Kirkebog for Nors og Tved sogne 1736-1761
Thisted amt, Hillerslev herred, Nors og Tved sogne
Kirkebog B
Denne kirkebog var oprindeligt organiseret således, at den var delt i to dele: én del forrest i bogen, pagineret med numrene 2 - 60, fortrinsvis med notater fra Nors sogn, og én  del, som blev tilgået ved at vende bogen, pagineret med numrene 1 - 29, her fortrinsvis med notater fra Tved sogn.
Efter nyindbinding og præparering af de skrøbelige gamle kirkebogssider er notaterne fra Nors sogn placeret forrest i bogen og derefter følger umiddelbart notaterne fra Tved sogn.

Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notat-numre

Fra bogens begyndelse
Blandede notater fra Nors 1736-59
opslag 3-51 pag. 2-49 2132 - 2737
Døbte og introducerede fra Nors 1759-60
opslag 52-54 pag. 49b-54 2738 - 2752
Døbte og introducerede fra Tved 1759-61 opslag 54-56 pag. 52-54 2753 - 2766
Døde i Nors 1759-61
opslag 57-58 pag. 55-56 2767 - 2785
Døde i Tved 1759-60 opslag 59 pag. 57 2786 - 2789
Trolovede og viede i Nors 1759-61 opslag 60-61 pag. 58-59 2790 - 2801
Viede i Tved 1759-61 opslag 62 pag. 60 2802 - 2806

Fra den vendte bogs begyndelse
Indhold
opslag 63-65 pag. 1-2
Blandene notater fra Tved 1736-51
opslag 66-78 pag. 2b-15 2807 - 3004
Blandede notater fra Tved 1751-59
opslag 82-92 pag. 18b-29 3005 - 3119

Konfirmerede fra begge sogne
1735-43 (Nors Kirke) opslag 15-16 pag. 14-15 2359 - 2366
1736-54 opslag 78-81 pag. 15-17b 2986 - 3004
1744 (Nors Kirke) opslag 70/71 pag. 7/7b 2897 
1745 (Nors Kirke) opslag 14 pag.12b 2333 - 2334
1746 (Tved Kirke) opslag 72 pag. 9 2922
1747 (Nors Kirke) opslag 18 pag. 16b 2376 
1748 (Tved Kirke) opslag 74/75 pag. 11/11b 2949
1749 (Tved Kirke) opslag 77 pag. 13b 2971

* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanningerb2a b2b


b3a


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1736-:

2132.Anders Frandsen Christen Dahl Stefen Poulsen          
Christen Thra, Kirsten Søe, Inger Poulsdatter
Maren LauridsDaatter og Ingebore Poulsdtt.
2133.Dom:  Trinit: blef Jens Nielsen Østergaards            
Hustrue  i Hinding begrafvet anno æt: 72,                                     
2134.d 7 Junij begravet Huusholdersken paa Søgaard    
[….] Johanne Anders Daatter fød i G[..tlerup]
Sogn i Hanherred, i sin alders 38. aar.
2135.Eadem die døbt Laurids Væstergaards Karen
Sørensdaatters barn Kaldet Mette, Suscep Lau-    
ritz Viilsbyl Anders Jepsens Christen Poul                    
søn Ørgaard. Jep Nielsens Hustrue og Poul   
Ørgaards Daatter Inger.
2136.d: 21 Junij blef Lauridtz Væstergaards
Hustrue Karen Sørensdaatter begrafvet        
anno ætatis   43.                                         
2137.Dom: 8 post Trinit: døbt Christen Erichsens og     
Else Nielsdaatters barn paa Thra Kaldet                     
Christen  [Sael] Suscep Christen Christens.                
Søren Christensen Præstens Karl Mads, Helle
Andersdttr og Mette ErichsDaatter                                     
2138.Dom: 9 post Trinit: døbt Anders Simonsøns og
[…]hane Poulsdatters barn døbt kaldet Maren Suscep           
Poul Bunch, Jens Lønderup i Tinstrup, Erich [Høy]   
Inger Pouls Daatter og Mette Christendttr Søe               
2139.[......] døbt Christen Erichsens og Anne Anders
daatters barn i Wording Kaldet Margrete Suscep:                    Margrete
[.........................]Søren Andersen Har. Christen Jen
[...................af Kanstrup.............................................]          

2
død


dødMette
[den]


død
[Kl ..5 …..]

Christen [S..]

[den forn]

[den som]
Maren

[mig    ….]


Magrethe

[mig]
b3b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1736-:

b4a

død

Johanne Død 


død


Helledød


Christen


Christen

[Giærthrud]


2140.
død    […………]25 Julij begrafvet Lauritz Væstergrs
barn Mette 6 ugger gammel.
2141.d: 8. Aug: døbt Knud Christensens og Maren
SørensDttrs barn i Vording Kaldet Johanne
Suscept Søren Lauritzen Viilsbøl, Lau[ritz]
Viilsbyl
2142.Dom: 12 post Trinit: begrafvet Knud Christen
sens barn i Vordinggaard 7 dage gammel.
2143.d: 5 sept: begrafvet Edskild Christensøn
paa Thra  Anno ætatis 66.
2144.Dom: 16 post Trinit: døbt Jens Jepsøns og Bir
gethes barn i Ofver Hinding Kaldet Helle.
Suscep: Poul Bunche, Christen Michels Bach
Jens Nielsen Snidcher, Christen Beregdrs Hust
og Giærtrud NielsDaatter
2145.Dom: 18 p. Trinit: begrafvet Christen Christensøns
barn Østen Kirchen 1 aar gammel.
2146.Dom: 18 ut supra døbt Peder Døuhols og
Kirsten Andersdttrs barn i Vording kaldet
Christen. Suscep. Poul [Larsen]
2147.Dom: 21 post Trinit døbt Christen Smeds og K[…..]
Christensdaatters barn kaldet Christen Suscep
[.......]s  Østergd  Peder Andersøn  Karen [Sørensdaatter]
og Dorthe [.....]ds Daatter [.....]    
2148.[Samme dag] døbt Degnen Laurits H[………………]
Johanne Jens Daatters barn Kaldet [Giærthrud]
Suscept Monsr Sc[….]e  Christen [……………]
Jepsøn Mad: Begtrup bar det Jo[……………………]
[...]ne Elisabeth [.........…..]og [.....................]
[…………………]


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1736-37:


2149.[A]lle] [Helg]ens dag  døbt Niels Muurmæsters    
Og Ingebore Jacobsdaatters barn paa Thra
Kaldet Else. Suscep: Anders Bertelsen,       
Niels Aggerholm, Lauritz Møller, Villads            
Muurmæsters Hustrue Anne og Johanne
Muurmæsters.
2150.St: Stephens dag døbt Johan Andersens Og Kiersten
Christens Daatters barn paa Thra kaldet Jens Susceptores   
[Præ]stens [Tienstfolch]                
                              1737
2151.Begrafvet Nest ofvenmeldte Johan Andersens        
Barn Jens Hellig 3 Kongers dag 12 dage gammel.
2152.d: 17 Jan: begrafvet Thomas Kortegaards Moder        
i sin alders 76.
2153.d: 11 Febr: begrafvet Een af de fattige nafnlig Anne Anders   
Daatter paa Thraa anno æt: 75.
2154.d: 20 Febr: begrafvet Niels Thomsens barn Inger        
i Hinding 10 Maaneder og 3 ugger gammel.
2155.Fastelafns Søndag døbt Jens Frøkiers barn i Vor
ding kaldet Karen Marie, Suscep: Anders Peders        
Christen Knudsen Niels Christensen i Øster Vandet,        
Sidsel Christensdaatter i Faartoft og Karen Christens
daatter ibidem.
2156.Dend 5te Søndag i Faste døbt Peder Blaches og Maren    
Salmans Daatters barn ved Leerhøy kaldet Peder Suscep:
Søren [............] Søgaard, Michel Christens Foged, Lauridz
[…]ders i Søgaard tiend: Maren Salmansdaatter og Karen
[........]daatter
2157.[……..]dag blef Lauritz Sørens Viilsbyl                           
[begraf]vet Anno ætatis  37
3

Else
Jens
død

død

død

død

død

Karen
MariePederdød
b4b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1737-:

b5a død
dødMarenJohannedød

copulerede

Nielsdød
død

Christen
2158.d: 8 Junij begrafvet  Jens Østergd i Hinding æt: 82
2159.Eadem die begrafvet Jens Jepsen ibidz anno ætatis 62
2160.Mariæ besøgelses dag begrafvet Maren AndersDaatter
i Hinding anno ætatis 77.
2161.d: 7 Augustij døbt Christen Christensens og Anne Christens
Daatters barn Østen Kirchen Kaldet Maren Suscep: Anders
Bertels: Poul Larsen Karen Poulsdtter Kirsten Chris
tensdaatter og Karen Christensdaatter.
2162.Dom: 9 post Trinit: døbt Niels Stefensens og Anne An-
dersdaatters barn i Vording Kaldet Johanne. Suscept:
Søren Skorup, Christen Peders, Steffen Pouls: Thomas Kortegaards
hustrue Boddel og Johanne Christensdaatter muurme
sters.
2163.Dom: 13 post Trinit: begrafvet Anne Christensdaatter i Ørgd
i Hinding anno ætatis 84.
2164.Onsdagen d: 11 Septb: bleve efter foregaaende trolovelse, Jens
Pedersen og Kiersten BertelsDaatter i Egteskab indviede.
2165.Dom: 14 post Trinit: døbt Christen Beregaards og Kiersten
NielsDaatters barn i Hinding kaldet Niels. Suscep: Niels
Jensen, Poul Bunch, Christen Michelsen, Søren Berregaards
hustrue Zidsel Jensdaatter og Kiersten Bunch.
2166.d 8 Nov: begrafvet Sl. Mag. Hans Ramløs fordom
Sogne Præst til Vor Frue Kirche i Aalborg hands
ofverleverske nu Sl. Matrone Magrethe Poulsdaatter
Herlef, som her i Præstegaarden var paa 4de aar,
og det i hændes alders 90. 9 Maaneder og 3 ugger.
2167.Dom 22 post Trinit: begrafvet Sl Niels Madsøns
Enche paa Thra Kirsten Pedersdaatter  æt: 7[0].
2168.Eadem die døbt Christen [Holes] og Maren Pedersdaatters
barn Kaldet Christen Suscep: Christen Søe, Niels Klou An
ne Marie Karen Christensdaatter Søe og Anne [……….]
[stens]daatter Hoy.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1737-38:


2169.Dom: 23 post Trinit: indviet i Egteskab efter foregaaen-     
de Trolovelse Christen Mariager og Bodel Østergaard                   4
2170.Dom: 1ma Adventy døbt Michel Fogeds og Maren Knuds
Daatters barn ved Leerhøy kaldet Anne Marie, Suscep:    
Peder Blach, Christen Knudsen, Dorthe KnudsDtter
ved VangsAae, Helle MadsDtter og Anne Christensdtt.
2171.Dom: 2de Adventy Xsti døbt Sl: Lauritz Viilsbyls barn
Og Anne  Sørrensdaatter barn Kaldet Lauritz Suscep:    
Lauritz Vestergaard Knud Christensen Dorthe Sørens
Daatter Christen Ørgaard Anne Laursdtter Vestergaard
og Inger Poulsdtter Ørgaard.        
2172.Dom: 3tia Adventy Xsti begrafvet Michel Fogeds Søn
ved Leerhøy nafnlig Jens anno ætatis 5            

2173.Dom: 2de Advent aflagde Christen Chr- 
stensen i Vording sin Eed som Medhielper    
2174.Dom: 3tia Advent aflagde Poul Ør
gaard i Nors By sin Eed som Medhielper
2175.Sidst i Aar begrafvet Anders Gad i Nors æt: 74.
                                    Ao 1738.
2176.d: 6 Jan: begrafvet Peder Lauridzen blaches Søn    
Peder ved Leerhøy. gammel 9  maaneder
2177.Dom: 1ma post Epiphan: begrafvet Michel Fogeds barn      
Niels ved Leerhøy anno ætatis 3
2178.d: 23 Jan: begvet Christen Beregaards Daatter i Hin-
ding nafnlig Johanne. æt 2 aar              
2179.Eadem die begrafvet Sl: Lauritz Viilsbyls Spede barn Lauritz 6 ugger gammel    
2180.Dend 1ste Søndag i Faste begrafvet Christen Skoemagers
og Sophie Kirstines barn i Hinding Margrethe i andet aar.      
2181.Fastelaf Midfaste Søndag døbt Christen Skomagers og Sofie
Kierstines barn i Hinding Margrethe Suscep: Peder Smed Søren Thøger[..]    
Christen Dige Catrine Marie og Kierstine [………]
Copulerede

Anne MarieLauritzdød

Død


2de Medhiel
pere ind(sat)

Død

død

død

død

død

død

Magrethe
b5b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1738-:

b6a
Kiersten


Copulerede

Copulerede


død

død

Johannedød

Copulerede


Christen
Christen
2182.Midfaste Søndag døbt Anders Nørreboes og Johanne
     Niels Daatters barn kaldet Kiersten Suscep: Christen
Ørgaard, Mads i Præstegaarden, Jens Holdgaard. Ma-
ren Madsdaatter af Nestrup og Inger Poulsdaatter.
2183.d: 20 Martij indviet i Egteskab Poul Pedersen af Has-
sing og Maren Jensdaatter forhen Præstegaarden.
2184.d: 29 Aprilis indviet i Egteskab Envold Holder og
Else AndersDaatter fra Søgaard og det efter bege-
ring udj VesterVandet Kirche.
2185.Dom: 6 post Trinit: begrafvet Christen Christensens
barn Maren Østen Kirchen 1 aar gammel.
2186.Dom: 8 post Trinit begrafvet Margrethe Christensdaatter
Luund én af de fattige lemmer anno æt: 39.
2187.Dom: 12 post Trinit døbt Christen Erichsøns og An-
ne Andersdaatters barn i Vording kaldet Kirsten Johanne Susc:
Christen Knudsen, Søren Andersen, Anders Christen-
sen Har, Karen Ørgaard og [……………]
2188.d: 25 Augustij begrafvet Jomfrue Elizabeth Jens-
Daatter Lyngbye Anno æt: 74.
2189.d: 8 Octobris indviet i Egteskab, efter foregaaende
trolovelse Christen Poulsen Ørgaard og Anne Sørens-
Daatter Vestergd.
2190.Dom: 20 post Trinit: døbt Knud Christensens og Maren
Sørensdaatters barn i Vording Kaldet Christen. Suscep:
Christen Christensen, Niels Sørensen Viilsbyl, Anders
Christens Hahr, Niels Brogaards Hustrue i Vester
Vandet og Bodel Sørensdaatter Viilsbyl.
2191.d: 5 Novemb: døbt Niels Thomsens og Ingebore
Niels Daatters barn i Hinding kaldet Christen, Suscep.
Poul Bunch, Christen Knudsen, Peder Laursen
Søe, Anne Marie Thomsdaatter bar det, Maren
Laursdaatter Kirsten Dahl.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1738-39:


2192.Dom: 24 post Trinit: døbt Jens Frøkiærs og Maren
Christensdaatters barn i Vording kaldet Maren. Suscept:    
Jens Christensen af Thisted, Christen Peders af Tilsted, Jens
Christensens Kone af Faartoft og Maren Christdaatter    
                                Anno 1739
2193.d: 4 Jan: døbt Christen Knudsens og Inger
Poulsdaatters barn i Vording kaldet Ole        
Suscept: [………………………………….]
[…………………………………………………..]
2194.d: 11 Jan: blef begrafvet Sl. Niels Andersens
Enche, Maren Andersdaatter Østen Kirchen    
anno ætatis 82
2195.d: 18 Januarij døbt Peder Blaches og Maren
Salomons Daatters barn ved Leerhøy Kaldet
Anne Marie Suscep Søren J Søgaard, Michel        
Foged, Peder Anders. Thomas Kortegaards hustrue og
Karen Aggerholm.
2196.d: 27 Januarij begrafvet Maren Jens Daatter i Hin-       
ding anno æt: 84.
2197.d: 23 Jan: forhen fød Johan Andersens og Kier-
sten Gaases 2de børn kaldet Jens Scorup og Jacob        
Suscep: [………………………………………………]        
[……………………………………………………………..].
2198.d: 27 Jan: blef Johan Andersens og Kirsten Gaases        
barn Jens Schorup begrafvet 3 Dage gammel.
2199.Kyndelmisse dag begrafvet Johan Andersens        
anden barn Jacob 10 dage gammel
2200.Dom: 3tia post Pascha Døbt Degnens Lauritz Hund-
borg og Johanne JensDaatters barn kaldet Maren       
Suscep Christen Madsen, Niels Skielsgaard Monsr Høyt
Christen Dige Sidsel Jepsdaatter og Anne Væstergaard.

Maren
          5.OledødAnne Marie

 
død

Jens Schorup
Jacob


død

død

Maren
b6b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1739-:

b7a
Maren


død

død

død

Een Med
hielper ind
sat
død

død

Copulerede

død

død

død


Christen


2201.d: 13 Maij døbt Christen Erichsens og Else Niels-
Daatters barn paa Thra kaldet Maren Suscep: Præ-
stens Karle Mads og Jens. Else Andersdaatter, Ka-
ren Andersdaatter og Søster Maren.
2202.Dom: 6 post Pasca begrafvet Therchil Madsen
i Visløng anno ætatis 62.
2203.d: 19 Junij begrafvet Jens Schorups Søn Niels
anno ætatis 24.
2204.d: 30 Junij begrafvet Sl. Therchil Madsens
Enche Inger i Visløng anno æt: 70.
2205.Dom: 1ma post Trinit: aflagde Niels Thomsen i Hinding
som Medhielper, sin Eed.

2206.dend 10 Aug: begrafvet Christen Poulsen i
sin alders 81.
2207.Die Sancti Michaelis begrafvet Anders Lauritzen syn-
der i byen anno ætatis 41.
2208.d: 4 Novemb: indviet i Egteskab Anders Christen-
sen og Anne Poulsdaatter Ørgaard.
2209.d: 27 Novemb: begrafvet Sl. Søren Væstergaards
Enche Karen Pedersdaatter anno æt: 85.
2210.Forhen in Octobris begrafvet Sl. Anders Dovhols
Enche i Vording anno ætatis 78.
2211.d: 18 Decembr: begrafvet Sl. Mads Olesens
Enche Maren Nielsdaatter anno ætatis 66.
2212.Anden Juuledag døbt Christen Christensens
og Anne Christensdaatters barn Østen Kir-
ken kaldet Christen Suscep: Christen Søe, Søren
Christensen, Niels Pedersøn, Inger PoulsDaatter
Ørgaard og Karen Andersdaatter.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1740-:


                         Anno 1740 
2213.d: 21 Jan: begrafvet Jens Jensen Dige anno    
                                                               ætatis 65
2214.d: 25 Jan: døbt Christen Beregaards og
Kirsten Nielsdaatters barn i Hinding
Kaldet Peder. Suscep: Christen Michelsen
Bach, Søren Beregaard, Jep Andersen, Poul   
Bunches Hustrue og Zidsel Poulsdaatter
Bunch.
2215.d: 25 Martij copulerede Mads Iversen og In-        
ger Poulsdaatter Ørgaard.
2216.d: 30 Martij indviet i Egteskab Lauritz Christen
sen af Schaarup og Zidsel Nielsdtter Kortegaard        
2217.d: 6 April indviet i Egteskab Jens Thø-
gersen og Kiersten Christensdaatter            
2218.d: 10 Aprilis: begrafvet Sergeant Niels           
Hansens Hustrue i Vording ætatis 69.
2219.d: 24 Maij indviet i Egteskab Monsr Jeppe Madsen
Høyt, og Agatha KnudsDaatter Aarhuus.                  
2220.d: 1Junij døbt Maren JensDaatter Tverborg hændis         
uægte barn Kaldet Jens Suscep: Michel Foged, Chri-        
sten Jens Schorup. Poul Bunchis Hustrue, Maren
JensDaatter tiennendis Jacob Schorup, og Anne
Aggerholm ved Leerhøy. udlagt til barnefader Peder        
Jespersen tiendes  i Thisted Præstegd
2221.d: 10 Junij begrafvet Niels Ørgd anno ætatis 84.       
2222.Eadem die begrafvet Christen Jensens Hustrue        
Maren ChristensDaatter Sønden Søen
6.

dødPeder


Copulerede


Copulerede

Copulerede

død

Copulerede

NB
Jens

død


død
b7b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1740-:

b8a

JensAndersAnders


Copulerede


ChristenLaurs
Viilsbyl
Maren

Maren 
2223.Feria Visitationis Mariæ døbt Michel Fogeds
og Maren KnudsDaatters barn ved Leerhøy Kaldet
Jens Suscep: Jacob Skorup. Christian Andersen
paa Holm, Konens Søster Helle, Jens Skorups
Daatter og Ch: Aggerholms Daatter ved Leerhøy
2224.d: 3 Julij døbt Niels Stefensens og Anne Andersdaatters
 barn i Vording Kaldet 


2225.d: 9 Aug døbt Christen Erichsens og Anne Anders-
Daatters barn kaldet Anders, Suscep: Søren Christens
Søren Erichsen Anders Hhar. Christen Kanstrups Huus[true]
og Dorthe Har.
2226.Dom: 9 post Trinit: døbt Christen Harbos og Maren
Pedersdaatters barn Kaldet Anders Suscep: Christen
Høy, Jens Nielsen, Jens Andersen, Niels Klous Huus[true]
og Mette Søe.
2227.d: 24 Aug: indviet i Egteskab Christen Madsen
Hundborg og Anne Marie Thomasdaatter.
2228.Dom: 13 post Trinit: døbt Christen Christensens og Inger
Poulsdaatters barn i Hinding kaldet Christen Suscep:
Knud Christensen, Niels Pedersen, Anders Hahr
Johanne Poulsdaatter og Dorthe Pedersdaatter.
2229.Dom: 16 post Trinit døbt Christen Vestergaards og
Anne Sørensdaatters 2de børn kaldet Laurs Viilspil
og Maren, Suscep, Anders Christensen i Visløng, N[iels]
Iversen i Klim, Christen Poulsen Ørgaard, Lauritz
Madsen, Karen Ørgaard, Maren Sørensdaatter, Ma-
ren Salmansdaatter, Christen bachis Daatter i Neder Hin-
ding og Laurs Vestergaard Døttere Anne og Maren.
2230.Dom: 17 post Trinit: døbt Anders Christensens og
Anne Poulsdaatters barn i Visløng kaldet Maren
Suscept Christen Væstergaard, Christen Ørgaard


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1740-41:


Barnets farbroder, Karen Ørgaard og Las Lasens        
Daatter
2232.d: 26 Octbr indviet i Egteskab Erich Christensen        
Høy og Ingeborg Nielsdtter.
2233.Dom: 1ma Adventus døbt Jens Frøkiærs og Ma-
ren Christensdaatters barn i Vording kaldet Søren        
Suscept: 

2234.Dom: 3 Adventus Xsti døbt Anders Harreboes og Johanne
Nielsdaatters barn kaldet Michel, Suscept: Poul Ør-        
gaard, Erich Christensen, Christen Høldgaard, Maren
Michelsdaatter og Maren Vestergd.
                    Anno 1741
2235.d: 27 Januarij begrafvet Degnens Daatter 
Mette Marie anno ætatis 13.
2236.Die Purificationis Mariæ begrafvet Peder Chri-
stensen Abel anno ætatis 63.
2237.Eadem die begrafvet Anders Skreders Huustrue
i Hinding Johanne Nielsdtter ætatis 55.
2238.d: 15 Martij begrafvet Peder Jepsens Hustrue 
i Vording i sin alders 66. aar.
2239.d: 19 Martij døbt Degnen Lauritz Hundborgs og Jo-
hanne Jensdaatters barn Kaldet Mette Marie,
Suscep Christen Madsen, Christen Christensen
Christen Ørgaard, Karen Poulsdaatter Ørgaard
og Maren Christensdaatter Søe.
2240.Eadem die døbt Peder Blaches og Maren Salmons
Daatters barn Kaldet Maren Suscep: Michel Foged
Christen Snedicher, Laurs Anders, Maren Salmons
daatter og Anne Kortegaard.
       7.

Copulerede


SørenMicheldød

død

død

død


Mette Marie
Maren
b8b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1741-:
b9a


Andersdød

død

død

død

død

dødJohanneNB Hans

[..... ..... ..... ...
.. ..... ..... ....
..... ..... ..... ...]2241.
Palme Søndag døbt Søren Christensens og Dort[he]
Andersdatters barn i Nederhinding kaldet Anders
Suscep: Christen Iversen i Aggerholm, Peder Nielsen
Christen Christensen, Maren Christensdaatter og
og Maren Bach.
2242.Langfredag begrafvet Christen Holes Søn
Peder 6 aar gammel.
2243.Dom: 1ma post Pascha begrafvet Johan Andersen
paa Thra anno ætatis 38.
2244.d: 2 Junij begrafvet  Salig Christen Saëls efterlatte
Enche Helle Andersdaatter ætatis anno 72
2245.Festo Visitationis Mariæ begrafvet Else Edskils
Daatter anno ætatis 18 aar.
2246.Eadem die begrafvet Anders Sørensen i neder
Hinding, 14 ugger gammel
2247.d: 19 Julij begrafvet Christen Væstergaards og Anne
Sørensdaatters barn Maren 10 Maaneder og 1 ugge gammel.
2248.Dom: 8 post Trinit døbt Knud Christensens og Maren
Sørensdaatters barn i Vordinggaard Kaldet Johanne
Suscep: Niels Viilsbyl, Niels Peders, Anders Hahr
Inger Poulsdaatter og    
2249.d: 31 Julij døbt Catharina Elizabeths Nielsdat-
ters uægtebarn kaldet Hans, Suscep: Anders Peder-
sen, Jacob Peders tiend: i Præstegaard, Niels Hansens
Kone og Niels [Hansen] udlagt til Barnefader en Egte-
Mand nafnlig Christen Jensen af Nors. Og begge
[……] Dom: 16 post Trinitatis stoed obenbare skrift
i Nors Kirche.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1741-:


2250.forbemte Catherine Elizabeths uægte barn
kaldet Hans blef christnet dom: 10 post Tri-    
nitatis som var d 6 Aug: holdet for Præsten
af Dorthea Christensdaatter Hare og af
hende fremsagt at være barnefader
en ægteMand nafnlig Christen Jensøn
Men da besvangrelsen er skeet var hand Enche Mand  
i Nors tiener til Nørtorp; Faddere        
vare Niels Hansen, Anders Pedersøn og    
hans daatter alle af Vording sampt tillig[e]
Christen Poulsøn Øhrgaard.
2251.Dom: 13 post Trinit: blef christnet Johan Jørgensens
og Maren Andersdaatters barn kaldet                    Suscep:
Anders Peders Jens Frøkiær, Anders Har, Inger
Poulsdaatter og 
2252.d: 31 Augustij begrafvet Jens Ørgaards Huustrue 
Maren Lauridsdaatter anno ætatis 81.
2253.Dom: 14 post Trinit begrafvet Sl. Michel Bachis Enche
Anne Christensdaatter anno æt: 77.
2254.Dom: 15 post Trinit begrafvet Niels gytterups Søn nafnlig 
Søren  anno ætatis 14
2255.Eadem die begrafvet Peder Blaches Daatter Maren 24 ugger
gammel
2256.d: 20 Septbr efter foregaaende Trolovelse indviet
i  Egteskab Niels Pedersen og Kierstine Jens-
Daatter
2257.Dom 18 post Trinit begrafvet Catharine Elizabeths
uægte barn i Vording 2 Maaneder gammel
8.

Vidi d: 10 d[..]
1770
død

død

død

død

Copulerede

død
b9bSognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1741-42:

b10a


NielsAnders


død


Christendød

Pouel død

død


Maren


2258.
Dom: 1ma Adventy Xsti døbt Christen Beregaards
og Kirsten Nielsdaatters barn kaldet Niels, Suscep:
Niels Jensen, Søren Beregaard, Niels Østergaard, Poul
Bunches Hustrue og Hands Daatter Zidsel.
2259.Dom: 2de Adventy døbt Niels Thomsens og Ingebore
Nielsdaatters barn i Hinding Kaldet Anders Suscept:
Bole Christensen, Poul Stefsen, Christen Thra, Johanne
Lauritzdaatter og Mette Pedersdaatter
2260.d: 13 December begrafvet Mette Nielsdaatter Høldgd
anno ætatis 81.
2261.d: 31 Decemb fød Christen Skomager og Sophie Andræ-
daatters barn, og døbt nytaarsdag Kaldet Christen Suscep:
Andræas Lang, Søren Thøgersen, Jens Nielsen, Sidsel
Andersdaatters Hou og Catharine Marie Enochs Daatter
                          1742
2262.d: 14 Martij begrafvet  Jens Ørgaard anno æt: 81
2263.Mariæ Bebudelsesdag døbt Christen Vestergaards
og Anne Sørensdaatters barn kaldet Pouel. Suscept:
Søren Christensen, Anders Christens i Visløng, Chri-
sten Ørgaard, Anne Laursdtter Vestergd og Maren
Christensdaatter Bach
2264.d: 20 Martij begrafvet Sl. Jens Jensens Diges
Daatter Karen anno ætatis 16
2265.d: 19 Maij begrafvet Christen Christensen Vesten Præstgaard[en]
anno ætatis 67.
2266.d: 20 Maij døbt anders Christensens og Anne Poulsdaatters
barn i Visløng Kaldet Maren, Suscep: Las Lasen,
Søren Christensen, Maren Christensdaatter, Else Lars-
Daatter og Cataharine Marie Enochsdaatter.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1742-:
2267.
d: 1 Junij begrafvet Anders Christensens Hustrue i        
Visløng anno ætatis 33.
2268.Dom: 3 post Trinit: begrafvet Kiersten Møllers Een
af de fattiges tal og almisse Lemmer æt: 90.
2269.d: 12 Junij indviet i Egteskab Anders Nielsen Skreder af
Hinding og Maren Stefensdaatter
2270.d: 19 Julij begrafvet Lauritz Jensen Ørgaard anno
ætatis 43. 
2271.d: 2 Aug: blefve indviet i Egteskab efter foregaa       
ende Trolovelse Niels Stefensen Møller og Kiersten
Sørens Daatter.
2272.Dom: 13 post Trinit døbt Søren Christensens og
Dorthe AndersDaatters barn i Hinding kaldet Anders, Suscep: 
Christen Iversen, Christen Christensen, Søren Rimer
Anne Pedersdaatter Viilspil og Kirsten Peders
Daatter.
2273.Dom: 15 post Trinit døbt Niels Pedersens og Kier
sten Diges barn Kaldet Karen, Susceptores: Poul 
Norindtoft, Christen Christens, Jens Jensen Dige
Maren Jensdaatter Dige og Maren Lauritzdtter
Vestergaard.
2274.D: 19 Septembr: eftter foregaaende Trolofvelse blefve    
Christen Andersen Gad og Mette ChristenDaatter
Søe indvied i Egteskab.
2275.Dom: 19 post Trinit døbt Christen Hindings og Anne
Christendaatters barn kaldet Jens Dige, Suscep: Christen   
Dige, Niels Pedersen, Frans Peijter Maren Søe
Karen Aggerholm, Karen Andersdaatter.

9.
død

død

copulerede

død

copulerede


Anders
Karen
copuleredeJens Dige
b10b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1742-43:

b11a

Johannecopulerede


død
død


Lauritzdød

død

død

død
Anders


copulerede


2276.
d: 3 Oct: døbt Christen Knudsens og Inger Pouls-
Daatters barn i Vording kaldet Johanne  Suscept:
Knud Christens, Bertel [……..] Jens Poulsen Anders
[……]sens Huustrue Johanne og Ingeborg Poulsdtter.
2277.d: 4 octobr. eftter foregaaende trolofvelse indviede
i Egteskab Niels Christensen Aggerholm og Bodil
Madsdaatter.
2278.d: 2 Decemb: begraf Niels Ulf i Vording anno æt 40
2279.Dom: 2de Adventus begrafvet nest ofven-
meldte Niels Uls Huustrue Karen Binder ætatis 60.
2280.Dom: 3tia Adventus døbt Peder Blaches og Maren Sal-
monsdaatters barn kaldet Lauritz Suscep: Anders Christen-
sen tienndis paa Søgaard, Christen Aggerholm ved Leerhøy,
Christen Snedicher, Michel Fogeds Huustrue og Maren Sal-
mons daatter.
2281.d: 22 Decembris begrafvet Poul Bunches Huustrue
i Hinding Maren ChristensDtter anno ætatis 46.
2282.Dom: 4te Adventus begrafvet Anders Sørens Hahr
i Vording anno ætatis 62.
2283.Tredie Juuledag begrafvet Christen Skomagers Daatter
Margrete i Hinding 5 aar gammel.
2284.d: 30 Decemb døde Christen Madsens Huustrue
Anne Marie anno ætatis 47
                               Anno 1743
2285.d: 4 Febr. døbt Jens Frøkærs og Maren Sørens
Daatters barn i Vording Kaldet Anders Suscep
Niels Foged af Øster Vandet, Jens Munch af Thisted, Thomas Nil
sen, Zidsel Christens , Bodel Andersdaatter.
2286.d: 8 Febr Indviet i Egteskab Jens Olesen og
Anne Pedersdaatter


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1743-:2287.
Fastelafns Søndag begrafvet Sl. Anders Nielsens Enche 
Else Mouritz Daatter i Hinding Anno ætatis suæ 70 
2288.d: 6 Martij Indviet i Egteskab Anders Sørensen af        
Schinderup og Dorhe Nielsdaatter uggeldam
2289.d: 14 Martij begrafvet Peder Holes Enche Abbel Chri-
stensdaatter anno ætatis suæ 78.
2290.d: 28 Martij begrafvet Anders H[oves] Huustrue
Maren Salmons Daatter i Hinding æt: 73.
2291.Dom: Judica: begrafvet Niels Stefensens dødfød barn 
i Vording
2292.Dom: Palmarum begrafvet Andræs Langs Huustrue
synder i Byen anno ætatis 
2293.d: 9 Maij begrafvet Peder Sørensen Døuhol udj sin 
alders 56.
2294.d: 29 Maij indviet i Egteskab Anders Christensen Visløng
og Karen Christensdaatter Vangsgaard
2295.3tia die Pentecos: døbt Anders Skreders og Maren Stefen
daatters barn  i Hinding Kaldet Johanne Kierstine Suscep
Niels Stefens Møller, Peder Madsen Skreder fra Hundborg, Niels
Andersen, Else Andersdtter, Inger Nielsdaatter paa Thra
og Kirsten Dahl.
2296.d: 4 Julij copulerede Stephen Poulsen af Hinding og
Dorthe Christensdaatter i Vording.
2297.Dom: 4 post Trinit: døbt Niels Stefensen Møl-
ler og Kiersten Sørensdaatters barn Kaldet Dor-
thæa Suscep: Søren Pedersen, Anders Nielsen Skreder
Jacob i Præstegaarden, Mad. Begtrups og Anne
Sørensdaatter.
10.
død

Copulered

død

død

død

død

død


Copulered


Johanne
KierstineCopulerede


Dorthe
b11b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1743-44:
b12a

Maren
Bieregaard


Copulerede

Karen


copuleredeAnders

død

Copuleredecopulerede


Abel
Cathrine


2298.
Dom: 11 post Trinit døbt Anders Simonsens og Johan
ne Poulsdaatters barn i Nors Kaldet Maren Bieregd.
Suscept: Niels Jepsen, Anders Christens, Inger Pouls
Daatter, Ingeborg Poulsdaatter og Søster Johanne
2299.d: 20 Septemb: Indviet i Egteskab Christen Madsen
og [Maren Niels]daatter
2300.d: 19 octo: døbt Christen Jensen Diges og Anne
Nielsdaatter Vestergaards barn Kaldet Karen Suscep
Peder Anders i Faartoft, Niels Peders Jens Dige, Madam
Begtrups og Karen Erichsdaatter af Schinderup.
2301.d: 17 octob: indviet i Egteskab Anders Poulsen
i Helleslef og Mette Pedersdaatter fra Neder Hinding
2302.Dom: 19 post Trinit: døbt Christen Gads og Mette
Søes barn Kaldet Anders Suscept: Christen Søe, [Chri]
sten Hinding, Niels Gad, Maren Søe og Anne Høy
2303.Dom: 22 post Trinit: begrafvet Jens Olesens dødfød
barn i Vording
2304.d: 4 Xbris efter foregaaende Troelofvelse indvied
i Egteskab Michel Jensen Schorup og Else Christ-
ensdaatt.
                          Anno 1744
2305.d: 17 Januarij indviet i Egteskab efter fore-
gaaende Troelofvelse, Anders Jellesen og Anne
Simons Daatter.
2306.Dom: 7tuages: døbt Christen Holes og Maren
Pedersdaatters barn kaldet Abel Cathrine, Susc:
Villads Muurmester Jens Klou, Anders Høy
Anne Christensdaatter Høy og Karen Chri-
stensdaatter Søe.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1744-:2307.
d: 5 Febr: begrafvet Christen Østergaard i Hinding        
i hands alders 81. 
2308.Tachsigelsens fæst døbt Anders Jelesens og Anne
Simonsdaatters barn i Vording Kaldet Else, Suscep:
Jele Andersen Simon Østergaard Chresten Peder
sen Jens Frøkiærs Huustrue og Maren Sørensdtter
og Christen Pedersens Daatter fra Silstrup.
2309. d: 28 Febr: begrafvet Simon Østergaards Huustrue
Else Rasch i Vording anno ætatis 75.
2310.d: 11 Martij indviet i Egteskab efter foregaaende
troelofvelse, Anders Pedersen Klith og Anne Chri-
stensdaatter Høy.
2311.Dom: Judica [..] d: 15 Martij døbt Knud Christensens
Maren Sørensdaatters barn i Vording Kaldet Søren
Suscept: Christen Knudsen, Niels Pedersen Bereg
Anders Døuhol, Else Andersdaatter og Dorthe
Pedersdaatter
2312.d: 18 Martij efter foregaaende trolofvelse indviet
i Egteskab Niels Jensen Thousgaard fra Thisted og
Maren Jensdaatter Dige.
2313.d: 24 Martij døbt Degnen Laurits Hundborgs
og Johanne Jensdaatters barn kaldet Anne
Marie Suscept: Christen Madsen, Christen
Dige, Frans Peyter, Christen Thøgersen,  Niels
Jepsen, Mad. Begtrups bar det, Sidsel Niels
Daatter og Maren Christens Daatter Høy.

død
    11.

Else
død

copulere
de

SørenCopulere
            de


Anne
Marie
b12b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1744-:
b13a

død

Copulered


død

død

KnudAnne
død

Karen
Maren


2314.
Langfredag begrafvet Anders Jelesens barn
i Vording nafnlig Else 6 ugger gammel.
2315.d: 3 April efter foregaaende troelofvelse indviet
i Egteskab Anders Lauritzen Vestergd og Maren
Nielsdaatter Kortegaard.
2316.d: 12 April begrafvet Knud Christensens barn
i Vordingaard Søren 3 ugger gammel.
2317.Eadem die begraf Degnen Lauritz Hundborgs barn
Anne Marie 11 dage gammel.
2318.d: 15 April døbt Michel Fogeds og Maren Knudsdaatters
barn Kaldet Knud Suscep: Jacob Schorup, Christen
aggerholm, Christian paa Holm, Maren Salmans
daatter og Anne Aggerholm.
2319.d: 4 Søndag efter Paaske døbt Anders Visløges og Ka
ren Vangsgaards barn Kaldet Anne, Suscept: Christen
Vangsgaard, Las Lasen, Christen Ørgd, Karen Ørgaard
og Maren Vangsgd.
2320.d: 29 Maij efter foregaaende troelofvelse
2321.d: 13 Junij begrafvet Poul Jensen Bunch anno æta-
tis suæ 78
2322.Dom: 4 post Trinit: døbt Niels Aggerholms og Bodel
Madsdaatters barn Kaldet Karen, Suscep: Christen
aggerholm ved Leerhøy, Jacob Pedersen tiend: i Præstegd
Karen aggerholm, Maren aggerholm ved Leerhøy og Mar
grethe Christensdaatter Tved.
2323.Dom: 12 post Trinit: døbt Christen Knudsens og
Inger Poulsdaatters barn i Vording Kaldet Maren
Suscep: Knud Christensen, Anders Hahr, Stefen Poul
sen Peder Tholbøls Huustrue og Sidsel
Poulsdaatter.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1744-45:2324.
Dom: 20 post Trinit: begrafvet Stefen Poulsens dødfød
barn i Hinding.
2325.Samme dag døbt Christen Madsens og Maren Nielsdat-
ters barn Kaldet Anne Marie, Suscep: Anders Nielsen
af Schinderup, Peder Nielsen, Frans Peÿter, Mette Marie
Madsdaatter fra Hundborg og Sidsel Nielsdaatter.
2326.Dom: 21 post Trinit: døbt Jens Olesens og Anne Pedersdat-
ters barn i Vording Kaldet Sidsel Kierstine. Suscep: Las 
Lasen, Peder Jepsen, Christen Knudsen, Karen Pedersdtt.
og Kirsten Pedersdaatter.
2327.d: 5 Novb: begrafvet Madame Dorthea Brichs
Daatter Ohnsorg i Præstegaarden æt: 75
2328.Dom: 26 post Trinit: begrafvet Søren Schorups
Huustrue i Vording Bodel Pedersdtter Ao æt: 60.
2329.Eadem die begrafvet Christen Pind æt: 72
                      Anno 1745                                                       1745
2330.Dom: Sept: døbt Jens fra Kiærs og Maren Chri-
stendaatters barn i Vording Kaldet Dorthe Suscep:
Anders Jelesen, Peder Tholbøl, Niels Frøkiær, Christen
Frøkiærs Huustrue i Øster Vandet og Bodel Andersdtter
2331.d: 14 Martij begrafvet Christen Erichsen paa Thra
anno ætatis 41.
2332.d: 9 April døbt Knud Christensens og Maren Sørensdaatters
barn i Vordingaard Kaldet Anne Suscep: Niels Pedersen    
Beregaard, Christen Knudsen, Christen Lauritzen Vilsbyl
Thomas Langaards Huustrue i Tinstrup og Maren Lauritz
Daatter Viilsbyl.
2333.afvigte aars 1744 Confirmation med indført
fejl [og] staar for Tved sogn, da den dog
[skee]de i Nors Kirche.

12.

død

Anne
Marie


Sidsel
Kierstine

Død

død

dødDorthedød


Anne
b13b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i Nors Kirke 1745
Blandede notater fra Nors 1745-:
b14a


død

død


Peder


død


Copulerede

Copulerede

2334.
1745 1ste Søndag eft: Paaske Confir-
merede her i Nors Kirche.
1. Jørgen Kaas Lyngby             α    8. Bodil Enochsdaatter     α
2.Xsten Bonch i Hinding           α    9. Maren Skomager           β
3. Andreas Enochsen af Nors   α   10. Else Mogensdaatter
                                                             Min Sl: Sviger Moders
                                                                                     Pige     β
4. Peder Westergaard  β   
5. Christen Biergaard  β         11. Mette Døffhaal                γ
6. Maren Biergaard     α         12. Anne Frøkiær                 γ
7. Maren Bach             α         13. Anne Sørensdaatter
                                                    Juul af Ballerum                β
                  14. Anne Marie Castensdaatter af Nørbye     γ

2335.Dom: 4te post Pascha begrafvet Jens Bunches dødfød
drenge barn.
2336.d: 19 Junij begrafvet Salmon Østergaard i Vording Een af de
Fattiges Lemmer anno ætatis 79.
2337.d: 24 Junij døbt Anders Jelesens og Anne Simonsdaatters
barn i Vording kaldet Peder, Suscep: Christen Pedersen fra
Silstrup, Jens Frøekiær, Jele Andersen, Christen Pedersens
Daatter fra Silstrup og Magrete Pedersdtter.
2338.Dom: 6 post Trinit: begrafvet Bole Christensens
Daatter Maren anno ætatis 20.
2339.d: 4 Aug: efter foregaaende Troelofvelse indviet i Egte
skab Niels Christensen Østergd Og Sidsel Poulsdaat
ter Bunch.
2340.d: 6 Hujus efter foregaaende Troelofvelse indviet i
Egteskab Michel Nielsen og Voldborg Christen
Daatter Har.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1745-:2341.
Dom: 16 post Trinit: døbt Niels Stefensen Møllers
og Kiersten Sørensdaatters barn Kaldet Stephen
Susc: Anders Skreder, Peder Sørensen af Tinstrup,
Niels Jepsen, Jens Sørensens Huustrue af Taarsted 
og Anne Sørens Daatter.
2342.Dom: 18 post Trinit: døbt Niels Stefensens og Anne
Andersdaatters barn i Vording Kaldet Maren, Susc:
Poul Stefensen Thomas Kaartegaard, Anders Døuhol,
Sidsel Poulsdaatter Bunch og Maren Christensdttr.
2343.d: 21 Octbr: indviet i Egteskab Anders Bertelsen
Leerhøy og Maren EdskilsDtter paa Thra
2344.Dom: 19 post Trinit: døbt Christen Jensens Diges og
Anne Nielsdaatter Vestergaards barn Kaldet Niels Vester
gaard, Suscept: Anders Norrentoftt, Poul Norentoft, Jens 
Jensen Dige, Præstekonen Mad: Begtrups og Maren
Mouritz Daatter.
2345.d: 3 Nov: indviet i Egteskab efter foregaaende
Trolofvelse Anders Christensen Hahr og Maren 
Lauritz Daatter Vestergd
2346.Dom: 22 post Trinit døbt Anders Nielsens og Maren
Stefens Daatters barn i Hinding Kaldet Anne Marie.
Suscep: Niels Stefensen Møller, Niels Andersen, Christen
Smed, Inger Nielsdaatter og Else Anders Daatter.
2347.Dom: 1ma Adventus Xsti begraf Sl: Christen Knud
sens Enche Johanne Andersdaatter ætatis 81
2348.Dom: 4te Adventus Xsti begrafvet Poul Lasen Syn 
den Kierchen anno ætatis 59.


Stephen

        13.


Maren


Copulere
       de

Niels
VestergdCopulerede


Anne
[Marie]

død

død
b14b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1745-46:
b15a
Christen
Maren

død

død

død

død

død

Else Cathrinedød
Mr Hundborg

død

2349.
3die Juledag døbt Christen Hindings og Anne
Christendaatters barn Østen Kirchen Kaldet Christen
Suscep: Christen Dige, Christen Gad, Frans Peyter
Niels Pedersens Huustrue Vesten Præstgaard og
Maren Christendaatter Søe
2350.Eadem die døbt Stefen Poulsen og Dorthe Chri-
stendaatters barn i Hinding, Kaldet Maren, Sucep.
Niels Stefensen, Michel Nielsen af Hvogser, Anders
Hahr Smed, Maren Vestergaard, og Maren Bier
gaard.
                                  Anno 1746
2351.d: 15 Jan: begrafvet Christen Christensen Agger
holm ved Leerhøy Anno ætatis 46.
2352.d: 28 Jan: begrafvet Sl. Christen Poulsens Enche Dorthe
Sørensdaatter anno ætatis 74.
2353.d: 23 Febr: begrafvet Christen Høyes Søn synder
i byen nafnlig Christen Anno ætatis 35.
2354.Dend 1ste Søndag i Faste begrafvet Sergiant Niels Hansen
i Vording anno æt: 62.
2355.d: 26 Martij: begrafvet Anders Nielsen Østergaard
i Vording anno ætatis 88.
2356.d: 30 Martij døbt Niels Langaards og Maren Christend:
Barn kaldet Else Cathrine Suscept: Maren Langaard
Cidsel Nielsdaatter, Niels Skielsgaard, Peder Skiels
gaard og Mads Langaard

2357.d: 13 Maij begraven Mr Lars Madsøn Hundborg Sogne-
Degn til disse 2de Meenigheder æt: 56 og sang
over ham Mr B[…] i Sendels Discant og Mr Lyngbye af Thisted bassen
2358.5te Sønd: eft: Paaske begravet Sl: Niels [H]oues En-
che Cidsel Jepsdaatter æt: 90


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede fra Nors og Tved i Nors Kirke 1735, 1736, 1737 og 1738:


2359.Confirmerede 1735 1ste Sønd. eft: Paaske

Jacob Pedersøn Vording .    .    .   .   α 
Jens Sørens Skaarup i Vording  .  . .α 
Xst: Xstens. Møller af Tved Sogn  .  α
And: Troldborg af Tved Sogn .   .  .   β
Karen Vangsgaard .   .   .   .   .   .       β.
Maren Ejgildsdaatt:  .   .   .   .   .   .     γ.
Maren [Tan]grd  .   .   .   .   .   .   .   .    γ.
Ingeborg Sørensd:  .   .   .   .   .   .   .  γ
                                                           8

2360. Ao 1736 1ste Sønd: eft: Paaske

And: Skaarup .   .   .    .   .    .    .  α
Michel Skaarup .    .    .    .    .     β.
And: Leerhøy .    .    .    .    .   .     γ.
And: høj .    .    .    .    .    .    .    .   β.
Xst:  Gade .    .    .    .    .    .    .    α.
And: Vestergrd   .    .    .    .    .    α.
Xst: Møller.    .    .    .    .    .    .    α.
Niels thraa i Hinding   .    .    .     γ.
Hans Kiergrd  Tved  .    .    .    .  γ.
Anne Agerholem ved L høy .    γ.
Maren Kirstine  [Vendberg]  .    α.
Karen [Vestergrd] Søe .    .    .  α.
Kirsten Bonch .    .    .    .    .    .  γ.
Anne Xstensd: i Nørby .    .       β.
Anne Sørensd: i Nørby .    .       β.
                                   14.
Magrete Endv:daatt i Nørby.   .   .   α 
Karen Poulsd  Thung  .   .   .   .   .    β.
Karen Bertelsd ved Lhøj .   .   .   .    α.
Niels Jeps. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  α.
And: Xstens Søgaards Søn.   .   .   α.
                                                       20

 2361.                 Ao 1737.
Mads Langd  .   .   .   .   .   .   .   .  .   .  β.
Xst: [……] Dreng p Ball 1 dr Xsten . α.
And: Jeps. 1 S: Anders  .   .   .   .   .   α.
Xst: Niels Lund  .   .  .   .   .   .   .   .   .  γ.
Niels Morsing .   .   .   .   .   .   .   .   .    γ.
Maren Xstensd høj  .   .   .   .   .   .   .  γ.
Anne Kortegrd.  .   .   .   .   .   .   .   .     β.
Maren i Schibsted gaard  .   .   .   .    β.
Maren Vangsgrd. .   .   .   .   .   .   .    .β.
Voldborg Xstensd  .   .   .   .   .   .   .   β
Karen Kiergrd. .   .   .   .   .   .    .   .   . α.
Anne Larsdaatt: Borup  .   .   .   .   .   γ.
Dorthe Johanne Klit  .   .   .   .   .   .   α.
                                                          13
  

 2362.            Ao 1738
Niels Gade  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  β.
Xst: hyldgaard  .   .   .   .   .   .   .   .     α.
Xst: Smed .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     α.
b15b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i Nors Kirke fra Nors og Tved 1738 og  1741:

b16a

Lars Dahl  .   .   .   .   .  .   .   .   γ.
Søren Graabgrd .   .  .   .   .   . β.
Jens Høy .   .   .   .   .   .   .   .   .α.
Hans Sørens Smed .   .   .   .  γ.
Mourids Larsøn .   .   .  .   .   .  γ.
Anne Villads daatt .  .   .   .   .  α.
Anne Søe i Nors .   .   .   .   .    α.
Anne Jepsdaatt  .  .   .   .   .   .  α.
Maren Baltzøe øst: P[…]stg   γ.
Else Eschildsd.   .   .   .   .   .    γ.
Maren Vestergrd .   .   .   .   .   β.
Cidsel Bonch  .   .   .   .   .   .   α.
Karen Bach .   .   .   .   .   .   .   β.
Dorthe Klou .   .   .   .   .   .   .   γ.
Johanne Søe .   .   .   .   .   .   .β.
Anne Magrete Juel .   .   .   .  α.
Berthe Xstensd: i Nørby .   .  α.
                                          20

2363.neste Ao 1741 Søndag ef Paaske

Jens Dige  .   .   .   .   .   .  .   .   β.
Xst: Møller  .   .   .   .   .   .   .   . α.
Frans Peyter Laurids .   .   .    β.
Jens Niels. Lund.   .   .   .   .    α.
Thomas Lund .   .   .   .   .   .    γ.
Niels [C...... C...........]: Søren  α.


Xst: Pouls  .   .   .   .   .   .   .   .  β.
Xst: Bach Senior .   .   .   .   .   β.
Niels Laurids i Hinding .  α α α
Lars thraae .   .   .   .   .   .   .   . γ.
Niels thraae i Mel Hinding .   γ.
And: Dofhaal .   .   .   .   .   .   .  γ.
Ped: Sørens i V: Synderby . . β.
Michel Castens .   .   .   .   .   .  β.
Lars Castens .   .   .   .   .   .   .  γ.
Kield Xstens.  .   .   .   .   .   .   . α.
Niels Harboe .   .   .   .   .   .   .  γ.
Kirsten Vestergrd  .   .   .   .   . α  α  α
Maren Pederd i Smed  .   .   .  β.
Maren Kiergrd  .   .   .   .   .   .    β.
Maren [Thang]  .   .   .   .   .   .   β.
Chath. Marie Enochsd: .   .   . α.
Maren Larsd. i N: Hinding .   . β.
Else Skræder  .   .   .   .   .   .   . β.
Maren Bolesd: .   .   .   .   .   .   . γ.
Bodil Anderd: af Vord: .   .    .   γ.
Inger Skaarup  .   .   .   .   .   .  γ γ.
Anne Gijttrup .   .   .   .   .   .   .    γ.
Sidsel Nielsd: Ball: .   .   .   .   .  β.
Christine Sk[…..]sgrd  .   .   .. γ.γ.
Berthe Ped: Smed .   .   .   .  .   .  α.
                                                  31


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i Nors Kirke fra Nors og Tved 1742 og 1743
Blandede notater fra Nors 1746-:

            
 2364.                Ao 1742
Xst: harboe.   .   .   .   .   .   .   .        γ
Jens bonch  .   .   .   .   .   .   .   .      α.
Xst: Jens i Hinding  .   .   .   .   .     β.
Jens Dohl  .   .   .   .   .   .   .   .   .    α
Ped: Bertels ved Lhøy  .   .   .       α
Knud Mogens p: Ball: .   .   .   .     β
Jens Olufs N: Tv: Kircke .   .        β
Xst: Borup.   .   .   .   .   .   .   .        γ
Else i Schibstedgaard .   .   .      αα
Maren Juul.   .   .   .  .   .   .   .       α
Maren Kirstine Thomasd.Tv;S:   γ
                                             11
                                                           
Maren hyldgaard  .   .   .   .   .   γ.
Poul Larsøns Pige
                            Bodil .   .   .   .β.
2365.
1ste Sønd: eft: Paaske 1743 i Tv:
                        kircke                     15.
Xst: Bach junior .   .   .   .   .   .   .   . α.
Erich Xstens i Nors .   .   .   .   .   .   α.
Søren Døfhaal .   .   .   .   .   .   .   .   α.
Jacob thraae .   .   .   .   .   .  .   .   .   α.
Xst: Nors Vestergrd.   .   .   .   .   .   β.
Lars Niels: i  Hinding.   .   .   .   .     γ.
Jens Øsrgrd  .   .   .   .   .   .    .   .   .  γ.
Xst: Langrdrs dreng Hans.   .   .   γ.γ.
Xst: Erichs daat: Karen .   .   .   .   . α.
Anne Enochsd .   .   .   .   .   .   .   .   α.
Maren Vielsbøl .   .   .   .   .   .   .   .  β.
Joh: Thomasd: Synderby .   .   .    α.
Mette Søe i Hinding .   .   .   .   .  .  β.
Maren Pind   .    .   .   .   .   .   .   .   . γ
Anne Baltzøe af Præstgd .   .   .   .γ
                                         i alt           17
b16b
Summa Sumarum                                                                                                        
                                                                                                              120 Personer
2366.Ao 1746 d 15 Maij, som var 5te Søndag efter Paaske,
forrettede stud: Niels Jacobsen Winther fød paa Odde i Klim
Sogn som for[…………]et Sognedegn i Sl: Mr. Lass Madsøn
Hundborgs sted Embedet første gang her i Nors og Tved kircker, da hand
her i Nors sang over et fattigt liig, som var Cidsel
Jepsdaatter Sl: Niels Houes Enche æt: 90, mens hand
var 23 aar gl:


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1746-:


b17a
Maren
AndersDatter

Salomon

Christen
NB NB
stud: N:W:
2367.Dom: 2den post Trinit døbt Niels
Agerholems og bodel MasDatters barn
i Nors kaldet Maren Andersdatter Sus-
cept: Else IbsDatter fra Præstegaar,
Maren Andersdatter Christen Hinding
Jachob Lassen og Jens Luun.

2368.Dom: 3 post Trinit: døbt Peder blaches og
Maren SalmansDatters barn Kaldet Salomo[n]
Succept: Michel Foged tamas Kordegaar
Maren SalmadsDatter Maren Viilspil og Christen
Michelsens Datter Ane.

2369.Dom: 6te post Trinitatis døbt Christen gads
og Mette ChristensDatters barn Kaldet Christen
Succep: Christen hinding Søren tøgersen
Niels gad, Maren Søe og Søster Karen.

2370.fordj stud: Niels Winther fra Odde
i Kliim Sogn ej efterlevte Bispens
ordrer til Præsten, giorde hand sig
self Uværdig til at nyde Degne-
kaldet, og imod forhaabning blef
stud: Poul Lyngbye fra Thisted kaldet
til Degn for Nors og Tved Mee-
nigheder d 3 Aug: Og indsat d 7
Aug: Ao 1746.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1746-:


2371.Dom: 9 post Trinitat døbt Anders Xstens                         16.
Vislyng og Karen Christensdaatters barn
kaldet Karen: Suscept: Lars Larsøn,                                     Karen
Søren Christensøn, Maren Vangsgaard, Ma-
ren Pedersdaatter, faderens Syster Maren,
2de Brødre Peder og Hans alle 3 af Vandet

2372.Dom: 11 post Trinitatis
døbt Peder Nielsøns med tilnafn Kieldsøns og
Maren Pedersdatters Barn af Nørby kal-
det Anne Suscept: Jens Olufsøn Hvidberg                        Anne
Anders Sørensøn og Peder Nielsøn hol-                     døbt i […]
det til daaben af Maren Nielsdaatter og                         Kirche
faderne vare af Qvindekiønnet Magre-
te Pederdaatter og Berethe Christensdat:
                                                     2373.Eadem die
døbt Anders Berthelsøns og Maren Eschedaat-             Esche
ters barn kaldet Esche holdet af Ber-
thel Skræders huustrue suscept: Christen
Hyldgaard, Peder Berthelsøn sen:, Anders
Christensøn, Maren Berthelsdaatter
og Karen Christensdaatter.

2374.d 5 octobr: copulerede efter foregaaende tro-          Copulerede
lovelse Christen Poulsen synden Kirchen og Maren
Christensdaatter Søe.
2375.St: Mortensdag copulerede eft: foregaaende           Copulerede
trolovæse Anders Christensøn og Kirsten Peders
daatter af Hindingaard
b17b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i Nors 1747
Blandede notater fra Nors 1747-:

b18a                                          
                                                 Ao 1747
                    2376.1ste Søndag eft: Nyt Aars dag udj Nors
                    Kircke confirmerede:
                    Xst: Lund                      α.               Maren harboe                       α.
                    Xst: Sørensen              α.               Maren Kirstine Sperring       α.
                    Xst: Tølbøl                    β.               Maren Agerholm                   β.
                    Niels Christens            α.               Anne hundborg                      γ.
                    And: Øhrgrd                  γ.
                                                                                                                                 


Maren

Død

Død


Død


[Medhiel-]
[perer]
2377.1ste Sønd: efter H: 3 Kong:dag døbt Niels
Christensøn Hinning og Cidsel Pouls-
daatter Bonches barn kaldet
Maren: fadderne: Ingeborg Pouls:
daatter, Lars Østergaard, Jens Bonch,
Xsten Bonch og Kirsten Bonch.

2378.d 25 Janv: begravet Christen Salmon-
søn i Lille Døfhaal æt: 51.

2379.d 27 Janv: begravet Medhielperen Poul
Larsøn Øhrgaard i Nors By æt: 71.

2380.d 3 Febr: begravet Lars Larsøns kone
i Vording æt: 66 og 7 Maaneder

2381.d 5 Febr som var Søndagen Sexagesima


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1747-:


aflagde Christen Westergaard i Nors sin Eed
som Medhielpere i sin faders Poul Øhrgaards
sted /: som efter 9 aars tieneste døde in officio:/
og det er at mercke, at hans for Mands for-
mand i gaarden var Medhielper i spr: An-
ders Lyngbyes, Mag. Johan Thorsons, Sl: Con-
rad Hillebrantz og i een deel af min tiid
da hand døde i Embedet efter 42 aars tieni-
ste 1735 og […..] Søren Vestergaard
som [……]ederede i Embedet dend mee-
get Redelige og oprigtige Lars Sørensøn Wiels-
bøl, som døde in officio 1737. efter ham
kom til Embedet ovenmeldte Poul Øhr-
gaard og efter ham [nu] Christen Wester-
gaard, gud gif ham [sin] aand og naade.

Midfaste Søndag døbt  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2382.2[d]: Paaskedag døbt Christen Jensøns og Dorthe
Johanne Klits barn Kaldet Jens, Suscept:       
And: klits kone, Niels Klit, Christ [B…]
gaard Jun: Christen Bonch, Maren Kiær-
gaard.

2383.3die Sønd: eft: Paaske begravet Niels Muur-        
Mester paa Thraae æt: 66 og Maren Aa-        
gesdaatter ved Leerhøy æt: 19 aarb18c


Jens

Dø[d]
Død
b18b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1747-:

b19a


Poul
NielsDød


PederDødDød


2384.
5te Sønd: eft: Paaske døbt Jens Bonchs og
Maren Pederdaatt barn kaldet Poul: faddere.
Niels Kiergaard, Berthel Jepsen, Xst Xsts
And: Simons, Karen Pedersdaatter
Cidsel Poulsdaatter og Kirsten Poulsd:
sampt Berethe Xstensdaatter                    

2385.6te Sønd: eft: Paaske døbt Christen [….]
søns og Maren Nielsdaatters barn
Kaldet Niels: Suscept: Cidsel Niels-
daatter, Xsten Søe, Anders Niels, Pe-
der Nielsøn, Mette og Maren Søe
                                                                                                 
2386.1ste Sønd: eft: Trinit: begravet Grete midt i by æt: 60

2387.3die Sønd: eft: Trinit: døbt Christen Houls og
Maren Pedersdaatters barn kaldet Peder
suscept: Maren Schaarup, Jacob Schaarup,
Jens Christensøn, And: Xstens, Maren Jeps-
daatter.                                                                              

2388.d 22 Junij begravet min kones Syster-
Søn Christian Friderich Pedersøn Ham-
borre æt: 5te aar

2389.d 23 Junij begravet Maren Chrestensdaatter af
Nors bye anno ætatis 75.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1747-:2390.
St. Hans dag døbt Anders Hares og Ma:          18.
ren Westergaards barn kaldet Karen Westergaard
Suscept: Anne Westergaard. Lars Westergaard
Christen Christensen af Vording, Michel af
Houch by og Christen Nors Westergaard
2391.4de Sønd: eft: Trinit: døbt Mads Iversøns
og Inger Poulsdaatters barn Kaldet Anne        Anne
Suscept: Maren Wilsbøl, Jens Olufsøn,
Jens Lund, Søren Vestergaard og Anne
Andersdaatter.
2392.d 29de Junij begravet Chresten Hindings Søn i Nors
bye nafnlig Chresten anno ætatis 7.                             Død
2393.d 30te Junij copulerede efter foregaaende trolovelse
Søren Jensen Schorup og Dorthe Nielsdt af Vording        copulerede
bye.
2394.d 12 Julij copulerede eft: foregaaende trolovelse             copulerede
Thomas Jensøn Tingaard i Røring Sogn og Anne
Pedersdaatter af Vording, som var trolovet Mouritz […..]
2395.d 26 Julij Copulerede efter foregaaende trolovelse        copulerede
Chresten Ørgaard og Karen Chrestensdaatter af Nors
2396.d 28 Julij begravet Chresten Mariagers kone af                      Død
Hinding nafnlig
2397.Dom 12te post Trinit døbt Knud Chrestensens og Maren Sørens-
Daatters barn af Vording kaldet Dorthe. Suscept: Thomas        Dorthe
Jensen af Thinstrup, Niels Peders i Sønderbye i Tved
Chresten Laus i Nors, Dorthe Sørensdt af Vester Vandet,
Maren Sørensdt af Nors
b19b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1747-:

b20a
Maren
Død
copulerede


Død

Medhielpe
ren Anders
Hare


copulerede

Død

Død


Karen

Peder
2398.Eadem die døbt Anders Christensøns og Kiersten
Pedersdatters barn af Hinding kaldet Maren,
suscept: Søren Agerholm af Hinding, Chresten Bach
ibid, Niels Chrestensen i Nors, Mette Pedersdaat-
ter af Hillerslef, Karen Chrestensdaatter af Nors.
2399.d 8tende Sept: begravet Chresten Chrestensen af Vor-
ding æt: 41.
2400.d 26 Sept: copulerede efter foregaaende trolovelse
Chresten Chrestensen Mariager og Inger Nielsdaat-
ter Ugeldam.
2401.d 2den October begravet Niels Pedersen af
Vording æt: 31.
2402.d 17 Sept: aflagde Anders Chrestensen Hare af
Vording sin Eed som Præstens Medhielper.
at være ham troe og underdanig, som guds
og kongens lov udkræver.
2403.d 5te October blef Niels Michelsen og Anne
Nielsdaatter efter foregaaende trolovel-
se copulerede
2404.d 6te October begravet Lars Mathsen
af Hinding æt: 83
2405.Dom: 19 post Trinit: begravet Peder Smed
af Hinding æt: 55.
2406.Dom: 19 post Trinit: døbt Anders Jellesens og
Anne Simonsdaatters barn kaldet Karen suscept
Peder Tølbøl af Vording, Chresten Pedersen
i Sælstrup, Chresten Jellesen af Hinding, Ma-
ren Ferregaard af Thorup Sogn, Maren Chre-
stensdaatter af Vording.
2407.Dom: 17 post Trinit: døbt Anders Simonsens og Johanne Po-
ulsdaatters Barn af Nors kaldet Peder suscept: Jens
Bunk af Hinding, Niels Østergaard ibid, Jens
Hylgaard af Nors, Ingeborg Poulsdaatter af Sønder


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1747-48:

bye i Tved Sogn, Kiersten Simonsdaatter af Tin-                    19.
strup
2408.Onsdagen d 7 Novembr: blef Kiersten Chrestensdaat-        Død
ter af Vestergaard i Nors begravet æt: 95
2409.Dom: 24 post Trinit: døbt Chresten Jensen Diges og           Jens
Anne Nielsdaatters barn kaldet Jens, suscept
Peder Andersen i Fortoft i Thisted Sogn, Povel
Norntoft i Siøring Sogn, Jacob Schorup i Nors Sogn,
Madamme Begtrup af Nors Præstegaard, Kiersten
Jensdaatter af Nors.
2410.Dom: 26 post Trinit døbt Peder Blakkes og Maren
Salmandsdaattes barn Kaldet Else. Suscept: Thomas             Else
Kortegaard af Nors, Michel Foged ibid, Jens Ager-
holm, Maren Salmandsdaatter af Vording, Ma-
ren Michelsdaatter.
2411.Dom: 2de Adventus døbt Anders Berthelsens og
Maren Eschesdaatters barn kaldet Kiersten. suscept            Kiersten
Chresten Andersen af Nors bye, Niels Chrestensen ibid,
Peder Berthelsen af Øster Vandet sogn Mette
Chrestensdaatter af Nors bye, Anne Chrestensdaat-
ter ibid.
2412.d 15 Decembr: copulerede efter foregaaende Tro-            copule
lovelse Anders Nielsen og Else Nielsdt af                                  rede
Nors
2413.d 21 Decembr begravet Peder Bach af Nors æt:                 Død
86        
                                         1748
2414.Onsdagen d 26 Martii blef Jens Olesens
og Anne Pedersdaatters Pigebarn Døbt og Kaldet
Maren, suscept: Lars Larsen i Vording i Nors                           Maren
sogn Peder Nielsen i Tveds sogn, Chresten Jensen
i Hinding: Kirsten Pedersdaatter i Vording, Karen
Nielsdaatter af Præstegaarden.
b20b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1748-:

b21a


NielsCopulerede


Død
Død

Død

Død

Død


Jens
Povel 


2415.
Festo Aenun: Mariæ: blef Anders skræders
og Maren Stephansdaatters Drengebarn døbt
og kaldet Niels, suscept, Inger Nielsdaat-
ter i Nors. Niels Møller, Niels skræ-
der Maths skrædder, Else skrædder
2416.d 28 Martii copulerede efter foregaaende
trolovelse Chresten Nielsen Lund og Inger
Povelsdaatter af Vording
2417.Begravet Christen Wangsgaard d 5 April æt: 70
2418.d 13 April begravet Maren Pedersdaatter Smed æt:
23 aar 7 maaneder og 14 dage
2419.samme dag begravet Maren Salmansdaatter af
Hinding æt: 67 Mindre 1 Maanet
2420.d 11te Maij bleff Chresten Agerholm af
Nors begravet ætat: 83
2421.d 18 Maij blef gammel Chresten skomager af
Hinding begravet ætat: 86
2422.Dom 5te post Pascha blef Chresten Mariagers
og Inger Nielsdaatters drengebarn døbt
og kaldet Jens, suscept: Chresten Traae af
Hinding, Lars [………..] ibid, Dorthe Niels-
daatter af Schinderup, Kiersten Dahl af Hin-
ding.
2423.Dom: 7tima post Trinit blef Chresten Povelsens og Karen
Chrestensdaatters drengebarn døbt og kaldet Povel.
suscept: Chresten Søe, Chresten Vilsbøl og Erich Høy,
Mette Chrestensdt og Anne Chrestensdt alle af
Nors


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1748-49:2424.
Dom: 7 p: trin: Christen Ørgaards og Karen Søes
Barn til daaben kaldet…………………………...........               Poul
Faddere. Christen Vestergrd. Peder Vestergaard.                 20.
Erich Ørgaard, Mette Søe, og Maren Vilsbøl
2425.d. 9 Sept. begravet Niels Agerholms dødfød                     død
Barn
2426.d: samme dag  begravet pigen Maren i Wording               død
æt: 29
2427.d: 2d Oct: begravet Jens Klou af Hindinggrd                    død
æt: 29 Aar 7 Maaneder
2428.d: 20 Novbr: copulered Niels Anders Gad                       copul
Gad og Maren Christensdaatter [……]
2429.d. 29 Novbr. begravet Anne Jensd Frøkiær                     død
æt: 18 Aar 6 Maaneder
2430.d. 1 Dec døbt Anders hares og Maren Vester-
gaards daatter Kaldet                                                              Maren
Faddere Anne Tølbøl, Kirsten Vestergd
Peder Vestergaard, Lars Larsen og hans
daatter Else
                                      1749
2431.Dom: Sexag: døbt Anders Lynges og Ka-
ren Christensdaatters barn kaldet …..                                    Anne
Fadderne: Karen Øhrgrd, Lars Lars
og hans daatter, Hans Christensøn
Thaarsted og Sogne fogden Jens Oluf-
søn.
b21b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1749-:

b22a død


død


døbt
død=
døbt
Woldborg
døddød


døbt
Anne
Marie
2432.d: 10 Janv 1749 begravet Willads Muurmesters
daatter Anne æt: …..

2433.d: 7 febr: begravet Christen Hyldgaards Daatter
Maren æt: ao: 21.

2434.Dom: esto mihi døbt Christen Andersøn
Gade og Mette Christensdatter Søes barn
Kaldet Maren. Faddere. Mad. Lum-
borg af Præstegaarden. Anne Søe. Lars Lars.
i Worring. Jens Olufs ibm: Christen Ørgaard

2435.Dom: Lætare døbt Christen Mariagers og
Inger Nielsdaatters Barn af Hin-
ding kaldet Woldborg. Faddere - Christen Jen-
søn, Lars Jellesøn, Christen Christensøn
Maren Christensdaatter

2436. samme dag begravet b[arnet] Christen
Mariagers Søn.

2437. d 19de Martii begravet Søren Jensøns [..........]
Anne Magrete Andersdaatter gl: 38 Aar 10 Maa-
neder og nogle Dage

2438.Dom: Palmarum døbt Niels Vestergaards
og […………….] Barn kaldet An
ne Marie Faddere Berthel Jeppesøns
kone, Christen Lund, Jens Bunchis Kirsten
Bunch og Christen Biergrd

                  [………]


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1749-:
2439.
Dom: 1ma post Trinitatis sø: d 8 Junij af-                                          21.
lagde Niels Østergaard sin Eed som Med-
hielper udj Sl: [Niels] Thomesøns sted.
2440.d: 9 p: Tr døbt Niels Nielsens d: Karen. Faddere. Søren
Xstens, Christen Anders: Lars Anders: Ch. Christens Kirsten An-    Karen
dersdtr Maren Christensdtr og Zidsel Andersdtr:
2441.d:3 Jui Søndag efter Juul døbt Christen [Læ]grs
Barn kaldet Maren. Faddere: Anders og                                             Maren
Poul Norntoft; Chr. tverborg. Niels Pedersøns kone
Poul Norntofts dtr Kirsten

                  Copulerede in Ao 1749

2442.1. d: 18 Janv. Niels Gade og Christen Høys
daattr: Maren.
2443.2: Søren Roer og Kirsten Søes daatter
JohAnne
2444.3. Christen Bach og Niels Christensen Klows
daatter Anne
2445.4. Christen Jellesen og Pigen Maren Kirstine
2446.5. Christen Levisens og Aages Encke ved Leer-
høy

2447.d 2 Sept: begravet Sl: Peder Hamborres
[……..] hvis eeniste Søn er død og begra-
vet d 22 Junij 1747 forhen


b22c
b22b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1750-:
b23adøbt –
Død


Christen


Maren
copulered


[copu]ered
                     

                              Ao 1750
2448.Dom: Septuag:
Christen jellesens og Maren Kirstine Olufs:
daatters Barn Kaldet Christen. – Fadderne
Anders Jellesøn, Lars Jellesøn, Anders Je:
lesøns Pige, Christen Tølbøl, Anders Anders.

2449.1ste Sønd i faste begravet Ch. Jellesøns barn Christen

2450.Marie Bebudelses dag døbt Jens Møllers og
Else Heskiærs barn kaldet Christen. Fad
derne:  Bodil Grishave Cidsel Nielsdaatter
Søren Graabgaard, Lars Castensøn, Berthe
Christensdaatter.

2451.2den Pintzedag døbt Knud i Vordingrd
og Maren Sorensdaatters Wielsbols barn
kaldet Maren, fadderne: Niels øster-
gaards kone, Thamæs Vestergrd af
Tinstrup, Jens Dige, Søren Larsøn
Wielsbøl og Christen Westergaard

2452.d 21 May copulerede Christen Nedergaard
og Karen Andersdaatter

2453.Copuleret Jens Harboe og Cidsel Houc


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1750-:
                                                                                                  22.
2454. d 6 Maij copulerede Ch: Thraae og                                         
Berthe Pedersdaatter

2455. 1ste Sønd: eft: Trinitat: døbt Xsten  Øhrgrds
og Karen Søes barn Kaldet Maren       
fadderne: Karen Øhrgaard, Maren Bonk
Xsten Søe, Xsten Gade, And: Xstensøn

2456. d 10 Junij copulerede Madts Jensøn Aarup og Maren     
Andersdaatter

2457. d 14 Junij begravet Maren Sørensdaat. æt 38                      

2458. d 13 Julij døde den gode og ærlige Præste-
Encke her i kaldet Mad: Elizabeth Marie
Thorsong, Sl: Hlrd Conrad Hildebranths i
Thisted og der samme steds ad interim begra-
vet d 20 Julij i sit alders 45 aar 10 Maaneder 12 dage
og var Encke efter hendis Sl: Mands død
17 aar Ringer 2de dage, hun var vel
fornøjet med mig og jeg med hende -,
men d 28 Julij nest efter nedsat i sin Sl: for[ældris] be-
gravelse synden alteret og strax tildecket med jord, paa
det stanck ej skulde gravere enten kirckebetientene eller
Sognefolckene.  
                                                    2459.d 9 Aug: nest efter døde Anders

CopulerMarenCopulerede


Død


b23c
b23b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1750-:
b25a

b25cMouridsElse Ca-
thrine


Baun i Thisted, der var Snedker, Maler, kunde skildre
noget, var Uhr Mager, en kendt og ædruelig skaffere
til alle Vertskaber, en agtet, æret og elsket Mand
som har giort Xsti Effigiem i Øster Vandet kircke,
Malet og stafferet Wester Wandet kirckealter
alter-Tafle og skriftestolen, samt Malet og
p[….]let mit iboende huus, æt: 47, og ald dend
videnskab hand hafde, hafde hand uden andres ma-
nuduction lært sig self.

2460.d 16 Aug: [sc:] Dom: 12 post Trinitatis prædikede min Sl: for-
Mands Søn, Mr Johannes Thorsong Hildebranth allerførst
her i kirck[eren] og var ej her i kirck[eren] i 16 aar
fra dend tiid hans Sl: Moder flyttede fra Nors til
Thisted.

2461.Dom: 13 p. Trin. døbt Christen Torsteds
og Anne Agerholms barn kaldet
Mourids, samt   2462.Anders Jellesen
og Anne Simonsdaatters Barn
Else Cathrine. Faddere, Maren
Færgegaard, Lars og Christen Jellesen,
Jens Frøkier og Søn, Peder Peder[sen]
Tølbøl og Søn; Maren Agerholm
Jens og Niels Agerholm, Jep Færge-
gaard, Thomas Andersens dotter
Maren Kirstine


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1750-51:


2463.
Dom: 17 post Trinitat: døbt Christen Gades                                            
og Mette Søes barn kaldet Peder: Fadderne Christen                                
Søe, Niels Gade, Anders Jeppesøn, Karen Søe, og Ma-
ren Søe –
2464.d 15 Xbr copulerede Christen Jespersøn og Anne Andersdaatter                
                                                 
                                              1751

2465.d 27 Janv: copulerede Anders Jensøn Harboe af                                   
Rhær og Anne Vestergaard.
2466.d 6 Janv: begravet Christen Thraaes barn Peder.                                  
2467.d 20 Febr: Christen Wilsbøls kone begravet æt. 51.                              
2468.d 24 Febr: Christen Peders: af Hinding begravet æt: 47                      
              begge ickun laae syge 3de dage
2469.1ste Sønd: i faste døbt Christen Jellesøns og Maren
Kirstine Olufsdaatters barn kaldet Anne Marie
fadderne: Anders Jellesøns kone, Jens Olufsøn,
og Christen Tølbøl alle 3 af Wording. […] Christen
Jensøn og Lars Jellesøn begge af Hinding.
2470.d 14 Martij begravet Niels Mit i by æt 86                                            
2471.d 27 Martij begravet Mette Agerholm æt: 80                                    
2472.d 4 April: begravet Poul Stephensøns kone i Hinding.                        
2473.samme dag døbt Christen Neergaards og Karen Anders-
daatters barn kaldet Jacob. fadderne. [……] Anders-                                
daatter, Else Ibsdaatter, Jens Lund, Mads Jensøn
Aarup og faderens broder i Kaastrup.
2474.d 7 April: begravet Christen Høj æt: 67de                                                  


23.
Peder

copulerede
copulerede
Død
Død
Død


Død
Død
Død

Jacob


Død
b25b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1751-:
b26a
Død

NB:

Død


Maren


Maren
Lars
ChristianJens


2475.
d 8 Maij begravet Christen Foged æt: 80 aar.

2476.samme dag opreyst Hr. Begtrups Ny lade at legge sin tiende udj

2477.d 25 Maij begravet Jep Nielsøns kone æt: 63 aar

2478.1ste Sønd: eft: Trinit: døbt Jens Olufsøns
og Anne Pedersd: Barn kaldet Maren. Fadder-
ne: Jens Frøekier, Anders Hare, Xsten Jel-
lesøn, Anders Xstensøns kone i Hindinggaard
og Anders Jellesøns hustru.

2479.Samme dag døbt Niels Kaarsøes barn
kaldet Maren, fadderne; Maren Laursdaat-
ter, Søren skomager, Xsten biergrd jun:,
Lars Jellesøn og Christen Jellesøn -.

2480.Festo Wisitationis Mariæ døbt Anders
Smeds i Synderbye hans barn kaldet Lars
Christian. Faddere.


2481.Dom: 8 p. trin døbt Christen Back junior og
Anne Klov af hending deres barn
kaldet Jens Faddere. Christen back sen
Søren Agerholm, Jens Skaarups Søn Christen
Christen hares kone og Anders Christen-
sens kone.

2482.Dom: 12 p Trinitati døbt Christen Smeds
og Johanne Simonsdaatters barn


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1751-:
                                                                                 24.
kaldet Maren. fadderne Kirsten Norentoft    
And: Simonsøn, And: Jepsøn, Niels bro-
gaard, Gertrud Nielsdaatt: og Karen
Christensdaatter.

2483.d 6 Sept: begravet Frans Peter Lauridsøn Hundborg i sit     
alders 29 aar 6 Maaneder og 5 dage.

2484.d 3 Sept: hiemmedøbt Christen Jensøn af Hinding og Dorthe    
Johanne Klit deris 2de Pigebørn, dend eene blef kaldet 
Berthe og dend anden Maren, som nest følgende        
Dom: 14 post Trinitatis blev christnede i kircken.

2485.d 30 Julij copuleret Niels Thraae af Hinding og Maren        
Jensdaatter.

se note 2484.fadderne til Ch: Jensøns børn var Maren
Biergaard og Anne Bunch, Helle Jensdaatter,
Maren Xstensdaatter, Ch: Jellesøn, Anders
Døfhaal, Christ: Bonch, Ch: Tølbøl, Mickel
Xstensøn, og d unge Ch: Biergaard.

2486.Dom: 15 p Trinitat: døbt Anders Christensøn
Lynge og Karen Christensd: Vangsgaards barn
kaldet Christen. fadderne: faderens Syster
og Moderens Syster, Lars Larsøn, Kield Xstens.
Thomas Lund.

Maren
Død


Berthe
   og
Maren


copulerede


Christen
b26b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1751-:

b27a


Poul
død


Copulerede


Copulerede


AndersDødStephen

2487.samme dag døbt Jens Andersøn Harboes og
Cidsel Andersd: Houes [s…ten] barn kaldet
Poul: fadderne Maren Houe, Dorthe Har-
boe, Anders Houe, Niels harboe og Jens
Hyldgaard.

2488.samme dag begravet Ch: Jensøns barn i Hinding
nafnlig Berthe.

2489.Copulerede d 9 Junij Salmon af Schindrup og Inger
Schaarup.

2490.copulerede d 23 7br Lars Dal og Else Ibsdaatter.

2491.Dom: 16 p Trinit: døbt Niels Lauersøns og Maren
[Esches]daatters barn kaldet Anders. fadderne
faderens Syster. Else Skræder, Christen An-
dersøn, Niels Skrædder, Maren Lauersdaatter

2492.d 8 oct. begravet Christen Jensøn af Hinding
hans Morbroder havende hiemme i Nibe æt: 55de

2493.Dom: 18 p Trinitat døbt Anders Schræders og Maren
Stephensd: barn i Hinding kaldet Stephen fad:
Else Skrædder, som bar det; Niels Møller, Lars
Dal, Jens Dal, Barnets halfbroder og Niels Skræ-
der


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1751-52:
                                                                              25.
2494.samme dag begravet Ch: Pouls synd. kircken    
hans dødfødde barn

2495.Dom: 19 p Trinitat døbt Anders Klit og Anne 
Højes barn kaldet Christen fadderne:


2496.Dom: 1 Adv: døbt Christen Traaes og Berthe
Pedersdaatters barn Kaldet Maren        
fadderne. Christ: Smeds kone. Christ: Bier-
gaard jun. Lars Traae og Christ: Skoma-
gers daatter og Else Skræder

2497.NB: d 29 Xbr Trolovet Thom: Nielsøn Lund og Maren Chri-    
stensdaatter Vangsgaard. Gud give lycke. Amen.
                                        1752.
2498.Dom: 3 p Epiph: døbt Anders Jepsøns og Maren
Christensdaatters barn Kaldet Anne: fadderne    
Moderens Syster Else, Niels Jepsøn og Syster
Ane, Christen Smed, og bitte Ch: Lund –

2499.Dom: Septuag:, som er d 30 Janv:, døbt Christen 
Madsøns og Maren Nielsdaatters barn kaldet
Niels. Moderens Syst: Cidsel i Schindrup, Maren Søe,
anne hundborg, anders Nielsøn i Schindrup og Niels
Møller i Vendberg Mølle –

Død


ChristenMaren
TrolovedeAnne
Niels
b27b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1752-:
b28a

Copulerede


Ingeborg

Else
Død-
Maren


2500.d 15 Martij Copuleret Thomes Lund og Maren Vangsgd

2501.d 19 Martij døbt Christen Mariager og Inger
Ugeldams barn kaldet Ingeborg fadderne
Niels Ugeldam, Christen Bonch, Niels Biergrd,
Christen Pedersøns daatter og Cidsel Biergaard –

2502.Mariæ Bebudelsis dag døbt Christen Mou-
ridsøn ved Leerhøj og Anne Agerholms barn
kaldet Else, fadderne, Jens Mouridsøns
hustru af Thorsted, som bar det, og
Peder Blacks hustru. Jacob Skaarup
Niels agerholm  og Christen Skaarup

2503.begravet d 28 Martij Christ: Pouls æt: 28de, som
døde d 21 dito

2504.d 3 April, som var 2d: Paaskedag døbt Jens Bon-
chis og Maren Pedersdaatters barn Kaldet
Maren, fadderne. Berthel Jepsøns kone i
Synderbye bar det. Berthe Kiærgaard,
And: Simonsøn, Niels Kiærgaard og
And: Smed.

2505.for visse aarsagers skyld anføres dette: [hc]: at
d 2 Junij blef Christen Thøgersøn og Encke-
konen Maren Søe trolovede.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1752-:

                                                                                 26.
2506.Dom: 3tie p Trinitat: begravet Jens Bonchis barn 
Maren æt: 12 uger

2507.samme dag døbt Knud Christensøns og Maren
Sørensdaatters barn kaldet Else. fadderne.    
Niels Biergaard i Biergaard, Margvor i Lille
Kiergaard, And: Døfhaal, Maren Vilsbøl,
og And: Døfhaals ældste Syster.

2508.d 21 Junij Copuleredes Christen Thøgersøn og Sl: Chri- 
sten Poulsøns Encke Maren Søe.

2509.d 23 Junij Copulerede Jens Agerholm og Anne Hen- 
richsdaatter, Encke kone.

2510.d 30 Junij Copulerede Hans Christensøn og Sl:         
Lars Østergaards Encke Maren Grejersdaatter

2511.Dom: 7de p Trinitat: døbt Anders Hares og Ma-
ren Vestergaards barn kaldet Inger Marie og 
holdet til daaben af Jomfru Magrethe Elisa-
beth Hildebrandth. Fad: Mad: Begtrup. Mickel i Hou,
Ch: Nors Westergaard og Kirsten Vestergaard

2512.Dom: 9 post Trinitat: begravet Dorthe Blach 
æt: 33de:

2513.d 20 Sept: Copulerede Christen Biergaard Jun: og Maren 
Bach af Hinding

Død


Else

Copuleret


Copuleret


CopuleretInger Marie
Død


Copuleret
b28b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1752-:  
b29a
2de døde


Christen:


2514.Dom: 17 post Trinitat: døbt strax efter fødselen
Ch: Øhrgrds og Karen Søes barn Maren Kaldet
som døde 2 dage efter, item dette barns sy-
ster dødfød, og blef de begge i en kiste
begrafen Dom: 18 post: Trinitat:


2515.Siden Sl: Christen Poulsøns Encke Maren Søe ey
gaf tilkiende ved skifte efter sin Sl: Mand,
at hun var frugtsommelig og hund giorde bar-
sel efter hans død 29 uger og 2 dage som var
d 7 octobr:, saa blef der i overværelse af
Niels Lund og Thomas Kortegaard begge Boe-
siddende her i Nors tilspurt Moderen, hvem
der var fader til Barnet, hvorpaa Mo-
deren svarede: at faderen var hendis
afdøde Mand Sl: Christen Poulsøn, og
fordj JordeModeren fra Thisted tvilede
om Barnets lif blef det strax
hiemmedøbt og kaldet Christen.


2516.Dom: 19 post Trinitat: døbt Niels Andersøn
Thraae og Maren Jensdaatter Runden om


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1752-:
              
                                                                       27.
deris barn kaldet Maren. fadderne: Begge 
farbrødrene, Anne Skomager og Else Niels-
daatter og holdet til daab af Anne Runden om.

2517.Dom: 20 post Trinitat: Christnet Maren Søes 
barn Christen: fadderne: Anders færgaards
hustru, som bar det, og hans daatter anne Kir-
stine, som er Pige, hans Søn Clemen, som
er Ungkarl, og 2de Mænd Christen Gade og
anders Snedker.

2518.d 17 oct: copuleret Christen Nors Westergaard
og Hæderbaarne Demoiselle /: dog efter 
[Degnens] opskrift paa [………..] :/ Kirsten Pouls-
daatter Norentoft.  

2519.d 24 Maij blef klocken her i kircken nedtaget, fordj dend
vestre side af Taarnet skulde opmuures fra grunden
af, men saa snart Taarnet var færdig d 9 oct: og dend
steen, som var udskreden paa dend syndre side af
Lau-kircken, blef udtagen d 13 nest efter, fand-
tis i Muuren noget honning, det MuurMesteren
Peder Griishave aad af, og jnden 24 timer der
efter døde af og blef sat i sit forrige sted af
Christen Bødker i Thisted d 28 oct: 1752


MarenChristen


Copuleredeb29c
b29b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1752-:

b30a
copulerede

copulerede


Død
Johanne
Død

Død
Anne
Død

Død

2520.d 31 oct: copulerede Jens Andersen Dal og
Encke kone Dorthe Hare i Hinding item
2521.Christen Andersøn Harboe og Maren Jens-
daatter begge af Søegaard.

2522.Alle Helgens dag begravet Maren Søes
Barn Christen

2523.Samme dag døbt Anders Christensøn
og Kirsten Pedersdaatters barn kal-
det Johanne: fadderne Niels Chri-
stensøn, Lille Christen Bach, Peder
Søe og RustMester Kruse af Thisted
samt Mette Pedersdaatter som bar det.

2524.Dom: 23 post Trinitatis begravet Andr: […]ge

2525.Dom 24 post Trinitatis begravet Anders
Christensøns barn Johanne.

2526.d 9 Nov: døbt af JordeModeren Kirsten
Bier[gaa]rd Lars Dals og Else Ipsdaatters barn
kaldet Anne, som døde strax og blef
Dom: 24 post Trinitat: begravet.

2527.Dom: 26 post Trinit. begravet Peder
Blackes Syster daatter æt: 4de


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1752-:


                                                             28.
2528.Dom: 26 post Trinitatis begravet Peder 
Blackes Systers Daatter. æt: 3½

2529.Samme dag introduceret Maren Søe, der 
2de Uger og 5 dage efter hendes barns død 
begravelse offrede, og var hun dend
[1ste] Kone  der offrede ved kirckegang i Nors kircke
siden ieg blef Præst her til Meenig-
hederne, og fordj hendis offer var
saa slet som dend allerfattigste ko-
nes, saa af Medlidenheed med hendis
fattigdom og Armod lod ieg levere
ved Jens TømmerMand igien Hende
sit offer -


2530.d 11 Xbr fød og 3die Søndag i Advent døbt
Peder Sørensøns og Mette Larsdaatter
Søes Barn kaldet Niels. fadderne
Moderens Syster Johanne, som bar
det, Anne Søe, Lars Søe, Christen
Sørensøn, Anders Christensøn
i Hindingaard.Død


Introduce-
ret

Niels
b30b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-:
b31a


1753Christen

DødDød
Maren                            Ao 1753

2531.Fød d 27 Xbr a: [p]: og døbt Thomas Lunds
og Maren Vangsgaards barn kaldet
Christen, Nytaarsdag: fadder-
ne: Jomfru Hildebrandth bar det, Gier-
trud Hundborg, Christen Lund sen: et
jun: Jens Lund, Peder Lund, og Søren
Larsøn i Wilsbøl.  

2532.Død d 3 Febr: Christen Larsøn Vilsbøl af Blods
opkastelse, som var Sub Rector i Nors skole
[..] 6 Uger og begravet æt: 25 aar 18 Ug: 2d:

2533.d 4 Febr: begravet Niels Larsøns barn
paa Thraae –

2534.d 11 Febr: døbt Jens Harreboe og Cidsel
Houe af Hinding deres barn kaldet
Maren fadderne Maren harboe
den yngre bar det, Dorthe Harboe,
Christen Harboe, Niels Harboe og
Jens Hylgaard


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-;

                                                                                        29.
2535.2d Sønd: i faste døbt Christen Jensøn og Dorthe
Johanne Klits barn kaldet Peder Christian: 
fadderne Fasteren Helle Jensdaatter
bar det, Anne Xstensdaatter, Michel Bach,
Knud Christensøn og Anders Jellesøn

2536.d 27 Martij begravet Jens Schaarup æt: 73 

2537.Midfaste Søndag døbt Christen Smeds barn
kaldet Peder, fadderne: Karen Nordentoft bar 
det. Anders Simonsøn, anders Jepsøn, Jens
Hyldgaard og Christen andersøns daatter
Karen.

2538.d 13 April: begravet Helvig Nielsd: æt: 61 

2539.Copulerede d 30 Maij Jens Hyldgaard 
og Maren Aagesdaatter

2540.2d Pintzedag døbt Jens Agerholms og
Anne Henrichsdaatters barn kaldet 
fadderne. Anne Agerholm bar det. Ka-
ren Agerholm, Niels Agerholm, Chri-
sten Mouridsøn og Jacob Thraae.
 


Peder Christian
Død


Peder
Død

Copulerede. [..]Cidzel Marie
b31b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-:

b32a
copulerede


Død

Peder

DødChristenAnne Ma-
rie

2541.d 23 Junij copulerede Jens Nielsøn Nors
og Maren Salmansdaatter af Vording.

2542.d 30 Junij begravet Cidsel Gad æt: 61

2543.d 4 Julij døbt Christen Thraaes og Berthe
Pedersdaatters barn kaldet Peder fad-
derne: Søren Skomager, Christen Smed,
Else Dal bar det, Maren Biergaard og
Maren Skomager.

2544.d 14 Julij begravet Anne Øhrgrd æt: 75.

2545.samme dag døbt Christen Mouridsøns
og Anne Agerholms barn ved Leerhøj
kaldet Christen, fadderne Mo-
steren bar det, Karen agerholm
Niels agerholm, Peder Berthelsøn
Leerhøj d ældre og hans ældste Sy-
ster Maren –

2546.d 15 Julij : Dom: 4 post Trinitat: døbt
Anders Jellesøns og Anne Simonsdaat-
ters barn kaldet Anne Marie, fad-
derne: Mette Marie Ferregaard bar det og
hendis Syster fuldte med hende, Clemen


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-:


Ferregaard, Lars Jellesøn og Christen Tolbøl. 

2547.d 8 Aug. døde Niels Stephensøn Sperring Møller 
i Vendberg Mølle, hvis død alle beklager, thi
dels var hand en dygtig og fornuftig
Møller, og dels handlede hand hederlig
imod folck, begravet d 13 Aug: æt:

2548.Dom: 8 post Trinitat: døbt Christen Harboes
og Maren Jensdaatters barn kaldet
fadderne: Giertrud Hundborg her i Præstegaar-
den bar det, og var det det første hun bar,
Ch: Dige, Jens Dige, Niels Harboe og
Lars Øhrgrd.

2549.Dom: 9 post Trinitat: døbt Anders Jepsøns
og Maren Tveds barn kaldet XXXXX 
fadderne: Anne Jepsdaatter bar det, Christen
Lund, Inger Marie Jepsdaatter, Christen
Smed, og Anders Snedker, Anne

2550.Dom: 10 post Trinitat: begravet samme 
barn

2551.Dom: 11 post Trinitat: døbt Jens


 30.

Død


Magrethe


Kirsten
Død
b32b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-:
b33a


ChristenMaren

Død
Maren


Bonchis og Maren Pedersdaatters
barn af Hinding kaldet Christen
fadderne: Jep Ferregaards kone
bar det; Niels Kiærgaard, Anders
Smed, Christen Bonch og Peder
Kiærgaard.

2552.Samme dag døbt Christ: Nors Ve-
stergaards og Kirsten Noren-
tofts barn kaldet Maren,
Poul Nortentofts kone bar
det, Christ: Dige, Christen Vester-
gaard, Peder Vestergaard og
[Søren] Vestergaard

2553.d 14 Sept: begravet And: Berthel-
søns kone æt: 71te

2554.Dom: 13 post Trinitat: døbt Christen
Thøgersøns og Maren Søes barn kaldet
Maren. fadderne. Jomfr: Hilde-
brandth bar det, Jens Thøgersøn,
Christen Gade, Xst: Tverborg og Lars Søe.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-:
                                                                

                                                                         31.
2555.d 22 7br begravet Niels Klou æt: 71te 
2556.d 29 7br døbt Christen Jellesøns barn
kaldet Christen. fadderne Andes Jel-
lesøns kone bar det, Lars Jellesøn,
Anders Døfhaal, Christen Knudsøn, Anne Døfhaal.
2557.d 21 7br Copulerede Trolovede Niels Jepsøn og In- 
ger Marie Jepsdaatter af Vust Sogn

2558.d 26 7br Copulerede Christen Tverborg
og Anne Christensdaatter Søe
2559.d 6 oct: Copulerede Niels Larsøn og 
Ingeborg Sørensdaatter.
2560.d 20 oct: Copulerede Niels Jepsøn og Inger 
Marie Jepsdaatter

2561.d 19 9br begravet Ch: Nors Vestergaards barn 
æt: 11 Uger.
2562.d 15 Xbr begravet Gl: Nielses kone
i Hending æt 85
2563.d 20 Xbr Copuleret Troels Guttormsøn
af Thisted og Maren Berthels-
daatter Leerhøj den ældre, hvisDød

Christen

Copulerede
trolovede


Copulerede

Copulerede

Copulerede


Død

Død
b33b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1753-:
b34aCopule-
redeDød
Kirsten 


Bryllup var berammet d 18 hujus
nest for ved, men blef opholdt
fordj d 17 hujus om aftenen paa-
kom et forfærdelig Guds vejr
med sneefog og Jordknøg,
som continuerede jndtil d 20
i Dagningen, at jngen uden
største Lifs fare kunde komme
fra en By til en anden.


2564.d 24 Xbr begravet Anders Traae i
Hinding æt: 66te

2565.Dom: 4te Advent: døbt Christen
Huols og Maren Pedersdaatters
barn kaldet Kirsten: fadderne:
Maren Jepsdaatter bar det,
Maren Kierstine Møller, Chri-
sten Klou, Anders Høj, Inger
Hundborg -


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1754-:
 
                           Ao 1754                                        32.

2566.3die Søndag eft: Hl 3 Kongers dag døbt Niels
Østergaards og Cidsel Bonchis barn af
Hinding kaldet Poul. fadderne: Anne 
Bonck bar det, Kirsten Bonck, Jens Bonck,
Christ: Bonck, og Jep ferregaard.

2567.Dom 6agesima begravet Ch: Gades
dødfødde barn -    

2568.Samme dag publice absolveret Karen
Christensdaatter af Nors, udlagde 
en ægteMand her i Nors nafnlig 
Anders Jeppesøn se 2570 og 2572

2569.d 24 Febr: fastelafens Søndag døbt
Christen Bachis og Anne Klous
barn kaldet Karen, fadderne:
Maren Bach bar det og Maren
Schorup fuldtes med hende. Chri-
sten Huol, Ch: Bach d yngre
og Ch: Schorup.

2570.samme dag publice Absolveret Anders
Jepsøn Synden Søen her i Nors 
Poul
Død


Aab: Schrif
temaal
Karen


Publ. ab-
solv
b34b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1754-:
b35a


Inger
Karen
NB.


CopuleredeDød


Døde


Død 

2571.1te Sønd: i faste døbt Anders Skræ-
ders og Maren Sperrings barn kaldet
Inger. halfSøsteren Else Skrædder
bar det og Anne Hundborg fuldte
med hende. fad: Anders Xstens.
Søren Xstens. og Niels Xstensøn.

2572.3die Sønd: i faste døbt Karen Christensdaat-
ters Uægte Barn kaldet Karen og ud-
lagt ved Daaben til Barnefader
Anders Jepsen Sønden Søen boende i Nors
Bye. fadderne: SmedeKonen bar det
Maren Andersd:, Begge Morbrødrene
og Jens Hyldgaard.

2573.d 29 Martij Copulerede Lars Thraae
og Maren Christensdaatter begge af
Hinding

2574.d 1 April begravet Niels Ugldams kone
æt: 74de

2575.d 27 April begravet Mads Møllers kone æt: 72det
og Peder Mads Enche æt: 62det

2576.d 18 Maij begravet Christen Andersøns
kone æt: 71


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1754-:

2577.d 20 Maij begravet Gl: Niels Jensøn æt: 89de 

2578.d 29 Maij begravet Christ Neergaard æt: 51de

2579.d 29 Maij Visiterede Hans Højædle Højær-
værdighed Biscop Brorsøn her i Nors Kir- 
cker Examinerede [studicus, skole holder-]
[en] i Tved Sogn [og] Jep Christ[ensen] af Syn- 
derbye og var Biscopen baade vel for- 
nøjede med disse 3 [som] og med Menig
heden; Samme tiid var og Medhielper-
ne af begge sogne jndkaldede og Bisco-
pen self talede med dem

2580.d 29 Junij begravet [Sør:] Skaarups kone æt: 62    

2581.d 6 Julij copuleret Niels Harboe og [Kirsten Søren]sdaat: 

2582.d 7 Julij døbt Jens Hyldgaards og Ma-
ren Aagesdaatters barn kaldet       Maren
fadderne: Mads hyldgaard, Ch: Smed
Lars Øhrgaard, Jep [T]øfting, Niels
Pedersøns kone bar det og Karen
Norentoft fuldte med hende

2583.d 19 Julij begravet Mads And[ersen], der har 
været Møller paa Vendberg mange
aar æt: 77

Død

Død
    33.
Biscop-
pens
VisitatzDød

Copul.
Død
b35b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1754-:

b36a
Christen.
Anne Kirsti-
ne og Karen
X X X
Døde 2deCopuleredeMette
2584.5te Sønd: eft: Trinitat: døbt Christen Tver-
borgs og Anne Søes Barn kaldet Christen
fadderne: Christen Øhrgaards kone bar det
og Karen Norentoft fuldte med hende, Lars
Søe, Christen Dige og Jens Dige.

2585.d 16 Julij hiemme døbte ieg Niels Jepsøn og In-
ger Marie Jepsdaatters 2de Børn dend
eene kaldet Anne Kirstine og dend anden
kaldet Karen, da imens Daabens for-
retning varede døde Moderen til
dem.

2586.Neste Søndag [efter..: dend] 6te Sønd: efter Trin:
blef Moderen Niels Jepsøns kone tillige
med sin yngste daatter Karen begra-
vet æt: 29. Da samme dag Anne Kirsti-
ne blef christnet og holden til daab af Jomfr
Hildebrandth. fadderne Giertrud Hundborg,
And: Snedcher, Christen Thøgersøn, Jens
[Lund] og Christen Westergrd. jun:

2587.d 31 Julij Copulerede Christen Schaarup
og Maren Bach

2588.Dom: 9 p Trinitat: døbt Jacob Traaes
barn kaldet Mette; holden til daab
af Mosteren Mette. fadderne, Jens
Agerh: og Niels Agerholm, Niels
Hinding og Inger Hundborg.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1754-:


2589.12te søndag efter Trinitatis døbt Lars Dals                      34.
og Else Ibsdaatters barn kaldet Anne                                Anne
fadderne: Ane […..] bar det, Giertrud Hundborg,
Christen Dal af Thisted, Poul Dal og [……]
Dal, Anders Endvoldsøn af Bisgaard

2590.17 sønd: eft: Trinitat: døbt Christen Ma-
riagers og Inger Ugeldams barn kaldet                            Jens
fadderne: Christen og Lars Jellesøner,
Ch: Knudsen, Giertrud i Hinding og Jens
Harboes kone bar det.

2591.18 sønd: eft: Trinitat: døbt Anders Hares
og Maren Vestergaards barn kaldet                  Mette Marie
Min kone bar det: fadderne: Anne Ve-
stergaard, Kirsten Vestergaard, Søren
Larsøn Vielsbøl og Karen Vestergaard
samt  Sognefogden Jens Olufs.-

2592.19 sønd: eft: Trinit. døbt Jens Olufsøns
og Ane Pedersdaatters barn kaldet                   Anne Kirstine
fadderne: Giertrud Hundborg bar det. Grethe
Pedersdaatter, Lars Larsøn, Xst: Tøl-
bøl, og Anders Døfhaal

2593.Samme dag døbt
Anders Lynges og Karen Vangsgaards
b36b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1754-55:
b37a

Dorthe

CopuleredeDød


Ao 1755Maren
Copulere-
de


barn kaldet Dorthe fadderne
Karen Norentoft bar det, fa-
steren Maren Xstensd: Thomas
Lund, Kield Xstens., Niels Øhrgrd
og Ch: Øhrgrd

2594.d 14 Xbr copulerede Ch: Madsøn Vendberg
og Sl: Christen Neergaards Encke Karen
Andersdaatter

2595.d 30 Decembr: begravet Peder Jensøn
Hinding æt: 77.

                    Ao 1755

2596.Nytaarsdag døbt Peder Søes og
Mette Søes barn i Hinding kaldet
Maren: fadderne: Johanne i Annex-
gaarden bar det, Mosteren Anne Søe,
Morbroderen Lars Søe, Ch: Bach
dend ældre og Ch: Klou.

2597.d 4 Janv: Copulerede Niels Klaf og
Anne Binder med tilladelse i
Hillerslef kircke


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1755-:


2598.1te Søndag eft: H: 3 kongers dag døbt Lars                 35.
Thraaes og Maren Christensdaatters
barn af Hinding kaldet Bodil: fadder-                               Bodil
ne: Maren Jepsdaatter bar det, Helle Jensd:
af Hinding, Ch: Traae, And: Øhrgrd, og Niels
Thraae.

2599.d 26 Janv: som var Søndagen Septuag:                     Død
begravet Anders Shræders barn
af Hinding.

2600.Samme dag døbt Christen Nors Ve-                           Maren
stergaards og Kirsten Noren-
tofts barn kaldet Maren.
fadderne: Karen Norentoft bar det, Poul
Norentoft, Jens Norentoft, Anne Norentoft
og Anders Hare.

2601.d 21 Janv: begravet Anne  Muurmester [p Tra]          Død
æt: 29de aar.

2602.d 5 Martij begravet Christen Jensøns Moder             Død
Berthe i Hinding æt: 66. 2 m: 14 dage
b37b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1755-:
b38a

Død

Død


Døbt
AndersSimon


Jens NB


2603.Schiertorsdag begravet Anne Schomager

2604.Langfredag begravet Anne Simonsdaatt:

2605.3die Søndag efter Paaske
Christen Torsted og Anne Agerholms barn
ved Leerhøj kaldet Anders fadderne
Jacob Skaarup, Niels Agerholm,
Christen Aarup og Michel Fogeds
daatter Anne Marie samt Chri-
sten Blach

2606.Christi Himmelfarts Dag døbt Christen
Smeds og Johanne Simonsdaatters barn
kaldet Simon: fadderne: Mosteren
Maren bar det, Christ: [Thraae], Jens
Hyldgaard, Niels Skræder, Maren An-
dersdaatter.    

2607.Døbt 1te Pindtzedag efter aftensang
hiemme i mit huus Anne Bunchis
Uægte barn kaldet Jens, Udlagt til
Barnefader ved daaben En huus-
Mand i Kaastrup nafnlig Chri-
sten Nibe i overværelse af


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1755-:Medhielperne Christen Willsbøl, Chri-           36.
sten Øhrgaard, Niels Pedersøn og
Erich Øhrgaard.

2608.3die Pindtzedag christnet Anne
Bunchis Uægte Barn Jens, Johanne
Bunch bar det, fadderne Hans Øster-
gaard, [Jens bunch, anders hare],
Christen Michelsøn, Christen
[Jensøn] og Niels biergaard, blef
udlagt til Barnefaderen En huus-
Mand i Kaastrup, nafnlig Chri-
sten Nibe, som var gift -   -   -

2609.d 28 Maij copuleret Anders Høj og Ma-   copuleret
ren Øhrgaard


2610.Dom: 2 post Trinitat: døbt Anders Jep-
søns og Maren Christensdaatters
barn kaldet Christen. Kirsten                             Christen
Norentoft bar det og fadderne
b38b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1755-:
b39aNiels
Copulerede

Død


DødMaren


vare Christen Gade, Niels Jep-
søn, Peder Vestergaard, Hans
Østergaard, Maren Jepsdaatter.

2611.3die Søndag efter Trinitat døbt Thomas
Lunds og Maren Vangsgaards barn kal-
det Niels: Jomfru Hildebrandth bar
det: fadderne: Jens Lund, Peder Lund,
Christen Lund dend ældre og dend
yngre samt Giertrud Hundborg.

2612.d 19 Junij Copuleret Niels Skrædder og Maren Vielsbøl

2613.d 12 Julij begravet Anders Jepsøns barn
Christen æt: 5.

2614.d 13 Julij begravet Bole Christensøn
i Hinding æt: 85: 5m: 5 dage

2615.d 27 Julij døbt Ch: Thraaes og Berthe
Pedersd: Barn kaldet Maren –
Else Ibsdaatter bar det og fadderne
vare Anne Xstensdaatter, Cidsel
Biergaard, Christen Smed, lars
Traae og Anders Jensøn


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1755-:

                                                                                          37.
2616.d 3 Aug: døbt Christen Jensøns og Dorthe Johanne
Klits barn kaldet Christen Anders Klits kone 
bar det og fadderne var Christen Tølbøl
Anders Øhrgrd, sognefogden Jens Oluf-
søn og Christen Jellesøn –

2617.Dom: 11 post Trinitat: begravet Willads Muur- 
Mesters kone æt 65. 5 maaneder.

2618.d 14 Aug. begravet Christen [søes] kone æt 69. 4m        
og 4 dage.

2619.d 15 Aug: copulerede Jens Olufsøn og Anne Bonch -        

2620.Dend 17 Sept Copuleret Niels Thorchild-
søn og Maren Christensdaatter Biergaard 
af Hinding

2621.d 2 oct: Copuleret Peder Holm ved Ler-
høj og Karen Berthelsdaatter af Min
Svoger Hr. Jacob Zacharias Hyphoff 
SognePræst for Schiold Meenighed
udj Bierre Herred i Aarhuus Stift

2622.d 2 Nov: døbt Christen Gades og Mette
Søes barn kaldet Jens; Præstekonen 
bar det: fadderne: Christen Tverborg


Christen
Død


Død


Copulerede

Copulerede
Copu[lerede]

Jens
b39b


b40cSognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1755-56:
b41a


Mette

Død


1756

Død
Niels


Christen Øhrgaard dend yngre, Christen
Thøgersøn, Christen Dige og Jens
Dige.

2623.Samme dag døbt Christen    Schaarups
og Maren Bachs barn kaldet Mette
Inger Schaarup i Schindrup bar det, fad:
Jep Schaarup, Jep Løfting, Michel
Schaarup, Christen Klou og Bitte
Christen Bach.

2624.d 30 Xbr begravet Else Øhrgaard
æt: 68

                     1756

2625.d 19 Janv: begravet Anders Harboe
æt 71. 2 m: 2 dage

2626.d 25 Janv: døbt Niels Laussøns
og Ingeborg Sørensdaatters barn
kaldet Niels. Anne Sørensdaat-
ter af Søring Præstegaard bar


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:det og barnets faster Maren fuldte
med hende. item barnets farbrø-
dre Lars og Thomas, og Sal-
mond Sørensøn

2627.d 9 Febr: begravet Michel Fo-
geds kone æt. 54 og 10 Maaneder  

2628.d 8 Febr: døde dend gode ærlige Chri-
sten Jensøn Dige, der boede paa Vester 
halve Søegaard og gierne vilde tienne
alle, blef begravet d 14 Febr.
nest efter æt: 43 aar 4 Maaned 6 dage.


2629.Tachsigelses fest døbt Knud Xstensøns
og Maren Sørensdaatters barn kaldet
Søren fadderne Thomas Ladegaards 
kone i Tinstrup, Niels Biergaard,
Marguor Jens Biergaard, Skipper
Søren paa St: Peder


39.

Død


Død
af fleck-
Feber


Søren
b41b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:
b42aMaren


Maren
Copuleret


Død
af fleckFeber


Død
af fleck
Feber


2630.Dom: Sexag: døbt Christen Har-
boes og Maren Jensdaatters barn
kaldet Maren. Anne Hundborg bar
det, fadderne: Jens lund, Ch:
Lund, Jens Hyldgaard, Maren
Hundborg.

2631.1te Søndag i faste døbt Jens Hyldgaards
og Maren Aagesdaatters barn
kaldet Maren: fadderne: Christen
Smeds kone bar det, Niels
Hyldgaard, Niels Skreder, Lars
Øhrgaard, og Maren Andersdaatter.

2632.d 24 Martij Copuleret Anders Jensøn og
Anne Kortegaard

2633.d 1 April døde Medhielperen Jacob Schaarup
en ærlig og Redelig Mand i ald hans adferd    
og blef begravet d 8 April æt 70de

2634.d 2 April døde dend priselige fornufti-
ge og velstuderede  Degn [her] til Meenighed-
en Sr Ulrich Hansøn Hemmer æt 38 og blef


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:
            
                                                                                 40.
begraven d 10 April

2635.d 11 April døbt Jacob Thraaes og Karen
Nielsdaat: barn kaldet Niels: fadderne:                 Niels
Villads MuurMester, Jens Agerholm,
Niels Hinding, Niels Jepsøns kone
bar det og Else Nielsdaatter.

2636.Skiærtorsdag døbt Niels Thraaes og
PalmeSøndag
Maren Runden oms barn kaldet                         Kirsten
fadderne: Lars Thraaes kone Anne
Xstensdaatter, Johanne Nielsdaatter, Mi-
chel Bach, og Christen Thraae.

2637.d 21 Maij begravet Magrethe her                       Død.
af Præstegaarden æt: 49 . 1 m . 14 d               af fleck-
                                                                             Feber
2638.d 23 Maij døbt Jep Løfting og Ka-
ren Norentofts barn af Søegaard                     Christen
kaldet Christen Dige. Jom-                                Dige
fru Hildebrandth bar det. Jens
Norentoft, Jesper Ladefoged paa
b42b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:
b43a
Død

Karen

2de Døde af
fleck-
Feber


CopuleretBerthel


Rostrup, Ch: Nors Vestergaard, og
Jens Hyldgaard

2639.d 17 Junij begrav: Ch: Bachs kone æt: 60

2640.1te Sønd: eft: Trinitat: døbt Ch: Nors Ve-
stergaards barn kaldet Karen: fad: Anne
Norentoft og Else Skrædder, Ch: Øhrgrd.
Poul Norentoft og Erich Øhrgaard.

2641.d 29 Junij begravet Else Skrædder af Hin-
ding æt 26

2642.d 30 Junij Sl: Peder Døfhaals Encke be-
gravet æt: 60    

2643.d 3 Julij Copuleret Anders Øhrgaard og
Magrethe Simerack

2644.d 11 Julij døbt Jens Bonchis og Maren Kier-
gaards barn kaldet Berthel: fad: Anne
Bonch bar det Niels Kiærgaard.
Anders Smed, Christen Bonck
og Niels Bieregaard


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:

2645.samme dag begravet Ch: Øhrgaards død-
fødde Barn 

2646.5te Sønd: eft: Trinitat: begravet Ch: Thøgers død- 
fødde barn.

2647.d 20 Julij begr: Sl: Niels Thomesøns Encke i Hin-     
ding æt: 62                

2648.d 22 Julij begr: Søren Skomager af Hinding æt:     
                

2649.5te Sønd: eft: Trinit: begr: Ch: Thøgersøns død- 
fødde barn

2650.7de Sønd: eft: Trinitat: blef begravet 
Christen Traaes barn af Hindingg.

2651.Jacob Traaes barn af Nors

2652.12te Sønd: eft: Trinitat: døbt Niels
Ugeldams og Anne Runden oms barn
kaldet Anders: fadderne: Giertrud 
Hundborg bar det, Niels Østergaard,
Lars Dal, Peder Vestergaard og Anne
Bonck 

Død
41.

Død


Død af fleck-
Feber

Død af fleck-
Feber

Død


2de døde


Anders
b43b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:
b44a

Peder

Anne


Christen
2653.13de Sønd: eft: Trinitat: døbt Christen
Tverborgs og Anne Søes barn kaldet
Peder: fadderne: faderens Syster bar
det, Mette Søe, Christen Øhrgaard,
Christen Thøgersøn og Jens Dige.

2654.14de Søndag eft: Trinitat: døbt Niels
Skræders og Maren Vielsbøls barn
kaldet Anne: fadd: Karen Vielsbøl
bar det, Anders Xstensøn, Skip-
per Søren paa St: Peder, Ch: Smed,
og Niels Smed i Vording.

2655.15 Sønd: eft: Trinitat: døbt
Anders Højes og Maren Øhrgrds
barn kaldet Christen, fadderne
Anne Høj og Mette Søe, Erich
Øhrgaard og hans 2de Sønner
Lars og Niels.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-:2656.17 Sønd: eft: Trinit: døbt Anders Øhr-
gaards og Grethe Simerachs barn
kaldet Laurids. fadderne Jens Øhr- 
gaards kone, Helle i Hinding, Anne
Søe, Anders Xstens og Peder Søe i Hinding

2657.d 11 oct: Copulerede Niels Frost og 
Maren Jepsdaatter i Schaarup

2658.Dom: 19 p Trinitat: døbt Peder
Holms og Karen Berthelsd: Barn
kaldet Maren: fadderne: Maren
Leerhøj bar det, Peder Leerhøj,
Jens Dige, Niels Frost og Ch: Schaa-
rup

2659.d 28 oct: Copuleret Christen Bach 
dend yngre og Maren Larsdaatter

2660.d 20 Nov: Copuleret Niels Smed og
Karen Xstensdaatter
 


42.

LauridsCopulerede
Maren
Copul:


Copul:
b44b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1756-57:
b45a


Død

Død

1757Anne


2661.d 6 Xbr begravet Anders Berthels æt 79

2662.d 19 Xbr begravet Maren Møller æt 77

        Anno 1757

2663. Dom: 3tia post Epiphan døbt Chri-
sten Huols og Maren Hares barn
kaldet Anne: fadderne: Christ:
Klous kone bar det, Søren Skaa-
rup jun: Christ: Lund jun: og
Maren Jepsdaatt: i Skaarup     
2664.Publice absolverede Anders Andersen og Maren Skomager Fastelafns
Søndag, som hafde begaaet lejerMaal.NB: Søren

2665.3die onsdag i faste som er d 9 Martij
Blef døbt Maren Skomagers Uægte
barn kaldet Søren og blef udlagt
til Barnefader Anders Andersen af
Annexgaarden i Tved Sogn, fadderne
Ch: Traaes hustru, Johanne Nielsdaat
Ch: Skomager, Lars Nielsøn, Niels
Baaesøn.Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1757-:2666.3die Søndag eft: Paaske, som er d 10 Maij, blef 
døbt Anders Jepsøns og Anne Korte-
gaards barn kaldet Peder: fadderne 
Maren Vielsbøl bar det. Th: Kortegrd 
Ch: H[….], Ch: [………………….]
og Maren Andersdaatter

2667.d 20 Maij begr: Erick Øhrgrds kone æt 64de

2668.4de Sønd: eft: Paaske: døbt Christen
Øhrgaard og Karen Søes barn kaldet 
fad: Mette Søe og Anne Søe, Christen
Nors Vestergaard, Christen Thøgersøn,
og Lars Wielsbøl Christ[sen] Øhrgrd

2669.2den Pintzedag begravet Anders Jensøn 

2670.3die Pintzedag døbt Jacob Thraaes
barn kaldet Anne: fadderne: faste- 
ren bar det. [..] Else Nielsdaatt, Niels
Harboe, Xsten Harboe, Thomas Nielsøn,
og Maren Xstensdaatter.43.

Peder
Død


Dorothe
Død


Anne
b45b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1757-:
b46a


Copul:
Christen

CopuleretNiels2671.d 7 Junij Copuleret Peder La[de]søn af Hundborg
Sogn og Maren Skaarup af Øster Skaarup

2672.d 19 Junij døbt Christen Jensøn KiøbMand
af Hinding og Dorthe Johanne Klits
barn kaldet Christen:  fadderne
fasteren Helle bar det. Anders Klit,
Jens Bunch, Lars [Bals] og Christen Tøl-
bøl.

2673.d 30 Junij Copuleret Christen
Poulsøn Bonch og Else Larsdaatter
Hauch

2674.d 2 Julj døbt Niels Baarsens barn kaldet
Niels fadderne: Anders Jellesøn, An-
ders Christens: i Hindingaard, Lars Nielsøn
Maren Nielsdaatter og Else Nielsdaatter.

2675.d 3 Julij blef Velærværdige og Højlær-
de Hr. Mathias Jensen af Hr Hans
Christian Begtrup Indsat til Sogne-
Capellan og Degn tillige for
disse Nors og Tved Meenigheder


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1757-:
2676.d 17 Julij som var 6te Sønd: eft: Tri-                      44.
nitatis, da Hr Jens: først giorde fuld
PræsteEmbede, blef af Hr. Jensen først
døbt Christen Bachs og Maren Lars-
daatters barn kaldet Dorthe, fad:                         Dorthe
farbroderen Ch: Bach, Lars Niels,
Thomas Nielsøn, Karen Larsdaatter
og Johanne Nielsdaatter bar det.

2677.8de Sønd: eft: Trinitat: som var d 31 Julij døbt
Niels Frosts og Maren Jepsdaaters
barn kaldet Mette. fadderne: Jens                       Mette
Jepsøn, Jeppe Xstens, Xsten Xstensøn,
Peder Jepsøn, Maren Christensdaatter

2678.d 9 Aug: begravet Ch: Bach jun: kone                  Død
æt. 33.

2679.Dom: 12 post Trinitat: døbt Christen Mourid-
sens og Ane Agerholms barn kaldet     Ellin
fadderne Jens Mouridsens kone bar 
det, Anne Sørensdaatter, Jens agerholm
b46b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1757-:
b47a


Anne
NB
Dorethe Marie

Peder


Død

CopuleredChristen Schaarup og Niels Frost.
2680.Domin 14 post Trinitatis døbt Peder Sørensøns og
Mette Laurids Datters Barn kaldet Anne
Faderne. Anne Laurids Datter. Johanne Niels
Datter. Hans sørensøn, Christen christensøn Bach
og Ditto Junior.
2681.Dominica 15 post Trinitatis blev Niels Frostes
Koene i Schaarup introduceret, hvilken var den
første kirchegangs Koene Hr Jensøn introducere-
de
2682.Dominica 16 post Trinitatis blev Niels Christensøns
og Dorethe Karen Christensdatters Barn
Døbt og blev kaldet Dorethe Marie. Faderne
Dorethe Jacobs Datter, Anne Simons Datter,
Anders christensøn ditto Nør Hinning Carsten chri
stensøn
2683.Samme dag døbt Laurids Andersen og Else Ibsdat-
ters barn kaldet Peder. Faderer. Jomfrue Hilde-
brandth og Giertrud Laurids Datter, Christen og
Jens Andersen, Poul Andersøn
2684.[……..]blev begravet Lars Christensen… barn]
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

2685.d 17 Novbr Ao 1757 Erick Christensøn Øergaard
og Karen Laurids Datter Westergaard, som
 var det 1ste Par  [Hr] Jensen Copulerede


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1757-58:

2686.Dominica Vicesima qvarta post Trinitatis  døbt  
Christen Thraaes i Hinning Berrethe Peder Datters        
Barn kaldet Maren Kirstine. Faderne.
Zidzel Berregaard. Maren Jeps Daatter.
Anders Christen Smed i Nors. Lars Thraae Niels Berregaard.
2687.Dominica 2da Adventus Døbt
Christen Christensen Klous og Anne Niels Dat-
ters Barn kaldet Dorothe. Faderne Maren 
Peders Datter, Anne Søe gammel Christen Bach
Christen Jensøn Schaarup. Junior Christen Vestergaard.
2688.begravet Dmnca 4ta Adventus Christen Skomagers 
Søn udj Hinning nafnlig Christen udj sit alders 16 aar.
2689.d 21 Decbr begravet Christen Michelsøns 
hustrue i Hinning nafnlig Johanne Chri-
stensdatter udj sit alders 68 aar.

2690.Feria tertia Nativitatis Christi døbt Jens olufsøns og
Anne Peders Datters barn kaldet Magrethe. Faderne       
Anders Christensøns Hustrue i Nørre Hinning. Dorothe Johan 
ne som er Christen Jensøns Hustrue i Hinning. Anders Lynge,
Anders Hare, Christen Bunche i Vorring.
2691.d 29 Decbr begravet Kiersten Michels Datter i       
Nors udj sit alders 75te aar.
                          Ao 1758            
2692.Dom: 2da post Epiphan: døbt Sr Christen Bie-
rings og Maren Nielsdaatters barn kaldet

45. døbt
Maren
Kirstine


Dorothe
død

Død
Magre-
the


Død

1758
b47b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1758-:

b48a
Jens Lodbergdød

Christen
Peder


NielsDød 

Jens Lodberg eft. Sl: Doct: Lodberg i Aalborg, hol-
det til daab af Jomfr: Magrethe Elizabeth Hil-
debrandth, som er self opkaldt efter en Doctorin-
de og døbt af Hr Jensen, som agter med
tiden at blive hendis lif Medicus, fadderne
Ch: Nors Vestergaard, Christen Øhrgrd, Christen
Hinding og Christen Thøgersøn.

2693.d 18 Janv: begravet Jens Lodberg

2694.Dmnca Septuagesima døbt Niels Christensens og
Maren Vilspilds Barn kaldet Christen. Faderne Chri-
sten og Sørev Vildspil og Christen smed. Anders Christen-
sens Koene i Nørre Hinning og Karen Vildspild.

2695.eadem die døbt Anders Lynges og Karen Christens Datters barn
kaldet Peder. Faderne Erick Øergaards hustrue Maren 
Christensdatter,                                                         Else
skreder Pige Jens olufsøn, Christen Bunch, Thomas
Lund

2696.Dmnca Sexagesima døbt Anders Høys og Maren Niels
Dater Øergaards Barn kaldet Niels. Faderne Karen
Erichs Datter Thrine Maries Datter Anne. Christen Tvær-
borre Erich Øergaard og Jens Dige

2697.d 8 February begravet Jens Pinds Hustrue her i Nors navnl
Maren Michels Datter udj sit alders 68de aar.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1758-:

2698.d 7 Febr: som var hvide Thisdag, døde Min Sl: kone                     46.
Berthe Kirstine Ohnsorg, fød i Thisted d 11 oct: 1701, var
Sl: Baronesse Giersdorphs CammerPige i 7 aar; I ægte-
skab med mig 27 aar 11 Maaneder og 7 dage, Død
i sit alders 56 aar 4 Maaneder 2 uger 4 dage.                                 Død
Hendis Grafskrift var saaledis:
b48b
Stat Læsere
Betragt og See
     At ieg til støv skal blive;
Min Kiære Mand
I Enke-Stand
     Gud Aand og Naade give.
Vj  Fattig var
Vor Hadere
Kand Klarlig See
    De har Sig Selv blameret;
Vj Fattig var
Med Lit Vj har
    Hun [er os] Retireret
2699.Dmnca Qvadragesima døbt Niels østergaard og Zidzel Pouls
Datters Barn kaldet Lars Christian, Faderne: Jep
Ferregaards Hustrue i Tved og Jens Bunches kone i                              Lars
Hinning, Niels Bierregaard, Christen Lund og Chri-                                Christian
sten Povelsen Bunch
2700.d 16 Marty begravet Jens Pind udj sit alders                                           Død
63de aar
2701.Dmnca Annunciationis Mariæ døbt Christen
Westergaards og Kiersten Pouls Datters barn                                        Lars
kaldet  Lars, Suscept Povel Norentoftes Datter,
Kiersten vestergaard, Erich og christen samt Niels [J...]


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1758-:
b49a

DødLars

Christen
DoretheMedhiel-
peren
Christen
Gade


2702.d 17 Marty Copulered Niels Christensen
Søe og Anne Mads Daatter

Dmic[...] A
2703.d 5 Aprily begravet Lars Larsen udj Vorring udj
sit alders 67de aar.

2704.Samme dag døbt Hans Svigersøns Christen Bun-
ches og Hustrues Else Laurids Datters barn kaldet
Lars. Faderne Jep Ferregaards Koene og Maren
Vestergaard, Jens Bunch, Anders Lynge, Christen
Todbøll

2705.Dominica 5ta post pascha døbt Thomas Lunds
og Maren Christens Datters Barn i Vorring kaldet Chri-
sten Faderne. Anders Lynges koene, og datter Ma-
ren, Peder, Christen og Jens Lund

2706.Feria 2da Pentecostes døbt Christen Thøgersøns og
Maren Søes Barn kaldet Dorothe, Faderne Christen
Øergaards hustrue og Maren gade, Christen Hinning og
Søn Jens, Christen Tværborre.

2707.Dmnica 1ma post Trinitatis aflagde Christen Gade
i Nors sin Eed som Medhielper, at være Præsten
troe og underdanig som guds og kongens Lov udkræver.Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1758-:


2708.d 1 Junij begravet Jens Dahl i Hinning udj sit alders                            Død
31te aar                                                                                                         47.
2709.Dmnca tertia post Trinitatis døbt Christen smeds og
Johanne simons datters barn kaldet                          Anne Marie
Faderne. Anne Poulsdatter. [………….] i Thisted
Anders simonsøns datter Maren. Jens Hølgaard,
Niels Christensen, Christen Thraae i Hinning.
2710.Dmnca 4ta post Trinitatis døbt Christen Schaarups
og Maren Christens Datters Barn kaldet                  Jens
Faderne Niels Frostes koene. og Bertel Skreders datter, som er gift
Jep Schaarup. Jens Dige og den gl. Christen Back.

2711.Feria  Visitatione Mariæ døbt Christen Møllers og Karen Anders Datters
Barn udj Nors kaldet Christen. Faderne. Maren Harboe, Maren            Christen
Anders Datter, Jacob Thraae, Christen Huel og Niels Agerholm.

2712.d 5te Julij copuleret Christen Christensøn Back
i neder Hinning og Maren Peders Datter af Vording
.2713Dmnca 9de post Trinitatis begravet Jep Nielsen af Nors æt: 73            død  
2714,d 5te Augusti begravet Christen Poulsøn Bunches og Else                   død
Laurids Datter Houchs myrdede Barn æt: 16 uger.
2715.Dom: 14 post Trinitatis begravet Christen Jensøn                                   Død
KiøbMands kone af Hinding æt: 37de
2716.Dmnca 6da post Trinit døbt Jacob Thraaes og
Karen Niels datters Barn kaldet Niels                                                             Niels
Suscep: Christen Tves, Niels Agerholm, Thøger Jensen, Mette Hundborg [Else......]
b49b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Nors 1758-:
b50a


    b50c


død


Copulered

Anne
Marie

2717.d 1 Sept: blef Velærværdige Hr. Matthias
Jensen Medtienner i Ordet for Nors og Tved
Meenigheder og  Min Sl: forMands yngste
daatter, som i 9 aar har været her i huuset,
Velædle Jomfr: Magrethe Elizabeth Hil-
debrandth, efter deris eget forlangende, tro-
lovede af vor skriftefader Hr Peder Riiber
i Agerholm Præstegaard i overværelse af
Madamerne Riiber og Brorson, Hr. Brorson
af Hillerslef som forlovere for Jomfru-
en og hand jndledede hende, Sr Vinther ibidem
som forlovere for Hr. Jensen, Mig og Sr Bie-
ring. Text: 2 Cor: 2 Cap: 19 vs.

2718.d 16de Septbr begravet Sal: Mads Broes Encke æt: 76de

2719.d 19 Septbr Copulered Hr. Jensen og Kiæreste Jom-
frue Margarethe Elisabeth Hildebrandth

2720.d 28de Septbr Copulered Anders Jørgensen og Maren
Pind.

2721.Dmnca 25de post TriniTatis døbt Christen
Huels og Maren Pedersdatters her i Nors [deris]
barn kaldet Anne Marie Faderne, Anders
Hoy, Christen Tverborre, Christen m[………] Huel
Søn og Michel Christensen i Hinding. Christen
[……….] og Christen Madsens Koene


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup (dør jan. 1759)
Blandede notater fra Nors 1758-59:
På denne kirkebogsside ser man de sidste notater fra Hans Chr. Johansen Begtrups hånd. Som det ses er notaterne næsten ulæselige, hvilket måske kan være en følge af sygdom, idet Begtrup dør en af de første dage i det nye år, 1759. Se begravelsesnotatet på siden herunder. Imod denne antagelse taler imidlertid det forhold, at Begtrup netop er blevet gift, med den kun 20-årige præstedatter Cathrine Thomasdatter Praëm fra Hjardemål. Bryllupsnotatet er aldrig fundet; sandsynligvis er parret blevet gift et ukendt sted i landet.2722.Dmnca 22de post Trinitatis begravet Christen                       død
Harboes døfødde Barn her i Nors                                         48.

2723.d 15de Novbr begravet Kirsten gad i [Hinning]                       død
ætatis 56.

2724.d 30te[……] Copuleret [Niels Povelsøn]
[……………………………………………………..]            Copuleret
[……………………………………………………..]
af Kaastrup og [………………………….…..]borg

2725.Dmnca 27de post Trinitatis døbt Niels Thraaes
[og] Maren Jens[dtrs] i
[...........................]barn af Hinding kaldet Zidzel
Fadere Niels Boesses [………….…] Bierregaard
Anders [……] i Hinning […………] Agerholm [….…..]
[….] Lars Nielsens Broder Anders og af Hinding.
                               1759
2726.d 11 Januray Begravet vores elskelige Sognepræst         død
Velærværdige og Høylærde Hr Hans Christian
Johansen Begtrup, som udj 28 aar i alt, nemlig
3 aar i Hvidberg og 28 aar her i Nors havde været
en aarvaagen Guds Vægtere paa Zions hellige
Bierg, og døde i sin alders 55de aar.

2727.Dmnca 4de post Epiphaniam døbt Christen Bier-
rings og Maren Niels datters barn kaldet Zidzel
b50b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz (fra 23. marts 1759)
Blandede notater fra Nors 1759-:
b51a

publice
absolveret
Christendød

død

død,Anne Marie


Faderne. Christen Vestergaards Koene og Christen
Thøgersøns Koene, Søren østen Kirken, Chri-
sten Øergaard og Jens Hinding.  

2728.Samme dag publice absolveret Else Christens
datter gade som udlagde til Barnefader An-
ders Jensen soldat værende udj Kiøbenhafn,
paa den tid, formedelst udskrivning.

2729.Domnica Sexagesima døbt Else Christens daters
uægte Barn. Suscept: Christen Thøgersøns og Niels
Jepsens koene. Anders Jensen Qortegaard, Niels
øergaard og Anders snedker.

2730.d 7 Marty begravet bemte  Else Christensdatters Barn

2731.d 15 May begravet Peder Jepsen ætat: 95

2732.Dmnca 5ta post Pascha begravet Niels Frostes
dødfødde drenge Barn

2733.Dominica christi Himmelfarts, [..] feria Asænsionis
christi døbt Jens Hølgaards og hustrues Barn
kaldet Anne Marie. Faderne Jens Hølgaards
koenes søster fra Nestrup, hans Broder  ibd. [..]
christen Smed i Nors, chresten Nielsen, christen Harbo


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Blandede notater fra Nors 1759-:


2734.eadem die døbt christen mariagers og hustrues 
Barn af Hinding kaldet Maren. Suscept:, 
Niels Stephansen, Maren Jepsdater, Niels
Stephansens datter og Christen Bierregaards datter
samt Niels Pedersens datter

2735.d 31 May Begravet Sr Christen Jensen af 
Hinding ætat: 32; og 5 maaneder.


49.

Marendød
b51b


Nedenstående kirkebogsside fra 1760 er placeret for tidligt i kirkebogen, idet sidens notater 'No 8' og 'No 9' kronologisk set burde følge efter 'No 7', som findes 4 kirkebogssider længere fremme. Hvad der har fået den nye sognepræst Bent Curtz  til at notere så forvirrende er det ikke muligt at vide, men på et eller andet tidspunkt har man fundet anledning til at tydeliggøre notaternes rækkefølge og derfor indsat 'Fra side 51b' foran notatet 'No 8'. Ligeledes har man ved notat 'No 7' længere fremme i bogen markeret et 'vide pag: anteced: 49b' for at klargøre, at her, på pagina 49b finder man de notater, der følger efter  'No 7'.

Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Nors 1760:
b52aFra 51 b


2736.No 8
se også
3210.

Moderen i Ret-
te tiid introd:
        


 d 26de Maij
Blev Kristen Mouridsens Hiemme døbte Barn
paa Leerhøj Thomas Hands Daab confirmeret
           Faddere:
Salomon Mouridsens koene i Skaarup Bar det.
Jens Mouridsens koene i Taarsted
Jens Aggerholm, Jens Mickels af Schindrup
Peder Xstensøn paa Leerhøj ./.
2737.No 9
se også
3211.

Moderen introduc:
i Rette tiid
        d 26de Maij
Blev Niels Froestes Hiemme døbte Barn i Skaarup
Anna, Hendes Daab confirmeret
          Faddere
Jomfrue Pors paa Ulstrup Bar det.
Præstens Ældste datter
Jens dige, Søren Schaarup,
Kristen Schaarup ./.


Også på denne kirkebogsside er der notatvanskeligheder for den nye sognepræst, som vælger at numerere de tre første introducerede kvinder med numrene 1, 2 og 3. Herefter forlader han den indledte praksis og noterer efterfølgende de introducerede kvinder på det sted, hvor barnets dåb er noteret.
Iøvrigt vælger Bent Curtz fra dette tidspunkt at forlade sin forgængers praksis med at blande de forskellige kirkebogsnotater, og fra 1759 ses de forskellige kirkebogsnotater (viede, døbte og døde) noteret gruppevis.

Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Nors 1759-:


          Følger end Videre, Hvis Børn der ere døbte, og Qvinder in-
          Introducerede siden Jeg d 10de Junij Anno 1759 blev ind-
          Sat at være Nors og Tveed MeenigHeders SiæleSørger j                       50.
                         Nors.     Hinding – Worring              B Curtz
b52b


2738. No 1

2739. No 2

2740. No 3

2741. No 1
se også 3198.

Moderen
i rette tid
introduc:


2742. No 2
se også 3199.

Moderen in-
troduceret
Dnca 18 Trinit

2743. No 3
se også 3200.


Moderen
introduceret
Dnca 21. Trinit.
                                 Ao 1759             
                          d 24 Junij
Niels Schaarups Huustrue efter Sit dødfødde Barn in-
troduceret ./.
                   Dnca 3 Trinit.
Jens Hølgaards Hustrue introduceret ./.
Kristen Mariagers Hustrue Dnca 04 Trinit introd:
                   D 9de Julij
Blev Anders Jensen Kortegaards Hiemme døbte Barn Maren
Hendes daab confirmeret.
                   Faddere
Laurits Høstes Hustrue i Scaarup bar barnet
Xsten Tøgersøns Hustrue af Nors
Thomas pedersøn, Xsten Harboe
Xsten Lund. alle af Nors.
                d 9de Septbr:
Blev Christen Harboes Hiemmedøbte barn     Anna Hendes
daab confirmeret
             Faddere
Niels Mølles Hustrue i Venbere Mølle bar barnet
Jens Hoves Hustrue af Hinding
Anders Jensen, Jens Hølgaard
Laurids Ørgaard alle af Nors ./.
          d 23de Septbr:
Blev Anders Ørgaards Hiemme døbte barn      Else Marie
Hendes daab confirmeret
          Faddere
Jacob SkoeMagers Hustrue i Vang bar barnet
Peder Søes Hustrue af Hinding
Jens Ørgaard i Schinnerup, Anders Olufsøn i
Øster Vandet, Anders Xstensøn i Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Nors 1759-:

b53a 2744.No 4
se også 3201.

Moderen in-
troduc: Feria 3tia
Nativitatis Xsti./.
2745. No 5
se også 3202.
Moderen intro-
duceret i rette
Tiid


2746. No 1
se også 3203.


Moderen introd:
Dnca Reminisc:
          d 18de Novbr:
Blev Niels Xstensøns Hiemmedøbte barn
Laurids Hands daab confirmeret
                  Faddere.
Kristen Vilsbølls daatter Karen bar barnet
Kirsten Vestergaard
Anders Xstensøn af Hinding
Jens Hølgaard, Kristen Smed  af Nors begge

            d 27de Xbris
Blev Christen Vestergaards Hiemmedøbte
Barn Bertel Hands daab confirmeret
                 Faddere
Clemen Randrups Hustrue bar barnet
Jens Nielsøns Hustrue i Østervandet.
Jeppe Thomæsøn, Kristen Ørgaard
Jens Dige alle af Nors Sogn ./.

                       1760

              d 20de january
Niels Boersens barn til daaben kaldet Peder
Det første barn, som siden min Ankomst til Mee-
nigHeden er døbt i Nors kirke
                    Faddere
Anders Xstensøns Hustrue bar barnet
Anna Søe
Jens Harboe, Xsten Back, Niels Biergd
alle af Hinding ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Nors 1760-:2747. No 2
se også 3204.


Moderen introd:
i rette Tid.

2748. No 3
se også 3205.
Moderen
i rette Tiid
introduc:2749. No 4
se også 3206.

Moderen
introduceret
Dnca Miseric:
         
                    d 2den february                                            51.
Blev Seigr Peder Hammers Hiemmedøbte
barn, Peter Nicolai, Hands daab con-
firmeret ./.
                             Faddere
CommerceRaad Lybechers Frue bar barnet
Seigr Peder Gandrups Hustrue
Thomas Holst Friederik Birckenbusk
og Bogholder Mygind alle
af Thyestad ./.

                    d 17de: febru:
Anders Kristensøn Høis barn til daabet    Ingeborg
                       Faddere
Erick Ørgaards Hustrue af Nors bar barnet
Anders Klittes Hustrue af Tveed
Kristen Huel, Kristen Tverborre og
Niels Ørgaard, disse 3 af Nors ./.

                  d 9de Marty
Blev Jens Bunches Hiemmedøbte barn   Anders
Hands Daab confirmeret
                       Faddere
Anders Smeds Hustrue af Tveed bar barnet
Niels Østergaards Hustrue af Hinding.
Xsten Bunck af Vording
Mickel Back af Hinding, Niels Kiærgaards
Søn af Tved ./.
b53b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Nors 1760-:

b54b

2750. No 5
se også 3207.

Moderen i
rette tiid in-
troduceret ./.2751. No 6
se også 3208.

Moderen intro-
duceret i rette
Tiid2752. No 7
se også 3209.

Moderen i rette
Tiid introduceret ./.

              d 25de Marty
Blev Anders Aalborgs Hiemmedøbte barn Else Marie
Hendes Daab confirmeret
                   Faddere
Anna Jensdatt: Pind bar barnet
Maren Xstensdttr: Gade.
Niels Jepsøn Anders Gade, Anders Huel
alle af Nors

             d 8de Aprilis
Blev Kristen Ørgaards Hiemme døbte barn 
Hands Daab confirmeret ./.           Enevold
                   Faddere
Søfren Kristensøns Hustrue bar barnet
Kristen Tøgersøns Hustrue
Kristen Vilsbøl, Niels Pedersøn
Anders Gade, alle af Nors ./.

             d 8de Aprilis
Blev Kristen Backes Hiemmedøbte barn Maren
Hendes Daab confirmeret
                    Faddere
Johanne Nielsdttr af Hinding bar barnet,
Kirsten Vestergaard af Nors
Peder Søe Anders Kristensøn
Søfren AggerHolm. disse 3 af Hinding.

vide pag: anteced: 49b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Tved 1759-60:

Fortegnelse paa de Børn, som ere Døbte, og Qvinder intro-
ducerede fra d 10de Junij 1759 udj Tveeds Sogn ./.                   52.
b54b


2753.No 1
se også 3823.

Moderen
introduceret
Dnca 12
Trinitatis

2754.No 2


Moderen in-
troduceret
Dnca: 14 Trinit:

2755.No 3
se også 3825.

Moderen in-
troduceret
Dnca 22 Trinit:2756.No 1
se også 3826.

Moderen i
rette tiid intro-
duceret ./.
                 Anno 1759 ./.
            d 29de July
Blev Peder Nielsøns af Nørbye Hiemme døbte
barn Maren Hendes Daab confirmeret.
                Faddere
Kristen Madsens Hustrue af Nors bar barnet
Kristen Madsens Daatter
Xsten pedersøn paa Ballerum, Kristen Kieldsøn
i Nørbye, og Søn Kield Xstensøn ./.
             d 5te Augustj
Niels Broes barn af Ballerum til daaben kaldet Inger Marie.
                 Faddere
Niels Jensøns Daatter Maren bar barnet,
Xsten Pedersøns daatter Maren
Thomas Giøtterup, Søfren Xstensøn
Xsten Nielsøn, alle af Ballerum ./.
              d 7de octbr
Jeppe Ferregaards barn til daaben kaldet Bertel
                 Faddere ./.
Frands Søfrensens Hustrue bar barnet
Anna Bunch af Nors.
Anders Smed, Niels Smed, Kristen Klemendsen
Alle af Tveed Sogn ./.
                  Anno 1760
              d 2den febru:
Blev Christen Clemensøns Hiemmedøbte barn
Maren, Hendes Daab Confirmeret
                   Faddere
Xsten Hesseldals Hustrue i Vixøe bar barnet
Kield Xstensøns Daatter af Tved
Xsten Andersøn [Ferre]gaard af Østervand[et]
Jeppe Ferregaard ./. Niels Scielsgaard ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Tved 1760-:

b55a

2757.No 2
se også 3827.

Moderen introd:
i rette tiid ./.2758.No3
se også 3828.


Moderen introd:
Dnca 3tia Trinitatis2759.No 4
se også 3829.

Moderen udj
rette tiid introd:
        
             d 20de february
Laurids Tanges barn til daaben kaldet Jacob
                   Faddere
Kirsten Mouridsdttr bar barnet
Jens Frøikiers daatter
Niels Jonæsøn, Kiæld Xstensøn
Xsten Pedersøn af Ballerum.

              d 11te Maij
Blev Peder Skielsgaards Hiemmedøbte barn
Margarethe Maria Hendes daab confirmeret
                  Faddere
Frandses Hustrue i Tveed bar barnet.
Kristen Jepsøns Daatter ibid.
Anders Skielsgaard, Peder Skielsgaards Søn,
Kristen Jepsøns Søn Jeppe Kristian

               d 15de Maij
Blev Jens Møllers i Skielsgaards Mølle Hiemme-
døbte barn Kirstine Maria Hendes daab
Confirmeret ./.
                  Faddere
Peder Jensøns daatter i Hestkier bar det.
Mette K[…]gtes daatter i Nørbye.
Niels Langaard. Niels Skielsgaard
Peder Jensøns Søn i Hestkier.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Tved 1760-:2760.No 5
se også 3830

Moderen intro-
duceret i rette
tiid

2761.No 6
se også 3831.

Moderen in-
trod: i rette
tiid


2762.No 7
se også 3832.

Moderen in-
trod: d 2den 9br
2763.No 8
se også 3833.
Moderen intro-
duceret Dnca
24 Trinit:
    
                   d 7de Septbr                                               53.
Blev Søfren Graabgaards Hiemme døbte Barn Anna
Hendes daab confirmeret
                  Faddere
Maren Kirstine Skielsgaard bar barnet
Peder Nielsøns Hustrue i Nørbye
Kield Xstensøn Niels Smed af Synderbye
Laurids Castensøn af Nørbye ./.
              d 14de Septbr
Jens Trolborgs barn til daaben kaldet Poul
                    Faddere
Magdalena Skielsgaard bar barnet
Anna Trolborg
Anders Langaard Niels Xstensen af Tveed
Xsten Iversen af Aggerholm i Vandet Sogn
              d 21de Septbr
Blev Laurids Carstensøns Hiemme døbte barn Søren
Hands Daab confirmeret
                   Faddere
Niels Smeds Hustrue i Tved bar barnet
Maren Kirstine Karstensdttr af Hillerslev
Frands Søfrensen. Søren Graabgaard
begge af Tveed
Michel Karstensen af Hillerslev
             d 28de Septbr
Marqvor Xstensens barn til daaben Kaldet Niels
                     Faddere
Xsten Pedersens ældste daatter paa Ballerum bar barnet
Dorthe Pedersdttr i Vordingaard
Søren Jensen paa Ballerum,
Lars Mogensen, Anders Andersen begge af T[ved]
b55b


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Tved 1760-61:

b56a


2764.No 9
se også 3834.

Moderen intro-
duceret Dnca
25 Trinit


2765.No 10
se også 3835.Moderen i
rette tid in-
troduceret

2766.No 1
se også 3836.
        

               d 26de octbr
Blev Søren Tunges Hiemmedøbte barn Anna Marie
Hendes daab confirmeret
                    Faddere
Xsten Pedersens Hustrue af Rheer bar barnet
Xsten Pedersens daatter paa Ballerum
Xsten [Tu]nge af Ballerum  Xsten Nielsen
Niels Nielsen Begge af Hundstrup.

                d 23de Novbr
Blev Laurids Mouridsens Hiemme døbte
barn, Christen Hands daab confirmeret
                     Faddere
Peder Kiærs daatter Maren [Sørens]dtr. bar barnet
Anders Andersens daatter Dorthe [Cath]rine
Marqvor Xstensen Anders Andersens
Søn Johan Jacob Niels Kiærgaards
Søn Peder

          Anno 1761

              d 1 Januarij
Blev Laurids Jepsens 2de Hiemmedøbte børn
Anders og Laurids deres daab confirmeret
                     Faddere


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døbte og introducerede i Tved 1761-:


         
                      Faddere                                          54.
[Peder] Skielsgaards daatter Maren Kierstine
Peder Kiærs daatter Maren bar børnene
Peder Nielsens pige Anne Margrethe
Thomas Andersens daatter Anne Marie
Peder Kieldsen af Nørbye
Kristen Kieldsens Søn Kield
Anders Søfrensens Syster Søn Bertel
Anders Smeds Karl Christen Lauridsen
Peder Nielsen af Nørbye ./.
b56bb57aSognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1759-60:


Fremdeeles følger Optegnelse paa dem som ere døde    55.
og Begravne udj Nors Sogn siden ieg d 10de Junij  1759
blev indsat til  Præst [……………….….]
b57b

2767.d 9de Julij No 1

2768.d 16de Julij No 2

2769.d 21de Nov No 3

2770.d 16de Xbr No 4


2771.d 11te januarij No1

2772.d 4de febr: No 2

2773.d 20de febr: No 3


2774.d 5te Martij No 4

2775.d 14de Maij No 5

2776.d 20de Maij No 6

2777.d 1ste Junij No 7
                     Ao 1759
Blev begraven Poul stephansøn Een af
Sognets fattige udj Sit alders 73de aar ./. se 3355.
Blev begraven Christen Diges Encke Anna
Nielsdtr [Søe]gaard udj Sit alders 51de aar. se 3356.
blev begraven Anders pedersøn Dahl
udj Sit alders 31 aar 7 maaneder ./. se 3357.
Blev begraven Dorthe Smed udj
Sit alders 76de aar ./. se 3358.
                   Ao 1760
blev begraven Thomas Pedersøn
Kortegaard udj Sit alders 69de aar ./. se 3359.
blev begraven Anders Pedersøns
Encke i Vording udj Sit alders 76de aar ./. se 3359.
Blev begraven Anders Johansøn
Een af Sognets Almisse Lemmer
udj Sit alders 30te Aar ./.  se 3361.
blev begraven Niels Ugeldam udj
Sit alders 70de aar.  se 3362.
blev begraven Niels Nielsøn Lund udj
Sit alders 79de aar. se 3363.
blev begraven Kristen Bieregaard af
Hinding udj Sit alders 59de aar ./. se 3364.
Blev begraven pigen Maren Salomonsdtr af
Vording udj Sit alders 50de aar. se 3365


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1760-:

b58a

2778.d 4de Junij No 8


2779.d 6te Julij No 9


blev begraven Christen Pedersøn Søe
udj Sit alders 73de aar ./. se 3366.

Blev Christen Baches Spæde Barn i Hinding
gammel 13ten Ugger ./. se også 3367.
2780.d 3die Augustj No 10     Blev begraven Katrine Mar-
                                              qvarts udj Sit alders 79de aar
                                              fød i Rostoch.  ÆgteViet  med           
                                              Peter Christensen Nors Gefrejder
ved Dronningens Liv Regiment d 9de Julij 1715 af Feld-
Præsten Hr Michael Engel [i byen] L[ejen] ved Damgarten
Kom til Nors d 28de Novbr 1720 Hvor Hd til Sin døds-
dag Var Een priiselig Skoleholder. Denne underreting
Har Jeg efter Hendes død funden af Han[s Lovlig
a[fsk…….] pa[s] udstæd af Hp Oberst Andreas Au-
gust von der Liihe, og FeldPræstens Ægteskabs
[Sæd]del ./.
se også 3368.
2781.d 22de octobr No 11


2782.d 30te Decbr No 12
blev begraven Knud Xstensen i Vording-
gaard udj Sit alders 59de aar 4re Maaned[er].
se også 3369.
blev begraven Peder Jensens
Enche i Hinding Maren Xstens-
dttr udj Sit alders 83de aar ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Nors 1761-:
2783.d 4de January No 12784.d 2den febr: No 2


2785.d 2den febr: No 3

                         Anno 1761                              56.

Blev begraven Søren Agerholms
Hustrue af Hinding Dorthe Andersdtr
udj Sit alders 83de aar ./. se også 3371.

Blev begraven Christen Madsøn udj
Sit alders 69de aar ./.  se også 3372.

Samme dag blev begraven Peder
Søes Søn af Hinding gammel
8te aar ./.  se også 3373
b58bb59aSognepræst: Bent Nielsen Curtz
Døde i Tved 1759-60:Optegnelse paa dem, som ere Døde og begravne siden
Min ankomst til Embedet udj Tved Sogn ./.
b59b

2786.d 2den Septr No 1

2787.d 20de Aprilis No 12788.d 13de Maij No 2


2789.d 19de octbr No 3
                          Anno 1759                            57.
blev begraven Jacob Bunches Hustrue
i Tved Sogn i Sit alders 52 aar ./.      se også  3977.
                          Ao 1760
blev begraven Marqvor Xstensøns
Søn Niels udj Sønderbye i Tved
6 aar gammel ./.                                    se også 3978.
Blev begraven Laurids Tunges
Hustrue paa Ballerum udj Sit al-
ders 37te Aar ./.                                    se også 3979.
blev begraven Laurids Karstensens
Spæde barn Søren 3 uger gamel.
                                                                se også 3980.b60aSognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1759-60:


    Optegnelse paa dem som ere troelovede og ægteviede              58.
    udj Nors Sogn Siden Min ankomst til Meenigheden.
b60b
2790.No 1
se også
3121.2791. No 2
se også
3122.
2792. No 3
se også
3123.


2793. No 4
se også
3124.


2794. No 5
se også
3125.
Ao 1759 d 3die Augustj bleve Christen Jensøn og Maren
Xstensdttr troelovede efter forundte Kongelig
allerNaadigst privilegium, saasom de vare Næst
Sødskende Børn deris Forlovere vare Niels Frost
og Christen Schaarup
d 5te octbr bleve de i Kircken SammenViede ./.
d 26de 8tbr bleve EnckeManden af Sendels
Jens Pedersøn og Maren Bertelsdttr af
Leerhøi troelovede deris Forlovere vare Poul
Knudgaard af Sendels og Oluf Andersen Fer-
regaard af Øster Vandet
d 14de Novbr bleve de i Kircken Sammenviede.
Ao 1760 d 30te Maij bleve Jeppe Andersøn af
Faartoft, og Encken Dorthe Christensdttr Hare af
Hinding troelovede: deris Forlovere vare Seigr
Jens Neergaard af Thyestad og Anders Hare i
Vording. d 5te Julij bleve de i Kircken Sammenviede ./.
d 10de Junij bleve Niels ThomæSøn af Schindrup og Anna
Xstensdttr af Hinding troelovede deris Forlovere vare
Schindrup SognePræst Hr Mathias Jensen og Xsten Mi-
ckelsøn af Hinding
d 30te Julij bleve de i Kircken Sammenviede ./.
d 11te Julij bleve Christen Pedersøn Tolbøl af Vording og
Karen Lauridsdttr af Nors troelovede. deris Forlovere
vare Sognedegnen i Siøring Jsach Presman og
Xsten Vilsbøl af Nors ./.
d 31te Julij bleve de i Kirchen sammenviede ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1760-

b61a
2795.No 6
se også
3126.2796. No 7
se også
3127.
2797. No 8
se også
3128.2798. No 9
se også
3129.
2799. No 10
se også
3130.
d 25de Julij bleve Mathias Enochsen af Kaa-
strup og Inger Andersdttr af Vording troelovede,
deris Forlovere vare Poul Erichsen og Thomas
Jensen begge af Kaastrup ./.
d 17de Augustj blev de i Kircken SammenViede ./.

d 23de Septbr bleve Anton Jørgensen af Hundstrup
og Encken Anna Jensdttr af Hinding troelovede deris
forlovere vare Jens Bunch og Xsten Mariager, begge
af Hinding ./.
d 24de octbr bleve de i Kircken SammenViede

d 7de octbr bleve Didrich Gotfred Christian pe-
dersen og Else Christiansdttr troelovede Deris
Forlovere vare Xsten Jørgensen og Xsten Nielsen
begge af Nors
d 30te octbr bleve de i Kircken SammenViede ./.

d 14de Novbr bleve Niels Christensøn
Hinding og Maren Andersdttr troelovede
deris Forlovere vare Anders Simonsøn
af Nors og Niels Xstensøn af Vang
d 9de Xbris bleve de i Kircken SammenViede ./.
    
d 21de Novbr bleve Xsten Pedersen Black
og Maren Andersdttr i Harboe troelovede
deris Forlovere vare Christen Harboe og
Peder Black begge af Nors ./.
d 12te Xbris bleve de i Kircken SammenViede ./.


Sognepræst: Bent Nielsen Curtz
Trolovede og viede i Nors 1760-61:


2800. No 11
se også
3131.

2801. No 12

d 18de Decbr bleve Christen Olufsøn af Vandet
og Dorthe Sørensdttr af Vording troelovede             59.
Deris Forlovere vare Søren Schaarup af Vording og
Anders Xstensøn af Øster Vandet ./.
d 27de Martij 1761 bleve de i Kircken SammenViede
                                     Ao 1761
d 27de Martij bleve ovenmældte Xsten Olufsen og
Dorthe Søfrensdtr i Kircken Sammenviede ./.
b61bb62aSognepræst: Bent Nielsen Curtz
Viede i Tved 1759-61
                                                                               60.
Optegnelse paa dem, som ere copulerede udj Tveds
Sogn fra d 10de Juny 1759 ./.
b62b
2802.No 1      Ao 1759
se også 3783.

2803. No 2
se også 3784.

2804. No 3
se også 3785.

2805. No 4
se også 37862806. No 5   Ano 1761
se også 3787.
d 22de Juny bleve Søren Nielsøn og Maren
Xstensdttr efter foregaaende Troelovelse i
Tveds Kircke SammenViede ./.
d 27de Juny bleve Niels poulsøn Tunge
og Maren Nielsdttr efter foregaaende troe-
Lovelse i Tveds Kircke SammenViede ./.
d 29de ejusd. bleve Jens Xstensøn og Apollone
Poulsdttr i Tveeds Kircke indviede udj
Ægteskab ./.
d 12te 8tbr bleve Gregers Nielsøn og Maren
Kirstine Christensdttr troelovede, deris For-
Lovere vare Xsten Andersøn og Mickel
Carstensøn begge af Hillerslev ./.
8de Novbr bleve de i Kircken sammenViede ./:
d 16de January bleve Jens Kristen
Krog af Hillerslev og Kirsten Mogensdttr
af Ballerum troelovede, deres Forlovere
vare Lars Tunge af Ballerum og. 

Her,
på pagina 60, slutter første del af kirkebogen -'Nors-delen' . Næste del tilgås ved at vende bogen om. Her finder man 'Tved-delen', som fra første side pagineres med nummer 1. På omslaget indlagt en oversigt over denne del.


Indhold
b64aKirkebog
for
Nors og Tved
Tved

                                            Blandede Ministerialier

                                                              1736 – 51      Fol. 1 – 15
                                                              1751 – 59       ”    18b – 29.
                                       Konfirmerede 1735 – 54       ”   15 – 17b
Denne kirkebogsside er et mysterium.
Ud over et kirkebogsnotat som findes i sin egentlige version et andet sted i kirkebogen indeholder siden lutter uforklarlige notater.
Et forsøg på at nærme sig en forklaring på de gådefulde notater kan ses i kapitlet 'Kirkebogsgåder'
b64bb65a

Fortegnelse
over
Dem som ere
Fødde
Døde
og
i ægteskab
Indviede udj Tveds Sogn
b65b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1736-37:

b66a

Tveds Sogn

Christendød

død
copuleredeDorthe
Marendød


død

1737
død
      

                               Ao 1736
2807.2den Søndag i faste døbt Xsten Laursøn [……]
g[es] og Anne Xstensdaatters barn kaldet
Christen: [Sus]cept: Christen Pedersøn
Peder Tung Tomas Lauridsøn, Karen Christensdaatter
og Maren Lauridtzdatter
2808.d 11 Febr begravet Xsten Jensøn S[øedal]
Ao æt: 77                                   2809.Dom: 24 post Trinit
begraf Christen Thunges Søn Christen 9 Maaneder
2810.d 14 9vbr indviet i Egteskab gammel Anders Christens
[Hvogser] og Karen PoulsDaatter Thung.
d 17 9br indviet i Egteskab Peder Niels Soldat
og Else Christens Daatter Rimmer
2811.d 25 Nov: døbt Niels Kiærgaards og Birgithe
Jensdaatters barn kaldet Dorthe Suscep: Christen S[øe]
Niels Jensøn paa Ballerum, Kersten Jensdaatter
Sidsel Jeps Daatter og Anne andersdtter.
2812.Dom 1ma Adventy Xsti døbt Christen Jepsøns og
Mette Jensdaatters barn kaldet Maren Suscept:
Søren Jensøn, Kristen Jensøn i Kanstrup, Bertel
Jepsøn, Zidsel Jepsdaatter og Enevol Graabgaard[s]
Daatter
2813.Dom: 3 Adventy Xsti begrafvet Christen
Pedersens nyføde barn hiemme døbt af
Jordemoderen lefvede ichun hen imod [...... ]
2814.d: 30 Decemb: begrafvet Kield Pedersøns hustrue
ved Kiæret Anno ætatis 79.
                                       Anno 1737
2815.d: 22 Junij blef Sl. Niels Nielsens Enche [...]
[……………] begrafvet Anno Ætatis 76


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1737-:

                                                 1737
2816.Dom: 3tia post Epiph: døbt Anders Hvogsers og K[aren]                           Poul
PoulsDaatters barn paa Thung Kaldet Poul, Susep Jens
Troldborg. Peder Andersen, Poul Thunges Hustrue.                                     3.
2817.d: 10 Feb: begrafvet Peder Jensen Bunch ætatis 72                                   død
2818.Xsti Himmelfarts dag døbt Søren Jensens og  Karen
Jensdaatters barn ved Kiæret Kaldet Johanna, susc                                Johanna
Christen Smed, Anders Anders, Bertel Jepsen, Mette
Jensdaatter og Magrete Enevoldsdaatter.
2819.Dom: 6 post Pascates døbt Peder Trumslars og Margre
the [...]ds barn i Tved sogn Kaldet Christen, Suscep:Casten               Christen
Lauritzøn, Mogens Andersen, Peder Nielsen, Anne
Smed tiend: i Skielsgd og Anne Christensdaatter.
2820.Dom 3tia post Trinit: begrafvet  Christen Gasbergs                                   død
og                        barn paa ballerum.
2821.d: 18 Julij begrafvet Poul Nielsen Thung paa                                            død
Ballerum anno æt: 80.
2822.Dom: 8de post Trinit: begrafvet Christen Kieldsøns Daatter                     død
i Nørbye anno ætatis 17.
2823.Dom: 21 p: Trinit: døbt Peder Morsings og Else Rim
mers barn paa Ballerum Kaldet Niels Suscep: Søren                               Niels
anders Møller, Christen Gasberg Thomas Laurids
og Søren Jensens 2de Døtere.
2824.d: 9 Novemb døbt  Anders Andersens og Karen                                       Jens
JensDaatters barn  [...........] Kaldet Jens.
Suscept Jelle Andersøn, Christen  [..............]
Søren ved K[..................................................]
[............................................................]
b66b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1737-38:

b67a2de Medhiel-
pere indsatteAnne Marie


død

Maren
Else

Apolone

Copulerede


Kiersten


2825. [………………………]begrafvet [……………………]
[………] Soldat christen [……………………………………]
2826. Dom: 2da Advent: aflagde Berthel Jepsøn
i Synderby og Christen Pedersøn paa
Ballerum deris Eed som Medhiel-
pere.
                                  1738.
2827.d 18 Jan: døbt Thomas [anders] og Helle Pedersdaatters
barn kaldet Anne Marie Suscept. Christen [……………]
Graabgaard, Peder Niels, Anne [……]datter[……............]
2828.Dom: 3 post Epiphan:  begrafvet […………………….]
barn en 10 dage gammel [……………………………..…..]
2829.d: 13 April døbt Christen Thunges og Anne Christens-
Daatters barn paa Ballerum kaldet Maren, Suscept:
Søren Jensøn, Peder Laursøn, Thomas [Laur]søn,
Maren Lauridtzdaatter og [Magrethe] [……daatter]
2830.d: 27 April døbt Søren […….]søns og Kirsten [………]
Daatters barn kaldet Else, Suscep: [………………………..]
2831.Dito døbt Poul Larsens og Maren Simons Daatters barn]
kaldet Apolone Suscep: Christen Kieldsen Envold […..]
gaard
2832.d: 24 Martij forhen indviet i Egteskab [………………….]
Karl Thomas Anders og Maren […………………………..]
Daatter.
2833.dend 20 Julij døbt Thomas [……………………………..]
[………………]paa Ballerum […………….…] kaldet Kiersten
Suscept Niels Jensen And[…………………………………]
[…………………………………………………………………]
[…………………………………………………………………]


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1738-39:

2834.[………………………………………………………………..]
[…………Ballerum kaldet Maren. Suscept, Niels …………. ]
[…………en Jensen, Bertel …………………………………]                         
[………………………………………………………………..]    
2835.[……….] døbt Niels Jensøns og Kiersten Jensdaatters
[………..]Ballerum kaldet Maren, Suscep: Søren 
[………..] Christen Jepsen Bertel Jensøn, Birgith Jens-
[…………]Kiergaard og [………………]Karen P[………]dttr.
2836.[….........] post Trinit begrafvet Søren [………]dersens og                      
[………] daatters barn paa Ballerum nafnlig [………………]
 gammel 6 Maaneder og 14 dage
2837.Dom: 23 post Trinit: døbt Christen Pedersøns og Kiersten 
[……]daatters barn paa Ballerum kaldet Helle, Suscep:
Christen Thung, Niels Pedersøn, Thomas Lauritzøn,
[……] Madsdaatter fra Østerild og
2838.Dom: 24 post Trinit: begrafvet Niels Nielsen paa
Ballerum anno ætatis 8[5]
2839.d 17 Novemb: blefve Laurs Mognsøn og Anne
Jepsdaatter paa Thung copulerede
2840.d 13 Decembris døbt Christen Jepsens og Mette
Jensdaatters barn i Synderby kaldet Johanne Suscept:Søren Jensen,
                                                                             Jep [……] Sissel Jepsdttr, 
                                                   Anno 1739                   
2841.d 21 Januarij blef Michel Pedersens og Dor-
the Niels Daatters barn Anne, som var hos                 
[………]Christens Daatter i Nørby, ætatis anno 
[..] et 5 Mensibus og begrafvet.
2842.d 15 Martij begrafvet Søren Jensens ved Kiæret hds dødfød          
2843.[…..] In Junio copulerede Niels Christens Langdr
                                og Maren Christendaatter
2844.[..]septb: begrafvet Anders Laursen i Sønderby anno æt:
                                                                                              65 


4.


Maren


død


Helledød

copulerede

Johanne
Bertel Jepsen
og Ingebore


Anne
  død

   død
copulerede

   død
b67b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1739-40:

b68a

Maren
Copulerede


Johan
Jacob

Maren Kier-
stine

Copulerede


Anne Marie
Else
død


2845.
[………………] døbt Christen […….]
[.]ggerholms barn kaldet Maren. Suscep: [E ……]
gaard, Søren Christensen, Mourids Lauritzen, […….]
Jensdaatter, Karen Pedersdaatter [....]gaard og Karen
Christensdaatter Agerholm.
2846.d: 11 Decemb indviet I Egteskab efter foregaa-
ende trolovelse, Peder Christensen Skielsgaard
og Anne Lauritzdaatter.
2847.forhen d 7 Xbr: døbt Anders Andersens og Karen
Jensdaatters barn i Synderbye kaldet Johan Jacob
Susceptores: Niels Jensen, Peder Tølbol, Bertel
Jepsen, Præstekonen bar det, Zidsel Jepsdaatter.
                             Anno 1740
2848.d: 11 Januarij døbt Peder Christensen Skielsgaards
og Anne Lauritz Daatters barn kaldet Maren Kier-
stine Suscep: Niels Skielsgaard, Peder Tølbol, Bertel
Jeps, Christen Jepsen, Zidsel Jepsdaatter og Ma-
ren Langaard
2849.d 23 Martij indviet i Egteskab Mads Iversen og
Inger Poulsdtter Ørgaard.
2850.Mariæ Bebudelses dag døbt Thomas Andersøns
og Helle Andersdaatters barn i Nørbye kaldet
Anne Marie. Suscept: Niels Peders paa Ballerum
Christen Smed, Poul Levisens Hustrue og Maren
PederDaatter
2851.d 27 Martij hiemmedøbt Søren Møllers
og Kiersten Peders Daatters barn paa Balle-
rum kaldet Else
dend 4de dag døde samme nest ofvenmeldte
                                                                      barn.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1740-41:

2852.d 8 Maij begrafvet Thomas Andersens barn Anne 
Marie 6 uger gammel
2853.Dom: 9 post Trinit: døbt Anders Hvogsers og Karen Pouls    
Daatters barn kaldet Maren, Suscep: Thomes Lauritsen
Christen Sørensen, Laurs Mogensens kone paa Thung, Ma-
ren Poulsdaatter og Peder Juuls Hustrue.
2854.d: 31 Aug: begrafvet Kield Peders: ved Kiæret i Tved             
Sogn anno ætatis 80.
2855.d: 13 Nov: indviet i Egteskab Søren Anders Hahr, 
og Birgithe Christensdaatter
2856.d: 29 Dec: indviet i Egteskab Jørgen Christensen, og Karen
Christensdaatter i Rehr Kircke. 
2857.d: 29 Decbr: døbt Søren Jensens og Karens barn
ved Kiæret kaldet Else, Suscep: Christen Laurs Smed
Søren Smed, Frans Sørens, Mette Jensdaatter og Ka-
ren Jensdaatter.
                             Anno 1741
2858.D: 11 Jan: begrafvet Jens Sørensens Hustrue
Johanne Jensdttr Anno ætatis 75
2859.d: 8 Jan: forhen begrafvet Maren Christensdaatter, som 
tiente paa Schilsberg anno ætatis 50.
2860.d: 20 Jan: begrafvet Sl. Peder Bunches Enche Maren Lau-    
ritz Daatter i Sønderbye anno æt: 68.
2861.Festo purificationis Mariæ døbt Niels Langaars 
og Maren Christensdaatters barn Kaldet Christen
Suscept: Christen Langaard, Laurits Christens Langaard
og Broder Mads Christensen, Hr Begtrups Kiæreste og
Maren Langaard.
2862.Midfaste Søndag døbt Peder Schelsgaards og Anne Lau-
ritz Daatters barn kaldet Magdalene, Suscep: Anders Skiels-
gaard Bertel Jeps Ch: Skielsgrds Hustrue Zidsel Jepsdttr 
og Maren Christensdttr Langaard.
død
5.
Marendød

Copulerede

Copulerede

Else
død

død
ChristenMagdale-
ne
b68b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1741-:

b69a
død

død

død

Død

AnneKirstineAnne Kir
Marie stine


død


Anderscopulerededød

død 

2863.D: 10de Martij begrafvet Ole Pedersøn paa Schelsberg
i sin alders 71 aar
2864.d: 15 April begrafvet Ole Pedersøns Hustrue paa
Schelsberg Anno ætatis 78
2865.d: 5 [Julij] begrafvet Peder Schielsgaards Daatter
Magdalene – 20 ugger gammel        
2866.d: 31 Julij begravet Cathrine Nielsd: Uægte barn Hans 8 ugger gl:
2867.Dom: 13 post Trinit døbt Jens Smeds og Sidsel Madsdatt[ers]
barn i Synderbye kaldet Anne Kierstin Suscep: Niels Søren-
sen Laurs Andersen Anders Madsen, Birgethe Madsdaatter
og Anne Andersdaatter.
2868.Eadem die døbt Søren Andersens og Kiersten Pedersdaatters
barn paa Ballerum kaldet Anne Kirstine Marie Suscep:
Christen Gasberg, Christen Pedersøns Karl, Birgithe Christens
Daatter, Søren Jensøns Stift Daatter Else og Else tiend: Christen
Thung. –
2869.d 31 Augustj begrafvet Peder Christensen Juul
paa Ballerum Anno æt:
2870.Dom: 16 post Trinit døbt Mogens andersens og Anne
Gerths Datters barn kaldet Anders, Suscep: Peder
Tromslar, Michel Castensen, And: Andersen, Maren
Niels Daatter og Maren Nielsdaatter som er Niels Kield-
sens Daatter.
2871.Dom: 24 post Trinit: indviet i Egteskab Friderich Si-
monsøn fra Hansted og Anne Magrethe Sørensdaatter
Juul paa Ballerum
2872.d: 6 Decembr: begrafvet en gammel fattig Mand,
som betlede sit brød og døde hos Lauris Mogensen
paa Thung
2873.d: 28 Decemb: begrafvet Anne Sørensdtter
i Sønderbye Anno ætatis 81.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1742-:

                                     Anno 1742
2874.d: 11 Febr: fød Niels Langaards og Maren Christensdat-    
        og døbt d: 14 hujus                
ters barn kaldet Maren Kierstine, Suscept: Christen 
Langaar, Christen Skielsgaard, Mads Langaard, Madamme
Begtrups og Maren Langaard.
2875.d: 15 April døbt [………..] Pedersen […….] og Kier-
sten Madsdaatters barn paa Ballerum Kaldet Mads
Suscep: Jep i Ruer, Christen Thung, Niels Pedersen
Anne Madsdaatter, og Dorthe Pedersdaatter.
2876.d: 9 Maij døbt Anders Andersens og Karen Jensdaatters
barn kaldet Dorthe Kierstine Cathrine. Suscep. Christen Jeps 
Niels Christens, Søren Jensens Hustrue, Peder Tølbølls 
Hustrue, og Sidsel Nielsdaatter paa Ballerum.
2877.Dom: 6 post Trinit: begrafvet Niels Christensen Lan-        
gaards børn Christen 1½ aar gammel; Maren Kier-        
stine hen imod en ½ aar gammel.
2878.Dom: 10 post Trinit døbt Peder Schielsgaards og An-
ne Lauritz Daatters barn kaldet Magdalene, Suscept: 
Niels Skielsgaard, Anders Skielsgaard, Christen Schiels-
gaards Huustrue, Zidsel Jeps Daatter, og Magdalene
Jensdaatter af Rher.
2879.d: 12 August: begrafvet Søren Andersens barn Anne
Marie paa ballerum. 1 aar gammel.
2880.Dom: 13 post: Trinit begrafvet Bendixes dødfød 
barn.
2881.d: 26 Septb: efter foregaaende Trolvelse, indviet
i Egteskab Anders Christensen og Karen Pedersdaatter 
af Kiærgaard

Magrethe
Kierstine
6.Mads


Dorthea
Catrine


død
død


Magdalenedød

død


copulerede
b69b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1742-43:
b70a

Anne Marie

død


Eddel Catha
             rineJens Christian


død


Maren Kier-
stine

Copulerede

død

copulerede

2882.Dom: 21 post Trinit: døbt Thomas Andersens og [……..]
Pedersdaatters barn kaldet Anne Marie, Suscept:
Peder Nielsen, Søren Envolsen, Søren Jensens Hustrue
Karen, Birgithe Christens Daatter og Kirsten Christensdttr

                           Anno 1743

2883.d: 19 Febr: begrafvet Søren Christensens Huustrue Ma-
ren Pedersdaatter Synden Kiærgaard Anno ætatis 51
2884.d: 20 Martij blef Christen Gasbergs og Benthe [……..] døbt
kaldet Eddel Catrine, Suscept: Gravs Christens af […]
Poul Troldborg, Mads Christens i […]spil, Maren Chris-
tensdaatter og Karen Christensdaatter

2885.Samme dag døbt Christen Jepsens og Mette Jensdaat-
ters barn i Synderbye kaldet Jens Christian Suscep
Søren Jensen ved Kiæret, Bertel Jepsen.

2886.Lang Fredag begrafvet Christen Bertelsen i Synder-
bye Anno ætatis suæ 80.
d: 9 Maij begrafvet 2887.23 Junij døbt Niels Langaards
og Maren Christensdaatters barn kaldet Maren Kierstine
Suscept: Christen Skielsgaard, Mads Langaard, Peder Sø-
rensen Maren Langaard og Karen Christensdaatter
2888.d: 25 Septemb: Indviet i Egteskab Frans Søren-
sen og Sidsel Jepsdaatter
2889.d: 3 Octob: begrafvet Sl. Anders Smeds Daatter Johan-
ne i Synderbye anno ætatis 32
2890.d: 25 oct: indviet i Egteskab efter foregaaende
[trolovelse] Christen B[oesen] og Else Christensdttr


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1743-44:


2891.[Dom]: 20 post Trinit: døbt Anders Smeds og Karen
[….]gaards barn kaldet Christen, Christen Smed, Chri-           
sten Smed junior, Niels Sørensen, Maren Peders-                  
daatter Kiergaard og Anne Andersdaatter S[med]
2892.Dom: 21 post Trinit døbt Jacob Bunches og In
ger Pedersdaatters barn kaldet Ingebor Marie, Susc.
Dom: 22 begrafvet ofvenmeldte Jacob Bunches barn
10 dage gammel 
2893.d: 27 9bris, efter foregaaende Troelofvelse Ber                
tel Jepsen og Ingebore Poulsdaatter. 
                                     Anno 1744
2894.d: 7 Febr: begrafvet Jens Sørensen i Sønder-
bye udj sin alders 72    
2895.d: 4 Martij døbt Margrete Sørensdaatters 
barn i Tved Sogn uægte fød kaldet Bertel og blef udlagt til 
barnefader En ung karl nafnlig Peder Bertelsen
da tiende hos Hr Hans Vinther i Thisted som en betro
ede Tiener i hands Kramboe Sucep Peder
Sørensen, Anders Sørensen, Christen Nielsen
Maren Nielsdaatter, Maren Sørensdaatter
og Sidsel Nielsdaatter.
2896.Langfredag begrafvet Niels Langaards Daat-
ter nafnlig Maren Kierstine 39 ugger gam-
mel  
            udj Nors Kircke
2897.Ao 1744 d 5 April som er 1ste Søndag


Christen
7.

Ingeborg
Marie
død

copulerede


død

NB
Bertel


død
b70b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1744-:

b71a efter Paaske blef confirmerede i
kircke af begge Sogne som følger:
1 [……………..] 1 dr: Peder……….α
2. And: Skrædder 1 S: Mads……...α
3. Lars Vilsbøll 1 S: Xsten………....α
4. Xst: Agerholm 1 S: Jens ………..β
5. Jens Skaarup 1 S: Søren…........β
6. Niels [………] 1 S: Peder……….β
7. Niels [Jenss]  1 S: Jens………...γ
8. Sl Lars Vilsbøl 1 S: Søren…......β
9. Niels Kiergrd 1 d: Bertha…….... α
10. Niels Jens 1 d: Johanne……...α
11. […….]s Skaarup 1 P: Maren….β
12. Xst: Peders  Johanne………….α
13. Niels Østergrd 1 broderDaatter.α
14. Xst: Skomager 1 d: Anne………α
15. Øhrgrds Encke 1 P: Else ……..α
16. Poul Lars    1P: Maren ………...α
17. Lars Borup  1 d: Ane Lisbeth …β
18. Xst: Mariager 1P: Else …….… β
19. Jacob Bonch 1 d: Karen ………β
20. Anders Harboe   1 d: Mar: …….β
21. Erich Øhrgrd   1 d: Maren.…..... γ
22. Xst:Tveed 1 d Margrethe ..…… γ
23. Lars Tunge 1 d: Ingeborg ….… γ
                         2898.D: 15 April døbt [Jens Smeds] og Sidsel Madsdaatters
Anders             barn Kaldet Anders Suscept: Christen Smed

copul:               2899.d: 29 Maij efter foregaaende Troelofvelse indviede i
                         Egteskab Niels Pedersen og Else Andersdttr begge fra
                         Ballerum.

                        2900.Dom: 3tia post Trinit: døbt Peder Skielsgaards og
Christen         Anne Lauritz daatters barn Kaldet Christen
                        suscep: Niels Skielsgd, Anders Skielsgd, Niels [Lan-]
                        gaard, Mad: Begtrups og Maren Langaard


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1744-45:


2901.eadem die døbt Søren Hares og Birgithe Christendaatters    
barn kaldet Christen, Suscep: Anders Christens Smed, Moust    
Nielsen, Hans Sørensen, Zidsel Jepsdaatter, Maren Peders
Daatter.
2902.d: 11 Aug: efter foregaaende Troelofvelse ind- 
viet i Egteskab Jens Poulsen Bunch, og Maren
Pedersdaatters Kiærgaard
2903.Dom: 13 post Trinit: døbt Niels Langaards
og Maren Christendaatters barn Kaldet
Christen, Suscep: Christen Skielsgaard, Mads
Langd, ChrAnders Schielsgaard, Maren
Langaard og Anne Lauritzdaatter
2904.Dom: 15 post Trinit begrafvet nest ofven- 
meldte barn en 3 ugger gammel
2905.Dom: 17 post Trinit: indviet i Egteskab Mads Christen-
sen Langaard og Karen Kristensdaatter 
                           Anno 1745 
2906.d: 7 Febr: døbt Anders Klittes og Anne H[øje]s
barn i Synderbye Kaldet Inger Suscep: Niels Klit 
Lauritz Klit, Erich Høye, Maren Christendttr
Høy og Maren Nielsdttr Ørgd
2907.Dom Septug: døbt Søren Møllers og Kiersten Juuls
barn paa Ballerum Kaldet Anne Marie, Suscep: 
Thomas Gyttrup, Ung Christen Rim, Jens Niels- 
søn, Søren Jensøns Hustrue og Sidsel Nielsdttr
2908.d: 10 Martij døbt Bertel Jepsens og Ingeborg Poulsdaatters
barn i Synderbye kaldet Maren Suscep: Juncher Schin-
scel, Anders Andersen, Anders Schielsgaard, Sidsel Jeps-
daatter, Sidsel Poulsdaatter
8.
Christen


Copulerede


Christen
død

Copulerede

1745

IngerAnne Ma-
rie


Maren

b71b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1745-:


b72a død

Christen


AndersKiersten
Katharina
Marie


Copulerede


Copulerede


NB
Kiersten
2909.d: 7 April begrafvet Sl. Jens Nielsens Encke Maren Jen[s]
daatter paa Ballerum anno æt: 87
2910.d: 12 April døbt Anders Andersens og Karen Jensdaatters
barn i Synderbye kaldet Christen Suscep: Søren ved Kiæ[ret]
Bertel Jeps, Christen Jepsen, Mad: Begtrup og
2911.d: 5 Maij døbt Niels Pedersens og Else andersdaatters
barn Kaldet Anders Suscept: Christen Knud Christensen
Anders andersen, Peder Nielsen, Christen Pedersens Hu-
strue paa Ballerum og Zidsel Nielsdaatter.
2912.Dom: 3tia post Trinit døbt Christen Gasbergs og Bente
Christendatters barn  paa Ballerum Kaldet Kiersten
Suscep: Christen Tøfting, Poul Levisen Troldborg, Jens
Nielsen, Zidsel Nielsdatter og Margrethe Anders
Daatter
2913.Dom: 7[tima] post Trinit døbt Søren Jensens og Karen
Jensdaatters barn ved Kiæret Kaldet Catharine Marie
Suscep: Frans Sørensens Huustrue, Christen Jepsen,
Bertel Jepsen, Eenvolds Daatter og Marie Pedersdttr.
2914.d: 24 Sept. indviet i Egteskab efter foregaaende troelof-
velse Peder Nielsen i Nørbye og Maren Peders
Daatter.
2915.d: 27 hujus indviet i Egteskab efter foregaaende
Troelofvelse Christen Christensen Taarsted fra [Kosse]
og Zidsel Nielsdaatter paa Ballerum.    
2916.Dom: 17 post Trinit: døbt Else PedersDaatter
Hestsciærs uægte barn Kaldet Kiersten, og blef
udlagt til Barnes Fader en Soldat af Nortorg
[L..] nafnlig Jens Christensen Møller. Suscept.
Peder Nielsen, Kield Christens, Birgith Chri-
stens Daatter, Peder Tromslars Huustrue og anne
Borup


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1745-46:


2917.[…]: 19 post Trinit døbt Anders Christensen Smeds og Karen
Kiærgaards barn i Øster Synderbye Kaldet Peder, Suscep:
Niels Kiærgaard, Christen Smed i Taarsted, Niels Sørensen 
Jens Bunches Hustrue Maren Pedersdaatter og Birgithe    
Kiærgaard
2918.Dom: 23 post Trinitatis døbt Jens Juuls og Birgithe
Lauritz Daatters Barn paa Ballerum Kaldet Anne Kier 
stine Suscep: Jens Troldbore, Laurs Rimmer, Thomas Gytt 
rup Johanne Nielsdaatter Anne Sørensdaatter
                                     Anno 1746
2919.[d:] 31 Januarij indviet i Egteskab Else Peders Jens Christen
sen Møller i Tvedsogn og Else Pedersdaatter Hestkiær og 
det udj Vigsøe Kirche
2920.d: 9 Martij begrafvet Anne H[….] paa Ballerum Een af 
de fattiges Lemmer anno ætatis 89.
2921.d: 30 Martij døbt Niels Langaards og Maren Chri
stendaatters barn kaldet Else Catrine Susceptores
Niels Skielsgaard, Peder Skielsgaard, Mads Langaard 
Maren Langaard og Sidsel Nielsdaatter
                     
                       
2922.1ste Søndag efter Paaske confirmerede
                        udj Tved Kircke disse

Peder
9.Anne Kier
stine


copulerede


død


Else Cat
rine
b72b
Jelle Andersens Søn Xsten      γ                  Niels Thoms.  1 daat: Else                    γ
Kiersten Søes daatter Anne     α                  Xst: Thunge 1 daat: Maren Kierstine    β
Laurs Rimmers daatt: Ane       β                  Corporal Villadsøn af Hillers-
Poul Troldborgs daatt: Maren  β                  leef 1 daatt:……..Else                           γ
aages 2de døttere Maren og                       Michel Foged  1 daatt: Maren                β
Anne Marie                       α α α                                                                        10   


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1746-:
b73a

død

død

Copulerede
Lars
Christian


død


MarenAnne


2923.Christi Himmelfarts dag begravet Mads Broe
paa Ballerum æt:
2924.d: 17 Junius Begravet Chresten Jenssen
Møller af Tved sogn, i sin alders 82 aar
2925.d 22 Junij copulerede Th[om]as B[….] og Maren P[…]
2926.d 24 Junius døbt Peder Skielgaards og
Anne LauritzDaatters barn kaldet Lars
Christian, Suscept: Christen Skielsgaard,
Anders Skielsgaard Niels Langgaard og
Mad: Begtrup og Maren Langaard
2927.Dom 3tia post Trinit Døbt Peder blaches og
Maren SalmansDaatters barn kaldet Salman
Suscep: Michel Foged Thomas Kortegaard

2928.d: 27 Junius begravet Christen Tveds Daatter
[Grethe] i Synder bye i Tveds Sogn æt: 16
2929.Dom: 7de post Trinitatis Døbt Anders
Klit og Ane ChristenDaatters barn Kaldet
Maren Suscep: Erig Ørgaard Anders Høy
Christen Jenssen af hinding Dorte [harre]
og Maren Ørgaard
2930.Dom: 11 post Trinitat: døbt Peder Skælsøes
cognom: Kieldsøns og Maren Pedersdaatt
Barn kaldet Anne, holdet til daaben
af Maren Nielsdaatter suscept Jens
Olufsen Hinding Sognefoged i Nors Sogn,
Peder Nielsøn, Anders Sørensøn,
Magrethe Pedersdaatter og Berethe Xstensdaatt


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1746-47:2931.St. Michelsdag døbt Berthel Jeppesøns og
Ingeborg Poulsdaatters barn kaldet 
Jeppe, Suscept: Cidsel Jepsdaatter Xsten    
Jepsøn, Jens Bonch, Niels Xstens. Hin-
ning og Johanne Poulsdaatter af Nors
2932.d: 21 Sept: efter foregaaende trolovelse
indviet i ægteskab Christen Jensøn af Hin- 
ding og Dorthe Johanne Pedersdaatter Klit
af Synderby:
2933.Dom: 1ma Advent: døbt Jacob Bonchs 
barn kaldet Peder. fadderne: Cidsel
Jepsdaatter, Ingeborg Poulsdaatter,
Anders Klit, Berthel Jepsøns karl Peder
2934.3die Juuledag døbt Bendix Edvardsens
Barn kaldet Karen. fadderne: Cidsel  
NielsDaatter og hendis Broder Peder,
Berthe Xstendaatter og Maren Kirstine
Castensdaatter alle af Nørby - -
                       1747 
2935.Midfaste Søndag døbt  Christen
Jeppesøns barn kaldet Lars Chri- 
stian, faddere: Cidsel Jepsdaatter,
Anders Andersøn, Berthel Jeppesøn,
Jens Nielsøn og Ingeborg Sørensdaatter


Jeppe
10.
Copulerede


Peder
KarenAo 1747


Lars Christian
b73b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1747-:

b74a

Død2den Paaskedag
Berthe Marie
Christen

Anders

Johanne


2936.d: 20 Martij begravet Mourids Larsøn
æt: 25 aar som var trolovet med Anne Pe-
dersdaatter Houch af Wording  -

2937.Døbt Soldat Jens Møllers udj Schielsgaard
Mølle og Else Heskiær deris Barn kaldet Berthe Marie
Suscept: Anne Sendels, Mads Langaard
And: Heskiær, Magrete Endvoldsdaatt,
Berthe Xstensdaatter –     2938.Eadem die
Døbt Niels Pedersøn og Else Andersdaat
Barn kaldet Christen, Suscept:
Maren Larsdaatter, Knud Xstens. Xsten
PederSøn Niels Kiergaard Berthe
Kiergaard.

2939.3die Sønd: eft: Trinit: døbt Søren Hares
Barn kaldet Anders suscept: Peder
tromslaaer, Lars Mouridsøn, Hans
Smed, Maren Xstend: i Schielsgaard og
Zidzel Nielsdaatter
                                                             og Zitsel Mathsdaatters
2940.Festo: Visitat: Mariæ: døbt Jens Smeds      Barn af Sønder-
bye kaldet Johanne: suscept: Chresten Smed, Niels
Smed, Hans Smed, Ingeborg Poulsdaatter, Anne
Andersdaatter


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1747-48:


2941.3die Sønd: eft: Trinitat: døbt Thomas Larsøns og Anne 
Thorstens barn kaldet Anne fadderne: Maren 
Christensdaatt: Christen Torsten, Lars Houg.
Christen Larsøn, Maren Poulsdaatter og
Kirsten Madsdaatter
                        efter foregaaende trolovelse
2942.d 4de Augusti copulerede Lars Larsøn og Anne 
Larsdaatter af Tved
2943.Dom. 17 post Trinit copulerede Anders Nielsen og 
Kiersten Nielsdaatter af Tved.
2944.Festo omnium sanctorum blef Else Kathrine
døbt og Xstnet: forældre Anders Andersen og Ka-
ren Jensdaatter. faddere: Chresten Jepsen i Sønder-
bye, Lars Moustsen ibid: Chresten Jelles. i
Hinding, Madamme Begtrup af Nors Præstegrd.
og Anne Tolbol i Vording.
2945.Onsdagen d 6 Decembr: begravet Anders 
Jepsen norden kirken gl: 85 aar
2946.d 8 Decembr: copulerede Peder Andersøn og Karen 
Jensdaatter ved Kieret i Synderbye.
2947.d 22 Decembr: begravet Anne Andersdaatter 
norden kirken ætat: 68.
                                 1748
2948.Festo cicumcisionis Christi blef Peder Nielsøns
og Maren Pedersdaatters barn døbt og Kaldet
Maren Kierstine. suscept: Chresten Kieldsen af Nør- 
bye, Jens Olesen af Vording I Nors Sogn, Peder 
Nielsen I Nørbye, Maren Nielsdaatter ibid,
Zidsel Nielsdaatter ibid.
2949.d 1ste Sønd: eft: Nytaar confirmerede
11.
Anne
c
opulerede

Copulerede

Else Kathri-
ne
Død

Copulerede

Død
Maren
Kierstine
b74b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1748-:
b75a

disse:     1 Christen Pedersøn  1 S: Peder   α
                2 Christen Tunge  1 S: Lars           α
Thomas Andersøn 1 Søn: Peder   β
                            og 1 Søn: Anders β
Niels Jensøn 1 Søn Xsten ….         γ
Poul Troldborg 1 daatt: Anne…       γ  ialt 6.


LauritzLars
Christian
Jepsøn
LarsønDødChristiane
2950.Dom: 1ma post Epiph: blef Jens Sørensens Juels
og Berthe Larsdaatters barn døbt og kal-
det Lauritz. suscept: Jens Nielsen paa Bal-
lerum, Lars Thomæsen ibid Jens Simonsen ibid
Anne Magrethe Sørensdt paa Ballerum, Maren
Kierstine Chrestensdaatter ibid:
2951.Dom 2da post Epiph blef Peder Chresten
sen Schelgaards og Anne […]daatters barn døbt og kaldet Chri-
stian Larsen. suscept: Niels Chrestensen
i Schelsgaarde, Anders Xstensen ibid, Chresten
Jepsøn i S:bye, Magrethe Chrestensdt i Schels
gaard, Magrethe Envoldsdaatter i Grob-
gaard.
2952.d 9de Febr: blef Chresten Andersen Hestkiær af Langaard
begravet ætat: 73 en ærlig skickelig og Gudfrygtig Mand.
2953.Onsdagen d 20 Martii blef Maths
Christensens og Karen Chrestensdtrs Pigebarn
døbt og kaldet Christiane. suscept: Niels
Chrestensen Schelsgaard Peder Iversen Baa[ds]
gaard af Hestkiær i Rhær sogn, Chresten Jep-
sen, Præstekonen Madame Begtrup, Anne


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1748-:

Sennels af Schelsberg og Cidsel Nielsdaatter af 
Nørbye.-    -    -    -          
2954.Dom: 2da post Pascha: blef Niels Chrestensens
og Maren Chrestensdaatters Pigebarn døbt
og kaldet Marie Kierstine suscept: Christen
Søe og Chresten Iversen begge af Vixøe sogn
og Anders Chrestensen Schelsgaard, Madam
Raae af Ræhr Præstegaard og Ingeborg
Povelsdaatter af Tveds Sogn
2955.Dom: 2da post Pasch: blef Berthe Marie af Schels-    
gaards mølle begravet ætat: 2
2956.Festo Trinit: blef Lars Chrestensøns og Anne
Larsdaatters drenge barn døbt og kaldet
Lauritz: suscept: Peder Chrestens. i Todsted
bye og Sogn, Niels Kiærgaard i Tveds Sogn,
Peder Niels. Nørbye ibid: Karen Jensdaat-
ter ibid: Maren Xstensdaatter [.]: i Østervandet
bye.
2957.Dom: 11: p: Trin: blev Anders Smeds og Ka-
ren Pedersdaatters Barn døbt kaldet
Fadderne: Christen Lauridsen, Niels Chri-
stensen, baaren af Berte Marie Peders-
datter, Else Christensdtr og Anne Andersdtr
2958.Eadem die [Jens] Christens Møller og El-
se Pedersdaatters Barn døbt kaldet
Faddere: Peder Nielsen og Peder Nielsen beg-   
ge af Synderbye Anders Sørensen. Ma-
grete Envoldsdaatter, og Berte Christensdtr
2959.d: 2den Octobr: begravet Carsten Laurits. i Nørbye
æt: 56.
12.Marie Kier-
s
tineDød


Lauritz


Dorthe
Berte Ma-
 -rie


død
b75b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1748-:

b76a

dødCopulerede


død
Peder Christian

Anders


Peder,


2960.d: 5te dito begravet Peder Skielsgrds hu-
stru i Skielsberg Anne Grieshauge
Laursdter ao æt: 28ve

2961.d: 9 octob: copuleret Niels Sørens Smed
og Magrete Enevoldsdtr Grobgaard

2962.og 23 Novbr: begravet Christen skiels
grds Hustrue Magrete Christens Daatter
gl: 64 aar 5 Maaneder

2963.Dom: 1 Adv: døbt Peder Broes og Dorthe
Knudsdaatters barn kaldet Peder Chri-
stian: fadderne Mad: Clementins Pige Bodil,
Christen Pedersøn, Skoleholderen Peder Chri-
stensøn, Christen Thunge

2964.eadem Die døbt Søren Hares og Berthe
Christensdaatters barn kaldet Anders
fadderne: Niels Smeds kone og hans
syster, sampt Broder Hans, Peder
[Kier] og Søren Graabgaard –

2965.4de Søndag i Advent døbt Anders Klits
og Anne Xstensd barn kaldet
fadderne Erich Øhrgrds kone, And:
Klits Syster, Erich Øhrgaard, Anders
Høy, Anders Smed


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1748-50:


2966.Dom: Palmarum døbt Christen i Gasb[ierggrd]         
og [……………………..] 2de Børn kaldet Pe- 
der Christian og Anne Marie Fadderne 
Niels Jensens hustru og daatt: Johanne, Lars Castens., Jens
Nielsøn, Christen Niels, Kield Xstens, Peder [Lund], Xsten 
Pedersøn.                        

2967.Dom: 3 p: Pasch døbt Bertel Jepsøns og Ingeborg
Bunchis                                 barn kaldet 
fadderne: Anders Simons, Niels Østergaard, Ch: Jepsøn
Ch: Lund, og Johanne Bonch
                                                  1749

2968.Dom: 1 Adv: døbt Friderick  Simonsens og Anne Magrete
S[….]d: Barn kaldet Peder Christian fadderne    
Lars Thunge, Søren Juel, Niels Jensøns
Daatter, Søren Jensøns kone og Lars Thun-
ges karl
                                     1750
2969.døbt Mariæ Bebudelses dag Jens Møllers
og Else Hestkiærs barn kaldet        
fadderne: Berthel Jensen, Cidsel Nielsdaatter
Søren Graabgrd, Lars Castensøn, Berthe
Christensdaatter
2970.Langfredag begravet Christen Gasbergs barn
Peder [Christian]
        og
Anne Marie
             13.
Karen Marie

Peder Christian

ChristenDød
b76b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1749-50:
b77a


Maren

          2971.1749   Dom: qvasimod: confirm:

Peder Kiærgrd. Peder Frøkier  Lars Thomæsen
Christen Frøekiær. Lars Jellesen. Jens Bunch af
Synderby. Anders Anders  Jens Sørens fra lille
Kiærgrd. Christen Agerholm  Lars Søe. Niels Hin
ding. Thrine mariesdt. Anne Kirstine. Karen
vestergrd. Anne Knegt. Anne Bunck af Hi[nding]
Johanne Andersdtr Maren Sørensdtr og
syster Anne. Chr: Peders: Ballerum hans dtr
Maren. Christen tveds dtr Maren. Maren
Bunck af Synderby -   er 21 –


2972.6te Sønd: eft: Paaske døbt Niels
Peders: ved Lille Kiergaard hans
og Else Anders-Daatters
Barn kaldet Maren fadderne
hans broder og Søn paa Balle:
rum samt hans karl Xsten Dorthe
Pedersdaatt: i Vordinggaard Søren Jen-
søns Kone paa Ballerum


2973.2den Pintzedag døbt Niels Kieldsøns
og Maren Pedersdaatters barn Kaldet


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1750-:

Maren. fadderne Peder Jepsøns daatter                
i Vording Berthe Niels Xstensdaatter. anders
Sørens: Lars Castensøn Jens Olufsøn.

2974.3die Pintzedag begravet Mads 
Langaards daatter Christiane æt: 2 aar

2975.1ste Sønd: eft: Trinitat: døbt Thomas lar-
søns barn kaldet Lars. Fadderne: Lars 
Mogensøn, Jens Simonsøn, Jens Niels,
Maren Xstensdaatt. og Anne Jensdaatt.

2976.2d: Sønd: eft: Trinitat: døbt Lars
Christensøns og anne larsdaatters barn
kaldet Lars. Fadderne: Zidsel Niels    
daatter, Berthe Kiergaard, anders
andersønner dend ældre og yngre
og Lars Bond[e] sampt Peder Kiergrd.

2977.d 15 Junj begravet Peder Klit æt 78    
2978.d 8 Julij begrav: Niels Pedersøn ved Kier-
gaard æt : 42

2979.2d: Juledag. døbt Anders Andersøns og Karen Jens- 
daatter barn kaldet Søren Christian, fadderne 
Mad. Begtrup. Mette Jensdaatter, Jacob Kanstrup, Jens
Møller og Christen Nielsøn

Maren
14.

Død
Lars

Lars
Død
Død


Søren
Chri
stian-
b77b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1750-51:

b78a


Niels
Maren

Død


Døde 2deMedhielpere


2980.Alle Helgens dag døbt Jens Juels
Barn paa Ballerum kaldet Niels
fadderne: Friderich Simonsens kone, [Mads]
Jensøns daatter, Christen Nielsøn, Peder
Broe, og Lars Thunge Skoleholderen alle
af Ballerum

                         Ao 1751

2981.Dom: 2 post Epiph: døbt Lars Andersøns
barn Norden Tved Kircke kaldet
Maren: fadderne: Niels Kieldsøns daatt
Maren og Cidsel Nielsdaatter begge af
Nørbye, samt faderens 3de brødre,
Peder, Jep og Anders.
                                                          Andersøns
2982.Dom: [3tia] p Trinit: begravet Lars Jepsøns  barn æt: 10 dage
som blef døbt […] Søndag for […..]

2983.d 13 Febr: begrafen Sl: Lars Mouridsøns
Encke æt: 56 og kroged Grethe æt: 77.

2984.Dom: Sexagesima som jndfaldt
d 14 Febr: aflagde Anders Smed og
Frans Sørensøn deris Eed som Med-
hielpere i deris forældris sted,
der hafde værit Medhielpere i Sl:


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1751-:
Konfirmerede i begge sogne 1736, 1737, 1738:

Mag: Johan Thorsongs tiid, i Sl: Hlde Con-                            15.
rad Hildebranths tiid og i min tiid alleene udj 17 aar.   
i alt ungefæhr 44 aar.
2985.d 10 Martij begravet Anne Magrethe Castensd æt: 30        Død

Opskrift paa dem som ere confirmerede fra 1735 og saa
fremdeelis af dend [1ste] SognePræst: H: Ch: Joh: Begtrup
b78b
2986.1ste Sønd: eft: Paaske 1736    
1. Jacob Pedersøn af Vording    
2. Jens Sørensøn Skaarup    
3. Christen Møller af Tved Sogn  
4. Anders Troldborg ibid:    
5. Karen Vangsgaard    
6. Maren Esckesdaatter    
7. Ingeborg Sørensdaatter   
8. Maren Langaard   


2987.1ste Sønd: eft: Paaske 1737    
1. And: Skaarup    
2. Michel Skaarup   
3. And: Leerhøj   
4. And: Høj    
5. Christ: Gade   
6. And: Vestergaard    
7. Christ: Møller Sen:    
8. Niels Thraae i Hinding    
9. Hans i lille Kiergaard    

α
α
α
β
β
γ
γ
γα
β
γ
β
α
αα
αα
γ
γ
10. Anne Agerholm ved Leerhøj    
11. Mar: Kierstine Vendberg    
12. Karen Søe    
13. Kirsten Bunck    
14. Anne Xstensd: i Nørbye    
15. Anne Sørensd: ibid    
16. Magrethe Endvoldsd:    
17. Karen Thung    
18. Karen Bertelsd: ved Leerhøj   
19. Niels Jepsøn    
20. And: Xstens. Lynd Søn    
2988.1ste Sønd: eft: Paaske 1738    
1. Mads Langaard    
2. Ch: Jensøn af Ballerum    
3. And: Anders Vord Tv: kircke    
4. Ch: Niels. Lund Sen:   
5. Niels Morsing    
6. Maren Høj    
7. Anne Chortegaard    
8. Maren i Schibsted Gaard    
9. Maren Vangsgaard    
γ
ααα
α
γ
β
β
αα
α
α
α
α

β
αα
α
γ
γ
β
β
β
β


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i begge sogne 1738, 1739, 1741:

b79a

10. Voldborg Hare    
11. Karen Kiergaard    
12. Anne Borup    
13. Dorthe Johanne Klit    
     
2989.1ste Sønd: eft: Paaske 1739    
    
1. Niels Gade    
2. Xst: Hyldgaard    
3. Xst: Smed    
4. Lars Dal    
5. Sør: Graabgaard    
6. Jens Høy    
7. Hans Sørens. Smed   
8. Mourids Larsøn    
9. Anne Villadsdaatt:    
10. Anne Søe i Nors    
11. Anne Jepsdaatter    
12. Maren Andersd: øst: Præstgd
13. Else Eschesdaat:     
14. Maren Vestergaard    
15. Cidsel Bonck    
16. Maren Back    
17. Dorthe Klou    
18. Johanne Søe    
19. Anne Magrete Juel    
20. Berthe Xstend: i Nørbye    
21. Anders Jellesøn    

β
α
γ
αβ
α
α
γ
β
αα
β
γ
α
α
β
β
γ
β
α
β
β
γ
α
α
β

2990.1ste Sønd: eft: Paaske 1741    
  
1. Jens Dige    
2. Xst: Vendberg jun:    
3. Frans Pejter Hundborg    
4. Jens Lund    
5. Thomas Lund    
6. Niels Xstens. synd Søen    
7. Xsten Pouls. ibid:   
8. Xst: Bach Sen:    
9. Niels Larsøn af Hinding    
10. Lars Traae    
11. Niels Thraae i Hinding    
12. And: Døfhaal    
13. Ped: Sørens. i Lille Kiergrd    
14. Michel Castensøn    
15. Lars Castensøn    
16. Kield Xstens.    
17. Niels Harboe    
18. Kirsten Vestergaard    
19. Maren Pedersd: Smed    
20. Maren Kiergaard    
21. Maren Thung    
22. Chathrine Marie Enochsdaatt:    
23. Maren Larsdaatt: i Hinding    
24. Else Skræder    
25. Maren Bolesdaatt:     
26. Bodil Andersd: af Vording    
27. Inger Skaarup    β
α
β
αα
γ
α
β
β
ααα
γ
γ
γ
β
β
γ
α
γ
ααα
β
β
β
α
β
β
γ
γ
γγ


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i begge sogne 1741, 1742, 1743, 1744:  

                                                                                                                               16.
28. Anne Gyttrup
29. Cidsel Ballerum
30. Xst: Skielsgaard
31. Berthe Pedersd: Smed


2991.1ste Sønd: eft: Paaske 1742
1. Xst: Harboe
2. Jens Bonc
3. Xst: Jens. i Hinding
4. Jens Dal
5. Ped: Leerhøj
6. Knud Magnus p Ballerum
7. Jens Olufs. nord Tv: Kircke
8. Xst: Borup
9. Else Houch
10. Maren Juel
11. Maren Kirstine […..]: i Tv: sogn
                                                         

2992.1ste Sønd: eft: Paaske 1743
1. Maren Hyldgaard
2. Poul Larsøns Pige Bodil
3. Xst: Back jun:
4. Erick Xstens. Nors NB:-
5. Sør: Døfhaal
6. Jacob Thraae
7. Xst: Nors Vestergaard
8. Lars Niels. i Hinding
γ
β
γγ
αγ
α
β
αα
α
β
β
γ
αα
α
γγ
β
αα
α
αα
α
β
γ
9. Jens Øhrgrd
10. Xst: Langrd 1 dr: Hans
11. Xst: Erichsøns daatt: Karen
12. Anne [Eri]cksd:
13. Maren Vielsbøl
14. Joh: Thomisd: i Tv: sogn
15. Mette Søe i Hinding
16. Maren Pind
17. Anne Andersd: øst: Præstegrd
2993.1ste Sønd: eft: Paaske 1744
1. Bertel Jepsøns dr: Peder
2. Bitte Mads Skræder
3. Xst: Vielsbøl
4. Jens Agerholm ved Lerhøj
5. Søren [Jensøn] Skaarup
6. Ped: Lund
7. Jens Ballerum
8. Søren Vielsbøl
9. Berthe Kiergaard
10. Johanne Ballerum
11. Jacob Skaarup 1 P: Maren
12. Xst: Peders. 1 P: Karen
13. Niels Østergd: 1 P: Maren
14. Anne Skomager
15. L: Øhrgrds Encke 1 P: Else
16. Poul Larsøn 1 P: Maren
17. Lars b[...]gs daatt: Anne Elizab:
18. Xst: Mariager 1 P: Else
19. Karen bonck
 γ
γγ
α
α
β
α
β
γ
γ

α
α
α
β
β
γ
γ
β
α
α
β
α
α
α
α
α
β
β
β
b79b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i begge sogne 1744, 1745, 1747, 1748, 1749:

b80a

20. Maren Harboe
21. Maren Nielsd: Øhrgrd
22. Xst: Tved 1 daatt: Magrethe
23. Ingeborg Thunge              
2994.1ste Sønd: eft: Paaske 1745
1. Jørgen Kaas Lyngbye
2. Xst: Biergaard
3. Peder Vestergr
4. Maren Biergaard
5. Maren Bach
6. Andreas Enochsøn
7. Castens yngste daatt: I Nørby
8. Søren Juel 1 Daatt:
9. Ch: Bonck
10. Maren Skomager
11. Bodil Enochsd:
12. Anne Frøckier                  

2995.1ste Sønd: eft: Paaske 1747
1. Ch: Lund jun:
2. Ch: Sørens. ved Leergrd
3. Ch: Tolbøl
4. Niels Xstens.
5. And: Øhrgrd
6. Maren Harboe jun:
7. Maren Kierstine Sperring
8. Maren Agerholm


β
γ
γ
γ

αα
β
β
αα
αα
α
γ
β
α
α
α
γ


α
α
β
α
γ
α
α
β


9. Anne Hundborg                    

2996.1ste Sønd: eft: Nytaar
1. Skoleholder Ped: Ballerum
2. Skoleholder Lars Thunge
3. Ped: Thomes.    begge af
4. And: Thomes.     Altona
5. Ch: Niels. Ballerum
6. Anne Poulsd: Troldborg        
2997.1ste Sønd: eft: Paaske 1748
1. Jens Haurvig
2. Ch: Vestergrd jun:
3. Lars Øhrgrd
4. JordeModeren 1 dr: Niels
5. Ch: Nielsøn Øhrgrd
6. Niels Thomesøns daatt: Joh:
7. Karen Vielsbøl
8. Mølleren 1 P: Mette
9. Xst: Hyldgrd 1 P: Maren
10. Anne Døfhaal
11. Xst: Anders. 1 P: Anne
12. M[…..]s Pige Mette K[..]k
13. Anne Back
14. Cidsel Biergrd                    

2998.1ste Sønd: eft: Paaske 1749
1. Peder Kiergaard
2. Ped: Frøekier
3. Lars Thomesøn


γ

αα
αα
β
β
γ
γ

β
α
α
β
β
α
α
γ
γ
γ
γ
γ
β
β


αα
αα
αα


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i begge sogne 1749, 1746, 1751:

                                                                                                                   17.
4. Ch: Frøekier
5. Lars Jellesøn
6. Jens Bonck af Synderbye

7. And: Andersøn
8. Jens Sørens. fra Lille Kiergrd
9. Ch: Agerholm
10. Dend døfve Lars Søe

11. Dend tungaaende Niels Hinding
12. Anne Kirstine Erichsdaatter
13. Karen Vestergrd
14. Anne Knegt
15. Anne Bonck af Hinding
16. Joh: Andersdaatter
17. Maren
18. Ane           Sørensdaatter

19. Maren Xstensd: Ballerum
20. Mette Tveed
21. Maren Bonck af Synderbye
                                                         
2999 .NB:  X  1te Søndag eft: Paaske   1746
1. Ch: Jellesøn
2. Anne Søe af Hinding
3. Anne Rim
4. Mar: Poulsd: Troldborg
β
β
β

β
β
β
γ

γ
αα
αα
α
α
α
α
α

β
γ
β


γ
α
β
β
5. Mar: Aagesd:
6. Anne Marie Aagesd:
7. N: Th[….]daatt: Else
8. Xst: Thunge 1 daatt: Mar: Kirst:
9. Corporal Villads. 1 daatt: Else
10. Mar: Foged ved Lerhøj      
3000.1te Sønd: eft: Nytaar 1750
udj Nors Kircke
1. Niels Øhrgrd
2. Ch: Black
3. Jens Vendelboe af Søegaard
4. Dorthe Harboe
5. Anne Muurmesters
6 Inger Hundborg
i alt 232 personer                    
3001.1te Sønd: eft: Paaske 1751
udj Tved Kircke
1. Jep Christian
2. Jens Skaarup 1 dr: Jens
3. Sør: Vestergrd
4. Mickel Back
5. And: Smed 1 dr: Anders
6. And: Schielsgrd dr: Peder
7. N: Peders. 1 dr: Søren
8. Niels Thomes. 1 S: Thomas
9. Mads Langrd 1 dr: Xst:
10. Else Muurmester
11. Helle -     -     -     -
αα
αα
γ
γ
γ
β


β
β
γ
α
α
ααααα
α
α
α
β
β
β
β
β
αα
αα
b80b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Konfirmerede i begge sogne 1751, 1752, 1753, 1754:

b81a

12. Jens Hyldgrd 1 P: Anne
13. Mar: Andersd: Synd Søen
14. Thomas G[…]vgrd 1 P: Anne Marie
15. Ch: Lund 1 daatt: Anne
16. Lars Østergrd 1 P: Anne Marie
17. Niels Stephens. 1 daatter Maren
18. Else Gade 1 daatt: Else
19. Poul Norentoft 1 dr: Peder
                                                               
3002.1te Sønd: eft: Paaske 1752
1. Ped: Skielsgrd 1 dr: Frands
2. Edvard Bendixøn
3. Ch: Kields. 1 dr: Christen
4. Ch: Biergrd 1 S: Niels
5. Giertrud Hundborg
6. Anne Troldborg
                                                             
3003.1te Sønd: eft: Mich: 1753
udj Nors Kircke

1. Jens Christian
2. Johan Jacob
3. hans broder Jens
4. Niels Langaard Ch: H[iul]
5. Hans Østergrds P: Karen
6. Kirsten Harboe


αα
α
α
β
γ
β
β
γ


αα
αα
αα
β
αα
β
αα
αα
α
β
β
β


3004.1754 1te Sønd: eft: Mich:
i Tved Kircke Confirm

1. Aage Hyldgaard
2. Ped: B[..]gaard
3. Niels Thomas. Søn Xsten
4. Mads [Carls] Søn
5. Poul Thunge
6. Niels Jens: ttr Maren
7. Poul Norentofts dr Niels
8. Ch: Peders. daatt: Helle
9. Ch. Jeps: daatt: Joh:
10. Frans: 1 P: Maren
11. Ch: Gasberg 1 dtr Maren
12. Ch: Tveds  dtr Maren
13. Kar: Marie Hyldgrd
14. Else Gade 1 dtr Maren
15. Maren Hundborg

α
αα
α
β
β
αα
γ
α
α
α
β
β
α
β
γ

b81b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1751-:  

b82a


NB.
NB.
Død
Død

Johanne
Død -


Lars
Christian


Død

3005.5te Søndag i Faste
som var d 28 Martij blef
Maren Madsdaatter publice absolveret for be-
gangen forseelse jmod det 6te Bud og udlagde
hun til Barnefader EnckeManden paa
Schielsberg Peder Schielsgaard

3006.3die Sønd: eft: Paaske som var d 2 Maij blef
publice absolveret EnckeManden paa Schiels-
berg Peder Christensøn Schielsgaard: Text: Joel: 2 Cap
12 og 13 vs:

3007.d 6 Maij begravet Maren Bonck æt: 18 aar.
3008.d 10 Maij begravet Niels Kieldsøn i Nørby æt: 66 aar

3009.2den Pintzedag døbt Lars Christensøn og Ane Larsdaatt
af Synderbye deris barn kaldet Johanne fadde-
re Anne Borup, Niels Kiergaard, Anders Anders.
dend yngre, Berthe Kiergrd, Jens Peders […]

3010.d 11 Junij begravet Maren Christensdaatter af Synderbye
æt: 72 ringer 2 Maaneder og 2 dage –
3011.Festo Visitat: Mariæ døbt Anders Smeds
og Karen Pedersdaatter i Synderbye deris
barn kaldet Lars Christian. Faddere
Birthe Kiærgaard, Niels Smeds Kone,

3012.begravet Lars Mogensens kone paa Ball:
d 16 Julij. æt 60 aar


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1751-:


3013.Dom: 15 post Trinitat: døbt Niels Langaards og
Maren Christensdaatters barn kaldet                           Maren    Kirstine 
fadderne: Anne Christensd: i Synderbye: Anne Poulsdatt:
Ballerum, Søren Graabgaard, Jens heskier

3014.Copulerede d 22 7br Michel Erichs. af Schindrup og Cidsel 
Nielsdaatter af Synderbye

3015.Dom: 19 p Trinitat: døbt Anders Klits og Anne
Højes barn kaldet Christen – fadderne An-
ders Høj. Anders Smed, Sør: Graabgrd, Niels Klits
kone som bar det. Erich Øhrgrd.

3016.samme dag døbt Søren Hares og Berthe Xst[ensd]        
barn kaldet Jens: fadderne Moderens syster
Ped: Tromslaaer, Hans Smed, Johanne Andersdaatter, Maren Kier

3017.d 13 oct: blef christnet Peder Schielsgaards
og Maren Langaards barn Christen Heskiær 
kaldet. fadderne Inger Marie Rosted som
bar det. og [A]: Kieldsdaatter i Nørbye, Peder
Schielsgaard 2de ældste Brødre og Moderens
2de Brødre Niels og Mads.

3018.Dom: 20 p Trinitat: døbt Jens Smeds og Berthe Chri-
stensdaatters barn kaldet Mads fad: Anne Bonck som
bar det, faderens syster, Thomas Dige, And: Smed
Niels Smed
19.
 
copulerede


Christen
JensChristen
Heskiær

Mads
b82b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1751-52:

b83a

Død
Ao 1752
copulerede
Maren
Anne Ma-
          rie

Peder

Død


3019.d 30 Nov: begravet Lars Borups kone æt: 62.
                            Ao 1752
3020.d 20 Janv: copulerede Peder Schielsgaard og Maren
Langaard eft: foregaaende trolovelse og Kongl: be-
vilgning, uagtet de i 2det leed ere beslægtede –

3021.d 6 Febr: som var Sønd: Sexag: døbt Lars Ander-
søns og Mette Højs barn kaldet Maren.
fadderne: Berthe Xstensdaatter, Anne Sørensd:
faderens 2de brødre Jep og Anders og Peder
Nielsøn jun: i Nørbye

3022.d 11 Febr døbt Peder Nielsøn Sen: og Ma-
ren Pedersdaatters barn kaldet Anne
Marie: fadderne: Berthe Xstensdaatter
Christen Kieldsøn, Ch: Nielsøn, And: Sørensøn
og Magrethe Pedersdaatter.

3023.eadem die døbt Jens Møllers og Else
Heskiers barn kaldet Peder: fadderne:
Mads Langaards hustru, Moderens
Syster Maren Kirstine og yngste bro-
der, Søren Graabgaard og bitte Kield i
Nørbye.
3024.Begravet Else Jensdaatter Almisse lem æt: 84
3025.Mariæ bebudelses dag døbt Niels Smeds
og Magrethe Envoldsdaatters barn


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1752-:


kaldet Søren Christian fadderne Ber- 
thel Jepsøns kone som bar det. Frans 
Sørensøn, Jens Smed, Hans Søren-        
søn og Søren Graabgaard

3026.Copulerede Christen Sørensøn og Anne Elizabeth Borup 
2den Pintzedag som er d 22 Maij.

3027.Copulerede Peder Nielsøn jun: og Berthe Christensdaat- 
ter d 31 Maij.
3028.d 7 Julij begravet Berthe Christensdaatter Kiærgaard
æt: 24 aar og 11 Maaneder ringer 8te dage, som dø- 
de hastig d 4 Julij og skulde haft trolovelse d 7 Julij,
saa hendes trolovelses dag blef hendes begravelsesdag.
Gud holde sin Naadehaand over os, som lever
tilbage for Jesu skyld.

3029.d. 9 Julij døde Berthel Jepsøn i Synderbye æt: 44de
og begravet d 15 Julij, Medhielper var hand p 15de aar
som blef syg samme dag Berthe Kiærgaard døde og ne-
ste Søndag tilforne var til et Vertskab begge gla-
de og fornøjede -, hand var Medhielper udj 14 aar 7 mdr 14 dage
3030.Dom: 17 post Trinitat: døbt Marqvors og Else Andersdaat-
ters barn kaldet Niels Christian: fadderne         
Ch: Pedersøns hustru som bar det, Knud        
Xstens., Hans Sørensøn, Lars Xstensøn,
og Dorthe Skrædder

Søren Christian
20.Copulerede


Copulerede

Død


Død
Niels Chri-
stian -
b83b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1752-:

b84a


Anne
og
Karen

Død -

Død -


Død -
Christen
Død


3031.Samme dag døbte Lars Mogensøns og Dorthe Klous
tvillinger dend eene kaldet Anne og dend an-
den kaldet Karen: fadderne: Christen [huo....]
og Ch: Back dend yngres koene, som bar den,
Jens Troldborg, Thomas Larsøn, Maren Klou,
Anne Mortensdaatter, Peder Xstens: Skoleholder
Lars Christensøn, Ch: Pedersøns daatt: og Chri-
sten Thunges daatt:

3032.Fest: Mich: begravet Peder Kiærs hustru æt: 50de

3033.Dom: 20 post Trinitat begravet Lars Mogensøns barn
Anne, som blef døbt Dom: 17 post Trinitat.

3034.Dom: 22 post Trinitat begravet Lars Mo-
gensøns barn kaldet Karen

3035.Dom: 24 post Trinitat: døbt Peder Schiels-
gaards og Maren Langaards barn kal-
det Christen – fadderne: Præstens
kone, Jomfru Hildebrandth, An-
ders  Niels Schielsgaard, Mads
Langaard og Niels Langaard

3036.d 24 Nov begravet Anders Andersøn i [Annex-]
gaarden æt: 66 og 3 dage


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1752-53:


3037.d 30 Xbr begravet Peder Schielsgaards barn Christen 

                           Ao 1753                

3038.d 14 Janv: døbt [Niels Langaards]
barn kaldet Christen. fadderne:
Mads Langaards kone bar det,
Christen Kieldsøns Pige, Christen
Kields., Jens Møller i Schielsgrd
Mølle og Lars Castensøn –

3039.d 21 Martij begravet Anders Klits Søn Chri-               
sten   æt: 1

3040.d 25 Martij begravet Marqvors Søn Niels Christian ½ aar 

3041.1te Sønd: eft: Paaske døbt Thomas Larsøns og Ma-
ren Xstensd: Barn kaldet Maren: fadderne:
Jens Troldborg, Christen Nielsøn,
Lars Christensøn, Kirsten Madsdaatt:
og Ingeborg Poulsdaatter.

3042.3die Sønd: eft: Paaske døbt Peder [Broes] barn
kaldet Anders. Ch: Pedersøns daatter bar det
fadderne: Ch: Tunges Søn og daatter, Michel
Foged og Peder Christens. af Ballerum


Død
21.Christen

Død


Død


Maren

Anders
b84b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1753-:
b85a

CopuleredeCopulere-
de


Maren Kir-
stine
og
Else Marie


Anne


3043.d 26 Junij: Copulerede Lars Castensøn
og Ingeborg Sørensdaatter


3044.d 6 Julij : Jep Andersøn Ferregaard
og Sl. Berthel Jeps. Encke Ingeborg
Poulsdaatter Bonch


3045.d 15 Julij Dom: 4 post Trinitatis døbt
Friderick Simonsøns og Ane Magre-
the Sørensdaatters børn af Balle-
rum kaldet Maren Kirstine, som blef
baaren af Mosteren Maren, og det
2det kaldet Else Marie som blef baa-
ren af Maren Kirstine Thunge, fadderne
Søren Jensøn og Morbroderen An-
ders, samt Christen Nielsøn paa Bal-
lerum, Peder Ballerum, Ch: Peder-
søns daatter og Lars Rims daatter
Ch: Gadsberg og Jens Troldborg


3046.Dom: 10 post Trinitat: døbt Peder
Nielsøn jun: og Berthe Chri-
stensdaatters barn af Nørbye
kaldet Anne. faddere vare disse.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1753-:


Maren Nielsdaatter bar det, Xsten Kieldsøn,
Kield Xstens. Cidsel Nielsdaatter og An-        
ders Nielsøn                

3047.Dom: 16 post Trinit: døbt Lars Jepsøns barn
kaldet Jens Christian: faddere: Anne Sørens    
daatter bar det og hendis Syster, Jep Andersøn
og Anders Andersøn, samt Apollone Troldborg.

3048.Dom: 18 post Trinitat: døbt Jens Møllers og
Else Heskiærs barn kaldet Lars. 
fadderne: Karen Heskier bar det og
Christ: [Ivers:] daatter af Vixøe Maren
Kirstine fuldte med hende, Morbro-
deren Jens Peder Nielsøn dend
ældre og dend yngre

3049.Dom: 1 Advent: døbt Lars Mogensøns og 
Dorthe Klous barn kaldet Niels: fadderne:
Christen [huel], Thomas Larsøn, Peder
Ballerum, Kirsten Mogensdaatter
bar det, og Peder Ballerums Syster.

3050.Dom: 4 Advent begravet Lars 
Mogensøns barn  af Ballerum.22.Jep Christian
Lars


Niels

Død
b85b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1753-54:
b86a
Anne Ma-
grethe

1754Else Ca-
thrine
Inger3051.Dom: 4 Advent: døbt Peder Schiels-
gaards og Maren Langaards barn
kaldet Anne Magrethe: - Jomfru
Hildebrandth bar det og Jep Fer-
regaards kone fuldte med hende.
fadderne: Christen Jepsøn, Niels
Schielsgaard, Lars Langaard og
Niels Florup begge fra Norge

            Ao 1754

3052.Nytaarsdag døbt Anders Klits
og Anne Høys barn kaldet Else
Cathrine: Niels Klits kone
bar det og fasteren til barnet
fuldte med. fad: Erich Øhrgrd,
Niels Gade og Anders Høy

3053.Fest: Epiph: døbt Lars Mouridsøns barn
kaldet Inger: Johanne Andersdaatter
bar det, og Bitte Dorthe i Kiærgrd
fuldte med hende, fadderne Niels
Kiergaard, Marqvor og Jens
Andersøn i Anexgaarden –


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1754-:

3054.d 6 Martij døbt Marqvors barn i Synder- 
bye kaldet Niels: fad Knud  Xstens.
Lars Mouridsøn, Anders Andersøn,
Maren Xstensdaatter og bitte Dorthe
Kiærgaard
3055.d 6 Maij begravet Medhielperen Gl: Christen Smed
i Synderbye æt: 72 aar 6 Maaneder og 3 dage

3056.d 22 Junij begravet Peder Broes kone æt 44 
d 17 Julij begravet Lars Thomesøn p Ballerum æt: [8]6 3m:
og 2 uger –
3057.d 21 Julij begravet Peder Broe, der døde 3die uges 
dag eft: hans kones begravelses dag, æt: 47
men blef ej prædicket over
3058.Dom: 10 p Trinitat: døbt Jeppe Ferregaards
og Ingeborg Poulsdaatters barn kaldet 
Anne Bonck bar det; fadderne: Christ: Jepsøn,
[……  ] Sørens. Niels Østergaard, Christen
Bonch og Jens Bonch
3059.d 18 Sept: Copuleret Niels Jensøn Hvas og Maren 
Sørensdaatter af Ballerum
3060.Dom: 15 post Trinitat: døbt Anders Smeds
og Karen Pedersdaatters barn kaldet 
fadderne: Jens Bonchis kone bar det, Dorthe
Kiergaard, Niels Smed, Peder Kiergaard,
Hans Smed.

23.
NielsDød


Død
Død

DødMarenCopulerede


Jens Christian
b86b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1754-55:
b87a

CopuleretCopuleredChristian

DødInger Marie


3061.d 25 7br copuleret Peder Smeds Søn af
Rhær og Christen Thunges ældste dat-
ter paa Ballerum

3062.d 4 Octobr Copuleret Niels Jonassøn
og Anne Mortensdaatter af Ballerum

                        1755

3063.Fastelafn Søndag som var d 9 Febr
døbt Peder Schielsgaards og Ma-
ren Langaards barn kaldet Chri-
stian: Jomf: Magrethe Elizabeth
Hildebrandth bar det. fadderne: Niels
Schielsgaard, Anders Schielsgaard,
Jep Christian og hans Syster
Maren Christensdaatter

3064.d 19 Martij begravet Peder Schielsgrds barn
    
3065.2den Pintzedag døbt Niels Smeds og Ma-
grethe Endvoldsdaatters barn kaldet Inger
Marie: fadderne: Frans Sørensøns kone
bar det og fadderne vare disse:
Søren Graabgaard, Jep Christian
Jens Andersøn og  Anders
Smeds hustru.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1755-:


3066.Dom: 5te post Trinitat: […] d 29 Junij døbt Lars Ca- 
stensøns og Ingeborg Sørensdaatters barn kaldet
Casten: Søren Graabgaards fæsteMøe Johanne An- 
dersdaatter bar det. fadderne vare: Frans
og Hans Sørensønner, Michel Castensøn,
og Christen Kieldsen –

3067.5te Sønd: eft: Trinitat: døbt Jens Møllers
barn kaldet Anne Marie: Maren Kirstine 
Heskiær bar det: fadderne: Corporal Vil-
ladsøn i Hillerslef, Jens Heskiær, Maren
Kirstine Christensdaatter og Mette An-
dersdaatter.

3068.7de Sønd: efter Trinitat: begravet Jens Møl-
lers barn Anne Marie

3069.d 7 Aug: copuleret Søren Graabgaard og Johanne
Andersdaatter Rytter    

3070.13de Søndag eft: Trinitatis døbt An-
dreas Larsøn, fød i Krejberg Salling,
og Karen Pedersdaatter, fød i Ros- 
lef i Salling, deris Uægte barn 
Anne Magrethe kaldet. fadder- 


24.

Casten

Anne Marie

Død


Copulerede

NB
Anne Ma-
grethe
b87b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1755-:
b88a
Maren

Død

Mogens
Christian


ne vare: Mad: Rimme paa Bal-
lerum holdt det, Christen Gas-
bergs kone, Christen Pedersøn, Søren
Jensøn og Sr Niels Schielsgaard


3071.Dom: 15 p Trinit: døbt Jep Ferregaards
og Ingeborg Bonchis barn kaldet Maren
Kirstine Ferregaard bar det og Anne Bonck
fuldte med hende. fadderne: Christen
Ferregaard, Oluf Ferregaard, Clemen Fer-
regaard, Jens Bonck og hans broder
Christen Bonck.


3072.d 10 Sept: begravet dend Gl. JordeModer
Anne Christensdaatter af Nørbye der
ved Guds bjstand bragte nesten
800 børn til verden, død æt: 84 rin-
ger Een dag


3073.Michelsdag døbt Lars Mogensøns og Dor-
the Klous barn kaldet Mogens
Christian. Kirstine Mogensdaatt
bar det fadderne Niels J[o…-]


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1755-56:


søn, Peder Ballerum, Lars Thunge, og 
Christen Huol            

3074.d 8 oct: Copuleret Jens Jepsøn Kieldgaard og Ma-
ren Sørensdaatter      

3075.3die Søndag i Advent døbt Peder Nielsøn
dend yngres og Berthe Christensdaatters
barn kaldet Niels. MorModeren bar 
det, og Christen Pedersøns kone paa
Ballerum fuldte med hende. fadder-
ne: Christen Madsøn, Peder Nielsøn
dend ældre, og Kiels Xstensøn af Nørbye

                                 1756        

3076.d 2 Janv: begravet Jens Smeds Moder æt: 78 

3077.d 19 Febr: Copulerede Glarmester
af Thisted Niels Jacobsen Klingenberg 
og Bodil Griishauge.

3078.d 10 Martij begrav: Lars Castensøns Moder
æt: 74 aar 8 m: 18 d: 


25.


CopuleretNiels


1756

død

Copule-
rede


død
b88b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1756-:
b89a

DødMarenDød
af
[hel]hoste

Anne Ma-
rie

Oluf

Lars


3079.d 11 April: begravet Thomas Gyttrups
barn.

3080.d 9 Maij døbt Niels Hvasses og Maren Jens-
daatters barn p Ballerum kaldet Maren.
faderne: Christen Tunges daatter bar det,
Ch: Thunge, Ch: Hvas, Michel Nedergaard

3081.1te Sønd: eft: Trinit: begravet Peder Nielsøn
dend yngres barn Niels æt: 7 maand:

3082.d 11 Julij døbt Anders Klits og Ane Høys
barn kaldet Anne Marie fad: Moste-
ren i Thinstrup bar det, Erich Øhrgaard,
Anders Høj, Lars Klit, og Niels [Øster]-
gaard

3083.Samme Dag døbt Jens
Møllers barn i Schielsgaard Mølle kal-
det Oluf. fad: Schielsgaards Pige
bar det, Jens Sørensøn, Edvardt, An-
ders Sørensøn, og Barnets Morbroder.

3084.5te Sønd: eft: Trinitat. døbt Søren
Graabgaards og Johanne Andersdaat-
ters barn kaldet Lars. faderne:


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1756-:Magrethe Graabgaard bar det, Christen Jepsøn 
Anders Andersøn, Joh: Jacob Ohnsorg,    
og Anne Kier.

3085.Dom: 11 p Trinitat: døbt Niels Jonassøns barn
kaldet Jonas: fadd: Christ: Peders: daatter bar
det. Jens Troldborg, Lars Tøgersøn,
Jep Smed, og [Mr. J………..]


3086.Dom: 14 p Trinit: døbt Niels Langaards
og Maren Xstensdaatters barn kal-
det Magrethe. fadderne: Maren Chri-
stensdaatter bar det, Frantzis Pige,
And: Sørensøn, Kield Xstensøn, og Jens
Sørensøn.


3087.17. Sønd: eft: Trinitat: døbt Peder
Schielsgaards og Maren Langaards 
barn kaldet Christian Matthisøn  
fadderne: Jomfr: Hildebrandth, Anne
Marie Søe i Vixøe, begge de ældste


26.
Jonas


MagretheChristian
Matthisøn
b89b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1756-:
b90aAnne Marie
DødDød

Marenfarbrødre Anders og Niels sampt
Jep Christian i Synderbye.

3088.Dom: 19 p Trinitat: døbt Jens Møl-
lers barn i Schieldsgaard Mølle kal-
det Anne Marie: faderne: Maren
Kier bar det, Kield, Christ: Borup,
Johanne [……..], Maren Nielsdaatter.


3089.Samme dag begrav: Peder Schiels-
gaards barn Christian Matthisøn.


3090.21 Sønd: eft: Trinitat: begravet N. Land-
gaards barn.


3091.23 Sønd: eft: Trinitat: døbt Lars
Christensøns og Anne [Thomas]-
daatters barn kaldet Maren
fadderne: Villads Rimmer Anders
[Kone] [Jens] Andersøn, Peder
Kiergaard, Johanne Kier og
Marqvor[s  kone]


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1756-57:


3092.d 9 Xbr Copuleret Jens Schindrup af Hiar- 
demaal og Anne Holm af Synderbye  

                                   1757

3093.Fastelafns Søndag blef publice absol-
veret Anders Andersøn af anexgaarden 
og Maren Skomager, som hafde begaaet
med hverandre jmod det 6te bud. se også 2664 og 2665

3094.1ste Søndag eft: Paaske døbt Lars Castensøns
barn kaldet Inger, fadderne: Michel Ca- 
stensøn, Peder Nielsøn, Anders Søren-
søn, Kield Xstensøn og Maren Kirstine
Castensdaatter

3095.Dom: Septuag: begravet Mog[ens An]dersøn

3096.d 3 Maij begravet Søren Smeds hustr: æt: 74.

3097.6te Sønd: eft: Paaske døbt Peder Nielsøn
dend yngre og Dorthe Xstensd: barn kaldet 
fad: dets Faster i Schindrup og farbroder
Anders ibid: And: Sørens. Maren Niels-
daatter og Ch: Pedersens daatter p Bal-
lerum.

27.
Copulered
Publice
absolverede
Inger
Død

Død


Dorthe
b90b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1757-:
b91a

Død
Død


DødDøbt
Anne
MagretheAnne
CathrineBoel
MarieDød


1758


3098.d 21 Maij begravet [Poul] Levisøn æt: 76de
3099.d 30 Septbr blev begravet Lars Christensøn
som var Christen Tunges Søn paa Ballerum
udj sit alders 23 aar.
3100.d 20 Octobr blev begravet Sal Peder Sørensøns
Encke i Nørbye Mette Anders Daatter udj
sit alders 80ve aar.

3101.d 16 october blev Peder Schielsgaards og Maren Christens
Datters Barn kaldet Anne Magrethe døbt Fader
ne til samme vare Niels og Christen Schielsgrd
Niels Søe, Christen Drasbechs Hustru af Wixøe og
Maren Kirstine.

3102.d 23 october blev døbt Lars Munsens og Dorethe
Niels Daters Barn kaldet Anne Cathrine. Faderne:
Kirsten Muns Datter. Christen Huel i Nors Peder Chri-
stensøn Paa Ballerum, Jens Simonsøn Troldborg.

3103.Samme dag døbt Marqvor Christensøns og Else Anders
Datters Barn kaldet Boel Marie Faderne Knud Chri-
stensens koene i Vorring og Lars Mouridsøns koene Chri-
sten Pedersøn paa Ballerum, Peder Kiærregaard og An-
ders Andersøn
           2 Novbr blev    
3104.d 29 october døde bemelte Lars Munsens barn be-
gravet
                                Ao 1758


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Blandede notater fra Tved 1758-:


3105.Dmnica Qvagragesima døbt Niels Sørensøn Smeds i Smid-  
degaard Hans og Koenes Magrethe Envolds Datters 
Barn kaldet Christen Faderne: Lars Castensens Koene 
i Nørby og Zidtzel Jeps Daatter, Søren Graaegaard, Anders
Smed og Jep Ferregaard

3106.Dmnca Annunciationis Mariæ Døbt Søren
                                              Anders
Graaegaards og Johanne Christens  Datters barn kaldet 
                                                                Anders
Faderne Anne Sørens Dater, Dorothe Christens Datter
Lars Castensen. Kiel Christens: Jens Andersøn.

3107.Dmnca Misericordia begravet Christen Tunges koene 
paa Ballerum udj sit alders 61ve aar

3108.Dmnca […] Feria Ascensionis Kristi døbt Anders Klits
og Anne Christens Datters Barn kaldet Ingeborg: Faderne
Anders Høyes koene i Nors og Christen Jensøns søster i Hinding.
Anders Høy, Erich og hans søn Niels Øergaard

3109.Dmnica 3tia post Trinitatis døbt Jens Møllers og
Else Peders Datters Barn kaldet Anne Marie. Ka- 
ren Peders Datter, Maren Christensdat. Anders 
Langaard. Christen Nielsøn Nørby. Jens Povelsøns
hustrue.

28.
Chri-
sten

Maren
dødIngeborg
Anne
Marie
b91b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup (dør jan. 1759)
Blandede notater fra Tved 1758-59:

b92a

Mads


død

død


Niels
og Anne
MarieDød


død


1759

Elisabeth

3110.Dmnca 7de post Trinitatis døbt Niels Langaards og Maren Christens datt
barn kaldet Mads. suscept: Peder Skielsgaards Hustrue og Peder Ni-
elsøns Koene i Nørbye, Peder Nielsen major itd, Kiel Christensen
og Edardt Bendixøn

3111.d 5te Augusti begravet Christen Poulsøn Bunches og
Else Lars Datters Houchs myrdede barn æt:


3112.d 22 Septbr begravet Anders Langaards Koene øt: 38.

3113.Dmnca 19de post Trinitat: begravet Niels [..]angaards mindste
Barn ætatis 12 ugger

3114.Dmnca 21de post Trinitatis døbt Lars Munsens og
Dorrethe Nielsdatters 2de Børn, nafnlig Niels og Anne Marie
Faderne Christen Klous Koene i Neder Hinning og Kirsten Mou
rids Datter, Mads Munsen og Broder i Ræhr, Chris-
ten Huel i Nors og Søn.

3115.Dmnca 25 post Trinit: begravet Lars Munsens
deris Barn æt: 6 ugger.

3116.Dmnca 3tia Adventus Begravet barn 2 Lars Munsens Pige
barn ætat 11 uger.

3117.Kyndelmissedag 1759
[.................] døbt Niels Jensen [...]gers Barn paa
Ballerum navnlig Elisabeth Faderne Niels Jen-
sen og Søn, Poul Poulsen, Niels Jensens dater og
christen Tunges.


Blandede notater fra Tved 1759-


3118.d 2 May Copuleret Christen Jensen og Maren christens
datter.

3119.d 5 May begravet Søren Graaegaards
Moder i Nørby, ætat: 75.

copulere-
de

29
b92b