Kirkebog for Nors sogn 1759-1781
Thisted amt, Hillerslev herred, Nors sogn
Kirkebog C

Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notat-numre
Communionsoversigt / Indholdsoversigt             opslag 2 pag. 1
Visitatsnotat opslag 3 pag. 1b 3120
Trolovede og viede i Nors  1759 - 81 opslag 3 - 9 pag. 2 - 7b 3121 - 3197
Døbte børn og introd. kvinder 1759 - 70    opslag 10 - 29     pag. 12 - 29b 3198 - 3354
Døde i Nors 1759 - 80         opslag 29 - 39 pag. 30 - 39c 3355 - 3625
Publice absolverede 1759 - 61        opslag 40 - 41 pag. 40 – 40b 3626 - 3528
Idømte ægteskabsbøder 1768 og 1769        opslag 41     pag. 40b 3630 - 3631
Døbte børn og introd. kvinder 1770 - 81    opslag 41 - 58     pag. 41b - 58 3632 - 3778
Attest-skabeloner     opslag 59 ingen 3779 - 3782

* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanninger


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz

c2a
Under den påhæftede seddel står der:

1776 d 1ste Julij vare communicanternes antal af
Nors By  -   209.
Hinding  -   82.
Vording  -   64.
            sum i Nors Sogn 355.

Tveds Sogn    Sønder Bye.     63.
                          Nør Bye        59.
                          Ballerum        46.
                sum i Tveds Sogn 168.

                 […] i Begge Sogne 523 ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz


                                   Nors Kirke-Boeg

                                     indeholdende

1. de som ere troe-lovede og siden ægteviede
2. Ægte-Børn døbte og Barsel-Qvinder
                          introcucerede

3. Liig begravne

4. Uægte Børn døbte

5. De som har staaen aabenbare
    schrift for Børn der ere lagte
    i Hiel udj Ægteskab

6. Leedige Personer og Andre, som
    publice ere absolverede for Horerie,
     Hexerie, eller andre Sager 
                            Oprettet
           Af Ordets Tiener til MenigHeden
                           B Curtz
Som efter 25ve aars Møysommelig Kirke-Tieniste
udj Schindrup og Thyestad af Guds Naade og efter
Kongens Villie udj sit alders 55ve aar blev som
dend 4de Præst kaldet fra Schindrup til Nors
d 23de Martij 1759 ./.
No 1  ./.
fol. 2

fol. 12

fol. 30

fol.fol.
fol. 40
c2b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz

c3a
3120.Industriam et Curam Reverendissimi et Amicissimi
Dni Benedicti Curtz animarum egregiam, nec non expe-
ditam juventutis amabilis confessionem Evangelicae
confessionis expertus, has vidi labellas  […] d 24: [..]
Maij 1762
                                                                Broder
                                                             Brorson
Efter at have fundet den ærværdige og venlige
Hr. Bent Curtz' flid og omhu ædel af sjæl, og også
den elskværdige unge mands bekendelse til den evangeliske
bekendelse klar og utvetydig, så jeg disse lister d. 24nde
Maj 1762.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1759-60
                                                                                          No 2.
Følger nu De Som ere Troelovede og ÆgteViede
udj Nors Sogn og MeenigHed Siden Jeg d 10de Junij
1759 blev indsadt til SognePræst for Mee-
nigHeden ./.
c3b
No 1.
se også 2790

No 2.
se også 2791No 3.
se også 2792
No 4.
se også 2793
Anno 1759    3121. d 3die Augustj bleve Xsten Jensøn
og Maren Xstens dttr troelovede efter forundte
Kongl: Allernaadigst priveligeum, saasom de
vare Næst-Sødskende Børn: Deres Forlovere
vare Niels Frost og Christen Skaarup af Nors Mee-
nighed ./. 
d 5te octbr bleve de i Kirken SammenViede
3122.d 26de octobr: bleve EnkeManden af Sendels
Jens Pedersøn, og Maren Bertelsdttr: troelovet
Deres Forlovere vare Poul Knudgaard af Sendels
og Oluf Ferregaard af Øster Vandet ./. 
d 14de Novbr: bleve de i Kirken SammenViede ./.
Anno 1760     3123.d 30te Maij bleve Jeppe Andersøn
af Faartoft, og Encken Dorthe Xstensdttr: Hare af
Hinding troelovet Deres Forlovere vare KiøbMan-
den Jens Neergaard af Thyestad, og Anders Hare
i Vording ./.
d 5te Julij bleve de i Kircken SammenViede ./.
3124.d 10de Julij bleve Niels Thomæsøn af Schindrup, og
Anna Xstensdttr: af Hinding troelovet Deres For-
lovere vare SognePræsten til Schindrup Meenig-
hed VelærVærdige Hr Mathias Jensøn, og
Xsten Mickelsøn af Hinding ./.
d 30te Julij bleve de i Kircken SammenViede ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1760-

c4a
No 5.
se også
2794.

No 6.
se også
2795.No 7.
se også
2796.No 8.
se også
2797.No 9.
se også
2798.
3125.d 11te Junij bleve Christen Pedersøn Tolbøl af
Vording og Karen Lauridsdttr: af Nors troelo-
vede: Deres Forlovere vare dend Hæderlige
Sogne Degn i Siøring Isach Pressman og
Xsten Vilsbøl af Nors ./.
d 31te Julij bleve de i Kircken SammenViede ./.

3126.d 25de Julij bleve Mathias Enocksøn af Kaa-
strup og Inger Andersdttr: troelovet Deres Forlo-
vere vare Poul Ericksøn, og Thomas Jensøn, beg-
ge af Kaastrup ./.
d 24de octbr bleve de i Kircken SammenViede ./.

3127.d 23 Septbr bleve Anton Jørgensøn af Hund-
strup og Enken, Anna Jensdttr Troelovede, de-
res Forlovere Vare Jens Bunch, og Xsten Mari-
ager, begge af Hinding ./.
d 24de octbr bleve de i Kircken SammenViede ./.

3128.d 7de octbr bleve Diderich Gotfred Christian
Pedersøn og Else Xstensdttr Troelovede, Deres
Forlovere vare Xsten Tøgersøn og Søren Møller
begge af Nors ./. d 30te 8tbr bleve de SammenViede ./.

3129.d 14de Novbr bleve Niels Xstensøn Hinding
og Maren Andersdttr Troelovede Deres Forlovere
vare, Anders Simonsøn af Nors og Niels
Xstensøn af Vang ./.
d 9de Decbr bleve de i Kirken SammenViede ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1760-62

No 10.se 2799.
d 12te Xbris bleve
De i Kirken Sam-
menViede ./.
No 11.se 2800-01.
1761 d 27de
Martij bleve de
i Kirken Sam-
menViede
No 12.
d 11te Julij bleve
de i Kirken Sam-
menViede ./.

No 13.
d 31 Julij
bleve de i
Kirken Sam-
menViede
No 14.
d 25de Septbr
bleve de i Kir-
ken SammenViede
No 15.
d 5te octbr ble-
ve de Sammen-Viede
No 16.
d 15de Septbr
bleve de i
kirken Sam-
menViede ./.

3130.d 21. Novbr bleve Christen Pedersøn           No 3
Blach, og Maren Andersdttr Harboe Troelovede,
Deres Forlovere vare Xsten Harboe og Peder
Blach, begge af Nors ./.
3131.d 18de Decbr bleve Christen Olufsøn af
Vandet og Dorthe Søfrensdttr af Vording troe-
lovede Deres Forlovere vare Søfren Schaarup
af Vording, og Anders Xstensøn af Vandet ./.

Anno 1761     3132.d 10de Junij bleve EncheManden
Søfren Xstensøn Agerholm af Hinding, og Xsten
Backes pige ibd, Anna Marie Pedersdttr Troelovede,
Deres Forlovere vare Peder Yde i Bleegehuel udj
Vester-Vandet Sogn og Xsten Agerholm i Tilsted ./.
3133.d 11te Junij bleve Encke-Manden Thomas Kier af Schin-
derup og Maren Andersdttr Harboe troelovede Deres
Forlovere vare, Niels Møller i Vendbere Mølle i Nors og
Niels Thomæsøn af Schindrup ./.

3134.d 16de Junij bleve Hans Søfrensøn af Tveed og Encken
Maren Xstensdttr af Hinding Troelovede Deres Forlo-
vere vare Xsten Jepsøn og Frands Søfrensøn, begge
af Tveed Sogn ./.
3135.Anno 1762     d 29de Junij bleve Anders Pedersøn
Døvhold og Anna Christensdttr Troelovede, Deres Forlovere
vare Xsten Vestergaard af Nors og Xsten Lund af
Vording ./.
3136.d 20de Julij bleve Michel Xstensøn af Hinding
og Johanne Knudsdttr af VordingGaard Troe-
Lovede: Deres Forlovere vare Salomon Xstensøn
af Skinderup og Xsten Knudsøn af VordingGaard ./.
c4b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1763-64
c5a

No 17.
d 7de Junij bleve
de i Kircken
SammenViede ./.

No 18.
d 3die Junij  bleve
de i kircken
SammenViede ./.
No 19.
d 15de Junij bleve
de i kircken
SammenViede ./.
No 20.
d 8de Februarii
bleve de i kir-
ken Sammen
Viede ./.
No 21.
d 29de Maij
bleve de i kircken
SammenViede ./.
No 22.
d 20de Junij bleve de
i kircken Sammen-
            Viede ./.
No 23.
d 28de Septbr
bleve de i Kir-
ken Sammen
Viede ./.

Ao 1763   3137.d 28 Januarij blev Niels Peders:
Vestergaard af Faartoft og Karen Marie Jens-
dttr Frøckier af Vording Troelovede: Deres Forlove-
re vare Jens Frøckier af Vording, og Jens Xsten
Søn af Faartoft ./.
3138.d 26de Aprilis bleve Simon Poulsøn Smed og Ma-
ren Xstensdttr af Nors Troelovede, Deres Forlovere
vare Niels Jepsøn og Christen Smed, begge af
Nors ./.
3139.d 27de Maij bleve Villum  Xstensøn Neergaard af
Hillerslev og Anna Lauridsdttr Søe af Hinding
Troelovede. Deres Forlovere vare KiøbManden  Seigr
Jens Neergaard af Thisted, og Peder Søe af Hinding ./.
3140.Ao 1764    d 4de Januarj bleve Peder Lau-
ridsøn Vestergaard og Karen Nielsdttr Troelovede
Deres Forlovere vare Niels Pedersøn Møller og
Christen Vestergaard, begge af  Nors.

3141.
d 23de Februarij bleve Mads Jensen Lynderup
af Tilsted og Anna Poulsdttr Bunch af Hinding
troelovede. Deres Forlovere vare Hr ByeSkriver
Vyrenfeldt af Thyestad, og Jens Bunch af Hinding.
3142.d 29de Martij bleve Michel Andersøn Harboe, og
Dorthe Nielsdttr Troelovede. Deres Forlovere vare
Niels Møller, FæsteMøens Stiffader, og Xsten Harboe,
begge af Nors.

3143.d 5te Junij bleve EnckeManden Anders Xstensøn af Biere
i Vixøe Sogn og pigen Inger Pedersdttr af Hinding
Troelovede, Deres Forlovere vare: Mads Xstensøn Baun
af Rhæer, og Søfren Agerholm af Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1764-65

No 24.
d 3die Augustj
bleve de i
Kircken
SammenViede ./.
No 25.
d 25de octbr
bleve de i
Kircken Sam-
menViede ./.
No 26.
d 30te Maij bleve
de i Kircken Sam-
menViede ./.
No 27.
d 22de Junij
bleve de i Kir-
cken Sammen-
Viede ./.
No 28.
d 11 octbr ble-
ve de Sammen-
Viede ./.
No 29.
d 28 Septbr ble-
ve de i Kircken
SammenViede ./.
No 30.
d 5te octbr
bleve de udj
VesterVandet i
Kircken Sam
menViede ./.
3144.d 20de Junij bleve Stephan Nielsøn af Vording og         No 4
Zidzel Xstensdttr Bieregaard af Hinding Troelovede. Deres
Forlovere vare Niels Bieregaard, og Hans Sørensøn, begge af
Hinding ./.

3145.d 27de Septbr bleve Skipper Morten Andersøn Søe af
Klitmøller, og Johanne Nielsdttr af Hinding Troelovede
Deres Forlovere vare Skipper Xsten Olufsøn af Klit-
møller, og Laurids Nielsøn af Hinding. FæsteMan-
den var forsiunet med tilbørlig copulations sæddel ./.
3146.Ao 1765    d 29de Martij bleve Poul Xstensøn
Vilsbøl, og Maren Xstensdttr Troelo-
vede Deres Forlovere vare Christen
Vilsbøl af Nors, og Jacob Kanstrup
3147.d 24de Maij bleve Erich Xstensøn af Rostrup, og
Encken Anna Søfrensdttr af Nors Troelovede Deres
Forlovere vare, Niels Møller, og Mickel Harboe af Nors.


3148.d 6te Augustj bleve Christen Knudsøn i Vordingaard og
Helle Jensdttr Troelovede Deres Forlovere vare Christen
Andersøn af ØsterVandet, og Mickel Bach af Hinding ./.

3149.d 9de Augustj  bleve Christen Xstensøn af Kielstrup,
og Encken Maren Jensdttr af Nors Troelovede Deres
Forlovere vare: Niels Møller, og Anders Jensøn begge
af Nors ./.
3150.d 9de Augustj bleve Christen Andersøn Odde af Klitmøl-
ler og Johanne Pedersdttr af Nors Troelovede ved Klit-
møller med Tilladelse. Deres Forlovere vare Poul Branne
ved KlitMøller, og UhrMageren Anders Hee i ØsterVan-
det ./.
c5b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1765-66

c6a

No 31.
d 14de octbr
bleve de i
Kircken Sam-
menViede ./.
No 32.
No 33.
d 22de Maij
bleve de i Kir-
cken sammenViede./.

No 34.
d 1 Augustj bleve
de i Kircken Sam-
menViede ./.

No 34.
d 26de Junij
bleve de i
Kircken Sam-
menViede ./.
No 35.
d 30 Septbr ble-
ve de i Kircken
SammenViede ./.

No 36.

3151.d 16 Augustj bleve Anders Christensøn Gade og
Encken i Hyldgaard Maren Aggersdaatter Troe-
Lovede Deres Forlovere vare Niels Hyldgaard af
Nestrup, og Niels Gade af Tinstrup ./.

3152.Ao 1766    d 17 Januarij  bleve Agge Nielsøn og
Karen Xstensdttr Dige Troelovede Deres For-
Lovere vare Christen Vestergaard af Nors
og Niels Aggesøn af Nestrup.             ./.

3153.d 13de Martij bleve Xsten Jepsøn af Taarsted
og Karen Nielsdttr af Nors Troelovede. Deres
Forlovere vare Niels Jepsøn af Taarsted, og
Jens AgerHolm af Nors ./.

3154.NB d 23. Maij bleve Niels Xstensøn Dige, og
Dorthe Nielsdttr Troelovede. Deres Forlovere vare
Anders Smid i TvedSogn, og Jens Dige i Nors ./.


3155.d 5te Junij bleve Anders Nielsøn af Hinding
og Maren Andersdttr af Nors Troelovede; Deres
Forlovere vare Christen Vilsbøl af Nors, og Lars
Nielsøn af Hinding ./.

3156.d 5te Augustj bleve EnckeManden Christen Poulsøn
Tverborg og Pigen Hedevig Xstensdttr Troelovede.
Deres Forlovere vare Xsten Ørgaard, og Xsten Tø-
gersøn, begge af Nors.

3157.d 26de Septbr bleve Jens Jensen Dige, og
Ingeborg Catharine Pedersdttr uden foregaa-


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1766-68


No 37


No 38.
d 11te Au-
gustj bleve
de i Kircken
SammenViede.
No 39.
d 12te Novbr
bleve de i
Kircken SammenViede
No 40
d 9de Aprilis
bleve de i Kir-
cken SammenViede
No 41
d 1ste Julij
bleve de i
Kircken Sam-
Vied ./.
No 42
d 21de Septbr
bleve de i
Kircken SammenViede ./.
ende Troelovelse og lysning af Prædicke-                 No 5
Stoelen efter Kongelig Allernaadigste
beVilling ÆgteViede Deres Forlovere vare Seigr
Peter Saxild Fuldmægtig paa Tiestad AmbtStue, og
Seigr Christen Knackergaard KiøbMand ibid ./.
Anno 1767   3158.d 9de Januarij bleve Jens Xstensøn
                    Dige af Søegaard og Kirsten Jensdttr
                    Ligeledes uden foregaaende Troelovelse
                    og Lysning af PrædickeStoelen efter
                    Kongel: allernaadigst BeVilling Ægte-
                    Viede; deres Forlovere vare Jens Jen-
                    søn Dige og Anders Xstensøn i Vandet ./.
3159.d 21de Julij bleve Poul Andersøn Dahl og Encken
Maren Xstensdttr Troelovede Deres Forlovere vare Lau-
rids Dahl af Hinding og Christen Tøgersøn af Nors ./.


3160.d 8de octbr bleve Christen Tøgersøn, og Mette Lauridsdttr
Hundborg Troelovede Deres Forlovere vare Xsten Tver-
borg og Xsten Ørgaard begge af Nors.

Anno 1768     3161.d 17de Martij bleve Stephan Nielsøn, og
Kirsten Andersdttr Harboe Troelovede, Deres Forlovere vare
Niels Møller i Vendberg Mølle og Mickel Harboe begge af Nors.

3162.d 9de Junij bleve Xsten Xstensøn af Østervandet og
Anna Enocksdttr af Nors Troelovede Deres Forlovere vare
Xsten Tverborg af Nors, og Laurids Dahl af Hinding ./.


3163.d 9de Augustj bleve Niels Xstensøn Bieregaard, og Ma-
ren Andersdttr af Hinding Troelovede, Deres Forlovere vare
Seigr Christian Gudiksøn af Skielsgaard, og Peder Biere-
gaard af Brund ./.
c6b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1769-72

c7a
No 43
d 27de Martij bleve
de i Kircken
SammenViede ./.
No 44
d [..] Novbr bleve de i
Kircken sam-
menViede.
No 45
d 12te Decbris
bleve de i Kir-
cken SammenViede
No 46
d 8de Xbr bleve
de i Kircken
SammenViede ./.
No 47

No 48
d 1ste Augustj
bleve de i Kircken
SammenViede ./.
No 49
d 10de April: bleve
de i Kircken Viede ./.

No 50
Anno 1769    3164.d 2den Martij bleve Niels Lauridsøn [Rasc] af
Kielstrup og Zidsel Kirstine Jensdttr af Vording Troelovede,
Deres Forlovere vare Anders Jensbye af Hillerslev og
Jens Olufsøn af Vording ./.
3165.d 16 octbr bleve Peder Thomsøn af Brund og Anna Marie
Nielsdttr af Hinding Troelovede, deres Forlovere vare Xsten
Bunch af Vording, og Jens Bunch af Hinding ./.

Anno 1770    3166.d 8de Novbr bleve Thomas Pedersøn Sixhøj af
Schaarup i Siøring Sogn, og Encken Maren Jensdttr Lyn-
drup i Venberg Mølle Troelovede, Deres Forlovere vare Niels
Jepsøn og Christen Tøgersøn begge af Nors ./.
3167.d 15de Novbr bleve Jens Pedersøn og Else Pedersdttr Blac
Troelovede. Deres Forlovere vare Peder Blach og Niels
Fr[ost], begge af Nors Sogn ./.

Ao 1771    3168.d 8de Febr bleve EnckeManden Christen Poulsøn
Bunch, og Pigen Karen Andersdttr Vestergaard uden
foregaaende Troelovelse og liusning efter Kongelig
allernaadigst Bevilling i Kircken ÆgteViede, deres
Forlovere vare Seigr Jens RasmusSøn af Thyestad, og
Jens Bunch af Hinding ./.
3169.d 10de Julij bleve Laurids Andersøn Vestergaard af Øster Vandet
og Encken Dorthe Xstensdttr Hare af Hinding Troelovede ./.


Ao 1772   3170.d 20 de Martij blev Christen Nielsøn Hyldgaard
Dragon af Næstrup, og Pigen Maren Lauridsdttr
Hundborg af Nors Troelovede Deres Forlovere vare
Xsten Tøgersøn af Nors, og Niels Hyldgaard af Næstrup
3171.d 12te Junij bleve Christian Lassen Shielgaard Borger i Thyestad
og Maren Xstensdaatter Dige af Kiærgaard uden foregaaende
Troelovelse og Liusning af PrædickeStoelen efter Kon-
gelig Bevilling i Kircken ÆgteViede,  betalte copula-
tions penge med 4 Rsr mod Ambtstuens Beviis. De-
res Forlovere vare Fridrich Nielsøn i Langaard og Niels
Kiærgaard.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1772-74

No 51

No 52
d 29 Janu-
arij 1773 ble-
ve de Sammen-Viede ./.
No 53
d 6 Augustj bleve de i Kir-
ken Sammen-Viede.
No 54
d 29 octbr ble
ve de i Kirchen
SammenViede.
No 55
d 8de octbr
bleve de i Kir
chen SammenViede.
No 56
d 8de Aprilis bleve de
i Kircken sammen-
Viede ./.
No 57
d 9 Augustj bleve de i Kircken sammenViede ./.
No 58
d 21 bleve de i
Kircken Sam-
menViede ./.
3172.d 6te Novbr bleve EnckeManden Pouls Christian          No 6
Vilsbøl, og Pigen Maren Christensdttr Ørgaard uden fore-
gaaende Troelovelse og Liusning af PrædickeStoelen efter
allernaadigst Kongelig Bevilling i Kircken ÆgteViede.
Deres Forlovere vare Mons Christian Gudiksøn af Tandrup
og Xsten Ørgaard af Nors
3173.d 30te Decembr bleve EnckeManden Jens Christensøn
Agerholm og Pigen Anna Pedersdttr Borup Troelovede
Deres Forlovere vare Xsten Back af Hinding, og Xsten
Mouridsøn paa Lerhøi ./.
3174.Ao 1773   d 2den Julij bleve Laurids Søe Snedicker og
Ellin Nielsdttr Troelovede. Deres Forlovere vare
Xsten Tøgersøn af Nors, og Peder Søe af Hinding ./.
3175.d 28 Julij bleve Anders Povelsøn af AgerholmGaard
og Xsten Tøgersøns daatter Maren Xstensdttr Troe-
lovede Deres Forlovere vare Gregers i AgerholmGaard
og Xsten Tøgersøn af Nors
3176.d 3 Augustj bleve Povel Jensen Bunche, og Anders
Christensøns daatter, Maren Andersdttr, Begge af
Hinding Troelovede, Deres Forlovere vare Jens
Bunche og Anders Xstensøn ibid.
3177.Ao 1774    d 22de febru: bleve Laurids Jensøn Jegindøe
og Kirsten Jensdttr Troelovede. Deres Forlo-
vere vare Niels Jepsøn, og Anders Jensøn,
Begge af Nors.
3178.d 8de Julij blev EnckeManden Stephan Nielsøn af Vording, og
Pigen Maren Michelsdttr Troelovede. Deres Forlovere vare
Xsten Tolbøl af Vording og Peder Xstensøn LeerHøy af  Nors ./.
3179.d 29de Julij bleve Jens Andersøn Ramsgaard af Sperring, og
Pigen Maren Andersdttr af Nors Troelovede Deres Forlovere
vare Christen Ramsgaard af Vang, og Peder Simonsøn af
Nors ./.
c7b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1774-77

c8a

No 59

No 60
d 7de Julij bleve de
i Kircken Sammen-
Viede ./.
No 61
d 31 Maij bleve
de i Kircken
SammenViede.
No 62
d 25de octbris
bleve de i Kircken SammenViede ./.
No 63
d 13de Decbr
bleve de i Kir-
cken SammenViede
No 64
d 6te Junij bleve
De i Kircken Sam-
menViede.

No 65
d 30te Maij ble-
ve de i Kircken
SammenViede.
                           3180.d 14 octbr
Bleve Anders Jensøn Frøechiær, og Maren Christensdttr
VesterGaard uden foregaaende Troelovelse og Liusning
af PrædickeStoelen efter Høy Kongel: allernaadigste
Bevilling i Kircken ÆgteViede. Deres Forlovere
vare Christen Vestergaard af Nors og Jens Frøchiær
af Vording ./.
Ao 1775   3181.d 18de Maij bleve Christen Nielsøn Lund og Hans
Østergaards Pige, Johanne Xstensdttr begge af Nors Troe-
Lovede, Deres Forlovere vare, Hans Østergaard og
Thomas Lund af Vording ./.
A0 1776   3182.d 9de Aprilis bleve Christen Pedersøn Døvhold
og Pigen Anna Marie Andersdersdttr Begge af Hinding Troe-
Lovede. Deres Forlovere vare Niels Bieregaard af Hinding og
Anders Døvhold af Vording ./.
3183.d 20de Septbr bleve Christen Christensøn Gade, og Pigen
Maren Jensdttr Hylgaard Troelovede Begge af Nors.
Deres Forlovere vare Niels Jepsøn, og Anders [Hyl]gaard
Begge af Nors ./.
3184.d 8de Novbr bleve Jens Jensøn Kaastrup, og Encken
Karen Lauridsdttr Tolbøl af Vording Troelovede.
Deres Forlovere vare Anders [Hare] af Vording,
og Poul Vilsbøl af Nors
Ao 1777   3185.d 3die Aprilis bleve Anders Chri-
stensøn Huul og Pigen Anna Pedersdttr
Døvhold Troelovede. Deres Forlovere vare:
Anders Døvhold og Xsten Knudsøn i Vor-
dingGaard.
3186.d 4de Aprilis bleve EnckeManden Christen
Jepsøn af Nors, og Pigen Inger Andersdttr
af TvedSogn Troelovede. Deres Forlovere vare
Erick Ørgaard og Niels Frost, Begge af Nors.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1777-79

No 66
d 29de Novbr
bleve de i Kir-
cken Sammenviede
No 67


No 68
d 23de Junij
bleve de i Kir-
cken sammenViede
No 69
d 31te Julij bleve de i Kir-
cken SammenViede.
No 70


No 71
d 13de Febr bleve de i
Kircken Sam-
menViede

3187.d 4de Julij bleve Soldaten Jens Christensøn                  No 7
Mariager, og Mette Jacobsdttr Traae Troelovede. Deres
Forlovere vare Niels Dige af Kiærgaard, og Anders
Nielsøn af Nors ./.
3188.d 17de octbr bleve Hp[z] Niels Bentzon Curtz, og
Jomfrue Maren Klein uden foregaaende Troelovelse
og Lysning af PrædickeStoelen efter Kongelig aller-
Naadigst Bevilling i Kircken ÆgteViede; Som Med-
Tiener i Ordet til Nors og Tveds MeenigHeder Har Han be-
talt copulations penge med 4 Rs[r] imod AmbtStuens
Beviis ./.
Ao 1778   3189.d 3die Maij bleve EnckeManden Hans
Christensøn  Østergaard og Pigen Karen Jepsdttr Riisgaard
af Søegaard Troelovede. Deres Forlovere vare Xsten Lund
af Nors og Jens Xstensøn Søegaard ./.
3190.d 17de Junij bleve Ung Karl Jens Xstensøn Klov og
Pigen Maren Jensdttr Hove Troelovede. Deres Forlo-
vere vare Xsten Vestergaard af Nors, og Xsten Back af Hinding.
3191.d 11te Xbr bleve Seigr Henrich Bang, orga-
nist i Thyestad, og Jomfrue Antonette Klein af Nors
uden foregaaende Troelovelse og Lysning af Prædi-
ckeStoelen og efter Kongelig allernaadigst BeVilling
ÆgteViede; Copulations penge har Brudgommen
betalt med 4de Rsr, mod AmbtStuens Beviis af
7de Xbr
Ao 1779   3192.d 6te Januarij bleve EnckeManden Chri-
sten Pedersøn Smed, og Pigen Kirsten Vestergaard
Troelovede. Deres Forlovere vare Xsten Vestergaard
og Niels Xstensøn, Begge af  Nors.
c8b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1779-81
c9a

No 72
d 24 Septbr ble-
ve de i Kircken
SammenViede.

No 73
d 2den Junij ble-
ve de i Kircken
SammenViede

No 74
d 30te Junij
bleve de i Kir-
cken Sammenviede

No 75
d: 14de Nov:
bleve de i
Kircken sammen
viede


No 76
d 9de
Martii
bleve de
i Kircken
Sammen
viede

3193.d 4de Augusti bleve Ung Karl Poul Jensøn Hov og
Pigen, Maren Pedersdttr Søe Troelovede, Deres Forlovere
vare Peder Søe og Jens Hov, Begge af Hinding


Ao 1780  3194.d 25de Januarij bleve Ung Karl Jens Christensøn
Gade, og Pigen Anna Kristine Nielsdttr Troelovede. De-
res ForLovere vare Niels Jepsøn og Anders Hyldgaard
Begge af Nors.

3195.d 28de Martij bleve Ung Karl Stephan Andersøn og Pigen
Maren Nielsdttr Østergaard Troelovede. Deres ForLovere
vare Jens Bunch og Niels Bieregaard, Begge af Hinding


3196.
d: 26de Sept: bleve ung karl Hans Peder-
søn Fuglsang og Pigen Anna Marie
Aagis Datter trolovede. Deres Forlovere
vare: Christen Aagisøn af Østervandet,
og Peder Schaarup af Schaarupgaard


Ao 1781  3197.d 23 Janv: blev Enke Man-
den Christen Offersen af Østervandet
og Pigen Karen Christensdttr Klov
af Hinding trolovede. Deres Forlovere
vare: Anders Hede af Østervandet
og Christen Klou af Hinding.


c9bc10a


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1759-
                                                                                                12
Børn som ere døbte, og Qvinder introducerede Siden Jeg
d 10de Junij 1759 blev indsadt at være Meenighedens
SiæleSørger ./.
                                  Nors, Hinding, Vording ./.
                                               Ao 1759
c10b
3198.No1.
se også  2741.

Moederen
i rette Tid
introduc

3199.No 2.
d 9de 7br
se også  2742.

Moederen in-
troduceret
Dnca 18 Trinit:
3200.No 3.
se også 2743.


Moederen in
troduceret Dnca
21. Trinit ./.
       d 9de Julij
Blev Anders Jensøn Kortegaards Hiemmedøbte
Barn, Maren, Hendes daab confirmeret.
                       Faddere
Xsten Tøgersøns Huestrue af Nors
Thomas Pedersøn, Xsten Harboe
Xsten Lund, alle af Nors ./.
Blev Christen Harboes Hiemmedøbte barn Anna
Hendes daab confirmeret ./.
                        Faddere
Niels Møllers Huestrue i Vendbere Mølle bar barnet.
Jens Houes Huestrue af Hinding.
Anders Jensøn,  Jens Hølgaard
Laurids Ørgaard alle af Nors
               d 23 Septbr
Blev Anders Ørgaards Hiemmedøbte barn Else
Marie Hendes Daab confirmeret.
                      Faddere
Jacob Skomagers Huestrue i Vang bar barnet.
Peder Søes Huestrue af Hinding.
Jens Ørgaard af Schinnerup,
Anders Olufsøn i ØsterVandet
Anders Xstensøn i Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1759-60
c12a

3201.
No 4
se også 2744.


Moederen i
rette Tiid in
troduceret ./.

3202.No 5  
se også 2745.


Moederen i rette
Tiid introd.3203.No 1 
se også 2746.

Moederen i
rette Tiid in-
troduceret ./.

3204.No 2  
se også 2747.


Moederen intro-
duceret i rette
Tiid ./.
                   
                   d 18de Novbr
Blev Niels Xstensøns Hiemmedøbte barn Laurids
Hans Daab confirmeret ./.
                      Faddere
Xsten Vilsbøls Daatter Karen bar barnet
Kirsten Vestergaard
Anders Xstensøn af Hinding
Jens Hølgaard, Xsten Smed, begge af Nors
                 d 27de Decbr
Blev Christen Vestergaards Hiemmedøbte
barn, Bertel, Hands Daab confirmeret
                       Faddere
Clemen Randrups Huestrue bar barnet.
Jens Nielsøns Huestrue af ØsterVandet.
Jeppe Thomæsøn, Xsten Ørgaard.
Jens Dige. alle af Nors.
                        1760
                 d 20de Januarij
Niels Boesøns barn til Daaben                  Peder
                       Faddere
Anders Xstensøns Huestrue bar barnet.
Anna Søe.
Jens Harboe, Xsten Back, Niels Bieregaard
alle af Hinding
                 d 2den Februarij
Blev Seigr Peder Hammers Hiemmedøbte barn
Peter Nicolai Hands Daab confirmeret ./.
                        Faddere
CommerceRaad Lybechers Frue bar barnet.
Peder Gandrups Huestrue.
Thomas Holst, Fridrick Birckenbusk,
Bogholder Mygind, alle af Thyestad ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1760-

3205.No 3  
se også 2748

Moederen i
rette Tiid
introduceret ./.

3206.No 4 
se også 2749.Moederen i
rette Tiid
introduceret ./.

3207.No 5  
se også 2750.


Moederen i
rette Tiid in
troduceret

3208.No 6  
se også 2751.


Moederen i
rette Tiid
introduceret ./.
                         d 17de Februarij                                 No 13 ./.
Anders Xstensøn Højes barn til daaben                  Ingeborg
                          Faddere
Erick Ørgaards Huestrue af Nors bar barnet.
Anders Klittes Huestrue af Tveed.
Xsten Huul, Xsten Tverbore
Niels Ørgaard, disse 3 af Nors ./.
                       d 9de Martij
Blev Jens Bunches Hiemmedøbte Barn                    Anders
Hands Daab confirmeret
                           Faddere
Anders Smeds Huestrue af Tveed bar barnet
Niels Østergaards Huestrue af Hinding
Xsten Bunck af Vording
Mickel Back af Hinding
Niels Kiærgaards Søn af Tveed ./.
                     d 25de Martij
Blev Anders Aalborgs Hiemmedøbte barn                    Else
Marie Hendes daab confirmeret.
                          Faddere
Anna Jensdttr Pind bar barnet.
Maren Xstensdttr Gade.
Niels Jepsøn Anders Gade
Anders Huul, alle af Nors./.
                       d 8de Aprilis
Blev Christen Ørgaards Hiemmedøbte barn             Enevold
Hands Daab confirmeret.
                            Faddere
Søfren Xstensøns Huestrue bar barnet.
Xsten Tøgersøns Huestrue
Xsten Vilsbøl, Niels Pedersøn
Anders Gade, alle af Nors./.
c12b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1760-
c13a3209.
No 7  
se også 2752.


Moederen i
rette Tiid
introduceret


3210.
No 8  
se også 2736.


Moederen i
rette Tiid
introduceret.


3211.
No 9 
se også 2737.


Moederen i
rette Tiid
introduceret ./.

                       
                     d 8de Aprilis
Blev Christen Baches Hiemmedøbte Barn                  Maren
Hendes Daab confirmeret
                           Faddere
Johanne Nielsdttr af Hinding bar barnet.
Kirsten Vestergaard af Nors./.
Peder Søe, Anders Xstensøn
Søfren Aggerholm disse 3 af Hinding./.

                       d 26de Maij
Blev Christen Mouridsøns Hiemmedøbte barn
paa LeerHøi, Thomas Hands Daab confirmeret.
                           Faddere
Salomon Mouridsøns Huestrue i Schaarup bar barnet.
Jens Mouridsøns Huestrue i Thaarsted./.
Jens Aggerholm, Jens Mickelsøn af Schindrup
Peder Xstensøn paa LeerHøi./.

                     d 26de Maij
Blev Niels Frostes Hiemmedøbte barn,                   Anna
Hendes Daab confirmeret.
                          Faddere
Jomfrue Pors paa Ulstrup bar barnet.
Præstens Ældste Daatter
Jens Dige, Søfren Schaarup,
Xsten Schaarup./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1760-

3212.No 10Moederen
i rette Tiid
introduc:

3213.No 11Moederen i
rette Tiid in-
troduceret./.


3214.No 12


Moederen
 i rette Tid
introduceret .

3215.No 13Moederen
 i rette Tiid
introduceret .
                        d 7de Septbr                                   No 14
blev Peder Søes Hiemmedøbte barn Ingeborg
Hendes Daab confirmeret./.
                         Faddere
Søfren Xstensøns Huestrue af Østerild bar barnet.
Anders Ørgaards Huestrue af Hinding.
Søfren Tøgersøn, Anders Xstensøn,
Xsten Klou, alle af Hinding./.
                    d 14de Septbr
Blev Thomas Lunds Hiemmedøbte barn Else
Hendes Daab confirmeret./.
                        Faddere
Madamme Hammer af Nors bar barnet.
Præstens Daatter Hedevig Bagger.
Peder Lund af Schousted.
Anders Xstensøn i VeisLynge
Xsten Lund af Nors.
                   d 19de octbr
Blev Niels Østergaards Hiemmedøbte barn Anna
Hendes Daab confirmeret./.
                       Faddere
Jeppe Ferregaards Huestrue af Tved bar barnet.
Niels Biæregaard af Hinding.
Xsten Lund, Anders DøvHold af Vording./.
                        d 23de Novbr
Blev Jeppe Thomæsen Søegaards Hiemmedøbte barn
Jeppe, Hands Daab confirmeret./.
                             Faddere
Præstens Ældste Daatter bar barnet.
Præsten yngre Daatter, Hedevig Bagger.
Xsten Vestergaard af Nors          Niels Pedersøn
Clemen Randrup af Thyestad        i Søegaard
c13b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1761-

a14a

3216.No 1.

Moederen i
rette Tiid
introduc:

3217.No 2Moederen introd:
Dnca XI  a Trinit:


3218.No 3


Moederen intro-
duceret Dnca 12te
a Trinitat./.


3219.No 4Moederen intro-
duceret Dnca 19
a Trinit:
                         1761
                  d 19de Martij
Blev døbt Christen Blaches barn Anna Marie.
                    Faddere
Peder Blackes Huestrue bar barnet.
Jens Harboes Huestrue.
Xsten og Mickel Harboe, Xsten Ørgaard./.
               d 28de Junij
Blev Laurids Dahl Hiemmedøbte barn                  Ib
Hands Daab confirmeret./.
                   Faddere
Xsten Nielsøns Huestrue af Kløv bar barnet.
Laurids Nielsøns Søster
Jeppe Hare, Jens Harboe, Poul Dahl alle
af Hinding./.
                d 5te Julij
Blev Diderich MuurMesters HiemmeDøbte barn Cathrine
Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere
Madm. Hammer bar barnet.
Præstens Daatter Hedevig Bagger.
Anders Snedicher, Niels Jepsøn, Xsten Møller
alle af Nors
              d 16de Augusti
SogneDegnens Seigr Christen Bierings barn til
Daaben Kaldet. Anna Kirstine Hvistendahl
                   Faddere
Hpr. Jensens Kiæreste af Thyestad bar Barnet.
Præstens Daatter Else Pedersdttr Curtz
Seigr Peder Hammer, Nors Kircke Eyer.
Seigr Vinther Sogne-Degn i Hillerslev
Seigr Niels Bentzøn Vinther af Thyestad./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1761-

3220.No 5


Moederen in-
trod: Dnca 20
a Trinit:

3221.No 6Moederen in-
trod: Dnca 21 a
Trinitatis.

3222.No 7

Moederen intro-
duc: Dnca 21
a Trinit.


3223.No 8
Moederen in-
troduceret i
rette Tiid./.
               d 23de Augusti                                      No 15
Anton Jørgensøns Barn til Daaben Kaldet Anna
                    Faddere
Jens Harboes Huestrue bar barnet.
Zidsel Bieregaard.
Christen Mariager, Laurids Dahl
Anders Mogensøn Soldat. alle af Hinding./.
                    d 6te Septbr
Blev Christen Tverborgs Hiemmedøbte Barn Thomas,
Hands Daab confirmeret./.
                      Faddere
Niels Vigs Huestrue af VesterVandet bar barnet.
Xsten Tøgersøns Huestrue af Nors.
Xsten Ørgaard, Xsten Huel,
Xsten Gades Søn Anders alle3  af Nors.
                  d 20de Septbr
Blev Jacob Traaes Hiemmedøbte Barn Anna Kirstine
Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere
Søfren Hendricksøns Huestrue i Siøring bar Barnet.
Dorthe Nielsdttr i Vendbere Mølle.
Erick Ørgaard, Jens Agerholm, Poul Vilsbøl af Nors./.
               d 1ste Novbr
Blev Christen Tolbøls Hiemmedøbte Barn Chresten
Hds Daab confirmeret.
                 Faddere
Sognedegnen Isach Presmans Huestrue af
Siøring bar barnet
Anders Hares Huestrue af Vording,
Christen Vilsbøl af Nors
Søfren Vilsbøl af Klitmøller
Sognefogeden Jens Olufsøn af Vording.
c14b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1761-62

c15a

3224.No 9


Moederen in-
troduceret i
rette Tiid./.

3225.No 10Moederen in-
trod: Festo Puri-
ficatio 1762./.3226.No 1


Moederen in-
troduc: Dnca.
Invocavit./.


3227.No 2


Moederen in-
troduceret
Dnca Judica./.
                 
                  d 22de Novbr
Christen Schaarups barn til daaben Kaldet Søren.
                        Faddere
Peder Lauridsøn Huestrue i Hundborg bar barnet,
Niels Frostes Huestrue af Schaarup i Nors.
Jens Dige, Kristen Back, Kristen Klou
de 2de Sidste af Hinding./.
                    d 27de Decbr
Blev Christen Huels Hiemmedøbte Barn Niels
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere.
Laurids Tunges Huestrue paa Ballerum
bar barnet.
Trine Maries daatter Anna af Nors.
Anders Aalborg af Nors
Christen Klou, Michel Bach begge af Hindg
                     Ao 1762
               d 17de Januarij
Blev Christen Baches Hiemmedøbte Barn Peder
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere
Jacob Pedersøns Huestrue i Kanstrup bar Barnet.
Laurids Nielsøns Huestrue i Hinding.
Anders Xstensøn, Xsten Klou.
Laurids Nielsøns broeder Anders alle af Hinding.
             d 11te Februarij
Blev Niels Christensøns Hiemmedøbte Barn Maren,
Hendes Daab confirmeret./.
                    Faddere
Anders Xstensøns Huestrue af Hinding bar barnet.
Anders Simonsøns Daatter, Maren
Xsten Vilsbøl, Xsten Smed. Jens Hølgaard./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1762-

3228.No 3Moederen
introd: die
Viridium./.


3229.No 4


Moederen in-
troduc: d 16de Maij


3230.No 5Moederen i
rette Tid introd:

3231.No 6Moederen in-
troduc:
Dca: Xi a Trint
               d 14de Februarij                                        No 16
Blev Anders Ørgaards Hiemmedøbte Barn Anna
Hendes Daab confirmeret.
                  Faddere
Peder Søes Huestrue af Hinding bar barnet.
Anders Xstensøns Huestrue ibid:
Jens Ørgaard af Schindrup.
Hans Søe af Hinding
Hans Lauridsøn Simrach af Vang Sogn.
                d 8de Aprilis
Christen Jellesøns barn Til daaben Kaldet    Oluf   Jelle
                    Faddere
Christen Tolbøls Huestrue bar barnet
Præstens Pige Maren Jensdttr
Anders Jellesøn, Laurids Jellesøn
Kristen Knudsøn i Vordingaard./.
                  d 9de Maij
Blev Søren Agerholms Hiemmedøbte Barn Peder
Hands Daab confirmeret.
                    Faddere
Anders Xstensøns Huestrue af Hinding bar Barnet.
Xsten Iversøns Huestrue af Agerholm.
Xsten Bach Xsten Klou. Anders Agerholm alle af Hinding
                      d 11te Julij
Blev Seigr. Peder Hammers Hiemmedøbte Barn, Elsebeth Mar-
grete Charlotte Hendes Daab Confirmeret.
                        Faddere
Hp KrigsRaad Clementins Frue paa Nortorp bar barnet
Præstens Daatter Anna Lassen
Hr CommerceRaad Lybeckers Søn studiosus L. Lybecker
KiøbMændene Peder Gandrup og Peder Knackergaard af
Thyestad./.
c15b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1762-

c16a
3232.No 7


Moederen introd:
Dnca XI a Trinit3233.No 8.


Moederen
Introd: Dnca
12te a Trinit.3234.No 9Moederen in-
troduceret
Dnca 13de
Trinitat./.

3235.No 10Moederen in-
trod:Festo Michalis
                    d 18de Julij
Xsten Olufsøns Barn af Vording til Daaben Kaldet
                                                                 Bodil Kirstine
                       Faddere
Birgitte Marie af Østervandet bar barnet.
Anna Pedersdttr Døuhold af Vording
Jens Olufsøn Xsten Tolbøl.
Xsten Knudsøn, alle af Vording./.
                  d 25de Julij
Blev Christen Vestergaards Hiemmedøbte Barn Kir-
stine Marie Langballe Hendes Daab confirmeret
                     Faddere
Hp KrigsRaad Clementins Frue paa Nortorp bar det.
Præstens Ældste Daatt Else Pedersdttr Curtz.
Seigr. Peder Hammer, Nors Kircke Eyer
Seigr. Jens Rasmusen, Seigr. Xsten Schaarup
begge KiøbMænd i Thyestad./.
               d 1ste Augusti
Blev Hans Søfrensøns Hiemmedøbte Barn Bertel Chri-
stian Hands Daab confirmeret.
                      Faddere
 Christen Jepsøns daatter af Tved Johanne Xstens-
daatter bar barnet.
Helle Jensdttr af Hinding.
Niels Smed af Tveed. Niels Østergaard.
Jens Bunch. begge af Hinding.
                d 29de Augusti
Blev Anders Højes Hiemmedøbte Barn Niels Christian
Hands Daab confirmeret
                        Faddere
Laurids Ørgaards Huestrue af Aaas bar barnet
Niels Pedersøns daatter af Nors, Karen.
Erick Poulsøn af Skindrup
Anders Klitte af Tved. Jens Dige af Nors./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1762-

3236.No 11


Moederen
i rette Tiid
introd:

3237.No 12


Moederen in-
trod: Dnca 24de
a Trinit:

3238.No 13


Moederen in-
troduceret i
rette Tiid.

3239.No 14


Moederen in-
troduceret i
rette Tiid./.
                       
                      d 26de Septbr                                    No 17
Blev Christen Tverborgs Hiemmedøbte Barn, Karen
Hendes Daab comfirmeret.
                            Faddere
Christen Tøgersøns Huestrue af Nors bar barnet.
Niels Vigs Huestrue af VesterVandet.
Xsten Ørgaard Jens Dige, Anders Høi af Nors.
                         d 10de octbr
Niels Frostes Barn til daaben Kaldet Ellin Kirstine
                             Faddere
Jens Michelsøns Huestrue af Schindrup bar barnet,
Xsten Schaarups Huestrue af Schaarup.
Xsten Kirch i Taarsted, Jens Dige i Nors
Peder Jepsøn af Kallerup./.
                       d 24de octbr
Anton Jørgensøns Barn til Daaben Kaldet Maren
                         Faddere
Præstens Daatter Else Pedersdttr bar barnet,
Hendes Søster Anna Lassen.
Niels Pedersøn i Nors. Jens Bunch,
[Hands] Søn begge af Hinding./.
                     d 14de Novbr
Jeppe Søegaards Barn til Daaben Kaldet Poul
                        Faddere
Poul Norntofts Daatter Anna bar barnet,
Hendes Søster Maren.
Jens Nielsøn af VesterVandet.
Xsten Vestergaard, Jens Dige begge af Nors.
c16b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1763-
c17a


3240.No 1
Moederen in-
troduceret i
rette Tiid./.

3241.No 2.
Moederen i rette
Tiid introduceret./.
3242.No 3Moederen intro-
duceret Dnca Oculi./.
                 
                  Ao 1763
               d 1ste Januarij
Blev Thomas Lunds Hiemmedøbte Barn Dorthe
Hendes Daab confirmeret.
                     Faddere
Jens Frøikiers Daatter, Karen Marie bar barnet.
Christen Lunds Daatter Maren.
Jens Lund, Xsten Lund af Nors
Xsten Lund af Vording./.

              d 6te Januarij
Blev SogneDegnens Seigr Christen Bierings Hiem-
medøbte barn, Maria Jacobi, Hendes Daab
confirmeret.
                    Faddere
Monsr. Peder Hammers Huestrue bar barnet.
Præstens Daatter Hedevig Bagger.
Hpr Mathias Jensøn i Thyestad.
Seigr Peder Gandrup. Peter Saxild
Fuldmægtig paa Thisted AmbtStue.

                   d 23de Januarij
Blev Laurids Nielsøns Hiemmedøbte barn Ingeborg,
Hendes Daab confirmeret.
                         Faddere
Laurids Nielsøns Søster Johanne bar barnet.
Anne Lauridsdttr Peder Krog. Morten Søe.
Peder Søe. alle af Klitmøller./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1763-

3243.No 4Moederen i
rette Tiid
introd:


3244.No 5


Moederen in-
trod: i rette
Tiid./.

3245.No 6Moederen in-
troduc: Dnca
8de a Trinit:


3246.No 7Moederen in-
troduceret
Dnca X a Trinit:
                      d 6te Februarij                                         No 18
Blev Anders Aalborgs Hiemmedøbte Barn Jens
Hands Daab confirmeret.
                           Faddere
Laurids Tunges TienestePige paa Ballerum,
Anna bar barnet.
Anders Snedickers Daatter Maren Gade.
Niels Smed af Vording, Xsten Lund af Nors.
Xsten Vilsbøls Søn Laurids af Nors.
                        d 25de Martij
Niels Boesens Barn til Daaben Kaldet Anna Marie./.
                           Faddere
Anders Skræders Daatter, Johanne bar barnet.
Peder Søes Huestrues [….] Anna Søe.
Anders Xstensøn, Jens Hou, Laurids Nielsøns
Broder Anders Soldat, alle af Hinding./.
                      d 19de Junij
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn Johanne, Hen-
des Daab confirmeret.
                           Faddere
Salomon Xstensøns Huestrue af VesterBaun i Schindrup
bar Barnet.
Zidsel Bieregaard i Hinding.
Peder Bieregaard i Hinding. Anders Hare i Vording.
Niels Thomæsøn af Schindrup./.
                      d 21 Julij
Blev Christen Ørgaards Hiemmedøbte Barn Karen Marie Hendes
Daab confirmeret.
                        Faddere
Niels Pedersøns Daatter i Nors Karen bar barnet.
Anders Lynges Daatter i Vording. Maren.
Erick Ørgaard. Xsten Vestergaard. Laurids Søe i Hinding.
c17b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1763-

c18a
3247.No 8Moederen introd:
Dnca 14ten a Trinit


3248.No 9Moederen i rette
Tiid introduc:


3249.No 10.Moederen in-
trod: Dnca [..] adventy


3250.No 11Moederen introd:
d 11te febr: 1764
                       d 31 Julij
Blev Jens Olufsøn Schindrups Hiemmedøbte Barn Anna Marie
Hendes Daab confirmeret.
                         Faddere
Anna Bunche af Vording bar barnet.
Anders Simonsøns Daatter Maren af Nors.
Xsten Bunck af Vording. Søren Frøichier ibid.
Jeppe Ferregaards Søn Jeppe Bertelsøn af Tveds Sogn.
                    d 7de Augusti
Blev Didrich MuurMesters Hiemmedøbte Barn Anna
Hendes Daab confirmeret.
                          Faddere
Niels Jepsøns Huestrue bar barnet.
Simon Smeds Huestrue.
Anders Østergaard. Xsten Tøgersøn.
Jens Kaattrup. alle af Nors bye.
                      d 23de Novbr
Blev Anders Døvholds Hiemmedøbte barn Kirsten
Hendes Daab confirmeret.
                              Faddere
Anders Døvholds Søster Matte bar barnet.
Xsten Lunds daatter Johanne af Vording.
Søren Døvhold af Tinstrup.
Laurids Dahl, Niels Bieregaard begge af Hinding.
                     d 27de Xbris
Blev Christen Tolbøls Hiemmedøbte Barn Anna,
Hendes Daab confirmeret.
                            Faddere
Xsten Vilsbøls Tienestepige Maren Xstensdttr
bar barnet.
Karen Væverpige af Vording
Xsten Vilsbøl, Jens olufsøn. Anders Hare


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1764-


3251.No 1.

Moederen til
disse Tvillinge
Børn introd:
Dca Invocavit./.
3252.No 23253.No 3

Moederen
introduceret
d 14de Martij3254.No 4


Moederen in-
troduceret
Dca Invocavit./.
                       
                          Ao 1764                                   No 19
                   d 22de Januarij
Blev Anders Hares Tvillinge Børn Christen og Laurids
deres Daab confirmeret.
                        Faddere
Præstens Ældste Daatter Else Pedersdttr: bar Christen
Erick Ørgaards Huestrue af Nors.
Christian Vestergaard. Jens Olufsøn i Vording
Jens Hinding af Nors
                         Faddere
Præstens Yngste Daatter Anna Lassen bar Laurids
Kirsten Vestergaard af Nors
Xsten Tolbøl. Xsten Lund. Niels Bieregaard

                        dito dag
Blev Niels Østergaards Hiemmedøbte barn Anna Cathrine
Hendes Daab confirmeret.
                         Faddere
Madm Hammer af Nors bar Barnet.
Anna Bunche af Vording.
Mickel Back. Jens Bunck, Anders Simonsens Søn Peder.

                d 12te Februarij
Anton Jørgensøns barn til Daaben Kaldet Niels
                     Faddere
Else Jacobi Toldorph bar barnet.
Præstens Daatter, Anna Lassen.
Sogne Degnen, og Præstens Søn.
c18b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1764-
c19a

3255.No 5


Moederen Døde
strax efter
Barne Fødselen


3256.No 6


Moederen in-
troduceret Dnca
Judica ./.

3257No 7Moederen intro-
duc: Dnca Jubil:


3258.No 8Moederen introd:
Dca Cantate ./.
         
           d 14de Februarij
Blev Simon Smeds Hiemmedøbte Barn Maren Hen-
des Daab confirmeret.
                   Faddere
Sogne Degnens Huestrue bar barnet
Kristen Tøgersøns Huestrue
Niels Agerholm. Niels Hinding.
Kristen Gades Søn Xsten.
             d 4de Martij
Blev Peder Vestergaards Hiemmedøbte Barn Peder
Christian, Hds Daab confirmeret.
                   Faddere
Præstens Ældste Daatter bar barnet.
Kirsten Vestergaard.
Niels Pedersøn. Jens Dige. Jens Kaastrup.
             d 1ste Aprilis
Blev Christen Vestergaards Hiemmedøbte Barn Anna
Hendes Daab confirmeret.
                     Faddere
Sogne Degnens Huestrue bar barnet.
Jens Nielsøns Huestrue af VesterVandet
Xsten Ørgaard. Peder Vestergaard begge af Nors.
Clemen Randrup af Thyestad ./.
           d 8de Aprilis
Blev Niels Xstensøns Hiemmedøbte Barn Søren
Hands Daab confirmeret.
                 Faddere
Xsten Tolbøls Huestrue af Vording bar barnet.
Anders Xstensøns Huestrue af Hinding.
Jens Hølgaard. Xsten Smid. Poul Vilsbøl.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1764-

3259.No 9


Moederen in-
trod: Dnca Ro-
gate ./.

3260.No 10


Moederen in-
trod: Dnca 3tia a
Trinitatis ./.

 3261.No 11.


Moederen in-
trod: Dnca 6te a
Trinit:
3262.No 12Moederen introd:
Dnca 13 a Trinit.
                     d 8de Aprilis                                    No 20
Christen Schaarups Barn til Daaben Kaldet Dorthe
                        Faddere
Xsten Backes Huestrue af Hinding bar barnet.
Niels Frostes Huestrue af Schaarup.
Salomon Frøichiær af Schinderup.
Jens Dige. Peder Mickelsøn af SchaarupGaard.
                    d 31te Maij
Christen Jellesøn barn til Daaben Kaldet Oluf.
                        Faddere
Anders Jellesøns Huestrue bar barnet.
Hendes daatter, Anna Marie.
Laurids Jellesøn af Hillerslev.
Stephan Nielsøn af Vording. Anna Knudsdttr ibid ./.
                     d 24de Junij
Laurids Nielsøns Barn til Daaben Kaldet Anders.
                        Faddere
Kristen Krogs Huestrue ved Klitmøller bar barnet.
Anders Døvhuels Huestrue i Vording.
Peder Søe. Xsten Back. Laurids Søe. alle Af Hinding.
                  d 12te Augusti
Blev Seigr. Peder Hammers Hiemmedøbte Barn Niels
Hands Daab confirmeret.
                      Faddere
Proust Jens Riber i Agerholm bar barnet.
Jomfrue Gandrup af Thistad.
Hps Fændrick Nerger i Nors
Hps Oluf Brorsen i Hillerslev.
Seigr Christopher Mægeberg Organist i Thistad ./.
c19b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1764-65

c20a

3263.No 13


Moederen introd
i rette Tiid ./.
3264.No 1.


Moederen i rette
Tiid introduceret.3265.No 2

Moderen intro-
duceret Dnca
Trinitatis ./.3266.No 3Moederen
i rette Tiid introd:
             
          d 30te Septbr
Blev Peder Søes Hiemmedøbte Barn Niels Hds
Daab confirmeret.
                  Faddere
Hans Sørensøns Huestrue af Hinding bar barnet.
Christen Baches Huestrue ibid.
Laurids Nielsøn. Xsten Klou. Laurids Søe.             
                Ao 1765
            d 17de Martij
Blev Michel Harboes Hiemmedøbte barn
Johanne, Hendes Daab confirmeret.
                    Faddere
Christen Madsøns daatter Anna Marie
bar barnet.
Mette Hundborg.
Christen Vestergaard, Erick Ørgaard,
Laurids Vilsbøl ./.
                d 21 de Aprilis
Blev Jacob Traaes Hiemmedøbte Barn, Anders,
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere
Præstens StuePige Else Jacobi Toldorph
bar barnet. Niels Agerholms daatter Karen
Jens Agerholm. Xsten Møller.
Niels Møllers Søn Stephan alle af Nors
                    d 5te Maij
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn Christen
Hands Daab confirmeret.
                         Faddere
Anders Hares Huestrue i Vording bar barnet.
Laurids Dahl Huestrue i Hinding.
Salomon Xstensøn. Niels Thomæsøn b: af Schindrup
Hans Søfrensøn af Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1765-


3267.No 4

Moederen in-
trod: Dnca 9 a
Trinitatis

3268.No 5


Moederen introd:
Dnca 10 a Trinit:3269.No 6Moederen introd:
Dnca XI a Trinit:


3270.No 7.
Moederen in-
troduceret Dnca
14 a Trinit ./.
                      d 24de Junij                                     No 21
Blev SogneDegnens Seigr Christen Bierings
Hiemmedøbte Barn, Niels, Hands Daab confirmeret.
                        Faddere
Christen Vestergaards Huestrue bar barnet.
Erick Ørgaards Huestrue.
Christen Schaarup, Niels Frost, Poul Vilsbøl ./.
                    d 2den Julij
Jens Bunches Barn til Daaben Kaldet Karen Marie.
                       Faddere
Dorthe Kiærgaard af Sønderbye bar barnet,
Anders Smeds Daatter Maren ibid:
Jepp Ferregaard af Tveds Sogn,
Christen Bunch af Vording,
Christen Lunds Søn, Christen ibid:
                     d 14de Julij
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Baren, Kirstine, Hen-
des Daab confirmeret.
                        Faddere
Christen Ørgaards Huestrue bar barnet.
Hans Sørensøns Huestrue af Hinding.
Søren Xstensøn. Christen Vestergaard.
Niels Xstensøn. alle af Nors ./.
                     d 28de Julij
Blev Anders Ørgaards Hiemmedøbte Barn, Oluf, Hands
Daab confirmeret.
                        Faddere
Peder Søes Troelovede Fæstemøe, Margrete
Nergaard bar barnet.
Helle Jensdttr af Hinding.
Jens Ørgaard af Schinderup.
Xsten Schaarup af Vording.
Laurids Søe af Hinding.
c20b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1765-
c21a

3271.No 8


Moederen in-
troduc. Festo
Mich: d 29 Septbr3272.No 9


Moederen
introd: Festo
Mich: d 29 Septbr

3273.No 10


3274.No 11Moederen introd:
Dnca 20der a Tri-
nitatis ./.

3275.No 12Moederen i
rette Tiid intro
duceret.
                   
                 d 11te Augustj
Blev Niels Frostes Hiemmedøbte Barn, Anna Marie
Hendes Daab confirmeret.
                          Faddere
Præstens Daatter Hedevig Bagger bar barnet.
Christen Madsøns Daatter Anne Marie.
Christen Schaarup. Jens Mickelsøn i Schindrup.
Jens Dige.
                  d 18de Augustj
Blev Diderich MuurMesters Hiemmedøbte Barn Christen
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere
Simon Smeds Huestrue bar barnet.
Maren Christensdaatter Veislynge.
Søren Xstensøn. Peder Vestergaard.
Seigr Hammers AulsKarl Laurids.
                      d 25 Augustj
Blev Cristen Tolbøls Huestrue introduceret efter
Sit Barn, Peder, Som døde 24 Timer efter Fødslen
              d 8de Septbr
Blev Anders Højs Hiemmedøbte barn, Karen, Hendes
Daab confirmeret.
                    Faddere
Niels Gades Huestrue af Tinstrup bar barnet.
Anders Klittes Daatter Inger af Tveds Sogn.
Erick Ørgaard, Jens Dige, begge af Nors.
Laurids Ørgaard af Aaes.
                  d 22 Septbr
Blev Peder Vestergaards Hiemmedøbte barn, Maren
Hendes Daab confirmeret.
                     Faddere
Præstens Daatter Else bar barnet.
Hendes Søster Hedevig Bagger.
Niels Pedersøn. Christen Vestergaard.
Jens Dige.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1765-66

3276.No 13


Moederen
introd: Dnca
1ma Adventy

3277.No 14Moderen intro-
duceret Dnca
2da Adventy.

3278.No 15.Moederen introd:
d 2den Febr: Festo
Purificat Mariæ
1766 ./.

3279.No 1


Moederen in-
trod: Dca Oculi ./.

                        d 20de octbr                                     No 22
Christen Mouridsøns barn til Daaben Kaldet Jens
                          Faddere
Christen Kappels Huestrue af Taarsted bar barnet.
Niels Frostes Huestrue af Nors.
Anders Midieholm af Østervandet.
Jens Aggerholm. Jens Dige begge af Nors.
                    d 1ste Novbr
Blev Laurids Dals Hiemmedøbte Barn, Anders
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere
Præstens Daatter Else bar barnet.
Hendes Søster Hedevig.
Laurids Nielsøn. Xsten Nielsøn.
Poul Dahl. alle af Hinding./.
                   d 26de Decbr
Blev Anders Jensøns Hiemmedøbte Barn, Thomas,
Hans Daab confirmeret.
                     Faddere
Jens Østergaards Daatter Anna bar barnet.
Anders Jensøns Huestrues Søster af Torp.
Søfren Frost, Peder Andersøn begge af Torp.
Christen Lund af Nors.
                       Ao 1766   d 19de Januarij
Blev Niels Xstensøns Hiemmedøbte Barn Maren
Hendes Daab confirmeret.
                      Faddere
Anders Xstensøns Huestrue i Hinding bar barnet.
Poul Vilsbøls Huestrue. Xsten Vilsbøl. Søren
Vilsbøl. Xsten Smed ./.
c21b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1766-
c22a

3280.No 2Moederen introd
Dca Oculi ./.


3281.No 3


Moederen i rette
Tiid introduceret.


3282.No 4.Moederen i rette
Tiid introduceret./.


3283.No 5Moederen introduceret
Dnca XI a Trinit:

              d 26 Januarij
Blev Anders Døvhuels Hiemmedøbte Barn
Christen, Hands Daab confirmeret.
                  Faddere
Søren Døvhuels Huestrue i Tinstrup  bar barnet.
Jens Bunches Huestrue i Hinding.
Xsten Knudsøn. Xsten Døvhuel.
Xsten Lund, alle 3 af Vording.
             d 2den Martij
Anton Jørgensens barn til Daaben Kaldet Maren
                  Faddere
Jens Mulles Huestrue af Hinding bar Barnet.
Niels Stephansøns daatter Maren.
Maren Hoves daatter, Maren Kirstine.
Xsten Jellesen. Hans Søfrensen ./.
              d 4de Maij
Blev Laurids Nielsøns Hiemmedøbte Barn,
Ingeborg, Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere
Søren Xstensøns pige i Nors Maren [bar] barnet.
Xsten Lunds daatter i Vording, Anna.
Morten Søe ved Klitmøller. Laurids Søe i
Hinding. Xsten Back ibid:
              d 6te Julij
Blev Christen Knudsøns Hiemmedøbte Barn Knud
Hands Daab confirmeret.
                  Faddere
Knud Xstensøns daatter Anna bar barnet.
Hendes Søster Dorthe.
Mickel Back. Hans Sørensøn.
Niels Dige.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1766-

3284.No 6
Moederen
introd i rette Tid
3285.No 7Moederen in-
troduceret Dnca
XI a Trinit ./.


3286.No 8


Moederen introd
Dnca 19de a Tri-
nitatis.

3287.No 9Moederen intro-
duceret Dnca 21de
a Trinit:

                                 d 9de Julij                                      No 23
Blev Christen Tolbøls Barn Hiemmedøbt  og døde
strax efter Igienfødselen ./. (dvs. dåben)
                             d 13de Julij
Blev Søren Agerholms Hiemmedøbte Barn Niels Christian
Hands Daab confirmeret.
                Faddere
Anna Pedersdttr Borup bar barnet.
Anders Ørgaards Huestrue.
Christen Klou. Xsten Back begge af Hinding.
Peder Yders Søn Xsten af Vestervandet Sogn.
                   d 31te Augustj
Blev Christen Vestergaards Hiemmedøbte Barn Ka-
ren Schaarup, Hendes Daab confirmeret.
                       Faddere
Præstens daatter Hedevig Bagger bar barnet.
Hendes Søster, Anna Lassen.
Seigr Hammer af Nors. Seigr Jens Rasmussen
af Thiestad og Seigr Christen Schaarup ibid.
                     dito dag d 31te Augustj
Blev Simon Smeds Hiemmedøbte Barn Kirsten,
Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere
Christen Smeds Huestrue af Nors bar barnet.
Niels Jepsøns Huestrue ibid.
Anders Jensøn. Xsten Tøgersøn begge af Nors.
Anders Poulsøn Smed af Kaastrup.
c22b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1766-

c23a

3288.No 10

Moederen
introd Dnca
22de a Trinit


3289.No 11

Moederen in-
trod: Fest: Om:
Sanct. d 1 Novbr3290.No 12


Moederen introd:
Dnca 26 – Trinit:3291.No 13
Moederen intro-
duceret Dnca 2den
Adventy.

                  d 14de Septbr
Blev Hans Sørrensøns Hiemmedøbte Barn Niels
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere
Jens Andersøns Huestrue af Tveds Sogn bar Barnet.
Xsten Knudsøns Huestrue i Vordingaard.
Frans Sørensøn. Jens Bunck. Niels Bieregrd.
                      d 29de Septbr
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Barn Christen Hands
Daab confirmeret.
                              Faddere.
Zidsel Xstensdttr bar barnet.
Johanne Xstensdttr begge af Kanstrup.
Christen Vilsbøl. Søren Vilsbøl.
Laurids Vilsbøl.
                  d 19de octbr
Michel Andersøn Harboes Barn til Daaben Niels
                      Faddere.
Anders Skræders Daatter i Hinding Johanne
Kirstine bar barnet.
Christen Ørgaards Huestrue.
Peder Vestergaard. Poul Vilsbøl.
Stephan Nielsøn af Vendberg Mølle i Nors
                d 2den Novbr
Blev Anders Gades Hiemmedøbte Barn Jens
Hands Daab confirmeret.
                      Faddere.
Præstens Ældste Daatter bar barnet.
Hendes Søster Hedevig Bagger.
Agge Nielsøn af Næstrup.
Niels Gade af Tinstrup.
Xsten Tøgersøn af Nors.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1766-67

3292.No 14Moederen in-
troduceret
d 6te January
1767 ./.

3293.No 15


Moederen introd
d 25de January
1767.


3294.No 1


Moederen introd:
i rette Tiid
                          d 9de  Decbr                                     No 24
Christen Bunches Hiemmedøbte Barn Maren
Hendes Daab confirmeret.
                           Faddere.
Christen Steentofts Huestrue i Vandet bar barnet.
Jacobs Huestrue i Kanstrup.
Jens Bunch i Hinding. Christen Bach ibid.
Niels Bierregaard ./.
                   d 28de Decbr
Blev Christen Jepsøns Hiemmedøbte Barn Mette
Marie, Hendes Daab confirmeret.
                      Faddere.
Niels Frostes Huestrue i Schaarup bar Barnet.
Christen Kirckes Huestrue af Taarsted.
[….] Mickelsøn af Schindrup.
Xsten Møller. Xsten Hinding. begge af Nors.
                Ao 1767         d 11te Januarij
Blev Christen Jellesøns Hiemmedøbte Barn
Anna Marie Hendes Daab confirmeret.
                 Faddere.
Christen Kieldsøns Huestrue bar barnet.
Anders Døvholds Huestrue.
Xsten Tolbøl. Laurids Jellesøn af Hillerslev.
Anders Jellesøns Søn Peder ./.
c23b
3295.Dend 18de Januarij blev Niels Hindings Huestrue introduceret efter
Sit Dødfødde Barn [..]
3296.No 2
Moederen i rette
Tiid introduc:
                  d 25de Januarij
Blev Anders Jensøns Hiemmedøbte Barn Peder
Hands Daab confirmeret.
                      Faddere.
Peder Søes Huestrue af Torp bar barnet.
Simon Smeds Huestrue af Nors.
Niels Jepsøn. Xsten Harboe. Xsten Lund
alle af Nors.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1767-

c24a
3297.No 3

Moederen in
trod: d 8de Junij3298.No 4
Moederen introd:
Festo Visit: Mariæ ./.

3299.No 5

Moederen introd:
Dnca 3tia a Trinit:
3300.No 6Moederen introduc:
Dnca 4ta a Trinit.


3301.No 7
Moederen introd Dnca 9
          a Trinitatis
3302.No 8
Moederen introduc:
Dnca  X a Trinit.
             d 3die Maij
Blev Anders Nielsøns Hiemmedøbte Barn Anna
Marie, Hendes Daab confirmeret.
                 Faddere.
Anders Lynges Daatter Maren bar barnet.
Hendes Søster Karen.
Anders Lynge. Xsten Vilsbøl. Thomas Hinding.
                 d 28de Maij
Blev Mickel Baches Hiemmedøbte Barn Maren, Hen-
des Daab confirmeret.
                      Faddere
Mickel Søeborgs Huestrue af Handstæd bar Barnet.
Anders Skræders Daatter i Hinding, Johanne.
Hans Sørensøn. Niels Bieregaard.
Kristen Knudsøn i Vordingaard.
                  d 8de Junij
Blev Jacob Traaes Hiemmedøbte Barn Villads, Hands
Daab confirmeret.
                     Faddere.
Mette Laursdttr Hundborg bar barnet.
Xsten Madsøns Daatter Anna Maria.
Xsten Tverborg. Jens Aggerholm.
Niels Møllers StifSøn Stephan.
                        d 9de Junij
Blev Jens Dige Søegaards Hiemmedøbte Barn Christen
Dige, Hands Daab confirmeret.
                             Faddere
Præstens Ældste Daatter Else bar barnet.
Hendes Søster Hedevig Bagger.
Niels Dige i Kiergaard. Jens Jensøn Dige.
Niels Thomæsøn ./.
                                    d 6te Julij
Fød Christen Tolbøls Barn Peder som strax
efter Fødselen blev Hiemmedøbt ./.
                                   d 25de Julij
Fød Christen Tverborgs Barn Anna, Som strax
blev Hiemmedøbt ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1767-

3303.No 9

Moederen
introduceret
Dnca X a Trinit:


3304.No 10


Moederen
introduc.
d 29de Septbr

3305.No 11


Moederen i
rette Tiid in-
troduc:

3306.No 12

Moederen
introduceret
d 1ste Novbr3307.No 13


Moederen in-
troduc Dnca
21 a Trinit
                      d 26de Julij                                    No 25
Blev Thomas Lunds Hiemmedøbte Barn Niels,
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere
Christen Lunds Daatter i Vording Anna bar barnet.
Anders Lynges Daatter Anna.
Anders Lynge. Xsten Schaarup. Jens Lund.
                   d 16de Augustj
Blev Jens Jensøn Diges Hiemmedøbte Barn, Maren,
Hendes Daab confirmeret.
                          Faddere
Peder Andersøns daatter af Faartoft Maren bar det.
Xsten Diges daatter Maren.
Niels Frost. Jens Søegaard. Niels Thomæsøn ./.
                       d 6te Septbr
Laurids Jellesøns Barn til Daaben Kaldet Dorthe.
                          Faddere
Jens Olufsøns Daatter Zidsel bar barnet.
Niels Østergaards daatter Anne Marie.
Xsten Tolbøl. Xsten Jellesøn.
Anders Jellesøns Søn Peder ./.
                    d 20de Septbr
Blev Christen Knudsøns  Hiemmedøbte Barn, Birgitte
Hendes Daab confirmeret.
                       Faddere
Hans Sørensøns Huestrue af Hinding bar Barnet.
Mickel Baches Huestrue af Hinding.
Xsten Tolbøl. Marqvor Xstensøn.
Xsten Lunds Søn Xsten af Vording.
                         d 29de Septbr
Blev Niels Frostes Hiemmedøbte Barn Karen
Hendes Daab confirmeret.
                              Faddere.
Xsten Kirckes Daatter Dorthe bar barnet.
Johanne Mickelsdttr af SchaarupGaard
Jens Dige i Søegaard. Jens Mickelsøn af Schindrup
Peder Mickelsøn af SchaarupGaard ./.
c24b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1767-68
c25a

3308.No 14


Moederen introd.
d 6te Decbr


3309.No 15Moederen i rette
Tid introd:3310.No 1


Moederen introd:
i rette Tiid.


3311.No 2Moederen introd:
i rette Tiid.

                    d 1ste Novbr
Anton Jørgensøns Barn til Daaben Jørgen
                        Faddere.
Præstens Daatter Hedevig Bagger bar barnet.
Hendes Søster Anna Lassen.
Laurids Søe. Thomas Hinding.
Xsten Hinding.
                        d 13 Decbr
Blev Didrich MuurMesters Hiemmedøbte Barn Else
Hendes Daab confirmeret.
                           Faddere.
Niels Jepsøns Huestrue bar barnet.
Xsten Jepsøns Huestrue.
Xsten Møller. Simon Smed.
Xsten Gades Søn Christen ./.
             Ao 1768    d 17de Januarij
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Barn Søren
Hands Daab confirmeret.
                                       Faddere
Kristen Tolbøls Huestrue bar barnet.
Niels Xstensøns Huestrue af Nors.
Søren Vilsbøl. Laurids Vilsbøl.
Xsten Vestergaard af Nors.
                    d 14de Febr: FasteLauns Søndag
Blev Peder Vestergaards Hiemmedøbte Barn Karen
Marie Hendes Daab confirmeret.
                       Faddere.
Erick Ørgaards Huestrue af Nors bar barnet.
Anders Hares Huestrue af Vording.
Xsten Vestergaard. Poul Vilsbøl.
Niels Pedersøn af Faartoft.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1768-

3312.No 3Moederen introd:
Festo Ascens:
Christi ./.

3313.No 4Moederen introd:
i rette Tiid ./.

3314.No 5

3315.No 6Moederen introd:
Dnca X a Trinit.

3316.No 7


Moederen introd:
Dnca X a Trinit.


3317.No 8
                    d 11te Martij                                               No 26
Blev Anders Højs Hiemmedøbte Barn, Else Hendes Daab
confirmeret.
                      Faddere.
SogneDegnens Huestrue bar barnet.
Jens Xstensøn Søegaards Huestrue.
Erick Povelsøn af Schindrup.
Jens Dige. Xsten Tverborg begge af Nors
                 d 15de Junij
Simon Smeds Barn til Daaben Kaldet Poul
                     Faddere.
Niels Jepsøns Huestrue bar barnet
Christen Tøgersøns Huestrue.
Niels Hinding. Anders Simonsøns Søn Peder.
Anders Poulsøn Smed i Kaastrup
d 26de Junij blev Christen Vestergaards Huestrue introduceret
efter Sit dødfødde Barn ./.
                d 2den Julij
Blev Niels Hindings Hiemmedøbte Barn Anders
Hands Daab confirmeret.
                   Faddere
Anders Simonsøns Daatter Maren bar Barnet.
Xsten Ørgaards Daatter Maren.
Simon Smed. Xsten Møller. Xsten Hinding junior.
                d 3die Julij
Blev Anders Jensøns Hiemmedøbte Barn Anna
Hendes Daab confirmeret.
                    Faddere
Peder Skræders Huestrue af Siøring bar Barnet.
Didrich MuurMesters Huestrue af Nors.
Simon Smed. Xsten Harboe. Xsten Lund alle af Nors.
d 10de Julij blev Niels Møllers Huestrue introduc: efter Sit død-
fødde Barn ./.
a25b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1768-
c26a

3318.No 9


Moederen in-
trod: Dnca XI a
Trinit:
3319.No 10Moederen introd:
Dnca 12 a Trinit.


3320.No 11Moederen
introd: Dnca 16de
a Trinit:

3321.No 12
Moederen in
trod: Dnca
16 a Trinit ./.
3322.No 13Moederen introd:
Feria Michaelis ./.

                d 10de Julij
Anders Nielsøns Barn til Daaben Kaldet Niels Christian.
                   Faddere
Morten Søes Huestrue af Klitmøller bar barnet.
Jørgen Pedersøns Huestrue af Saarup.
Søren Xstensøn. Xsten Jepsøn. Thomas Nielsøn
                          d 17de Julij
Blev Christen Tverborgs Hiemmedøbte Barn Anna
Hendes Daab confirmeret.
                             Faddere.
Xsten Ørgaards Huestrue i Nors bar Barnet.
Anders Højs Huestrue.
Peder Andersøn Søe ved Klitmøller.
Anders Hejlgaard. Xsten Gades Søn Xsten
                  d 14de Augustj
Blev Peder Søes Hiemmedøbte Barn Mette, Hendes Daab
confirmeret
                         Faddere
Vilhem Kærgaards Huestrue af Hillerslev bar Barnet.
Poul Vilsbøls Huestreue af Nors.
Lars Nergaard af Kaastrup. Anders Ørgaard.
Laurids Søe
                                d 14de Augustj
Blev Jens Pedersøns Hiemmedøbte Barn Anna Marie
Hendes Daab confirmeret.
                                      Faddere.
Niels Pedersøns Huestrue af Faartoft bar Barnet.
Xsten Fogeds Huestrue ibid:
Laurids Traae. Niels Bieregaard
Anders Skræders Søn Stephan.
                             d 21de Augusti
Blev Jens Bunches Hiemmedøbte Barn Niels, Hands Daab
confirmeret.
                           Faddere.
Mads Lyndrups Huestrue af Tinstrup bar Barnet
Jeppe Ferregaards Huestrue af Tved Sogn.
Niels Hinding. Hans Søfrensen.
Niels Bieregaard ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1768-

3323.No 14


Moederen
i rette Tiid
introd:


3324.No 15


Moederen in-
troduceret Dnca
25 a Trinit:

3325.No 16Moederen introd:
Dnca 1ma Adventy:


3326.No 17

Moederen
i rette Tiid
introduc:3327.No 18


Moederen
introduceret
Feria 2de Nativ:
Xsti.
                       d 11te Septbris                                 No 27
Blev Jens Christensøn Diges Hiemmedøbte Barn Christian
Hands Daab confirmeret.
                           Faddere
Præstens Daatter Hedevig Bagger bar Barnet.
Hendes Søster Anna Lassen.
Jens Nielsen i VesterVandet. Jens Dige.
Niels Thomæsøn begge af Nors.
                 d 2den octobr
Stephan Nielsøns Barn til Daaben Kaldet Kirsten
                      Faddere.
Niels Møllers Huestrue i Nors bar Barnet.
Erick Xstensøns Huestrue ibid.
Xsten Black i Schinnerup. Jens Hove i Hinding.
Xsten Gades Søn Xsten.
                  d 23de octbr
Blev Anders Christensøn Hylgaards Hiemmedøbte Barn
Anna, Hendes Daab confirmeret.
                       Faddere
Niels Gades Huestrue af Tinstrup bar Barnet.
Niels Pedersøns Huestrue af Nors.
Niels Hylgaard af Næstrup. Xsten Tverborg.
Anders Simonsøns Peder. begge af Nors.
                 d 23de octbr
Blev Christen Tolbøls Hiemmedøbte Barn Maren
Hendes Daab confirmeret.
                     Faddere.
Niels Xstensøns Huestrue af Nors bar Barnet.
Poul Vilsbøls Huestrue.
Søren Vilsbøl af Klitmøller.
Kristen Knudsøn. Jens Kaastrup.
                   d 27de Novbr
Blev Christen Jepsøns Hiemmedøbte Bodil, Hendes Daab
confirmeret.
                        Faddere.
Jens Mickelsøns Huestrue af Schinrup bar Barnet.
Didrich Pedersøns Huestrue af Nors.
Niels Frost. Xsten Dalgaards Søn Jens af V.Vandet
Søren Xstensøn af Nors
c26b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1768-69

c27a
3328.No 19
Moederen introd:
Dnca 1ma Epiph.


3329.No 1
Moederen introduc:
Dnca Invocavit.

3330.No 2


Moederen introduc.
Dnca Palmarum.
3331.No 3

Moederen in-
troduc i rette Tiid.3332.No 4


Moederen intro-
duc:Dnca 2de a Trinit:
                          d 27de Novbr
Blev Jens Diges Hiemmedøbte Barn Jens, Hands
Daab confirmeret.
                             Faddere.
Poul Norntofts Daatter Anna bar Barnet.
Hendes Søster Maren.
Niels Pedersøn. Niels Thomæsøn af Nors.
Jens Nielsøn af VesterVandet
                               Ao 1769
                              d 1ste Janu:
Blev Christen Knudsøns Hiemmedøbte Barn Christen,
Hands Daab confirmeret.      Faddere.
Anders Klittes Huestrue af Tved bar Barnet.
Hans Sørensøns Huestrue af Hinding.
Marqvor Xstensøn af Tved. Xsten Jensøns Søn Jens.
Jens Bieregaard af Agerholm i VesterVandet.
                               d 12te Febru:
Blev Christen Tøgersøns Hiemmedøbte Barn Lars Hundborg
Hands Daab confirmeret.
                                    Faddere.
Maren Hundborg bar Barnet. Xsten Madsøns Daatter.
Niels Jepsøn. Anders Gade. Tøger Jensøn i Thi[sted]
                                   d 23de Aprilis
Blev Laurids Nielsøns Hiemmedøbte Barn Anders Søe, Hands
Daab confirmeret.        Faddere
Laurids Traaes Huestrue i Hinding bar Barnet.
Laurids Dals Huestrue.
Xsten Back. Anders Nielsøn. Thomas Nielsøn ./.
                                          dito dag
Blev Christen Knachergaards Hiemmedøbte Barn Maren
Hendes Daab confirmeret.            Faddere.
Oluf […..]gaards Huestrue af [Øvand]. bar Barnet.
Anders Simonsøns Daatter Maren.
Niels Jepsøn. Poul Dal. Xsten Gade ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1769-

3333.No 5


Moederen introd
Dnca 12 a Trinit.

3334.No 6


Moederen introd:
Dnca 19 a Trinit.


3335.No 7

Moederen introd:
Dnca 21 a Trinit.

3336.No 8


Moederen introd
Dnca 22de a Trinit:


3337.No 9


Moederen in-
trod: i rette Tiid.


3338.No 10
                                  d 16de Julij                                             No 28
Blev Michel Harboes Hiemmedøbte Barn, Kirsten, Hendes Daab
confirmeret.              Faddere.
Dorthe Andersdttr Harboe af Schinnerup bar Barnet.
Anders Skræders Daatter i Hinding Anna Marie.
Xsten Ørgaard. Xsten Vestergaard. Jens Harboes Søn Poul.
                              d 13de Augusti
Anders Jensøns Barn til Daaben Kaldet Søren.
                                   Faddere.
Anders Frostes Huestrue af Torp bar Barnet.
Simon Smeds Huestrue.
Hans Østergaard. Xsten Harboe. Xsten Lund alle af Nors.
                              d 10de Septbr
Blev Niels Rasces Hiemmedøbte Barn, Laurids, Hds Daab confirmeret.
                                  Faddere.
SogneFogden Jens Olufsøns Kones Søster Karen bar Barnet.
Jens Olufsøns Daatter Maren.
Xsten Tolbøl. Xsten Buncke. Bertel Larsøn af Kielstrup ./.
                                   d 17de septbr
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn, Knud Hands Daab confirmeret
                                      Faddere
Anna Knudsdttr af VordinGaard bar Barnet.
Dorthe Knudsdttr.
Niels Bieregaard. Xsten Tolbøl. Xsten Døvhuel.
                                   d 22de octbr
Blev SogneDegnen Christen Bierings Hiemmedøbte Barn, Jacob
Christian,Hands Daab confirmeret.
                                    Faddere.
Madm Klein af Nors bar Barnet.
Præsten Daatter Hedevig Bagger Curtz.
Sp Oluf Brorson af Hillerslev.
Seigr. Jens Rasmussøn af Thyestad.
Seigr Jensenius Fuldmægtig paa Thiestad AmbtStue.
d 22de octobr blev Christen Vestergaards Hustrue introd: efter
sit Dødfødde Barn ./.
c27b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1770-

c28a
3339.No 1


Moederen introd:
Dnca Oculi.


3340.No 2
Moederen introd:
Dnca Judic:3341.No 3
Moederen in-
trod Dnca Palm:3342.No 4
Moederen in-
trod: Die Viridium.
3343.No 5

Moederen
introd Die Virid:
                   Ao 1770         d 4de Febr:
Blev Anders Døvhulds Hiemmedøbte Barn Peder
Hands Daab confirmeret.       Faddere
Christen Lunds Stivdaatter Johanne bar Barnet.
Anders Døvhuels Søster Mette.
Jens Bunch i Hinding. Søren Døvhuel af Tinstrup.
Xsten Døvhuel ./.
                                d 11te Febr:
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Barn Kirstine
Hendes Daab confirmeret.       Faddere.
Jacob Kanstrups Stivdaatter Zidsel bar Barnet.
Xsten Ørgaards Daatter Maren.
Peder Vestergaard. Søren Vilsbøl. Laurids Vilsbøl ./.
                         d 18de Febr:
Blev Anders Ørgaards Hiemmedøbte Barn Mette Hendes Daab
confirmeret.             Faddere.
Anders Xstensøns Daatter Karen af Hinding bar Barnet.
Niels Østergaards Daatter Maren i Tienest Hos L. Dal
Jens Ørgaard af Schindrup. Peder Søe. Laurids Søe.
                              d 4de Martij
Blev Christen Knudsøns Hiemmedøbte Barn Birgitte
Hendes Daab confirmeret.      Faddere.
Mickel Backes Hustrue i Hinding bar Barnet
Niels Diges Huestrue i Kiærgaard.
Xsten Tolbøl. Anders Douhold
Anders Klittes Søn Peder.
                           d 11te Martij
Blev Jens Christensøn Søegaards Hiemmedøbte Barn Anne Cathrine
Hendes Daab confirmeret.       Faddere.
Xsten Diges Daatter Maren i ØsterVandet bar Barnet.
Jeppe Rysgaards Daatter af Hundborg Karen.
Jens Nielsøn i VesterVandet. Niels Thomæsøn.
Niels Frost I schaarup i Nors Sogn ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1770-

3344.No 6


Moederen in-
troduceret Dnca
Misericord:

3345.No 7
Moederen
introduceret
Dnca Cantate.3346.No 8

Moederen
introd. Festo
Ascens: Christi.

3347.No 9.


Moederen in-
trod. Dnca Rogate


3348.No 10.

Moederen introd:
Festo Ascens:
Christi ./.
                                      d 25de Martij                                   No 29
Blev Niels Møllers Hiemmedøbte Barn Kirsten, Hendes
Daab confirmeret.           Faddere.
Xsten Poulsøns Huestrue af Tinstrup bar Barnet.
Stephan Møllers Huestrue.
Xsten Black i Schindrup. Anders Hylgaard
Jens Harboes Søn Poul.
                                  d 1ste April:
Blev Christen Tøgersøns Hiemmedøbte Barn Tøger Christian
Hands Daab confirmeret.
                                  Faddere.
Min Ældste Daatter bar Barnet.
Hendes Søster Hedevig Bagger.
Xsten Tverborg. Anders Hylgaard. Poul Ørgaard.
                    d 8de Aprilis
Christen Jellesøns Barn til Daaben Kaldet Bodil.
                        Faddere.
Anders Jellesøns Daatter Dorthe bar Barnet.
Anne Douhuld. Xsten Knudsøn. Xsten Tolbøl.
Xsten Douhuel ./.
                 d 17de Aprilis
Anton Jørgensøns Barn  til Daaben Kaldet Vibech Cathrine.
                       Faddere.
Præstens Pige Inger Xstensdttr bar Barnet.
Degnens Pige Ingeborg Xstensdttr
ByeFoged Kleins Karl Thomas Nielsøn.
Præstens Karl Christen Hinding. og dreng Jens Xstian.
                           d 29de Aprilis
Didrich Pedersøn MuurMesters Barn til Daaben Peder Christian
                              Faddere.
Sogne Degnens Pige Ingeborg Xstensdttr bar Barnet.
Præstens Pige Inger Xstensdaatter.
Niels Hinding. Xsten Jepsøn. Degnens Søn Thomas alle af Nors
c28b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1770-

c29a
3349.No 11

Moederen introd:
Festo: Johan: Bapt:


3350. No 12

Moederen introduc:
Festo Johannis
Baptista ./.

3351. No 13


Moederen introd:
Dnca 6te a Trinit.

3352. No 14

Moederen
introduceret
Dnca 18 a Trinit:

3353. No 15

Moederen introd:
Dnca 18 a Trinit ./.3354. No 16.


Moederen introd:
Dnca 20 a Trinitatis.
                      d 13de Maij.
Christen Jepsøns Barn til Daaben Kaldet Niels Christian.
                           Faddere.
Xsten Mouridsøns Huestrue paa Leerhøj bar Barnet.
Niels Hindings Huestrue. Niels Frost. Xsten Kirck.
Jens Jepsøn. Begge af Taarstæd.
                      d 13de Maij.
Niels Xstensøns Barn til Daaben Kaldet Anna Marie.
                           Faddere.
Anders Xstensøns Daatter af Hinding, Karen bar Barnet.
Else Skrædder. Anders Hylgaard. Xsten Tolbøl.
Anders Simonsøns Søn Peder.
                            d 4de Junij
Niels Frostes Barn til Daaben Kaldet Karen
                                Faddere
Xsten Tomsøns Huestrue af ØsterVandet bar Barnet.
Jens Diges Huestrue. Xsten Kirck. Jens Jepsøn.
Begge af Taarstæd. Niels Thomæsøn af Nors.
                      d 27de Augustj
Peder Vestergaards Barn til Daaben Kaldet Laurids.
                              Faddere.
Poul Norntofts Daatter Maren Balthazar bar Barnet.
Xsten Vestergaards Daatter Maren.
Erick Ørgaard. Anders Hare. Niels Thomæsøn ./.
                         d 3die septbr
Hans Sørensøns Barn til Daaben Kaldet Jeppe Christian.
                               Faddere.
Mads Nielsøns Huestrue af Tved Sogn bar Barnet.
Laurids Dahls Daatter Anna.
Frands Sørensøn. Jens Buncke. Nielks Bieregaard.
                      d 10de Septbr
Anders Hylgaards Barn til Daaben Kaldet Karen Marie
                             Faddere
Niels Pedersøns Huestrue i Nors bar Barnet.
Xsten Ørgaards Huestrue.
Niels Gade af Tinstrup. Xsten Gades Søn Christen.
Niels Hylgaard af Nestrup ./.
                                                vide infra pag 42.

Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1759-60
Fremdeeles følger Optegnelse paa dem som        No 30
ere døde og begravne udj Nors Sogn, Siden Jeg d 10de Junij
1759 blev indsadt til Præst paa Stæden ./.

                                            Ao 1759
3355. d 9de Julij No:1.  Blev begraven Poul Stephansen, Een af
                                 Sognets Fattige udi Sit alders 73de aar ./. se også 
2767.
3356. d 16 Julij No:2.  Blev begraven Christen Diges Encke Anna
                                 Nielsdttr udj Sit alders 51de aar ./.  se
også 2768.
3357. d 21de Novbr No:3.  Blev begraven Anders Pedersøn Dahl
                                    udj Sit alders 81de aar 7 Maaneder ./.  se
også 2769.
3358. d 16de Decbr No:4.  Blev begraven Dorthe Smed, Een af
                                     Sognets Fattige udi Sit alders 76de aar ./.  se
også 2770
                                          Ao 1760
3359. d 11te Januarij No:1.  Blev begraven Thomas Pedersøn Korte-
                                       gaard udi Sit alders 69de aar ./.  se
også 2771.
3360. d 4de Febr: No:2   Blev begraven Anders Pedersøns Encke
                                     i Vording udj Sit alders 76de aar ./.   se
også 2772.
3361. d 20de Febr: No:3   Blev begraven Anders Johansøn, Een af
                                  Sognets Almisse Lemmer gammel 31ve aar  se
også 2773.
3362. d 9de Martij No:4   Blev begraven Niels Ugeldam udi
                                 Sit alders 70de aar ./.  se
også 2774.
3363. d 14de Maij No:5.   Blev begraven Niels Nielsøn Lund
                                 udi Sit alders 79de aar ./.   se
også 2775
3364. d 20de Maij No:6.   Blev begraven Christen Biæregaard af
                                  Hinding udj Sit alders 59de aar ./.   se
også 2776.
3365 d 1te Junij No:7   Blev begraven Pigen Maren Salomons
                               dttr af Vording  udi Sit alders 50de aar ./.   se
også 2777.
3366. d 4de Junij No:8   Blev begraven Christen Pedersøn
                                Søe udi Sit alders 73de aar ./.  se
også 2778.
c29b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1760-61

c30a
3367.d 6te Julij No:9


3368.d 3die Augustj No:103369.d 22de octbr No:11


3370.d 30te Decbr No:12

3371.d 4de Januarij No:1 
Blev begraven Christen Backs Spæde
Barn i Hinding gammel 13ten Uger ./.   se også 2779.

Blev begraven Catharina Marqvarts i
Sit alders 79de aar, fød i Rostoch, Ægte-
Vied med Peter Xstensøn Nors Ge-
Freyder ved Dronningens Liv Re-
giment; d 9de Julij 1715 af Feldt-
Præsten Hr Michael Engel udj
Leyeren ved Damgarten, Kom til
Nors d 28de Novbr 1720, Hvor Hand
til Sin døds dag var Een Prieselig
SkoeleHolder: denne Underretning Har
Jeg Efter Hendes død funden af
Hands Loulig AfSkeeds Pas, ud-
stæd af Hr oberst Andreas Au-
gust Von der Lyne, og FeldtPræ-
stens ÆgteSkabs Sæddel ./.   se også 2780.

Blev begraven Knud Xstens i VordinGaard
udi Sit alders 59de aar 4 Maaneder ./.  se også 2781.

Blev begraven Peder Jensøns Encke i
Hinding, Maren Xstensdttr udj Sit
alders 83de aar ./.  se også 2782.

                                Ao 1761

Blev begraven Søren Aggerholms Hue-
strue af Hinding udi Sit alders 83de aar ./.  
se også 2783.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1761-62

3372.d 2den Febr: No:2

3373.d 2den Febr: No:3

3374.d 30te Junij No:4

3375.d 2den Julij No:5

3376.d 5te Julij No:6

3377.d 27de octbr No:7

3378.d 15de Novbr No:8

3379.d 26de Xbr No:93380.d 25 februarij No:1

3381.d 26de febr: No:2
3382.d 5te Martij No:3

3383.d 9de Maij No:4
                                                                       No 31
Blev begraven Christen Madsen
udi Sit alders 69de aar ./.  se også 2784.
Samme dag blev begraven Peder Søes
Søn af Hinding, Niels gammel 8te aar ./.  se også 2785.
Blev begraven Søfren [J]ensøn Schaarup
udi Sit alders 33te aar ./.
Blev begraven Didrich Muur-Mesters
dødfødde barn ./.
Blev begraven Chergiant Enocks daatter
Bodil udi Sit alders 29de aar ./.
Blev begraven Peder Tolbøls Encke Anna
Andersdttr udi Sit alders 75de aar ./.
Blev begraven Christen Tverbores Spæde
barn Thomas 9 Uger gammel ./.
Blev begraven Bolle Xstensøns Encke,
Maren Xstensdttr af Hinding 81 aar gammel

                        Ao 1762
Blev begraven Niels Nielsøn Ørgaard
udi Sit alders 28de aar ./.
Blev begraven Bertel Pedersøns
vulgo dict: Bertel Skræders Hustrue
paa Leerhøy Maren Pedersdttr udi
Sit alders 83de aar, og ÆgteSkabs
55de aar ./.
Blev begraven Bodil Andersdttr
af Vording udi Sit alders 35te aar ./.
Blev begraven Johanne Jensdttr Encke af
forrige SogneDegn Laurids Hundborg, i
Sit alders 63de aar ./.
c30b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1762-63
c31a


3384d 11te Junij No:5

3385.d 11 Augustj No:6

3386.d 12te Septbr No:7

3387.d 12te octbr No:8

3388.d 24de octbr No:9

3389.d 26de octbr No:10


3390.d 14de Novbr No:11

3391.d 21de Novbr No:12

3392.d 5te Decbr No:13

3393.d 22de Decbr No: 143394.d 29de Januarij: No:1


Blev begraven Anders Jensøns Huestrue Anna
Thomasdaatter udi Sit alders 40de aar ./.
Blev begraven Christen Michelsøn
af Hinding udi Sit alders 60de aar ./.
Blev begraven Villads MuurMes[ters]
Søster, Johanna udj Sit alders 68de aar
Blev begraven Christen Hindings Hue-
strue, Anna Xstensdttr i Sit alders 61de aar
Blev begraven Bertel Pedersøn
paa Leerhøj i Sit alders 91de aar
Blev begraven Christen Huels Søn
LandSoldat Xsten Xstensøn i Sit
alders 25de aar ./.
blev begraven Christen Traaes
Søn Peder 9 aar gammel  ./.
blev begraven Christen Tolbøls
Spæde Barn Peder 4re dage gammel
Blev begraven Anton Jørgensens
Spæde barn Maren 6 Uger gammel
blev begraven Christen Andersøn
Gade udi Sit alders 43de aar ./.

                       Ao 1763
Blev begraven Jacob Traaes Moder
Ingeborg Jacobsdttr udi Sit alders
72de aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1763-

3395.d 13de Febr: No:2

3396.d 4de Martij No:3


3397.d 10de April No:4

3398.d 1ste Maij No:5


3399.d 25de Maij No:6

3400.d 24de Junij No:7

3401.d 10de Julij No:8

3402.d 8de Septbr No:9
                                                           No 32
Blev begraven Een Fattig
omløbende Qvindes person, Hvis al-
der Navn og Fødestæd er os Her ubekiendt.
d 9de Febr: mod aften kom hun til eet
Huus her i byen bad, at Hun der en
Liden tid maatte opvarme Sine i dend
Haarde Vinter forfrosne og næsten Døde
lemmer da folcket paa Stædet merckede
Hendes Store Elændighed, var det Saa
Langt fra, at de vilde udjage Hende paa
Gaden, at de io meere af Xsten Medli-
denHed overloed Hende en Seng dend Nat
over; Morgenen derefter, som var d 8de
Febr: døde Hun i Nogles Nerværelse ./.
Blev begraven Laurids Dahls Moeder i
Hinding, Volborig Xstensdttr udi Sit
alders 80de aar ./.
Blev begraven Laurids Nielsøns barn i
Hinding, Ingeborg 8te Uger gammel ./.
begraven Maren Gade, Som i mange
aar Havde været En AlmisseLem udj
Nors Sogn i Sit alders 72de aar ./.
Blev begraven Dorthe Pedersdttr udj Sit
alders 51de aar ./.
Blev begraven Christen Jellesøns Daatter i Vording
Anna Marie udi Sit alders 13de aar ./.
Blev begraven Christen Jellesøns Barn i Vording
Oluf i Sit alders 2det aar ./.
Blev begraven Christen Klous Huestrue i Hinding
 i Sit alders 44de aar ./.
c31b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1763-65
c32a

3403.d 24de octbr No:10

3404.d 13de Novbr No:11

3405.d 30te Novbr No:12


3406.d 14de febr: No:1


3407.d 7de Martij No:2

3408.d 12te Junij No:3

3409.d 26de Augustj No:4

3410.d 15de Sept No:5

3411.dito dag. No:63412.d 1ste Februarij No:1


3413.d 4de Februarij No:2

3414.d 5te Februarij No:3


3415.dito dag Sc.d 5te Feb No:4 

Blev begraven Jeppe Thomæsøn Løfting af Søe-
Gaard udi Sit alders 34de aar ./.
Blev begraven Niels Xstensøns barn Maren
2de aar gammel ./.
Blev begraven Anders Aalborg udj Sit
alders49de aar.
                        Ao 1764
Blev begraven Simon Smeds Hustrue
Som Døde i Barnefødselen udj Sit al-
ders 25de aar ./.
Blev begraven Søren Tøgersøn af Hinding i
Sit alders 82de aar ./.
Blev begraven Jens Xstensøn Høldgaard udj
Sit alders 48de aar ./.
Blev begraven Michel Xstensøn Foged udj
Sit alders 71de aar ./.
Blev begraven Christen Tøgersens Huestrue
Maren Xstesdtte udi Sit alders 47de aar.
Blev begraven Xsten Tøgersens Moeder
Anna Jørgensdttr udj Sit alders 82de aar ./.

                      Ao 1765
Blev begraven Christen Poulsøn
Tverborgs Huestrue, Anna Christens-
daatter Søe i Sit alders 43de aar ./.
blev begraven Christen Andersøn
Harboe i Sit alders 39te aar ./.
Blev begraven Peder Sørensøns
Huestrue, Mette Lauridsdttr Søe i
Sit alders 38te aar ./.
Blev begraven Encken Kirsten
Nielsdttr Søe i Sit alders 71de aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1765-

3416.d 15de Febr. No:5


3417.d 22de Febr: No:6


3418.d 1ste Martij No:7

3419.d 24de Martij No:8


3420.dito dag No:9

3421.d 27de Martij No:10


3422.d 5te April. No:11


3423.d 13de April. No:12

3424.d 16de April.No:13

3425.d 26de April. No:14

3426.dito dag No:15

3427.d 28de Maij No:16

3428.d 27de Junij No:17 
                                                              No 33
Blev begraven Stephan
Nielsøns Huestrue Zidsel Xstensdttr
Bierregaard udj Sit alders 33te aar ./.
Blev begraven Niels Xstensøn Øster
gaards Huestrue Zidsel Poulsdttr
Bunch i Sit alders 43de aar ./.
blev begraven Niels Xstensøn Ø-
stergaard i Sit alders 67de aar ./.
blev begraven dend Unge Karl
Anders Sørensøn Hinding i Sit al-
ders 25te aar ./.
blev begraven Maren Xstensdttr Schindrup
i Sit alders 56de aar
blev begraven Christen Tøgersøns
Tieneste Pige, Maren Nielsdttr i
Sit alders 39te aar ./.
blev begraven Laurids Nielsøns
Barn Anders gammel 9 Maaneder, og
nogle dage ./.
blev begraven Christen Nielsøn Hyl-
Gaard i Sit alders 86de aar ./.
blev begraven Niels Xstensøn Bie-
regaard udj Sit alders 28de aar ./.
Blev begraven Anders Nielsøn Øster-
gaard i Sit alders 58de aar ./.
blev begraven Anders Nielsøns Encke i
Sit alders 68de aar ./.
blev begraven Seigr Peder Hammers
barn, Niels, 10 Maaneder gammel ./.
blev begraven Sogne Degnens Seigr Chri-
sten Bieringes Spæde Barn Niels 9 dage gammel ./.
c32b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1765-66
c33a

3429.d 27de Junij No:18

3430.d 17de Julij No:19

3431.d 2den Augustj No:20

3432.d 4de Augustj No:21

3433.d 8de Septbr No:22

3434.d 22. Septbr No:23

3435.d 23de Novbr No:24

3436.d 8de Decbr No:253437.d 20de Januarij No:1

3438.dito dag No:2

3439.d 9de Februarij No:3

3440.d 12te Martij No:4

3441.d 15de Junij No:5

3442.d 13de Julij No:6

3443.d: 20 Martij

blev begraven Maren Nielsdttr Klov
af Hinding i Sit alders 53de aar 6 Maaned ./.
Blev begraven Jacob Traaes Spæde Barn 3
Maaneder gammel ./.
Blev begraven Anders Simonsen udj Sit
alders 64de aar ./.
blev begraven Christen Tolbøls Nyefødde
Barn, Peder, som levede efter fødselen 24 Timer ./.
blev begraven Christen Huuls Søn Niels
udj Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Christen Huuls daatter
Kirsten i Sit alders 10de aar ./.
blev begraven Christen Huul udj
Sit alders 83 aar ./.
blev begraven Laurids Dahls Spæ-
de Barn, Anders gammel 3 Uger  ./.

                         Ao 1766
Blev begraven Simon Pedersøn Øster-
gaard i Sit alders 86de aar ./.
blev begraven Niels Xstensøns
dødfødde Barn.
Blev begraven Christen Skoemager udj
Sit alders 65de aar ./.
blev begraven Niels Xstensøn Ag-
gerholm i Sit alders 53de aar ./.
blev begraven Laurids Traaes Huestrues
Moeder, Bodil Nielsdttr 84 aar gammel./.
Blev begraven Christen Tolbøls Spæde
Barn Peder 6 Timer gammel ./.
 blev Svend Hiorteberg begravet gl: 5 aar


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1766-68

3444.d 29de octbr No:7


3445.d 5te Decbr No:8

3446.d 7de Decbr No:9


3447.d 18de Januarij No:1

3448.d 17de Aprilis No:2
3449.d 3die Maij No:3

3450.d 20de Junij No:4

3451.d 12te Julij No:5

3452.d 26de Julij No:6

3453.d 4de octbr No:7

3454.d 8de Novbr No:8

3455.d 29de Novbr No:9

3456.d 6te Xbr No:103457.d 25de Febr: No:1

3458.d 28de Febr: No: 2.3.
Blev begraven Niels Andersøn               No 34
Harboes Huestrue Kirsten Sørensdttr
i Sit alders 62de aar ./.
Blev begraven Villads Xstensøn udj
Sit alders 84 aar ./.
Blev begraven Niels Hindings dødfødde
Barn ./.
                                  Ao 1767
blev begraven Christen Skoemagers Encke
Sophia Andreædttr i Sit alders 74de aar.
Blev begraven Hans Søe i Sit alders 45de aar ./.
Blev begraven Anton Jørgensøns Barn
Maren gammel 2 aar ./.
Blev begraven Xsten Huels Daatter
Maren Xstensdttr Huel i Sit alders 17dt aar ./.
Blev begraven Xsten Tolbøls Spæde
Barn Peder 4 Timer gammel  ./.
Blev begraven Christen Tverborgs Spæde
Barn Anna 5 dage gammel ./.
Blev begraven Christen Knudsøns Spæde
Barn Birgithe 3 Uger gammel ./.
Blev begraven Laurids Jellesøns Daat-
ter Anna Marie i Sit alders 3die aar ./.
Blev begraven Anton Jørgensøns Barn Jørgen
gammel 4 Ugger ./.
Blev begraven Christen Olufsøns Barn
i Vording. Bodil Kirstine i Sit alders
6½ aar ./.
                           Ao 1768
Blev begraven Anders Højs Moeder, Else
Erichsdttr udj Sit alders 86de aar ./.
Blev begraven Thomas Lunds Tvende
Børn Xsten, og Niels, dend første 10 aar,
dend anden 6 Maaneder gammel ./.
c33b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1768-69

c34a
3459.d 9de Martij No:4

3460.d 12te Maij No:5

3461.d 23de Maij No:6

3462.d 25de Maij No.7

3463.d 12te Junij No:8
3464.d 26de Xbris No:9


3465.d 13de Januarij No:1

3466.d 8de Febru: No:2

3467.d 15de Febru: No:3

3468.d 12te Martij No:4

3469.d 15de Martij No:5

3470.d 27de Martij No:6

3471.d 9de Aprilis No:7

3472.d 1ste Maij No:8

3473.d 7de Maij No:9

3474.d 9de Junij No:10
3475.d 16de Junij No:11
3476.d 10de septbr No:12
3477.d 5te Novbr No:13
Blev begraven Poul Vilsbøls Barn Kirstine
i Sit alders 3die aar ./.
Blev begraven Xsten Vestergaards dødfødde
Barn ./.
Blev begraven […]Søns Barn i Hinding Niels
Pedersøn i Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Jens Frøikærs Daatter Maren
Jensdttr i Sit alders 30te aar ./.
Blev begraven Niels Møllers dødføde Barn ./.
Blev begraven Søren Agerholms Barn, Niels Chri-
stian i Sit alders 3die aar ./.
                          Ao 1769
Blev begraven Peder Xstensøn Huul i Sit al-
ders 22de aar ./.
Blev begraven Christen Tverborgs Barn, Anna 29 Uger
gammel ./.
Blev begraven Trine Maries Sønne Daatter Anna
Mathiesens i Sit alders 10de aar ./.
Blev begraven Maren Traae almisse Lem udj
Sit alders 89de aar.
Blev begraven Christen Mariager i Sit alders
70de aar ./.
Blev begraven Maren Pedersdttr almisse Lem
udi Sit alders 81de aar ./.
Blev begraven Christen Jepsøns Spæde Barn 19 Uger
gamme naunlig Bodil ./.
Blev begraven Niels Frostes liden Daatter Karen
i Sit alders 2det aar ./.
Blev begraven Christen Knudsøns Barn Christen
gammel 4 Maander og nogle dage ./.
Blev begraven Christen Andersøn i Sit alders 82de aar.
Blev begraven Søren Jensøn Schaarup i Sit alders 81de aar
Blev begraven Christen Vestergaards dødfødde Barn.
Blev begraven Jeppe Andersøn Hare i Sit alders 44de aar.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1769-71

3478.d 24de Decbr: No:14


3479.d 8de Aprilis No:1


3480.d 22de Aprilis No:2

3481.d 30te Aprilis No:3

3482.d 6te Maij No:4


3483.d 6te Maij No:53484.d 1ste Julij No:6

3485.d 21de Julij No:7

3486.d 12te Novbr No:8

3487.d 16de Novbr No:9
3488.d 23de Novbr No:10
3489.d 25de Novbr No:11

3490.d 8de Martij No:1

3491.dito dag No:2

3492.d 17de Martij No:3

3493.d 22de Martij No:4
Blev begraven Michel Xstensøns Barn                       No 35
Knud 15 Uger gammel ./.
                                    Ao 1770
Blev begraven Eet Fremmed Menniske, Michel
Fridrichsøn fød i Tebring Sogn paa Morøe udj
Sit alders 20de aar ./.
Blev begraven Poul Vilsbøls Barn Søren i Sit alders
3die aar ./.
Blev begraven Christen Xstensøn Bach i Sit alders
70de aar ./.
Blev begraven Poul Lauridsøns Encke, Bodil Mickels-
daatter, som var til Huuse Hos Xsten Tøgersøn i
Sit alders 78de aar ./.  
Blev begraven en fattig fremmed gammel Mand, som
d 2dend Maij Kl 8 før Middag blev funden paa Søe-
Gaards Haureland af pløjefolckene saa afmægtig, at
Hand ej Kunde tale, strax derpaa blev Hd paa een
Vogn bragt op til nærmeste Huus, Hvor Hd døde
Samme dag Kl 5 over Middag, Mennisket meenes
at have været een SadelMager fra Iesmarck i Ven-
syssel ./.
Blev begraven Christen Jellesøns Spæde Barn Bodil 13 Uger
gammel ./.
Blev begraven Niels Andersøn Harboe [vulgo] dict Niels Møller
i Sit alders 49de aar ./.
Blev begraven Christen Bunches Huestrue, Else Lau-
ridsdttr i Sit alders 43de aar ./.
Blev begraven Christen Hinding i Sit alders 73 aar ./.
Blev begraven Anders Nielsøn Hov i Sit alders 89 aar ./.
Blev begraven Bodil Kortegaard i Sit alders 75 aar ./.
                                    Ao 1771
 Blev begraven Poul Vilsbøls Huestrue, Maren Xstendttr
Kanstrup i Sit alders 38te aar ./.
Blev begraven foranførte Poul Vilsbøls Søn Christen
Poulsøn gammel 4re aar 5 Maaneder ./.
Blev begraven Jens Agerholms Huestrue Anna Henricksdttr
i Sin alders 62 aar ./.
Blev begraven Peder Vestergaards Barn Laurids gammel
7 Maaneder ./.
c34b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1771-72

c35a
3494.d 10de Martij No:5

3495.d 5te Maij No: 6
3496.d 9de Maij No: 7

3497.d 9de Junij No:8

3498.d 25 Julij No:9

3499.dito dag No:10

3500.d 27de octbr No:11

3501.d 3die Novbr No:12


3502.d 27de Januarij No:1.

3503.d 1ste Aprilis No:2.

3504.d 8de Junij No:3

3505.d 14de Junij No:4

3506.d 19de Julij No:5

3507.d 2den Augustj No:6

3508.d 16de Augustj No:7

3509.d 13de Septbr No:8

3510.d 16de Septbr No: 93511.d 27de Septbr No:10
Blev begraven Chergiant Enocks Encke Katrine Marie i
Sin alders 69de aar ./.
Blev begraven Niels Smed i Vording i Sit alders 56de aar ./.
Blev begraven Hans Sørensøns Barn Jeppe Christian 9 Maa-
neder gammel ./.
Blev begraven Anders Jensøns Barn Christen 9 Maane-
der gammel ./.
Blev begraven Anton Jørgensøns Barn Vibeche Cathrine
1 aar 3 Maaneder gammel ./.
Blev begraven Anna Mouridsdttr udj Sit alders
90de aar ./.
Blev begraven Inger Nielsdttrs Spæde Barn Kirsten
3 Uger gammel ./.
Blev begraven Anton Jørgensøns Spæde Barn, Jørgen
Christian 5 Uger gammel ./.
                                Ao 1772.
Blev begraven Jens Jensøn Diges Encke, Maren
Nielsdttr i Sit alders 91de aar ./.
Blev begraven Niels Stephansøn i Sit alders
82de aar ./.
Blev begraven Maren Nielsdttr KrogsGaards Barn
Kirsten 9 Maaneder gammel ./.
Blev begraven Christen Mouridsøns Søn Christen
i Sit alders 19de aar ./.
Blev begraven Peder Vestergaards Barn Kirsten
gammel 4 Maaneder 2 Uger ./.
Blev begraven Laurids Nielsøns Spæde Barn
Niels Xstian 1 dag gammel ./.
Blev begraven Laurids Nielsøns Barn Inger Marie
12 dage gammel ./.
Blev begraven Michel Baches Huestrue, Johanne
Knudsdttr i Sit alders 31te aar ./.
Blev begraven Een Fremmed Fattig HuusMand af
Øster HanHerred, Peder Jensøn Vestergaard i Sit al-
ders 60de aar, som døde i Sin Høst tieneste udj
Vordingaard ./.
Blev begraven Michel Baches Barn, Knud, 4re Uger gammel ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1772-73

3512.No:11 d 4de octbr

3513.No:12 d 16de Novbr

3514.No:13 d 6te Xbr

3515.No:14 d 20de Xbris

3516.d 11te Januarij No:1

3517.d 17de Januarij No:2

3518.d 4de Febr: No:3

3519.d 7de Febr: No:4

3520.dito dag No:5

3521.dito dag No:6

3522.d 12te Febr: No:7

3523.d 25de Febr: No:8

3524.d 28de Febr: No:9

3525.d 15de Martij No:10

3526.d 18de Martij No:11

3527.d 12te April No:12
Blev begraven Poul Dahl Huestrue               No 36
Maren Christensdttr i Sit alders 60de aar ./.
Blev begraven Christen Hylgaards Encke,
Maren Nielsdttr Harboe i Sit alders 86de aar ./.
Blev begraven Hans Østergaards Tieneste dreng
Anders Tøgersøn i Sit alders 17de aar ./.
Blev begraven Karen Thon udj Sit alders 48de aar ./.
                            Ao 1773
Blev begraven Christen Vestergaards Daatter Karen
i Sit alders 16de aar ./.
Blev begraven Niels Smeds Encke, Karen
Xstensdttr i Sit alders 50de aar ./.
Blev begraven Søren Christensøn i Sit alders
71de aar ./.
Blev begraven Niels Traaes Daatter Maren
i Sit alders 21de aar ./.
Blev begraven Michel Baches Spæde
Barn, Anna, gammel 1aar og 10 Maaneder ./.
Blev begraven Sogne Degnens Seigr Christen
Bierings Søn, Laurids, gammel 1 aar 4 Maaneder ./.
Blev begraven Christen Ørgaards Huestrue,
Karen Xstensdttr Søe i Sit alders 56de aar ./.
Blev begraven Jens Christensøns Barn i Søegaard,
Maren gammel 1 aar 4 Maaneder ./.
Blev begraven Maren Smed, almisse Lem,
i Sit alders 69de aar ./.
Blev begraven Christen Vilsbøl i Sit alders
67de aar ./.
Blev begraven Christen Madsøns Daatter, Anna
Marie i Sit alders 38te aar ./.
Blev begraven Anne Vangsgaard i Sit alders
60de aar ./.
c35b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1773-74

c36a
3528.d 25de April No:13


3529.d 2den Maij No:14

3530.d 27 Junij No:15

3531.d 8de Augustj No:16

3532.d 29de Augustj No:17

3533.d 12te Septbe No:18

3534.d 12te Septbe No:19

3535.d 19de Septbr No:20

3536.d 24de octbr No:21

3537.d 21de Novbr No:22

3538.d 19de Decbr No:23


3539.d 23 Febru: No:1

3540.d 21 Febr: No:2

3541.d 29de Junij No:3

3542.d 29de Augustj No:4
Blev begraven Poul Vilsbøls Spæde
Barn, Maren, som døde ½ time efter Fødse-
len ./.
Blev begraven Niels Xstensøns Daatter,
Anne Marie i Sit alders 3die aar ./.
Blev begraven Anders Nielsøns Barn, Anders
Madsøn 6 Maaneder gammel ./.
Blev begraven Didrich Pedersøns Søn Peder
Xstian i Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Christen Tøgersøns Søn Thøger
Christian i Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Christen Tøgersøns Daatter
Maren 7 Maaneder gammel ./.
Blev begraven Anders Nielsøn Skrædder udj
Sit alders 79de aar ./.
Blev begraven Peder Vestergaards Daatter
Karen Marie i Sit alders 6te aar ./.
Blev begraven Niels Stephansøns Enke i Sit
alders 73de aar ./.
Blev begraven Christen Bunches Daatter, Else
Marie gammel 1 aar 10 Maaneder ./.
Blev begraven Xsten Tolbøls Daatter Karen
gammel 10 Maaneder ./.
                          Ao 1774
Blev begraven Poul Vilsbøls Barn, Maren 3
dage gammel ./.
Blev begraven Peder Lauridsøn B[la]ck i Sit al-
ders 75de aar ./.
Blev begraven Laurids Andersøn Dahl i Sit
alders 52de aar ./.
Blev begraven Hendrich Vulf Klein, fordum Bye
foged i Nyekiøbing paa Morsøe udj Sit alders 72 aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1774-75

3543.d 11te Septbr No:5

3544.d 4de Decbr No:6

3545.d 11te Decbr No:7


3546.d 15 Januarij No:1

3547.d 25de Januar No:2

3548.d 19de Febru: No:33549.d 26de Febru: No:4

3550.d 14de Maij No:5

3551.d 11te Junij No:6

3552.d 21de Junij No:7

3553.d 7de Aug: No:8
3554.d 24de 7br No:9

3555.d 15de octbr No:10

3556.d 24de octbr No:11

3557.d 10 Xbr No:12

3558.d 15de Xbr No:13 
Blev begraven Jens Agerholms død-                      No 37
fødde Drengebarn ./.
Blev begraven Jens Diges Pige, Ingeborg af
Lill Sogn i Sit alders 16de aar ./.
Blev begraven Michel Baches Spæde Barn,
Laurids Dahl gammel 19 Uger ./.
                           Ao 1775
Blev begraven Poul Vilsbøls Tvilling Barn Laurids,
som døde 11ve Tiimer efter Fødselen ./.
Blev begraven Poul Vilsbøls Tvilling Barn
Christen 16 dage gammel ./.
Blev begraven Anna Pedersdttr, afgangne Thomas
Tingaards Encke, som i Sin Sidste LeveTiid
var til Huuse hos Sin Svoger, Christen Back
i Hinding i Sit alders 68de aar ./.
Blev begraven Michel Harboes Barn Christen
6 Uger gammel ./.
Blev begraven Laurids Andersøns Huestrue, Dorthe
Xstensdaatter Hare i Sit alders 64de aar ./.
Blev begraven Jens Olufsøn Schindrups Daatter Maren
i Sit alders 17de aar ./.
Blev begraven Anders Hares Daatter, Inger Marie An-
dersdttr i Sit alders 23de aar ./.
Blev begraven Søren Agerholm i Sit alders 63de aar ./.
Blev begraven Volborg Mariagers Uægte Barn
Christen gammel 6 Maaneder og nogle dage./.
Blev begraven Didrich MuurMesters Spæde Barn Peder
som døde strax efter Fødselen og Hiemme Daaben ./.
Blev begraven Encken i Øster Schaarup Anna Thoersdttr
udj Sit alders 87de aar ./.   
Blev begraven Jens Diges Daatter, Mette, i Sit al-
ders 3die aar ./.
Blev begraven Anders Ørgaards Huestrue, Margrethe
Lauridsdaatter i Sit 49de aar ./.
c36b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1776

c37a

3559.d 14de Januarij No:1

3560.d 28de Januarij No:2

3561.d 25de Martij No:3

3562.d 12te Maij No:43563.d 27de Maij No:5

3564.d 30te Junij No:6

3565.d 13de Julij No:7

3566.d 11te Septbr No:8

3567.d 19de Septbr No:9

3568.d 27de octbr No:10
                     No:11


3569.d 17de Novbr No:12

3570.d 20de Novbr No:13

3571.d 22de Novbr No:14 
                                         1776
Blev begraven Maren Stephansdttr Hares
Uægte Barn Dorthe 3 dage gammel  ./.
Blev begraven Søren Xstensøns Encke, Karen
Poulsdttr Ørgaard i Sit alders 71 aar ./.
Blev begraven Christen Lunds Huestrue, Inger
Poulsdttr Bunch i Sit alders 71 aar ./.
Blev Een Fattig gammel Pige, Inger Vesløs
som udj Nogle aar for Guds Skyld Har Haft
Sin ophold i Nors Præstegaard, begraven
i Sit alders 80de aar.
Blev begraven Christen Nielsøns Barn Niles
Christian 9 Maaneder gammel  ./.
Blev begraven Else Andersdttr Skræder i Sit
alders 42de aar.
Blev begraven Christen Pedersøn Tolbøl udj
Sit alders 45de aar ./.
Blev begraven Anders Jellesøn udj Sit alders
54de aar ./.
Blev begraven Anders Christensøn Lynge i
Sit alders 69de aar ./.
Blev begraven Laurids Nielsøns Tvil-
Linge Børn Johanne og Maren, Hvoraf
Dend Eene Levede 12 Dend Anden 13ten
Timer efter Fødselen ./.
Blev begraven Eet fremmed Spæd Barn,
Anna Hansdttr 6 Timer gammel.
Blev begraven næstforestaaende, Anna Hansdttrs
Søster, Zidsel 4 dage gammel.
Blev begraven Sogne Degnens Moeder
Maren Jacobsdttr  i Sit alders  76de aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1777-78

3572.d 5te Januarij No:1

3573.d 26de Januarij No:2

3574.d 9de Februarij No:3

3575.d 2den Martij No:4

3576.d 1ste Aprilis No:5

3577.d 13de Maij No:6

3578.d 19de Maij No:7

3579.d 8de Junij No:8

3580.d 20de Junij No:9

3581.d 18de Aug: No:10


3582.d23de Januarij No:1

3583.d 25de Januarij No:2


3584.d 3die Martij No:3


3585.d 8de Junij No:4
                                       Ao 1777                            No 38
Blev begraven Christen Jepsøns Huestrue
Karen Nielsdttr  i Sit alders  35te aar.
Blev begraven Encken, Bodil Agerholm,
i Sit alders  76de aar ./.
Blev begraven Jacob Traae  udj Sit alders 
50de aar.
Blev begraven Pigen, Maren Nielsdttr
Agerholm  i Sit alders  31te aar.
Blev begraven Poul Norntofts Encke,
Anna Jensdttr Dige  i Sit alders  69de aar.
Blev begraven Christen Bieregaards Encke, Kirsten
Nielsdttr  i Sit alders  74de aar ./.
Blev begraven Christen GlarMesters Spæde
Barn, Else, 2 dage gammel ./.
Blev begraven Christen Møllers Huestrue, Karen
Andersdaatter  i Sit alders  63de aar ./.
Blev begraven Anders Harboes Encke, Johanne Nielsdttr
Harboe  i Sit alders  78de aar ./.
Blev begraven Niels Bieregaards dødfødde Drenge Barn

                                 Ao 1778
Blev begraven Hans Østergaards Huestrue
Maren Gregersdttr udi Sit alders 75te aar ./.
Blev begraven  i Sit alders  de aar ./.
Blev begraven Jelle Andersøn  udi Sit alders
90de aar ./.
Blev begraven Christen Pedersøn Smeds
Huestrue, Johanne Simonsdttr, udi Sit
alders 63de aar ./.
Blev begraven Anders Simonsøns Encke
Johanne Poulsdttr Bunch udj Sit alders 56de aar ./.
c37b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1778-79
c38a

3586.d 18de Junij No:5

3587.d 16de Julij No:6

3588.d 27de Septbr No:73589.d 7de Febru: No:1

3590.d 2den Aprilis No:2

3591.d 5te Aprilis No:3

3592.d 24de Maij No:4

3593.d 6te Junij No:5

3594.d 6te Junij No:6

3595.d 10de Junij No:7

3596.d 19de Junij No:8

3597.d 20de Junij No:9

3598.d 20de Junij No:10

3599.d 4de Julij No:11

Blev begraven Anders Xstensøn af Hinding
udj Sit alders 58de aar.
Blev begraven Christen Gades Encke,
Mette Xstensdttr Søe udj Sit alders 64 aar.
Blev begraven Michel Backes Søn, Laurids
Dah[l] i Sit alders 3die aar ./.

                              Ao 1779
Blev begraven Christen Lunds Spæde Barn,
Niels 9 Uger gammel.
Blev begraven Anders Nielsøns dødfødde drenge
Barn.
Blev begraven Niels Bieregaards dødfødde
Pige barn.
Blev begraven Michel Harboes Barn, Anna 9 Maa-
neder gammel.
Blev begraven Jens Diges Daatter, Anna udj
Sit alders 4de aar ./.
Blev begraven Christen Vestergaards Broeders
Daatter Anna Marie i Sit alders [..] aar
Blev begraven Anders Frøikiærs Daatter, Maren i Sit
alders 4de aar ./.
Blev begraven Christen Tverborgs Daatter Karen udj
Sit alders 17de aar.
Blev begraven Anders Nielsøns Spæde Barn, Ingeborg
gammel 13 Uger.
Blev begraven Jens Diges Spæde Barn, Mette, gam-
mel ½ aar.
Blev begraven Else Nielsdttr Boesens Uægte Barn
Niels Christian 8te Maaneder gammel.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1779-80

3600.d 11te Julij No:12

3601.d 22de Septbr No:13

3602.d 24de octbr No:14

3603.d 30te Novbr No:15

3604.d 5te Decbr No:16

3605.d 8de Decbr No:173606.d 23de Janu: No:1
3607.d 28de Febru: No:2

3608.d 3die Martij No:3

3609.d 8de Martij No:4

3610.d 15de Martij No:5

3611.d 7de Aprilis No:6

3612.d 9de April: No:7

3613.d 23de April: No:8
3614.dito dag    No:9

3615.d 30te April: No:10

Blev begraven Laurids Nielsøns                                  No 39
Barn, Niels Xstian 1½ aar gammel.
Blev begraven Søren Agerholms Søn, Peder i
Sit alders 16de aar
Blev begraven Stephans Nielsøns Barn, Michel,
9 Uger gammel.
Blev begraven Hr. Niels Curtzes Spæde Barn
Niels Peter 13 Uger gammel.
Blev begraven Jens Søegaards Daatter,
Anna Sophie i Sit alders 2det aar.
Blev begraven Niels Lunds Encke, Anna
Christensdttr, Gammel 82 aar og 4re dage.

                            Ao 1780
Blev begraven Maren Vang i Sit alders 70de aar ./.
Blev begraven Christen Vestergaards Søn,
Laurids i Sit alders 22de aar.
Blev begraven Pigen Karen Andersdttr
Lynge i Sit alders 34te aar.
Blev begraven Anders Lynges Encke Karen
Xstensdttr Vangsgaard i Sit alders 63de aar.
Blev begraven Christen Madsøn Møller i Sit alders
55de aar.
Blev begraven Anders Jellesøns Encke, Anna Simonsdttr
i Sit alders 68de aar.
Blev begraven Anna Xstensdttrs Uægte Barn, Maren
6 dage gammel.
Blev begraven Christen Levisøn i Sit alders 61de aar.
Blev begraven Hands Encke Dorthe Lauridsdttr, som
døde 4 dage efter Ham, i Sit alders 81de aar.
Blev begraven Christen Mouridsøn paa Leerhøy
i Sit alders 62de aar.
c38b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz (dør aug. 1780)
Døde i Nors 1780-
c39a

3616.d  2den Maij No:11

3617.d 3die Maij No:12


3618.d 19de Maij No:13

3619.d 1ste Junij No:14

3620.d 30te Julij No:15


3621.d 21de Aug: No:16


3622.d 18de Nov: No:173623.d 16 Dec: No:18

Blev begraven Christen Lauridsøn Ve-
stergaard i Sit alders 54de aar.
Blev begraven Peder Xstensøns Huestrue
paa Leerhøj Karen Bertelsdttr i Sit alders
61de aar.
Blev begraven Laurids Pedersøn Black
Ung Karl i Sit alders 38te aar.
Blev begraven Anders Aalborgs Encke, Maren
Jensdttr i Sit alders 52de aar.
Blev begraven Jens Olufsøn SogneFoged i Sit
alders 70de aar.

Blev begraven S: P: Hr. Bent
Curtz Forhen Provst over
Hillerslef Herred og Sogne
Præst for Menighederne Nors
og Tved i hans Embeds 46 aar
og Alders 78de aar.

Blev begraven Pigen
Maren Sørrensdatter Schaarup
i en Alder af 62 aar.

Blev begraven Jelle Ander-
sens Encke, Anna  Christensdttr
Pind gl: 96 aar. 4 uger.


Døde i Nors 1780-

3624.No: 19                                                                         39c
d 31te Dec: Blev begraven Christen [….]s Barn Maren
                gl: 14ten dage

                                             Ao 1781

3625.d 24de Martii No 1.    blev begraven Jens
                                  Jensøn Kaastrup gl: 6[..]
c39bc40a


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Publice absolverede i Nors 1759-3626. No:1.
De Som publice ere absolverede udj            No 40
Min Tiid i MeenigHeden ./.

 Ao 1759 d 5te Xbris Blev Else Lauridttr Christen
Bunches Huestrue i Vording udj Nors Kircke publice ab-
solveret for Eet udj Sinds Vildelse og Stor forvirelse
Gruesom begangen Mord paa Hendes Første-fødde og
Eeneste Barn, Eet Drenge barn 18ten Uger gammel,
i det da Barnet laae ved Hendes Bryste, og diede,
overskaer Hun med Een Kniv Dets Strubbe; Hun
tilstoed strax gierningen /: som var sked før Min an-
Kombst til Kaldet :/ Faldt derpaa udj Saa Stor For-
tvivlelse, at Huin paa ingen Maade Kunde Vindes,
eller overtales at troe, Her var endnu Naade i Him-
melen at vente, men ved alle Leyligheder udj arrest
i Hendes Eegen Mands Huus i Vording Søgte udveye
at legge Synd til Synd, og at bringe Sig Selv af
dage. Saadan Fortvivlelse vedvarede over aar og
dag, da denne Vildfarende og fortvivlede Syn-
derinde omsider Ved Guds Naade dog blev bragt
paa dend Rette Vej, og til alle Retsindiges store
Glæde blev Een ret Troende og bodfærdig Synder-
Inde. Hun blev af Hds. Kongl: Majest. be-
naadet med Livet Saaledes: at Hun udj Sin
Mands eller Eet andet Huus i Sognet skulde
Sin LeveTiid være i Forvaring paa Hendes Eegne
og Mandens Venners og nærpaarørendes bekostning:
Guds Forsiun har foyet det meget forunderlig for
Hende, at Hun Kom til sin Svoger, Christen Bach
i Hinding, Er nu Eet Stoer GudFrygtigHeds
Eksempel i Vor Meenighed, og skinner Som Eet
Lius iblant dend forvendte Verdens Slægt ./.
c40bSognepræst: Bent Nielsen Curtz
Publice absolveret i Nors 1761
Døbt et uægte barn 1762
Idømt ægteskabsbøder  1768 og 1769    

c41a
3627.No:2

3628.No:3
Anno 1761 d 25de Novbr blev Jens Jensøn Kaastrup
som paa Een tiid af 8te aar Har været forundt Saa-
vel i Min ForMands Som Min Tiid Eet Kammer
i Nors PræsteGaard publice absolveret for began-
gen LeyerMaal Med Min TienestePige Ellin
Nielsdttr af Kløv ./.
Samme dag udstoed Ellin Nielsdttr ligeleedes
Kirckens Disciplin for Hendes Forseelse imod
det 6te bud Som da udlagde til Barne fader
foranførte Jens Jensøn Kaastrup ./.   
3629.Dnca Sexagesima d 14de Februarij 1762 blev døbt
Ellin Nielsdttr Uægte Barn, Kaldet Niels Christian,
                           Faddere
               Else Skrædder af Nors bar barnet.
               SogneDegnens Pige Maren Lauridsdttr
               Xsten Gade, og Søn Anders,        
               Hans Østergaard ./.
3630.Niels Lauridsøn Rasc er udj aar 1769 forfalden til at betale ÆgteSkabs
Bøde, Hd blev ÆgteVied i Nors Kircke d 22de Martij 1769, og Hds Huestrue
fødde Sit Første Barn d 4de Septbr ./.
3631.Stephan Nielsøn i Nors er udj augt 1768 forfalden til at betale ÆgteSkabs Bø-
de, Hd blev ÆgteViet i Nors Kircke d 7 April: 1768, og Hds Huestrue giorde
Barsel sidst udj Septbr a.c.
c41bc42a


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1770-71


3632.No 17


Moederen in-
trod: i rette Tiid


3633. No 18


Moederen in
trod: Dnca 2da
Adventy.

Fra Fol. 29b                          d 17de Septbr                             No 42
Anders Jensøns Barn til Daaben Kaldet Christen.
                          Faddere
Niels Poulsøns Daatter af Schindrup bar Barnet.
Anders Jepsøns Daatter Anna af Nors.
Xsten Harboe. Xsten Lund. Hans Østergaard ./.
                       d 22de octbr  
Erich Ørgaards Barn til Daaben Kaldet Ingeborg.
                          Faddere
Niels Gades Huestrue af Tinstrup bar Barnet.
Peder Vestergaards Hustrue af Nors
Laurids Ørgaard af Aas. Xsten Vestergaard af Taarstæd.
Xsten Ørgaards Søn Poul ./.
c42b
                  NB.  Dette [Regnes Hartad] som Noget Merkværdigt, at efter 13 aars Kiær-
                           lig Ægteskab er dette Barn det første, dette par folk Har au-
                           let sammen ./.
3634.No 19

Moderen introd:
i rette Tiid.3635.No 1

Moederen
introd: Dnca
Jubilate ./.

3636.No 2

Moederen
introduceret
i rette Tiid ./.
                     d 9de Decbris
Stephan Nielsøns Barn til daaben kaldet Niels Harboe
                        Faddere
Anders Skrædders daatter Johanne Kirstine bar Barnet.
Hendes Søster Anna Marie.
Anders Jepsøn. Mickel Harboe. Thomas Sixhøj ./.
               Anno 1771      d 17de Martij
Niels Bieregaards Barn til Daaben Kaldet Johanne.
                           Faddere
Anders Xstensøns Daatter bar Barnet.
Anders Skræders dttr Johanne Kirstine.
Niels Terchelsøn i Schindrup. Salomon Baune ibid.
Jens Bunkes Søn Poul.
                  d 7de Aprilis.
Niels Hindings Barn til Daaben Kaldet Christen
                       Faddere
Simon Smeds Huestrue bar Barnet. Niels Jepsøns Huestrue.
Søren Xstensøn. Jacob Traae. Jens Kaastrup ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1771-

c43a
3637.No 3

Moederen
introduceret
Feria 2den Pentec:

3638.No 4Moederen introd
Dnca 1ma a Trin:

3639.No 5


Moederen introd:
Dnca 10 a Trinit:


3640.No 6


Barn Faderen
      N.N.

3641.No 7


Moederen introduc:
Dnca 22de a TRinit ./.
                     d 6te Aprilis
Christen Knachergaards Barn til Daaben Kaldet Cathrine Marie
                       Faddere.
Niels Jepsøns Huestrue bar Barnet.
Niels Lauridsøns Huestrue.
Anders Høj. Xsten Tverborg. Anders Huul, alle af Nors.
                 d 17de Aprilis.
Michel Baches Barn til Daaben Kaldet Anna.
                       Faddere.
Christen Knudsøns Huestrue i Vordinggard bar Barnet.
Anders Døvholds Huestrue.
Xsten Lund i Vording. Niels Bieregaard i Hinding.
Jens Bieregaard af VesterVandet.
                   d 8de Junij
Jens Diges Barn til Daaben Kaldet Maren
                       Faddere.
Niels Pedersøns Huestrue i lille Tøfting bar Barnet.
Niels Diges Huestrue i Kiærgaard.
Mads Pedersøn af Faartoft. Erick Poulsøn af Schindrup
Jens Tousgaard til Niels Pedersøns i Nors ./.    
                          d 11te August:
Maren Nielsdttrs, uden Ægteskab aulet Barn, til Daaben Kirsten
                                Faddere.
Jens Mulles huestrue i Hinding bar Barnet.
Niels Østergaards Daatter Maren.
Mickel Back. Hans Sørrensøn. Christen Døuhold ./.
                           d 23de Septbr
Anton Jørgensøns Barn til Daaben Kaldet Jørgen Christian.
                                 Faddere
Præstens Daatter Hedevig Bagger Curtz bar Barnet.
Anna Kirstine, Anders Skrædders Daatter af Hinding.
Præstens Karl Xsten Hinding, dreng, Jens Lauridsøn.
Thomas Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1771-


3642.No 8


Moederen in-
trod: Dnca 22de
a Trinit ./.


3643.No 9


Barn Faderen
      N.N.

3644.No 10


Moederen in-
trod: Dnca 25
a Trinit:

3645.No 11


Moederen in-
trod: i rette
      Tid.

3646.No 12


Moederen introd:
Dnca 3tia post
Epiphan:
                       d 31 Augustj                                            No 43
Anders Jensøns Barn til Daaben Kaldet Johanne
                       Faddere
Kirsten Jensdttr af Nors bar Barnet
Jens Østergaards Daatter af Thyestad, Anna.
Xsten Harboe. Hans Østergaard Begge af Nors.
Niels Poulsøns Søn Laurids af Schindrup.    
                  d 30 Septbr
Inger Nielsdttrs uden Ægteskab aulet Barn til Daaben, Kirsten
                     Faddere
Thomas Sixhøis TienestePige, Maren bar Barnet.
Johan Friederich SaddelMagers Daatter Marie i Thyestad.
Anders Xstensøn. Hans TienesteKarl Peder Thomæsøn.
Peder Søe. alle af Hinding.
                    d 7de octbr
Jens Søegaards Barn til Daaben Kaldet Maren
                       Faddere.
Niels Diges Huestrue af Kiergaard bar Barnet.
Jeppe Thomæsøns Encke paa Søegaard.
Xsten Brandj ved Klitmøller.
Xsten Pedersøn i ØsterVandet. Niels Thomsøn i Nors.
                   d 27de octbr
Michel Harboes Barn til Daaben Kaldet Anders
                       Faddere.
Xsten Blackes Huestrue af Schinrup bar Barnet.
Thomas Sixhøjs Huestrue af Nors
Peder Vestergaard. Erick Ørgaard. Jens Harboes Søn Poul ./.
                  d 15de Decbr
Blev SogneDegnen Seigr Bierings Hiemmedøbte Barn, Laurids
Hds Daab confirmeret.
                        Faddere.
Seigr Gudiksøns Huestrue af SkielsGaard bar Barnet.
Seigr Friderich Nielsøns Huestrue af Li[..]gaard.
Xsten og Peder Vestergaard. Jens Tousgaard.
c43b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1772-

c44a

3647.No 1


Moederen introd:
Dnca Qvinqvages:

3648.No 2

Moederen in-
troduc: Dnca Oculi.3649.No 3

Moederen
introd: Dnca
   Palmarum.

3650.No 4

Moederen
introd: Die
Parasceves.

3651.No 5


Moederen introduc:
Dnca 11 a Trinit:

                  1772    d 5te Januarij
Blev Jens Pedersøns Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes Daab
confirmeret.             Faddere.
Xsten Blackes Huestrue af Schindrup bar Barnet.
Anders Toftes Huestrue af ØsterVandet.
Niels Frost. Xsten Schaarup. Laurids Black ./.
                                d 2den Februarij
Blev Christen Bunches Hiemmedøbte Barn, Else Marie, Hen-
des Daab confirmeret.     Faddere.
Anders Hares Daatter, Maren bar Barnet.
Hendes Søster, Inger Marie.
Erick Ørgaard. Xsten Poulsøn i Tinstrup.
Xsten Lunds Søn, Xsten.
                             d 15de Martij
Blev Christen Knudsøns Hiemmedøbte Barn, Jens, Hands Daab
confirmeret.                Faddere.
Knud Xstensøns Daatter Anna bar Barnet.
Hendes Søster Else. Begge Tienende i Faartoft.
Anders Klit. Mickel Back. Jens Bieregaard af V.Vandet.
                                       dito dag
Blev Peder Vestergaards Hiemmedøbte Barn, Kirsten, Hendes
Daab confirmeret.           Faddere.
Xsten Ørgaards Daatter Maren bar Barnet.
Anders Hares Daatter, Maren.
Xsten Vestergaard. Laurids Søe. Niels Faartoft ./.
                              d 2den Augustj
Blev Laurids Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Inger Marie, Hendes
Daab confirmeret.           Faddere.
Morten Søes Huestrue ved Klitmøller bar Barnet.
Niels Bieregaards Huestrue i Hinding.
Peder Søe ved Klitmøller. Peder Klouborg ibid.
Thomas Nielsøn i Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1772-73

3652.No 6


3653.No 7Moederen
introduceret
Dnca 11 a
Trinit:
3654.No 8


Moederen døe-
de i Barsel-
Seng ./.

3655.No 9


Moederen
introd i rette
Tiid ./.


3656.No 1


Moederen
introduc:
Dnca Sexa-
gesima ./.
                        d 29de Julij                                       No 44
Laurids Nielsøns Tvilling Barn, Niels Christian døbt, døde
strax efter HiemmeDåben ./.
                   d 2den Augustj
Blev Søren Agerholms Hiemmedøbte Barn, Anna, Hendes
Daab confirmeret.
                        Faddere.
Laurids Traaes Huestrue i Hinding bar Barnet.
Anders Fischers Huestrue i Vixøe.
Anders Xstensøn i Hinding. Xsten Back ibid,
Xsten Klous Søn Jens i Hinding ./.
                 d 13de Septbr
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn, Knud,
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere.
Niels Thomæsøns Huestrue af Schinrup bar Barnet.
Laurids Dahls Huestrue af Hinding.
Niels Bieregaard. Hans Østergaard. Peder Jensøn Bunch.
                     d 27 Decbr
Blev Anders Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Anders Madsøn,
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere.
Jørgen Andersøns Huestrue i Borup bar Barnet.
Niels Hindings Huestrue.
Morten Søe. Peder Vestergaard. Xsten Lynge ./.
                1773      d 10de Januarij
Blev Thomas Sixhøis Hiemmedøbte Barn, Niels, Hands
Daab confirmeret.
                        Faddere.
Peder Sixhøis Daatter, Anna, af Siøring Sogn bar Barnet.
Anders Simonsøns Daatter, Maren, af Nors.
Xsten Poulsøn af Tinstrup. Niels Jepsøn af Nors.
Jens Harboes Søn, Poul af Hinding.
c44b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1773-
c45a

3657.No 2


Moederen
introduceret
Dnca invoc: ./.

3658.No 3


Moederen
introd:i rette Tiid ./.3659.No 4

Moederen in-
trod:i rette Tiid ./.3660.No 5


Moederen introd
Feria 2da Pachat:

                   d 17de Januarij
Blev Christen Tøgersøns Hiemmedøbte Barn, Maren,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Præstens Daatter Hedevig Bagger bar Barnet.
Xsten Madsøns Daatter Anna Marie.
Niels Jepsøn. Anders Hylgaard. Laurids Søe ./.
                   d 24de Januarij
Blev Christen Hylgaards Hiemmedøbte Barn, Johanne,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Præstens Ældste Daatter bar Barnet.
Jens Hyldgaards Daatter Maren.
Peder Lund af Skoustæd
Poul Nielsøn af Kaastrup. Xsten Gade i Nors ./.
              d 21de Februar:
Blev Christen Tolbøls Hiemmedøbte Barn, Karen,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Xsten Bunches Huestrue i Vording bar Barnet.
Xsten Knudsøns Huestrue i VordingGaard.
Xsten Lund. Anders Hare. Anders Frøikiær.
                  d 14de Martij
Blev Hans Sørensøns Hiemmedøbte Barn, Zidsel,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Peder Søes Huestrue i Hinding bar Barnet.
Niels Bieregaards Huestrue.
Frands Sørensøn. Mads Nielsøn.
Niels Smeds Søn Søren Xstian alle af Tved ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1773-

3661.No 6


Moederen in-
troduceret Dnca
Rogate ./.


3662.No 7


3663.No 8

Moederen
i rette Tiid
introduc: ./.3664.No 9
3665.No 10
Moederen in-
troduceret i
rette  Tiid ./.

                          d 9de Aprilis                                   No 45
Blev Anders Hylgaards Hiemmedøbte Barn,
Christen Gade, Hands Daab confirmeret.
                            Faddere.
Præstens Daatter Hedevig Bagger bar Barnet.
Anders Simonsøns Daatter Karen.
Xsten Tøgersøn. Xsten Hølgaard. Niels Jepsøn ./.

Poul Vilsbøls Huestrue introd: Dnca Exaudi efter Hendes
Barn, som døde ½ Time efter Fødselen ./.

                             d 31 Maij
Blev Jens Diges Hiemmedøbte Barn, Mette, Hendes Daab
confirmeret.
                             Faddere.
Mads Pedersøns Huestrue i Faartoft bar Barnet.
Niels Thomæsøns Huestrue i Norntoft.
Niels Dige i Kiærgaard. Niels Frost. Jens Tousgaard.

                        d 20 Junij
Blev Anders Ørgaards Tvillinge Børn, Jens og Poul
Deres Daab confirmeret.
                        Faddere.
Niels Jepsøns Daatter Anna Kirstine bar Jens
Niels Jepsøns Huestrue.
Jens Ørgaard af Schinrup. Laurids Søe af Nors.
Xsten Traae i Hinding.
Peder Søes Daatter Maren bar Poul.
Peder Søes Huestrue.
Anders Xstensøn. Xsten Klous Søn, Jens.
Jens [Bunckes] Søn, Poul ./.
c45b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1773-
c46a

3666.No 11


Moederen
introd Dnca 10
a Trinit ./.


3667.No 12
Moederen
introduceret
Dnca 18 a Trinit ./.
3668.No 13
Moderen in
trod: Dnca
[………] Trinit3669.No 14Moederen introd
Dnca 20 a Trinit

                    d 18de Julij
Blev Peder Vestergaards Hiemmedøbte Barn, Laurids,
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere.
Præstens Daatter Hedevig Bagger Curtz bar Barnet.
Johanne Kirstine af Hinding.
Niels Faartoft i Lille Tøfting
Xsten Bunck i Vording. Jens Kaastrup i Nors.
                    d 15 Augustj
Blev Niels Frostes Hiemmedøbte Barn, Jacob Christian,
Hands Daab confirmeret.
                        Faddere.
Mickel Schaarups Daatter, Johanne, bar Barnet.
Jeppe Thomæsøns Daatter i Søegaard Anna.
Xsten Kirck i Taarstæd. Jens Søegaard.
Peder Back i SchaarupGaard.
              d 5te Septbris
Blev Laurids Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Inger Marie,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Xsten Backes Huestrue i Hinding bar Barnet.
Morten Søes Huestrue ved Klitmøller
Peder Krog. Peder Søe. Thomes Hinding.
                   d 26 Septbr
Blev Jens Søegaards Hiemmedøbte Barn, Maren,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Jens Jensøn Diges Huestrue bar Barnet.
Anders Hyldgaards Huestrue
Xsten Lassen Skielsgaard af Thyestad.
Oluf Ferregaard. Laurids Black i Søegaard


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1773-

3670.No 15


Moederen in-
trod: Dnca 23 a
Trinitat:


3671.No 16


Moederen
introdec
Dnca 1ma Ad-
venty ./.


3672.No 17


Moederen introd:
d 13de febr: 1774

3673.No 18
Moederen
introd: Dnca
Septuag: 1774

3674.No 19  dito Dag

Moederen in-
troduceret Dnca
Sexages: 1774./.
                    d [..] octbr                                    46
Blev Simon Smeds Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
daab confirmeret
                     Faddere
Thomas Sixhøys Huestrue bar Barnet.
Anders Jensøns Huestrue
Xsten Smed […………………………..]
Xsten Gades Karl Xsten alle af Nors
                   d 24 octbr
Blev Niels Hindings Hiemmedøbte Barn, Peder Christian
Hands Daab confirmeret.
                   Faddere
Anders Lynges Daatter Anne bar Barnet
Anders [Simon]søns datter Maren
Anders Nielsøn Xsten Hyldgaard
Jens Kanstrup, alle af Nors./.
                 d 19de Decbr
Stephan Nielsøns Barn til Daaben Kaldet Birgite Marie.
                     Faddere.
Erick Fogeds Huestrue bar Barnet.
Thimas Sixhøjs Huestrue
Jens Harboe i Hinding Xsten Black i Schindrup
Niels Lauridsøns Søn Niels
              d 26de Decbr
Blev Christen Bunches Hiemmedøbte Barn, Poul
Hands Daab confirmeret.
                   Faddere.
Xsten Poulsøns Huestrue af Tinstrup bar Barnet.
Blev Christen Jepsøns Hiemmedøbte Barn, Kirsten
Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere.
Peder Jepsøns Huestrue af Kallerup bar Barnet.
Xsten Kirches Huestrue af Taarsted.
Jens Jepsøn af Taarsted. Niels Frost i Sachaarup.
Mourids Xstensøn paa Leerhøj ./.
c46b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1774-

c47a
3675.No 1Moederen introd:
Feria 2da Pasch.


3676.No 2. Dnca 1 p.
       Pasc:

3677.No 3Moederen introduc:
Dnca 3tia a Trinit.

3678.No 4Moederen introduc:
Dnca 8de a Trinit ./.

3679.No 5
BarnFaderen Jens
Andersøn Schive
SkoeMager Svend
              Ao 1774   d 30 Januarij
Blev Niels Bieregaards Hiemmedøbte Barn,
Kirsten Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere.
Peder Søes Huestrue af Hinding bar Barnet.
Hans Sørensøns Huestrue ibid:
Xsten Black af Klitmøller. Peder
Bieregaard af Brun. Xsten DøvHuel.
Blev Poul Vilsbøls Huestrue introd: efter
Sit Barn, som Levede 3 dage ./.
              d 15de Maij
Blev Christen GlarmeMesters Hiemmedøbte Barn,
Anders Hands Daab confirmeret.
                   Faddere.
Jens Harboes Daatter i Hinding, Maren, bar Barnet.
Xsten Harboes Daatter af Nors, Maren.
Poul Vilsbøl. Mickel Harboe.
Jens Tousgaard Hov Peder Vestergaard.
               d 19de Junij
Blev Laurids Jegindøes Hiemmedøbte Barn, Jens,
Hds Daab confirmeret.
                   Faddere.
Jens Diges Huestrue i Søegaard bar Barnet.
Laurids Neergaards Huestrue i Neergaard.
Hans Østergaard. Xsten Harboe. Xsten Lund.    
                    d 3die Julij
Anna Marie Salomonsdttr udenfor ÆgteSkabs aulet
Barn, Inger Marie til Daaben.          d 4de Julij
Leyermaalet blev     Faddere.      refereret Thisted AmbtStue       
Anna Pedersdttr [……]  Frands KaaberSmed i Thyestad bar Barnet.
Kirsten Pedersdttr til Huustr ibd: […..  …..]tsen SkoeMager. Jens
Pedersøn SkoeMager Svend. Søren Olufsøn Reebslager Svend./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1774-

3680.No 6
Moederen
introd Dnca
14 a Trinit.


3681.No 7

Moederen
introduc:
Dnca 14 a Trinit.


3682.No 8

Moederen
introduceret
Dnca 17 a Trinit:


3683.No 9

Moederen
introduceret
Dnca 18 a Trinit ./.3684.No 10


Moederen in-
trod: Dnca 22 a
Trinit:
                                    d 31 Julij                                    47
Blev Poul Bunches Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret.     Faddere.
Niels Bieregaards Huestrue af Hinding bar Barnet.
Xsten Bunckes Huestrue af Vording.
Peder Søe. Jens Klou. Niels Dige af Kiærgaard ./.
                                d 7de Augustj
Blev Mickel Baches Hiemmedøbte Barn, Laurids Dahl, Hands
Daab confirmeret.     Faddere.
Jens Frandsøns Daatter af Tinstrup Anna bar Barnet.
Hendes Søster Maren.
Salomon Xstensøn af Schinrup. Xsten Døvhold.
Xsten Knudsøn af VordingGaard ./.
                               d 21de Augusti
Blev Christen Knudsøns Hiemmedøbte Barn, Christen, Hands
Daab confirmeret.       Faddere.
Anders Døvhuels Huestrue bar Barnet.
Xsten Tolbøls Huestrue.
Anders Klit. Xsten Lunds Søn, Xsten
Jens Bieregaard i Vester Vandet.
                         d 4de Septbr
Blev Christen Hylgaards Hiemmedøbte Barn, Lars Christian,
Hands Daab confirmeret.
                          Faddere.
Anders Hylgaards Huestrue af Næstrup bar Barnet.
Agge Hyldgaards Huestrue af Hoxer
Peder Lund af Skoustæd.
Xsten Tøgersøn af Nors. Jens Gade ibid ./.
                                 d 25de Septbr
Blev Niels Rasces Hiemmedøbte Barn, Anna Cathrine, Hendes
Daab confirmeret.       Faddere.
Jens Olufsøns Daatter, [Maren] bar Barnet.
Niels [Smeds] Daatter, Dorthe Marie.
Anders Lynge. Anders Frøikiær.
Peder Jellesøn. alle af Vording.
c47b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1774-

c48a
3685.No 11


Moederen in-
trod: Dnca 23 a Trinit.
                       d 2den octbr
Blev Jens Pedersøn Blaches Hiemmedøbte Barn,
Anna Marie, Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Jeppe Thomæsøns Daatter i Søegaard Anna bar Barnet.
Maren Mickelsdttr af Vording.
Xsten Black af Schindrup. Niels Frost.
Laurids Black i Søegaard ./.
3686.No 12       Dnca 20de a Trinit: blev Jens Agerholms Huestrue introd:
                 efter Sit dødfødde Drengebarn ./.
3687.No 13Moederen introd:
Dnca 1ma Adventy.3688.No 14Moederen introduc:
Dnca 4ta Adventy.
               d 16de octbr
Blev Christen Tøgersøns Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret.
                  Faddere.
Sogne Degnens Seigr Bierings Huestrue bar Barnet.
Peder Vestergaards Huestrue.
Poul Nielsøn af Kaastrup. Xsten Gade af Nors.
Peder Lund af Skoustæd ./.
              d 13de Novbr
Blev Peder Søes Hiemmedøbte Barn, Niels, Hands Daab confirmeret.
                   Faddere.
Niels Bieregaards Huestrue bar Barnet.
Laurids Neergaards Huestrue i Neergaard.
Villum Nansgaard i Hillerslev.
Anders Xstensøn i Hinding. Xsten Klous Søn, Jens ibid ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1775-

3689.No 1

Moederen
introduceret.
Dnca Sexages:3690.No 2Moederen
introduceret
Dnca Esto mihi.

3691.No 3
Moederen
introduc:
Dnca Latare ./.


3692.No 4
Til Barnfader
blev udlagt
Laurids Balle
tienende Lars Ner-
gaard i Kaastrup.
LejerMaalet blev
referert AmbtStuen
d 20de Martij.
                             Ao 1775    d 15de Januarij                     48
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Barn, Christen, Hands Daab
confirmeret.
                                    Faddere.
Peder Vestergaards Huestrue af Nors bar Barnet.
Anders Hyldgaards Huestrue.
Xsten Vestergaard, Jens Tousgaard, begge af Nors.
Søren Vilsbøl af Klitmøller ./.
                         d 22de Januarij
Blev Michel Harboes Hiemmedøbte Barn, Christen, Hds Daab
confirmeret.
                             Faddere.
Thomas Sixhøjs Huestrue bar Barnet.
Peder Vestergaards Huestrue.
Xsten Vestergaard. Erick Ørgaard.
Jens Harboes Søn Poul alle af Nors Sogn.
                            d 10de Febru.
Blev Anders Døuholds Hiemmedøbte Barn, Christian, Hands Daab
confirmeret.             Faddere.
Xsten Knudsøns Huestrue bar Barnet.
Niels Bieregaards Huestrue.
Jens Bunch. Mickel Back. Xsten Døuhold. alle af Hinding.  
                            d 19de Martij
Blev Volborg Mariagers Uægte Hiemmedøbte Barn, Christen,
Hds Daab confirmeret.
                           Faddere.
Ingeborg Mariager bar Barnet.
Laurids Traaes Daatter Bodil.
Xsten Jellesøn. Niels Hinding. Mads Dallgaard./.
c48bSognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1775-

c49a
3693.No 5

Moederen in-
troduc:Dnca 3 a Trinit3694.No 6

Moederen introd:
Dnca 4 a Trinit.3695.No 7

Moederen introduceret
Dnca 13de a Trinit:./.


3696.No 8Moederen introduceret
Dnca 18de a Trinit:./.

3697.No 9

Moederen introduceret
Dnca 19 a Trinit:
                                      d 5te Junij
Blev Simon Smeds Hiemmedøbte Barn, Frands, Hds Daab confirmeret.                     Faddere.
Frands Xstensøns Daatter, Anna af Thyestad bar Barnet.
Degnens Daatter Anna Kirstine Hvistendal.
Xsten Tousgaard. Jens HatteMager. Begge af Thyestad.
Xsten Gades Søn, Jens af Nors.
                                     dito Dag
Blev Stephan Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Niels Christian, Hands Daab confirmeret         Faddere.
Niels BiereGaards Huestrue af Hinding bar Barnet.
Niels Stephansøns Daatter af Vording.
Xsten Tolbøl. Xsten Schaarup. Begge af Vording.
Jens Sørensøns StivSøn af SynderBye. Søren Xstensøn
                                  d 13de August:
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Niels Christian,
Hands Daab confirmeret.       Faddere.
Boas Jensøns Huestrue af Hillerslev bar Barnet.
Morten Søes Huestrue ved Klitmøller.
Xsten Back. Poul Vilsbøl. Thomas Nielsøn ./.
                                  d 3die Septbr
Blev Christen Bunches Hiemmedøbte Barn, Anders Christian,
Hands Daab confirmeret.            Faddere.
Peder Vestergaards Huestrue af Nors bar Barnet.
Erick Ørgaards Huestrue ibid.
Xsten Poulsøn af Tinstrup. Jens Bunck af Hinding.
Anders Lynge af Vording.
                                          d 10de Septbr
Blev Anders Frøichiers Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret.              Faddere.
Niels Pedersøns Huestrue i Faartoft bar Barnet.
Jeppe Bertelsøns Huestrue af Klastrup.
Xsten Vestergaard. Peder Frøikiær af Kaastrup.
Xsten Jeppesøn af Søegaard i Nors ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1775-

3698.No 10

Moederen
introduc:
Dnca 20 a Trinit


3699.No 11
Moederen
introduceret
Dnca 22 a Trinit:
3700.No 12
Moederen
introduceret
Dnca 4de ad-
venty.
3701No 13


Moederen introd:
Dnca 3 p. Epiph:


3702.No 14


Moederen in-
troduceret Dnca 4
p. Epiph: ./.

                      d 17de Septbr                                             49
Blev Anders Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Anders Madsøn, Hands
Daab confirmeret.
                               Faddere.
Anders Lynges Daatter Karen bar Barnet.
Hendes Søster Maren.
Poul Vilsbøl. Laurids Nielsøn I Hinding. Poul Ørgaard I Nors
                            d 8de octbr
Blev Didrich MuurMesters Spæde Barn, Peder Xst. Hiemmedøbt
døde strax derefter ./.
                                       d 19de Novbr
Blev Jens Aggerholms Hiemmedøbte Barn, Christian, Hands Daab
confirmeret.                    Faddere.
Thomas Sixhøjs Huestrue bar Barnet.
Simon Smeds Huestrue.
Jacob Traae. Xsten GlarMester. Xsten Madsøns Søn Niels
                               d 3die Decbr
Blev Jens Diges Hiemmedøbte Barn, Anna, Hendes Daab
confirmeret.              Faddere.
Niels Thomæsøns Huestrue af Norntoft bar Barnet.
Xsten Pedersøns Huestrue af ØsterVandet.
Anders Andersøn af Schindrup.
Mads Pedersøn af Taarsted. Peder Vestergaard i Nors
                                d 17de Decbr
Blev Jens Søegaards Hiemmedøbte Barn, Inger, Hendes Daab
confirmeret.              Faddere.
Jeppe Rysgaards Daatter, Karen af Hundborg bar Barnet.
Jeppe Thomæsøns Daatter, Anne af Søegaard
Oluf Ferregaard af Vandet. Niels Frost i Schaarup.
Laurids Black i Søegaard.
c49b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1776-  

c50a
3703.No 1
Til BarnFader
blev udlagt een
Rytter af Sønden
Christen.3704.No 2.


Moederen introd:
Dnca Esto mihi ./.


3705.No 3Moederen introduc
Dnca Esto mihi ./.

3706.No 4
Moederen introd:
Die Parasceves.     3707.No 5   d 3die Martij
            Til Barn
                Fader
                   blev ud
                        lagt  Jens
 
Anno 1776         d 8de Januarij
Blev Maren Stephansdttr Hares Uægte Barn Hiem-
medøbt og i Daaben blev kaldet Dorothe, Hun
døde 2 dage efter.
Lejer Maalet blev d 18de Xbr 1775 bekiendt giort for
S.T. Hr AmbtMand Hauch og for frue Gerners som Huus-
bonde [nok] for dem Begge atter beckendt giort d 12te Januarij
1776 ./.
                                d 14de Januarij
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn, Laurids Dahl, Hands
Daab confirmeret.         Faddere.
Laurids Dahls Daatter, Anna, bar Barnet.
Jens Frandsøns Daatter, Kirsten, af Tinstrup.
Hans Østergaard af Nors. Xsten Døvhuel.
Xsten Knudsøn i VordingGaard.
                                     dito Dag
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Barn, Karen Søe, Hendes
Daab confirmeret.        Faddere.
Xsten Ørgaards Daatter, Anne Marie, bar Barnet.
Hendes Søster, Dorothe Begge af Nors.
Xsten Tøgersøn. Peder VesterGaard. Laurids Vestergdr
                               d 25de Februarij.
Blev Michel Harboes Hiemmedøbte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret.        Faddere.
Anders Skræders Daatter, Anna Marie, bar Barnet.
Jens Harboes Daatter, Maren, Begge af Hinding.
Peder Vestergaard. Stephan Nielsøn.
Xsten Vestergaards Søn Laurids, alle af Nors  
blev Maren Xstensdttr Smeds Uægte Barn som
var Hiemmedøbt, Jens Christian, Hands Daab confirmeret.Faddere
Søren Smeds Huestrue bar Barnet. Niels Xstensøns Hue-
strue. Xsten Traae. Anders Hyldgaard. Peder Simonsøn af Nors.
 Kaastrup TømmerMand ./.Leyermaalet bekiendtgiort for Ambt-
stu[en] d 5te Marty R[…….] for Biscopen ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1776-

3708.No 6

Moederen
introduceret
Feria 2da Pente:
costes.


3709.No 7
Moederen
introduceret
Dnca 1ma a Trinit3710.No 8Moederen intro-
duc: Dnca 2 [..]
Trinitatis.

3711.No 9


Moederen introd:
Dnca  XI a Trinit:

                    d 28de April:                                        50
Blev Peder Vestergaards Hiemmedøbte Barn, Christen Norntoft,
Hands Daab confirmeret.
                   Faddere.
Jeppe Thomsæns Daatter, Anna af Søegaard bar Barnet.
Anders Hares Daatter, Maren af Vording
Xsten Vestergaard af Taarsted, Xsten Ørgaards Søn Poul
Erick Ørgaard
                         dito Dag
Blev Lars Jegindøes Hiemmedøbte Barn, Jens Christian,
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere.
Xsten Bundgaards Huestrue af Skioldborg bar Barnet.
Laurids Neergaards Huestrue af Neergaard
Jens Søegaard. Xsten Tøgersøn Xsten Dahl i Thisted
                     d 5te Maij
Blev Laurids Vestergaards Hiemmedøbte Barn, Jens, Hds Daab
confirmeret.
                     Faddere.
Poul Sands Daatter i Østervandet bar Barnet.
Peder Søes Huestrue i Hinding.
Xsten Vestergaard af ØsterVandet
Xsten Pedersøn af Hillerslev. Xsten Klous Søn, Jens.
                d 14de Julij
Blev Christen Lunds Hiemmedøbte Barn, Karen, Hendes
Daab confirmeret.
                   Faddere.
Jomfrue Maren Kleins bar Barnet.
Degnens Daatter Marie Kirstine Hvistendal
Jens Lund. Xsten Gade. Begge af Nors
Thomas Lund af Vording ./.
c50b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1776-

c51a
3712.No 10

Moederen in-
troduceret
Dnca 22 a Trinit.3713.No 11

Moederen
introduceret
Dnca 22 a Trinit3714.No 12


Moederen introd:
Dnca 24 a Trinit.3715.No 13
3716.No 14
Moederen intro-
duc: I rette Tid.

3717.No 15
3718.No 16
                    d 22de Septbr
Blev Christen Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Johanne,
Hendes Daab confirmeret.
                        Faddere.
Laurids Neergaards Huestrue af Kaastrup bar Barnet.
Poul Bunches Huestrue af Hinding.
Peder Søe. Niels Ba[…]søn. Jens Hoves Søn Poul
alle af Hinding.
                             d 29de Septbr
Blev Stephan Møllers Hiemmedøbte Barn, Johanne,
Hendes Daab confirmeret.
                             Fadderne.
Jens Hoves Daatter af Hinding, Maren, bar Barnet.
Xsten Blackes Daatter, Anna Marie, af Schindrup
Thomas Sixhøi. Erick Foged. Xsten Gade alle
af Nors.
                                 d 20de octbr
Blev Anders Jensøns Hiemmedøbte Barn, Jens, Hands
Daab confirmeret.     Faddere.
Simon Smeds Huestrue af Nors Huestrue bar Barnet.
Laurids Jegindøes Huestrue.
Laurids Neergaard af Neergaard.
Niels Hinding. Xsten Møllers Søn
Xsten, begge af Nors ./.
                             d 19de octbr
Blev Laurids Nielsøns Tvillinge Børn
Hiemmedøbt, Johanne og Maren men oplevede
icke Daabens confirmation i Kircken.
                               d 14de Novbr
Blev Hans Rasmussøns og Kirstine Isachsdttrs Tvil-
linge Børn fødde Hos Xsten Levisøn paa Leerhøj Hiem-
medøbte Anna og Zidsel, Anna døde 6 Timer efter


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1776-77


                                                                                                         51
Fødselen, Zidsels Hiemmedåb blev confirmeret i Nors
Kircke Søndagen d 17de Novbr, Forældrene sagde Sig at være
fra Hammer Sogn i Vensyssel, og Havde til SognePræst
Hr Clemen Spliid, Deres Husbonde er CammerHerre
Scheel til Langholt ./.
c51b
3719.No 1


Moederen
introduceret
Feria 2da
Paschat ./.

3720.No 2


Moederen
introduceret
Feria 2da Paschat:


3721.No 3Moederen in-
troduceret Festo
Ascension: Christi:
             Ao 1777          d 2den Martij
Blev Christen Bunches Hiemmedøbte Barn,
Peder Xstian, Hands Daab confirmeret.
                   Faddere.
Erick Ørgaards Huestrue bar Barnet.
Peder Vestergaards Huestrue.
Anders Hare. Anders Poulsøn af Taarsted
Xsten Vestergaards Søn, Laurids
             dito Dag d 2den Martij
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn,
Johanne, Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere.
Jens Frandsøns Daatter af Tinstrup Anna bar Barnet.
Salomon Xstensøns Daatter Johanne  af Scindrup
Hans Østergaard. Hans Sørensøn
Peder Dahl. Begge af Hinding ./.
                d 13de Aprilis
Blev Anders Frøikiærs Hiemmedøbte Barn, Karen, Hendes
Daab confirmeret.
                   Faddere.
Præstens Ældste Daatter, Else, bar Barnet.
Hendes Søster Hedevig
Søren Frøikiær af Faartoft.
Xsten Pedersøn af Østervandet.
Mads Jørgensøns Søn af Faartoft, Terchel.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1777-

c52a
3722.No 4


Moederen in-
troduceret Dnca 2da
a Trinitatis.

3723.No 5
Moederen introd:
Dca 6 a Trinit.
3724.No 6

Moederen introd:
Dnca 9 a Trinit:


3725.No 7Moederen introduceret
Dnca XI a Trinit:
3726.No 8                         


3727.No 9

Moederen introd:
Dnca 22 a Trinit:
                                d 4de Maij
Blev Poul Bunches Hiemmedøbte Barn, Johanne, Hendes
Daab confirmeret.     Faddere.
Jens Bunches Huestrue i Hinding bar Barnet.
Peder Søes Huestrue ibid:
Xsten Klou. Xsten Bunch af Vording.
Stephan Andersøn af Hinding.
                               d 16de Maij
Blev Christen GlarMesters Barn, Else, Hiemmedøbt, døde
dagen derefter                  d 22de Junij
Blev Jens Pedersøn Blackes Hiemmedøbte Barn, Peder,
Hands Daab confirmeret.    Faddere.
Niels Frostes Daatter, Mette, bar Barnet.
Xsten Schaarups Daatter, Mette.
Jens Dige i Søegaard. Thomas Pedersøn i Skiolborg.
Xsten Mouridsøns Søn, Thomas, paa Leerhøj
                                                d 6te Julij
Blev Christen Gades Hiemmedøbte Barn, Christen Gade,
Hands Daab confirmeret.     Faddere.
Poul Vilsbøls Huestrue af Nors bar Barnet.
Niels Gades Huestrue af Tinstrup.
Xsten Tøgersøn. Niels Jepsøn. Poul Ørgaard.
                                              d 21de Septbr
Blev Niels Bieregaards Huestrue introduceret efter Sit død-
fødde Drengebarn.
                                           d 28de Septbr
Blev Soldaten Jens Mariagers Hiemmedøbte Barn, Ingeborg, Hendes  Daab confirmeret.    Faddere.
Madame Kleins Pige, Kirsten Poulsdttr bar Barnet.
Xsten Mariagers Daatter, Maren.
Thomas Sixhøj. Jens Agerholm. Niels Traae.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1777-78

3728.No 10Moederen in-
troduceret Dnca
1ma Adventy.

3729.No 11Moederen in-
troduceret Dnca
1ma Epiph 1778.

3730.No 1Moederen in-
troduceret Dnca
Sexagesima.
3731.No 2Moederen in-
troduceret Dnca
Jubilat:

                                   d 26de octbr                                   52.
Blev Christen Knudsøns Hiemmedøbte Barn, Johanne,
Hendes Daab confirmeret.
                                    Faddere.
Jens Fogeds Huestrue af VesterVandet bar Barnet.
Peder Frøikiærs Huestrue af Kaastrup.
Jens Bieregaard af Bierregaard.
Jens Kaastrup i Vording. Søren Knudsøn.
                              d 7de Decbr
Blev Laurids Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Niels Christian,
Hands Daab confirmeret.
                                  Faddere.
Anders Søes Huestrue af Klitmøller bar Barnet.
Laurids MuurMesters Huestrue af Hinding.
Peder Klouborg af Klitmøller.
Xsten Nielsøn af Hinding. Niels Nielsøn af Nors.
                  Ao 1778   d 18de Januarij
Blev Jens Søegaards Hiemmedøbte Barn, Anna Sophie,
Hendes Daab confirmeret.
                       Faddere.
Jeppe Thomæsøns Daatter, Anna i Søegaard bar Barnet.
Jens Tøgersøns Daatter, Maren af Thisted.
Niels Frost. Jens Dige. Peder Thomæsøn.
                       d 29de Martij
Blev Peder Søes Hiemmedøbte Barn, Karen,, Hendes
Daab confirmeret.
                         Faddere.
Xsten Ydes Huestrue af Schinrup bar Barnet.
Vilhelm Neergaards Huestrue af Hillerslev.
Anders Xstensøn. Hans Sørensøn.
Laurids Andersøn Ørgaard. alle af Hinding.
c52b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1778-

c53a
3732.No 3Moederen in-
troduc: dito Dag.

3733.No 4Moederen dito
Dag introduceret.3734.No 5Moederen introd:
2den Pinzedag d 8de
Junij.


3735.No 6Moederen introduc:
Dnca 10de a Trinit.
                         d 12te Aprilis
Blev Christen Tøgersøns Hiemmedøbte Barn, Christian,
Hands Daab confirmeret. Døbt d 22de Febru: forhen.
                             Faddere.
Peder Vestergaards Huestrue bar Barnet.
Poul Dahls Huestrue.
Niels Jepsøn. Xsten Gade. Jens Tousgaard.
                      d 20de Aprilis
Blev Jens Diges Hiemmedøbte Barn, Mette,
Hendes Daab confirmeret. Døbt d 22de februar: forhen.
                       Faddere.
Xsten Pedersøns Huestrue af ØsterVandet bar Barnet.
Niels Frostes Huestrue af Nors.
Niels Thomæsøn af Norntoft.
Jens Xstensøn af Søegaard
Jeppe Thomæsøns Søn Xsten af Søegaard
                         d 10de Maij
Blev Stephan Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Christopher,
Hands Daab confirmeret.
                   Faddere.
Ellin Xristopherdaatter af Rhær bar Barnet.
Peder [Kolins] Daatter, Maren paa Leerhøj.
Xsten Knudsøn i VordingGaard.
Xsten Xristophersøn af Rhær.
Niels Smeds Søn, Søren Xstian af TvedSogn
                              d 15de Julij
Blev Hr: Niels Bentzøn Curtzes d 2den Julij for Hen Hiem-
medøbte Barn, Hendrich Volf Klein, Hds Daab confirmeret
                                  Faddere
Madm Kleins af Nors bar Barnet.
Præstens Daatter, Hedevig Bagger Curtz.
VelærVærdige Hr: Høgh, SognePræst til Hillerslev.
Seigr Mygind til Nørtorp.
Seigr Christian Lassen Vinther Kiøbmand i Thiestad.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1778-


3736.No 7

Moederen
introduceret
Dnca 13 a
Trinit ./.

3737. No 8

Moederen
introduceret
Dnca 14
a Trinit
3738.No 9


Moederen in-
troduceret
Dnca 20 a Tri
nitatis.
                          d 16de Augustj                                                53
Blev Poul Vilsbøls Hiemmedøbte Barn, Christen Vilsbøl,
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere.
Jens Kaastrups Huestrue af Vording bar Barnet.
Niels Skræders Huestrue. Peder Vestergaard
Xsten Tverborg. Xsten Ørgaards Søn Poul.
                            dito Dag d 16de Augustj
Blev Michel Harboes Hiemmedøbte Barn, Anna, Hendes
Daab confirmeret.        Faddere.
Peder Vestergaards Huestrue bar Barnet.
Erick Ørgaards Huestrue.    Xsten GlarMæster.
Stephan Møller. Niels Lauridsøns Søn Niels.
                        d 20de Septbr
Blev Christen Jepsøns Hiemmedøbte Barn, Jeppe, Hands Daab
confirmeret.        Faddere.
Xsten Skrivers Huestrue af Kallerup bar Barnet.
Erick Ørgaards Huestrue af Nors.
Jens Jepsøn af Taarsted. Anders Klitte af Sønder Bye.
Mickel Jensøn af Schindrup.     
c53b
3739.No 10                                                    d 1ste Novbr
Blev Else Nielsdaatter Baarsens Uægte Barn, Niels Christian
Hds Daab confirmeret. Faddere vare. Niels Kortegaards
Huestrue af Hillerslev bar Barnet. Laurids Nielsøns
Huestrue. Xsten Nielsøn. Jens Pedersøn. Poul [K]lov. alle
af Hinding. Til BarnFader blev udlagt Søren Pind Sol-
dat af Kaastrup. Leyermaalet blev indberettet AmbtStuen
d 4de Novbr ./.                                   d 6te Decbr
3740.No 11

Moederen in-
troduceret Dnca
1ma Epiphan.
Blev Christen Lunds Hiemmedøbte Barn, Niels, Hands Daab
confirmeret.     Faddere.
Xsten Lunds Daatter i Vording, Anna, bar Barnet.
Thomas Lunds Daatter, Maren.
Xsten Tøgersøn. Xsten Gade. Jeppe Andersøn af Nors.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1778-79
c54a

3741No 12

Moederen
introduc: Dnca
[….] Epiphan:3742No 13


Moederen
introd: Dnca
Septuagesima.

3743No 14


Moederen introd:
Dnca Septuages:

3744.No 1Moederen introd:
Dnca Missericord
d 1de Aprilis

                    d 26de Xbr
Blev Anders Frøikiærs Hiemmedøbte Barn, Anna,
Hendes Daab confirmeret.
                   Faddere.
Xsten Vestergaards Daatter, Kirstine, bar Barnet.
Jeppe Søegaards Daatter, Anna.
Jens Nielsøn af Vester Vandet.
Anders Hare. Oluf Lund af Vording
                                 dito Dag d 26de Xbr
Blev Michel Baches Hiemmedøbte Barn, Karen, Hendes
Daab confirmeret.              Faddere.
Niels Østergaards Daatter, Maren, bar Barnet.
Laurids Dahls Daatter Anna.
Jens Frandsøn af Tinstrup.
Laurids Søe. Poul Hove Begge af Hinding.
                             d 27de Xbr
Blev Jens Klous Hiemmedøbte Barn, Anna, Hendes Daab
confirmeret.             Faddere.
Xsten Klous Daatter, Karen, bar Barnet.
Xsten Schaarups Daatter, Mette i Schaarup.
Poul Bunch. Jens Hove. Laurids Ørgaard.
                  Ao 1779     d 14de Martij
Blev Christen Gades Hiemmedøbte Barn, Mette Søe,
Hendes Daab confirmeret.
                             Faddere.
Xsten Tøgersøns Huestrue bar Barnet.
Poul Vilsbøls Huestrue.
Niels Hyldgaard. Niels Gade. Jens Gade


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1779-

3745.No 2

Moederen
introduceret
d 2den Maij


3746.No 3


Moederen
introduceret
Dca Rogate.


3747.No 4
3748.No 5

3749.No 6

Moederen
introduc:
d 24de Maij3750.No 7
                         Blev
Moederen in
troduc: Festo
Trinitatis
                          

                  d 21de Martij                                                  54
Blev Laurids MuurMesters Hiemmedøbte Barn, Christen,
Hands Daab confirmeret.
                       Faddere.
Laurids Mickelsøns Huestrue af Schindrup bar Barnet.
Laurids Nielsøns Huestrue af Hinding.
Poul Bunck. Jens Klou. Laurids Ørgaard.
                    d 5te Aprilis
Blev Anders Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Ingeborg, Hen-
des Daab confirmeret.
                   Faddere.
Hans Sørensøns Huestrue i Hinding bar Barnet.
Peder Vestergaards Huestrue.
Jørgen Lauridsøn i Schaarup. Poul Vilsbøl.
Niels Lauridsøns Søn Niels. Begge af Nors
Blev fød ovenmte Anders Nielsøns dødfødde D barn
Blev fød Niels Bieregaards dødfødde Pige barn
Moederen introduc:---------------------Festo Ascensionis Christi                       
                 d 18de Aprilis
Blev Christen Bunches Hiemmedøbte Barn, Else Marie
Hendes Daab confirmeret
                   Faddere.
Anders Frøikiær Huestrue bar Barnet
Xsten Vestergaards Huestrue af Nors.
Jens Bunck af Hinding. Peder Andersøn Smed.
Jeppe Ferregaards Søn Bertel, Begge af Tved
                 d 25de Aprilis
Stephans Møllers Hiemmedøbte Barn, Christen, Hds Daab confirmeret
                    Faddere.
Xsten Blackes Huestrue af Schindrup bar Barnet.
Niels Jepsøns Huestrue af Nors.
Xsten Gade. Jens Klou. Poul Hove.
c54b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1779-
c55a

3751.No 8


Moederen introd:
Dnca 10de a Trinit


3752.No 9

Moederen in-
troduceret Dca
15ten a Trinit:

3753.No 10


Moederen intro-
duc: Dnca 17 a Trini-
tatis.

3754.No 11Moederen dito
dag introduc:3755.No 12
Moderen intro-
duc: Dnca 2den
adventus

                             d 11te Julij
Blev Hans Østergaards Hiemmedøbte Barn, Jeppe Christian,
Hands Daab confirmeret.     Faddere.
Degnen Seigr Freistrups Huestrue af Hundborg bar Barnet.
Peder Vestergaards Huestrue.
Xsten Lund i Nors. Mickel Bach af Hinding.
Enckens Søn i Søegaard Xsten Dige.
                               d 8de Augusti
Blev Poul Bunches Hiemmedøbte Barn, Anna, Hendes
Daab confirmeret.       Faddere
Xsten Bunches Huestrue bar Barnet.
Jeppe Ferregaards Huestrue.
Jens Bunch. Niels Dige. Poul Østergaard.
                                 d 5te Septbr
Blev Stephan Nielsøns Hiemmedøbte Barn, Michel, Hands
Daab confirmeret.       Faddere.
Peder Holms Daatter paa Leerhøj, Maren, bar Barnet.
Ellin Christophers Daatter af Rheer.
Niels Bieregaard af Hinding. Jens Sørensøn af Tvedsogn
Niels Smeds Søn Xsten ibid ./.
                           d 20de Septbr
Blev Hr: Niels Curtzes d 15de Augusti Forhen Hiem-
medøbte Barn, Niels Peter, Hds Daab confirmeret.
                               Faddere.
Sogn Præstens Ældste Daatter Else Pedersdttr
bar Barnet. Jomfrue Eleonora Kleins.
Seigr Nicolai Toft til UlrupGaard
H[.] Controleur Videbech*. Seigr Christen Schaarup
Kiøbmand, Begge af Thisted.
                                        d 24 octbr
Blev Niels Rasces Hiemmedøbte Barn, Anna Elisabeth, Hen-
des Daab confirmeret.     Faddere
Jens Olufsøns Daatter, Anna Kirstine, bar Barnet.
Maren Mickelsdttr. Xsten Bunch. Jens Kaastrup
Peder Jellesøn


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1779-80

3756.No 13

Moderen
introduceret
d 2den Januarij 1780
3757.No 14.


Moderen introduc:
Fast.Launs Søndag./.
3758.No 1
Moderen di-
to dag introd:

3759.No 2


Moderen
introd: i rette
Tiid
                                                d 8de Decbr                                        55.
Blev Christen Lunds Hiemmedøbte Barn, Niels Christian
Hands Daab confirmeret.     Faddere.
Niels Jepsøns Daatter Anna Christine bar Barnet.
Anders Jepsøns Daatter Anna.
Søren Døvhold af Hundborg. Xsten og Jens Gade.
                                             d 26de Decbr
Blev Mads Horns Hiemmedøbte Barn, Jens Christian,
Hands Daab confirmeret.      Faddere.
Niels Traaes Daatter Kirsten bar Barnet.
Xsten Klous Daatter Karen af Hinding.
Peder Søe. Laurids Nielsøn. Laurids Ørgaard.  
                                 Ao 1780        d 19de Martij
Blev Peder Vestergaards d 3die Januarij forhen Hiemmedøbte Barn
Karen Marie, Hendes Daab confirmeret, det kunde ej før skee, thi
Forælderne strax efter Barnets Fødsel faldt i een Heftig Feber,
som vedvarede 10 Uger.     Faddere
Niels Faartofts Huestrue af Tøfting bar Barnet.
Jens Diges Huestrue af Nors.
Anders Jepsøns Søn Jeppe af Nors.
                        d 2den April
Blev Jens Brusgaards Hiemmedøbte Barn, Dorothe, Hendes Daab confirmeret.     Faddere.
Xsten Schaarups Daatter Mette bar Barnet.
Niels Frostes Daatte,r Anna.
Jens Søegaard. Laurids Black. Anders Black i Øster Vandet.   
c55b
3760.No 3          
dito dag d 2den April blev Anne Xstensdttrs Uægte Barn, Maren, Hendes
Daab confirmeret. Moderen siger Sig at være en ÆgteKone af Tranum Sogn
paa Bratschous gods, […] Manden for nogle aar siden er rømmet fra.
Til BarnFader blev udlagt ung Karl Xsten Nielsøn af Tranum. Faddere til Barne-
Daaben vare Madm Kleins Pige Ingeborg. Niels Jepsøns Daatter, Anna Kirstine. Niels
[……..  …… ….] Anders Jensøn S[…] Smed. Lejermaal er mældet AmbStuen
                                                                                      d 4de April


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1780-

c56a
3761.No 4


Moderen introduc:
Festo Ascension:


3762.No 5


Moderen in-
trod:Dnca 3dia a Trinitatis
                                     d 9de Aprilis
Blev Christen Jepsøns Hiemmedøbte Barn, Anders Christian
Hands Daab confirmeret.     Faddere.
Anders Klittes Daatter Ingeborg bar Barnet.
Niels Frostes Daatter Ellin.
Xsten Kirck I Taarsted. Jens Jepsøn ibid:
Jens Mickelsøns Søn, Mickel af Schindrup.
                                           d 23de Aprilis
Blev Michel Harboes Hiemmedøbte Barn, Christen, Hands Daab
confirmeret.                              Faddere.
Ingeborg Pedersdttr af Rhæer Sogn bar Barnet.
Maren Nielsdttr Østergaard.
Xsten Black af Schindrup. Poul Hove af Hinding.
Niels Lauridsøns Søn Niels af Nors.   
3763.No 6                                          d 7de Maij
Blev Bodil Traaes Uægte Barn, Peder Christian, Hans Hiemme Daab
confirmeret. Til Barn Fader blev udlagt Soldaten Xsten Henricksøn
Een af de gevorben Soldater, som ere indqvarteret i Nyekiøbing paa Mors.
Faddere til Daaben vare Laurids Traaes Huestrue, som bar Barnet.
Jens Pedersøns Huestrue. Xsten Nielsøn. Xsten Traae. Laurids Ørgrd
alle af Hinding. Lejermaalety er tilmældet AmbtStuen d 9de Maij
3764.No 7
                          Blev

Moderen introd:
i rette Tiid
                d 15de Maij
Jens Mariagers Hiemmedøbte Barn, Christen, Hands Daab confirm
                    Faddere.
Xsten Mariagers Daatter, Maren bar Barnet.
Jacob Traaes Daatter, Anne Kirstine.
Lucae[s] Nielsøn af Thyestad. Jens Bunck af Hinding.
Hans Sørensøns Søn, Bertel af Hinding.
3765.No 8                                              d 25de Junij
Blev Voldborg Mariagers Uægte Barn, Maren, Hendes Daab confirmeret.
Til Barn Fader blev udlagt Recrut, Niels Jensøn af Kaastrup.
Faddere Jacob Traaes Daatter Anna Kirstine bar Barnet. Xsten Ma-
riagers datter Maren. Hans Sørensøn. Jens Mariager. Jens
Bunckes Søn Anders, alle af Hinding. LejerMaalet som er be-
gaaen i Neergaard, blev tilmældet AmbtStuen d 29de Junij


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz (dør aug. 1780)
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1780-


3766.No 9


Moderen
Introd: Dom:
12 p: Trinit:

3767.No 10


Moderen
Introd: Dom:
13 p: Trinit:

3768.No 11


Moderen
Introd:
Dom:16 p: Trinit:

3769.No 12Moderen
Introd: Dom:
17 p: Trinit:


                                    d 16de Julij                                           56.
Blev Jens Søegaards Hiemmedøbte Barn, Anna Sophie, Hendes
Daab confirmeret.      Faddere.
Madm Bierrings af Nors bar Barnet.
Madm Freistrups af Hundborg.
Xsten Pedersøn af Øster Vandet.
Jeppe Rybgaard af Hundborg. Xsten Jepsøn af Søegaard.
                                     dito Dag
Blev Michel Backes Hiemmedøbte Barn, Anna, Hendes
Daab confirmeret.      Faddere.
Salomon Xstensøns Daatter Johanne af Schindrup bar Barnet.
Jens Frandsøns Daatter af [Man]strup
Peder Frøikiær af Kaastrup. Jens Bunck i Hinding.
Hans Sørensøns Søn, Bertel ibid.
                                  d 6te Augustj
Blev Jens Diges Hiemmedøbte Barn, Peder, Hands Daab confirmeret.
                         Faddere.
Peder Andersøns Daatter, Maren, af Faartoft bar Barnet.
Jeppe Thomæsøns Daatter, Anna, af Søegaard.
Niels Pedersøn af Nors. Xsten Pedersøn af Øster Vandet.
Xsten Madsøns Søn, Niels, af Nors.
                      d 13de dito
blev Lars Nielsøns hiemme døbte barn,
Niels Christian, hans Daab confirmeret
                     Faddere
And: Søes Hustrue ved Klitmøller
bar Barnet
Lars MuurMæsters Hustrue af Hinding
Ped: Søe ved Klitmøller  Niels Larsen af N[..]
[……………………………………………….]
c56b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1780-
c57a


3770.No 13Moderen
Introd: Dom:
23 p: Trinit:3771. No 14

Moderen
Introd:
Dom: 4ta
Advent:
3772. No 15

Moderen
Introd:
Dom: 2.
post
[Trinit:]


                d 1ste octobr
Blev Christen Døvhols HiemmeDøbte
Barn, Anders, Hans Daab confirmeret
                     Faddere
Stephan Skræders Hustrue i Hind: bar Barnet
Anders Frøikiærs Hustrue i Schindrup
Søren Døuhuel. Anders Nielsøn i Nors.
Peder Vestergaards Søn Peder Christian
ibid:

                d: 19de Novembr:
Blev Jens Klous Barn i Hinding
nafnlig Zidzel Marie hændes daab
confirmeret.
                        Faddere
Poul Hoves Hustrue af Hind: bar barnet.
Ch: Nielsens Hustrue ibid:
Ped: Søe. Poul Bunch. Jens Bun-
ches Søn Bertel.

             d: 10de Decembr:
blev Povl Vilsbøls hiemme døbte barn Anna
Marie hændes daab confirmeret.
                     Faddere
Niels Skræders Hustrue i Nors bar barnet
Christen  [……….] Hustrue af Tilsted


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1780-81
3773.No 16

Moderen
Introd:
Dom:
Septuag:


3774.No 1


Moderen
Introd:
Dom: Remi
-nis:


Søren Vilsbøl ved Klitmøller
And: Nielsen i Nors
Ch: Ørgaards Søn Poul                    d: 26 Decembr:
blev Christen Kiærs barn i Hinding døbt
i kirken og kaldet: Maren.
                      Faddere.
Niels Bierregaards Hustrue bar barnet
Jens Klous Hustrue. Peder Søe. Poul
Bunch. Anders Ørgaards Søn Lars.
alle af Hinding -


 
                  Ao 1781 d: 4 febr:
blev Christen Bunches hiemmedøbte barn
Anna Hændes daab confirmeret
                  Faddere
Jens Bunches Hustrue bar Barnet
Stephan Skræders Hustrue. Poul Bunch
Anders Frøikiær. Bertel Vestergaard
alle af Nors Sogn.
c57b


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1781-
c58a


3775.No 2
Moderen introd:
28 Martii3776.No 3


Moderen
Introd:
Die para:
schev:


               d: 23 febr:
Blev Hr N: B: Curtzes Hiemme døbte
Barns, Benedicte Elisabeth Kier
stine, Daab confirmeret.
                    Faddere
Mad: Mygind paa Nørtorp bar barnet
Jomfr Maren Kaae.,
Hr Stampe i Hunstrup. Hr Hvass
i Nors. Hr Eeg i Agerholm

            d: 4de Martii.
Blev Anders Frøikiærs Hiemme døbte
Barn, Christen Vestergaard, hans daab
confirmeret
                Faddere
Sal: Christen Vestergaards Datter
Kierstine bar Barnet. hændes Søster
Anna medfuldte.
Søren Frøikiær i Faartoft. Niels
Pedersen i Lille Tøfting. Jens Nielsens
Søn af Vandet Poul.


Sognepræst: Anders Eriksen Hvass
Døbte børn og introducerede kvinder i Nors 1781-


3777.No 4
Moderen
Introd:
Dom
1ma p: Pasch:3778.No 5


                     d: 25 Martii                     58.
blev Anders Nielsens tvillinge børn. Ingeborg
og Karen Ørgaard deres Daab confirmeret
                      Faddere
Degnens Sr Bierrings Datter Anne
Kirstine Hvistendahl bar Ingeborg
Niels Jepsens Hustrue
Jørgen Andersen i Borup. Christen [Søe]
Niels Larsens Søn.

Poul Vilsbøls Pige Anne Madsdatter
bar Maren Ørgaard.
Lars Nielsens Hustrue i Hinding.
Hans Sørensen. Christen Jepsen
Ped: Vestergaards Søn. Peder Christian

                   d: 1ste April.
Blev Stephan Møllers Hiemmedøbte barn
Anna hændes Daab confirmeret.
                      Faddere.
Simon Smeds Datter Maren bar barnet
Christen Madsens Pige Inger Krogh.
Christen Black. Jens Agerholm
Niels Larsens Søn Niels.
c58bc59a


Attest-skabeloner
.Håndskriften tyder på, at siden er nedskrevet af Bent Nielsen Curtz' .

3779.Vi undertegnede bevidner, at vii kiende Reqvirenten, og at H[and]
[er] dend attesterende M[ed..]d ./. chirurgus ./. eller vii […] icke i
[Sl]ægt og Svogerskab med Ham, samt at vii ej anderledes vide […]
Hvad Hd Har attesteret sig saaledes rigtig forholder.
   dat. N.N.                                  N.N.
reqvirentens Siæle Sogn          Magistrats person i Kiøbstæden,
          L.S.                               eller publique EmbedsMand paa […]

                              3780.Mandens alders attest
Udj N.N. kirckes ministerial bog pag. .. findes antagent, at faderen
NN. og Moderen NN Har Haft en Søn til daaben Ao ….. d….
skriver adr: …… d. …….. som blev fød d. … og kaldet  NN [….]
saa vel som og at reqvirenten N.N. efter troeværdige folckes
udsigende Her af Meenigheden som Har kiendt Ham og Hd for
ældre, er bemeldte Søn bekræftes med Haand og Segl.
   dat.                  N.N.
                         Sognepræst ved N.N. kircke
                                       L.S.

                           3781Konens alders attest
[…] Haft en een Daatter [etc    ditt.] saavel som og at bemeldte daatter
og ej […] yngre af s[……   att..] / er forlovet / lever i Ægteskab med N.N.
bekræfter med Haand og Segl.   N.N.
                                                         ved NN kircke
                                                              L.S.

3782.[………….] skal medbringe pas fra vedkommende Øvrighed
[…] attest om, at [..   ……………. H…..] i […  H…………………]
[………….] Har passeret Stæder, som [….] quæg Siug, ere befængte
[…] Hvilket Sidste [……….] at lade p[………..] […………] af P[……]
[………] i et landsbyes Hvor igiennem at passere, Ligesom
[..]gistraten i Kiøbstæderne.
Ingen qvægsyn Har været Her i de Sidste 6 uger, Hverken i […]
syner, eller udj E[……  ……] omkring paa 5 M[…………]
c59b