Kirkebog for Tved sogn 1759-1781
Thisted amt, Hillerslev herred, Tved sogn

Kirkebog D1 Kirkebog D2


Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notat-numre
Indhold/titelblad
opslag 2 pag. 1
Trolovede og viede 1759-80 opslag 3 - 6 pag. 2 - 4b 3783 - 3822
Døbte børn og introd. kvinder 1759-80 opslag 7 - 27 pag. 12 - 29b 3823 - 3976
Døde i Tved 1759-80 opslag 27 - 33 pag. 30 - 35b 3977 - 4130
Døbte børn og introd. kvinder 1780-81 opslag 34 - 35 pag. 37 - 37b 4131 - 4136
Publice absolverede i Tved 1759- opslag 36 pag. 40 4137 - 4145
Seddel m. opgørelse 1765-69 opslag 18 - 19 ingen 4146 - 4148

* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanninger

Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
d2a
Kirkebog
for
5     Tved Sogn
1759-81

Indhold


Fødte & introd     1759 – 80        Fol. 12 – 29b.

                               1780 – 81        -      37 – b

Trolov & viede    1759 – 80        -      2 – 4b

Publ. absolv.        1759 – 80        -      40 – b

Døde                     1759 – 80        -      30 – 35bSognepræst: Bent Nielsen Curtz
                                                                                              No 1

Tveeds Kirke: Boeg

indeHoldende


1. De, som ere Troelovede, og Siden Ægteviede    fol. 2

2. Ægte-Børn døbte, og Barsel Qvin-
    der introducerede                                                     fol. 12

3. Liig begravne                                                           fol. 30

4. Uægte-Børn døbte                                                  fol. 40

5. De, Som Har staaen Aabenbare
    scrift for Børn, der er lagd
    iHiel udj Ægteskab                                                  fol.

6. Leedige Personer, og Andre, som
    publice ere absolverede for Hoe-
    rie, Hexerie, eller andre Sager                                     fol.

    Oprettet
    af Ordets Tiener til MenigHeden
    B Curtz ./.

Som efter 25ve aars Møysommelige Kircke Tieneste udj
Schindrup og Thyestad af Guds Naade og Efter
Kongens Villie blev som dend 4de Præst Kaldet
fra Schindrup til Nors d 23de Martij 1759 ./.
d2b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
d3a

                                                                                                                                                         
Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Tved 1759-61

                                                                                      No 2./.
Følger nu de, Som ere Troelovede og ÆgteViede udj
Tveeds Sogn og MenigHed Siden Jeg d 10de Junij 1759
blev indsadt til SognePræst for MenighHeden ./.
d3b
3783.No 13784.No 23785.No 3


3786.No 4

3787.No 5
Ao 1759    d 22de Junij bleve Søren Nielsøn og
Maren Xstensdttr Efter foregaaende Troelovelse udj
Kircken SammenViede ./.   se også 2802.

d 27de Junij bleve Niels Poulsen Tunge og Maren
Nielsdttr Efter foregaaende Troelovelse i Kircken
SammenViede ./.   se også 2803.

d 29de ejusd: bleve Jens Xstensøn og Apolone
Poulsdttr i Kircken SammenViede ./.  se også 2804.

d 12te octbr bleve Gregers Nielsøn og Maren Kir-
stine Xstensdttr Troelovede, deres Forlovere vare
Xsten Andersøn og Michel Carstensøn, begge
af Hillerslev ./.
d 8de Novbr bleve de i Kircken SammenViede ./.  se 2805.

Ao 1761   d 16de Januarij bleve Jens Xstensøn
               af Hillerslev, og Kirsten Mogensdttr
               af Ballerum Troelovede: deres
               Forlovere vare Laurids Tunge
               af Ballerum, og Christen Neergaard
               af Kaastrup.
               d 6te Martij bleve de i Hillerslev
               Kircke SammenViede ./. se også  2806.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Tved 1761-63

d4a
3788.No 6

3789.No 73790.No 8

3791.No 9

3792.No 10

d 18de Septbr blev Niels Nielsøn af Schaarup i
Siøring Sogn, og Peder Kiærs Stivdaatter af
Tveeds Sogn, Anna Søfrensdttr troelovede: Deres
Forlovere vare Jeppe Ferregaard og Søren Grob-
gaard begge af Tveed.
d 30te octbr bleve de i Kircken SammenViede ./.
d 20de Novbr bleve EnckeManden Peder Xsten-
Søn af Saarup Bye i Ræhr Sogn og Søren Ander-
søns daatter paa Ballerum troelovede navnlig
Maren Søfrensdttr: Deres Forlovere vare Søren
Jensøn paa Ballerum og Morten Søe ved Klit-
Møller ./.
1762 d 17ende Aprilis bleve de i Kircken SammenViede

Ao 1762   d 19de Novbr bleve Xsten Xstens:
MidiHolm, og Margarethe Xstensdttr Ar
berg troelovede. Deres Forlovere vare Xsten
Arberg i Vester Vandet, og Xsten Pedersøn af
Ballerum ./. Ao 1763 d 10de Januarij bleve de i Kircken
                                             SammenViede ./.
Ao 1763   d 8de Novbr blev Friderich Nielsøn i Lan-
gaard, og Magdalene Pedersdttr Skielsgaard Troelovede,
Deres Forlovere vare Velærværdige Hr Niels Rhaae i
Rhær, og Sogne Degnen Vellærde Seigr Hald Sammestæds.
d 13de Xbr bleve de i Kircken SammenViede ./.

d 8de Decembr blev Thomas Madsøn af Schyum, og
Encken Maren Xstensdttr: Langaard af Skielsborg Troelovede.
Deres Forlovere vare Seigr Peder Hammer
af Nors og Seigr Christian Gudichsøn i Skilsgaard.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Tved 1764-


3793.No 11


3794.No 12
d 9de Novbr
bleve de i
Kircken Sam
menViede./.
3795.No 13
d 8de Novbr
bleve de i Kir-
cken Viede./.

3796.No 14
d 10de Novbr
bleve de i
Kircken Sam-
menViede ./.
3797.No 15
d 9de Decbr
bleve de i
Kirchen Sam-
menViede ./.
3798.No 16
d 7de Junij
blev de i
Kircken Sam-
menViede ./.
3799.No 17
d 20de Sep:
tbr bleve
de i Kircken
SammenViede ./.
                                                                                 No 3 ./.
Ao 1764   d 13 Januarij bleve forestaaende Thomas
Madsøn, og Encken Maren Xstensdttr i Langaard efter
foregaaende Troelovelse i Kircken SammenViede.
d 5te octbr blev Christen Nielsøn Krog af Hillerslev, og
Ingeborg Nielsdttr Knachergaard af Ballerum Troelovede
i Kaastrup med Tilladelse af Stædets VelærVærdige
SognePræst; Deres Forlovere vare Peder Xstensøn af
Kaastrup og Laurids Tunge paa Ballerum./.
d 12te octbr blev Bertel Pedersøn af Nørbye, og
Christen Gasbergs Daatter paa Ballerum, Edel Cha-
tarina Xstensdttr Troelovede: Deres Forlovere vare
Seigr Christian Gudesøn i Skilsgaard, og Friderich
Nielsøn i Langaard ./.
d 19de octbr bleve LandSoldaten Christen Xsten-
søn af Hillerslev, og Anne Lauridsdttr af Balle-
rum Troelovede. Deres Forlovere vare Jeppe Xsten-
søn, Smid udj Hillerslev og Lau[rids] R[imer]
paa Ballerum ./.
d 6te Novbr blev Jens Olufsøn af Vandet, og Encken
Maren Xstensdttr af Ballerum Troelovede. Deres For-
lovere vare Anders Xstensøn af ØsterVandet, og Chri-
sten Tunge paa Ballerum ./.

Anno 1765   d 22de Martii blev Jens Andersøn
SønderBye, og Encken Margrete Enevoldsdttr
Troelovede. Deres Forlovere vare Seigr Chri-
stian Gudichsøn af Skielgaard og Anders
Andersøn af Sønderbye ./.
d 28de Junij blev Kield Xstensøn af Nørbye, og Maren Ericks-
daatter Troelovede. Deres Forlovere vare Seigr Christian
Gudichsøn i Skielsgaard, og Peder Nielsøn i Nørbye ./.
d4b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Tved 1766-70

d5a 3800.No 18
d 30 octbr
bleve de i
Kircken Sam:
menViede.
3801.No 19
d 1 Augustj
bleve de i Kir-
cken Sammen-
Viede ./.
3802.No 20
d 2 Xbris ble-
ve de i Kircken
SammenViede ./.
3803.No 21
d 23de octbris ble-
ve de i Kircken SammenViede.
3804.No 22
d 29de Junij bleve
 de i Kircken SammenViede
3805.No 23
d 24de Novbr
bleve de i Kircken SammenViede ./.
3806.No 24
d 3die Augustj
bleve de i Kir-
cken Sammen-
Viede ./.
3807.No 25
d 2den Augustj
bleve de i Kircken
SammenViede ./.
Ao 1766  d 25de Junij blev Peder Nielsøn af
Schinnerup, og Encken Birgitte Xstensdttr
af Nørbye Troelovede. Deres Forlovere vare
Christen Kieldsøn af Nørbye, og Anders Nielsøn
af Schindrup ./.
d 23de Martij blev Niels Xstensøn Dige, og Dorthe
Nielsdttr i Kiærgaard Troelovede, deres Forlovere vare
Anders Smid i SynderBye og Jens Dige i Nors.


d 7de Novbr bleve Edvard Bendixsøn og Anna
Andersdttr Troelovede, Deres Forlovere vare
Seigr Christian Gudichsøn i SkielsGaard og Fride-
rich Nielsøn i Langgaard.
d 15de Julij  Anno 1767  bleve Anders Xstensøn Torp
af Schindrup, og Helene Xstensdttr af Ballerum
Troelovede. Deres Forlovere vare Jens Neergaard
af Thiestad, og Laurids Neergaard af Kaastrup ./.
Ao 1768   d 8de Junij bleve Jens Jacobsøn Bunch og
Johanne Xstensdttr af Skielsberg Troelovede; Deres Forlo-
vere vare Thomas Madsøn af Skielsberg, og Seigr
Xstian Gudiksøn af Skælsgaard ./.
d 5te Novbr bleve Jens Xstensøn Hinding og Kirsten
Xstensdttr Gasberg Troelovede. Deres Forlovere vare
Friderich Nielsøn af Langaard, og Xsten Nielsøn
af Ballerum ./.
Ao 1769   d 2den Junij bleve Mads Nielsøn af [..]orup i
Siøring Sogn, og Johanne Xstendttr af SønderBye i Tveds
Sogn Troelovede. Deres Forlovere vare Christen Jepsøn,
og Frandtz Sørensøn Begge af Tved ./.

Ao 1770  d 29de Junij bleve Niels Nielsøn Kiær og Maren An-
dersdttr Troelovede, Deres Forlovere vare Seigr Gudiksøn i
Schielsgaard, og Anders Klitte i Sønderbye ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Tved 1771-75


3808.No 26
d 8de Maij
bleve
3809.No 27
Begge Par
i Kircken
SammenViede ./.
3810.No 28


3811.No 29
3812No 30
d 30 Julij
bleve de i
Kircken Sammen-
Viede ./.
3813.No 31

3814.No 32
3815.No 33
Ao 1771                                                                                         No 4 ./.
d 21de Martij bleve Christen Christensøn Haure, og Inger
Thomasdaatter Troelovede, Deres Forlovere vare Christian Gudiksøn
i Skielsgaard og Thomas Madsøn paa Schielsberg ./.
dito dag bleve Soldaten, Christen Sørrensøn Hare, og Christiane
Thomas daatter Troelovede, Deres Forlovere vare Jeppe Ferregaard,
og Frands Sørensøn af TvedsSogn ./.

d 19de Julij bleve Andreas Enochsøn af ØsterVandet, og Anne Tho-
masdaatter Giøtrup Troelovede. d 26de Novbr bleve de i Kir-
ken SammenViede ./.
Ao 1773   d 19de Martij bleve Jens Nielsøn Bierregaard
af VesterVandet Sogn, og Pigen Dorthe Andersdttr af TvedsSogn
uden foregaaende Troelovelse og Liusning af PrædickeStolen
efter Kongelig bevilning Ægteviede. Deres Forlovere vare
Niels Dige af Tveds Sogn, og Jens Kaastrup af Nors ./.
d 2den Julij bleve Enevold Christian Nielsøn UngKarl, og
frans Sørensøns Pige, Maren Andersdttr Troelovede. Deres
Forlovere vare christen Jepsøn og Jeppe Ferregaard, Begge
af Tveds Sogn ./.

Anno 1775   d 19de Maij bleve Peder Jensøn Munch af Brund
og Jeppe Ferregaards Stiv Daatter, Karen Marie Bertelsdttr
af Tveds Sogn uden foregaaende Troelovelse og Liusning
af PrædickeStolen efter Kongl: Bevilling i Kir-
cken SammenViede. Deres Forlovere vare Jeppe Ferregaard
og Frans Sørensøn.
d 4de Augustj bleve Peder Andersøn Smed, og Maren Jepsdttr
Ferregaard uden Troelovelse og Liusning efter Høy Kongl:
Bevilling i Kircken SammenViede. Deres Forlovere
vare Xsten Jepsøn, og Niels Kiergaard. Begge af
Tveds Sogn ./.
d 10de octbr bleve Christen Povelsøn af Kaastrup og
Bodil Marcusdttr af Tveds Sogn Troelovede. Deres Forlovere
vare Xsten Neergaard af Kanstrup og Xsten Marqvorsøn
paa Ballerum ./.
d5b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Tved 1776-80

d6a

3816.No 333817. No 343818. No 35


3819.No 36
d 26de Junij
bleve de i
Kircken Sam-
menViede.
3820.No 37
d 6te octbr:
bleve de i
Kircken Sam-
menViede.
3821.No 38
d 27de Novbr:
bleve de i
Kircken Sam-
menViede.
3822.No 39
d: 6te Janv:
bleve de
i Kirken
sammenviede


Ao 1776  bleve Christen Poulsøn af Kaastrup, og Pi-
gen Bodil Marie Marcusdttr af Tveds Sogn efter
foregaaende Troelovelse i Kircken SammenViede
d 27de Februarij.
Ao 1777   d 5te Decbr bleve Ung Karl Peder Andersøn
af Tilsted, og Encken Maren Erichsdttr Troelove-
de. Deres Forlovere vare Friderick Nielsøn i Langaard
og Anders Xstensøn i Øster Vandet.
Ao 1778   d 10de febr: bleve forestaaende Peder
Andersøn og Maren Erichsdttr i Kircken Sam-
menViede.
d 26de Aprilis bleve Ung Karl, Christen Christensøn af
Tilsted, og Pigen, Karen Marie Sørensdttr Kiær Troelo-
vede. Deres Forlovere vare Peder Balle af Tveds Sogn,
og Thomas Thomæsøn af Silstrup ./.

d 28de Junij blev Ung Karl Niels Xstensøn, SkoleHolder
og Pigen, Kirstine Marie Nielsdttr Langaard Troelovede.
Deres Forlovere vare Seigr Holst af SkielsGaard, og Niels
Langaard af Tved Sogn

d 30te octbr bleve EnckeManden Peder Christensøn
af Kløv og Pigen Maren Christensdttr af Bal-
lerum Troelovede. Deres Forlovere vare Xsten Peder
Søn af Kløv, og Peder Xstensøn af Ballerum

d: 7de Dec: 1780  blev ung Karl Christian
Johansen Smed og Pigen Else Catharine
Nielsdatter Langaard trolovede. Deres
Forlovere vare; Niels Dige og Niels
Langaard begge af Tveds Sogn


d6b


d7a

                     
Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1759-


                                                                                               No 12
          Børn, Som ere Døbte og Qvinder introducerede Siden
          Min Ankomst til MenigHeden ./.
d7b

3823.No 1
se også 2753.


Moederen
i rette tid
introduc:


3824.No 2
se også 2754


Moederen
i rette tid
introduc:
3825.No 3
se også 2755.


Moederen
introduceret
i rette Tiid

                                 Ao 1759
                              d 29de Julij
Blev Peder Nielsøns af Nørbyes Hiemmedøbte barn Maren
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Christen Madsøns Huestrue af Nors bar barnet.
Xsten Madsøns daatter.
Xsten Pedersøn paa Ballerum.
Xsten Kieldsøn i Nørbye, og Søn Kield Xstensøn.
                    d 5te Augusti.
Niels Broes barn af Ballerum til daaben Inger Marie
                        Faddere.
Niels Jensøns daatter Maren bar barnet.
Xsten Pedersøns daatter Maren
Thomas Giøttrup, Søren Xstensøn,
Xsten Nielsøn, alle af Ballerum ./. 
                   d 7de octbr
Jeppe Ferregaards barn til daaben Kaldet Bertel.
                   Faddere.
Frands Sørensøns Huestrue bar barnet.
Anna Buncke af Nors.
Anders Smed, Niels Smed, Xsten Clemensøn,
alle af Tveds Sogn ./.  


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1760-
d8a


3826.No 1
se også 2756.


Moederen i
rette tid introd:

3827.No 2
se også 2757.

Moederen in
troduceret i rette
Tiid.

3828.No 3
se også 2758.


Moederen i
rette Tiid in
troduc:

3829.No 4
se også 2759.


Moederen in
troduceret ./.


                    Ao 1760
                  d 2den febr
Blev Christen Clemensøns Hiemmedøbte barn
Maren Hendes Daab confirmeret.
                     Faddere.
Christen Hesseldals Huestrue af Vixøe bar barnet.
Kield Xstensøns daatter af Tveed.
Xsten Ferregaard af Øster Vandet.
Jeppe Ferregaard, Niels Skielsgaard ./. 
               d 20de febr:
Laurids Tunges Barn til daaben Kaldet Jacob.
                  Faddere.
Kirsten Mouridsdttr bar barnet.
Jens Frøikiærs daatter.
Niels Jonæsøn, Kield Xstensøn
Xsten Pedersøn af Ballerum ./. 
                d 11te Maij
Blev Peder Skielsgaards Hiemmedøbte barn Margare-
the Marie Hendes Daab confirmeret.
                     Faddere.
Frands Sørensøns Huestrue i Tveed bar barnet.
Xsten Jepsøns daatter.
Anders Skielsgaard. Peder Skielsgaards Søn,
Xsten Jepsøns Søn Jeppe Xstian ./. 
                d 15de Maij
Blev Jens Møllers Hiemmedøbte barn Kirstine Marie
Hendes Daab confirmeret
                     Faddere.
Peder Iversøns daatter i Heskier bar barnet.
Mette Knegtes daatter i Nørbye
Niels Langaard, Niels Skielsgaard
Peder Xstensøns Søn i Hestkier 


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1760-


3830.No 5
se også 2760.


Moederen i
rette Tid in-
troduceret.

3831.No 6
se også 2761.

Moederen
introduceret.


3832.No 7
se også 2762.


Moederen in-
troduc: d 2den 9br


3833.No 8
se også 2763.

Moederen in-
troduceret
Dnca 24 Trin:

                              d 7de Septbr                                  No 13
Blev Søren Graabgaards Hiemmedøbte barn Anna
Hendes Daab confirmeret
                              Faddere.
Maren Kirstine Skielsgaard bar barnet.
Peder Nielsøns Hustrue i Nørbye
Kield Xstensøn, Niels Smed af Sønderbye,
Laurids Castensøn af Nørbye ./.   
                            d 14 Septbr
Jens Troldborgs barn til daaben Kaldet Poul
                              Faddere.
Magdalene Skielsgaard bar barnet.
Anna Troldborg.
Anders Langaard. Niels Xstensøn af Tveed.
Xsten Ivarsøn af Aggerholm i Vandet Sogn ./.   
                                  d 21de Septbr
Blev Laurids Carstensøns Hiemmedøbte barn Søren
Hands Daab confirmeret
                                    Faddere.
Niels Smeds Huestrue i Tveed bar barnet.
Maren Kirstine Carstensdttr af Hillerslev
Frands Sørensøn. Søren Graabgaard af Tveed
Mickel Carstensøn af Hillerslev ./.   
                             d 28de Septbr
Marqvor Xstensøns barn til daaben Kaldet Niels.
                               Faddere.
Xsten Pedersøns ældste daatter paa Ballerum bar det.
Dorthe Pedersdttr i Vordingaard ./.
Søren Jensøn paa Ballerum.
Laurids Mogensøn, Anders Andersøn af Tveed ./.   
d8b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1760-61
d9a

3834.No 9
se også 2764.


Moederen
introd: Dnca
25 Trinitat:

3835.No 10
se også2 2765.


Moederen
introduc:3836.No 1
se også 2766.
Moederen
introduc:
i rette Tiid.


                                  d 26de octobr
Blev Søren Tunges Hiemmedøbte barn Anna Marie
Hendes Daab confirmeret
                                        Faddere.
Xsten Pedersøns Huestrue af Rhær bar barnet.
Xsten Pedersøns daatter paa Ballerum.
Xsten Tunge af Ballerum, Xsten Nielsøn,
Niels Nielsøn, begge af Hundstrup ./.   
                                 d 23de Novbr
Blev Laurids Mouridsøns Hiemmedøbte barn Christen
Hands Daab confirmeret
                                     Faddere.
Peder Kiers daatter Maren bar barnet.
Anders Andersøns daatter, Dorthe Cathrine.
Marqvor Xstensøn, Anders Andersøns Søn Johan Jacob,
Niels Kiærgaards Søn, Peder ./.   
                                 
                                 Ao 1761.
                           d 1ste Januarij
Blev Laurids Jepsøns 2de Hiemmedøbte børn Anders
og Laurids, deres Daab confirmeret.
                                       Faddere.
Peder Skielsgaards Daatter Maren Kirstine,
Peder Kiærs daatter Maren bare børnene.
Peder Nielsøns Pige Anna Margarethe.
Thomas Andersøns daatter, Anna Marie ./.
Peder Kieldsøn af Nørbye
Kristen Kieldsøns Søn, Kield.
Anders Sørensøns Søsters Søn, Bertel.
Anders Smeds Karl, Xsten Lauridsøn.
Peder Nielsøn af Nørbye ./.   


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1761-62

3837.No 2


Moederen in-
troduc: Dna 15
a Trinitat:


3838.No 1


Moederen i
rette Tid in
troduceret ./.

3839.No 2


Moederen in-
troduceret Festo
Trinitatis.

3840.No 3
Moederen in-
troduceret Dca
1ma a Trinit:

                              d 19de Julij                                    No 14
Peder Nielsøns Barn til daaben Kaldet Niels.
                               Faddere.
Anders Nielsøns Huestrue af Schinnerup bar barnet.
Niels Jensøns daatter paa Ballerum.
Xsten Clemendsøn i Langaard.
Xsten Kieldsøn og Søn Kield af Nørbye i Tveed
                            Anno 1762
                            d 21. Martij
Jens Xstensøn Troldbores Barn til Daaben Maren Kirstine
                             Faddere.
Xsten Clemendsøns Huestrue i Langaard bar barnet.
Xsten Gasbergs ældste daatter paa Ballerum,
Anders Langaard, Xsten Kieldsøn
Bertel Pedersøn. alle af Tveeds Sogn ./.
                         d 2den Maij
Søren Konges Barn til daaben Kaldet Dorthe Margrete.
                          Faddere.
Xsten Gasbergs ældste daatter bar barnet.
Søren Andersøns daatter Anna Marie.
Niels Jensøns Søn Christen, Søren Tunge.
Xsten Pedersøns Søn Peder. alle af Ballerum ./.
                       d 7de Maij
Jens Møllers i Skielsgaards Mølle. barn til daaben
                                                         Kaldet Karen.
                        Faddere.
Ole Pedersøns Huestrue i Hestkiær bar barnet.
Peder Nielsøns Huestrue af Nørbye.
Anders Pedersøn af Hedegaard.
Peder Iversøn af Rheer
Peder Skielsgaards Søn, Laurids Xstian ./.
d9b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1762-

d10a

3841.No 4Moederen i rette
Tid introduc:3842.No 5


Moederen introd:
i rette Tiid


3843.No 6


Moederen introd:
Dnca 2den adventus ./.


3844.No 7Moederen i rette
Tiid introduceret ./.


                    d 16de Maij
Blev Søren Graabgaardts Hiemmedøbte Barn Anders
Hds daab confirmeret.
                        Faddere.
Christen Clemendsøns Huestrue i Langaard bar barnet.
Niels Smeds Huestrue i Sønderbye.
Xsten Kieldsøn i Nørbye
Niels Kiær i Sønderbye, Edvard Bendixen ibid.

               d 22de Augusti.
Niels Kiærs Barn til daaben Kaldet Karen.
                        Faddere.
Margrethe Eenvoldsdttr bar barnet.
Johanne Andersdttr
Peder Andersøn, Christen Jepsøn,
Jeppe Xstian. alle af Tveds Sogn ./.
                 d 17de octbr
Søfren Tunges Barn til daaben Kaldet Niels.
                        Faddere.
Xsten Pedersøns Huestrue af Rhæer bar det,
Niels Jensøns daatter
Xsten Pedersøn, Xsten Tunge,
Niels Jensøns Søn Xsten, alle af Ballerum
                      d 12te Xbris
Blev Christen Langaards Hiemmedøbte Barn
Giertrud Marie, Hendes Daab confirmeret.
                          Faddere.
Peder Overgaards Huestrue af Vixøe bar det.
Søren Graabgaards Huestrue.
Kristen Anders. af ØsterVandet.
Anders Langaard, Jeppe Ferregaard
Begge af Tveeds Sogn ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1763-643845.No 1

3846.No 2
Moederen in-
troduceret
Dnca 9 a Trinit

3847.No 1Moederen i
rette Tiid intro-
duceret ./.
3848.No 2


Moederen intro-
duceret i rette
Tiid ./.


3849.No 3


Moederen introd:
Dnca […] Trinit
                              Ao 1763
                          d 12te Junij                                               No 15 ./.
Jens Troldborgs Huestrue introduceret efter Sit dødfødde
Barn ./.
                          d 26de Junij
Blev Peder Nielsøn dend yngeres Hiemmedøbte Barn Christen
Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Seigr Gudichsøns Huestrue i Skielsgaard bar barnet
Peder Nielsøns Pige i Nørbye Mette Christensdttr
Anders Nielsøn. Michel Xstensøn. Begge af Schindrup
Kield Xstensøn af Nørbye ./.
                            Ao 1764
                       d 4de Martij
Blev Niels Kiærs Hiemmedøbte Barn Niels Hands
Daab confirmeret.
                            Faddere.
Peder Kiærs Stifdaatter Maren bar barnet
Laurids Mouridsøn. Søfren Graabgaard.
Jeppe Xstian. alle af Synderbye ./.
                            d 19de Augustj
Christen Nielsøns Barn til daaben Kirsten Marie.
                               Faddere.
Xsten Taarsteds Huestrue af Thisted bar barnet.
Friderick Nielsøns Huestrue i Langaard.
Xsten Tunge paa Ballerum. Xsten Jepsøns
Søn, Anders Andersøns Søn. begge af
Sønder Bye i Tveds Sogn ./.
                         d 16de Septbr
Blev Jens Troldborgs Hiemmedøbte barn, Maren Hendes Daab
confirmeret.     Faddere.
Xsten Præstes Huestrue i Tilsted bar barnet.
Xsten Gasbergs Daatter.
Xsten Nielsøn af Ballerum. Bertel Pedersøn.
Xsten […………………………..]
d10b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1765-

d11a

3850.No 1


3851.No 2
Moederen in
troduceret
d 25de Martij.

3852.No 3


Moederen i rette Tiid
introduceret ./.
3853.No 4

Moederen in
troduceret Dnca
16 a Trinit:

                        Ao 1765
                d 10de Februarij
Blev Laurids Jepsøns 2de Hiemmedøbte Børn
Laurids, og Zidsel Kirstine deres Daab
confirmeret.
                        Faddere.
Madm Gudiksøn af SkielsGaard bar Sønnen.
Michel Søeborgs Huestrue af Handsted bar
                 Daatteren.
Peder Nielsøn. Xsten Kieldsøn. Anders
Smeds Karl Xsten Lauridsøn. Xsten Pe-
dersøn af Handsted.
Laurids Charstensøns huestrue.
Niels Kiærs huestrue.
Jens Smids daatter Johanna.
Jens Juuls daatter, Anna Kirstine af
Sarup i Rhæer Sogn ./.
                     d 31te Martij
Søfren Konges barn til Daaben. Laurids
                      Faddere.
Christen Nielsøns Huestrue paa Ballerum
bar barnet.
Søren Andersøns Daatter Anna Marie
Jens Olufsøn paa Ballerum.
Lars Tunges Karl ibid.
Oluf Konge i Hillerslev ./.
                          d 18 Augustj
Blev Søfren Graabgaards Hiemmedøbte Barn Karen
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Jens Andersøns Hustrue i SmedGaarde bar det.
Peder Nielsøns Huestrue i Nørbye.
Christen Kieldsøn. Peder Nielsøn Senior,
Johan Jacob i Sønderbye.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1765-


3854.No 5


Moederen in
troduceret i rette
Tiid3855.No 6Moederen intro-
duceret Dnca
20 a Trinit ./.


3856.No 7


Moederen in
trod: i rette Tiid.3857.No 8


Moederen i
rette Tiid introd ./.

                        d 25 Augustj                                     No 16 ./.
Blev Jens Olufsøn Tunges Hiemmedøbte barn, Søren
Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Anders Christensøns Huestrue i ØsterVandet
bar barnet.
Boje Nielsøns Huestrue af Thiestad.
Anders Olufsøn Smed i ØsterVandet.
Kristen Smed i Rehr. Xsten Nielsøn paa Ballerum ./.
                     d 22 Septbr
Blev døbt Christen Christensøns Barn paa Ballerum
Kaldet Laurids Christian.
                     Faddere.
Cornelia Xstensdttr af Hillerslev bar Barnet.
Søfren Andersøns Daatter Anna Marie p. B.
Jeppe Xstensøn Smid af Hillerslev
Laurids Rimmer. Laurids Tunges
Dreng Jørgen Lauridsøn ./.
                        d 13de octbr
Blev Bertel Pedersøns Hiemmedøbte Barn Maren
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Christen Gasbergs Daatter Maren bar barnet.
Søren Graabgaards Huestrue.
Xsten Gasberg. Friderich Niels. i Langaard.
Bendix Edvardsøns Søn, Edvard ./.
                      d 8de Decembr
Blev Friderick Nielsøn Langaards Hiemmedøbte
Barn, Anders, Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Jomfrue Kirstine Toft bar barnet.
Christen Drasbech. Christian Gudiksøn.
Peder Jørgensøn Toft. Jeppe Ferregaard ./.
d11b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1765-66

d12a

3858.No 9Moederen introd:
d 19de Januarij
17663859.No 10
Moederen in-
trod: d 2den febr.
Festo Purific:
Mariæ ./.


3860.No 1
Moederen intro-
duceret d 9de
Febr:


                      d 15de Decbr
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn,
Niels Christian, Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Anna Elizabeth Hendricks Daatter paa Ou-
trup paa Morsøe bar barnet.
Xsten Jepsøns Daatter Johanna.
Xsten Gasberg. Jens Tunge. Jens Nielsøn
af VesterVandet ./.

                         d 29 Decbr
Blev Christen Krogs Hiemmedøbte Barn, Niels
Christian, Hds Daab confirmeret.
                            Faddere.
Niels Knachergaards Daatter Anna bar det
Xsten Pedersøns Daatter Maren af Ballerum.
Peder Xstensøn af Kaastrup.
Xsten Tunge af Ballerum
Poul Lauridsøn Tunge af Langgaard ./.

                         Ao 1766
                     d 12te Januarij
Blev Niels Kiærs Hiemmedøbte Barn, Ingeborg
Marie, Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Peder Kiærs Stifdaatter, Johanne bar barnet.
Xsten Jepsøns daatter Johanne.
Søren Graabgaard. Jens Andersøn
Anders Andersøn  ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1766-

3861.No 2Moederen i
rette tid
introd:


3862.No 3
Moederen i
rette tid introd:


3863.No 4


Moederen
introduceret
d 11te Januarij
1767

3864.No 5Moederen
introd: d 18de
Januarij 1767 ./.
                           d 3die Augustj                             No 17 ./.
Blev Kield Xstensøns Hiemmedøbte Barn Maren,
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Anders Xstensøns Huestrue af Østervandet
                          bar Barnet.
Anders Lynges Daatter Anna af Vording.
Christen Kieldsøn. Anders Lynge.
Peder Nielsøn Schinnerup.
                      d 31te Augustj
Blev Laurids Sands Hiemmedøbte Barn Jacob, Hands
Daab confirmeret.
                            Faddere.
Eskild Jacobsøns Huestrue af Tousig bar barnet.
Anders Andersøns daatter Dorthe Cathrine.
Niels Dige i Tveds Sogn.
Levi Poulsøn Sand i Vixøe Sogn.
Poul Nielsøn Sand af Østervandet.
                    d 7de Decbr
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte barn Jens,
Hands Daab confirmeret.
                      Faddere.
Christen Iversøns Huestrue i Thiestad bar det.
Peder Kiærs daatter Maren.
Jens Nielsøn i Vandet. Jens Trolborg.
Anders Andersøns Søn Johan Jacob.
                          d 14de Decbr
Blev Mads Xstensøns Hiemmedøbte Barn Anna,
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Christen Iversøns Daatter Anna bar barnet.
Søren Andersøns daatter Anna Marie
Xsten Iversøn i Agerholm.
Xsten Gasberg. Peder Xstensøn af Ballerum.
d12b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1766-67

d13a
3865.No 6Moederen intro-
duceret d 2den
Febr: 1767


3866.No 1Moederen introd
d 15de Martij


3867.No 2Moederen i rette
Tiid introduceret.3868.No 3Moederen i rette
Tiid introduceret

                         d 26de Decbr
Blev Christen Krogs Hiemmedøbte Barn, Niels
Hands Daab confirmeret.
                             Faddere.
Niels Vandets Huestrue i Hillerslev bar Barnet.
Thomas Giøttrups daatter Maren.
Jens Tunge. Xsten [Midie]holm.
Peder Xstensøn SkoeleHolder
                         Ao 1767.
                   d 2den Februarij
Blev Laurids Jepsøns Hiemmedøbte Barn,
Kirsten Hendes Daab confirmeret.
                         Faddere.
Søren Hares daatter bar barnet.
Peder Nielsøns daatter Maren.
Peder Skindrup: Bertel Pedersøn.
Søren Haren Søn Xsten ./.
                       d 8de Martij
Blev Edvard Bendixsøns Hiemmedøbte Barn Jørgen
Hands Daab confirmeret.
                         Faddere.
Christian Gudiksøns Huestrue bar barnet.
Niels Langaards daatter Maren.
Friderick Nielsøn i Langaard.
Herman Nielsøn af Vixøe.
Laurids Xstian SkielsGaard.
                  d 25de Martij
Blev Peder Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Niels Peiter
Hds Daab confirmeret.
                  Faddere.
Maren Nielsdaatters Daatter Zidsel bar barnet.
Kield Xstensøns Huestrue af Nørbye.
Christian Gudichsøn. Friderich Langaard.
Anders Nielsøn af Schindrup.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1767-

3869.No 4


Moederen in-
trod: Festo As-
siens: Christi.
3870.No 5


Moederen
introd: Festo
Visit: Mariæ ./.

3871.No 6


Moederen introd:
Dnca XI a Trinit.3872.No 7


Moederen
introd Dca 19
a Trinit.


3873.No 8


Moederen in-
trod: d 1ste Novbr
                                            d 20de Aprilis                          No 18 ./.
Blev Bertel Pedersøns Hiemmedøbte Barn Anders
Hands Daab confirmeret.    Faddere.
Christen Madsøns Daatter Anne Marie bar barnet.
Christen Gasbergs daatter Kirsten.
Laurids Carstensøn. Kiels Xstensøn. Jens Troldborg.
                                     d 28de Maij
Blev Niels Diges Hiemmedøbte Barn Anna Hendes
Daab confirmeret.       Faddere.
Xsten Pedersøns Huestrue af VesterGaard i Øster-
Vandet Sogn bar barnet.
Jens Bunches Huestrue af Hinding.
Jens Dige. Jens Dige Søegaard. Niels Thomæsøn ./.
                                             d 26de Julij
Blev Friderich Nielsøns Hiemmedøbte Barn Niels Christian
Hands Daab confirmeret.     Faddere.
Oluf Hestkiers Huestrue af Rhæer bar barnet.
Xsten Hesseldals Daatter Marthe.
Mons Jørgen Mygind til Nørtorp.
Mons Christian Gudicksøn til SkielsGaard.
Laurids Xstian Skielsgaard ./.
                                            d 13de Septbr
Blev Jens Tunges Hiemmedøbte Barn Oluf,
Hands Daab confirmeret.      Faddere.
Christian Gudiksøns Huestrue bar barnet.
Kristen Krogs Huestrue paa Ballerum.
Anders Xstensøn i ØsterVandet.
Xsten Nielsøn paa Ballerum.
Xsten Olufsøn i Vording ./.
                                         d 27de Septbr
Blev Niels Kiærs Hiemmedøbte Barn Søren
Hds Daab confirmeret.     Faddere.
Peder Kiærs daatter Else bar barnet.
Hendes Syster Maren.
Jens Sørensøn. Jeppe Andersøn. Lars Xstian ./.
d13b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1767-68

d14a
3874.No 9Moederen intro:
Dnca d 1ste Novbr


3875.No 10Moederen introd:
d 6te Xbr


3876.No 1Moederen i rette
Tiid introduc:3877.No 2Moederen introduc i rette Tiid.

                          d 29de Septbr
Blev Jens Troldborgs Hiemmedøbte Barn, Kirsten
Hendes Daab confirmeret.
                                 Faddere.
Anna Poulsdttr i Skoustæd bar barnet.
Peder Blaches Daatter Else.
Bertel Pedersøn. Jens Hvas i Langgaard
Peder Xstensøn af Tilstæd.
                          d 1ste Novbr
Blev Søren Graabgaards Hiemmedøbte Barn Zidsel,
Hendes Daab confirmeret.
                               Faddere.
Jens Sørensøns Huestrue bar Barnet ./.
Leurids Christensøns Huestrue.
Frands Sørensøn, Kield Xstensøn
Anders Andersøns Søn, Johan Jacob.
                        Ao 1768
                  d 28de Februarij
Mads Christensøns Barn til Daaben Kaldet Christen
                         Faddere.
Oluf Ferregaards Tieneste Pige i Østervandet
Kirsten Xstensdttr bar Barnet.
Søren Andersøns daatter paa Ballerum Anna Marie
Jens Troldborg. Xsten Pedersøns Søn Mads.
Laurids Tunges Karl Jørgen alle af Ballerum.
                         d 10de Aprilis
Blev Kield Christensøns Hiemmedøbte Barn Christen
Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Seigr Gudiksøns Huestrue bar barnet.
Anders Lynges daatter Karen.
Friderick Nielsøn i Langaard
Anders Xstensøn i Østervandet
Søren Graabgaard i Tveds Sogn.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1768-69

3878.No 3Moederen
introduceret
Dnca 5te a Tri-
nit:
3879.No 4


Moederen
 introd: i rette
Tiid:

3880.No 5


Moederen i
rette Tiid in-
trod:3881.No 1


Moederen in-
trod: i rette Tiid

                                        d 12te Junij                               No 19 ./.
Blev Friderich Nielsøns Hiemmedøbte Barn i Langaard Zidsel
Hendes Daab confirmeret.
                                         Faddere.
Oluf Hestkiærs Huestrue af Rhær Sogn bar barnet.
Christen Hesseldals daatter af Vixøe.
Leutenant Nerger. Mons Ilum Begge af Nørtorp.
Christen Drasbech af Vixøe.
                                   d 10de Julij
Laurids Sands Barn til Daaben Kaldet Jens.
                                     Faddere.
Xsten Poulsøn Sands Huestrue af ØsterVandet bar Barnet.
Poul Sands Stifdaatter Engell Lauridsdttr ibid.
Poul Sand i Vandet. Marqvor Xstensøn i Tved.
Anders Andersøns Søn Johan Jacob ibid ./.
                                d 11te Septbr
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn Maren Hendes
Daab confirmeret.
                                   Faddere.
Oluf Ferregaards Huestrue af ØsterVandet bar Barnet.
Xsten Jepsøns Daatter Johanne.
Frands Sørensøn. Jens Troldborg.
Anders Andersøns Søn Søren Xstian.
                                Ao 1769
                          d 15de Febru.
Blev Jens Bunches Hiemmedøbte Barn Christen Hands
Daab confirmeret.
                              Faddere.
Tomas Madsøns Huestrue af Skielsberg bar Barnet.
Thomas Madsøns Stifdaatter Johanne.
Jeppe Ferregaard. Thomas Madsøn, Laurids Xstian ./.
d14b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1769-

d15a 3882.No 2


Moederen introd:
Dnca 2da a Trinit:3883.No 3


Moederen introd:
Dnca 3tia a Trinit:


3884.No 4

Moederen introd:
Dnca 19 a Trinit:
3885.No 5

Moederen introd:
 i rette Tiid

3886.No 6


Moederen introd:
Festo Omn: Sanct.
                              d 16de Aprilis
Blev Bertel Pedersøns Hiemmedøbte Barn Christen
Hands Daab confirmeret.
                                   Faddere.
Friderich Nielsøns Huestrue i Langaard bar Barnet.
Søren Pedersøns Huestrue af Bierre i Vixøe Sogn.
Jens Troldborg. Jens Hinding
Friderich Langaards Tieneste Karl Michel Thomsøn
                                  d 30te Aprilis
Blev Edvard Bendixsøns Hiemmedøbte Barn Bertel Hands
Daab confirmeret.     Faddere.
Friderich Nielsøns Huestrue i Langaard bar Barnet.
Anna Madsdttr Hos Mette Knegt.
Friderich Nielsøn af Vixøe. Peder Schinnerup.
Mickel Salborg i Langaard.
                                d 16de Julij
Blev Christen Krogs Hiemmedøbte Barn Jens Hds Daab confirmer:
                                     Faddere.
Anders Krogs Huestrue af Hillerslev bar Barnet.
Mickel Kieltofs daatter Zidsel ibid:
Laurids Neergaard i Kaastrup.
Xsten Tunge paa Ballerum. Mads Xstensøn ibid:
                            d 24de Septbr
Jens Troldborgs Barn til Daaben Kaldet Anna.
                                  Faddere.
Peder Blackes Daatter Anna Marie bar Barnet.
Søfren Andersøns daatter Anna Marie.
Friderich Langaard. Xsten Nielsøn. Peder Xstensøn
                               d 29de Septbr
Blev Niels Diges Hiemmedøbte Barn Christen Hds Daab confir:
                                   Faddere.
Xsten Diges Daatter, Maren bar Barnet.
Anders Andersøns daatter Dorthe Chatrine.
Jens Bunch. Jens Søegaard. Matqvor Xstensøn ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1769-70

3887.No 7


Moederen int:
Dnca 25 a Trinit.


3888.No 8


Moederen introd:
i rette Tiid ./.


3889.No 1


Moederen introd:
Dnca Jubilat: ./.


3890.No 2


Moederen introd:
Festo Ascensionis
Christi./.

3891.No 3Moederen introd:
Dnca XI [..]Trinit.
                                       d 15de octbris                              No 20
Blev Jens Gasbergs Hiemmedøbte, Christen, Hds Daab
confirmeret.                       Faddere.
Niels Hindings Huestrue i Nors bar Barnet.
Søren Andersøns Daatter Anne Marie.
Xsten Tunge. Friderick Langaard. Xsten Hinding.
                                    d 19de Novbr
Blev Christian Gudicsøns Hiemmedøbte Barn Poul
Hands Daab confirmeret.
                                         Faddere.
Clemen Andersøns Huestrue af Ferregaard bar Barnet.
Oluf Færregaards Huestrue af Øster Vandet.
Seigr Mygind til Nørtorp. Seigr Hans Ilum.
Seigr Drasbech af Vixøe./.
                              1770   d 1ste Aprilis
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn Birgitte Hendes
Daab confirmere       Faddere.
Niels Diges Huestrue i Kiergaard bar Barnet.
Jens Tunges Huestrue paa Ballerum.
Jens Nielsøn af Vester Vandet. Jens Troldborg.
Anders Andersøns Søn Christen.
                                   d 17de Aprilis
Mads Nielsøns Barn til Daaben Kaldet Ingeborg.
                                       Faddere.
Jeppe Ferregaards Huestrue bar Barnet.
Anders Andersøns Daatter Else Cathrine.
Frands Sørensen. Xsten Nielsøn paa Ballerum.
Bertel Nielsøn i Tieneste Hos Jens Dige.
                                       d 15de Julij
Jens Bunches Barn til Daaben Kaldet Peder Christian.
                                         Faddere.
Thomas Madsøns Daatter Christine bar Barnet.
Karen Jacobsdttr Bunche
Thomas Madsøn. Frands Sørensøn.
Anders Smeds Søn Jens Christian ./.
d15b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1770-71

d16a
3892.No 4Moederen introd:
Dnca IX a Trinitatis3893.No 5


Moederen introd:
Dnca 18 a Trinit:

3894.No 6Moederen introd:
Dnca 22 a Trinit: ./.

3895.No 7


Moederen i rette
Tiid introd


3896.No 1


Moederen introd:
Dnca Misericord:

                            d 9de Julij
Friderich Nielsøns Barn til Daaben Kaldet Peder.
                                Faddere.
Madm Mygind bar Barnet.
Præstens Daatter Hedevig Bagger Curtz
Hr Mygind til Nørtorp
Oluf  Hestkier af Rhæer Sogn.
Herman Nielsøn af Vixøe ./.
                           d 3die Septbr
Christen Marqvorsøns Barn til Daaben Kaldet Else Marie.
                              Faddere.
Marqvor Xstensøns Stifdaatter Maren bar Barnet.
Johan Johansøns Daatter af Kaastrup Margrethe.
Jens Troldborg. Jens Hinding. Peder Søes Tieneste Karl
Anders Nielsøn ./.
                             d 1ste octbr
Laurids Sands Barn til Daaben Kaldet Maren.
                                   Faddere.
Anders Thomæsøns Huestrue af Østervandet bar Barnet.
Xsten Knudsøns Huestrue i Vordingaard.
Niels Dige. Marqvor Xstensøn. Anders Andersøn ./.
                            d 19de Novbr
Jens Tunges Barn til Daaben Kaldet Christen.
                                 Faddere.
Xsten Smeds Huestrue af Rhær bar Barnet.   
Xsten Nielsøns Huestrue paa Ballerum.
Anders Xstensøn i Østervandet.
Xsten Schaarup i Vording. Peder SkoeleMester ./.
                          1771  d 10de Martij
Jens Gasbergs Barn til Daaben Kaldet Peder Christian.
                                Faddere.
Friderich Nielsøns Huestrue i Langaard bar Barnet.
Jens Tunges Huestrue paa Ballerum.
Jens Troldborg. Bertel Pedersøn. Jens Smeds Søn Mads ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1771-72

3897.No 2

3898.No 3

Moederen
introd: i rette
Tiid ./.


3899.No 4


Moeederen in-
troduceret  i
rette Tiid ./.

3900.No 1


Moederen in-
trod: Dnca 4ta
post Epiphan:

3901.No 2

Moederen in-
troduc: Dnca Lætare.
3902.No 3
Moederen introd:
die Parasæves.
Kield Xstensøns Hustrue introd: Dnca Jubilate Efter           No 27 ./.
Sit dødfødde Barn ./.
                             d 14de Julij
Niels Kiærs Barn til Daaben Kaldet Anna.
                             Faddere.
Peder Kiærs Stifdaatter Maren bar Barnet.
Anders Andersøns daatter Else Cathrine.
Anders Klitte. Xsten Jepsøns Søn Laurids Christian.
Erick Ørgaard af Nors ./.
                            d 27de octbr
Bertel Pedersøns Barn til Daaben Kaldet Benthe Margrethe.
                               Faddere.
Christen Gasbergs Daatter, Anna Maria bar Barnet.
Peder Kiærs daatter Johanna
Peder Sørensøn af Bierre i Rhæer Sogn,
Jens Troldborg. Laurids Jepsøns Søn Jens ./.
                            1772   d 1ste Januarij
Blev Christen Hares Hiemmedøbte Barn Anders Christian,
Hands Daab confirmeret.
                                   Faddere.
Søren Hares Daatter Margrethe bar Barnet.
Anders Andersøns Daatter Else Cathrine.
Thomas Madsøn. Xsten Haure. Anders Hare ./.
                              d 9de Febru:
Blev Søren Grabgaards Hiemmedøbte Barn Dorthe, Hendes
Daab confirmeret.
                                Faddere.
Præstens ældste Daatter Else Curtz bar Barnet.
Niels Kiærs Huestrue.
Jens Sørensøn.  Kield Xstensøn.
Anders Andersøns Søn Christen.
                           d 1ste Martij
Blev Kield Xstensøns Hiemmedøbte Barn Christen, Hds Daab confirm:
                             Faddere.
Else Andersdttr bar Barnet. Anders Lynges Daatter.
Friderich Langaard. Søren Graabgaard. Edvard Bendixsøn
d16b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1772-

d17a 3903.No 4


Moederen
introd: Dnca
Qvasimodog:

3904.No 5


Moederen introd:
Dca Miseric. ./.


3905.No 6


Moederen in-
trod: Dnca Cantate


3906.No 7

3907.No 8


Moederen introduc:
Dnca 13 a Trinit.


3908.No 9


Moederen introduc:
Dnca 10 a Trinit.
                             d 8de Martij
Andreas Enochsøns Barn til Daaben Kaldet Dorthe.
                                 Faddere.
Xsten MidieHolms Huestrue bar Barnet.
Niels Jonæsøns Huestrue.
Xsten Knackergaard. Jeppe Andersøn. begge af Nors.
Peder Schindrups Karl, Niels Nielsøn af Nørbye.
                           d 15de Martij
Christen NielsønsBarn til Daaben Kaldet Anna.
                                 Faddere.
Hendrick Xstensøns Daatter Else Elizabeth bar Barnet.
Anders Andersøns Daatter Else Cathrine.
Oluf Ferregaard i Ø. Vandet. Jens Troldborg.
Anders Smeds Søn Peder.
                           d 12te Aprilis
Jens BunchesBarn til Daaben, Inger Marie.
                                 Faddere.
Jens Sørensøns Huestrue i Sønderbye bar Barnet.
Christen Hares Huestrue ibid.
Thomas Madsøn paa Schielsberg.
Jens Smed. Anders Klittes Søn Peder ./.
                              d 10de Maij
Blev Christen Hares Huestrue introduc: efter Sit dødfød Barn
                             d 28de Junij
Blev Jens Troldborgs Hiemmedøbte Barn, Poul, Hds Daab confir.
                                  Faddere.
Xsten Iversøns Daatter i Agerholm Anne bar Barnet.
Søren Andersøns Daatter paa Ballerum
Henrick Xstensøn. Xsten Marqvorsøn
Peder Nielsøns Karl, Niels Nielsøn
                             d 19de Julij
Edvard Bendixøns Barn til Daaben Kaldet Mette.
                               Faddere.
Oluf Hestkærs Huestrue af Vixøe bar Barnet.
Else Andersdttr Hos Kiæld i Nørbye.
Søren Graabgaard. Kiels Xstensøn.
Niels Hendricksøns Søn i Vixøe Frands.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1772-73

3909.No 10

3910.No 11


Moederen in-
trod: i rette
Tiid ./.3911.No 12


Moederen intro-
duceret I rette
Tiid ./.

3912.No 13

Moederen in-
troduc: Dnca 1ma
p. Epiph 17733913.No 1


Moederen
introd: dito dag
d 3die Januarij
                                    d 20de Septbr                                        No 22 ./.
Blev Mads Agerholms Tvillinge Børn, Jens og Christen, Deres
Daab confirmeret.         Faddere.
Xsten Neergaards Huestrue af Kaastrup bar Jens.
Laurids Neergaards Huestrue ibid.   Niels Nielsøn
Xsten Tunge. Jens Gadberg. Peder Schindrups Karl,
Xsten Marqvorsøns Huestrue paa Ballerum bar Christen.
Jens Tunges Huestrue ibid.
Xsten Marqvorsøns Karl Johan Johansøn.
Søren Andersøns daatter Anne Marie.
Xsten Gasbergs daatter Anne Marie
                                 d 276de Septbr
Blev Christen Krogs Hiemmedøbte Barn Jens, Hds Daab confirmeret
                                         Faddere.
Anders Krogs Huestrue af Hillerslev bar Barnet.
Jens Tunges Huestrue paa Ballerum.
Xsten Tunge. Xsten Nielsøn. Peder Xstens. alle af Ballerum ./.
                                    d 13de Decbr
MuurMester Møllers Barn til Daaben Kaldet Nicilai Gotfried
                                      Faddere.
Jomfrue Maren Rhaae af Rhær bar Barnet.
Susanna Anchersdttr Deinboll.
Abraham Skrædder i Vixøe
Mads Ilums TienesteKarl Mads Madsøn.
Friderick Langaards TienesteKarl Niels Andersøn ./.
                      Ao 1773   d 3die Januarij
Blev Seigr Hans Jørgen Holstes d 22de Novbr 1772
Hiemmedøbte Barn, Amalia Elizabeth, Hendes Daab
confirmeret.                Faddere.
Hr AmbtsForValter Lunds Kiæreste bar Barnet.
Præstens Daatter Hedevig Bagger Curtz.
Seigr Jørgen Mygind til Nørtorp.
Hr Niels Rhaae i Rhær.
seigr Vilhelm Jensenius FuldMægtig paa
Thyestad AmbtStue ./.
d17b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1773-

d20a
3914.No 2Moederen in-
troduceret
Festo Viridium ./.


3915.No 3

Moederen introd:
Dnca 3tia a Trinit:
3916.No 4


Moederen introd:
Dnca 3tia a Trinit:3917.No 5
Moederen introd:
i rette Tiid ./.

                                    d 28de Febru:
Blev Mads Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Jens Christian,
Hands Daab confirmeret
                                         Faddere.
Laurids Nielsøn Smeds Daatter Inger af Schaa-
rup i Siøring Sogn bar Barnet.
Jeppe Ferregaards Daatter Maren.
Xsten Smed af Thyestad. Niels Kiær i Tved.
Søren Xstian af AnnexGaarden i TvedsSogn ./.
                              d 12te Aprilis
Blev Christen Hares Hiemmedøbte Barn, Søren, Hds
Daab confirmeret
                                Faddere.
Søren Hares Encke bar Barnet.
Anders Andersøns Daatter Dorthe Chatrine
Jeppe Ferregaard. Laurids Sand.
Jens Smeds Søn Anders ./.
                              d 16de Maij
Blev Niels Diges Hiemmedøbte Barn, Birgitte, Hendes
Daab confirmeret.
                                   Faddere.
Peder Kiærgaards Huestrue af Taarstæd bar Barnet.
Jens Bieregaards Huestrue af VesterVandet.
Seigr Xstian Ras[….] Skielsgaard af Thyestad.
Jens Dige i Søegaard. Anders Smed i Tved ./.
                           d 13de Junij
Blev Niels Jacobsøns Hiemmedøbte Barn, Christen, Hds Daab
confirmeret.
                           Faddere.
Susanna Andersdttr i SkielsGaard bar Barnet.
Anna Johanna, Hendes Søster.
Kield Xstensøn i Nørbye. Peder Pedersøn ibid:
Kield Xstensøns Tieneste Karl, Jens Andersøn ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1773-


3918.No 6Moederen
introduceret
Dnca 10 a
Trinit./.
3919.No 7

Moederen
introduce:
Dnca 16 a Trinit3920.No 8

Moederen
introduceret
Dnca 17 a Trinit ./.3921.No 9


Moederen døde i
BarselSeng ./.

                                    d 4de Julij                                      No 23 ./.
Blev Jens Gasbergs Hiemmedøbte Barn, Peder Christian, Hands
Daab confirmeret
                                     Faddere.
Xsten Gasbergs Daatter, Anna Marie, bar Barnet.
Søren Andersøns Daatter Anna Marie.
Henrick Xstensøn Hos Xsten Nielsøn.
Bertel Pedersøn. Xsten Hinding af Nors ./.
                             d 22de Augustj
Blev Christen Marqvorsøns Hiemmedøbte Barn, Niels,
Hands Daab confirmeret
                                 Faddere.
Xsten Pedersøns Daatter Maren bar Barnet.
Marqvor Xstensøns StifDaatter Maren.
Anders […]søn i Kaastrup. Marqvor Xstensøn.
Jens Gasbergs Karl, Niels Nielsøn ./.
                           d 5te Septbr
Blev Friderich Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Anna,
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Præstens ældste Daatter, Else, bar Barnet.
Hendes Søster Hedevig.
Mons Elias Appoldti, Xsten Gudiksøn.
Anders Grishave i Thyestad ./.
                            d 26 Septbr
Blev Niels Kiærs Hiemmedøbte Barn, Anna, Henndes
Daab confirmeret
                            Faddere.
Anders Klittes Daatter, Inger, bar Barnet.
Hendes Søster Else Marie.
Mads Nielsøn. Jens Sørensøn.
Anders Andersøns Søn, Søren Xstian. alle af SyndBye ./.
d20b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1773-74
d21a

3922.No 10Moederen i rette
  Tiid introduc.3923.No 1
Moederen introdu
ceret dito dag
  d 30te Januarij.


3924.No 2
Moederen intro-
duceret dito dag
  d 13de Januarij.


                         d 14de Novbr
Blev Peder Balles Hiemmedøbte Barn, Karen,
Hendes Daab confirmeret.
                              Faddere.
Peder Kiærs Stif Daatter, Johanne, bar Barnet.
Anders Andersøns Daatter Dorthe Chatrine.
Xsten Tunge. Peder Schindrup. Laurids
Karstensøns Søn, Karsten ./.

                 Ao 1774  d 30te Januarij
Blev Seigr Hans Jørgen Holstes d 17de Xcbr 1773
Hiemmedøbte Barn, Peder Scytte, Hands Daab
confirmeret.
                          Faddere.
Præste Koenen af Rhæer, Madm Rhaae bar Barnet.
Præstens Daatter af Nors, Else Curtz
De unge Signorer: Christian Lassen
Vinther. Niels Holst. Xstian Fogh ./.

                      d 13de Februarij
Blev Andreas Enochsøns d 3die Januar: Hiemmedøbte
Barn, Mads Christien, Hands Daab confirmeret.
                             Faddere.
Xsten Krogs Huestrue paa Ballerum bar Barnet.
Søren Andersøns Daatter Anne Marie.
Xsten MidieHolm. Niels Jonæsøn.
Peder Xstensøn. alle af Ballerum ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1774-75


3925.No 3

Moederen in
troduceret i
rette Tiid.


3926.No 4Moederen in troduc: 
i  rette Tiid ./.


3927.No 5Moederen in-
troduceret
Dnca 17 a Trinit

3928.No 1Moederen
introd: Dnca
Lætare./.

                    d 17de Aprilis                                   No 24.
Blev Søren Graabgaards Hiemmedøbte Barn, Dorthe,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Anders Andersøns Søster Else Cathrine bar Barnet.
Peder Kiærs Daatter Maren.
Jens Sørensøn. Laurids Søe. Xsten Andersøn.
                    d 5te Junij
Blev Enevold Christians Hiemmedøbte Barn, Zidzel,
Hendes Daab confirmeret
                        Faddere.
Jeppe Ferregaards StifDaatter Karen Marie bar Barnet.
Jens Sørensøns StifDatter Inger Marie.
Frans Sørensøn. Frans Sørensøn.
Jeppe Ferregaard ./.
                             d 14de Augustj
Blev Kield Christensøns Hiemmedøbte Barn, Dorthe, Hendes
Daab confirmeret.
                                 Faddere.
Peder Schindrups StifDaatter Anna bar Barnet.
Kield Xstensøns Tienestepige, Else Andersdttr.
Friderick Langaard. Edvard Bendixøn.
Laurids Karstensøns Søn, Karsten ./.
                    Ao 1775   d 12te Februarij
Blev Marqvor Christensøns Hiemmedøbte Barn, Christen,
Hands Daab confirmeret.
                               Faddere.
Marqvor Xstesøns Daatter, Bodil Marie, bar Barnet.
Hendes Stiv Søster, Maren Nielsdttr
Xsten Marqvorsøn. Anders Marqvorsøn.
Peder Xstensøn af Ballerum ./.
d21b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1775-

d22a
3929.No 2

Moederen introd: 
i  rette Tiid.

3930.No 3Moederen introd:
dito dag d 31te Martij.3931.No 4


Moederen in-
trod: Dnca 2da a
Trinit./.

3932.No 5Moederen introduc:
dito dag
d 25de Maij.

d 12te Martij
Blev Jens Troldborgs Hiemmedøbte Barn, Niels, Hands
Daab confirmeret.
                        Faddere.
Xsten Blackes Huestrue af Schindrup bar Barnet.
Jens Gasbergs Huestrue af Ballerum.
Xsten Marqvorsøn. Bertel Pedersøn i Søeborg.
Friderick Langaards Karl, Niels Jensøn.
d 31te Martij
Blev Seigr Hans Jørgen Holstes d 7de Febru: forhen
Hiemmedøbte Barn, Edvard, Hands Daab confirmeret.
                        Faddere.
Apothecer Duches Kiæreste ad Thyestad bar Barnet.
Jomfrue Raae af Rhær.
Hpr Tr[..] af Hjardemaal.
ForValter Thorum af KiølbyeGaard.
Seigr Hald, Sogne Degn til Rhær. Vixøe ch: ./.
                   d 21de Maij
Blev Christen Hares Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret
                        Faddere.
Xsten Ha[ues] Huestrue af Østerild bar Barnet.
Søren Hares Daatter Margrethe.
Niels Kiær. Jens Bunck. Anders Hare alle af Tved./.
d 25de Maij
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Zidsel, Hen-
des Daab confirmeret.

                        Faddere.
Præstens ældste Daatter Else Curtz bar Barnet.
Hendes Søstrer Hedevig Bagger.
Jens Nielsøn af Vandet. Hendrick Møller
Jeppe Ferregaards Søn, Bertel./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1775-76

3933.No 6


Moederen introd:
Dnca 2da a Trinit:

3934.No 7


Moederen introd:
Dnca [..] a Trinit:


3935.No 8  
                          Blev  Jens

Moederen in
trod: dito dag.

3936.No 9

    Moderen  introduceret
3937.No 1


Moederen in-
troduceret
d 24de Martij ./.


3938.No 2             Blev Jens

Moederen introd:
d 24de Martij.
                                   d 28de Maij                                     No 25 ./.
Blev Johan Johansøns Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret.    Faddere.
Laurids Neergaards Huestrue i Neergaard bar Barnet.
Bertel Pedersøns Huestrue I Vixøe.
Jens Ba[k]. Andrenas Enocksøn. Niels Foudall ./.
                             d 6te Augusti
Blev Mads Iversøns Hiemmedøbte Barn, Peder, Hands Daab
confirmeret.         Faddere
Xsten Iversøns Daatter af Agerholm, Anna, bar Barnet.
Anne Marie Væverpige af Ballerum
Xsten Tunge. Jens Troldborg. Peder Nielsøns
Karl Jens af Nørbye.
                          d 24de 7br
Bunches Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Thomas Madsøns Huestrue af Hillerslev bar Barnet.
Xsten Haues Huestrue af Østerild.
Xsten Hare. Mads Nielsøn. Bertel Jeppesøn ./.
                d 11te Decbr
Blev Niels Kiærs Barn Hiemmedøbt, Kaldet Anne Marie ./.
Dnca 3 p. Epiphan:
              Ao 1776   d 18de Februarij.
Andreas Enochsøns Barn til Daaben, Kaldet Thomas.
                       Faddere.
Xsten MidieHolms Huestrue bar Barnet.
Xsten Pedersøns Daatter Maren.
Niels Jonæsøn, Laurids Jepsøns Søn Jens Xstian.
Xsten Nielsøns Dreng Gudde Xstensøn
                       d 24 Martij
Gasbergs Hiemmedøbte Barn, Christen, Hds Daab confirm.
                        Faddere.
Anna Margrete Schielsgaard  bar Barnet.
Xsten Gasbergs Daatter, Anne Marie.
Friderick Nielsøn i Langaard.
Xsten Marcussøn. Xsten Hinding i Nors PræsteGaard.
d22b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1776-

d23a
3939.No 3


Moederen intro-
duceret Dnca 5te
a Trinitatis.

3940.No 4Moederen introd:
Dnca 13 a Trinit.3941.No 5Moederen in-
troduc Dnca16aTri-
nitatis ./.


3942.No 6

Moederen in-
troduceret Dnca
[…] a Trinit.

                            d 27de Maij
Christen Marcussøns Barn til Daaben Kaldet Else Marie.
                               Faddere
Hendrick Møllers Daatter Anna Elisabeth bar Barnet.
Søren Juuls Daatter, Anne Marie, Begge af Ballerum
Marqvor Xstensøn. Peder Xstensøn af Ballerum.
Xsten Poulsøn af Kaastrup.
                           d 7de Augustj
Blev Seigr Hans Jørgen Holstes d 21de Julij forhen
Hiemmedøbte Barn, Johanne, Hendes Daab confirmeret.
                                    Faddere.
Madm Myginds paa Nørtorp bar Barnet.
Jomfrue Mygind af Vixøe.
Hr Curtz af Nors.
Hr ByeSkriver Vyrenfeld af Thyestad.
Seigr Orslev, Sogn Degn til Vester og Øster Vandet ./.
                              d 18de Augustj
Blev Niels Diges Hiemmedøbte Barn, Niels, Hands
Daab confirmeret.
                                    Faddere.
Peder Andersøn Smeds Huestrue bar Barnet.
Jens Bieregaards Huestrue i Vester Vandet.
Peder Kiærgaard i Taarstæd.
Anders Smeds Søn, Laurids Xstian.
Jens Bunck i Hinding.
                                 d 28de Julij
Blev Christen Nielsøns Barn Johanne Hiemme-
døbt, men døde, før Daaben i Kircken blev
confirmeret ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1776-77


3943.No 7

Moederen
introduc:
Dnca 18 a
Trinitatis.


3944.No 8Moederen in
troduceret Dnca
22 a Trinit.


3945.No 9

Moederen in
troduceret i
rette Tiid ./.3946.No 1Moederen introd:
i  rette Tiid.

                       d 8de Septbr                         No 26 ./.
Blev Friderick Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Dorthe Chatrine,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Madame Mygind af Nørtorp bar Barnet.
Madame Holst af SkielsGaard.
Xsten Skielsgaard af Thyestad.
Niels Hesseldahl. Jens Pedersøn af Vixøe ./.
                     d 6te octbr
Blev Mads Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Niels Christian,
Hands Daab confirmeret
                        Faddere.
Hans Sørensøns Huestrue i Hinding bar Barnet.
Xsten Smeds Huestrue af Thyestad.
Jeppe Ferregaard. Niels Kiær.
Jens Diges Karl, Bertel Nielsøn.

                            d 1ste Decbr
Blev Marqvor Christensøns Hiemmedøbte Barn, Else Marie,
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere.
Xsten Marcussøns Huestrue paa Ballerum bar Det.
Niels Diges Huestrue.
Xsten Knudsøn SognFoged. Anders Andersøn.
Xsten Poulsøn i Kaastrup.
                 Ao 1777   d 2den Martij
Blev Kield Christensøns Hiemmedøbte Barn, Erich,
Hands Daab confirmeret
                        Faddere.
Friderick Nielsøns Huestrue af Langgaard bar Barnet.
Edvard Bendixsøns Huestrue.
Søren Grobgaard. Peder Skindrup.
Karsten Lauridsøn ./.
d23b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1777-

d24a
3947.No 2


Moederen
introduceret
Dnca Palm:


3948.No 3Moederen in-
trod: i rette Tiid.


3949.No 4Moederen introd:
Festo Ascension:


3950.No 5

                    d 16de Martij
Blev Niels Kiærs Hiemmedøbte Barn, Christen,
Hands Daab confirmeret
                        Faddere.
Xsten Smeds Huestrue af Thystad bar Barnet.
Mads Nielsøns Huestrue af Sønder Bye.
Xsten Kirck af Taarstæd.
Jens Jepsøn af Kallerup. Jens Diges Karl Bertel
                       dito dag
Blev Jens Gasbergs Hiemmedøbte Barn, Anders,
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere.
Xsten Gasbergs Daatter, Anna Marie, bar Barnet.
Jens Sørensøns Pige, Anna Margrethe.
Xsten Nielsøn. Jens Tunge.
Friderick Nielsøns Karl, Niels Andersøn.
                   d 7de Aprilis
Blev Jens Bunches Hiemmedøbte Barn, Jacob, Hands
Daab confirmeret.
                        Faddere.
Præstens Pige, Else Pedersdttr  bar Barnet.
Hendes Søster Margrethe Marie.
Peder Smed. Bertel Jepsøn af Sønder Bye.
Jeppe Ferregaards Karl, Poul Olufsøn.
               d 20de Aprilis
Blev Christen Hares Hiemmedøbte Barn, Birgitte, Hendes
Daab confirmeret.
                        Faddere.
Anne Margrethe Skielsgaard bar Barnet.
Maren Marqvorsdttr i Tieneste Hos Peder Smed.
Niels Kiær. Jens Bunck. Jens Hare.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1777-3951.No 6


Moederen introd:
Dca XI a Trinitat.


3952.No 7


Moederen
introd: dito
dag./.


3953.No 8
Moederen introd:
Dnca 3die Epiph:
3954.No 9


Moederen introd:
dito dag.


                   d 29de Junij                                       No 27 ./.
Peder Michelsøns Barn til Daaben, Kaldet Kirsten.
                       Faddere
Jens Mickelsøns Huestrue af Kaastrup bar Barnet.
Xsten MidieHolms Huestrue paa Ballerum.
Xstern Ibsøn af Hiardemaal. Niels Jonæsøn.
Xsten Mickelsøn af Kaastrup.
                   d 5te octbr
Blev Johan Johansøns d 22de Julij forhen Hiemmedøbte Barn
Johan, Hds Daab confirmeret.
                      Faddere
Margrethe JohansDaatter af Kaastrup bar Barnet.
Xsten Gasbergs daatter Anna Marie.
Xsten Marqvorsøn. Anders Poulsøn Smed af Kaastrup.
Friderick Langaards Karl, Niels Xstensøn.
                 d 11te Decbr
Blev Peder Smids Barn, Karen, Hiemmedøbt, men døde
førend døbe acten i Kircken blev confirmeret.
                      d 26de Decbr
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Johanne,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Madm Holst i SkielsGaard bar Barnet.
Susanna Andersdttr Deinboll.
Hendrick Xstensøn Møller. Jens Gasberg.
Xsten Taarstæds Søn Gudich af Thyestad.
d24b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1778-

d25a
3955.No 1
3956.No 2Moederen intro-
duceret Festo Ascen
sionis Christi.

3957.No 3
3958.No 4Moederen in-
troduc: Dnca:
22de a Trinit:

3959.No 5


Moederen
introduceret Dnca:
2da Epiphan:

              Ao 1778   d 3die Maij
Blev Enevold Christian Nielsøns Tvillinge Børn
Niels og Zidsel, Deres Hiemme Daab confirmeret
                      Faddere.
Niels Smeds Daatter Inger Marie bar Niels
Frans Sørensøn. Jeppe Ferregaard.
Friderick Langaard. Simon Andersøn af Lyndrup.
Peder Skielsgaards Daatter Anna Margrethe bar Zidsel.
Jeppe Ferregaards Søn Bertel.
Anders Andersøns Søn, Søren Xstian.
Carsten Lauridsøn af Nørbye.
Niels Smeds Søn Søren Xstian.

                        d 4de octbr
Blev Andreas Enochsøns Tvillinge Børn Laurids,
og Maren, Deres Hiemme Daab confirmeret.
                         Faddere
Trine Marie Enochsdttr af ØsterVandet bar Laurids
Xsten MidieHolms Huestrue. Niels Jonæsøn.
Peder Mickelsøns Huestrue af Ballerum.
Xsten MidieHolms Pige, Karen Marie.
Xsten Pedersøns Daatter Maren af Ballerum bar Maren.
Xsten Kirckes Daatter Maren af Kaastrup.
Jens Tunge paa Ballerum.
Laurids Jepsøns Søn, Jens Xstian.
Jens Lauridsøn af  Lilt Sogn.
                            d 13de Decbr
Blev Peder Balles Hiemmedøbte Barn, Peder Christian,
Hands Daab confirmeret.
                               Faddere.
Niels Smeds Daatter, Inger Marie, bar Barnet.
Johanne Kiær. Søren Graabgaard.
Edvard Bensixøn. Karsten Lauridsøn


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1779-


3960.No 1

Moederen
introduceret
Dnca Misericord.


3961.No 2
Moederen introd:
Dnca Misericord.
3962.No 3


Moederen in-
troduceret
Dnca Rogate.


3963.No 4

3964.No 5

Moederen
introduceret
Dnca 14 a Trinit.


3965.No 6


Moederen in-
trod: Dnca 18
a Trinit:

                          Ao 1779  d 28de Febru:                     No 28 ./.
Blev Jens Troldborgs Hiemmedøbte Barn, Jens, Hands
Daab confirmeret.
                                   Faddere.
Susanne Andersdttr i Skielsgaard bar Barnet.
Friderick Langaards Pige, Anna Jensdttr
Xsten Nielsøn. Johan Johansøn. Niels Toudall.
                                 d 10de Martij
Blev Johan Johansøns Barn, Christen Hiemmedøbt, men
Hds Daab ej confirmeret.
                                 d 28de Martij
Blev Jens Gasbergs Hiemmedøbte Barn, Christen, Hds Daab
confirmeret.               Faddere.
Hendrick Møllers Daatter Anna Elizabeth bar Barnet.
Anna Marie Juul af Ballerum.
Xsten Uldum af Hiardemaal. Niels Hinding.
Xsten Hinding, Begge af Nors.

Blev føed d 11te Julij Seigr Holcks dødfødde Drenge Barn.
Moederen introduc: Dnca 13 a Trinit:
                                         d 1ste Augustj
Blev Christen Hares Hiemmedøbte Barn, Anna Marie, Hen
des Daab confirmeret.      Faddere.
Anders Rytters Daatter, Else Cathrine bar Barnet.
Anders Klittes Daatter, Anna Marie.
Jens Sørensøn. Thomas Madsøn af Hillerslev.
Niels Diges Karl, Anders Hare.
                                  d 29de Augustj
Blev Jens Tunges Hiemmedøbte Barn, Birgitte, Hendes
Daab confirmeret.      Faddere.
Friderick Langaards Huestrue bar Barnet.
Xsten Smeds Huestrue fra Rhæer.
Xsten Nielsøn. Peder Xstensøn Begge af Ballerum.
Xsten Schaarup af Vording.
d25b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1779-

d26a
3966.No 7


Moederen intro-
duceret dito dag
sc:Dnca 16 a Trinit

3967.No 8Moederen in-
troduceret Dnca:
22 a Trinit:
3968.No 9


Moederen introduc
Nye aars Dag 17803969.No 10Moederen introd:
Dnca Sexagesima
1780.

                                d 19de Septbr
Blev Niels Kiærs Hiemmedøbte Barn, Anna Marie, Hendes
Daab confirmeret.    Faddere.
Xsten Kirches Daatter, Mette af Taarsted, bar Barnet.
Peder Balles Huestrue af NørBye.
Xsten Smed af Taarstæd. Laurids Sund af Schaarup.
Peder Smed af SønderBye.
                                       d 26de Septbr
Blev Peder Michelsøns Hiemmedøbte Barn, Christiane, Hendes
Daab confirmeret.           Faddere.
Jens KiilsGaards Huestrue af Hillerslev bar Barnet.
Kristen Krogs Huestrue paa Ballerum.
Jens Mickelsøn af Kaastrup. Xsten MidieHolm.
Niels Jonæsøns Søn, Jonas, Begge af Ballerum
                                   d 5te Decbr
Blev Niels Diges Hiemmedøbte Barn, Anders,
Hands Daab confirmeret.
                                       Faddere.
Jens Bieregaards Huestrue af VesterVandet bar Barnet.
Niels Kiærs Huestrue af TvedsSogn.
Peder Smed. Anders Andersøn ibid.
Jens Bunck af Hinding.
                      d 26de Decbr
Blev Peder Christensøns Hiemmedøbte Barn, Christen,
Hands Daab confirmeret.
                          Faddere.
Oluf Pedersøns Huestrue af Hiardemaal bar Det.
Jens Tunges Huestrue af Ballerum.
Xsten Yde af Skindrup. Niels Toudal af Balle[rum]
Mads Xstensøn af Østerild.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1780-


3970.No 1Moederen in
troduceret
FasteLauns
Søndag

3971.No 2Moederen intro
duc: Bededagen
d 20de Aprilis

3972.No 3


Moederen in
troduc: Dnca 3tia
a Trinitatis


3973.No 4

Moederen
introd: Dnca 9de
a Trinit


                   1780   d 9de Januarij                                  No 29 ./.
Blev Marcus Christensøns Hiemmedøbte Barn, Jens,
Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Anders Andersøns Søster, Else Cathrine, bar Barnet.
Marcus Xstensøns Daatter Maren.
Niels Dige. Laurids Søe. Søren Knudsøn.

                       d 27de Martij
Blev Peder Smeds Hiemmedøbte Barn, Anders, Hds Daab
confirmeret.
                        Faddere.
Jens Bieregaards Huestrue i VesterVandet bar Barnet.
Xsten Munckes Huestrue i Brund. Jeppe Ferregaards Søn, Bertel.
Xsten Kirck i Taarstæd.
Jeppe Bertelsøn i KlastrupGaard

                        d 15de Maij
Jens Tomæsøn Lagaards Barn til Daaben, Kaldet Anna Marie.
                            Faddere.
Niels Frostes Huestrue af Nors bar Barnet.
Xsten Nielsøns Huestrue af Ballerum.
Degnen Poul Thistæd af Schindrup.
Jens Mickelsøn ibid. Søren Lagaard af Tinstrup

                     d 4de Junij
Johan Johansøns Barn til Daaben, Kaldet Zidsel.
                     Faddere.
Holstes Pige, Susanna Deinboll bar Barnet.
Hendricks Møllers Daatter, Anna Elizabeth.
Xsten Nielsøn. Jens Lagaard. Xsten Østergaard.
d26b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz (dør aug. 1780)
Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1780-
d27a

3974.No 5Moderen introd:
Dom: 16 p: Trinit3975.No 6Moderen
introd: Dom:
15 a Trinit3976.No 7
Moderen
introd:
Dom: 16
p: Trinit.


                                   d 6te Augustj
Blev Andreas Enochsøns Hiemmedøbte Barn, Laurids Christian,
Hands Daab confirmeret.
                                       Faddere.
Xsten Nielsøns Huestrue bar Barnet.
Peder Xstensøns Huestrue.
Peder Mickelsøn. Xsten MidieHolm, alle af Ballerum.
Xsten Taarstæds Søn Goddich af Thyestad.

                                 d 9de Augustj
Blev Friderich Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Maren Kirstine,
Hendes Daab confirmeret.
                                    Faddere.
Madme Toft paa Ullerup Gaard bar Barnet.
Præstens Daatter Else Pedersdttr Curtz.
Seigr Nicolai Toft til UllerupGaard.
Seigr Jørgen Mygind til Nørtorp.
Seigr Hald, SogneDegn til Rhær. Vixøe etc:

                     d: 13de dito.
blev Peder Andersøns Hiemmedøbte
Barn, Kield, Hans Daab conform:
                       Faddere
Anders Christensens Daatter Inge-
borre i Østervandet bar Barnet.
Niels Edvardsens Pige i Thisted
Anna Andersdatter
Friderick Langaard.
Christen Kieldsen af Tilsted
Lars Mogensens Søn i Norbye.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1759-

                                                                            No 30 ./.
          Optegnelse paa dem, Som ere døde og begravne
           Siden Min Ankombst til Embedet i Tveeds Sogn ./.
d27b

3977.d 2den Septbr No1


3978.d 20de Aprilis No 1

3979.d 13de Maij No 2

3980.d 19de octbr No 3


3981.d 12te Aprilis No 1

3982.d 26de Ejusd: No 2

3983.d 24de Julij No 3

3984.d 31te Augustj No 4


3985.d 28de Martij No 13986.d 13de Januarij No 1

3987.dito dag        No 2

3988.d 19de Januarij No 3
         Ao 1759.
Blev begraven Jacob Bunches Huestrue i
Sit alders 52de aar.                              se også 2786.
         Ao 1760 ./.
Blev begraven Marqvor Xstensøns Søn Niels
gammel 6 aar ./.                                   se også 2787.
Blev begraven Laurids Tunges Huestrue
paa Ballerum Sit alders 37te aar.      se også 2788.
Blev begraven Laurids Carstensøns Spæde
barn Søren, 3 Uger gammel ./.          se også 2789.
           Ao 1761
Blev begraven Laurids Jepsøns Spæde Barn
Laurids, gammel 15ten Uger./.
Blev begraven Thomas Gøtterups Eeneste
Søn, gammel 10 aar og 11 Maaneder ./.
Blev begraven Frands Søfrensøns Huestrue
Zidsel Jensdttr udi Sit alders 58de aar ./.
Blev begraven Anders Søfrensøn i Nørbye
udi Sit alders 48de aar ./.
          Ao 1762
Blev begraven Jens Troldborgs Spæde barn
paa Ballerum, Maren Kirstine, 8te dage
gammel ./.  
              Ao 1763
Blev begraven Anders Skielsgaard udi Sin
alders 54de aar.
Blev begraven Hands Broder Peder Skielsgaard
gammel 47 aar.
Blev begraven Peder Skielsgaards Daatter
Maren Kirstine i Sit alders 23de aar.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1763-

d28a
3989.d 31te Januarij No 4


3990.d 6te Februarij No 53991.d 10de Februarij No 6


3992.d 27de Februarij No 7


3993.d 6te Martij No 8


3994.d 29de Martij No 9

3995.dito dag      No 10

3996.d 5te April. No 11


3997.d 13de April No 12


3998.d 24de Aprilis No 13

3999.d 1ste Maij No 14

Blev begraven Niels Skielsgaard
udi Sit alders 55de aar./: 

Blev begraven Jens Møller
Skielsgaards Mølle i Sit alders
48de aar ./.

Blev begraven Niels Sørensøn Smed
udi Sit alders 48de aar ./.

Blev begraven Anna Jensdttr
Laurids Tunges Tieneste Pige paa
Ballerum i Sit alders 63de aar ./.
Blev begraven afgangen Jens Møller i
Skielsgaard Mølle, Hds Mindste barn
Karen 34ve Uger gammel ./.
Blev begraven Anders Xstens: Langaard
i Sit alders 53die aar ./.
Blev begraven Christen Andersøn
Langgaard i Sit alders 25de aar ./.
Blev begraven foranførte Christen An
dersøn Langaards Encke Karen Niels-
daatter i Sit alders 27de aar.
Blev begraven afgangen Christen An
dersøn Langaards barn, Giertrud Ma-
rie 3 Maaneder gammel.
Blev begraven Almisse Lemmen
Inger Gasberg i Sit alders 60de aar ./.
Blev begraven Jens Troldborgs død-
fødde Barn paa Ballerum ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1763-4000.d 1ste Maij No 15


4001.d 4de Maij No 16

4002.dito dag     No 17

4003.dito dag     No 18

4004.d 5te Maij No 19


4005.d 17de Maij No 20


4006.d 20de Maij No 21

4007.dito dag    No 22

4008.d 27de Maij. No 23

4009.d 2den Junij No 24


4010.d 4de Junij No 25

4011.d 2den Julij No 26

4012.d 5te Julij No 27

4013.d 10de Julij No 28

                                                                      No 31 ./.
Blev begraven Laurids Mogensøns
Tieneste pige paa Ballerum, Anna
Jensdttr i Sit alders 38te aar ./.
Blev Min Medhielper Christen Pedersøn paa
Ballerum bagersvend i Sit alders 59de aar ./.
Blev begraven Ovennnete Christen Pedersøns Moe-
der, Gurrich Xstensdttr i Sit alders 84de aar ./.
Blev begraven Søfren Christensøn Smid i
Sønderbye i Sit alders 74de aar ./.
Blev begraven Niels Jensøns Huestrue paa
Ballerum, Kirsten Jensdttr i Sit alders
64de aar ./.
Blev begraven Niels Jensøns Daatter Paa
Ballerum, Maren Nielsdttr i Sit alders
25te aar ./.
Blev begraven Encken Maren Simonsdttr
Troldborg i Sit alders 72det aar ./.
Blev begraven Jens Xstensøn Troldborgs
Barn Poul gammel 2 aar 8te Maaneder ./.
Blev begraven Søfren Nielsøn Tange paa Balle
rum i Sit alders 28de aar ./.
Blev begraven Anders Xstensøn Smeds Huestrue
i Sønderbye Karen Pedersdttr Kiærgaard i Sit 
alders 41te aar ./.
Blev begraven Niels Jensøn paa Ballerum
udi Sit alders 72det aar ./.
Blev begraven Thomas Gøtterups Moeder af Balle
rum, Dorthe Andersdttr 84 aar gammel ./.
Blev begraven Christen Gasbergs Daatter paa
Ballerum, Maren Xstensdttr udi Sit alders 25de aar.
Blev begraven Niels Jensøn Broe af Ballerum i
 Sit alders 55te aar ./.
d28b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1763-65

d29a

4014.d 17de Julij No 29

4015.d 24de Julij No 30


4016.d 21de Xbris No 314017.d 22de Martij No 1

4018.d 5te Decbr No 2
4019.d 8de Febr: No 1

4020.d 10de Febru: No 2


4021.d 9de Martij No 3


Blev begraven Christen Tveds Daatter i Sønderbye
Maren Xstensdttr udi Sit alders 24de aar ./.
Blev begraven afgangen Jens Møllers Søn i
SkielsGaards Mølle, naunlig Peder Jensøn, Eet
barn paa 12 aar, Som af Barndom og Uforsigtig-
Hed imod Sin Moeders og Husbondes Villie og
Vidende var udfaren i een baad paa Skiels-
Gaards Søe, og ved at træde af baaden i tancke
at vilde vaade til Land, nedsunckede i dynd
og Vand, og i det samme ved Een ulyckelig
Tildragelse drucknede d 14de Julij, og paa 3die
dag efter blev det døde Legeme først fundet, og
derefter loulig Siunet og besigtiget ./.
Blev begraven Laurids Kastensøns daatter
Inger Lauridsdttr i Sit alders 7de aar ./.

                 Ao 1764
Blev begraven Niels Xstensøn Knachergaard
af Kaastrup i Sit alders 56de aar ./.
Blev begraven Jens Simonsøn Troldborgs
Huestrue Maren Poulsdttr udi Sit alders
95de aar ./.

                Ao 1765
Blev begraven Thomas Andersøn i
Sin alders 86de aar ./.
Blev begraven Niels Jonæsøns Huestrues
Moester, Else Andersdttr i Sit alders
77de aar ./.
Blev begraven Jacob Poulsøn Bunch
i Sit alders 80de aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1765-66


4022.d 4de Maij No 4


4023.dito dag   No 5

4024.d 19de Maij No 6

4025.d 24de Maij No 7


4026.d 12te Maij No 8

4027. d 7de Junij No 9

4028.d 28de Junij No 10

4029.d 30te Junij No 11

4030.d 28de Julij No 12

4031.d 16de Novbr No 13

4032.dito dag    No 14


4033.d 29de Xbris No 154034.d 5te Januarij No 1

4035.18de Januarij No 2

Blev begraven Laurids Xsten-        No 32
søn vulgo dict Mogensøn i Sit al-
ders 60 aar ./.
Blev begraven Hands Huestrue Anna
Lauridsdttr i Sit alders 45 aar ./.
Blev begraven Anders Salomonsøn i
Sit alders 68de aar ./.
Blev begraven Laurids Mogensøns Tie-
neste Karl, Christen Lauridsøn Borup
i Sit alders 41de aar ./.
Blev begraven Laurids Jepsøns Tvillinge-
Barn, Zidsel Kirstine gammel 13 Uger ./.
Blev begraven Laurids Jepsøns andet Tvil-
linge Barn, Laurids gammel 17ten Uger ./.
Blev begraven Mads Xstensøns Barn paa Bal-
lerum i Sit alders 5te aar ./.
Blev begraven Jens Simonsøn Troldborg udj Sit
alders 76te aar ./.
Blev begraven Niels Knachergaards
Encke paa Ballerum i Sit alders 72 aar ./.
Blev begraven Peder Nielsøn i Sit al-
ders 49de aar ./.
Blev begraven dend ældere Peder Niel-
søns Huestrue, Maren Pedersdttr i Sit
alders 55de aar ./.
døde Christen Nielsøns Spæde Barn paa
Ballerum Niels Xstian 3 Uger gammel,
blev begraven d 5te Januarij 1766 ./.
                   Ao 1766
Blev begraven Christen Krogs Spæde
Barn Niels Xstian 4 dage gammel ./.
Blev begraven Xsten Xstensøn Skiels-
Gaard i Sit alders 47de aar ./.
d29b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1766-69

d30a
4036.d 27de Febr: No 3

4037.d 16de octbr No 44038.d 30te Januarij No 1

4039.d 18de Martij No 2

4040.d 23de Augustj No 3

4041.d 6te Xbr    No 4


4042.d 13de Januarij No 1

4043.d 23de dito    No 2


4044.d 26de Novbr  No 34045.d 9de Febru:  No 1

4046.d 18de Febru: No 2
4047.d 22de Febru: No 3

4048.d 19de April No 4

Blev begraven Eenvold Xstensøn
Graabgaard i Sit alders 77de aar ./.
Blev begraven Jeppe Ferregaards Stiv-
daatter Maren Bertelsdttr i Sit alders
23de aar ./.
                Ao 1767
Blev begraven Christen Jepsøns Søn
Jeppe Xstian udj Sit alders 33te aar ./.
Blev begraven Mads Xstensøns Spæde
barn Anna 14ten Uger gammel ./.
Blev begraven Friderich Nielsøns Spæde
barn Niels Xstian 4re Uger gammel ./.
Blev begraven Søren Jensøns Huestrue
paa Ballerum gammel 89 aar.
               Ao 1768
Blev begraven Bendix Edvardsøn i    
Sit alders 77de aar ./.
Blev begraven Niels Kiærgaards Hue-
strue, Birgitte Jensdaatter udi Hendes
alders 73½ aar ./.
Blev begraven Christen Kiældsøns Hue-
strue, Dorthe Hansdttr udi Sit alders
84de aar ./.
                            Ao 1769
Blev begraven Laurids Karstensøn i Sit alders
46te aar ./.
Blev begraven Christen Kieldsøn i Sit alders 80de aar ./.
Blev begraven Jens Bunches Spæde Barn 6 dage gammel
Naunlig Christen ./.
Blev begraven Marqvor Xstensøns Huestrue Else
Andersdttr i Sit alders 55te aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1769-71


4049.d 19de Maij No 5

4050.d 26de Julij No 6

4051.d 15de Augustj No 7

4052.d 14de Novbr No 8

4053.d 6te Decbr No 9

4054.d 10de Decbr No 10


4055.d 6te Maij No 1

4056.d 27de Maij No 2
4057.d 26de Septbr No 3
4058.d 11te Novbr No 4.
                     4059.No 5.

4060.d 3die Martij No 1
4061.d 14de Aprilis No 2

4062.d 12te Maij No 3

4063.d 20de Maij No 4.

4064.d 7de Julij No 5

4065.d 9de Novbr No 6

4066.d 17de Novbr No 7

4067.d 22de Novbr No 8
Blev begraven Peder Andersøn Kiær i        No 33
Sit alders 65de aar ./.
Blev begraven Christen Pedersøn Gasbergs Huestrue
Benedicte Xstensdttr i Sit alders 64de aar ./.
Blev begraven Niels Kiærs Huestrue Anna Sørensdttr i Sit
alders 36te aar, Hun døde i Barnfødselen ./.
Blev begraven Anders Smeds Søn Christen i Sit
alders 24de aar ./.
Blev begraven Christen Laurids Mogensøns Søn Mogens
Christian i Sit alders 14de aar ./.
Blev begraven Kield Xstensøns Barn Christen
1½ aar gammel ./.
                    Ao 1770
Blev begraven Bertel Pedersøns Moeder, Margre-
the Sørensdttr i Sit alders 62de aar ./.
Blev begraven Christen Salomonsøn i Sit alders 50de aar ./.
Blev begraven Søren Andersøn i Sit alders 81de aar ./.
Blev begraven Marqvor Xstensøns Huestrue Maren
Nielsdttr med Sit dødføde Barn i Sit alders 47de aar ./.
                  Ao 1771
Blev begraven Kield Xstensøns dødføde PigeBarn ./.
Blev begraven Jens Kielsgaard, Almisse Lem, død d 5te ./.
gammel 75 aar ./.
Blev begraven Jens Bunches Barn Peder Christian
gammel 10 Maaneder ./.
Blev begraven Jens Tunges Barn, Christen, gammel
6 Maaneder ./.
Blev begraven Christen Krogs Barn Jens i Sin al-
ders 2det aar ./.
Blev begraven Laurids Mogensøn Tunge i Sit
alders 60de aar ./.
Blev begraven Søren Andersøns Encke, Kirsten
Pedersdttr i Sit alders 71de aar ./.
Blev begraven Xsten Jepsøns Søn, Laurids Christian
i Sit alders 25de aar.
d30b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1772-73

d31a
4068.d 5te Januarij No 1

4069.d 19de Januarij No 2

4070.d 28de Januarij No 3

4071.d 7de Febru: No 4
4072.d 18de Martij No 5
4073.dito dag          No 6

4074.d 1ste Aprilis no 7

4075.d 12de Aprilis No 8

4076.d 28de Maij no 9

4077.d 14de Junij No 10

4078.d 23de Augustj No 11


4079.d 3die Januarij No 1

4080.d 14de Martij No 2

4081.d 21de Martij No 3

4082.dito dag     No 4

4083.d 25de Martij No 5

4084.d 12te Aprilis No 6
          Ao 1772
Blev begraven Christen Hares Spæde Barn, Anders
Xstian 10 Dage gammel ./.
Blev begraven Laurids Rimmers Huestrue Maren
Pedersdaatter i Sit alders 84de aar ./.
Blev begraven Christen Pedersøns Encke Kirsten
Madsdttr i Sit alders 75de aar ./.
Blev begraven Søren Jensøn i Sit alders 72de aar ./.
Blev begraven Christen Nielsøn i Sit alders 74de aar ./.
Blev begraven Bertel Pedersøns Barn Benthe
Margrete 5 Maaneder gammel ./.
Blev begraven Christen Haues dødfødde Pige-
Barn ./.
Blev begraven Peder Xstensøn Tromslager
i Sit alders 82de aar ./.
Blev begraven Søren Andersøn Hare i Sit al-
ders 64de aar ./.
Blev begraven Bendix Edvardsøns Encke, Dorthe An-
dersdaatter i Sit alders 68de aar ./.
Blev begraven Thomas Lauridsøn Gøtterup i Sit
alders 66de aar ./.
                         Ao 1773
Blev begraven Christen Nielsøns Barn Jens
i Sit alders 7de aar, Hd døde d 29de Xbr 1772 ./.
Blev begraven Laurids Jepsøn i Sit
alders 68de aar ./.  
Blev begraven Søren Graabgaards Barn Dorthe
gammel 1 aar 6 uger ./.
Blev begraven Bertel Pedersøns Barn Chri-
sten i Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Anders Klittes Huestrue,
Anna Xstensdttr Høj i Sit alders 58de aar ./.
Blev begraven Mads Xstensøns Tvilling Søn
Christen gammel 2de Uger ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1773-754085.d 18de April  No 7

4086.d 25de April no 8

4087.dito dag       No 9

4088.d 2den Maij No 10

4089.d 7de Maij No 11

4090.d 9de octbr No 12

4091.d 27de Decbr No 13


4092.d 10de Aprilis No 1

4093.d 19de Junij No 2


4094.d 27de Januarij No 1

4095.d 30te Januarij No 2

4096.d 11te Junij No 3

4097.d 17de octbr No 4

4098.d 17de Xbr No 5

                                                                      No 34 ./.
Blev begraven Jens Gasbergs Barn Christen
i Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Niels Kiærs Barn, Anna
gammel 2 aar ./.
Blev begraven Jens Gasbergs Barn Peder
Xstian i Sit alders 3die aar ./.
Blev begraven Qvindens, Kirsten Jensdttrs
Barn Anna Kirstine i Sit alders 3die aar ./.
Blev begraven Christen Marqvorsøns Daatter,
Else Marie i Sit alders 3die aar ./.
Blev begraven Niels Kiærs Huestrue Maren
Andersdttr Klitt i Sit alders 26de aar
Blev begraven Anders Mogensøn Soldat i Sit
alders 32 aar ./.
                    Ao 1774.
Blev begraven Niels Langaards Daatter, Maren
Kirstine i Sit alders 23de aar ./.
Blev begraven Enevold Christians barn, Zidzel,
gammel 3 uger ./.
        Ao 1775
Blev begraven Anders Christensøn Smid i Sit
alders 57de aar ./.
Blev begraven Friderich Nielsøns Søn, Peder
i Sit alders 5te aar ./.
Blev begraven Niels Thomæsøn af SkielsGaard i Sit alders
72de aar ./.
Blev begraven Henrich Xstensøns Huestrue, Maren
Madsdttr i Sit alders 84de aar ./.
Blev begraven Niels Kiærs Spæde Barn, Anne
 Marie 5 dage gammel ./.
d31b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1776-78

d32a

4099.d 6te Martij No 1

4100.d 19de Maij No 2

4101.d 15de Julij No 3

4102.d 1ste Septbr No 4


4103.d 14de Febru: No 1

4104.d 15de Aprilis No 2

4105.d 31te Julij No 3
4106.d 23 Augusti  No 4
4107.d 28de Novbr No 5

4108.d 9de Decbr No 6

4109.d 26de Decbr No 7


4110.d 29de Martij No 1
4111.d 28de Maij No 2

4112.d 12te Julij No 3

                   Ao 1776
Blev begraven Mads Iversøns Barn, Peder,
gammel 30 uger ./.
Blev begraven Jens Gasbergs Søn Christen, gammel
2 Maaneder ./.
Blev begraven Jens Sørensøns Huestrue, Margrethe
Eenevoldsdttr i Sit alders 56de aar ./.
Blev begraven Christen Nielsøns Spæde Barn
Johanne gammel 4re Uger ./.
              Ao 1777
Blev begraven Seigr Holstes Barn i
SkielsGaard, Edvard, 2 aar gammel.
Blev begraven Christen Jepsøns Huestrue
Mette Jensdttr i Sit alders 73de aar .
Blev begraven Christen Jepsøn i Sit alders 67 aar.
Blev begraven Kield Xstensøn i Sit alders 54 aar.
Blev begraven Jens Smids Huestrue,
Zidsel Madsdttr i Sit alders 69de aar ./.
Blev begraven Niels Xstensøn Kiærgaard
i Sit alders 68de aar ./.
Blev begraven Peder Smeds Spæde Barn, Karen,
8te dage gammel.
                  Ao 1778
Blev begraven HuusMand Peder Larsøn
af Hiardemaal, som paa 3 aars Tiid Havde
opholdt Sig Hos Sin Søn Peder Balle i
Tveds Sogn, Hvor Hd og døde i Sit alders
75de aar ./.
Blev begraven Eenevold Xstian Nielsøns Tvil-
ling Barn Zidsel 9 uger gammel ./.
Blev Eenevold Xstians 2det Tvilling Barn,
Niels begraven gammel 14 Uger ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1778-794113.d 13de Xbr No 44114.d 1ste Januarij No 14115.d 31te Januarij No 2

4116.d 24de Febru: No 3

4117.d 17de Martij No 4

4118.d 10de Aprilis No 5

4119.d 18de Aprilis No 6

4120.d 30te Maij No 7

4121.d 27de Junij No 8

4122.d 11te Julij No 9

4123.d 14de Julij No 10

                                                               No 35
Blev begraven Christ: Gasberg i Sit
alders 77de aar ./.

              Ao 1779
Blev begraven eet fremmed Nyefød PigeBarn
som d 22de Xbris forhen under Guds Tiene-
stens Foretning i Tveds Kirke blev paa Kir-
ke Gaarden funden død, Nøgen og [slet] il-
de medHandlet begge beenene og dend Høyre
Arm Syndes knuset, af Steen beskadiget
paa Hovedet, Morderen eller Morderinden
Har Hidtil dags icke været at opdage.
Blev begraven Anne Geertsdttr, Almisse
Lem i Sit alders 60 aar.
Blev begraven Christen Tved i Sit alders
88de aar.
Blev begraven Johan Johansøns Spæde
Barn, Christen, 8te dage gammel.
Blev begraven Maren Christensdttr i Sit
alders 70de aar.
Blev begraven Andreas Enochsøns Spæde Barn
Laurids 28ve Uger gammel.
Blev begraven Christen Pedersøn Hiardemaals
Liden Daatter Else i Sit alders 5te aar.
Blev begraven Jens Trolborgs Spæde Barn, Jens
16 Uger gammel.
Blev begraven Andreas Enochsøns Barn, Maren
gammel 40 Uger.
Blev begraven Seigr Holstes dødfød Drenge Barn
d32b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz (dør aug. 1780)
Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døde i Tved 1779-80

d33a

4124.No 11

4125.No 12

4126.No 134127.No 1

4128.No 2

4129.No 34130.No 4


d 28de Augusti blev begraven Jens Gasbergs Søn, Christen,
gammel [22] Uger.
dito dag blev begraven Hendrich Pedersøns Barn, Anne
Marie 37ve Uger gammel.
d 28de Novbr blev begraven Peder Mickelsøns Barn Chri-
stiane 8 Uger gammel.

                          Ao 1780
d 7de Febru: blev begraven Peder Mickelsøns Barn, Kirsten,
i Sit alders 3die aar.
d 14de Julij blev begraven Christen Lauridsøn Tange i Sit
alders 79de aar.
d 10de Sept: blev begraven Peder Trom-
slagers Hustrue, Almisse Lem, i en alder
af nogle og 80ve aar.
den 22de Octobr blev begraven Mads Niel-
søn dødfødte Barn.                                                                                  No 36 ./.
d33bd34aSognepræst: Anders Eriksen Hvass
– fortsat fra pag. 29b
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1780-814131.No 8  
Fra Fol 29b


Moderen
introd: dito
dag d: Dom:
14 a Trinit:4132.No 9Mode-
ren introd:
Dom: 23.
p: Trinit:


4133.
4134.No 1

Moderen
introd:
d 4 Martii

                       d: 27 aug:                           No 37
blev Niels Møllers hiemmedøbte barn, Mette
Marie, hendes Daab confirmeret
                          Faddere
Else Catharina Nielsdatter bar Barnet
Maren Graabgaard
Christen Møller i Schielsgaard
Anders Jensen ibid:
Niels Langaard alle af Tveds Sogn


                  d: 11te octobr:
Blev Jens Gasbergs hiemme Døbte Barn
Anna Marie hændes Daab confirmeret
                     Faddere
Christen Nielsens Hustrue paa Ballerum
Jens Lagaards Hustrue ibid:
Bertel Pedersen i Søeborg. N: Hinding
Sl. Anders Andersens Søn, Søren Christian


d 22de octobr: blev fød Mads Nielsens dødføde
barn. Moderen introd: Dom: 3tia Adventus
   


    Ao 1781    d 28 Janv
blev Hendrich Pedersens hiemme
Døbte barn: Peder hans Daab confirmeret
                       Faddere
Søren Graabgaards Datter Maren. Peder
Nielsens Datter Anna. Peder Balle Christen
[……………………………………………………]
d34b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte børn og introducerede kvinder i Tved 1781-

d35a4135.No 2
Moderen
introd:
Dom: 2
p: Pasch:

4136.No 3Moderen
introd:
samme
dag
 


             d: 1ste April
Blev Peder Michelsens Barn Christiane
Hændes hiemmedaab confirmeret
                    Faddere
Christen Kroghs hustrue paa Ballerum
bar barnet.
Peder Christensens hustrue ibid:
Jens Mnickelsen i Kaastrup.
Jens Nørgaard i Hillerslef.
Niels Jonasens Søn. Tomas.
           Anden Paaskedag
blev Ch: Johansens hiemme døbte barn
Anne Marie hændes daab confirmeret
                   Faddere
Niels Møllers kone bar barnet
And: Andersens Dorthe Catrine.
Ped: Schinderup Ch: Knudsen
Søren Kristian


 
                                                                                      No 38 ./.
d35b
d36a


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Publice absolverede i Tved 1759-66  

4137.No 14138.No 2

        De som udj Min Tiid publice ere       No 40
                         absolverede ./.

Ao 1759 d 19de Septbr blev Poul Andersøn, da udj
Tieneste Hos Laurids Tunge paa Ballerum, absolveret
for begangen Leiermaal med Anna Marie Carstensdttr
Som tiente udj forommældte Gaard paa Ballerum ./.
Samme dag udstod Anna Marie Carstensdttr ligeleedes
Kirckens Disciplin i Tveeds Kircke, Som da udlagde
til Barne-Fader foranførte Poul Andersen ./.
d36b
4139.Dnca: 24de Trinitat: d 25de Novbr blev døbt Anna Marie Car-
               stensdttrs Uægte Barn, Kaldet Kirsten. døbt.
                                     Faddere
                    Gregers Nielsøns Hustrue af Hillerslev bar barnet.
                    Søren Graabgaard. Anders Sørensøn
                    Laurids Xstensøn. disse 3 af Tveeds Sogn ./.    
4140.No 34141.No 44142.No 5
1765 d 9de octbr blev Hedevig Lauridsdttr Bach
fød i Sønderhaae, men paa 1 aars Tiid tiente i
SkielsGaard udj Tveds Sogn, publice absolveret for
begangen ForSeelse imod det 6te Bud; da hun udlag-
de til BarneFader, Peder Xstensøn Tamboe, ellers Skræ-
der opholder Sig i Sønderhaae, nu i Hundborg ./.
LeierMaalet blev bekiendt giort for Thyestad Ambt-
Stue d 14de octbr næstfølgende ./.
1765 d 4de Decbr udstod forbte Peder Xstensøn
Tambour Kircke Disciplinen i Tveds Kircke for
begangen LejerMaal med Hedevig Lauridsdttr
Bach ./.    
1766 d 26de Febr: udstoed dend Løse og Vellystige
Encke, Else Pedersdttr Som forhen udj eet Loulig
Egteskab med Jens Møller i Skielsgaards Mølle Hafde
aulet 11ve Ægte børn, Kirckens disciplin for be-


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Publice absolverede i Tved 1766-72


d37a
4143.No 6
4144.No 74145.No 8

Begangen Forseelse imod det 6te bud, da hun udlagde til
BarnFader Een Soldat, naunlig Christen Scytte, Som da tien-
te i Skielsgaard, men derefter Kom i Tieneste Hos Kri-
sten Ivarsøn i Thiestad. NB Qvinden er nu til Huuse Hos
                                             Peder Ryes Encke i Thiestad ./.
LejerMaalet blev bekiendt giort for Thiestad AmbtStue
d
1766 d 4de Junij blev Christen Andersøn Schytte
som paa Eet aars Tid eller Lidet derover har været
i Tieneste Hos Seigr Christian Gudiksøn i Skiels-
Gaard udj Tveds Sogn publice absolveret i Tveds
Kircke for begangen ForSeelse imod det 6te Bud ./.    
1769 d 4de Junij blev Eet Uægte Barn døbt i Tveds Kircke
Kaldet Karen Moederen er Kirsten Jensdttr, som for nær-
værende Tiid opholder Sig Hos Sin Moeder, Else Møller
boende i Nørbye i Tveds Sogn paa Nørtorp Gods Ved Daa
ben blev udlagt til BarnFader Hans Jensøn Soldat af
Kiølbye Gaard Gods, som bortrømte af Landet næst afvigte
Michaelis, LejerMaalet er begangen i Kaastrup i [……]
Sogn, Hvor da qvinden tiente Jens Nielsøn af Nørhaae-
Gaards gods ./.
      LejerMaalet bekiendtgiort for Thiestad AmbtStue
      d 5te Junij a.c.    

Lejermaal begangen paa Uprivilegeret Gods udj Nørbye-
Tveds Sogn af Jens Thomæsøn i SkielsGaards Mølle og
Anna Marie Thomædaatter af Handstæd blev bekiendt
Giort Thyestad AmptStue d 1ste Julij 1772.                                                                                                No 41 ./.
d37b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz.
Ved pag. 18 er indlagt en løs seddel med en opgørelse over fødte, døde og ægteviede for årene 1765, 1768 og 1769 i henholdsvis Nors og Tved sogn.
Herunder sedlens for- og bagside med påskrift.

d18c

4146.Udj afuigte aar 1765 ere udj
 Nors MeenigHed

        fødde 15 . 9 drenge - 6
                   Pige-Børn alle Ægte-
                    Børen.
        døde 25 ./.

        Ægte-Viede 6 par

                   Udj Tveds MeenigHed

         fødde  10 . 7 drenge- 3
                            Pige-Børn, alle
                                    Ægte.
          døde 14.

          Ægte-Viede 2 par ./.


d18d
4147.
udi aaret 1768                                   udj Tveds Sogn 1768
   ”       18 i Nors Meenighed            fødde 5 . 3 drenge. 2 piger
fødde 9 Børn, 2 dødfødde              alle Ægte
de Øvrige 16 er 6 dren                    døde [..] 3
ge og 10 PigeBørn alle                  Ægteviede 2 par
Ægte ./.  
____________________________________________________        

Døde [9]                                              
sum i begge sogner.
Ægteviede 3 par
                                 
fødde – 22.   23.
                                   
døde   10. – 11.
                                   
Ægteviede 5 par
4148.
udj aaret 1769 i Nors Meenighed            Tveds sogn
Ægt. Viede 2 par                                   Ægt. Viede  1 par 
fødde 10.  8 drenge  2 piger                  
fød  [9] 9 7dreng  2pige
Død 13  14    alle Ægte                          døde [3] 10     dend
                                                                                   
eene
                                                                                   
uægt
                                     i begge sogne
            Ægteviede 3 par
           føde  […] 6.   19
              Døde  21.