard, tjenende Degnen
Stæhr i Nors 36 A: gl – Forlovere:
                    Jens Bo[……]p      Christen Overgaard
                                                    Grdmd i Kjel[dstrup]
 
4695.Den 24 Septbr Ungkarl Huusmd Jens Povelsen
af Kløv 22 A: gl og Pigen Ane Maria Chri-
stensdatter af Hinding 22 SA: gl – begge
vaccinerede md Attest        Po[ul  ……..]
             Forlovere:              Christen Møller
        

4696.Samme Dag Ungkarl Peder Søe Christesen
af Hinding 26 A gl og Pigen Dorthe Maria
Jacobsdatter 22 A: gl af Ørgrd – begge item
vaccinerede –      Forlovere   Jacob Lund, tjen:
                         i Schinnerup  -  Christen Møller


4697.Den 8de Octbr 1831 Ungkarl Peder Pedersen
30 A: gl tjenende i Nors og Pigen Karen Niels-
datter 24 A: gl tjenende sammesteds – begge vac-
cinerede med attest – Forlovere:
Niels Pejtersen Smed i WW: Søren Hyldgrd
                med paaholdt                   item
e58b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1831-

e59a
112.                 1831

4698.Den 16 Octbr Ungkarl Christen Hyldgaard
Sørensen 24 A: gl – og Pigen Ane Thomasdatter
22 A: gl – begge vaccinerede og begge af Nors
                       Forlovere:  Søren Skaarup
                                               Poul Christensen

4699.den 19 Nvmbr 1831 Ungkarl Anders
Christesen Møgelvang 28 A: gl og Pigen
Inger Olsdatter 33 A: gl begge af Nors
Han har havt naturl: Kopper – Hun vac-
cineret – Forlovere
NB Brudgommen døde        Jens Chrestensen
efter Tillysningen; men          med Paa holden pen
inden de blev ægteviede       Christen Christensen


4700.Løvrdagen d 17 Dcmbr 1831 Enkemand
Almisselem og Indsidder Jens Christesen
Mariager 77 A: gl og Ane Povlsdatter, 40 A: gl begge af
Hinding –      Forlovere: Jens Pedersen Thon
                                           med paaholdt
                                           Peder Klemsen


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1832-


                           1832                                   113.
4701.Fredagen d 2 Martz Ungkarl Søren Wilsbøl
Sørensen 26 A: gl af Nors og Pigen Dorthea
Caroline Andersdatter 25 A: gl af Hinding –
begge vaccinerede med attest.
       Forlovere:  Lars Nielsen    Anders Malle


4702.Løvrdagen d 29 Septbr 1832 Enkemand, Skole-
lærer ig Kirkesanger Hr Stæhr af Nors og P 43
A: gl og Pigen Kirsten Simons Ba[c]h 37 A: gl
og nys kommen til Nors
For-  Høyer    Niels Kudsk
lovere


4703.Fredagen d 2 Nvmbr 1832 Ungkarl Povl
Larsen [Frost] 27 A: gl – af Worring og Nors
begge vaccinerede md attester
     Forlover: Lars Frost  ForLover Niels Kudsk4704.Løvrdagen d 10 November 1832 Ungkarl
Povl Christesen 30 A: og Pigen Karen Christens-
datter 24 begge af Nors og begge vaccinerede
    Forlovere  C: [P]eder Kn    Cr: Viilsbøll
e59b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1833-

e60a
114                          1833
4705.Den 16 Martz 1833 Ungkarl Povl Jensen
Haller af W. Wandet 41 A: gl og Enken
Christence Christensdatter af Worring 49 A: gl
     begge have havt de naturlige Kopper.
     Forlovere  Jens Pallesen af WW Jacob Bunch
                                   begge med paaholdt Pen-.


4706.Den 22 Martz Ungkarl Jørgen Christesen
af Worring 36 A: gl har havt naturl:
Kopper og Pigen Ane Cathrine Larsdatter
af Nors 31 A: gl – er vaccineret –
Forlovere     Jacob Smed Nors
                      Jens Frøekiær4707.Den 28 Septbr 1833 Ungkarl Christen Nielsen Kold,
tjenende i Worring 23 A: gl – vaccin: 3 Nvmbr 1814
af Sager *og Pigen Inger Olsdatter 35 A: gl tjen.
i Nors – vaccin: af Sager 17 Aug 1810-
* vide retro Pag 112 – Forlovere.
                                Anders Christ   N: Stæhr
                                                           Skolelærer


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1833-1834


                              1833                                                    115.

4708.Løvrdagen d 5 Octbr Gaardmand Ungkarl Christen
Jespersen 29 A: gl af Worringgaard og Pigen
Else Cathrine Jensdatter 26 A. gl samme steds fra
              begge vaccinerede
Forlovere  Jens Pallesen    A Jespersen
      med ført Pen

                              18344709.Løvrdagen d 20 Septbr 1834 Ungkarl
Christen Andersen tjen: i Rødbro, Hill: S.
27 A: gl og Pigen Ane Kirstine Povlsdatter
af Hinding 29 A: gl – begge vaccinerede
                               med ført Pen
          Forlovere: Jens Nielsen [Rø]dbroe
                            Peder Clemensen


4710.Løverdagen d 11 Octbr 1834 Ungkarl Povl Christe-
sen Bunch af Skibstedgaard 60 A: gl og Enken Else
Pedersdatter af Worring 41 A: gl –
                            Forlovere:
                           Peder Christian Bunch     Christen Oddershede
e60b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1834-1835

e61a
116.                      1834
4711.Løvrdagen d 1 Novmbr 1834 Ungkarl
Jens Nielsen, Skovfoged 32 A: gl – og Pigen
Ane Pedersdatter, kommende med Skudsmaal
fra Thisted 27 A: gl – begge vaccinerede
    Forlovere:   Christen Møller     Peder Christian

                                                                     And[ersen]

                        1835

4712.Løvrdagen d 3 Janv: Enkemand An-
ders Christian Christesen Bjerregd, gaardmd
af Worring 45 A: gl – og Pigen Helvig
Nielsdatter, hidkommen med Skudsmaal
fra Kaastrup 27 A: gl - - -
           Forlovere.
                               Christen Nielsen      Jens Nielsen4713.Løvrdagen d 14 Febr. Ungkarl Jens Chri-
stian Christesen 29 A. gl og Pigen Maren
Pedersdatter 28 A: gl – begge af Hinding
og begge vaccinerede –      Forlovere.
                Christen Jensen     og Jens Christensen
                  begge med paaholdt Pen


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1835-


                                1835                                         117.
4714.Løvrdagen d 28 Febr Enkemand Jens Michelsen
Bach 53 A gl og Pigen Karen Andersdatter
30 A: gl begge af Hinding –
        Forlovere.     Christen Gade
                               Envol Munch


4715.Løvrdagen d 30 May Ungkarl
Christian Christesen 24 A: gl af Hinding
og Pigen Karen Nielsdatter 28 gl af
Worring –        Forlovere
                         Poul Nørgaard      Christen Hamer
                                                      med Paaholden

4716.Samme Dag ligeledes Ungkarl Povl
Thomasen af Hinding NB ey endnu fuldt
20 Aar gl og Pigen Maren Christensdatter
ibidem 19 A: gl – Forlovere
    Christen Møller     Anders Malle4717.Løvrdagen d 12 Sptbr 1835 Ungkarl Peder Christesen
af Wendberg Mølle 34 A. gl og Pigen Karen Peders-
datter Lynge af Worring 34 – begge vaccinerede –
         Forlovere: Niels Christian Thomsen   Poul Bunk
e61b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1835-1836

e62a
118.                   1835
4718.Løvrdagen d 31 Octbr: Ungkarl Lars
Andersen af Hinding 3[6] A: gl og Enken
Ane Christensdatter ogsaa af Hinding
39 A: gl – Forlovere  Chr [……………]
                                     Niels Christensen Biergaard


4719.Samme Dag Ungkarl Thomas Christen
Jensen af Worringgaard 28 A gl og Pigen
Ane Cathrine Jensdatter af Nors 23 A: gl
Forlovere:    Christen Jespersen Lars We[strup]


                           1836

4720.Løvrdagen d 27 Febr: Ungkarl Jens Ander-
sen af Worring 38 A og Enken Karen Michelsdatter
af Hinding 57 A: gl
     Forlovere    Poul Bunch   Jens Bach


4721.Langfredag d 1 April 1836 Ungkarl Claus
Nielsen 27 A: gl og Pigen Maren Christensdatter
Hammer 2[3] A: gl begge komne med Skudsmaal
fra ØW til Christen Hammer i Hinding –
        Forlovere   Christen Hammer
                          med paaholdt Pen


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1836-1837


                               1836                                       119.
4722.Løvrdagen d 30 April Ungkarl Povl Bunch
Andersen 29. af Hinding og Pigen Maren Cathrine
Nielsdatter 31 A: af Nors – begge vaccinerede
Forlovere Christen Gade  Niels Sørensen


4723.Fredagen d 4 November 1836 Enkemand Niels
Stephansen Møller 67 A: gl og Pigen Maren Kirstine
Nielsdatter 46 A: gl begge af Nors og begge havt
naturlige Kopper – NB Niels Stephns: giftes 3de gang.
      Forlovere Jeppe Nielsen  og  Jens Christensen
                                   begge med paaholdt Pen.

                         1837
4724.Løvrdagen d 8 April Ungkarl Anders Hvass Jen-
sen 35 A: gl af Hinding og Pigen Ingeborg
Jensdatter 25 A gl ogsaa af Hinding – begge
vaccinerede med attest –
    Forlovere   Jens Hyldgd    Anders Christensen
                         med holdt Pen.


4725.Løvrdagen d 21 Octbr Ungkarl, Peder Christian
Nielsen Bach, Ejer af Aasberggaard 34 A: gl og
Pigen Ingeborg Nielsdatter tjenende sammesteds
30 A: gl – Forlovere: Niels Bach
                                    Niels Sørensen
e62b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1837-1838

e63a
120                    1837
4726.Fredagen d 27 Octbr Ungkarl Søren
Christian Nielsen 30 A: gl af Worringgaard
og Pigen Kirsten Pedersdatter af Hin-
ding 30 A: gl – begge vaccinerede med attest
     Forlovere: Peder Nørgaard
             med paaholdt Pen Niels Christian Bunch


4727.Den 19 Novemb 1837 Enkemand Jens Jacobsen
Tousgaard, Husmand af Nors 49 A: gl og Enken
Maren Henriksdatter,- Husinsidder af Sønderbye
Tved Sogn 37 A: gl – Bevis fra Skifteretten
maatte med det første forskaffes
Forlovere: Niels Kudsk     Anders Kiergaard

                           1838
4728.Fredagen d 9 Febr: Christen Stephansen
Møller Enkemand af Hinding 58 A: gl og
Maren Nielsdatter af  Ørgaard 29 A: gl –
   Forlovere: Jens Nielsen     Lars Pedersen
                               Hillerslev           Ørgaard


4729.Samme Dag Enkemand Jens Nielsen af Hillers-
lev 47 A: gl og Pigen Kirsten Christensdatter
af Hinding 30 A: gl – Forlovere
              Christen Møller      Anders Chrestiand


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1838-


                         1838                                       121.
4730.Løvrdagen d 31 Martz Ungkarl Jens Jensen
Dige af Nors 23 A gl og Pigen Maren Chri-
stensdatter af Nors 29 A gl –
        Forlovere: Niels Kudsk    Anders Ib[…]


4731.Løvrdag d 9 Septbr 1838 Ungkarl Lars Peder-
sen af neder Hinding 30 A gl og Pigen
Christiane Søegrd af Søegd 19 A: gl
            Forlovere  Peder  S[….]sen     Lars  Bisgaard


4732.Løvrdagen d 29 Septbr 1838 Ungkarl Lars
Christian Nielsen 26 A: gl tjenende i
Schaarupgaarde og Pigen Magrethe Ja-
cobsdatter af Nors 25 A: gl –
     Forlovere: Jacob Bojesen med ført Pen
                                                   Stephen Nielsen


4733.Løvrdagen d 6 Octbr 1838 Ungkarl Anders
Povlsen 24 A: gl og Pigen Mariane Christensdatter
21 A: gl begge af Nors-
                           Forlovere Niels Larsen
og Povl Smed
e63b


Sognepræst  Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1839-

e64a
122.                 1839

4734.Løvrdagen d 8 Juny Ungkarl Peder We-
stergaard Larsen 34 A: gl af Westergd og Pigen
Dorthe Cathrine Christensdatter 25 A: gl af Worring
Forlovere: Lars Pedersen Westrgd – og Christen Møller4735.Løvrdagen d 16 November 1839
Ungkarl Niels Christian Kjeldsen 28 A: gl
og Pigen Kirsten Jensdatter 23 A gl – begge
tjenende i Nors Sogn og Bye
Forlovere:   Peder Christensen
                     Anders Pouelsen Smed


4736.Løvrdagen d 30 November 1839 Ungkarl
Christen Christesen 27 A: gl og Pigen Birthe
Maria Axelsdatter 23 A: gl begge af Nors
Forlovere:   N: Chr: Stæhr  Kirkesanger
        Christen Salmonsen paaholdt Pen
        Viede i Nors Kirke den 9 Febr 1846


Sognepræst  Knud Kristian Høyer (dør febr. 1840)
Viede i Nors 1840-


                 1840                                123.

4737.Niels Sørensen Konge, Ungkarl
af Schaarupgaarde i Nors 43 A: gl
og Pigen Karen Maria Christens-
datter af Diggaard 27 A: gl -
Karlen havde naturlige Kopper – Pigen
vaccineret i July 1820
Forlovere   
                     Stephen Nielsen
                    Jacob Jensen4738.Den 21 Martz 1840 Ungkarl Pedersen
Pedersen 21 A: gl af Jannerup og Enken
Christiane Søegaard* af Hinding 20 A: gl
    Forlovere: Peder Svensæn
                                  Ch: Wiilsbøll4739.Den 26. April 1840 begjerede Ungkarl Jens Jeppe
sen Brusgaard 25 A: gl af Diggaard og Pigen Magre-
the Andersdatter 23 A: gl af Hinding – Tillysning
fra Prædikestolen. -  Forlovere vare
             Anders Bosen Tølbel Christian DøyHd
                   med paaholdt Pen
e64b


Sognepræstens vikar  
Viede i Nors 1840-

e65a
124.                1839
Løvrdagen d 8 Juny Ungkarl Peder We-
stergaard Larsen 34 gl og Pigen Dorthe
Cathrine Christensdatter, begge af Nors 
Sogn – Pigen af Worring 25 A: gl
Forlovere: Lars Pedersen Westrgrd  Christen Møller

                       vid Pag 122.

Løvrdagen d 30 Nombr

                        1840

4740. Løvrdagen d 17 Octbr Ungkarl Povl
Dahl Frantzen 35 A: gl og Pigen Maren
Jensdatter 19 A: gl – begge af Nors
Forlovere: Frant[z] Smed   Jens Chri-
stesen.


4741. Saa og Løvrdagen d 31 Octbr Ungkarl
Christen Christesen 26 A: gl og Pigen Ane
Elisabeth Sørensdatter 21 A: gl  begge af Worring
Forlovere:    Poul Bunch   Niels Brond


Sognepræstens vikar
Viede i Nors 1840-1841                             1840                                                125
4742.Løvrdagen d 21 Nvmbr 1840 Enkemand
Lars Jensen Havre 52 A: gl af Rehr og
Pigen Ane Maria Christensdatter 37 A: gl
af Nors - Forlovere:
        Jacob Bojesen   Jacob Larsen
                      Begge med paaholdt Pen.                        1841

4743.Løvrdagen d 2 January Ungkarl
Jens Larsen Frost 33 A: gl af Worring
og Pigen Ingeborg Bertelsdatter 33
gl af Sønderbye
Forlovere    Poul Frost    Peder Bertelsen4744.Løverdagen d: 18 Sptbr Enkemand Anders Christian Sørensen 41 Aar
af Sundbye paa Mors og Enke Ane Marie Jensdr, Enke efter Christen Chri-
stensen Westergaard af Nors, 41 Aar gl:
             Forlovere: Christen Olesen   Anders Sørensen
                                                                       m: p: P:
e65b


Sognepræst  Jørgen Ganzel Blicher Dreyer
Viede i Nors 1841-

e66a
126.              meldte sig til Ægteskab.
4745.Løverdagen d: 2 October Ungkarl Peder Christian
Nielsen, 22 Aar og Pigen Mette Pedersdatter, tjenen-
de hos Svogeren Gaardmand Chr: Svanborg i Vorring
25 Aar gammel – begge foreviste Vaccinations-
Attester – Som Forlovere mødte brudens broder
Boelsmand Niels Peter Pedersen af Ballerum og
Gaardmand Christen Jensbye af Hillerslev, som
med deres Hænders Underskrivt vilde borge for,
at der er Intet ved dette Ægteskab, som strider imod
de kongelige Anordninger –

        d:u: s:  Ch Jensbye   Niels Peder Pedersen
                                                     m:p:P:                                                                                                127.
e66b


e67a
140.
Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1812
                                                                                                                                       141.
                                                              4746.Fortegnelse
                                 paa de i Nors og Tved Sogne vaksinerede
                                     i Aaret 1812 i October og November
e67b
No Kjøn Al-
der
Navn Fødested Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
er ud-
stædt
Atte
stens
datum
An
merk
ning
M Q
1.  /  Niels Nors Frants, Smed
Ane Stefsdttr
cutis sqvam        ja Octbr
d 9
2. . Maren
Catrine
Hinding       Niels Bunk
Karen Pov
elsdatter
frisk ja  8de
3. / Ingeborg ibid Dtto    Dtto itr ja 8de
4. . Kirsten Nors Lars Lynge
Ane Marie
Andrsdtter
udslet ja 8de
5.  . 1 Inger
Maria
Nors            Lars Westrgd
Inger Larsdttr 
itr     ja 8de
6. / . 1 Kristen Nors Anders Krist:
Kirsten Xstdttr
itr ja 8de
7. . Karen Nors Kristen Wils
bøl Ane
Andersdttr
itr ja  8de
8.  . /   1
Maren Nors Dtto   Dtto frisk ja 8de
                                                                                                            


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1812

e68a
No Navn Kjøn Al-
der
Fødested Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
er ud-
stædt
Atte
stens
datum
An
merk
ning
M Q
9.
Kristen
. 5. Nors Kristen Bunk
Ane Maria
Povlsdtter
udsl: ja Oktbr
8de
10. Jens . ibid Dtto    Dtto itr ja  8de
11. Ingeborg
Katrine
ibid Dtto    Dtto  reen ja  8de
12. Kirsten
Maria
2 ibid Simon Xstesen
Johanne Stef:dttr
frisk  ja 8de
13.  Maren    /  ibid Dtto    Dtto itr ja 8de
14.
Maria
/   1 ibid Niels Thon
Kirsten Simonsdtr 
udslæt   ja  8de
15. 
Maren 
. 11 Hinding Niels Bunk
Karen Povlsdttr 
uslt ja  19.
16. 
Jens 
/     .  Wor-
ring
Peder Lynge
Karen Marie
Jensdatter
reen ja  19.
17. Karen  /    11 ibid    Dtto    Dtto itr  ja 19.
18. 
Anna 
/   Nørbye  Jens Sand
Mette Edvards
dttr  
reen   ja  19.
19.  Ane Mar
grethe
 .   /     2  ibid  Dtto    Dtto itr    ja  19.Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1812

No Kjøn Al-
der
Navn Føde
sted
Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
e/u
Attest
datum

143
Anm
M Q
20    /   2
Peder
Kristian 
Nørbye Peder Kristian
Balle – Ane
Langgaard
  cutis
sqvam:
ja  Oktober
d 19
21  /  2 Peder
Nørgaard
S:bye Anders Smed
Kirsten Pedersdttr
reen  ja  19.
22  . 2
Maren
Katrina
S:bye Kristen Harboe
Karen Maria
Pedersdatter
udsl: ja 19.
23  . / Anna
Maria
Nors Krist Agerholm
Dorthe Blak 
itr ja  19.
24 . 10 Anna
Katrina
Nors Lars Smed
Ane Jacobsdttr
reen ja 19.
25  8
Kristen
Trold-
borg
Krist Larsen
Ane Maria
Kristsdttr
reen ja 19.
26  10 Else Ma-
ria
ibid  Dtto    Dtto       itr ja 19.
27 / Anna Nors Anders Bunk
Karen Xstsdttr
udsl: ja 30  om igjen
28 . / Ellen
Maria
uægte barn 
ibid        Niels Pedersen
Ane Kirstine
Pedersdatter
itr  ja    30 item
e68bSognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1812

e69a
144
No

Navn
Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre Sund-
hds-
tilstd
om
att
e/u
Attest
datum
Anm
M Q
29. Karen
Maria
Nors Niels Lund
Ane Povlsdttr
reen ja Oktob
d 30
om
igjen
30. Povel 6 ibid Dtto    Dtto  itr   ja  30. item
31. Jens . ibid Dtto    Dtto itr ja 30. item
32.
Anders
Hvass 
. ibid        Jens Hyldgaard
Mette Katri-
ne Hvass
itr ja 30.
33.
Povl
. 10 ibid        Kristen Bunk
Ane Maria
Povlsdtter
itr ja 30.
34. Erik / . 11 ibid Dtto    Dtto itr ja 30.
35. Henrik / . 12 S:bye Jens Henriksen
Ane Katrina
Nielsdatter 
itr  ja 30.
36. Jens Kristi
an
.   S:bye Dtto    Dtto itr ja 30.
37.
Anna
. West
Wandet
Jens Kræmmer
Ane Maria
Kristensdttr
itr ja 30.   uægte
barn
38.
Lars
Kristian
/ . 4 S:bye Jacob Sand
Ane Katrina
Kristensdttr
itr ja 30
39.
Dorthe Ma-
ria
5 Thisted And: Skomager
Ane Maria
Kristensdttr 
udslæt ja  30
40.  Kirsten
Maria 
. 9 Wor-
ring 
Dtto    Dtto itr ja 30.Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1812

No Navn Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
e/u
At
testens
datum
145
Anm
M Q
41. Peder
Kristian
1 Trold-
borg
Jens Møller
Maren Krist-
ensdatter
udslæt ja        Oktober
d 30 
uægte
barn
42 Niels                        / 8. Saltum Anders Lynge
Maren Harboe
itr     ja 30 [OH..]
43 Karen 3.
Klat-
mølle
Jens Møller
Karen Pedersdttr
itr ja 30
44 Else Ma
rie
. 5. ibid Dtto     Dtto  itr ja 30
45. Jens /   . S:bye Jens Kristian
Magrete Ma-
ria Jensdttr
reen ja 30
46  Mads
Kristian
ibid Dtto     Dtto itr ja 30
47
Maren
Katrina
. ¾  S:bye 
Søren Kjær
Kirsten Pedersdttr

itr

ja

30
48  Anna
Elsebeth
7 ibid Dtto     Dtto  udslæt ja 30

49 

Peder
5 ibid Dtto     Dtto itr ja 30

50 

Anna
. 3 ibid Dtto     Dtto itr ja 30.
e69bSognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1812
e70a


No Navn Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
e/u
Atte
stens
datum
Anm.
M Q
51. Hamilkar . Nors       Knud Kristian
Høyer – Mette
Magrete Hertel 
reen ja Oktober
d 30
52 Niels /   . 15 Nors        Lars Lynge
Ane Maria
Andersdttr
itr ja  30
53  Kristiane  . Hinding Thom: Jesprs:
Kirsten Nielsdttr
itr ja 30
54 Dorthe
Katrine
. / 7 Balle-
rum
Peder Gasberg
Dorte Kirstine
Madsdttr
udsl: ja Novembr
d 8.
55  Anders /   ibid Dtto     Dtto itr ja 8de
56  Anders / Trold-
borg
Knud Anders:
Maren Kirsti
ne Kristsdttr
reen ja 8de
              Disse  56,  25  Mdkj:  31  Qvdkj:  ere  saaledes
           vaksinerede  af  Hr  Chirurg  Sager  i  Thisted.
          Attest  af  ham  meddeeelt –  samme  mig  fore-
          viist  og  af  mig  paategnet –
                   Nors  Præstgrd  d  8  November  K K  Høyer
                                                               1812  SognepræstSognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1814

                                                                                                           147
             4747.Optegnelse                 
paa dem af Nors og Tved Sogne vacci-
nerede i October og November 1814
No Navn Kjøn Al-
der
Fødested Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
med
deelt
Atte
stens
datum
An
merk
ning
M Q
1. Gregers . 2 Balle
rum
Mads Gregersen
Ane Boersdatter
frisk ja Octbr
25
vac-
cin:
d
15 Oc-
tobr
2.  Peter ibid Dtto     Dtto itr ja 25
3.  Boer / . 5 ibid Dtto     Dtto itr  ja  25
4. Stefan . 3 Nørbye        Anders Harboe
Maren Kristens-
Dttr
itr ja 3 Nov.
5.  Kristiana . 10 ibid Dto     Dto itr ja 3
6. Jens . S: b: Jens Henriks:
Ane Katr Niels
datter
itr ja 3

7. 
Søren Kristian / . ibid       Niels Kristian
Bunk – Ma-
ren Jensdttr 
itr ja 3
8. Johanne Katrine . ibid Dto     Dto itr ja 3
9. Dorthe Katrine . / N.b. Jeppe Niels:
Johanne Kirsti
na Jensdatter
itr ja 3
10. Maren . S.b. Anders Smed
Kirsten Peders
datter
itr ja 3
e70bSognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1814

e71a
148
No
Navne Kjøn Al-
der
Fødested Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
att er
med
deelt
Att:
Dat.
An
merk
ning
M Q
11 Kristen / . N.b.  Niels Kold
Else Maria
Nielsdttr
frisk ja Nov
d3de
12 Poul / . ibid Dto     Dto itr ja  3.
13 Niels
Kristian
. 11 ibid Dto     Dto itr ja 3.
14 Kristen
Nergaard
/ . S.b. Bertel Jepsen
Dorthe Kristi
ne Kristensdttr 
itr ja 3.
15 Niels
Kristian
. N b: And: Kollerup
Johanne Mikels
datter
Ud-
slæt
ja 3
16 Anders . Ballerm Krist Anders:
Mar[n  ...]dal
itr ja  3.
17 Maren . 10 ibid Dto     Dto itr ja 3.
18 Niels . 3 Nors        And: Tøfting
Ellen Anders-
datter
frisk ja  3
19  Maren . ibid Dto     Dto itr ja 3.
20 Ane . 2 ibid        Jens Dige
Johanne Skaa-
rup
itr ja 3.
21 Inge-
borg
. ibid Dto     Dto itr ja 3.Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1814

No Navn Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
med
deelt
Att:
Dat.
149
Anmerk
M Q
22  Ane / 7 Hillers
lev
Peder Jespers
Maren Xstsdttr
frisk ja Novmber
3
23  Stine  . / Wor-
ring
And: Skoma-
ger – Ane Ma
ria Xstsdatter
itr ja 3
24 Johan
Kristian 
/ . Hinding            Anders Malle
Bolette Niels
datter
ud
slæt
ja  3
25 Ane
Katrina
. / ibid       Anders Søe
Johanne Povls-
datter 
frisk ja  3
26 Anders
Kristian
. ibid Dto     Dto itr ja 3.
27 Jens
Kristian
/ . ibid       Kristen Svindborg
Ana Maria
Jensdatter 
itr ja 3
28 Kristen / . Nors Lars Skrædder
Mette Pedersddttr
itr ja 3.
29 Jesper / . Hinding        Thom: Jes-
persen Ma-
ren Katrina
Andersdttr
itr ja  10
30 Kristen
Wester-
gaard
. ½  ibid Dto     Dto itr
e71b
Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1814

e72a
No Navn Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
med
deelt
Attest
Datum
Anmr
M Q
31 Bertel / . Wor
ring
Lars Frost
Kirsten Povls
datter
itr ja  Novemb
10
32 Povl
Wilsbøl
/ . Nors Xst Wilsbøl
Ane Andersdttr
itr ja 10
33 Karen
Maria
. 13  N.b. Niels Kold
Else Maria
Nielsdatter
itr ja 10
34 Kirsten . 9 ibid Dto     Dto itr ja 10
35 Dorthe
Maria
. 11 ibid                Niels Jacobsen
Helle Nielsdttr
itr ja  10
36 Hans / . 9 ibid Dto     Dto itr ja  10
37 Magrete . / ½  Nors        Jakob Bojes.
Ingeborg
Andersdttr
itr ja 10
38 Else  /   ibid Xst Agerholm
Dorthe Jensdttr
itr ja 10
39 Anders . N.b. Niels Harboe
Inger Katri
na Thomasdttr
itr ja 10
40 Kristen / . 13 Nors Søren Konge
Mette Sunesdttr
itr ja  10
41 Kristen . 14 N.b. Anders Harboe
Maren
Kristensdttr
itr ja 10.
Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1814

No Navn Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre Sund-
heds-
tilstd
om
attest
med
deelt
At
test
Dat.
151
Anm
M Q
42 Maren . Nors         Kristen Bunk
Ane Maria
Povlsdatter
ud-
slæt
ja Novmbr
10
43 Peder . 15 ibid Lars Skrædder
Mette Pedersdttr 
frisk ja 10 No re
43-46

forega
ve at
have
havt
de na-
turli
ge Kop-
per
tilforn
44 Anders
Kristian
. 15 ibid               Mikel Foged
Maren Larsdttr 
itr  ja 10
45 Anders
Kristian
/ . 15 S.b. Søren Kristian
Ingeborg Ma
ria Nielsdttr
itr  ja 10
46 Jakob Kristian / . 15  Nors Lars Smed
Ane Kristine
Xstsdatter
itr ja 10
47 Anders
Kristian
ibid       Krist Anders:
Maren Kri-
stensdatter
itr ja  10
48 Dorthe
Karolina
. 7 Kjøb.
Havn
Anders Malle
Bolette
Nielsdatter
itr ja  10
e72b


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1816

e73a

152                                                               4748.Fortegnelse
                                   over Børn i Nors og Tved Sogne vaccinerede 1816.

No Navne Kjøn Al-
der
Føde
sted
Forældre
Sundh
til
stand
Attest
med-
delig
Att.
Dat.
Anmrk
M Q
1. Ane Maria . / ½  Nørbye Lars Troldborg god ja d 2. Septmbr

Samtli
ge vac
cinerede
d 26de
August
1816
af Hr
Districts
Chirurg
Witten-
dorph
i Thystd
2. Peder Krog . Dto Kjeld Pedersen do ja do
3. Karen Hestkjær . Dto Peder Balle do ja do
4. Dorthe . / ½ Sønderb. Søren Kjær do ja do
5. Karen . Hinding Niels Bunk do ja do
6. Anders . do Thom: Jesprsn do ja do
7. Magrete . do Christ. Stephns do ja do
8. Dorthe Catrina . do Dto do ja do
9. Ane Maria . 14 do Anders Bunk  do ja do
10. Bertel / . 14 S.B.  Søren Christian  do ja do
11. Maren
Catrina
. Nors            Christen
Wilsbøl 
do ja do
12. Christen
Westergaard
do Lars Pe-
dersen
do ja  do


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1818

                                      4749.Fortegnelse                                                                   153
over  Børn  i  Nors  og  Tved  Sogne  vaccinerede  1818.

No Navne Kjøn Al-
der
Fødested Sundh
til-
stand
om
att
med
delt
Att
Dat
Forældre An
merkn
M Q
1. Johan Jacob / . 14 SB Tved S god    ja     Aug
d 17 
Søren Christian
2. Christian . 12 do do ja 17 do
3. Christian Lassen . do do ja do do
4. Søren Jensen . 22 Ballerum do ja  do  Jens Pedersen
5. Peder Kolkjær / . Skjelsgaard do ja do Thom: Larsen Klit
6.   Lars Christian . Ræhr do ja do Niels Jensen uægteB
af Inger Maria
7.  Dorthe . 1 SB. do ja do  Anders Kjærgrd
8. Maria . do Udsl: ja do Bertel Jepsen
9. Mariane . do reen ja  do Christen Harboe
10  Bodil Maria . do do ja  do  Søren Jensen = uægte B af Else Marie Mariusdtr
11 Christen . do do  ja  do Anders Smed
12 Karen . Hinding do ja do Jens Christian
13  Jens Christian . do do ja do do
14  Søren Christian / . S.B. do ja  do Christen Sørensen
15 Kirsten .  /  ¾  Hinding do ja do Thom: Jesprsen
16  Christiane .  /  ¾ do do ja do Christen Gade
17  Ane Johanne . 2 do  do ja do do
18  Maria . do do ja do Niels Bunk
19  Anders / . 2 Worring do ja do Lars Frost.
20 Helvig . Hørdum do ja do  Jens Peders. Kræmmer
21 Karen . / Worring do ja do  Jens Frøkiær
22  Maren . / Hinding do ja do Christen Stephansen.
   
      
e73b


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1818


e74a 154                                         Nors og Tved S. vaccinerede 1818

No Navne Kjøn Al-
der
Fødested Forældre Sundh
tilstd
om
att
med
delt
Att
Dat.
Anmerkn
M Q
23 Karen . Nors Lars Frøkjær god ja Aug
d 17
24 Johanne Maria . / do Peder Christian do ja do
25 Peder . do do do ja do
26 Jens . do Christen Ager-
                 holm
do ja do
27 Christen / . ½ do Jens Smed do ja do
28 Ane Catrine . do do  do ja do
29 Niels / . do Lars Westergrd do ja do
30 Christiane . do  Jacob Bojesen do ja 25 ejusd.
31  Jens Christian  . ¾  Hinding Søren Christi-
an Sk[.]lle 
    do     ja     25
32 Ane Kirstine . 1½  S.B. Gl Peder Smed do ja do
33 Peder Christian .  9  Hinding Morten Pedersen do ja do uægte B
34 Jens   - . N.B. Jens Lassen
Kløv
do ja do
35 Niels Christian / . do  Jacob Nielsen do ja do
36 Jens / . Nors Peder Christ. Jørgensen do ja  do x

                  - Samtlige vaccinerede af Hr Districts-Chir-
                      urg Wittiendorph i Thisted    -   x med attest
                                                                            25 August -


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1820

4750.Fortegnelse over de i Nors og Tved vaccinerede 1820                   155
No Navne Kjøn Al-
der
Fødested Forældre Sundh
tilstd
att
med
delt
Attest
Dat.
Anm
M Q
1 Karen . Ballerm Christ: Daniels frisk ja 8 August
2 Anders Christian / . ibid do do ja do
3   Ane Hedevig . Nors N.Chr. Stæhr  do ja do
4 Lars Christian / . Skjelsgrd Thomas Klit  do ja do
5 Jens / . Ballerm Ole Tunge do ja  do
6 Christen / . 2 Nørbye Niels Harboe do  ja  do
7 Anders . 6 Kaastrup Povl Smed  do ja do
8 Peder Christian . 2 Nors Christ: Bunke do  ja do
9 Jens / . Worring And: Skomager do  ja do
10 Ane . / do do do ja  do
11 Maren Kirstine . Thisted Christiane
Niels Smeds Søster
do ja do uægte B
12 Anders / . Worring Jens Frøkjær do ja do
13 Karen . Nørbye Kjeld Peders: do ja do
14 Maren . / 4 Nors Niels Lund do ja do
15 Mette . Nørbye N.Chr.Troldborg  do ja do
16 Hanne . Nørbye Christen Brandi do  ja do uæ B
17 Ane Cicilia . Hinding Povl Havre  do ja  do
18 Jens Christian . do do do ja do
19 Ane Maria . / 7 do do do  ja do
20 Niels Christian / . do Daniel Christens: do ja do
21 Christen . 16 Ballerm Peder Gasberg do ja do
22 Dorthe / 7 Nors Mads Morsing do ja do uæ B
23 Christen . Hinding Peder Nørgrd  do ja do
24 Stephan Christian / . 1½  do Christ: Stephns: do ja do
25 Kjeld / . Worring Christ: Kjeldsen  Udsl ja do
26 Lars Christian . do do do ja do
e74b


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1820

e75a

156.                                         vaccinerede i Nors og Tved  1820 -

No Navne Kjøn Al-
der
Fødested Forældre Sundh-
tilstd
atte
med-
delt
Att
Dat

Anm

M Q
27 Maren Cathrine . Nors Jacob Bojes:  frisk ja 8 August
28 Riborre . 15 Resen Ped: Larsen do ja do
29 Niels Christian . Kjøge Christ: Gravesen do ja  do
30 Peder Westrgrd  . 6 Diggaard Christ Thoms: do ja 14de uægte 
31 Ane Kirstine . 11 Hinding Hinding    Povl do ja do do   
32 Ane Maria . 3 Ræhr Jens Tousgrd do ja  do
33 Peder Søe . Hinding Jens Christian do ja do
34 Niels Christian . 5 do do do ja do
35 Anders Westergrd / . 1 Nors Lars Wstgrd do ja do
36 Niels Christian / . Sønderb Jens Christian do ja do
37 Dorthe Cathrine . Nørbye   And: Glarmstr do ja  do
38 Niels Christian . do Jeppe Nielsen do ja do
39 Jens Christian / . 12 Thorsted Christ: Jensen do ja do
40 Christen . N.B. Niels Christ: Troldborg do ja do
41 Peder Christian . 2 Worring Ped: Clemens: do ja do
42 Christiane . Nors Niels Lund do ja do
43 Jespar . 1 Hinding Thom: Jesprs do ja do
44 Peder Nørgaard  . do Peder Nørgrd do ja do

                            Samtlige vaccinerede af Hr Districts-
                             Chirurg Wittendorph i ThistedSognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1822

                   4751.Fortegnelse over Vaccin: i Nors og Tved 1822                                  157
                                                                                  vacc: d 22 July
No Kjøn Al
der
Navne Fødested Forældre Sndh
tilst
Att
med
delt
Att:
Dat:
Anmrk
M Q
1 . 13 Else Marie Nors Povl Agerholm god ja 30 July
2 . 1 ¾  Søren Nors N.Chr. Stæhr  do ja do
3 / . 4 Niels Christian Worring Christen Klit do ja do
4 . Jacob Nors Jens Tousgrd do ja do
5 . Maren Diggaard Anders Christens do ja do
6 . / 2½  Kirsten do do do ja do
7 . 3½  Jensine do Jens Dige do ja do
8 / . 7 Jens do  do do ja do
9 / . ½  Jørgen Christian Nors Niels Baun do ja do uægte
10 . 1½  Anders Christian Nors Lars Frøkjær do ja do
11 . / Ellen Nors Peder Bertelsen do  ja do
12 . / Else Maria do do do ja do
13 . Dorthe S.B. Christen Kjær do ja  do
14 . 2 Ane Magrethe S.B. Peder Smed do ja do
15 . 2 Niels S.B. Anders Kjærgrd do ja  do
16 . Anders Christian Nors Jacob Bojesen do ja  do
17 / . ½  Jens Christian Nors Christen Agerholm do ja  do
18 . / Dorthe Nors Anders Christensen Bjerregrd do  ja do
19 . / Karen S.B. Jacob Sund do ja  do
20 / . 10  Lars do do do ja do
e75b


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1822

e76a 158                             vaccin: i Nors og Tved 1822 d 22 July


No Navne Kjøn Al
der
Fødested    Forældre Sndh
tilst
Att.
med
Att:
Dat:
Anmrk
M Q
21 Ane Elsebeth . Worring Søren Smd god ja 30    Julij
22 Anders Christian . S B Niels Kjær do ja do
23 Mariane  . Hinding Peder Chri
stian Anders
do ja do
24 Anders / . 7 do do do ja do
25 Christen Michels . Nørbye Anders Harboe do ja do
26 Maren . / 9 Hinding Christen  Hammer     do ja do
27 Johanne Caroline . / ½  Nors Niels Lund  do ja do
28 Edvald . 2 Nors Niels Christian do ja do uægte
29 Søren . [.] Hinding Jeppe Chri-
stian Brix
do ja  do
30 Søren / . [.] Hind Povl Chri-
stian Havre
do ja do
31   Maren Kirstine . Hinding Søren Chri-
stian Pedersen
do ja do
32 Maren . Worring Christen Klit  do ja do
-
                          -  Samtlige vaccinerede af Hr Districts-

                                                             Chirurg WittendorphSognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 18244752.
Fortegnelse over vaccinerede i Nors og Tved Sogne d 9 Julij 1824                    159.
No Navne Kjøn Al
der
Fødested Forældre S:
tilst
Att:
medd
Att:
Dat:
Anmekr
M Q
1 Christiane . / 5 Søegaard Karen Jepsdttr god ja 17 Juli uægte 
2 Bertel / . 1 Sønderbye Anders Kjærgrd do do do
3 Povl Christian / . 10 Ballerum Magrethe Jørgsdttr do do do  uægte B 
4 Else Cathrine . / 1 Worring Anders Christ: Bjerregaard do do do
5 Otto Christian / . Nors N.Chr: Stæhr do do do
6 Maren . / Nors Anders Stephns do do do
7 Maren . 1¾  Worring Jens Peders:Thon  do do do
8 Christian . Nors Christen Hyldgrd do do do
9 Anders / . ¾ do do do do do
10 Maren . do do do do do
11 Søren / . Worring Jacob Bunk do do do
12 Ane Cathrine . Nors Christen Bunk do do do
13 Niels / . 2 Hinding Daniel Christesen do do do
14 Ane-Lisbeth
Olrica
. Hillerslev Jens Mariusen do do do
15 Marius / . Sønderbye Christen Marius do do do
16 Jens Christian  / . Hinding Jeppe Brix do do do
17 Karen Maria . Sønderbye Caspar Christian do do do
e76b


Sognepræst Knud Kristian Høyer
Vaccinerede i Nors og Tved 1824

e77a 160.                         – vaccinerede i Nors og Tved S: d 9. Julij 1824
No Navne Kjøn Al
der
Fødested Forældre Sndh
tilst
Att.
med
Att:
Dat:
Anmrk
M Q
18 Povl . 2 Hinding Christ: Stepnsen god ja 17 Julij
19 Maren . / 2 Nørbye Kjeld Pedrsen do do do
20 Karen . / 1 Ballerum
Mølle
Christen
Brandi Jensen
do do  do
21 Ane      / ½ Nørbye Jacob An-
ders: Kollerup
do do do
22 Johanne Maria . do do do do do
23 Niels . 10 Sønderbye Else Maria
Mariusdttr
do do do
24 Peder Christian / . Hinding Niels Snedker do do do
25 Thomas . 15 Ballerum Peder Gasbrg do do do
26 Maren Catrine . 2 Worring Jens Frøkjær do do do
27 Povl Christian . 10½ Ballerum Magrethe
Jørgensdttr
og Jens Ketils
do do 24 Junij NB
vacc: d 14 Junij
i Hillerslev


vide porro Pag: 259 pro Anno 1825 os. frSognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1781-82


                         Copulerede i Nors-Sogn                         161.
                                         1781.
4753.d: 25. Maij bleve Christen Smid og Mette Christensd:
Skaarup Copul: Forlovere Christ: Skaarup og Jens
Kirke i Hundborg.
4754.d: 28. Serptbr: bleve Jens Christens: Bak og Maren
Andersd: Lynge copulerede, Forlovere Christen
Westergrd i Taarstæd og And: Nielsøn i Nors.
4755.d: 20 octbr: bleve Niels Jacobs: Traad og Dorethe
Maria Christensdtr: copul: Forlovere Christen
Jellesøn og Jens Mariager i Hinding.
4756.d: 17 Novembr: bleve Peder Peders: Thon og Maren
Jensdtr i Worring copul: Forlovere Lars Berthels:
i Tilstæd og Niels Rasch i Worring.

                                      1782

4757.d: 5. Febr: bleve hr: Controleur Thomas Widebech af
Thistæd og Jomfr: Jespare Klein copul: De hafde
Kongl: Bewilling
4758.d: 16. dito bleve Niels Nielsøn og Kirsten Chri-
stensdtr: i Nors copul: Forlovere Niels Laurids:
og Anders Nielsøn i Nors.
4759.d: 22. dito bleve Christen jensøn af Tinstrup og
Maren Pedersdtr: Leerhøy copul: Forlovere:
Peder Christens: Leerhøy og Thomas af Torp.
e77b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1782-84

e78a
162.
4760.d: 29 Junij bleve Anders Christens: og Ane Lynge
copul: Forlovere And: Niels: og Ch: Glarmest: i Nors
4761.d: 9de Julij bleve Anders Christens: af Nørhaa og
Karen Marie tien: i Nors i Prst: copul: Forlovere
Jens Poulsøn i Aarup og Peder Niels: af Madsbøll.
4762.d: 27 Septbr: bleve Anders Mariusøn og Ane
Marie Christensd: copul: Forlovere Marqvor i
Tved-Sogn og Anders Hule i Nors.
4763.d: 18 octbr: bleve Sr. Niels Nandrup og Jomfr: Hedevig
Curtz copulerede. Kongl: Bevilling.
4764.d: 15 Nov: bleve Christ: Sand af Øster-Wannet og
Johane Christensd: Lund copul: Forlovere
Lars Sand i Tved-Sogn og Christ: Lund i Worring.

                             1783
4765.d: 28 Febr: bleve Christen Anders: i Tinstrup og
Maren Christensdtr: copul: Forlovere Jens Sø-
rensøn i Smedgaard og Ivar Neerg: i Tinstrup
4766.d: 11 Nov: bleve Elias Joh: Bileman og Bodild
Larsdtr Traad copul: Forlovere Lars Traad
og Jens Hove I Hinding.

                             1784
4767.d: 26 Junij bleve Jens Hvass og Ellind Christ:
copul: Forlovere: Salomon i Skorup og
Poul Nielsøn i Kaastrup


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1784-86

                                                                            163
4768.d: 20 Nov: bleve Peder Bunk og Johane
Kirstine Andersd: copul Forlovere: Jens Bunk
og Stephan Andersøn i Hinding.
4769.d: 25 Nov: bleve And: Christens: Leerhøy og
Enken Dorethe Jensdtr: i Hinding copul: Forlovere
Jens Frantzsøn i Tinstrup og N: Bierreg: i Hind:

                                  1785
4770.d: 1 Febr: bleve Peder Christian Westergrd og
A: Kirstine Hvistendahl Biering copul: Forlovere
Sr: Biering og And: Frøekiær i Worring.
4771.d: 22. Julij bleve Christen Tolbøll og A: Kirstine
Westergaard cop: Forlovere Poul Wilsbøll, [..]ij
kongl: Bevilling som beslægtede.
4772.d: 3. Dec: bleve Lars Østergrd og Karen
Andersdtr I Worring copul: Forlovere Niels
Skræder I Nors og And: Frøekiær i Worring.

                                 1786
4773.d: 4. Martij bleve Willads Kong og Ane Anthonisd:
i Hinding copulerede, Forlovere – Anthon og Jens
Bunk i Hinding –
4774.d: 21. April bleve Peder Bonderup og Ane Wester-
gaard copulerede. Forlovere Jeppe Brix af Wester-
Thorup og Anders Frøekiær i Worring.
4775.d: 19. Aug: bleve Peder Christensøn og Karen Christensd:
copulerede: Forlovere Christen Christens: af Gud-
næs og Christen Knudsøn i Wordinggrd-
e78b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1786-87

e79a
164.
4776.d: 3. Dec: bleve Christen Søeborg og [..] Kirstine
Hove copulerede, Forlovere Christen Klow og
Poul Hove i Hinding.
4777.d: 4. Dec: blec Christen Bierregrd og Dorethe
Andersdtr: copulerede, Forlovere Salomon
i Baun og Jens Christensøn i Søegrd.
4778.d: 8 Dec: bleve Peder Jepsøn Westergrd og A: Jepsd:
Dige copulerede, Forlovere Sr: Jens Tøf-
ting og Jens Christensøn i Søegaard.
4779.d: 15 Dec: bleve Anders Christens: Wilsbøl og Dorethe
Christensd: copulerede, Forlovere Sr: Christian
Gudichsøn fra Tandrup og And: Sallingboe i Thaarst:

                                   1787
4780.d: 27. Januarij bleve Poul Østergrd og Magrethe
Michelsdtr copulerede, Forlovere Niels Dige
i Kiærgaard og Lars Søe i Hinding.
4781.d: 9 Febr: bleve Lars Christ: Anders: og Enken
Maren Ørgaard copulerede med Bevilling
4782.d: 2 p Pasch: bleve Anthon Jørgensøn og Kirsten
Pedersdtr copulerede, Forlovere Willads
Konge og Lars Søe –
4783.d: 14. Julij bleve Peder Nielsøn og Dorethe Chri-
stensdtr copulerede: Forlovere: Christen
Thøgersøn og Niels Nielsøn i Hinding.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1787-88


                                                                                     165
4784.d: 28. Julij bleve Jeppe Andersøn og Maren Simons-
dttr: copulerede, Forlovere Anders Jepsøn
og Simon Smid i Nors
4785.d: 10 Nov: bleve Jacob Jensøn Lynnerup og Ane Ma-
rie Nielsdtr copulerede, Forlovere Niels
Boesøn og Poul Hove i Hinding.
4786.d: 2 Dec: bleve Poul Kiil og Ane Kirstine Jensdtr:
copulerede, Forlovere Peder Pedersøn og An-
ders Frøekiær i Wording.

                            1788.
4787.d: 2. Febr: bleve Christen Jensøn Ørgrd af Schindrup
og Karen Marie Søe copulerede, Forlovere Peder
Baun i Schindrup og Anders Frøekiær i Worring.
4788.d: 11 Martij bleve Peder Nielsøn og Dorethe Ma-
rie Nielsdtr: copulerede, Forlovere Niels Boes:
i Hinding og Lars Østgrd i Worring.
4789.d: 13 Martij bleve Anders Haw og Kirsten
Andersd: copulered, Forlovere Ole Chri-
stens: Klitmøller og Anders Jepsøn i Nors –
4790.d: 12 Julij bleve Simon Christensøn og Maren Pe-
dersdtr: copulered, Forlovere: Christen Stoyholm,
af Giersbøll, og Christen Dahl af Nors.

4791.Efter Begiæring af Christen Andersøn og
Ingeborg Cathrine Mortensdtr her i Nors
e79b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1788-

e80a
166
hvilke bleve Trolovede d: 9 Julij sidstafvigte
blev med fælles Samtykke og i Allernaa-
digst Medhold af Forordningen de dato
d 19 Febr: 1783 – ægteskabs løftet ophævet
imellem forandmældte, hvilket
bevidnis under deris, min og Med-
hiælperis hænders underskrift.
Christen Andersen     Ingeborre Katrine Mortens
                                                      datter.
Hvass
Anders Frøekier     Kristen Tøgersen

4792.d: 25 juli bleve Anders Bunk og Magrethe Harboe copu
lerede, Forlovere: Jens Bunk og Christen Harboe

4793.d: 11. octbr: bleve Niels Christensøn og Ane Andersdtr:
copulerede, Forlovere Christen Knudsøn og
Jeppe Andersøn.

4794.d: 14 Novembr: bleve Christen Grøntoft og Karen Nielsd:
copulerede: Forlovere: Anders Nielsøn i Skjold-
borg og Anders Frøekiær.

4795.d: 20 Decembr: bleve Christen Andersøn og Maren
Christensdtr Bunk copulerede, Forlovere:
Jeppe Andersøn og Anders Frøekiær.Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1789-90

                                                                                    167
                                     1789
4796.1 d: 10 Januarij bleve Carsten Larsøn og Else Catri-
ne Andersdtr: copulerede Forlovere Anders
Frøekiær og Christen Bieregaard.
4797.2 d: 21 April bleve hr: Laurids Fuglsang og Jomfr: Ane
Marie Hansen copulerede
4798.3 d: 12 Junij bleve Berthel Norntoft og Karen Skaa-
rup af Westergrd copulerede med Bevilling.
4799.4 d: 24 Julij bleve Peder Christensøn og Dorethe Skaa-
rup copulerede, Forlovere Christen Knudsøn i
Wordingrd og Jens Christensøn i Skaarup –
4800.5 d: 26 Septbr: bleve Jens Skaarup og Ane Dige copule-
rede, Forlovere Jens Søegaard og Peder [Kudsk]
4801.6 d: 13 octbr: blev Anders Hvass og Frøcken Sophia
Cathrine Dyssel copulerede.
4802.7 d: 31 octbr: bleve Christen Østergrd og Maren
Notler copul: Forl: Poul Søe og Niels Endvolds:

                                       1790
4803.d: 21 Febr: bleve Anders Jacobsøn og Johane Michelsdtr:
copulerede. Forl: Jacob af Kallerup og Mich: Harboe i Nors.
4804.d: 23. Martij bleve Niels Pedersøn og Marie Jacobi
Biering cop: Forl: Sr: Biering og Christian Madsøn
4805.d: 10 April bleve Christen Søe og Ane Harboe copu-
lerede, Forl: Poul Søe og Christen Harboe.
4806.d: 28. Septbr: bleve Thomas Hvass og Maren Jensdtr: copu-
lerede, Forlovere Anders Hvass og Jens Søegrd-
e80b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1790-91

e81a
168.
4807.d: 13 Nov: Bleve Peder Krog og Else Lund
copul: Forl: Thomas Lund. Ch: Bieregrd.
4808.d: 11. Dec: Bleve Ole Flade og Bodil Traad
copul: Forlovere: Lars Traad og Jacob Skrædder.

                                 1791
4809.I Overværelse af mig og mine underskrefne
Medhiælpere vare Michel Andersøn Harboe
og Anna Madsdaatter, hvilke begge bleve
Troelovede d: 17 april a: c: her indkaldede
og med fælleds Samtykke begiærede de-
ris Egteskabs Løfte ophævet, hvilket og
i Allernaadigst medhold af Forord-
ningen da Dato 19 Febr: 1783 blev ophæ-
vet og bevidnes under deris og vore
hænders underskrift – Nors Prstgrd
d: 21 Maij 1791.
Michel Andersen          Ane Madsdtr:
                                Hvass
Anders Frøekier    Christen Thøgersen

4810.d: 21 Junij bleve Peder Laugesøn af Hundborg og
Maren Christensd: Harboe af Nors copulerede.
Forlovere: Jens Svendsk af Hundborg og Christen
Harboe i Nors.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1791-93


                                                                              169
4811.d: 9 Julij bleve Jens Christian Madsøn og
Ane Kirstine Jacobsdtr: copulerede, Forlo-
vere. Mads Bedstæd og Stephan Møller.
4812.d: 12. Nov: blev Niels Stephansøn og Maren Si-
monsdtr: copulerede Forlovere Stephan
Møller og Simon Smid af Nors.

                                       1792.
4813.d: 1 Junij bleve Christen Bunch og Ingeborg Ørgrd
copulerede, Forlovere Erich Ørgrd og Jens Bunch.
4814.d: 28 Julij bleve Niels Michels: og Mette Frost copu-
lerede, Forlovere Niels Frost og Niels Østgrd i Skioldborg
4815.d 22. Septbr: bleve Peder Dahl og Karen Frost copulerede
Forlovere Niels Frost og Povel Dahl.
4816.d: 2. Nov: bleve Christ: Neergrd: og Johane Bieregrd
copulerede – Forlovere hr: Brasch – Poul Bunch
4817.d: 17. Nov: bleve Simon Christens: og Maren Nielsdtr
copul: Forlovere Niels Skrædder. And: Frøekiær
4818.d: 24 Nov: bleve Ib Dahl og Ane Frost copul:
Forlovere – Niels Frost og Peder Dahl.
4819.d: 27. Nov: bleve Mads Peders: og Maren Christd:
copul: Forlovere: Svenning Gudichs: Jens Sarup.

                                   1793.
4820.d: 25 Maij bleve Jens Jacobsøn og Dorethe Cath: Andersdtr:
copul: Forlovere Jacob Tudkiær og Jens Sørensøn.
e81b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1793-94

e82a
170.
4821.d: 1 Junij blev Anders Jensøn Skomager og
Ane Marie Christensdtr: copulerede, Forlove-
re Christen Skomager og Christen Jellesøn.
4822.d: 8 Junij bleve Anders Horsfeld og Kirsten
Stephansdtr: copulerede Forlovere – Jens
Harkiær i Hundb: og Stephan Møller.
4823.d: 9 Novembr: bleve Christian Chjristens: og Kirsten
Christensdtr: Dahl copul: Forlovere Mads
Ubbesøn af Nestrup og Anders Frøekiær.
4824.d: 23. Novembr: bleve Christen Nielsøn og Dorethe An-
dersdtr copulerede, Forlovere Niels Skræ-
der og Peder Lynge.


                               1794.
4825.d: 10 Januarij blev Lars Westgrd og Ane Christensd:
copul: Forl: Christen Grøntoft og Jens Sarup.
4826.d: 18 dito bleve Jens Harboe og Ingeborg Søe
copul: Forl: And: Frøekiær og Poul Østergrd.
4827.d: 29 Martij bleve Peder Lynge og Karen Maria Bunch cop:
Forlovere Anders Frøekiær og Christ: Bunch.
4828.d: 9 Dec: bleve Christen Hinding og Karen Michelsdttr:
copul: Forl: Christen Knuds: og Berth: Ch: Hansøn.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1795-


                               1795                                     171.
4829.d: 11 Martij blev Jens Helleberg og Zidsel
Nielsdtr: copulerede, Forlovere Christen
Hule i Thaarst: og Poul Clostergaard-

4830.d: 30 Maij bleve Niels Anthoniesøn og Kirsten
Simonsdtr copulerede, Forlovere Simon
Smid og Stephan Møller.
4831.d: 23. octbr: bleve Christen Kiærgrd og Kir-
sten Bieregrd copulerede, Forlovere, Niels
Dige og Christen Bieregrd.
4832.d: 31 octbr: bleve Christen Knackergrd og Ane
Madsdtr: copulerede, Forlovere, Lars Wilsbøl
og Anders Hule.
4833.d: 28. Nov: bleve Søren Nielsøn og Ingeborg Ca-
thrine Mortensdtr: cop: Forlovere Sr: Biering
og Niels Skrædder.
4834.d: 5. Decemb: bleve Jens Hyldgrd og Mette Ca-
trine Hvass cop: Forlovere Provsten og
And: Hyldgrd.
4835.d: 8 Dec: bleve degnen E: Christ: Hvass og Jomfr:
Zidsel Marie Biering cop: Forlovere Provsten
og Sr: Biering.
e82b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1796-98

e83a
172.                          1796.
4836.d: 28 Maij bleve Christ: Hinding oh Ane Lund cop:
Forlovere Berth: Christian og Ole Lund.
4837.d: 9 Julij bleve Ole Lund og Ane Dahl copulerede,
Forlovere Christen Lund og Peder Dahl.
4838.d: 23. Julij bleve Jens Michels: og A: Kirst: Traad
copul: Forlov: Ped: Jørgens: i Sioring og N: Traad.
4839.d: 12 Nov: blev Søren Schaarup og Karen Marie Hyldgrd cop:
Forlovere Jens Schaarup og Anders Hyldgrd.
4840.d: 17. dec: blev Lars Peders: Lynge og A: Marie Andersd: cop:
Forlovere Ped: Peders: i [.]adst: og And: Niels: i Nors.
                                   1797
4841.d 24 Martij blev Christen Nielsøn i Hinding
og Kirsten Nielsdtr: cop: Forlovere:
Anders Nielsøn og Berth: Christian
4842.d: 2 Dec: bleve Lars Nielsøn og Mette Pedersd: cop:
Forlovere Poul Østgrd og Christ: Skrædder –
                                    1798.
4843.d: 15. Febr: bleve Lars Frost og Kirstine Wester-
gaard copul: med Bevilling som beslægtede.
4844.d: 26 april bleve Lars Smid og Ane Kirstine Traad
copul: Forlov: Niels Smid og Niels Jacobsen
4845.d: 12. maij bleve Ped: Thomsøn og Ane Madsd: cop:
Forlovere Ch: Thoms: og And: Madsøn.
4846.d: 19. maij bleve Christ: Lyng og Johane Jensd: cop:
Forlovere Jens Jepsøn og Ped: Lynge


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1798-99


                                                                                            173
4847.d: 2. Junij bleve Christ: Gade og Maren Hyldgrd cop
Forlovere And: Hyldgrd og Jens Gade

4848.d: 7 Junij bleve Christ: Baun og Maren Dige cop:
Forlovere Peder Baun og Christ: Søegrd.

4849.d: 17. octbr: bleve Niels Bunch og Karen Søe cop:
Forlovere Christe Bunch og Lars Wilsbøl.

                                     1799
4850.d: 21 Septbr: andmældte sig til Egteskab En-
ke-Manden Thomas Christensøn af Tved-Sogn
og Maren Mortensdtr Kløvborg af Nors. For-
lovere Christ: Knudsøn af Wordinggrd og And:
Nielsøn af Nors.

4851.dito dag Enke-Manden Christ: Nielsøn Møller
af Klow og Maren Christensd: Traad i Hinding
Forlovere Sr. Biering og Simon Smid jun. i Nors.
4852.d: 6. octbr: Enke-Manden Christ Bunch og
Ane Marie Povelsdtr i Nors Forlovere
Lars Wilsbøll og Peder Bunch i Nors
4853.dito dag Poul Simonsøn og Birgithe Marie Ste-
phansdtr. Forlovere Simon Smid og Stephan Møller.

4854.d: 19 octbr: bleve Christ: Møller og Maren Traad copul:
4855.d: 2 Nov: bleve Christ: Bunch og A: Marie Wilsb: copul:
e83b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1799-1800

e84a
174.
4856.d: 9. nov: blev Poul Smid og Birg: M: copulerede

                           1800.
4857.d: 27. Septbr: andmældte sig til Egteskab
Jens Sand og Mette Edvartsdtr: af Tved
Sogn, Forlovere Jacob Sand og Edvart.
4858.d: 3 octbr: ligeledis Christen Lund og
Enken Ellind Christensd: Forlovere
Sr: Biering og And: Bach i Hinding.
4859.d: 4. octbr: ligeledis Jens Mariager og Ane
Svendsk. Forlovere Jacob Biering og
Anders Skoemager –

4860.d: 5. octbr: ligeledis Christ: Graversøn og Ma-
grethe Jensdtr: Forlovere Lars Frost og
Jens Olesøn.
4861.d: 18. octbr: ligeledis Berthel Lauridsøn og
Dorethe Jensdtr: Forlovere Jens Høeg
og Jens Sarup

4862.d: 1. Novembr: bleve Christ: Lund og Ellind
Christensd: copulerede.
4863.d: 8. dito bleve Christ: Gravers: og Magrethe
Jensdtr copulerede.
4864.d: 18 dito Jens Mariager og Ane Svendsk.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1801-03


                           1801.                                       175
4865.d: 1 octbr: andmældte sig til Egteskab
Christen Møller og Maren Knakergaard – For-
lovere And: Hule og Christ: Knakergrd –
4866.d: 24. octbr: andmældte sig ligeledis
Michel Andersøn af Schinnerup og Kirsten Døvhule,
Forlovere. Michel Jensøn og Peder Døvhule.
4867.dito dag Peder Jensøn af Hillerslef og Maren
Poulsdtr: Bunch af Hinding – Forlovere
Christen Neergrd og Christen Kiærgaard –
4868.d: 13 Nov: Anders Søe og Johane Bunch af
Hinding. Forlovere And: Niels: og Ped: Bunch –
4869.d: 24. octbr: bleve Ch: Møller og Maren Knakerd: cop:
4870.d: 21 nov: bleve Michel Anders: og Kirst: Døvhule cop:
4871.d: 28. dito bleve Ped: Nørgrd og Maren Bunch: cop:
4872.d: 12. Dec: bleve And: Søe og Johane Bunch copul:

                        1802
4873.d: 14 Maij andmældte sig til Egteskab Johan Knudsøn
af Ræhr og Maren Kirstine Langrd – Forlovere
Sr: Biering og Peder Søe i Wixøe – copul: i Tveds Kirke

                         1803
4874.d: 8 octbr: andmældte sig til Egteskab Lars Frost
af Worring og K: Marie Westgrd af Nors. Forlovere
Christ: Grøntoft og Anders Frøekiær.  kom ikke
    videre. Pigen blev omsindet.
4875.d: 22. octbr: bleve Søren Frøstrup og Inger Marie
Møller copulerede. Forlovere Niels Skrædder af Nørhaa
og Jens Broe af Klitmøller.
e84b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1803-04

e85a 176-
4876.d: 8. Nov: andmældte sig atter til Egteskab
Lars Frost og Kirsten Poulsdttr: Forlovere
Anders Frøekiær og Christen Kiærgaard –

4877.d: 19 Nov: andmældte sig til Egteskab Jens
Pedersøn Smid og Kirsten Pedersdttr Forlovere
Peder Smid og Christen Grøntoft
4878.d: 6. Dec: bleve Jens Smid og K: Pedersd: copul:
4879.d: 10 Dec: bleve L: Frost og K: Poulsd: copul:

                            1804.
4880.d: 28 Januarij andmældte sig til Egteskab Lars
Pedersøn og Inger Larsdttr Forlovere
Christ: Grøntoft og Peder Kudsk, -

4881.d: 4 Februarij andmældte sig til Egteskab
Christen Stephansøn og Karen Pedersdtt.
Forlovere Stephan Møller og Poul Søe.
4882.d: 16 Febr: andmældt til Egteskab Niels Boesøn
og Maren Christensd: Forlovere. Sr: Biering
og Christen Grøntoft.

4883.d: 25 Febr: bleve Lars Pedersøn og Inger Larsdttr: copulerede
4884.d: 3 Marts bleve Christ: Stephans: og Karen Pedersd: copul:
4885.d: 24 Marts bleve N: Boesøn og Maren Christd: copul:
4886.d: 10 apr: bleve Sr: Holst og Maren Housgrd cop:


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1804-05


                                                                                       177-
4887.d: 15. Septb: andmældte sig til Egteskab Frants
Simonsøn og Ane Stephansdttr: Forlovere
Stephan Møller og Poul Smid –
4888.d: 13 octbr: andmældte sig til Egteskab
Niels Nielsøn Lund og Ane Poulsdttr Bunch
Forlovere Christ: Lund og Peder Nørgaard
4889.d: 20 octbr: ligeledis Christen Jensøn og
Ane Marie Jensdttr i Hinding – Forlo-
vere Poul Søe og Peder Dahl.
4890.d: 27 octbr: bleve Frants Smid og A: Møll: cop:
4891.d: 3 Nov: andmældte sig til Egteskab Peder
Møller af Febberstæd og Ingeborg Larsdttr:
Forlovere Christ: Møller og Anders Søe.

4892.d: 10 nov: bleve Christ: Svinborg og A: M: Jensdtr: copul:
4893.d: 17 nov: bleve Niels Lund og A: Bunch cop:
4894.d: 1. Dec: bleve Ped: Møller og Ingeborg Larsd: cop:

                                     1805.
4895.d: 10 Januarij andmældte sig til Egteskab Niels
Christian Johansøn og Maren Jensdtr: Bunch, For-
lovere Søren Christian og Thomas Klitt –
d: 16 Febr. disse copulerede i Tveds Kirke

4896.d: 17 Febr: andmældt til Egteskab Lars Pedersøn
Sarup og Christence Jørgensdttr – Forlovere
Jens Sarup og Ped: Christian Jørgensøn.
kom ikke videre. aflyst d 23 febr
e85b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1805-06

e86a 178-
4897.d: 13 octbr: andmældte sig til Egteskab Mads Lynerup
og Maren Stephansdttr: Forlovere: Stephan
Møller og Berthel Bunch –
4898.d: 3 nov: andmældte sig til Egteskab Enke-Manden
Peder Jespersøn i Hillerslef og Maren Christens-
dttr i Nors Forlovere Peder Nørgrd i Kaastrup
og Lars Smid i Nors –
4899.d: 16 Nov: bleve Mads Lynerup og Maren Stephans-
              dttr copulerede –
4900.d: 1 Dec: andmældte sig til Egteskab Kield
Jensøn og Ane Christensdttr – Forlovere
Christen Hammer og Willads Kong
4901.d: 14 Dec: bleve Ped: Jespers: og Maren Smid copul:
                                     1806
4902.d: 17 Januarij blev Kield og Ane Hammer copul:
4903.d: 7 Marts bleve J: Pallis: og A: Marie Frost copul:
4904.d: 7 Septb: andmældte sig til Egteskab Jens Christian
Madsøn og Magrethe Maren Jensdttr Forlovere
Mads Nielsøn og Christen Harboe.
4905.d: 23 octbr: andmældte sig til Egteskab Christen
Wilsbøll og Ane Frøekiær Forlovere
Lars Wilsbøll og And: Frøekiær.
4906.d: 25 octbr: andmældte sig til Egteskab Peder
Bondrup og Mette Marie Poulsdtr: Forlo-
vere Poul Nielsøn i Kaastrup og
Anders Hyldgaard i Nors
4907.d: 8 marts bleve Jens Pallisøn og A: Marie
Frost copul: Forl: Ch: St[..]toft og Ib Dahl.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Viede i Nors 1806-07


                                                                                   179.
4908.d: 15 nov: bleve Peder Bondrup og Mette
Marie Poulsdttr copulerede
4909.d: 29 nov: bleve Christ: Wilsbøl og Ane Frøek: cop:

                                         1807
4910.d: 23 maij bleve Hans Peders: Øsløs og Kirsten Poulsdttr: copul:
4911.d: 13. Septbr: andmældte sig til Egteskab Chri-
sten Hansøn og Maren Kiær. Forlovere
Poul Østergrd og Peder Nørgaard.
4912.d: 5 Septbr: andmældte sig til Egteskab
Christen Andersøn og Cathrine Marie
Christensdttr: Forlovere – Anders Hule
og Christen Knackergaard i Nors.
4913.d: 16 octbr: bleve Ch: Hansøn og Maren Kiær copul:
4914.d: 23 – octbr: andmældt til Egteskab Simon Chri-
stensøn og Johane Stephansdttr: Forlovere
Søren Skrædder og Stephan Møller
4915.d: 24 octbr: andmældt til Egteskab Thomas Jesper-
søn og Kirsten Nielsdttr: Forlovere Peder
Nørgrd i Kaastrup og Lars Frost i Worring –
4916.d: 31 octbr: bleve Christen Andersøn og Cathrine
Marie Knackergrd copulerede.
4917.d: 21 nov: bleve Simon Smid og Johane Stephansdttr
copul: […]andmældte sig til Egteskab d: 23 octbr:
4918.d: 28 nov: bleve Thomas Jespersøn og Kirsten
Bieregrd copulerede.
e86b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass (dør sept. 1808)
Viede i Nors 1808-

e87a
180
4919.No 1                    1808
[d.] 15 april andmældte sig til Egteskab
Povel Agerholm og Ane Catrine Hans:
dttr: Forlovere Søren Schaarup og
Christen Stephansøn.

4920.2/Den 17 September andmældte sig til Egteskab Mads
Christian Jacobsen Hillerslev, og Pigen Ellen
Kirstine Niels Datter i Schaarup – Forlo-
vere Peder Westergaard i Schaarup, og Jens
Schaarup – Copulerede den 5te November

4921.3/Den 1ste october andmældte sig til Egteskab
ungkarl Thomas Christian Ander-
sen Kornbek i Kaastrup, og Pigen
Karen Marie Peders Datter i Nors –
Forlovere Christen Grøntoft og
Thomas Pedersen i Kaastrup –
Copulerede i Kaastrup Kirke, den 29 october –

4922.No 4 Den 3 Nov: bleve Mads Christian Jacobsen
og Ellen Kirstine i Schaarup copulerede


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1809-
                                1809                                                      181
4923.den 23 Juny blev begiert Tillysning
fra Prædikestolen for Enkemand Niels Stefansen af Nors
til Indtrædelse i Ægteskab med Enken Ane Mads-
datter ogsaa af Nors – Som Forlovere var
2 undertegnede Mænd til stede med Forsikring
af Ægteskabet indgaaes med begge vedkommen-
des fælleds Samtyke og at ingen Hindring i
Henseende til Slægtskab herved har Sted.

    Nors Præstegaard Dat: ut supra
    Forlovere: Peder Kudsk  Christen Steffensen
          ægteviede d 19 august – 18094924.Den 15 Oktober blev begjeret Tillysning fra
prædikestolen for Ungkarl Peder Andersen Tunge
af Hillerslef til at indtræde i Ægteskab med Pigen
Karen Larsdatter Wiilsbøl af Nors Sogn og bye.
Tvende undertegnede Mænd vare tilstede med
Forsikring: at Ægteskabet indgaaes med begge
fornævntes fælleds Samtyke – saa og at ingen
hindring i Hensigt til Slægtskab herved har Sted –
    Nors Præstegd Dat: ut supra    Forlovere/
        Lars Wils  bøll    Christen Andersen
e87b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1809-

e88a 182                            1809

Foranførte bleve ægteviede i Nors Kirke d 18. Novbr.

4925.Den 22. Oktober begjeredes Tillysning fra Præ-
dikestolen for Enkemand Anders Poulsen Sme[d]
fra Rhær og Pigen Inger Mortensdatter af
Hinding for at kunde indtræde i Ægteskab med
hinanden. Undertegnede vare som Forlovere
tilstæde med Forsikring: at at ægteskabet er besluttet
med begge fornævntes fælleds Samtyke, og at
ingen Hindring i henseende til Slægtskab herved
har Sted – Dat: Nors Præstgd ut supra
Ægteviede i Nors Kirke
d 9 dsbr 1809    […..] Lund      Anders Søe

4926.Den 31 Oktober begjeredes Tillysning fra Prædikestolen
for Enkemand  Peder Jensen Bunk af Nors Sogn
og bye og Pigen Karen Marie Kristensdatter Ørgaard,
for at kunde indtræde i Ægteskab med hinanden.
Undertegnede vare som Forlovere tilstæde med
Forsikring at Ægteskabet er besluttet med begge
fornævntes fælleds Samtyke, og at ingen Hindring
i Henseende til Slægtskab herved har Sted –
    Nors Præstgd Dat: ut supra.    Envold Kristen-
                                             sen Ørgaard med paa-
                                                             holdt Pen.
ægteviede i Nors Kirke
     d 2 Desmbr 1809                    Anders Christensen


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1810-


                                     Aar 1810                                   183.

4927.Løverdagen d 27. January begjeredes Tillysning fra
Prædikestolen for Ungkarl Lars Jensen her af Nors
og Enken Inger Andersdatter af Worring for at
indtræde i Ægteskab med hinanden;og vare under-
tegnede tvende Mænd tilstæde med Forsikring: at Ægte-
skabet indgaaes med begge fornævntes fælleds Sam-
tyke, og at ingen Hindring i Henseende til Slægtskab
herved har Sted – Nors Præstgaard d 27. Jan: 1810

Forlovere:    Mikel  Andersen               Peder Kudsk
                    med paaholdt Pen
ægteviede i Nors Kirke d 24 february 1810.-

NB. Forordn: 3 April 1810 om Vakcin: at erindre.


4928.Løvrdagen d 10 Novbr 1810 begjerede Ungkarl
Anders Kristian Pedersen af Nors Tillysning af Præ-
dikestolen for at kunde indtræde i Ægteskab med Pigen
Kirsten Kirsten Kristensdatter sammestedsfra –

Forlovere med sædvanlig ovenmældte For-
sikring vare:                                        Anders Christensen   
    Nors Præstegaard d 10. November 1810.       Peder 
ægteviede i Nors Kirke d 1 December 1810              Bunch
e88b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1811-

e89a
184                         1811.

4929.Løvrdagen d 18. Maij begjerede Ungkarl
Jens Jensen Bentsen, forhen sig opholden-
de i Søndberg paa Thyholm, Tillysning fra
Prædikestolen for at kunde indtræde i Ægteskab med
Pigen Birthe Kristensdatter af Worring -
Underskrevne vare tilstede med Forsikring at
Ægteskab indgaaes med begge fornævntes fælleds
Samtyke og at intet herved er til Hinder for-
medelst Slægtskab - Nors Præstgd Dat: ut supra
Forlovere:    Christen Knudsen    Jens Dige
        ægteviede i Nors Kirke d 15 Junij 1811.


4930.Løvrdagen d 26 September 1811 begjerede
Ungkarl Niels Andreasen af Nors Tillysning
fra Prædikestolen for at kunde indtræde udi Æg-
teskab med Pigen Else Sørensdatter i Nors
Præstegaard -  Undertegnede vare tilstede
med Forsikring: At Ægteskabet er indgaaet med
begge fornævntes fælleds Samtyke og at ingen
Hindring formedelst Slægtskab herved har Sted.-
Nors Præstgd Dat: ut supra [ulæselig underskr]
                           Forlovere:        P: Kudsk
ægteviede d 1. November 1811. i Nors Kirke


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1812-


                                     1812                                    185.
4931.Fredagen d 24de Januarij begjerede Enkemanden
Thomas Jespersen af Hinding Tillysning fra
Prædikestolen, for at kunde indtræde i Ægteskab
med Pigen Maren Katrine Andersdatter Frøkjær
af Worring -
Undertegnede vare som Forlovere tilstede med
sædvanlig Forsikring angaaende Ægteskabet og Slægt-
skab.- Nors Præstgd Dat: ut supra
            Forlovere:  Anders Frøekier             Lars Frost
                  ægteviede d 22 Febr: 1812 i Nors Kirke.

4932.Den 23 Februar begjerede Ungkarl Kri-
sten Jensen af Nors Tillysning af Præ-
dikestolen for at kunde indtræde i Ægte-
skab med Pigen Dorthe Jensdatter ogsaa af Nors.
Undertegnede vare tilstede med Forsikring,
at Ægteskabet er besluttet med fælleds Sam-
tyke, og at ingen Hindring formedelst Slægt-
skab herved har Sted.-     Nors Præstgd d: […]
        Forlovere:                            Ib LarsSøn Skaarup
    ægteviede i Nors Kirke
       d 19de April 1812.             Anders Pedersen


4933.Den 1. Maij 1812 begjerede Ungkarl Kristen
Pedersen Hillerslev Tillysning af Prædikestolen
for at kunde indtræde i Ægteskab med Enken Ane
Larsdatter af Worring. Undertegnede indestaae
e89b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1812-

e90a
186                           1812
og forsikre: at Ægteskabet indgaaes med begge
fornævntes fælleds Samtyke, ligesom og: at
de ike ere hinanden nærmere eller anderle-
des beslægtede end ommældt er i den dem
allernaadigst forundte bevilling af
                  Nors Præstgd Dat: ut supra
            som Forlovere:     Ib LarsSøn Skaarup
    ægteviede i Nors Kirke
                    d 30 Maj 1812.  Anders Pedersen

4934.Den 6te Junij 1812 begjerede Ungkarl Tho-
mas Kristensen af [….] i Østervandet, Tillysning
fra Prædikestolen for at kunde indtræde i Ægteskab
med Pigen Dorthe Maria Nielsdatter af Nors.
Undertegnede vare, som Forlovere tilstede
med sædvanlig Underskrift og Forsikring.
           Nors Præstgd Dat: ut supra    Ib Skaarup
             ægteviede i Nors Kirke            Jens Diig
                       d 4 Julij 1812.

4935.1812 d 11 Oktbr begjerede Enkemand Peder Boer-
sen Tillysning af Prædikestolen for at indtræde i Æg-
teskab med Enken Karen Nielsdatter begge af Hin-
ding - Undertegnede vare som Forlovere tilstæde
med sædvanlig Forsikkring     P. Kudsk    S. Skrædder 
      ægteviede d 7. Nvbr 1812 i Nors Kirke


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1812-


                                 1812                                  187.
4936.1812 d 15 Oktbr begjerede Ungkarl
Niels Larsen Dalgaard af Hillerslef Tillys-
ning af Prædikestolen for at indtræde i Ægte-
skab med Pigen Karen Maria Kristensdatter af
Worring - Undertegnede vare som Forlovere tilstæde
med sædvanlig Forsikkring  -
         Nors Præstgd Dat: ut supra:

             Hans Frost    Christen Nørgaard
ægteviede i Nors Kirke d 14. Novbr 1812

4937.1812 d 25. Novbr begjerede Enkemand Bertel
Kristian Hansen af Hinding Tillysning fra Præ-
dikestolen for at indtræde i Ægteskab med Pigen
Karen Mikelsdatter sammesteds fra. Undertegnede
vare som Forlovere tilstæde med sædvanlig For-
sikring  - Nors Præstgd Dat: ut supra –
Anders Bak.   Niels Bunk. begge med paaholdt
                                                                              Pen.
        ægteviede i Nors Kirke d 19de Dsbr 1812.
e90b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1813-

e91a
188                     1813 –

4938.Den 7. Marts 1813 begjerede Ungkarl
Jacob Kristensen Tillysning fra Prædikesto-
len for at kunne indtræde i Ægteskab med Pigen
Ingeborg Andersdatter – begge af Nors.
Undertegnede vare med sædvanlig For-
sikkring tilstæde, som Forlovere:
                Nors Præstgd Dat: ut supra
   med paaholdt Pen: Christen Traad      Jens 
ægteviede d 4de April 1813.                     Frøkier


4939.Onsdagen d 24 Marts 1813 begjerede Ung-
karl Bertel Jensen Bunk af Hinding Til-
lysning af Prædikestolen for at indtræde i
Ægteskab med Pigen Ane Andersdatter samme-
stedsfra. Undertegnede vare med sædvanlig For-
sikring, som Forlovere tilstæde –
        Nors Præstgaard Dat: ut supra.-
    med paaholdt Pen: Peder bunk.    Anders Bak
   ægteviede 2 Paaskedag d 19 April i Nors Kirke
                                                                            1813


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1814-


1814                                                             189.

4940.Løvrdagen d: 26 February d.a: begje-
rede Enkemand Niels Jensen af Kaastrup
Tillysning fra Prædikestolen for at
kunne indtræde i Ægteskab med Pigen
Else Maria Kristensdatter af Skibsted-
gaard, Worring bye, Nors Sogn –
Undertegnede vare som Forlovere
tilstæde med sædvanlig Forsikkring
Nors Præstgd d 26 Febr 1814
Forlovere:    Poul Christen Sen Bunch
                               [ulæselig signatur]
ægteviede / i Nors Kirke d 12 Marts 1814.
4941.Tirsdag d 20 Septbt 1814 begjerede Ungkarl
Søren Kristian Pedersen af Sønderbye i Tved Sogn
Tillysning af Prædikestolen for at kunne indtræde
i Ægteskab med Pigen Karen Henrike Maria Hen-
riksdatter af Hinding. Undertegnede vare
tilstæde med sædvanlig Forsikkring  som
Forlovere. Nors Præstgd Dat: ut supra:
     med paaholdt Pen   Jens Mariager    J H Rosenfelt
            ægteviede d 13 November 1814
                                       i Nors Kirke
e91b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1814-

e92a
190.                   1814

4942.Fredagen d 21 Oktbr begjerede Ungkarl
Christen Kjeldsen, Tømmermand 42 Aar gl
opholdende Sig i Worring, Tillysning
fra Prædikestolen for at kunde indtræde
i Ægteskab med Pigen Mariane Larsdatter
opholdende Sig hos sin Moder Enke i Wor-
ring – Forlovere med sædvanlig For-
sikring vare Anders Frøkjær og Kristen
bjerregaard begge Mænd af Worring.-
   ægteviede i Nors Kirke 24 S e Tr d 20 Nvbr.

      hertil angivelse til 1814.-    

4943.Tirsdagen d 25de Octbr 1814 begjerede Ungkarl
og Stykkudsk Mikel Nielsen af Hjardemaal Sogn
23 Aar gr. opholdende i brun som Tærsker
Tillysning fra Prædikestolen for at indtræde
i Ægteskab med Karen Olsdatter af Hinding
fornærværende opholdende sig hos Willads Kong.
Sammesteds – som Forlovere vare tilstæde
Willads Konge og Simon Stefansen begge
Husmænd af Hinding –
           ægteviede 4 Adv: S. d 18 Dsbr 1814
                     i Nors Kirke. [..] Nye Kirkeaar 1815


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1814-15


                             1814                                       191.
4944.1814 den 5. November begjerede
Udflytter Gdmand Ungkarl Kristen Niel-
sen Kjær af Tved Sogn 37 aar gl. Tillysning
fra Prædikestolen for at kunne indtræde i Ægte-
skab med Pigen Johanne Xstsdatter 37 aar gl.
af Worring – Sammed Forlovere vare:
            Jens Christensen       Jens Bentsen
            ægteviede i Nors Kirke  d 10 Dsbr 1814
                                           d: Nye Kirkeaar 1815.

                              1815

4945.Langfredag d 24 Marts begjerede Ungkarl
Thomas Pedersen tjenende i Nors 27 aar gl
Tillysning til Ægteskab med afg: Poul Ager-
holms Enke: Ane Katrine Hansdatter 36
Aar gl – Forlovere: med paaholdt Pen
              Søren Nielsen Skrædder.   Poul Simonsen
                                                                         Smed-


4946.Saa og d 5. April Ungkarl Peder Kristian
Andersen af Hinding 22 Aar gl – og Pigen Ma-
ren Kirstine Jensdatter 28 Aar gl ogsaa
fra Hinding – Disses Forlovere:
       med paaholdt Pen:   Christen Steffensen
       Kristen Jensen.
e92b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1816-

e93a
192                Nye Kirkeaar 1816
4947.Den 16 Decmbr begjærede Ungkarl Poul Kristian
Jensen tjenende i Nørtorp 21 Aar gl: Tillysning
af Prædikestolen for at indtræde i Ægteskab med
Qvinden Birthe Maria Sørensdatter 25 Aar gl
opholdende sig i Hinding – som Forlovere
 vare tilstæde  Jens Pedersen  Andreas Pedersen
         ægteviede i Nors Kirke d 4 Febr: 1816

4948.Den 6te January 1816 Ungkarl Kristen An-
dersen af S B Tved Sogn, 29 Aar gl, Tillysning
fra Prædikestolen for at indtræde i Ægteskab med
Ane Elsebeth Nielsdatter 36 Aar gl hos sin
Moder Sidsel Rask i Worring – Forlovere vare
                 vied: d 11 Febr: 1816
           Peder Lyng      Peder Christen

4949.Iligemaade d 13 Jan: 1816 Enkemand Niels
Pedersen Snedker af Hinding 52 Aar gl til Ind-
trædelse i Ægteskab med Pigen Mette Kirstine
Jensdatter sammesteds fra 30 Aar gl – Forlovere
                                     Thomas Jespersen    Peder Bo

4950.Iligemaade d 19 Jan: 1816 Ungkarl Kristen Kristesen Gade
39 Aar gl af Nors og Enken Johanne Poulsdatter af Hinding
og 39 Aar gl – Forlovere vare:                      Jens Frost
     ægteviede i Nors Kirke d 2 Martz 1816
                                                                         Søren Schaarup


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1816-


                                 1816                                 193.
4951.d 2 Maj. Skolelærer Anders Nielsen Vixøe
23 Aar gl og Pigen Anne Maria Povlsdatter
22 Aar gl – begge af Hinding
        Forlovere: Anders Malle   Christen Møller

4952.d 12 September Gaardmand Jens Michelsen
af Hinding 33 Aar gl og Pigen Maren Christens-
Datter Munk 42 Aar gl – for nærværende Tid i
Øster Vandet sig opholdende –
    Forlovere  Niels Munch  gaardmand i Kaastrup
                       Bertel Christian


4953.d 28 Septbr 1816 Skolelærer Niels Christian
Ræhr 25 Aar gl og Jomfru Magrete Juliane
Claudi 21 Aar gl – begge af Nors – Forlovere:
                                                    Chr Claudi   P. Kudsk


4954.d 25 Octbr 1816 Gaardmd Ungkarl Jens Christesen
28 Aar gl og Pigen Mariane Christensdatter 21½ gl
begge af Nors Sogn og Bye – Forlovere.  med paaholdt Pen
                                             P. Kudsk    Christen Andersen

4955.d 1 November 1816 Ungkarl Lars Andersen Frøkjær
31 Aar gl og Pigen Maren Christensdatter 28 Aar gl
begge af Worring – Forlovere:
                   Anders Frøkier    Ch: Wiilsbøll
e93b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1816-17

e94a
194                      1816.
4956.d 3 Novbr 1816 Ungkarl Niels Andersen
af Kaastrup 40 Aar gl og Pigen Karen Maria
Povlsdatter 29 Aar af Worring – Forlovere:
                   Christen Overgaard    Peder Nørgaard

4957.d 16 Nov: Ungkarl Peder Povlsen af
Hinding 28 A. gl. og Pigen Bodil Catrine
Christensdatter sammestedsfra 26 Aar gl
             Forlovere: Peder Christian Christensen
                                Jens Ander Harbov

                               1817
4958.Onsdagen d 19 Febr: 1817 Ungkarl Daniel Christe-
sen tjenende Anders Grobgd i Tved Sogn 35 Aar gl.
og Pigen Karen Jacobsdatter af Hinding 23 A. gl.
opholdende sig hos forældrene sammesteds
    Forlovere: med paaholdt Pen
Husmand – Jens Christian Christesen    Gaardmand
                                                                       Peder Boesen
                      begge af Hinding –

4959.Søndagen d 4. Maj 1817 Enkemand Jacob Chri-
stian Bjerring, Uhrmager i Nors 49 Aar gl og
Pigen Maren Povelsdatter Dollerup, 36 Aar gl, nys
ankommen til Nors Sogn og Bye med godt Skudsmaal
                    Forlovere vare undertegnede
                            Casper Jensen    A Sten


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1817-18


                               1817                                     195
4960.Fredagen d 17 Octbr 1817 Ungkarl Bertel
Nielsen Wiig af Østervandet 34 Aar og Pigen
Karen Pedersdatter her af Nors 20 Aar gl -
             Forlovere:   P. Kudsk    Ch: Wiilsbøll

4961.Tiirsdagen d 28 Octbr Ungkarl Jacob Jensen
Bunk 40 Aar gl og Enken Dorthe Andersdatter
63 Aar gl – begge af Worring.
              Forlovere:   Lars Jensen     Christen Sørrensen

                           Nye Kirkeaar 1818

4962.Løvrdagen d 20 dcmbr: Ungkarl Peder Pe-
dersen Bonderup og Pigen Ane Elisabeth
Larsdatter Westergaard - begge af Nors -
Han 29 og Hun 24 Aar gl.
                   Forlovere:   Lars Pedersen Westergaard
                                                             Ch: Wiilsbøll

4963.Torsdagen d 1 Janv Ungkarl Niels Søren-
sen Kjær af S-B Tved Sogn 21 A. gl og Pigen
Maren Andersdatter af Worring 28 A. gl.
            Forlovere:   Niels Ch Pedersen   Peder Lyng

4964.Løvrdagen d 7 Februarij 1818 Ungkarl Peder Bertelsen
33 A. gl og Pigen Ane Jensdatter 26 A. gl – begge af Nors
Sogn-           Forlovere:   Thomas Christesen   Jep Skaarup
                                           med paaholdt Pen
e94b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1818-

e95a
196                        1818

       4965.Den 27 February Ungkarl Anders
Sørensen af Kaastrup - Tjenestekarl 28
Aar gl og Pigen Ane Kirstine Peders
datter af Hinding    Aar gl.
        Forlovere:    Caspare Jensen   Anders […….]

4966.Den 11 April Ungkarl Søren Jensen Hesselager
Smed af Kaastrup 27 A: gl og Pigen Else
Maria Andersdatter af Nors 33 A: gl –
    Forlovere: Ch: Wiilsbøll   Jens [.................]


4967Fredagen d 15 Maj  1818 Ungkarl Niels Stephansen
36 Aar gl og Pigen Maren Jensdatter  39 A: gl -.
begge af Hinding - Forlovere [.........] Jensen
                                                      Peder Boesen
            
4968.Løvrdagen d 17de Octbr 1818 Ungkarl Jens Christesen
                                                                           52 A: gl
35 A. gl og Enke Karen Maria Christensdatter begge
af Nors -  Forlovere:   Ch: Wiilsbøll    Anders Jørgensen

4969.Torsdagen d 29 Octbr 1818 Ungkarl Jens Pedersen
36 og Pigen Ane Jensdatter 27 A. gl begge af Worring
      Forlovere:   Jens Frost   Lars Har


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1818-194970.Fredagen d 13 Nvbr 1818 Ungkarl      197.
Anders Christesen af W. Vandet 23 A: gl
og Enken Johanne Pedersdatter af D[.]ggaard
i Nors 27 A. gl - Forlovere: 
                                                Chr: Frøkjer   Mikel Skorup

                   1819
4971.Løvrdagen d 1 Maj 1819 Ungkarl Christen Kjøb-
mand Pedersen Krog af Wixøe 36 Aar gl og Enken
Else Maria Christensdatter af Worring 40 A. gl
          Forlovere:   Ole Krog   Poul Bunch


4972.1819 den 17 October Ungkarl Niels Nielsen
Tømmerbye af Hu[.] strup Sogn 31 Aar gl og Pigen
Birthe Kirstine Christensdatter Munk af Søegaard
i Nors [haver hun tjene..] 25 Aar gl –
     Forlovere:  C: Munch    Michel Skaarup


4973.1819 den 23 October Ungkarl Casper Christian
Christesen tjenende i Søegaard 28 A: gl og Pigen
Sidsel Maria Jensdatter af Worring 39 A: gl.
          Forlovere:    Jens Klow     Lars Har

4974.1819 d 9 Novembr Ungkarl Christen Christesen Hyldgrd
29 A: gl og Pigen Ane Sørensdatter 29 A: gl begge af Nors
       Forlovere: Søren Hylgaard    P: Kudsk
e95b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1820-21

e96a
198                           1820

4975.Løvrdagen d 27 Maij – Enkemand Christen Kjøb-
mand Pedersen Krog af Wixøe – 37 Aar gl og Pigen
Ane Christensdatter af Worring 39 A: gl: -
    Forlovere:   Ole Krogh     Poul Bunch


4976.Fredagen d 1. dcmbr indfandt sig Jeppe Sørensen
opholdende sig v: tjenende for nærværend. Tid i Bal-
lerum Mølle – med Forlangende at maatte anta-
ges til Herrens Bord, hvilket han i flere Aar deels
i Krigstjenesten tilforn, deels siden han kom hjem
derfra, havde forsømt. – Præsten tog ham ifølge
Rescrp: 1790, d 18 Junij, for sig, og i sine 2 Medhjælpers
Overværelse advarede og formanede ham – hvor-
næst han tilstodedes adgang til Herrens Bord
førstkommende Advent Søndag i Nors Kirke.-
      Nors Præstgd d 1 dcmbr 1820  K E Høyer
                 Hans Frost  Jens Frøekier

                             1821

4977.Løvrdagen d 20 Janv: indfandt sig ovennævnte
Jeppe Christian Sørensen Brix tjenende i Ballerum Mølle
42 A: gl. med Begjering om Tillysning fra Prædikestolen
for at indtræde i Ægteskab med Qvindemennesket


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1821-Bodil Maria Jensdatter, opholdende sig hos          199.
sin Moder, Almisselem afg: Jens Havres Enke i Hin-
ding, 22 A: gl – med hvilke han tilforn havde av-
let 2 uægte Børn – Forlovere: Anders Jørsen
                                               Jens Christesen                  
   Nors Prstg dat ut supra    med paaholdt Pen

4978.Den 24 Febr: 1821. Ungkarl Thomas Nielsen
Othershede 32 A: gl tjenende i Skjelsgaard og
Pigen Johanne Kirstine Simonsdatter 24 A: gl
opholdende sig i Worring   -   Forlovere:
                      Simon Christesen     Jacob Jensen Bunk
                         med paaholdt Pen              item


4979.Den 10 Februarij 1821. Ungkarl Anders
Christian Christesen Bjerregaard af Wor-
ring 31 A: gl og Pigen Karen Ibsdatter
af Scharupgaarde 24 A: gl - Forlovere:
      Ib Schaarup    Christen Biergaard


4980.Den 1 Maij 1821. Ungkarl Christen Nielsen
Hede af Snedsted Sogn 27 Aar gl - og Pigen
Ane Johanne Mortensdatter af Hinding 19 A: gl
      Forlovere:   Peder Pedersen    Jens Christian Christensen
                                     begge med paaholdt Pen  
e96b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Viede i Nors 1821-

e97a
200                  1821.

4981.Fredagen d 18 Maij indfandt sig Røgteren
af Søegaard Michel Andersen Bak og Hustrue
Karen Povlsdatter Indsidder paa Søegaards Grund
med Forlangende at antages til Herrens Bord
hvilket de begge havde forsømt og afholdt sig
fra siden Skjærtorsdag 1818 – Præsten tog dem
Ifølge Reskr: 1790 d 18 Junij for sig, og i sine
2 Medhjelperes Overværelse, straffede, adva-
rede og formanede dem – hvornæst dem tilsto-
dedes Adgang til Sakramentes Nydelse for
Fremtiden – Nors Præstegaard d 18 Maj 1821
        K C Høyer    Hans Frost   Jens Frøekier


4982.Fredagen d 19. Octbr 1821. Ungkarl Peder Niel-
sen 28 gl og Pigen Mette Catrine Sørensdatter
begge af Worring. – Nors Præstegrd dat: ut supra
           Forlovere:  Niels Jacobsen  J: Frøekier


4983.Løvrdagen d 10 Novmbr 1821. Ungkarl Jens Peder
sen Rimen 30 A: gl og Pigen Inger Kirstine Jens-
datter Mariager 26 A: gl – begge af Worring
     Nors Præstegrd dat: ut supra  -  Forlovere:
     Jens Frøekier   Anders Bunch                 vide porro
                                                                            Pag: 99


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1781-84

                                                                                              
                                          Fortegnelse                                     201.
            over de, som bleve begravne i Nors Kirkegaard
                                             1781
4984.d: 17 Maij blev Christ: Bunk i Worring begravet gl:    53 aar.
4985.d: 20 Maij blev And: Hare i Worring begravet gl:     67 -
4986.d: 4-p: Tr: blev Maren Nielsdtr i Hind: begr: gl:    30 –

                                            1782.
4987.d: 1 febr: blev Niels Peders: i Nors begravet gl:    64 –
4988.d: 20 Martij blev Niels Hind: hust: i Nors brg: - gl:    45.
4989.d: 7 Maij blev Ch: Mourids: Enke begr:- gl:    65.
4990.d: 22- octo blev Niels Bieregrds dødf: Søn begravet.
4991.d: 15 Julij blev K: West: hustr: Moder i Nors begr: gl:    76.
4992.d: 3-p: Trin: blev L: Niels: i Hind: hds Søn begr: gl:    2-5ug:

                                            1783.
4993.d: 2 - p. Ep: blev And: Frøek: brn begravet gl:    6 uger-
4994.Lang Fred: blev Ped: Westergrds Spæde brn begravet –
4995.d: 8 - p: Tr: blev J: Agerholms hustrue begravet gl:     51.
4996.d: 2 Adv: blev Maren Bak i Nors begravet gl:     64.
4997.d: 10 dec: blev N: Bieregrds Spæde dttr beg: gl:     2 dage

                                            1784
4998.d: 2 – p: Ep: blev Maren Jepsdtr: i Nors begravet gl:    64 –
4999.d: 19 Febr: blev Jens Frøek: i Worring begr: gl:    80.
5000.d: 1 Ap: blev Ane Berthelsd: i Søegrd beg: gl:    53.
5001.d: 27 – dito blev Peder Westergrd begravet – gl:    55.
5002.d: 29 Junij blev en gl. Betler fra Wendsysl: begravet
5003.d: dito blev Michel Bak begravet  - gl:  -    -     -    57 –
e97b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1784-86

e98a 202-
5004.d: 10 Julij blev Erich Foget begravet gl -     -    -    63 aar.
5005.d: 25 dito blev And: Niels: brn begr: gl:    -    11 uger
5006.d: 29 dito blev Niels Jepsøn begr: gl:        67 aar
5007.d: 5 aug: blev Niels Frostis hustrue beg: gl:    57 –
5008.d: 11. p: T: blev Else Frøekiærs Søn begravet gl:    14 dage
5009.d: 23. octbr: blev Hans Sørens: hustrue begr: gl:    45 aar-
5010.2[.] dec: blev en betlers brn fra R[…. : …..]: begr:  -
                                     1785
5011.d: 4 Febr: blev Præstens hustrue begravet    -    gl:     45 aar
5012.d: 7. Febr: blev A: Cathrine Huel begravet  gl:     37 aar
5013.D: Palm: blev N: Bierregrds dødfødde brn begr: -
5014.D: Parasc: blev M: Hove af Hinding beg: gl:    70 –
5015.d: 16 April blev N: Skræders dttr beg:  gl:        28 –
5016.d: 21 Maij blev Jens Bunkis hustrue beg:   gl:     61 –
5017.d: 24 dito blev Christ: Tverborg begr: -    -    -gl:    67 –
5018.d: 30 Julij blev And: Jeps: hustrue beg:   gl:      -        -    67.
5019.d: 10 p: Trin: blev Anthons hustrue beg:     gl:      -      61 –
5020.d: 14 Septbr: blev Kirsten Dige beg:  -    gl:    -    72 –
5021.d: 22 – p: T: blev Michel Harboes dødfød brn beg:
5022.O: Sanct: blev And: Baks dødfød brn beg:   -
5023.d: 26 – p: T: blev Poul Hoves dødfød brn beg:
                                    1786.
5024.d: 10 Jan: blev Peder Søe i Hind begr:    gl:    -      -    63 –
5025.D: 2 – p: Ep: blev Niels Bieregrds dødfød brn begr:
5026.d: 29 Jan: blev [..] P: Søes Søn Niels begrav: gl: 10 – 3 maa.
5027.D: Lætar: blev Lars Hammers Søn P:W: begrav: gl:    1 aar –
5028.d: 3 Ap: blev Poul Wilsbøll i Nors begrav:  gl:    -       44 aar.
5029.dito dag blev hands Søn Laurids begrav:    -gl:  -    2 aar.
5030.d: Palm: blev en Betler fra [Har]ring hds Søn begrav:gl:    2 aar.
5031.d: 11 Feb: blev Poul Ferrgrds hust: Moder begr: gl:    78 aar


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1786-87

                                                                                                   203.
5032.d: 10 April blev Pigen Ane Søe begravet – gl -    28 -aar
5033.d: 11 dito blev J: Christ: Søn Ch:Dige i Søegrd begr: 19 –
5034.d: 13. dito blev Michel Fogets dødfødde brn begr:
5035.d: 25 – dito blev Kirstine Wilsbøll begravet gl:  -    16
5036.d: 6 Maij blev Maren Westergrd begrav: gl:  -      21 –
5037.d: 7. dito blev Peder Friderichs: dødfødde brn begr –
5038.D: Cant: blev Poul Ferregrds Søn begrav: gl:    -     4 –
5039.d: 16 Maij blev Peder Jellesøn begraven    gl:    41 –
5040.d: 28. dito blev Niels Laurids: begraven     gl:     -    62 –
5041.d: 7. Junij blev Jens Tousgaard begrav:      gl:     -    37 –
5042.d: 11 Junij blev Niels Traad af [Hn]d: begr: n  -  gl: -    76 –
5043.dito dag Niels Agerholms brn    -       -      gl:   4 maaneder
5044.D: 3. p: T: blev J: Mariag: Ingeborg begr:    -   gl:   7 –aar
5045.d: 7 Julij blev Sim: Smids Maren beg:  -    -  gl: - 13 – aar
5046.D: 4. p: T: blev Christ: Tølbols dttr beg:       -  gl: -  9 uger
5047.d: 24 Julij blev M: Maria Hare begr:     -       gl:    32 – aar
5048.d: 7. p: T: blev Bodild Kirstina Søe begr:       gl: - 12 – aar
5049.d: 21. aug: blev Peder Christ: Tverborg begr: gl:  30 – aar
5050.d: 28. aug: blev Christ: Tverborg begrav:    gl:     22 – aar
5051.d: 5. Septbr: blev Maren Larsd: Hare begrav: gl: 64 – aar
5052.d: dito blev Christ: Hare       -       begrav:         gl:  23 – aar
5053.d: 16. p: Trin blev Sl: P: Wilsbøls dødfødde Søn begr:
5054.d: 2 octbr: blev Christen Hyldgaard begrav:     gl:13 – aar
5055.d: 17. p: Trin: blev Lars Muurmester begrav:  gl: 56 – aar
5056.d: 30 octbr: blev Poul Søegaard begrav:     gl:    -24 – aar
5057.d: 23. p: Trin: blev Birgithe Møller begrav:     gl:    30 aar
5058.d: 13 Nov: blev Ane Hyldgrd begrav:       gl:  -    20 – aar
5059.d: 29. dito blev Henrich Møller begrav:     gl:-    76 – aar
5060.d: 30. dito blev Erich Fogets Enke begrav:   gl:  72 – aar
                                                1787
5061.Fest: N: A: blev L: Fuglsangs dttr begr:      gl: 3 maaned
5062.dito dag blev en Betls: brn begr:     gl:     -
e98b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1787-89

e99a 204.
5063.D: 1 – p: Ep: d: 7 Jan: blev Jens Mallj begrav:   gl:     76 aar.
5064.dito dag blev Karen Christiansd: begrav:   gl:     5 aar.
5065.D: 2. p: Ep: blev J: Søegrds dttr A: Sophie beg: gl:    6 aar
5066.D: 3. p: Ep: blev Anthons barn begrav:     gl:  -   -   -    3 uger
5067.dito dag belv Steph: N: Søn Christoph: beg:    gl:     8 aar
5068.d: Remin: blev J: Brunsdgrds Søn Laurids beg:  gl:     1½ aar
5069.D: Palm: blev Peder Bunks Søn Christen beg: gl:    14 dage   
5070.D: Parasc: Mariane Jensd: uægte og dødf: brn beg: -
5071.d:13. p: Trin: blev Dorthe Christensdtr: af Hinding begr:gl:28 aar.
5072.d: O:Sanct: blev Søren Skomager af Hind: beg: gl:     29 aar.
5073.d: 1 Adv: blev N: Bierregrds dødfødde Søn begraven.
                                  1788
5074.d: 12 Martij blev Christ: Bak begrvn:       gl:    60 aar
5075.d: 8 Maij blev Karen Norntoft begrav:     gl:    57 aar –
5076.d: 29. Maij blev And: Frøkiærs Moder begrav:  gl:     84   - -
5077.d: 22 Maij blev Christ: Dige begraven   - gl:   -    32  -  -
5078.d 1te Junij begravet Poul Ferregaards barn Kiersten gl:½ aar
    5079.og Jens Hvasses Poul Christen    -        -       -        gl: ½ aar.
5080.d 15 Julij blev Anders Jepsøn begraven    gl:     71 – aar
5081.d: 14 dec: blev Ingeborg Sørensdtr: Pind begr:   gl:   - 7 uger –
5082.d: 30 Nov: blev Peder Boesøns brn begr:     gl:   -    3 uger-
                                   1789-
5083.d: 3 Febr: Blev Karen Christensdtr: begrav:    gl:     -62 aar –
5084.d: 8 Martij blev Ane Jepsdtr:  begrav:    gl:      65 - -  - 
5085.dito dag blev Inger Mariager begrav:   gl:     70  -  -  -  -
5086.d: 20 Martij blev Maren Salomonsdtr: begrav:    gl:    -85-
5087.d: 17 Maij blev Ped: Friederichs: hustrue beg:   gl:     40 –
5088.d: 9. aug: blev Christ: Gades  Søn begr:   gl:    2 –


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1789-91

                                                                                            205
5089.d: 26 octbr: blev Else Dahl begravet  -  gl: -    68 aar-
5090.d: 15. Nov: blev J: Hvassis dttr Maren Begr: gl:- 4 – 6 maan
5091.d: 25: Nov: blev Maren Nielsdtr: beg:  gl:   -    78 – aar
5092.d: 28 dec: blev Kirsten Norntoft begr:   gl:    -  - 68 – aar
5093.d: 27 – dec: blev Jens Klows dttr Maren beg:  gl:- 7 Maand.
5094.dito dag blev Th: Lunds hustrue begr:    gl:     -    68 aar
                                      1790.
5095.d: 10 Januarij blev Ane Marie Michelsd: begr: gl:    2 aar
5096.d: 31 – dito blev Ane Sophie Pedersd: begrav: gl:   2½ aar
5097.d: 3 April blev Maren Hule begravet.                   gl:   72 aar
5098.d: 8 april blev Niels Bieregaard begrav:              -gl:  49 aar
5099.d: 25de Juny blev Sr Taulov begravet    -      -      gl   44 aar
5100.d: 25de July blev Ane Sørensdttr: gl       -     -     -     16 aar
5101.d: 10 – octbr: blev Poul Norntoft Jepsøn begrav: -- - 8 uger
5102.d: 17. octbr: blev Michel Harboes hustrue begr:  gl:  47 aar
5103.d: 24 – octbr: blev Christ: Traad begr:      -      -    gl:  72 aar
5104.d: 2 – Nov: blev A: Marie Hylgrd begr:               gl: 3[0] aar
5105.d: 28 Nov: blev A: Jacobs: brn begr:       gl:          5 Maand
5106.d: 12 dec: blev Ped: Christens: Søn begr:   gl:    6 uger
                                      1791
5107.d: 12 Januarij blev Ch: Skaarup af Worring begr:gl:50 – Aar
5108.d: 23 – dito blev Ane Agisdtr: af Nors begr:     gl:    74 – aar
5109.d: 23 artij blev Johanne Jensdtr af Nors begr:    gl:     83 aar
5110.d: 5 – Maij blev Jeppe Anders: af Hinding begr:  gl:44 – aar
5111.in Febr: blev Sl: J: Olufsøns Enke begrav:    gl:    76 aar
5112.d: 22 Maij blev Magrethe Jensdtr af Worring begr: gl:23 aar
5113.d: 5. Junij blev N: Christ: Fuglsang i Hind: beg:  gl:  10 uger
5114.d: 9. octbr: blev Ane Hinding begrav  gl:       -    50 aar
5115.d: 13 – dito blev Kirsten Wgrd af Nors beg:   gl:    71  -
5116.d: 17 – dito blev Kirst: Pedersd: i Hinding begr: gl:    73 aar  
e99b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1792-93

e100a 206                                1792
5117.d 13te Marty blev begravet Maren Peders Datters
       Barn Maren Kierstine   -   gl   -     -     -     -    9 uger
5118.d 19de dito begravet Christen Klou af Hinding gl -    68 aar
5119.d 7. Ap: blev Jens Bunk begravet   gl:    -        66 -  -  -
5120.d: 28 – Maij blev Jens Lund begr:    gl:     -     68 –
5121.d 1ste July blev Lars Thraae I Hinding begravet gl    70ve aar
5122.d: 17 Julij blev Steph: Skræders Moder begr: gl:     80 – aar
5123.d: 26. aug: blev Niels Jepsøn i Hinding beg: gl_    4 -  -  -
5124.d: 9 Septb: blev P: Christ: Søn Ch: Schaarup beg. gl:    6 uger
5125.d: 17 – Septbr: blev Karen Tolbøll af Worring begr: gl:    62 aar
5126.dito dag blev Maren Christdtrs uægte daattr begr: gl:     6 dage
5127.d: 25 – Septbr: blev N: Christian Høy begr:   -   gl:    30 – aar-
5128.d: 5. aug: blev Peder Wendelboe begraven -  - gl:    36 – aar
5129.d: 21 ovtbr: blev Peder Bach begravet   gl:  -   -      46 aar –
5130.d: 25 Nov: blev Christ: Dahl begrav    gl:        -    74 aar –
5131.d: 16. Dec: blev Christ: Jensøns Søn Christen begr: gl: 7 uger
                                     1793.
5132.d: 17 Febr: blev Anth: Jørgens: hiemmedøbte dttr begr:gl: 14 dg
5133.d: 24 dito blev Poul Kiels hiemmedøbte Søn begr: gl:     5 dage
5134.d: 6 Martij blev Karen Jensdtr: i Hinding begr: gl:    53 aar
5135.d: 2 april blev Ellind Nielsdtr: i Hinding begr: gl:    56  -
5136.d: 7 dito blev Ch: Bunch i Nors hds hiemmedøbte S:begr: 1 dag
5137.d: 26 dito blev A: Svendskis uægte hiemmedøbte dtr:beg:1 dag
5138.d: 28 dito blev Sør: Pinds Søn Thom: Christian begr: gl: 3 aar
5139.d: 14 Junij blev Ch: Knuds: Moder begrav:   gl:    83 aar
5140.Dca 4te p:Trinit: den 16de Juny begravet Christen Andersens barn Mariane
                                                                                                               gl: 8te Dg
5141.Dca 5te begravet Peder Christians barn Niels Pedersen    -   -   gl 8te Dg
5142.d: 14 Julij blev Ped: Bond: dttr Else Kirstine beg: gl:    3 uger


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1793-95

                                                                                            207
5143.d: 15 Septbr: blev Maren Svendsk begrav: gl:     17 aar
5144.d: 20. octbr: blev Simon Smids dttr begr: gl:    - 3 uger
5145.d: 21 octbr: blev Christ: Schaarup begr:  gl:    - 77 aar
5146.d: 27 – octbr: blev Else Diderichsdtr: beg: gl:     - 67 aar
5147.d: 15. decembr: blev Søren Pinds dttr begr: gl:    14 uger
                                      1794.
5148.d: 9 Febr: blev Th: Christ: Søn Ped: Christ: beg: gl:1 aar 6 uger
5149.d: 8. Martij blev Maren Enochsdtr: begr:  -    -    gl:    68 aar
5150.d: 3. aug: blev Jep Søegrds dttr Ane begr:      -    gl: 5 maand
5151.d: 20. Julij blev Ped: Bondrups dttr: beg: -    -      gl: 14 dage
5152.d: 24 – aug: blev N: Snedk: dttr Giertrud beg: - gl:    2 aar –
5153.d: 28 – aug: blev Jens Dige begr:  -      -     -       gl:    11 aar –
5154.d: 13. Nov: blev And: Pouls: Bunch begr: -    -    -gl: 13 – aar-
                                    1795-
5155.d: 25 Jan: blev And: Frøek: dttr Ane Asdsdtr: begr:gl: 17 uger
5156.d: 2 Febr: blev Thom: Lund begravet    -         gl:     72 aar-
5157.d: 8 Febr: blev N: Boesøns hustrue begr:     gl:         - 76 aar-
5158.d: 6 Apr: blev Søren Pinds dttr: K: Marie beg:  gl: - - 10 uger
5159.d: 25 Maij blev Ped: Kudskis brn Niels begr:   gl:  - 3 - uger
5160.d: 18 – Junij blev J: Christ: Traad begr:          gl:   -   -   31 –
5161.d: 20 – dito blev Jens Hove begr:        -           gl:     -   72   -
5162.d: 13. Julij blev Christ Smid begr:         -           gl:    -    72   -    -
5163.d: 19 – dito blev Dorethe Glarmesters beg:    gl:   -    66   -    -
5164.d: 21 – aug: blev Lars Ped: hustrue beg: -     -   gl:   -    26    -
5165.d: 20 Septb: blev Ch: Toll: Ba[…]: beg: gl:     -    1[0] Maand
5166.d: 25. octbr: blev Ped: Bondrups Ch: Westgd: beg: gl: 3 uger
5167.d: 13. Dec: blev dend omvankende [Betler]     beg:  gl:
5168.d: 30 dec: blev Jens Brunsgrd: begr: gl:            -    56 aar
e100b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1796-97

e101a 208                           1796
5169.d: 14 Febr: blev Ch: Jelles: begr:     -    gl: -      -    76 aar
5170.d: 25 – dito blev Ch: Høy begr:        -     gl:    -     -    37  -
5171.d: 1 – Martij blev A: M: Ubbisdt: beg:      gl:     65  -
5172.d: 9 – dito blev J: Søeg: S: Peder begr:   gl:      -  11 maand:
5173.d: 13 – dito blev A: Frøek: Spæde Søn beg: gl:      4 uger-
5174.d: 1 april blev Christ: Ørgaard begravet gl:     -    83 – aar
5175.d: 29 –Maij blev A: Skoemagers Søn N: Christ:    - 10 uger
5176.d: 26 Junij blev N: Snedkers Søn beg: gl:    47 uger
5177.d: 3. Julij blev Ch: Bunchis dttr beg:     gl:      -    8 – uger
5178.d: 15. Julij blev Th: Thøgersøn begr:    gl:    -     -    85 aar –
5179.d: 28. aug: blev Ch: Tølb: Søn And: Drasbek beg: gl:12 uger 
5180.d: 8 – Septbr: blev Erich Ørgrd begrav:     gl:         -    84 aar –
5181.d: 14 – octbr: blev Poul Bunch begrav:  gl:        -    49 aar –
5182.d: 6. Nov: blev Ped: Lynges dttr Mar: Cathr: beg:   -  8 uger –
                                 1797 –
5183.d: 7 Jan: blev And: Bunchis Søn Jens beg:    gl:     14 uger
5184.d: 26 febr: blev Anthon Jørgens: begrav:   - gl:    72 aar.
5185.dito dag blev Betlerinden Zids: Henrichsd: beg: gl:    42 aar.
5186.d: 9. april blev degnens Søn Anders begr: gl:     23 uger
5187.d: 30 april blev Gregers Jensøn begravet  gl: -    -    21 -aar-
5188.dito dag Jacob Skræders Søn Niels    -   gl:  -     -    5 aar
5189.d: 23. Maij blev Ch: Tølboll begraven   gl:  -   -   -    36 aar-
5190.d: 3 Septbr: blev Stine Tolb: Søn Christ: beg: gl:   -  14 dage
5191.d: 16. Nov: blev Jens Michels Traad begr: gl:    39 aar –
5192.d: 25 – Nov: blev Christian Døvhule begraven gl: - 23 - aar-
5193.d: 3 Decemb: blev And: Skoemagers Søn beg:     - 7 uger –


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1798-99

                                           1798 -                                            209
       d: 28 Febr:
5194.d: 11 – marts blev Ch: Bunchis Tvillinger beg: gl:     4 dage
5195.d: 17 - april blev Jens Hvass begr:    -  gl:  -    50 aar
5196.d: 29 april blev Dorethe Søegrd begr:   gl:      -    3 Maaned
5197.d: 26 maj blev Christ: Bunchs hustrue begr: gl:    27 aar –
                                      d: 8 Junij
5198.d 14de Junij blev Ped: Lynges Søn Poul Bunch beg: gl: 5 Maaneder
5199.d 1ste Julij begravet Maren Skomager i Hinding gl   -    72 aar
5200.d: 14 Julij døde J: Hyldgrds Christ: begr: d:22 – gl:    4 Maan:
5201.d: 22 – blev Th: Christens Dorothe begr:     gl:     3 Maan:
5202.d: 21 – octbr: blev Dorothe Schaarup begr:    gl:      -    76 aar
5203.d: 27 – Nov: blev Hans Sørensøn begr:   -   gl:    78 aar
                                       1799
5204.d: 14 febr: blev Karen Madsdtr begravet   -  gl:    -    67 aar
5205.d: 18 dito blev Christ: Lund begr:   gl:         -    79 aar   -
5206.d: 6  Marts blev Wolborg Mariager begr:    gl:    44 aar –
5207.d: 1 – April blev Maren Back af Schaarup beg: gl:    78 aar
5208.d: 19 Maij blev Lars Frostis Søn Christ: Tolb: beg: gl:-5 Maaned
5209.d: 28 – Julij blev Mette Ørgrd og dødfødde brn begr:-28 aar –
5210.d: 23 – aug: blev Zidsel Hove begrav:    gl:     -    8[0] aar
5211.d: 1 – Sept: blev Ch: Bauns dttr i Diggaarden beg: gl -4 – aar
5212.d: 11 – octbr: blev Mad: Biering begr:     gl:    71 – aar
5213.d: 27 – octbr: blev Jep Søegrds dttr: Anna beg: gl:    16 uger
5214.d: 25 – nov: blev Birgithe Nielsd: i Søeg: begr: gl:     21 – aar
5215.dito dag Kirst: Marie Larsdtr: ibid:              -    gl:     21 – aar
5216.d: 22 – Dec: blev L: Kongs Inger Kirstine begrav: gl:    - 3½ aar –
a101b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1800-01

a102a 210                            1800.
5217.d: 2 febr: blev Lars Frosts    Dttr Kirsten beg: gl -    10 ug
5218.d: 7 febr: blev Ped: Thoms: begr   gl  -   -   -   -       64 – aar
5219.d: 9 febr: blev Mette Mariager beg:    gl: -    -    46 – aar
5220.d: 2 – martz blev Ch: Hammers Søn Christen beg -    40 uger
5221.dito dag Thom: Christes: Dattr: Kar: Marie   -    -    16 uger
5222.d: 30 – Martz blev P: Bondrups S: Ch: Tolbøll beg:-    - 5 uger
5223.d: 6 – April blev  P: Bondrups Dttr Kirst: Marie beg:    2 aar 6 uger
5224.d: dito blev Jacob Skræders Dttr: Else Marie beg:     2 aar – 8 uger
5225.d: 18. Maij blev Ib Dahls Søn Laurids beg:   gl:    - 19 uger.
5226.d – 2den Junij blev Niels Møllers datter Karen beg: gl    -4 aar 8M:
    5227.og Hans datter Kirsten -    -    -    gl    - 1 aar 8M:
5228.samme Dag Christen Hammers datter Karen beg:gl:    - 4 aar –
5229.d: 22. Junij blev A: Cathrine Hvas beg: gl:     - 3 aar
5230.d 29de dito blev Christen Davidsen Glarmester beg:gl - 72 aar.
5231.d: 6 Julij blev Søren Kongs Dttr Marlene beg:      -    1½ aar
5232.d: 20 Julij blev Birgithe Traad begr:   gl:       -    73 aar
5233.d: 6. octbr: blev Maren Dige begr:   gl:     -    29 aar –
5234.d 19. octbr: blev en gl: Betler fra W[…….]st b: gl.    76 aar –
5235.d: 3 Dec blev Jomfr: Curtz beg:   gl:      -        59 aar
                                 1801.
5236.d: 12 Febr: blev Helena Jensd: begr:   gl:    66 aar
5237.d – 8 martz blev Maren Høy begr:   gl:    -    70 aar –
5238.d: 20 martz blev Poul Dahl begr:    gl    -    -    -    -    8[3] aar –
5239.d: 25 dito blev A: Marie Agerholm begr:   gl:    64 aar
5240.d. 16 Maij blev Lars Niels: i Hind: beg:  gl:    76 –
5241.d 5te Julij begravet Anders Ørgaard  -    -   -   -  gl    72
5242.d: 8 Nov: blev J: Hyldgrds Dttr Karen Hvass beg  gl:    7 uger


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1801-04

                                                                                                     211.
5243.d: 27 Dec: begr: N: Snedk: Søn Peder ihielfross: gl:    12 aar
                                     1802.
5244.d: 21. febr: begrav: And: Skoemag: Søn Jens Peter gl:2 aar
5245.d: 28 dito blev Lars Smids Tvilling Dttr begr: gl:    5 uger
5246.dito dag blev Peder Thons Dttr Maren Begr:  gl:    14 aar –
5247.d: 28 – marts blev Kirstine Jordmoder begr: gl:    80 aar.
5248.d: 10 – maij blev Christen Døvhule begr:  gl:     65 aar –
5249.d: 17 – dito blev Anders Mariusøn begr:   gl:    - 57 – aar –
5250.d: 29 – aug: blev Ped: Christens: Søn Christ: beg:gl:    3 uger –
5251.d: 19 – Septb: blev Jeppe Søegrds Dttr Dorothe beg:gl:14 dage
5252.d: [.] nov: blev Stine Frost i Worring begr:  gl:    40 aar –
5253.d: 21 – nov: blev Ped: Christ: Bunch begr: gl:    11 aar
5254.d: 30 nov: blev Karen Frøekiær beg: gl:    -    - 24 –
5255.d: 26 aug: begr: Kirst: Hendrichsd:  - gl: -    -    -   -    69
                                  1803.
5256.d: 23 febr: blev Jens Agerholm beg:  gl:    -    76 aar
5257.d: 13 – marts blev Chr Anders: Dttr Else Marie beg:gl:13 –aar
5258.d: 27 – marts blev Ped: Døvhules spæde Dttr begr:gl:    8 – dage
5259.d: 9. april blev Maren Mullj begr:   gl:   -    -    -    -    85 aar
5260.d: 6 – Maij blev Lars Ørgaard begr:    gl:  -    -     -    47 aar –
5261.d: 21 – Junij blev gl: Simon Smids Hustrue beg: gl:   -    75  -
5262.d 26 Junij blev Lars Frostes Søn Jens Norntoft beg:gl:- 1 aar.
5263.d: 14 Decemb: blev A: Elizabeth begr: gl:    - 68 aar.
5264.d: 17 – dito blev Betlerind: Grete Poulsd: Christian  -    17 uger
                                 1804 –
5265.d: 22 Jan: blev N: Bunchs Dttr M: Cathrin beg:     5 maaned
5266.d: 29 dito blev Christ: Hylgrd begrav:   gl:  -    -   -    8 dage
5267.d: 21. febr: blev Simon Smids And: Christens: beg:gl:    7 maaned
5268.d: 11 marts blev Ped: Kudsks Maren beg: gl: -   -  -    8 uger
e102b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Nors 1804-06

e103a 212                           1804
5269.d: 11 marts blev L: Frosts Doreth: Kirst: beg: gl:    3 aar.
5270.d: 26 aug: blev L: Smids Daatter Mette begr: gl:    8 uger-
5271.d: 30 Septb: blev Karen Traad begr: gl:  -     -    [3]4 aar
5272.d: 28. octbr: blev Lam-Maren begr: gl:      -    55 aar
5273.d: 16 – nov: blev Christen Jensøn beg: gl:     -    40 aar
                                  1805 –
5274.d: 27 Jan: blev And: Jensøn begr: gl:       -    73 aar -
5275.dito hds hustrue Inger Frost:    gl:    -    68 aar –
5276.d: 8 febr: blev Karen Østergrd beg:      gl:    - 70 aar
5277.d: 10 febr: blev And: Høy beg:     - gl:    - 86 aar
5278.d: 24 febr: blev J: Sørens: Wand: beg:    gl:    -    49 - -
5279.d: 15 – april blev Berth: Peders: begr:    gl:    -    58 -
5280.d: 4 – aug: blev Ane Hammers dttr Kirsten beg: gl: - 7 uger -
5281.d: 15 – octbr: blev Ane Westgrd begr:    gl:    42 aar -
5282.d: 2 – Dec: blev Peder Dahl begr: gl:    -    -    -    -    47  -
                                     1806.
5283.d: 6 Jan: blev Niels Skræder begr:    gl:  -   -   -          82 aar –
5284.d: 2 – Febr: blev Jacob Skræders spæde brn beg:gl:    3 uger -
5285.d: 9 Febr: blev Ch: Niels: Hind: hustrue begr: gl: -   -    70 aar -
5286.d: dito blev  Lars Smids spæde barn beg:   gl: -    -    5 uger
5287.d: 19 febr: blev Maren Tolbøl begr:     gl: -   -   -   -   -    37 aar -
5288.d: 11 marts blev Ped: Nørgrds spæde Dttr  beg: gl: -  14 Dage
5289.d: 2 Apr: blev Christen Kiærgrd begrav: gl: -    -    -    37 aar -
5290.d: 5. Maij blev Maren Wilsbøll begr:    gl: -    -    -    -    80 aar -
5291.d: 26 Maij blev Jens Olesøn begr:   gl: -     -     -     -    80 aar -
5292.d: 31. aug: blev Niels Boesøn begr:    gl: -    -    -    -    84 aar -
5293.d: 7 – Septbr blev Lars Søe begr:    -    gl:-    -    -   -    82 aar -
5294.d: 14 – Septbr: blev Mariane Kong begr:   gl: -   -   -    3 aar -
5295.d: 20 nov: blev Ane Lyng begr:    gl:  -    -    -    -    46 aar
5296.d: 6 dec: blev Kield Ustes barn begr:    gl:    -    -   -    10 uger


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass (dør sept. 1808 se 5324 )
Døde i Nors 1806-08

                                         1806.                                                   213.
5297.d: 16 Dec: blev Maren Andersdttr begr: gl:     -    64 aar –
5298.d: 26. Dec: blev Ane Kirstine Larsdt: begr: gl:     23 aar –
                                       1807 –
5299.d: 2 Januarij blev And: Nielsøn begr:    gl:      -    65 aar –
5300.dito dag blev Hds Søn And: Mads: begr:  gl:    31 aar –
5301.d: 28 – febr: blev Thom: Andreasøn begr:  gl: -   -   -    31 aar –
5302.d: 2 – marts blev degnen E: Ch: Hvass begr: gl:   -    42 aar –
5303.d: 3 – dito blev Christ: Kiær begr:    gl: -    -    -      69 aar –
5304.d: 11 – dito blev Anders Bunch begr:    gl:       -    47 aar –
5305.d: 16 – dito blev Jens T[.]skiær begr:    gl: -   -   -   -    35 aar –
5306.d: 18-dito blev hds hustrue Dorethe Cathr: Andersd: beg:gl: 65 aar –
5307.d: 16 Maij blev Simon Smids Hustrue begr:  gl:     -    45 aar –
5308.d: 23 – Maij blev Poul Kiel begraven    gl: -    -    -    -    58 aar –
5309.d 2den Julij Jens Diges Enke Ingeborg Pedersdatter,gl- 65 aar
5310.d: 23 Nov: blev And: Hule begr:     gl:                    -    67 aar –
5311.d. 1 Decemb: blev Marie Biering begr:    gl:        -    45 aar
                                     1808
5312.d: 5 Januarij blev gl: Ingeborg begr:    gl:    89 aar –
5313.d: 7 – dito – blev Niels Frost begr:    gl:         -    93 aar –
5314.d: 20 marts blev Ane Lyng begravet    gl: -    -    -    62 aar
5315.d: 3. april blev Søren Kongs dttr Mariane beg: gl:   -    8 uger
5316.d: 18. april blev Peder Simonsøn begr:    gl:  -   -   -    60 aar –
5317.d: 24 april blev Jens Pedersøn begr:     gl:  -      -   -    84 aar
5318.d: 5 – maij blev Lars Hammers Hustrue begr: gl:   -    56 aar
5319.dito dag blev Jens Hyldgrds Sophie Cathrine beg: gl:    ½ aar
5320.d: 11. maij blev Christen Knakergrd beg:   gl: -   -   -    71 aar
5321.d: 12. Junij blev Niels Rasch begr:    gl:   -    -    -    -    81 aar –
5322.d: 20 Junij blev Christen Nielsøn begr:    gl:  -    -   -    70 aar –
5323.d: 3 – august blev Karen Olufsdtrs Christian Lassen beg.gl:22 uger
5324.d 9 September døde [S: T:] Hr Proust An-
         ders Erichsen Hvass i Hands Alders 75 aar
        og blev begravet den 19de hujus
e103b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer (fra 7.4.1809)
Døde i Nors 1808-10

e104a
d 20 Novb:

Den 9 Januarij

D: 2 Febr
D: 18 hujus –
D 23 Aprl –
d. 20 Maj

d: 13 August
d 24 SptbrDesbr         d 3.
April            d 1
Maj         d 7de
                     13.
                     18
                        -
Oktober
                     d 1.
Novbr.
                   d 18.
214   
5325.blev gl: Karen Traae begravet Gaml: -    
                           1809
5326.blev Niels Møllers […..]kone              
                   Maren Simonsdatter begravet gl 
5327.blev Peder Bunkes Hustr beg. gl    
5328.Christen Tøggersens Enke beg: gl-    
5329.Kirsten PoulsDatt: i Worring gl   
5330.Peder Døvhul i Worring begr: - gl:    
                                           Hans Kristian
5331.Anders Mallis Søn af Hinding begr.gl.  
5332.Peder Westergaards Kone af Thisted beg.gl:  

                      Nye Kirkeaar
                             1810 . –
5333.Simon Smeds Søn Niels af Nors bgr: gl:
5334.Kield Jens: drengebarn Kristen  - gl
5335.Poul Søes hustr: Magrete Mickelsdatter af Hind. begr: gl:
5336.Kristen Hammer Pigeb. af Hinding begr: gl.
5337.gl Kristians Kone Mette Malene Nielsdttr  begr:  gl
5338.samme Dag Jens Hyldgaard Pigeb: Sofie Katrine begr gl:

5339.Almisselem Maren Jellesdatter af Hinding bgr:   gl
 
5340.Karen Olsdatter uægte barn af Hinding
            Kirsten Marie     -         -         -         -         -         - gl

83

a
45
65
68.
91
40

1[.]
47


A.
10-
-
72-

82
-

92-

-
.m


3MdM.  
3-   
5- 
3-   
6-  
-
2-    

6-


2d.


D.
-
3
-

-
16
-


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Nors 1811-April
              d 15.

Maij       d 2.
               d 5.
             d 12

Junij    d 27.
               30

Septbr  d 8
                 ”
               12.


                22.
                29.

Oktbr   d 13

December

                           1811. -                            215

5341.Peder Nørgaards Søn Jens
       Nørgaard af Hinding begr:                   gl
5342.Ole Kristensen Lund af Worring begr.     gl
5343.Niels Lunds Søn Jens Kristian af Nors
5344.Almisselem Maren Traad af Hinding begr: gl

5345.Stefan Nielsen Møller fra Hinding    gl
5346.Karen Jensdatter Veje af Worring    gl

5347.Lars Hammer af Nors  begr:             gl
5348.Lars Frosts Søn Anders af Nors      gl
5349.Thom: Jesp: Hustr af Hind: Kirsten
       Nielsdatter med hendes dødfødde
       Drengebarn begravet                          gl
5350.Søren Hyldgrds yngste Pigebarn      gl
5351.Peder Boesens Kone af Hind: Dorthe Ma-
                                        ria Nielsdatter   gl
5352.Enke Ane Kristensdatter af Hinding   gl

 d 15de  Nye Kirkeaar  1812
                      5353.Anders Aarup af Hinding  gl


a.

-
72
1-
91

68
77-

75
-


37-
-

56
74-


67-


m.

6-
-
5-
-

-
3-

-
10-


7-
4-

-
7-


-


d.

13.
-
26
-

-
-

-
10-


-
10

-
-


-
e104b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Nors 1811-

e105a
Januarij
           d 9de
Febr    d 9.
Marts  d 3

            d 8


s: m:   d 28.
April   d 12.
               17.


               19.
Maij      d 3
                 9.
               11.
               18.
               25.
Junij    d 22
            x 23.

216                        1812.
5354.Enken Ane Pedersdatter Hule af Nors gl
5355.Karen Olsdatters uægte Drengebarn, gl
5356.Jens Mikelsen forhen hos P. Kudsk   gl

5357.Ungkarl Poul Kristesen Wiilsbøl        gl
som blev fundet druknet ved
Snedsted i en Tørvgrav – Hands Sted-
fader Lars Frost i Worring besør-
gede, med vedkommendes Tilladelse
hans  begravelse her i Sognet.

5358.Ane Kristensdatter Døvhul af Worr:   gl
5359.Lars Frosts mindste Søn Kristen  -  gl
5360.Anders Kristesen Hyldgaard af Nors    gl
5361.og hans Hustru Maren Agisdatter                -

5362.Almisselem Else Nielsdatter Traad        -
5363.Almisselem Mariken af Hinding                  -
5364.Hans Peders: Fuglsang af Nors                -
5365.Anders Pedersen Døvhul i Worring         -
5366.Peder Nørgaards yngste barn Maren Katrine
5367.Mikel Andersen Foged af Nors Hrvl:
5368.Enken Karen Andersdttr af nedre Hinding
5369.Forrige Sognepræst i Hjardemaal, Lars
                                                      Fuglsang

A:
78-
-
62

20


77
-
69
81

80
65-
66
88
-
58
63

71

M:
4-
1-
-

7-


3-
5-
-
-

-
4-
-
-
2
-
-

-

D:
-
5-
-

2919
-
-

-
-
-
-
20
-
-

-


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Nors 1812-13


Septbr
             d 13.
Oktbr     d 9.


Novbr   d 8.Jan:     d 10.
         s: Dag:
Febr   d 7de

s: M:     d 21.
Marts
             d 22

             d 28.

Maij     d 27.
Julij     d 12


                18.

                24.
Oktbr     d 15
Novbr    d 21

                             1812                   217.
5370.Anders Pedersen af Hinding begr  gl:
5371.Bertel Kristians Kone Else Katrine
                            Andersdttr af Hinding

5372.Lars Skrædders Datter Maren begr:


                             1813.
5373.Søren Konge i Nors begr:           gl:
5374.Lars Westergrds mindste barn, Karen  
5375.Tjenestedreng i Søegaard Lars
       Sørensen druknet ved Skøjteløben
5376.Indsidder Inger Madsdatter [….]

5377.Enkeprovstinde Sofia Katrine Hvass
      døde d 10 s: M: begravet:     gl
5378.Almisselem Kristen Esdal              gl

5379.Xsti Himlf: dag Thomas Kræn af Hinding gl
5380.Stefan Skrædders Hustrue Maren
       Østergaard af Hinding begr     gl  

5381.Karen Olsdatter uægte Pigebarn      gl

5382.Stefans Hustr: af Worring Maren Nielsdttr
5383.Kristian Holst af Søegaard          -   gl
5384.Stefan Nielsen af Worring       -        gl

A.
48

67

1048-
-

15
77


62
40-

67

66

-

73
40-
70

M.
-

-

-10-
2

-
-


-
5-

-

-

-

-
7-
-

D.
-

-

-
-

-
-


-


-

-

18.

-

-
e105b


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Døde i Nors 1814-

e106a
Januar
              d 30
Martz    d 28

April     d 17
s: M:     d 24
August d 14.
samme dag


              d 26
Novbr
                d 6.

218                       1814             -                  gl.
5385.Anders Knudsen af Præstegrd  begr
5386.Kristen Kristens: Gade af Nors       -

5387.Poul Agerholm af Nors                    -
      NB faldt formedelst Slag ud af baa-
         den i Nors Søe hvor han stan-
           gede Fisk. -

5388.Husmd Lars Østergrd af Worring      -
5389.Almisselem Maren Konge af Nors
5390.Husmand Anders Skomagers
      Hustrue af Worring        -            -

5391.Kristen Peders: Grøntoft          -

5392.Pigen Maren Nielsdttr af Hinding

A
2-
67-

28-
55
90

47

76

67

M
4-
10-

2-
-
--

-

D
6.-
--

-                                                                                                       219.
e106b


e107a
136.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1782-83

                          5393.Confirmandj p: 1782-                               237.

Niels Hansøn    16aar     Hans Sørensøns i Hinding
Willads Jacobsøn:        -    15 -    Karen Traads i Nors -
Jens Christens:             -    16 -    Thistæd til N: Bieregrds-
Lars Peders:                  -    16 -    Hundstrup i Wislynge
Jens Anders:        -        -    15 -    Anders Hylgaards
Niels Peders:       -        -    15 -    Ingstrup til Mad: Kleins.
Christ: Bal:             -       -    15 -    Mich: Ballis i Hinding
Oluf Anders:            -      -    15 -    Anders Ørgrds.
Mette Cathrine               -    15 -    Præstens Dttr.
Maren Dige          -          -    15 -    Jens Diges.
Ane Marie Frost              -    15 -    Niels Frostis -
Maren Christensd:               15 -     Skibstedgrd
Ane Marie And:               -    15 -    And: Niels: i Nors
Mette Marie     -               -    15 -    Christen Jeps: ibid:
Maren Nielsd:                 -    16 -    Niels Skræders -
Ingeborg Larsd:             -    15 -    Lars Niels: i Hinding
                       confirmerede i Nors Kirke -
       
                                   5394. 1783   
       
Niels Christian -       -    15 -    And: Niels: i Nors.
Poul Simonsøn  -     -    15 -    Simon Smids -
Matthias Peders:      -    16 -    Hassing i Prstgrden.
Anders Hinding         -    15 -    Niels Hindings.
e107b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1783-85

e108a
238       
Niels Michels:          -    15 -    Michel Harboes –
Karen Marie  -          -    15 -    til Lars N: i Hinding.
Kirsten Harboe        -    16 -    Mich: Harboes.
Else Høy          -       -    15 -    Anders Høys
                                 confirmerede i Tveds Kirke.
       
                                5395.1784.   
Christian Søegrd -  -    16    Jens Christens: Søegrds:
Laurids Christens:  -    15 -    Christ: Thøgers: i Nors
Niels Bunk               -    15 -    Jens Bunk i Hinding
Ane Dig -          -       -    15 -    Jens Søegrds -
Birgithe Christensd:-    15 -    Wordinggaard -
Ane Hyldgrd             -    15 -    And: Hyldgrd  -
Maren Christensd:   -    15 -    Christ: Tolbøl i Worring.
Maren Bak    -            -    16 -    Michel Bakkis -
Else Diderichsd:        -    16 -    -          af Nors
Ane Marie      -            -    16 -    Christ: Jelles: i Worring
               confirmerede i Nors - Kirke -
       
                                     5396.1785.   
       
Jacob Christian    -   -    15 -    Degnen Bierings Søn.
Laurids Christens:    -    16 -    Kaarsøe til Christ: Gades
Niels Christian   -      -    16 -    Christ: Jepsøns i Nors -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1785-87                                                                                  239
Lars Larsøn -        -  -    16 -    Wendsyssel i Prstgrden -
Jens Dige        -       -    16 -    Diggaarden
Ane Marie                -    15 -    Præstens daatter
Johane Bieregrd     -    15 -    Niels Bieregrds -
Mette Søe  -             -    16 -    Peder Søes i Hinding
Ane Marie                -    16 -    Jens Peders: ibid:
Ingeborg Ørgrd       -    16 -    Erich Ørgaards -
Maren  -           -       -    16 -    Christ: Knakkergds -
Ane Andersd:          -    16 -    And: Jens: i Nors
Kirsten  -       -         -    16 -    Stephan Møllers
                           confirmerede i Nors – Kirke.
       

                                   1786. ingen.

       
                          5397. 1787.   
       
Laurids Jensen fra Lild Sogn -  18 -    tien: A: Frøekiær -
Anders Larsøn fra Hinding       -17 -    L: Niels: Søn -
Lars Nielsøn -           -              -  17 -    N: Raschs i Worring
Jens Christens     -     -      -      - 16 -    Ch: Knuds: i Wor:
Niels Stephans:   -         -         - 16 -    Steph: Møllersa
Peder Anders:         -       -        - 17 -    And: Døvhules -
                         confirmerede i Nors - Kirke -
e108b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1787-88

e109a
240       
Anders Harboe -    16 -    Mich: Harb: Nors -
Jens Mads:        -    15 -    M:
Christ: Kields:     -   15 -    fra Nørbye
Karen Nielsd:  -       16 -    N: Frostis
Karen Marie And:   16 -    A. Hyldgrds -
Maren Jensd:  -       15 -    J: [Konges] -
Maren Pedersd   -   16
Karen Pedersd   -    15 -     Ped: Mich: Ball: -
Birg: Marie -           - 15 -    Steph: Møll -
Karen Pedersd:      -15 -    Ped: Balles -
Inger Marie   -           15 -    Jens Bunk Tved
Mette Edvardtd:       15 -     Edvardts
Maren Jensd:       -    15 -    Jens Brunsgrd -
Ane Marie    -         -   15 -    Ch: Ibsen Ball:
Cathrine Marie    -     16 -    Ch: Knakergrds -
Mette Andersd:       -  16 -    And: Ørgrds -
Birgitte Christensd:   -17
Ane Christensd: -       15      Jens Sarups -
Martha Kirst: Christ:   19 -    Christ: Olufs: i Ræhr
       
                               1788 ingen


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1789-


                               5398.  1789                                              241
       
Niels Andersøn  -          16 -    Søegrd fra Wejbye i Wends:
Christ: Hansøn         -    16 -    ibid fra Thistæd -
Jens Christian          -    16 -    Mads Niels: i Tved
Jens Griishave         -    15 -    Langaard fra Thistæd -
Søren Hare              -    16 -    Christ: Hars Tved
Christen Hinding     -    18 -    Niels Hindings
Kield Jensøn           -    17 -    Wust Ch: Anders: […]ing
Jens Jacobs:           -    18 -    tiener i Prstgrden
Kirsten Nielsd:        -    15 -    N: Bieregrd -
Maren Poulsd:        -    15 -    Poul Bunks -
Ane Langrd             -    15 -    Frid: Langrds
Maren Søegrd        -    15 -    Jens Søegrds -
Birgithe Kiærgrd     -    15 -    Niels Kiærgrds
Dorethe Graaegr    -    15 -    Søren Graaegrds
Maren   -           -      -   15 -    Christ: Thøgers:
Zissel -               -     -   15 -    Hans Sørensøns -
Ane Marie                -  15 -    Jens Brunsgrds
Inger Marie              -  15 -    Lars Niels: i Hind:
Else Mortensd        -   15 -    tien:  Jep Tømmermd
                        confirmerede i Tveds:  Kirke
e109b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1790-91

e110a
242                    5399.   1790-   
       
Lars Peders: Westgrd -   -   16.    Sl: P: Westgrd.
Poul Christens: -      -      -    16 -    fra Skibstedgrd
Christen Christensøn       -   16    fra Wordinggrd -
Jens Larsen -     -      -     -     16 -    Lars Hammers
Jacob Christian -    -    -    -   -16 -    N: Frostis -
Jens Christian Jens:        -     15 -    fra Tinstrup.
Christen Marqvors:  -     -        15 -    Marqvors i Tved.
And: Christens:  -             -      16 -    Glarmesterens
Frands Simons:  -            -      15 -    Simon Smeds.
Poul Anders:  -              -         15 -    And: Øegrds -
A: Cathrine -           -         -      15.    N: Raschis -
Kirsten Jensdtr:  -            -       15.    fra Thistæd


       
                               5400.  1791-   
       
Christ: Norntoft      -       -         15 -    Sl: P: Westgrds
P: Christian         -        -           16 -    J: Gasberg -
N: Christian  -     -           -         15 -    Steph: Niels:
Christ: Anders:      -        -         15 -    And: Døvhules -
Jens Ørgrd         -        -           -16 -    And: Ørgrds -
And: Madsen   -         -             15 -    A: Niels: -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1791-92
                                                                      243.
Jens Christian   -        -   15 -    L: Hammer.
Ped: Christian         -      16 -    N: Hinding –
Laurids Christens:        -16 -   Ch: Laurids: i Schoust:
Dor: Cath: Langrd         -15 -    [T]: Langrds
Inger Søegrd           -      15 -    Jens Søegrds -
Zidsel Christd:          -    16 -    Sl: Ch: Niels: Ball:
Karen Søe   -            -    15 -    Sl: Ped: Wilsbølls
Mariane Christensd:     15 -    [.. …] i Thistæd.
Karen Lund       -       -    15    M: Harboe -
Dorethe Kielsdtr:      -    15    P: And: Stifdttr.
Magreth: Marie        -    15 -    J: Bergs i K[litm…]
Maren Bunk    -       -    15 -     J: Bunk i Tved.
                             Tveds - Kirke
       


                          5401.   1792 -   
       
Anders Christian    -     15 Karen Bunchis
Jens Larsøn       -    -    15 -    Sl: L: Hares -
Peder Jensøn    -    -    15 -    Jens Brunsgrds -
Karen Frøekiær      -    15 -    And: Frøekiær -
Johane Christensd:     15 -    Ch: Knudsøns -
e110b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1792-94

e111a
244       
Johane Stepansdtr:    15 -    Steph: Møllers
Johane Michelsdtr: -  15 -    And Bachis -
Ane Hendrichsdtr  -    15 -    Ane Svenskis -
                             Nors - Kirke
       
                              5402.  1793.   
       
Peder Christian -       15 -    Karen Bunchis
Christen Dige  -         14 -    Ch: Lass: i Thist:
Christen Gade  -     -  15 -    Christ: Gade -
Christian Christ: -   -  15 -    Ch: Thøgersøn -
Christ: Hare  -       -    14 -    L: Hares -
Christ: Agerh:       -    18 -    J: Agerh:
Johane Bunch  -        15 -    Poul Bunch
Birgithe Nielsd:    -    15 -    fra Søegrd -
Karen Pedersdtr:   -   15 -    Poul Søes -
Ane Jensdtr:          -    14 -    Jens Klows -
Karen Michelsdtr:     -14 -    And: Bachis.
Kirsten Christensd:   -14 -    Christ: Døvh: -
Mette Mar: Jensdtr:    15 -    Wenneborg i Wends:
Ane Pedersdtr:    -      17 -    Lill Sogn
       
                              5403.    1794   
       
Christen Pouls: -      -  15 -    Lars Wilsbølls -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1794-96                                                                        245
Christen Stephans:  -   14 -    Stephan Møllers -
Niels Christ: Knuds: -  15 -    Knud Wesløs -
Ane Poulsdtr:    -          14 -    Pouls Bunchs -
Karen Mar: Pedersd:   14 -    Ch: Grøntofts -
Ane Andersdtr:      -      15 -    And: Frøekiær.
Else M: Christensd:     14 -    Karen Bunchis -
Inger Lauridsdttr:      -  14 -    Wiisbye -
Ane Eliz: Nielsd:    -    14 -    Niels Raschs -
Ingeborg Andersdtr:    14 -    And: Niels:
Johane Christensdtr:   17 -    Ch: Niels: -
Johane Pedersdtr:      15 -    Hiardemaal -

       
                                  1795 - ingen

       
                         5404.  1796.   
       
Christen Westergrd  -   15 -    A: Frøekiærs Søn -
Peder Tøfting  -          -  16 -    fra Diggaarden
Peder Dige -         -        15 -     ibid:
N: Christ: Lund   -       -  16 -    Ch: Lunds Søn
Christ: Hove  -           -   16 -    Poul Hoves -
Peder Søeborg  -       -  15 -    fra Søeborg.
Christ: Trolborg -     -     15 -    J: Trolborgs -
e111b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1796-

e112a
246.       
Niels Peders. Hiard: -    15.    tien: Ch: Grøntoft -
And: Chr Døvhule     -    15.    Ch: Døvhules
Poul Christ: -        -        - 16 -   t: L: Hare
                         Kaarsøe
Jacob Christ:  -           -    15 -   t: Ch: Biergrd -
Christ: Harboe  -           - 15 -    Mich: Harboes -
Christ: Mariag:  -             15 -    J: Mariagers
Gregers Jens: Kiær     -  19 -    t: i Søegrd -
Joh: Johans: -               -  15 -    Johans Søn.
A: Marie Wilsb:  -           - 15 -     Lars Wilsbøls -
Zids: M: Klow    -            -  15 -    J: Klows -
Ane Bunk   -                -     15 -    Karen Hares –
Dor: Chatr: Larsd:  -         -15.    [Sl:] L: Hares -
Mette Gade  -      -        -    16 -    Ch: Gades -
Ane Møller -        -        -    15 -    Steph: Møller -
Ane Michelsd: Bach    -    15 -    A: Bachis.
Dorethe Brunsg:       -        15 -    [Sl:] J: Brunsgrd.
Ane Bach: -             -           15.    [Sl:] Ped: Bachis -
Maren Mariager -     -       - 15.    Woldb: Mariag:
Maren Kiær -     -       -      - 15 -    Ch: Kiærs -
Maren Christ: -      -         -   15 -    Ch: Lar[…….]
Birgithe Nielsd: H -       -     16    t: Doreth: Schaarup
                                                28 -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1797-1800


                                  1797 – ingen                     247
       
                               5405. 1798.   
       
Berth: Søegaard -    15 -      Kirsten Hove   -       -    15 -
And: Christ: Klow  -  15.       Maren Gade    -       -    16 -
Christe Hule   -    -   15 -      Maren Møller           -    15 -
Jens Bach     -    -    16 -      Maren Døvhule             15 -
Christ: Lund    -        15 -     Else Marie Andersd:-    14.
Christ: Sørensøn     14.      Maren Andreasd:     -    14 -
Christ: Thøgers:    - 15 -     Magrethe Jensdtr:    -    16 -
Ped: Grobgrd   -       15 -     Inger Nielsdtr:           -    15 -
Niels Stephans:       15.     Ane Harboe       -       -    15 -
Poul Esdahl             16 -    Ane Jensdtr:     -         -    15.
Jens Christ: Boijes   15     A: Marie Mariager:    -    15 -
Ped: Christ: Traad   16 -    Henriche Svensk    -  -   15 -
Jens Thon   -            15.                                           27
Kirsten Westgrd       14.       
Kirst: Bunch        -    14       

           
                                  1799. ingen
           
                           5406. 1800        
Jens Frøekiær  -    16 -    And: Frøek: Søn i Worring
Ch: Stephans:   -   15 -    Stephans i Hinding
Knud Anders    -    16 -    Th: Klitts i Tved Sogn -
e112b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1800-02

e113a 248       
Jens Gade            -    16 -    Christ: Gades i Nors -
And: Mariag:        -    16 -    M: Mariagers i Nors
Jens Smed           -    17 -    fra Hillerslef -
Laurids Christens:    15 -    Ch: Laurs: Ballerum
Michel Niels:        -    17 -    fra Hiardemaal
Jens Christ           -    17 -    Ch. Niels: i Hinding
Jacob Mads:         -    17 -    fra Stagstrup –
Jep Sørens:          -    21 NB.    fra Kielstrup -
A: Marie         -      -    15 -    A: Bachs i Hinding
Karen Bierre         -    16 -    fra Bierre
Else Christd:         -    15 -    Ch: Døvh: i Nors -
Ane Hare               -    15 -    Sl: Ch: Hares Tved -
Ane Sørensdtr:     -    15 -    fra Mors Hvidb:
Ane Brunsg:          -    16 -    Else Black Nors -
                                     17.   
       
                           5407. 1802.   
       
Lars Frøekiær      -    16 -    And: Frøek: i Worring.
J: Christ: Tolbøll       15 -    - Lars Frost ibid -
A: Christ: An[ders]:    15 -    And: Niels: Nors -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1802-04

                                                                         249.
And: Thøgers       16 -    Thøger i Hillersl: -
Michel Anders.     15 -    And: Bach -
Niels Andreas      16 -    Torsøe Himmers -
Thomas Lund       15 -    Ch: Lund -
Jens Klow      -       16 -    -  J: Klows -
Poul Agerholm     15 -    J: Agerholms -
Ped: Thon        -    16 -    Ped: Thon -
Niels Thons:    -    15 -    Th: Christs:
Maren Westgrd    15 -    P: Christ: i Thist:
Ingeborg Cath:  -  15 -    J: Mariager.
vid: Tveds-Bog. i alt - 31 -       

                       5408. 1804.   
       
Poul Søegaard    16 aar   
Jens Christian     15  -      Peder Bondrups
Peder Frøekiær    [..]        And: Frøekiærs
Jens Christens:    15 -     Christ: Jens: i Nors
Thomas Christes: 15 -    Jens Diges -
Peder Peders:     - 15   
Jens Peders       -  14      Peder Jensøns Hanstæd -
Christen Hesseldahl  16    fra Baun
Lars Haver    -              15    Jens Havers
Mads Anders         -    17.    Jens Schaarups -
e113b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1804-06

e114a 250       
Jens Larsøn        15    Søren Hyldgaards -
Jens Thousgrd    16 -    Jacob Skræders -
Christen        -      16 -    Poul Kiills
Karen Marie        15 -    Lars Frostis -
Mariane               16 -    Ch: Bieregrds -
Dorethe                15 -    Peder Boesøns -
Kirsten           -     15 -    Michel Fogets -
Maren Jensd:      15 -    Ch: Lunds -
Maren          -       16 -    Else Blachs -
Maren           -      14 -    A: Marius:
Maren           -       14 -    Niels Christens:
Birgithe Marie     15 -    Ane Svendsk -
Karen Marie        15 -    Jacob Skræder -
Magrethe Jørgensd:    16 -    fra Bierre -
A: Kirstine Anthond:    15 -    fra Hanstæd.
Inger Marie              -    16 -    fra Søegrd.
Karen Marie            -    15 -    Lars Østergrds -
    fra Tveds inclus: 36.
       
                         5409. 1806-   
       
Poul Wilsbøll    -        15 -    Lars Frostis -
Peder Clemensøn    16.   
Berthel   -      -       -  15 -    Peder Bondrups.
And: Christian -     -  16 -    Christ: Bieregaards -


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Konfirmerede 1806-

                                                                 251
Jacob Mariager      -    16 -    Jens Mariagers -
Jens Thomsøn   -       16 -    fra Østerild -
Niels Christian            15 -    Ped: Boesøns
Casper Christ:    -        15 -    Sl: Christ: Jensøns -
And: Jepsøn       -        15 -    N: Møllers.
Jens Westgrd     -        15 -    fra Klitten -
Christ: Thon        -        16 -    Ped: Thons -
Just Peders:           -     16 -    Ped: […………..] -
Niels Østergrd              16 -    Lars Østergrd -
Christ: Qvejborg           15 -    Klitmøller
Giertrud Hedevig         15 -    Th: Hvassis -
Karen Søegrd   -          15 -    Holsts i Søegrd -
Karen Schaarup          15 -    J: Schaarup.
Ane Sophie                   15 -    P: Ch: Westgrds i Aalborg -
Mette Poulsdttr             15 -    Dollerup -
Ane Jensdttr:                15 -    H: J: Hvassis -
Birgithe M. Jepsd:       15 -    N: Kiærs.
Mariane Østgrd:          15 -    Lars Østergrd
Maren Kirstine             15 -    N: Christens:
Ane Kiil  -           -         15 -    Poul Kiil
Ane Kirstine           -    16 -    Thomas Christens:
                                    25.   
e114b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass (dør sept. 1808)
Konfirmerede 1808-


e115a 252                            5410.  1808-   
Christen Hylgaard   -     -   16 -    Christen Gades -
Peder Poulsøn      -      -    15 -    Poul Hoves -
Lars Westergrd.            -    16 -    Peder Bondrup -
Christen Westergrd      -    15 -    Lars Frost -
Lars Michelsøn   -         -    15 -    Michel Foget -
Lars Jensøn     -            -    15 -    Jens Brunsgrd -
Niels Christian              -    15 -    Peder Krogs -
Anders Stephans:         -    15 -    Stephan Skræders -
Berthel Anders:             -    15 -    Anders Frøekiærs -
Jens Poulsøn                -    15 -    Poul Bunch -
Christen Nielsøn     -         15 -    Niels Christens:
Jeppe Nielsøn              -    15 -    Niels Stephans:
Poul Christian               -    15 -     -   Jens Havers -
Niels Anders:        -            15 -    And: Marius:
Peder Christian       -         15 -    Anders Peders:
Anders Chren  -            -    15 -    Lars Østergrd -
Maren Bunch  -             -    14 -    Christ: Bunchs
Ane Kirstine     -            -    14 -      -  Ped: Bunch tiener -
Maren Ibsdattr               -    14 -      -  Ib Dahls  -
Maren Nielsdttr             -    14 -  -   -  ibid -
Karen Marie Olufsd:     -    16 -       - Bodil Traads -
A: Marie Hou    -            -    14 -       - Poul Hoves.
Ane Jacobsdttr              -    14 -    
Karen Jacobsd:             -    14 -  -  Jacob Skræders - 
Birgite Kirstine              -    14 -  -   -  Karen Dahls Pige.
Helene Thomasd:        -    14 -     - Thomas Chrens.
Jens Christian               -    15 -    -  Christ: Hammers.
Karen Marie    -             -    15 -  -   -  O: Laurids  Pige -
                                                         28 -   


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Konfirmerede 1810-                                                      5411.  Fortegnelse:                                                   253
over den i afvigte Aar 1810 konfirmerede Ungdom i Nors og Tved
                                                                                             Sogne
e115b
No


1.,

2.
3.,
4.,
5.,
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

13.
Barnets Navn


Mads

Kristen
Niels -.
Peder -
Lars -
Kristen
Niels -
Anders
Niels
Jens -
Ole -
Johanne

Magrethe
Juliane
Al-
der

18

15
15
17.
16
16.
14
16
16
16
17.
15.

15
Fødested


Nors

Nors
Nors.
Nørbye
Worring
Nørbye
Hinding
Sønderbye
Wester Wandet
Nors
Wixøe
Kjøbenhavn

Bindsløv
i Wib: St:
Forældrenes Navne


Jens Kristian Madsen og Ane Kirstine Ja-
                                                kobsdatter
Kristen Gade og Maren Kristensdatter
Jens Hvas og Ellen Xstsdatter.
Niels Jacobsen og Dorthe Marie Xstsdatter
Kristen Tolbøl og Kirstine Xstsdatter
Lars Grobgrd og Ane Pedersdatter
Peder Boersen og Dorthe Marie Nielsdatter
Søren Xstian og Ingeborg Marie Nielsdatter
Kristen Hammer og Maren Kristensdatter
Poul Kiil og Ane Kirstine Jensdatter
Ped: Peders: Riemen og Grete Marie Xstsdatter
Præsten Knud Kristian Høyer og
                  Mette Magrete Hertel.
Degnen Otto Friderik Klaudi og Ane
Hedewig Brøndlund. -


Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Konfirmerede 1810 (fortsat)

e116a
254
No


14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.


Barnets
Navn

Ane Marie

Ane Lisbeth
Ane

Ane Katrine

Mariane

Ane Katrine
Dorthe Marie
Dorthe -

Woldborg


Al
der

15.

15.
16

16.

15.

16
16.
15.

15


Fødested.


Nors.

Nors
Sønderbye

Worring

Nors

Wixøe -
Nørbye
Nors

West:Wandet


Forældrenes Navne


Jens Kristian Madsen og Ane Kirstine
                                        Jacobsdatter
Lars Pedersen pg Ane Kristensdatter
Søren Kristian og Ingeborg Marie
                                      Nielsdatter
Anders Jens: Bunk og Ane Marie
                                  Kristensdatter.
Kristen Andersen og
               Maren Kristensdatter
Kristen Madsen og Ane Marie Sørrensdttr
Anders Jakobsen og Johanne Mikelsdatter
Kristen Jensen og Karen Marie An-
                                             dersdatter -
Niels Harboe og Inger Katrine
                                Thomasdatter
                 alle konfirmerede 1. S. i Paaske
                                d. 29de April 1810
              Nors Præstegaard d. 31. Desember 1810.
                                                                            K K Høyer
Sognepræst: Knud Kristian Høyer
Konfirmerede 1811-


                                        5412.   Fortegnelse                                                 255
over den i Aaret 1811 Konfirmerede Ungdom i Nors og Tved Sogne

e116b
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
Barnets Navn

Niels -
Peder -
Peder -
Niels -
Kristian -
Niels -
Jens -
Søren -

Karen
Inger Marie
Ane
Dorthe
Johanne Kirstine
Ane Magrete
Else
Karen Marie

Grethe
Alder

15.
15.
16.
15.
17.
14.
16.
15.

14.
15.
15.
15.
15.
17.
17.
16.

15.
Fødested

Nors
Nors
Thorstæd
W: Wandet
Nors -
Sønderbye
Nors
Ballerum

Nors
Sønderbye
Hinding
Nørbye
Nors
Nørbye
Hanstæd
Rhær

Rhær
Forældrenes Navne

Peder Kristensen og Dorthe Kristensdatter
Kristen Kristensen – Maren Kristensdatter
Jens Pedersen – Karen Pedersdatter
Jens Henriksen – Ane Katrine Nielsdatter