Kirkebog for Nors og Tved sogne 1675-1736
Thisted amt, Hillerslev herred, Nors og Tved sogne

Kirkebog A
Denne kirkebog var oprindeligt organiseret således, at den var delt i to dele: én del forrest i bogen med notater fra Nors sogn, pagineret med numrene 1 - 93 (pag. 13 og 14 udeladt) og én del med notater fra Tved sogn, som blev tilgået ved at vende bogen, pagineret med numrene 1-48. Efter en ny bogindbinding og præparering af de gamle og skrøbelige kirkebogssider findes de to sognes notater nu fortløbende, således at Nors sogns notater er forrest og Tved sogns notater følger umiddelbart herefter.
Den transskriberede tekst er forsynet med fortløbende notatnumre.


Indhold arkivalieronline-
opslag*
kirkebogens
paginering
notat-numre
Visitatsnotater opslag 3 ingen 1 - 14

Fra Nors sogn
Viede 1675-1735 opslag 3 - 14 pag. 3 - 12 15 - 234
Døbte 1675-1735 opslag 15 - 68 pag. 15 - 68 235 - 894
Døde 1675-1735 opslag 69 - 93 pag. 69 - 92b 895 - 1448

Fra Tved sogn
Viede 1676-1734 opslag 94 - 102 pag. 1 - 7b 1449 - 1564
Døbte 1676-1735 opslag 103 - 128 pag. 10 - 35 1565 - 1873
Døde 1676-1735 opslag 129 - 140 pag. 37 - 48 1874 - 2131
* det må forventes, at opslags-rækkefølgen vil blive ændret, efterhånden som arkivalieronline retter scanningsfejl, bl.a. dobbelt-scanninger
På kirkebogens første omslagsside: Visitatsnotater 1716 -  1730
a03a2 1. [E]xplorato statu Tvedensium hunc utrisq[ue]
Ecclesiæ sacri[s] funcitionibus destinatum Cata-
[log]um vidi d: 24 Junii 1716
        F. Thestrup
Efter at have undersøgt tilstanden i Tved så jeg denne fortegnelse beregnet for de hellige handlinger i begge kirker d. 24. juni 1716
                   F. Thestrup
2.[…] diligentia  specimine in Cætii Norsensi
cognito Religioso et industrio Pastori mul-
torum annorum merementa sancti spi-
ritus gratia voveo  d: 12 Julii 1714]
                                                        F. Thestrup
...efter at have erfaret forbilledet i flid i ..... Nors, lover jeg den gudfrygtige og flittige pastor mange års belønninger for helligåndens skyld  d. 12. juli 1714     F. Thestrup
3.Porro successum in labore Domini inde-
fesso opt[o] clarissimo Duo Magistro
Thorsenio d: 6 Augusti 1717
                                                       F. Thestrup
Fremover ønsker jeg den strålende hr magister Thorson succes i utrætteligt arbejde for Herren d. 6. aug. 1717 
                           F. Thestrup
4.Cognito Tvedensium laudando in pietate pro-
gressu, novo Pastori Duo Cineato Hildebrand
nova voveo merementa d: 4 Aug: 1722     
                                                         F. Thestrup
Efter at have bemærket det rosværdige fremskridt i gudsfrygt i Tved, lover jeg den nye pastor hr Conrad Hildebrand nye belønninger d. 4. aug. 1722  
                               F. Thestrup
5.Progressu Norsensium in cognitione sacra de-
clarato, industrio animarum cavatori progres-
sum in sacro opere voveo
d 12 Julii 1726
                                                   F.Th
Efter at fremgangen i kendskab til de hellige ting i Nors er blevet åbenbar, så lover jeg sjælenes flittige arbejdere fremgang i det hellige arbejde  d 12. juli 1726                                 F. Th
6.Pia et indefessia diligentia apud Tvedense demonstrat[a]
votum repeto d [..] Julii 1730            F.Thestrup
Efter den fromme og utrættelige omhu vist hos beboerne i Tved, så gentager jeg mit løfte  d. .. juli 1730  F. Thestrup

Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1675-78:              Fortegnelse paa dem Som ere indviede             1.
                    udj Echteshab i Nors Kirche
   
                                Anno 1675
7.Dom. 17. post Trinit. bleff Lauritz Ørgaardt og
Margrethe Sørensd. Jnduiede i Echteshab.
   
                            Anno 1676
8.Dom. Cantate bleff Christen  MuurMand og An-
ne Christensdr indviede i Echteshab

9.dom 22 post Trinit: bleff Anders Shumager
og Zidtzel Poulsdr. Jndviede i Echteshab.

                           Anno 1677
10.Dom  7tuagesima bleff Niels fisher og Anne          
Jnduiede i Echteshab.

                         Anno 1678
11.D:  7tuagesima bleff Anders Olufss Viig og Zidsel
Mouridtzd. Jnduiet i Echteshab.
12.Dom 8 post Trinit. bleff Niels Ørgaardt
og Maren Sørensd. induiet i Echteshab.

13.Lacerae hæ tabulæ firmamentum desiderant
a Dno Pastore Begtrupio, cui opem sancti spiritus
in sacri opere voveo  d: 18 Julii 1734
                                                                  F.Thestrup
Disse sønderslidte dokumenter mangler indbinding
fra Hr pastor Begtrup, hvem jeg lover Helligåndens
støtte i det helliges arbejde.
14.
Visitatsnotat 1688:
a03bc


 
a03bSognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1678-81:
a04a


15.
dom 3.  Adventus bleff Christen Knuds. og Dorthe
Nielsdr. Jndviet i Echteshab

                       Anno 1679    Anno 1679
                                                               [Niels]
16.d. 16. decemb. bleff Jens i Skorup og Maren
Christensdr. indviet i Ecteshab.

                   Anno 1680

17.d. 14 Martij bleff Christen Mon og Maren Hans
dr. indviet i Ecteshab.
18.d. 23 Maij bleff Ung Christen høj og Maren Chris
tensdr. induiet i Ecteshab.
19.d. 24 Junij bleff Stephan Pedersøn og Maren
Poulsdr. indviet i Ecteshab

                 Anno 1681.

20.d. 17. Martij bleff Lauritz Axels. og Maren
Pedersdr  indviet i Ecteshab.
21.d. 22 April bleff Peder [Noer]søn og Maren
Hansdr. indviet i Ecteshab.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1681-84: 
   


22.
d 10 Novemb. bleff Niels Andersøn og Inge
[borge] frandtsdr.  indviet i Echeshab.                            2.

23.4  April  [...] Mette paa Søegaardt […] for
[… …] og udlagde til barne fader Tøge[r] Søfrens. NB.

                                  Anno 1682.

24.dom. Reminiscere bleff Michel Pedersøn og
Maren Nielsdr. Jnduiet i Ecteshab.

                                   Anno 1683.

25.Dom. Trinit. bleff Jep Niels. i Tuedsogen
og Kirsten Nielsdr Jndviet i Ecteshab.

26.Dom 1 post Trinit bleff bleff Anders døffhold
og Kirsten Madtzdr. indviet i Ecteshab.

                               Anno 1684

27.Dom. 3. post Trinit: bleff Christen Lauritzøn
Kalistofft og Kirsten Mouritzdr. induiet i
Ecteshab.

28.Dom: 18 post Trinit: bleff Christen Niels. og
Maren Pallisdr induiet i Ecteshab –
a04b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1684-85:
a05a


29.Dom: 21. Induiet i Ecteshab [Jens Tomis]
søn og Mette Andersdatter

30.
Dom 24 post Trinit: Jnduiet i Ecteshab
Peder Peders. i Vorring og Maren Jensdr.

31.
Dom. 26. post Trinit: Jnduiet i Ecteshab Jens frost
og Mette Christensdr.

32.
d. 10 Decemb. Bleff Hr Poul i Siøring
og Agnette Jensdr. induiede i Ecteshab.
Ao 1685 ____________________________________
33.Dom. Oculi bleff Christen Nielsøn og Sidtzel
Jepsdr. som samme Person tilforn besouff, ind-
uiede i Ecteshab
 
34.Feria 2da Paschat: bleff Christen Peders. og Hel-
uig Christensdr. induiede i Ecteshab.
35.Feria 3tia Paschat. bleff Lauritz Nielss.
Skredder og Maren Pedersd indviede i Ecteshab                                             
                                                   Michelsøn
36.Dom. 21. post Trinit: bleff Madtz Lauritzøn og
Inger Christensd. i Hinding indviede i Ecteshab

37.
Dom. 22. post Trinit bleff Peder Chri
stensøn og Mette Christensd  induiede
i Ecteshab.Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1686-89:


                                         Anno 1686:
38.Dom 1. post Fest Circumcis: bleff Jens Nielssøn og Maren
Tøgersdaatter induiede i Ecteshab.                                             3
39.Dom: Trinit. bleff Christen Andersen og Mette Mou-
ritzd. induiede i Ecteshab –.

                                     Anno 1687.

40.
Dom 22 post Trinit. bleff Peder Madtzøn aff
Østerild og Anne Harboe induiede i Ecteshab.

                                    Anno 1688.
41.Dom palm. bleff Christen Lauritzøn og Maren
Nielsdr. indviet i Ecteshab.
42.Feria 3tia Paschat: bleff Niels Kortegaardt
og Maren Andersdr indviet i Ecteshab.
43.Feria Tertia Pente: bleff Christen Bach og Maren
Nielsdaatter indviet i Ecteshab
44.Dom 8 post Trinit: bleff Christen Envolds. og Mar
grethe Christensd indviet i Ecteshab.

                           Anno 1689.
45.d. 10. Martij bleff Christen Pedersøn og Sidtzel Harboe
Jndviet i Ecteshab.
46.Feria 2da Paschat. bleff Christen Christens. Spilmand
og Kirsten Christend frost Jndviet i Ecteshab.
47.Dom. 1 post Trinit: bleff Christen Knuds. og
a05b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1689-93:
a06


Bodel Nielsdr. indviet i Ecteshab
48.Dom. 19 post Trinit  bleff Christen Mouritzøn
og Karen Christensd Jndviet i Ecteshab.
                 Anno 1690.
                   
                  Jngen.

               Anno 1691.
49.Dom: 12 post Trinit: bleff Jens Jeps. i Ørgaardt
og Maren Lauritzdr. indviiede i Ecteshab
50.Dom 17. post Trinit: bleff Niels Madtzøn Skredder
og Kirsten Pedersdr indviiede i Ecteshab.

             Anno 1692.
51.Dom 4 post Trinit: bleff Peder Lauritzøn og Mette Peders
datter, s. kom til Hiarmaal Sogen, indviet i Ecte
shab.
            52.Vidi. II julij: 92  HB:
53.Dom 18 post Trinit: bleff Christen Søfrens. Shuma
ger og Margrethe Andersdr induiet i Ecteshab

             Anno 1693.
54.Dom. 22 post Trinit:  bleff Niels Nielss. og Kirsten
Pe[……. .….] viiet i Ecteshab.
55.Dom 23. post Trinit: bleff Jens Jens. og Zidzel Peders
daatter indviiet i Ecteshab.
56.Dom 24 post Trinit. bleff Christen Jensøn Klou og


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1693-96:

Maren A[……….] indviiet i Ecteshab.
57.Dom [..] Advent: bleff Christen Gad og Karen Jensdaatter
indviit i Ecteshab.                                                            4.

                               Anno 1694.
58.Dom: invocavit: bleff Christen Nielssøn pind og Kier-
sten Andersd. indviit i Ecteshab.
59.Fer: 3tia Pent: bleff Jacob Søfrens. og Maren
Nielsdr indviiede i Ecteshab.
60.d 25  7temb bleff SognePræsten Hr. Anders
Lyngbye og Anne Lundtzgaardt Jndviiede
i Ecteshab.
                                 Anno 1695.

61.Dom: Lætare bleff Jacob Christens. og Anne
Olufsdr Jndviiede i Ecteshab.
62.Dom 1 post Trinit. bleff Christen Povels. i Nors og Maren
Jensdr Jndviiede i Ecteshab.
63.Fest. Joh: Bap: bleff Christen Søfrens. og Zidzel Christensdr
Jndviet i Ecteshab.
                                Anno 1696.

64.Feria 3tia Pasch: bleff Jens Søfrens. og Johanne
Jensdr. indviet i Ecteshab.
65.Dom exaudi.  bleff Niels Terchels. og Else Niels
dr. induiet i Ecteshab.
66.Feria 3tia Pente: bleff Christen Nielss. og Inger
Christensdr indviet i Ecteshab.
a06b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1696-98:
a07a


67.
Dom 7 post Trinit: bleff Christen Christens aff Tveds
Sogen Jndviet i Ecteshab med Mette Nielsdr.
68.Dom 23. post Trinit: bleff Michel Bach og An
ne Christensdr Jndviet i Ecteshab.
69.Dom 24 post Trinit: bleff Jens Jepss. og Else
Christensdr Jndviet i Ecteshab.

                        1697.

70.Fer: 2da pentecost: bleff Søfren shumager og Else
Nielsdr indviet i Ecteshab.
71.Dom 23 post Trinit bleff Jacob Christens. og Anne
Christensdr. indviet i Ecteshab.

                      1698.

72.Fest: purif: bleff Jndviet i Ecteshab Erich
Christens. og Inger Nielsdr. som var aff
hanem besoffuet.

73.
Fest 3t. paschat: bleff Jndviet I Ecteshab Chris
ten Anderss. og Kirsten Jensdr. som var aff
hanem besoffuet.

74.
Dom 6 post Pasch: bleff Peder olufs. Kong
og Kirsten Pedersdr Jndviet i Ecteshab

75.
Dom. 1 post Trinit: bleff Christen Knuds. og


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Nors 1698-1701:


Joh[anne Anders]dr  Jndviet i Ecteshab.                5.
76.Dom  10  post Trinit bleff K[...] Peders. og Ma-
ren Andersdr. Jndviet i Ecteshab.
77.Dom 19 post Trinit bleff [….] Kields. og
Mette Nielsdr  Jndviet i Ecteshab.

                              1699.

78.Fest: 3t: paschat: bleff [Lauritz] Christen Klou og
Maren Christensd  i Hinding, Jndviet i Ecteshab:
79.Dom 1. post paschat: bleff Søfren Lauritzøn
og Anne Nielsd. Jndviet i Ecteshab.

                           1700.

80.Dom 27 post Trinit: bleff Christen frands.
aff R[er] Sogen og Else Klitt indviet
i Ecteshab.

                       1701.
81.Nytt aars dag bleff Mads Christens.
og Anne Christensd [Hede] indviede i Ecte
shab.
                 82.Vidi an. 1701 d. 23 Junij
                                          J.Bircherod
83.Dom: 22 post Trinit: bleff Niels Nielsen indviet
j Egteshab og Maren Jensdaatter
84.Dom: 25 post Trinit: bleff Christen Envoldsøn
og Maren Nielsdaatter indviet j Egteshab.                
a07b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1701-04

a08a 85.Dom: 3 Advent: blef Niels Nielsøn og Maren
Olufsdaatter jndviet j Egteshab.
86.Feria B Nativit: Christi blef Povel Jensøn Bunch
og Johanna Andersdaatter Frost jndviet j Egte
shab.
                          Anno 1702.
87.Nytaarsdag indviet i ægteshab: Peder Jensøn Bunch
og Mette Christens Datter.
88.Dend 4de Søndag i faste indviet i Ægteshab Anders Jen
søn Bunch og Kirsten Jensdatter.
89.Dend 5te Søndag i faste indviet i Ægteshab Ma[tz] Oluf
søn og Maren Niels datter.
90.Dom: 19 Trinit: indviet i Ægteshab Peder Christensøn
fisher og Kirsten Niels datter.
91.Dom:  2de Adv: indviet i Ægteshab Jens Jensen Haderslef
og Maren Andersdatter Gad.
92.Feria 3tia Nativitatis Xsti indviet i Ægteshab
Michel Jensøn og Anna Simonsdatter.
                          Anno 1703.
93.Feria 3tia Pentecostes Jndviet udi Ægteshab Niels
Jensøn og Maren Nielsdatter.
94.Dominica Trinitatis Jndviet udi Ægteshab Niels
Andersøn og Maren Andersdatter.
95.Dom 5ta post Trinit: indviet i ægteshab Anders Nielssøn
af Hillerslef og Else Matz datter.
96.Dom: 16 post Trinit: indviet udi ægteshab Peder Christens.
og [Gurri] Christens datter.
97.d. 17 octobr: blef Jeg Hr. Johan Torsong efter Kongl: til
ladelse indviet udi ægteshab med min Sl. Formands
Enche Anne Jensdatter Lundsgaard her hiemme i huset
udi Nors PræsteGaard. Gud gifve os løche og velsignelse!
                                   Ao 1704.
98.Feria 3tia Pentecostes indviet udi ægteshab
Michel Thomesøn og Maren Sørensdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1704-06:

99.Dom: 12 post Trinit: indviet udi ægteshab Poul
Jenssøn og Mette Christensdatter                 6.
100.Dom: 20 post Trinit: indviet udi ægteshab Poul
Lauridsøn og Maren Christensdatter.
101.Dom: 25 post Trinit: indviet udi ægteshab Christen
Nielssøn Lynge og Dorothe Christensdatter.
                             Ao 1705.
102.Dom: 4 post Trinit: indviet udi ægteshab Jens
Jensøn og Dorothe Brixes datter.
103.Dom: 5ta post Trinit: indviet udi ægteshab Bertel
Peders. og Kirsten Olufsdatter.
104.Dom: 19 post Trinit: indviet udi ægteshab Anders
Anders. og Bergitte Pouls datter.
105.Dom: 24 post Trinit: indviet udi ægteshab Christen
Peders. og Kirsten Niels datter.
106.Dom: 1ma Advent: indviet udi ægteshab Christen
Matzøn og Mette Christens datter Høy.
                              Ao 1706.
107.Dom: 1ma post Epiph: indviet udi ægteshab Matz
Peders. af Tinstrup og Maren Jens datter.
108.4de Søndag udi faste indviet udi Ægteshab Niels
Anders. Agerholm og Dorothe Jens datter.
109.5te Søndag udi faste indviet udi ægteshab Niels Jepsøn
og Anne Andersdatter.
110.Dom: 3tia post Pascha indviet udi ægteshab Else Chri-
stens. og Maren Peders datter.
111.Dom: 6 post Trinit: indviet udi ægteshab Thomas Nielsøn
Rodkier fra Christiansand og min søster Anne
Elisabeth.
112.Dom: 17 post Trinit: indviet udi ægteshab Christen
Thomasøn af Tilsted og Maren Christens datter.
a08b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1706-09:
a09a
113.Dom 23 post Trinit: indviet udi ægteshab Jens  […..]
b[..]der og Kirsten Nielsdatter
                           Ao 1707.
114.Dom: 5te post Pascha indviet udi ægteshab Christen
Christens. og Dorthe Brixes datter.
115.Dom: 6te post Pascha indviet udi ægteshab Jens Jenssøn
og Maren Niels datter.
116.Dom: 18 post Trinit: indviet udj ægteshab Christen Lauridtzøn møller
og Karen Povelsdatter
117.Dom: 20 post Trinit: indviet udj ægteshab Salmand Nielsøn
og Maren Nielsdatter.

118.Dom: 21: post Trinit: indviid udj Egteshab, Christen Andersøn haar
og Maren Andersdatter Klit.
                                   Ao 1708.
119.Dom: 3: post Pascha indviet udj ægteshab, Peder Christens:
af hiardemaal og Maren JensDatter af henninggaard.
120.Dom: 8: post Trinit: indviet udj ægteshab Anders Andersøn, og
Mette Christensdatter.
121.Dom: 24 post Trinit: indviet udj ægteshab Niels Andersøn, og
Maren ollufsdatter.
122.Dom: 1: Adventus indviet udj ægteshab Peder Anders: og
Abel Christensdatter.

                             Ao 1709.
123.Hl: tre Kongersdag indviet udj ægteshab Peder Christens:
og Anne Sørrensdatter.
124.Dom: 1 post Trinit: indviet udj ægteshab Madtz Christens: møller og
Kiersten Lauridtzdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1709-11:


125.Dom: [7] post Trinit: indviet udj ægteshab Christen Lavridtzøn og
Dorethe nielsdatter.                                                                           7.
126.Dom: 9 post Trinit: indviet udj ægteshab Peder Niels: ho[v] og
Maren Pedersdatter.
127.Dom: 21 post Trinit: indviet udj ægteshab Anders Nielsøn og
Maren salmandtzdatter frost.
128.3die Juledag indviet udj ægteshab, Anders Sørrensøn og
Karen Lavridtzdatter.

                               Ao 1710

129.Den anden Søndag i fasten indviet udj ægteshab. Niels Nielsøn-
Kortegaard, og Maren Nielsdatter.
130.Den 5te Søndag udj faste indviet udj ægteshab Thøger Jens: og
Anne Jørgensdatter.
131.S: Hans dag indviet udj ægteshab Christen Christensen høy og
Else Erichsdatter.
132.Dom: 2 post Trinit: indviet udj ægteshab Niels Andersøn pind og
Anne Christensdatter.
133.Dom: 16 post Trinit: indviet udj ægteshab Sørren Christensøn
og Ingger Nielsdatter.
134.Dom: 21 post Trinit: indviet udj ægteshab Christen Pedersøn og
Dorethe Andersdatter.

                                      1711.

135.Dom: 3 post Pascha indviet udj ægteshab Niels Christensøn og
Karen Jensdatter.
136.D. 5 augustj blef Anders Pedersøn og Volborig-
Christensdatter trolofved.
a09b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1711-13:
a10a

137.Dom: 17 post Trinit: Indviet i ægteshab Anders Pedersøn
og volborig Christensdatter.
138.D: 16 7tembr blef Jens Jens: af Kaastrop og Anna Pedersdatter
trolofved.
139.d: 25 Novembr indviet udj ægteshab. Jens Jensøn og
Anne Pedersdatter af Kaastrop.
140.Dom: 20 Post Trinit: blef Christen Nielsøn hylgaard og
Maren Nielsdatter trolofved.
141.D: 2den December blef de indviet i ægteshab.

                                   1712.

142.Dom: 12 post Trinit: trolofved, Bertel Andersøn og Maren-
Nielsdatter harebo. – den 12 octobr blef de indviet
udj ægteshab.

                           Anno 1713.

143.Dom: 1 Post Pascha. trolofved, Villas Muurmester,
og Anne Sørrensdatter. – den 7de Junij Blef de
Indviet udj ægteshab.
144.Dom: 3 Post Pascha, trolofved Therkil Madtzøn og Inger
Nielsdatter. – d: 5. Julij blef de indviet udj ægteshab.
145.Dom: 3 augustj trolofved, Degnen Christen Christensøn Sael og
Helle Andersdatter. den 22 septembr  Blef de indvied
udj ægteshab.
146.Den 17 augustj trolofved Povel Bunch og Maren Christensdatter
den 4. octobr blef de indviet udj ægteshab.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1713-14:


147.Dom: 12 post Trinit: trolofved, Anders Christensøn og
Maren Lavridtzdatter. – den 18 octobr blef                         8
de indviet udj ægteshab.
                            Anno 1714.
148.Dom: 1 advent. 1713. trolofved Niels Andersøn hov
og Sidtzel Jepsdatter. – den 31 Janv: indverende aar
Blef de indvied udj ægteshab.
149.Den 3die Janv: trolofved Jens Jensøn skorop og Kiersten
Nielsdatter. – den 7de febrv: blef de  indvied i ægteshab.
150.Den. 8. Dito. trolofved Lavridtz Andersøn Vestergaard og
Karen Sørrensdatter: - den 4de april blef de indvied
udj ægteshab.
151.den 3die Søndag i faste trolofved Sørren Jensen skorop
og Bodil Pedersdatter. – den 4de Julij Blef de indvied
udj ægteshab.
152.Dom: Judica trolofved Jens Andersøn af agerhollem, og
Dorethe Andersdatter. – den 2den Maij blef de indvied
udj ægteshab. 153.Onsdagen d. 21 martij indvied i ægteshab Oluf
Christenssøn paa Holm i Vust Sogn med Maren Pedersdatter.
154.Dom: 2. Post Pascha trolofved Povel Stæffensøn og
Maren Nielsdatter. – den 6te Juni Blef de indvied
udj ægteshab.
155.den 4de Julij trolofved Niels Anderssøn Ørenbierg
og Ingeborrig Jensdatter. Dom: 10 post Trinit: blefve
de i Ægteshab indviede.
156.Den 7de Novembr Blef Peder Jensøn af Henniggr
og Maren Christensdatter indvied udj ægteshab.
som tilforne var trolofved d: 14 septembr
a10b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1714-17:
a11a

157.Dom: 25 Post Trinit: Blef Peder Christensøn Smed og
Maren Nielsdatter hyldgaard indvied udj Echteshab.
som var trolofved nest afvigte 23. septembr

                       1715.

158.Onsdagen d: 6te Junij Blef Jeppe Nielsøn og Anne
Andersdatter Vestergr indvied udj Echteshab.

                                1716.

159.Den 15. Janv: Blef Salmand Nielsøn og
Maren Brixdatter indvied udj Echteshab.
160.Den 3die Junij Blef Christen Christensøn Vangs-
gaard og Anne Nielsdatter indvied udj Echteshab
161.Den 25 Junij Blef Christen Jensøn af Schinerop
og Karen Nielsdatter indvied udj Echteshab.
162.Den 7de octobr Blef Edshiel Christenssøn
og Kiersten Nielsdatter indvied udj Echteshab.
163.Den 8ten octobr Blef Jørgen Christens:
af Dollerop og Maren Nielsd: indvied udj Echteshab.

                        1717.

164.Thorsdag d: 1ste april: Blef Bolle Christens: og Maren
Christensdatter indvied udj Echteshab.
165.d. 18 febru: trolofved Niels Nielsøn og Maren-
Lavridtzdatter Ørgaard. d: 29 Jullij Blef de
indvied udj Echteshab.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1717-19:


166.Den 21 april: trolofved Peder Christensøn og
Johanne Christensdatter Bach. d: 4 augustj Blef    9
de indvied udj Echteshab.

                                     1718.

167.Onsdagen d: 7 decembr blef Anders Christens: Stendto[fft]
og Sidtzel Nielsdatter indvied udj Echteshab, var
tilforn trolofved d: 20 Maij:
168.Onsdagen d: 14 decembr blef, Lavridtz Christens:
og Anne Andersdatter indvied udj Echteshab var
tilforn trolofved d: 12 octobr


                          1719:

169.Onsdagen d: 12te April Blef Niels Nielsen Lund
og Anne Christensdatter indvied udj Echteshab, som
var tilforn trolofved d: neste Søndag effter Hl. 3 Kongr

170.Den 1ste Søndag eftter Paashe Blef Jelle Anders: og
Anne Christensdatter pind, Indvied udj Echteshab, som
var tilforn trolofvet, neste Søndag eftter Hl. 3 Kongr

171.Onsdag d: 5te Julij: Indvied udj Echteshab Thomas
pedersøn Bunch og Maren Nielsdatter, som var
tilforn trolofvet 3die Paashe dag
a11b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Nors 1719-20:
a12a


172.Onsdagen d. 4de octobr Indvied udj Echteshab
Lavridtz Christensøn og Sidtzel Christensdatter
Bach, som var trolofvet d: 15 Junij:

173.Thorsdag d: 2den Novembr Indvied udj Echteshab
Christen Andersøn og Maren Nielsdatter, som var
tilforn trolofved, d: 5te Julij

174.Onsdagen d: 6te Decembr Indvied udj Echteshab
Peder Lavridtzøn Bach og Maren Andersdatter
var tilforn trolofved, d: 12te octobr


                     1720.


175.Onsdag d: 17tent Janv: Indvied udj Echteshab
Christen Christensen agerhollem og Ellen Ifverssdatter
var trolofvet d: 13tent Decembr nest tilforn.

176.3die Paaske dag Indvied udj Echteshab
Lavridtz Jensøn Østergr og Anne Christensdat
som var tilforn trolofvet d: 8 febru:

177.D: 19tent Søndag eftter trinitatis jndvied udj Echteshab
Anders Jensøn og Johanne Nielsdatter harreboe


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong (dør maj 1722)
Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Viede i Nors 1721-23:
                                   
                                      1721.                                           10.

178.Onsdagen d 9 Julij Blef Jep Pedersøn Schorup og Mette Jens
datter Indviet i ægteskab efter foregaaende trolofvelse og [……..]
viiste Kongl: tilladelse formedelst de vare hinanden Beslægtede
179.S: Michels dag Blef Sergeant Enoch [….] Møller og Catharina An[..]
[…]sdatter efter foregaaende trolofvelse i ægteskab indviet.
180.Onsdagen d 8 Octobr indviet udi Ægteskab efter foregaaende trolofvel-
se Anders Pedersøn af Dollerup og Zidzel Jensdatter Ørgaard.
181.Onsdagen d 12 Novembr Blef Jens […..]søn [B…..]trup  og Anna
Christensdatter efter foregaaende troelofvelse indviet udi ægteskab
182.Onsdagen d 10 Decemb: Blef Christen Christensøn Bach og Dorrete Sø[rens]
datter efter foregaaende troelofvelse indviet udi Ægteskab.
                                         Anno 1722.
183.Dominica 5te Post  Pascha Blef Peder Christensen Smed og Maren
Christensdatter efter foregaaende troelofvelse indviet udi Ægteskab.
184.Die 8 July blefe Lauritz Christensen af Hinding og Ing
borrig Nielsdatter efter foregaaende trolovelse indviede
i ægteskab.               Ao 1723. 
185.d 2 Juny Blef Peder Sørensen og Kirsten Anders-
datter Indviede i ægteskab
186.d 20 Junij blef Anders Nielsen og Johanne Nielsdatter
indviede udj ægteskab.
187.d 15 September: blef Jens Jepsen og Birgitthe Nielsdatter
indviet i ægteskab.
188.d 23 Sept: blef Jeg Hr Conrad Hildebrandt indviet i ægte-
skab med min Sal. Formands Datter Mademoiselle Elisabeth
Marie Torsong. Gud forleene os med Lykke og Velsig-
nelse.
a12b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Viede i Nors 1724-25:
a13a
                  Ao 1724.
189.Die 21 Maij bleve Ole Andersen Smed af Øster
Vandet og Birgitthe Jensdaatter Ørregaard indvie-
de i ægteskab.
190.d 11 Juny blef Niels Christensen af Kaastrup
og Kirsten Jensdaatter Scorup Indviede i
ægteskab
191.d 25 Juny Blef Lars Larsen og Maren Peders-
datter indviede i ægteskab.
192.d 30 July blef Christen Pedersen og […..te] mortensdatter indviede i ægteskab
d 24 Sept: blef Søren Christensen  og Anne
Nielsdatter begge af Hinding indviede i ægte-
skab.
193.d 8 Octobr: blef Aage Christenssen og
Dorothe Larsdaatter  Indviede i ægteshab.
194.d 5 Nov: blef Eric Povelsen af Schinne-
rup og Dorothe Nielsdaatter Ørregaard
indviede i ægteshab.
195.d 17 Decembr: indvied i ægteshab Povel Lar-
sen og Bodil Michelsdaatter.

                         Ao 1725

196.Dom: Reminisc: blef Jens Giöttrup og Else [Erics]
daatter indviede i ægteskab.
197.Dom: 4: p: Pascha blef Christen Pedersen
Soldat og Bodild Nielsdaatter indviede i
ægteskab.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Viede i Nors 1725-27:


198.Onsdag d 16 Maij blef Anders Christensen Smed
og Maren Iversdaatter indviede i ægteshab.
199.Torsdag d: 22 Novembr: blef Lauritz Sørensen
og Anne [Søren]sdaatter Indviede i ægteshab.
200.Dom: 1 Adventy blef Niels Andersen Giøttrup
og Margrethe [Shamels]sdaatter indviede i ægteshab

                    Ao 1726                                               11.

201.d: 23 Octobr: blef Niels Thomæsen og Ingeborrig
Nielsdaatter indviede i ægteshab.
202.d: 18 Decembr: blef Thomas Kortegaard og Bodil
andersdaatter indviede i ægteshab.

                      Ao 1727.

203.d: 19 Juny Thomas Larsen og Maren Michels-
daater ægteviede.
204.d: 9 July Christen Skoemager og Sophie Kirstine
Andreasdaatter copulerede til ægteshab.
205.d: 24 July Niels [Je]spersen og Karen Sørens
daatter Indviede i ægteshab.
206.d: 28 Sept: indviede i ægteshab Niels Muur-
mester og Jngeborre Jacobsdaatter.
207.d: 22 Octobr: Niels Ørregaard og Jngeborg
Kortegaard indviede i ægteshab.
208.d: 29 Oct: Christen Bierregaard og Kirsten Niels-
daatter indviede i ægteshab.
a13b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Viede i Nors 1727-31:
a14a
209.d: 30 Oct: Ole Pedersen af Taarsted og Margre
the  Mortensdaatter indviede i ægteskab.
210.d: 6 Novembr: Jens Frøkiær og Karen
Andersdaatter ægteviede.
                   1728
211.d 7 April Christen Michelsen Bach og Johanne Christensdr.
Indviet i Egteskab.
212.d 6 Octob: Jens Christensen af Tinstrup, og Kiersten Simons
Datter af Nors indviet i Egteskab.
213.d 3 Nov: Poul Bertelsen og Anne Jens Daatter indviet
i Egteskab.
214.d 15 Dec: Christen Christensen og Anne ChristensDaatter
       Aggerholm indviet i Egteskab.
                              1729
215.d 1 Jun: Niels Nielsen og Kiersten Christens Daatter ind-
viet i Egteskab
216.d 3 Junij  Jens Jensen og Anne Anders Daatter indviet i Egte-
skab.
217.d 9 Junij Christen Erichsen og Anne Anders Daatter ind-
viet udj Egteskab.
218.d 19 Octb: Sören Jörgensen og Anne Michels Daatter indviet
i Egteskab.
219.d 9 Nov: Jens Gyttrup og Maren Michels Daatter indviet i
Egteskab                   Anno 1730
220.d 4 Octobris copul: Niels Sørensen og Bodil Christens
Daatter i Hinding.        221.5 ugger før Juul indviet i Egteskab Niels Nielsen
                                         1731      og Maren Stefens Dtter.
222.d 7 Maij Copul: Knud Christensen og Johan Stefens Daatter.
223.d 23 Sept: Cop: Ole Therchelsen og Inger Pouls daatter


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt (dør juli 1733)
Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Viede i Nors 1731-35:


224.d: 14 Octob: indviet i Egteskab Søren Christensen og Karen [..…]
Daatter.
225.d: 18 Nov: copul. Frans Sørensen og Maren Michels Daatter.
                                 1733
226.Paa St. Hansdag blef Niels Stefensen og Anne Andersdttr
indviet i Egteskab.                                                        12
                                  Ao 1734.
227.d 14 Julij blef efter foregaaende trolovelse copulerede
Anders Lauridsøn og Anne Marie Thomesdaat[er]
228.Dom: 5 post Trinit blef eftter foregaaende Trolovelse copule-
rede  Peder Lauridsen Blach og Maren Salmons Daatter.
229.d: 28 Julij blef eftter foregaaende trolovelse indviet i Egte-
skab Christen Nielsen og Maren Peders Daatter.
                             1735                                                1735
230.d: 8 Junij eftter foregaaende trolofvelse indviet i Egteskab Chri-
sten Christensen og Inger PoulsDaatter.
231.d: 18 Sept: eftter foregaaende trolovelse indviet i Egteskab
Søren Christensen Beregaard og Zidsel JensDaatter.
232.d: 22 Septemb: eftter foregaaende trolovelse indviet i
Egteskab Christen Christensen vesten Præstegaarden og
og Maren Jens Daatter.
233.Dom: 16 post Trinitatis indviet i Egteskab eftter for-
gaaende trolovelse Anders Simonsen og Johanne
Pouls Daatter.
234.Dom: 1ma Adventij  Xsti indviet i Egteskab Christen Sal-
mons Søn Bieregaard og Bodel Christensdaatter i lille Døuhol
a14b


a15a


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1675-76
 


              Fortegnelse paa de børn Som ere
                      døbte i Nors Kirche fra
                                   Anno 1675

235.Dom. 9 post Trinit: bleff Anders blesbergis barn                  
døbt kaldet     Peder       Susceptores. Jacob blesberg
                        Christen:
Christen Abel, berette Christensd. Margrette Christensd.
Anne Pedersd.
236.Dom. 16. post Trinit: bleff Niels Mouritzs. barn
døbt kaldet Maren. Susceptores Mads Peders.        
Jens Andersøn, Anders Andersøn, Maren Jensd.
Karen Madtzd.
237.Dom. 22 post Trinit: bleff Niels Mouritzs. barn
døbt, kaldet Maren. Susceptores. Christen Vig 
Poul Mouritzøn, Mette Mouritzd. Maren Christensd.

                    Anno 1676.

238.Fer. Tertia Nat: bleff Lauritz Envolds. barn døbt
kaldet Poul Susceptores Christen Envolds. Christen 
Jens., Maren Jensd. Sidtzel Poulsd
239.Dom. Jubilate døbt Christen Pindtz barn kaldet
Lauritz Susceptores  Anders blesberg, Poul fisher 
Mette Mouritzd. Jnger Jensdr.


15.
Peder
Christ[..]
Mar[..]Maren

Pouel


Lauritz
a15b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1676-77:
a16a


[..]ers


[…]ren
NB 

Jens
Anne


240.Dom. 2. post Trinit: døbt Anders Andersøns barn
kaldet Anders Susceptores: Anders Skredder
Christen Andersøn, Mette Mouritsd. Inger Jensdr.
Sidtzel Lauritzd.

                           Anno 1677.

241.Dom. invocavit døbt Lauritz Ørgaardtz barn
kaldet Maren Suseptores: Christen Bach,
Christen døffhold, Maren Jensd. Johan Lauritzdatter   
Anne Søfrensd.

242.Dom. 5. post Trinit: bleff Magdalene Christend.
U. egte barn fød døbt. Susceptores: Anders Hare,
Niels Østergaardt, Mette Jensd. Anne Lauritzdr.
bleff udlagt til baren Fader En karl ved Naffn
Anders Pedersøn.

243.Dom. 16. post Trinit: døbt Christen Klous barn
i Vorring Kaldet Jens: Susceptores Niels leer-
høye, Anders i Klou, Christen [K..........], Kiersten Niels-
daatter, Johan Andersdr.

244.Dom. 1. Adventy døbt Niels fishers barn i
Hinding kaldet. Anne. Susceptores: Christen leed
Christen frands, S[…..] Peders, Inger Christensdr.
Else Christensdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1678-:


                                 Anno 1678.                         16.

245.dom. 1 post Epiph. døbt Pouel Nielsøns barn i
Nors kaldet Anders. Susceptores. Simon Peders.         
Niels Christens., Jens Niels., Kiersten Christensdr.

246.dom. 7tuagesima døbt Christen Smeds barn i
Vorring kaldet Maren Susceptores. Niels [østergd]        
Niels Terchels. Terchel Søfrens, Anne Jensdtr. –

247.Fest Purif døbt lille Jens blesbergs barn i
Nors kaldet Peder. Susceptores. Jens Klou 
Niels Ørgaardt Bodel Ørgaard, Maren Jensd.

248.Dom. oculi døbt Lauritzis barn Synden Kirche
kaldet Kiersten. Susceptores Christen Høye, 
Christen Abel. Pouel fisher. Maren Møllerkon[e]
Christens hustrue ved leer høye. Pouel døffhold
Kone.

249.Dom. 5. post Pascha døbt Lauritz Envolds.
barn kaldet Karen Susceptores Niels ved 
leerhøye, Bertel i Nors, Christen Envolds. Søf-
rens kone i Vorringgaardt, Barbara Envoldsd.

250.Dom. 1. post Trinit: døbt Simons barn i
nors kaldet Anne. Susceptors Povel Niels. og
J[...] Nielsd. Jens Vandets hustrue, Else Nielsdr.

AndersMarenPederKier[…]

KarenAnne
a16b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1678-:
a17a


[.]iersten
[.]orette

Peder

Margette
Kiesten 


251.Dom. 2 post Trinit: døbt Jensis barn Østen kirchen
kaldet Kiersten. Susceptores. Povel Nielsøn.
Simon Pedersøn, Povel Skredder, Maren Nielsdr.
Anne Pouelsd.

252.Dom. 3 post Trinit: døbt Niels Mouritzøns barn
kaldet Dorette Susceptores Christen Muur mand
Anders Vig, Sidtzel Mouritzdr Kiersten Mou-
ritzd.

253.Dom. 6. post Trinit: døbt Christen Abels barn
som var Tuilding, dog det var et pige barn død
fød, kaldet Peder. Susceptores Christen høye, Pe-
der Tomessøn, Anne Nielsd. Borge Mesters kone
i Tisted, Kiersten Justd. Anne Søe, Maren [fisher]
Mands.

254.Dom 17 post Trinit. døbt Bertels barn i Nors
kaldet Margrette  Susceptores Niels Ørgaardt,
Anders Vestergaardt, Anders Andersøn, Cidtzel
Andersdr. Maren Madtzdr.

255.Dom 21. post Trinit døbt Niels Hylgaardtz barn
kaldet Kiesten  Susceptores Niels Ørgaardt
Anders Vestergaardt, Anders Andersøn, Mar
[Jensd]  Jep Christensdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1678-79:
               

                                                                          17.
256.Dom. 26. post Trinit: døbt Anders Vestergaardtz barn
kaldet Lauritz. Susceptores Jens i hindinggaardt                Lau[…]
Christen døffhold  Anders Christens. Maren Thomasdr.

                               Anno 1679.

257.Dom invocavit døbt Christen døffholds barn kaldet
Christen  Suceptores Anders døffhold  Pouel døffhold      Christ[..]
Christen Søe,  Johan Christensdr. Berette Nielsdr.

258.Dom Rogate døbt  Anders Søfrens. barn
kaldet Niels  Susceptores Hans Søfrens. , Jacob          Niel[s]
Søfrens. B[oe]r Niels. Kiersten Christensdr. Maren
Nielsdr.

259.Dom 15 post Trinit. døbt Anders Andersøn
gaade hans barn bleff kaldet Citzel  Susceptores. Chri     Citzel
sten Madtzøn, Anders Andersøn, Jens Andersøn,
Mette Nielsdr. Anne Christensdr.

260.Dom 16 post Trinit: døbt Niels Skredders
barn i Hinding kaldet Kiersten Susceptores           Kier[..]
Christen Niels. , Niels Hyldgaardt, Jens Ch[….]søn
Else Nielsdr. Maren Lauritzdr.

261.Dom 21 post Trinit. døbt Christen Mur Mands barn             Nils
kaldet Niels. Susceptores Niels Mouritzøn. Anders Christens.
Maren Pedersdr. Maren Christensdr. Barbara Envoldsdr.
a17b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1679-80:
a18a

[..]ne

Maren
Mette[….]nneLauritz
Christen

262.Dom. 23 post Trinit døbt Niels Ørgaardtz barn
kaldet Anne  Susceptores  Anders Vestergaardt
Niels Hyldgaardt, Christen Christens. Mette Christensdr.

                    Anno 1680

263.
Dom 1 post Epiph. døbt Jens Christens. barn i
Hinding kaldet Maren  Susceptores Niels Smed
Christen Christens., Christen høye  Kiersten Thomasdr.
Maren Poulsdr.

264.d 3 Martij døbt Anders blesberg barn kaldet
Mette  Susceptores Christen Christens., Christen blesberg
Jens i Skorup,  Kiersten Tomasdr. Barbara Envoldsdr.

265.d. 21 Martij døbt Niels Pedersøns barn kaldet
Johanne  Susceptores Peder Pedersøn  Bertel An-
dersøn, Maren Pedersdr. Helle Pedersdr. Inger Christensdr.
   
266.d. 4 April døbt Anders Andersøns barn
kaldet Lauritz. Susceptores. Jesper Christensøn
Michel Pedersøn, Jens Andersøn, Mette Nielsdr.
Bodel Jensdr.

267.d 9 April døbt Niels Andersøns barn kaldet
Christen.  Susceptores Jens Søe Anders Vestergaardt


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1680-81:

                                                                                       18.
Christen Søe, Kiersten Tomasdr., Anne Pedersdr.

268.d. 2. Maij døbt Else Nielsdr. U-Echte barn
udlagt til barnefader Niels Torsøn i Kløff
Susceptores Niels Mouritzøn. Peder Niels., Niels      NB.
Christens., Berette Andersdr, Maren Poulsdr. 

269.d. 29 Junij døbt Christen Knudsøns barn
kaldet Gurra Susceptores  Borgl Mes-                   [.]urra
ter Tomasøns , [G]regers i Kiærgaardt, Michel
i fortofft , Jens Hansøns kone, B. Mestes kone
M. Andersis daatter.

270.d. 28 Julij døbt Jens Andersøns barn i [Sho]      Søfren
[rup] kaldet Jens. Susceptores.  Anders                  Jens
Skredder, Anders Søfrens., Lars Søfrens.,Bertte
Søfrensdr. Inger Christensdr.

271.d. 17. Decemb: døbt Jens Klovs barn
kaldet Christen  Susceptores Christen frands.     Christen
Anders Jens., Niels Andersøn, Mar[en]  Christensdr.

                                            Anno 1681.

272.d. 14 Martij døbt Anders Christens. barn
kaldet Anne  Susceptores.  Anders Nestengd. Niels        Anne
Ørgaardt, Maren Christensdr.  Bodel Christensdr.
a18b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1681-:
a19a


LauritzElsePederMadtz
Anders
Citzel
Kæren

               
273.d. 21. Martij døbt Anders Vestergaardt barn
kaldet Lauritz Susceptores Jens Klov, Christen
døff hold, Maren [Thomas]dr.

274.d 3 Maij døbt Niels fishers barn kaldet
Else.  Susceptores Pouel Oluffs. Christen Oluffs.
Peder dig, Kiersten Pedersdr.

275. d. 20 Juny døbt Stephan Pedersøns barn
kaldet Peder.  Susceptores Peder Niels., Niels
Christens. Niels Smed, Anne Nielsdr. Inger P[…]

276.d. 20 Junij døbt Niels Skredders barn
kaldet. Madtz  Susceptores. Christen døffhold,
Jesper Christensøn, Christen Niels: Maren Jensdr.
Maren Andersdr.

277. d. 27. Junij  døbt Bertel Andersøns barn
kaldet Anders  Susceptores. Christen Høye
Christen Niels. Christen blesberg, Maren f[…….]dtz
Maren Lauritzdr.

278.d. 8 7temb. døbt Jens Skreders barn kaldet
Kæren.
Cicel.  Susceptores,  Christen Michels., Niels An
dersøn, Hans Søfrensen, Mette Nielsdr. Dorette
Andersdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1681-82:
   
                                                                                 
                                                                                           19.
279.d. 9  7temb. døbt Ung Christen høyes barn kaldet
Mette  Susceptores. Christen høye, Christen Skielsgd.    Mette
Peder Skielsgdt. Karen Pedersdr, Else Lauritzdr.

280.d. 21 Nov. døbt Lauritz Axels. barn kaldet                   Kirsten
Christen Kirsten   Susceptores.  Niels Tomas., Michel  Christen  
Pedersøn, Niels Pedersøn, Maren Christensdr.

                            Anno 1682.

281.d. 1 Feb døbt Lilde Jens K[ous] barn i Hin
ding gaardt kaldet Maren.  Susceptores                    Maren
Christen Michels. Christen Klou, Anders bles-
berg, Jens blesbergs kone, Ung Christen høys kone,
Else Christensdr.

282.d. 2 Feb døbt Christen Muur Mands barn kal                Else
det Else. Susceptoeres  Andes Steff[...], Envold
glar Mester i [T]isted, Marthe Andersdr. Heluig
fredrichsdaatter, Berette Jensdr. –

283.d. 8 Feb døbt Anders Skorup, forpachter paa
Søgaard Hans barn kaldet Søfren. Sucep                 Søfren
tores. Simon Pedersøn Hans Søfrens.  Jens
Christens. [store  …….] Maren Christensd. Karen
Jensd.  Maren Andersdt  Mar[en] Nielsd.
[I]nger Christensd.
a19b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1682-:
a20a

Jens
Anders
Peder
NB.

Søfren NB

Anne 
NB

284.Dom Lætare døbt Jens Peders. Harboe i Ør
gaardt hans barn kaldet Jens: Susceptores
Peder Harboe, Bertel i Nors Lauritz Envolds.
kone, Inger Christensdr. –

285.d 30 Marty døbt Anders gadis barn
i Nors kaldet Anders. Susceptores  Pouel
Østen Kirchen, Anders Skredders kone i Sko
rup, Heluig Fredrichsdr.

286.Skiertorsdag døbt Peder Harboes daatter
U-æcte barn kaldet Peder Suscepto
res: Peder Harboe, Bertel Andersøn, [...] Pe
dersøn, Kiersten Christensd.  Maren Pedersd.
Udlagt til Barn fader – Poffuel Peder
søn i Skinderup. –

287.Samme dag døbt Anne Ørgaardtz daatt
ters barn kaldet Søfren U-æcte. –
Susceptores: Niels Ørgaardt, Kiersten
Vestergaardt, Bodil Christensdr  Udlagt
til barn fader Tøger Søfrens. i Vor
ring  -

288.Dom. Jubilate døbt Niels Mouritzøn daatter
Else Hendis barn kaldet Anne,  Suscep
Peder dig, Christen led, Christens daatter paa
Hede og hendes Sÿster  barnet U-æchte


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1682-:

udlagt til Barn fader en Karl aff Østerild       20.
Sogen ved Naffn: Niels Pedersen  -

289.Dom Cantate døbt Lauritz Christens. barn
ved Kirche i Nors kaldet. Maren:                          Maren
Susceptores: Pouel fisher, Pouel Niels., Niels
Niels., Karen R[oer]høy, Maren Møller –
Kiersten Mouritzd., Barbara Envoldsdr. –

290.Feria 3 pente: døbt Michel Pedersøns barn
i hinding, der hand haffde hafft brølup 12
Uger tilforn kaldet Kiersten susceptores                     Kiersten
Anders Nielsen i hinding, Niels Peders. Ørgadt.
Anne Christensd.  Maren Pedersd. Maren Christensd.

291.d. 28. Junij døbt Niels Ørgaardtz barn i
Nors kaldet Maren  susceptores. Niels                   Maren
Hylgaardt, Anders hare, Peder fisher, Mette
Tomasd. Bodel Christensd.

292.d 6. 7temb. døbt Niels fishers barn i Hinding
kaldet Anders. Susceptores. Jens Andersøn           Anders
Salman Andersøn, Christen leed, Anne Nielsd.
Johan Andersd.

293.Dom. 15 post Trinit døbt Anders Andersøns
Barn i Nors kaldet Kiersten Suscept                    Kiersten
Niels Andersøn, Peder Bertels., Christen Abel
Maren Christensd. Mett Andersd. Dorette Andersd.
a20b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1682-83:
a21a

[NB]

[NB]
Johan
NB
Dorette

Villadtz

294.Dom. 2 Adventy stod ung Maren Snedicher
i Nors Anden gang besoffuet aaben bare shrift
og udlagde til Barne fader Anders Peders.
Som tiente Christen Smed i Nors. –

                              Anno 1683.

295.d. 6 Martij døbt Ung Maren Snedichers
i Nors hendis andet U-Echte barn kaldet
Johan Susceptores Peder B[...] Mands, Niels
Mouritzøns hustrue Maren Nielsd. og Annes datter
paa Tr[ae] –

296.d. 19 Martij døbt Christen Smeds barn Nors kaldet
Dorethe Susceptores Niels Hyldgaardt, Salmand
i bieregaardt, Peder Smed i Skorupgaardt. Anne Ma
rie paa Nebel, Agnethe Jensdr.

297.d. 21. Martij døbt den lamb Skreders barn
i Hinding kaldet Maren Susceptores. Christen leed
Niels Hyldgaardt, Peder frandtzen, Kirsten Vestergaardt
Maren Pallesdr.

298.d. 28 Martij døbt Jens Andersøns barn i
Skorup kaldet Villadtz Susceptores Christen
Christens. i Hinding Anders Andersøn og An
ders gaad i Nors. Anne Jensd. Maren Lau
ritzdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1683-:


299.
dom. Palm døbt Anders Madtzøn Nielsis barn    Inger
kaldet Inger: Susceptores. Niels Hyldgaardt,
Christen Smed, Niels frandtzøn, Peder frandsøns    21.
Hustrue, Anders Hundborgs daatter,

300.d. 24 April døbt Bertels barn i Nors kaldet
Lauritz. Susceptores: Christen høye, Peder Harboe         Lauritz
Niels Harboe, Maren Søfrensdr. Kiersten Madtzd.

301.d. 22 Maij døbt Staffuens  barn i Hinding kaldet          Peder
Peder  Susceptores Christen leed, Christen frands. Niels
Smed,

302.d. 10 Junij døbt Niels Huldgaardtz barn kaldet    Kiersten
Kiersten:  Susceptores Niels Jeps. Christen Smed.
Anders Andersøn i Hinding, Anne Pedersd.
Zidtzel Andersdr.

303.Dom. 2 post Trinit. døbt Anders gaadis        Anders
barn kaldet Anders.  Susceptores Anders
Anders. Christen Madtzøn, Niels Andersøn,
Maren Andersdr.,  Mette Andersdr.

304.dom. 4 post Trinit: døbt Christen Klous barn
i hindinggrdt, kaldet Niels, Susceptores,              Niels
Anders blesberg, Niels Ørgaardt, Anders Vester
gaardts kone, Margrette Christensdr.
a21b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1683-84:
a22a


Jens


Envold.
PouelNB -
Anne

Dorette


305.d. 3 Nov. døbt Jens Jeps. barn i Ørgaardt
kaldet Jens.  Susceptores. Lauritz Envolds.
Jeppis kone [.] – barnet død strax efter daa
ben.

                 Anno 1684.

306.d. 14 feb døbt Lauritz Envolds. barn i Ør
gaardt kaldet Envold. Susceptores:
Christen Høye, Jens Jeps. Christen frands.,  Ma-
ren Envoldsd. Barbara Envoldsd.

307.d. 2 Martij døbt Anders døffholds barn
kaldet Pouel: Susceptores: Niels Mogens.
paa Søgaardt, Christen døffhold, Jens Madtzs.
Maren Pouelsdr.

308.d. 19. Martij bleff Karen Oluffsdaatters
u-Ecte barn døbt, kaldet Anne og bleff
udlagt til baren fader Jens fustis Søn
i Tinstrup ved Naffn Anders Susceptores
Maren Vesters, Hendis daatter

309.Dom. Rogate: døbt Niels fishers barn i Nors
kaldet: Dorette Susceptores Pouel fisher, Niels Hyl-
gaardt, Lauritz Christens. Anne Jensd , Kiersten
Søfrensdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1684-85:
               

                                                                           22.
310.3 Pintzedag døbt Niels fishers barn i
Hinding kaldet Niels Susceptores Staffen         Niels
Peders., Jens Anders. i Hold[..], Inger Nielsd
Sidtzel Nielsd.
311.Dom 17 post Trinit: døbt Christen døffholds
barn i hinding, kaldet Olbore, Susceptores       Olbore
Angnete Jensd. Heluig fridrichsdr.  Jens
Oluffsøn, Jørgen Lauritzs.  
312.Dom. 20 døbt Anne Villadtzdaatters
u-Ecte barn, kaldet Christen  Else  Udlagt til        Else
barnfader Anders Niels. i Vorring                   NB
Susceptores: Niels pindt, Jens Jensøn,
Maren Christensdr.  Maren Abels.
                                                  Jens
313.Dom: 4te  Adventy døbt Niels Jepsøns           Anne
barn kaldet Anne susceptores Ampt-
shriffuer Jens [hans  K..], Else Andersd. M[..]
[the] Andersd. Niels Jeps., Anders Chri
stens. i ØsterVandet. - .  

                                Anno 1685.
314.Dom. 1. post Circumci: døbt Sidtzel
Jepsd. u-Ecte barn kaldet Anne Suscepto                  Anne
res. Niels Jeps. Jens Jeps. dorette Ørgaardt.
Kiersten Christensdr Peder Harboes Kone. –
udlagt til barne fader Christen Nielsen
a22b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1685-:
a23aAnders.Maren
Palli

Bodel
Maren 


315.d. 20 Feb. døbt Jens Andersøns barn i Skorup
kaldet Anders. Susceptores. Christen Smed i Syn
derbye, Anders gad, Jens Tomesøn i Vorring, be
rette Jespersd, Inger Christensd.

316.Dom. Cantate døbt Niels Harboes barn
kaldet Maren. Susceptores Peder Harboe
Bertel Anders., Hans Oluffs  Helvig fred-
richsd, Maren Pedersd.

317.Feria 2da Pentecest: døbt Christen Niels.
i Hinding hans barn kaldet Palli: Suscep
Christen Frands. paa Hiertberg i Reer
Sogen, Jens Niels., Christen Bach, Niels
Østergaardtz kone, Anne Pallisdr.

318.Die 18 Junij, bleff Niels Jepsøns barn
døbt kaldet Bodel: Susceptores Anders
Smed i Øster Vandet, Michel Bertels., Kiersten
Nielsd., Berette Oluffsdr, Karen Lauritzdr

319.Dom 10 post Trinit døbt Anders døff-
holds barn kaldet Maren Susceptores Niels
Smed, Jens Jens., Niels Skredder, Heluig fredrichsd.
Anne Christensdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1685-86:320.d. 7 8tob. døbt Anders Anders. Skorups
barn kaldet Søfren. Susceptores Jens Anders.          Søfren
i Skorup, Christen Peders. i Sÿnderbye, Jens Tomes.   
i Vorring, Maren Andersd. i Tved, Anne                          23.
Christensd.
321.Dom 18 post Trinit: døbt Christen Høyes barn
i Nors kaldet Christen, Susceptores: Bertel               Christen
Anders., Anders blesberg, Christen Christens. i hin-
ding, Else Lauritzd, Anne Christensdr.
322.Dom. 3 Adventy døbt Christen Pedersøns
barn i Hinding-gaardt kaldet Karen; Su-                      Karen
sceptores: Madtz Michels., Staffen Peders.
Maren Christensøn, Karen Pedersdr i Hiarde
maal.

                               Anno 1686.

323.
Dom. invocavit døbt Christen Mur Mands barn i      Villads/Niels
Nors bleff kaldet Niels/Villads Susceptores: Niels Mou
ritzøn. Jens Hyldgaardt, Christen Høye, Margrette Chri-
stensd, Berette Ørgaardt -
324.d. 10. Martij døbt Anders degens barn, kal-                 Karen
det Karen. Suscep: Christen Høye, Christen Smed,
Maren Christensd, Anne Christensd. Sidtzel Pe
dersdr.
325.Fest. Anunciatio Maria. døbt Niels Ør-
a23b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1686-:
a24a

KarenJohanne
Dorethe
Oluff


NB
Christen
NB.
Søfren

gaardtz barn. kaldet Karen. Suscept. Jens Po[….]
Søfren Jbs. i Skinderup, Niels Jeps., Karen Andersd.
Maren Andersdr.

327.Dom. Palm. døbt Niels Skredders barn i hin-
ding kaldet: Johanne Suscept: Peder frands., Chri
sten Bach, Jens Østergaardt, Maren Jensd. Ma[..]
Pallisdr.

328.Dom cantate døbt Anders blesbergs barn i
Nors kaldet Dorethe: Susceptores; Christen bles
berg, Christen Høye, Jens blesberg, Margrette
Christensd. Barbara Envoldsd.

329.Dom Rogate døbt Anders Søgaardtz barn i Vorring
kaldet Oluff Susceptores. Tøger Smed, Anders Hare
Maren Nielsdr, Maren Søfrensdr.    

330.Samme dag døbt Margrette Mur Mands
andet u-Ecte barn kaldet Christen, udlagt til barn
fader en Ecte Mand i Nors ved Naffn Peder B[or]
neman. Susceptores: Christen høye, Niels Harboe
Margrette Christensd.  Anne paa Tra.  

331.Ferie 2de Pentecost: døbt Jens Skreders
daatters barn Anne Jensd. barn i Nors, kal-
det Søfren. udlagt til barn fader en ung Karl
Sÿnder ude ved Naffn Søfren Ibsøn i Lil[…....]


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1686-:


Sogen i Huol K[…] Mølle: Susceptores: Niels Jepsøn,
Pouel fisher, Niels pind, Maren Abels, Anne
Andersdr.

332.Dom. 2 post Trinit: døbt Lauritz Christensøns barn
i Nors kaldet Pouel. Susceptores Niels Korte-               Pouel
gaardt, Pouel fisher, Christen leed, Anne Christensdr.
Christen døffholds kone.

333.Dito døbt Jens Thomissøns barn i Vorring
kaldet Thomas  Susceptores Niels Østergaardt         Thomas
Tøger Smed, Jens Niels. Maren Jensdr, Maren
Nielsdr.

334.Dom. 10 post Trinit: døbt Lauritz Ørgaardtz
barn kaldet Anne  Susceptores  Christen frandsøn       Anne.
Niels Smed, Christen Envolds. Maren Jensdaatter
Barbara Envoldsdr.

335.Dom 12 post Trinit: døbt Peder Christensøns barn
i hinding, kaldet Anne:  Susceptores gl Jes                   Anne
blesberg, Christen Peders., Maren Jes d.  Maren
Christensdr. Kirsten Christensdr.

336.Dom 14 post Trinit: døbt Bertel Anders.                          Peder
barn kaldet Peder, Susceptores: Niels Harboe
Peder fisher, Pouel Mouritzøn, Hans Bertels.,  Maren
Pedersdr.  Anne Pedersdr.

337.Dito.  døbt Søfren Lauritzøns barn i Vorring, kaldet
Michel, Susceptores: Peder Peders., Lauritz Christens. Anne   Michel
Lauritzøn, Maren Lauritzdr.
a24b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1686-87:
a25a

Maren
Anne
Poffuel


Villadtz

Jacob


Jeppe
Bergette

338.Dom. 15. post Trinit: døbt Michel Pedersøns
barn i Hinding kaldet Maren. Susceptores.
Erich Christensøn i Skinderup, Mads Jens., Lau-
ritz Axels., Maren Christensd., Sidtzel Pedersdr.

339.Dom 19 post Trinit: døbt Christen Leds barn
kaldet Anne. Susceptores: Peder dig, Jens
gadtzberg, Anders Jensøn, Karen Jensd. Anne
Jensdr.

340.Dom 22 post Trinit: døbt Niels fishers barn
i Hinding kaldet Pouffel: Susceptores Staffen
Peders. Christen Niels., Peder dig, [Anders] Niels.
Anne Christensd.

                                    Anno 1687.

341.Dom. invocavit.  døbt Jens Andersøns Barn i Sko
rup kaldet:  Villadtz  Jacob fadere Jens …..]musøn, Christen
Smed, Tøger Smed, Maren Andersdr. Kiersten Niels
daatter.

342.d. 30 Martij døbt Niels Jeps. barn kaldet Jeppe
Susceptores Christen Smed, Christen Madtzøn, Christen
Christens., Karen Christensd, Berette Pouelsdatter

343.Dom. canta: døbt Christen Niels. barn I hinding
kaldet Bergette: Susceptores, Niels Jeps., Jens


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1687-:
                                                                                              25
Jeps., Maren Andersd. Anne Christensdr.

344.Feria Tertia Pent: døbt Christen Smeds barn kal
det Anne: Susceptores Anders Smed, Anders                  Anne
Lauritzøn, Peder Søfrens., Karen Thomasdr. , Berette
Pedersdr.

345.Dom: Trinit: døbt Christen Andersøns barn kaldet
Anders: Susceptores, Christen Madtzøn, Pouel Mou-       Anders
ritzøn, Niels Mouritzøn, Karen Christensdr. Kiersten
Madtzdr.

346.Dom. 1. post Trinit: døbt Niels shreders barn
i hinding kaldet. Kiersten. Susceptores Peder dig,         Kiersten
Christen [..…], Christen Lauritzøn, Niels Hylgaardtz
hustrue, Maren Pedersd.

347.d. 22. July inddøbt Niels Christens.  tuende tuil               Jens
linger Jens og Anne, som strax effter daa-    og
ben døde. Susceptores Jens Hyldgaardt, Pouel              Anne
fisher, Maren Jensdr.

348.Dom 9 post Trinit: døbt Madtz Michels.
barn i Hinding kaldet Margrethe susceptores.             Margrethe
Christen Blesberg, Christen Jens., Jens Anders.
Dorthe ørgaardt, Maren Jensd.

349.Dom. 11. post Trinit: døbt Peder Søes barn
kaldet Christen; susceptores Niels Ørgaardt,               Christen
Jens Jeps., Christen Christens., Kirsten Vestergaardt
Maren Jensdr.
a25b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1687-:
a26a

[Sø]ffren  


Zidtzel
Lauritz
TøgerMaren
NB.

Anne
NB 

350.Dom. 18 post Trinit: døbt Anders degens barn
kaldet: Søffren; susceptores Gregers Søffrens.
Bertel Anders., Maren Søfrensdr. Anne Chri
stensdr.

351.Dito. døbt Jens Jeps. barn kaldet Zidtzel
Susceptores Jep Christens., Christen Christens., Pouel
Mouritzen, Else Andersd. Maren Tomisd.

352.Dom 19 post Trinit: døbt Christen Husis barn
i Hinding, kaldet Lauritz; Susceptores Jens Ø-
stergaardt, Christen Lauritzøn, Tøger Smed, Bodel
Nielsdr, Maren Jensdr.
                 
353.Dito. døbt Jens Hylgaardtz barn, kaldet
Tøger: Susceptores, Peder Tøgers., Niels Jep
søn, Anne Tøgersdr, Johan Nielsdr.  
                 
354.Dom.1. Advent: døbt Anne Christensdr
u-Echte barn kaldet: Maren. Susceptores
Christen Peders., Peder Niels., Niels Anders.
Marn Nielsdr. Marn Andersd. bleff
udlagt til Barnfader Christen Niels. som
tiente i Huidberg Prestegaardt for Auls Karlen  

355.d. 7. 7temb. døbt Bodel Husis  U-Ecte
barn kaldet Anne Susceptores Peder Oluff
søn, Jens Niels., Sidtzel Vestergaardt, Marn
Nielsd. udlagt til barnfader en EcteMand
i Hinding Mads Michels.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1688-:

[………….]        Anno 1688                                                     26.

356.Dom. Septuag: døbt Staffen Peders. barn i hin
ding kaldet Pouel, Suscept: Christen frands., Christen       Pouel
Jens., Anders Anders., Anne Jensd. Marn Nielsd.

357.Dom: Invoca: døbt Christen Leeds barn i Vorring
kaldet, Niels,  Suscept: Peder dig, Anders Mo-                   Niels
gens., Jens Peders., Anne Jensdr, Margredtt
Andersdr.

358.Dom. Judica  døbt Anders Vestergaards barn
kaldet Anne  suscept: Niels Ørgaardt, Chri-                         Anne
sten Christens., gamel Jens i Hinding gaardt.
Marn Anders Daatter, Anne Jensdr.  

359.Dom: Qvasimod. døbt Anne Jensdr.
u-Ecte barn, og bleff udlagt til barn fader
Christen Knuds. i Vorring gaart; kaldet Karen                   Karen
Suscept: Christen Niels., Peder Peders., Peder Oluffs.    NB.
Else Christensdr, Maren Jensdr.

360.Dom: Jubilat. døbt Niels Skindrups barn
i Søgaardt, kaldet Jens, Suscept: Christen                         Jens
Smed, Oluff Peders., Christen Jens., Karen Tomisd.
Anne Pedersd.

361.Dom: 9 post Trinit: døbt Jens Tomisøns Barn
i Vorring kaldet Anne.  Suscepto: Anders Øster-                 Anne
gaardt, Anders Jens., Christen Søfrens., Anders Niels.,
Bodel Tomisdr.
a26b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1688-89:
a27a

PederJens


NB
Kiersten
Christen
Kiersten Peder


Søfren 

362.Dom. 21. post Trinit: døbt Christen Peders. barn i hin-
ding gaar kaldet Peder: Susceptores Staffen Peders.
Chri Niels Smed, Lauritz Ørgaardt, Anne Pedersd.
Dorethe ørgaardt.
363.Dom 22. post Trinit: døbt Christen høys barn i
Nors kaldet Jens: Susceptores Christen Blesberg
Niels Skindrup, Anders blesberg, Maren Jensd.
Mette Christensdr.  
364.d. 25 Nov. Inddøbt Sidtzel Blesborigs
u-Ecte barn kaldet Kiersten; s. strax døde:
Susceptores Christen Madtzøn, Pouel fisher, Marn
Andersdr. og bleff udlagt til baernfader
Hans Oluffs. som tiente paa Nebel
365.Dom 4 Advent: døbt Niels Jepsens barn
i Nors kaldet Christen: Susceptores Anders Chri-
stens. Smed, Christen S[me]d, Christen gad, Maren
Christensd. Anne Christensd.
                        Anno 1689.
366.Fest. 3. Regum. døbt Christen Lauritzøns barn
i Vorring. kaldet Kiersten. Susceptores An-
ders Jens., Anders Niels., Christen leed, Inger
Nielsdr. Maren Andersdr.
367.Samme dag død Niels Harboes barn kal-
det Peder Susceptores: Bertel Anderss. Peder
fisher, Niels Pind, Anne Jepsdr, Anne Christensd.
368.d. anden Søndag i faste døbt Jes Anders. barn
i Skorup kaldet Søfren. Susceptores Christen
Smed, Christen Anders. Peder Søfrens. Berette
Søfrensdr, Anne Christensdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1689-:


369.Feria 3tia Paschat: døbt Niels Ørgaardtz barn
kaldet Dorthe Susceptores, Anders Christens., Niels          Dorethe
Jeps., Peder fisher, Kirsten Christensdr, Margrette   
Andersdr.                                                                                  27.
370.Dom. Jubilate døbt Bertel Anders. Barn kaldet                  Maren
Maren: Suscept: Peder Madtzøn, Christen Niels., Niels
Haarboe, Berette degens, Margrette Andersdr.
371.Samme dag døbt Christen Leedtz barn kaldet
Anne Susceptores Peder dig, Jens gadsberg,                     Anne
Christen Lauritzøn, Apelone gadsberg, Margrette
i Nergaardt.

372.Dom exaudi døbt Niels Pindtz barn kaldet
Kirsten. Susceptores: Christen Madtzøn, Christen Jens.    Kiersten
Kiersten Jensdr, Maren Andersdaatter.
373.Dom: 2 post Trinit: døbt Niels shindrupis
barn kaldet Magdalene Susceptores.                                    Magda
Jes Niels., Christen Jens., Anders Jens.,                              lene
Maren Andersd.

374.Dom: 3 post Trinit. døbt Niels Pinds barn                              Anne
i Nors kaldet Anne. susceptores Niels
Harboe, Christen Lauritzøn, Christen Madtzøn,
Mar  Andersd.  Anne Jensd.
375.Dom 15 post Trinit: døbt Christen døffholds
barn kaldet: Susceptores: Niels Smed, Anders døff       Johanne
hold, Michel bach, Anne Ibsd. og Marn Lauritzd.
a27b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1689-90:
a28a


Dorethe


Christen

Jeppe.
Maren


Erich


Peder.


NB
Peder


376.Dom 16 post Trinit: døbt Michel Peders. barn
i Hinding kaldet: Dorethe; Suscept: Erich Niels.
Anders Peders. Niels Andersøn, Marn Andersd.
Zidtzel Pedersd.
377.Dom 20 post Trinit: døbt Søfren mit i byes
barn kaldet; Christen; Lauritz mit i byes,
Christen haare, Marn Lauritzd.  Anne Christensd.
 
                                          Anno 1690
   
378.Dom: post Fest. Nov. anni. Døbt Christen Niels.
Barn i Hinding kaldet Jeppe: Susceptores, Christen
Madtzøn, Niels Jepsøn, Niels Anderss, Anne Simonsd.
Anne Nielsdr.
379.Dom 7tuag: døbt Christen MurMands barn, kaldet
Maren: suscept: Christen høye, Jens Jeps., Peder Bunch
Anne Jepsd.  Maren Jensd.
380.Dom. invocavit. døbt Anders degens barn, kal-
det Erich, Suscept: Christen smed, Christen høye, Niels
Jepsøn, Anne Nielsdr. Marn Andersdr. 
381.Dom: Reminiscere. Døbt Anders Peders barn
kaldet Peder. Suscept: Michel Pedersøn, Niels Ter-
chelsen, Maren Pedersdr, Zidtzel Pedersdr.    
382.d. 3 Junij døbt Kiersten Pedersdaatters U-Ecte barn
kaldet Peder: Susceptores; Jens Jens. Niels Har
boe, Maren Jensd, Anne Jensdr. udlagt til Baren fa


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1690-91:

der Anders degn i Nors.                                        28.
383.Dom 12 post Trinit døbt Jens Østergaardtz barn, kaldet
Bodil Susceptores: Niels Østergaardt; Niels Torchels.            Bo[dil]
Anders Østergaardt; Dorthe i Ørgaardt; Maren Nielsdr  
384.Dom [18] post Trinit: døbt Karen Andersdaatters U-          NB
Ecte barn kaldet Anne: Suscept: Anders Christens. An-       Anne
ders Tomissøn, Else Lauritzdr. Margrethe Andersdr.
udlagt til baren fader Morten Christens.
385.Dom 21 post Trinit: døbt Stafen Peders. baren i Hin
ding, kaldet Niels. Suscept: Christen frands., Peder Niels.,     Niels
Michel Bach, Maren Jensdr, Else Christensdr.
386.Dom 2.  Advent: døbt Jeps Jepsens barn i Ørgaardt         Jens
kaldet Jens, Suscept: Christen Christens., Niels Smed, Christen
Bach, Karen Jensdr , Anne Christensdr.
387.dito. døbt Christen Lauritzøns barn i Vorring kaldet         Nie[ls]
Niels, Suscept: Christen Leed, Christen Niels. , Tøger Smed,
Anne Poulsdr.  Margrette Andersdr.
388.dito. døbt: Niels Skreders barn i Hinding, kaldet                 Anne
Anne. Suscept: Peder dige, Christen Christens. Niels Hyldgaardts      
Hustrue, Else Christensdr. Anne Christensdr.
                                      Anno 1691.
389.Dom. 2. post Pasch. / døbt Søfren Jens. barn i Nors       Chri[sten]
kaldet Christen; Susceptores Søfren peders. , Anders Chri-    
stens.   Anders Jens. , Karen Thomisdr., Anders Thomis.
Hustrue.    
390.Feria: 3. pentecost: døbt Anne  Huusis U-Ecte brn          NB
baren kaldet; Mette, Susceptores, Søfren Anders.,          Mette
 Niels Anders., Maren Andersdr, Dorethe Søfrensdr.
a28b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1691-:
a29a
[Pe]der[An]ne[A]nne[Da]nielFrantz[Zi]dtzel


Mette 


Anders Niels. Pige. Udlagt til barenfader Christen
Simons.
391.Dom. 2. post Trinit: døbt Anders Peders. barn i
Vorring, kaldet Peder, Susceptores, Erich Christens.
Torchel Søfrens. Karen Thomasdr, […]del Pedersdr.
Anne Pedersdr.
392.Dom 4 post Trinit: døbt Niels Kortegaardts
barn i Nors kaldet Anne, suceptores, Niels Hyld-
gaardt, Søfren Peders., Niels Anders. Heluig paa
Søgaardt, Else Andersdt.
393.Dom 7 post Trinit: døbt Niels Jeps. barn kal-
det Anne, Susceptores, Niels Ørgaardt, Christen Chri-
stens., Karen Thomasdr, Maren Lauridsdr

394.Dom 13 post Trinit: døbt Peder Daniels. barn
kaldet, Daniel. susceptores: Jens Daniels., Bolle
Niels. i Tisted, Christen høye, Maren Jensdr, Maren
Lauritzdr.
395.Dom 15 post Trinit: døbt Christen Østergaardts
barn, kaldet Frantz susceptores, Christen frands.
Niels Christens., Salmand Niels., Anne Poulsdr.
Maren Mouritzdr.
396.Dom 16 post Trinit: døbt Christen bachis barn
kaldet Zidtzel, Susceptores, Niels Smed, Anders
døfholdt, Michel bach, Bodil Jensdr, Lauritz Ørgaards
Hostrue.
397.Dom. 17. døbt Jens Anders. barn kaldet, Mette


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1691-92:
               

                                                                                             29
Susceptores, Peder Søfrens., Anders Anders., Lauritz  Castens.
Christen Smedtz hustrue, Maren Vestergaardt.
398.Dom. 23. post Trinit: døbt Michel Peders. barn,
kaldet Niels, susceptores, Anders Peders., Niels Anders.              Niel[s]
Lauridz Axels., Peder frands. pige Anne.
399.Feria 3. Nat: døbt Anders degens barn, kaldet,
Anne Marie, Susceptores, Poul Niels., Bertel Anders.           Anne Ma[rie]
Suenning Christens., Heluig Andersdr, Margrette An-
dersdr.
                                   Anno 1692.
400.Dom. Qvinqvagesima. døbt Christen Smeds barn i
Nors, kaldet Anne; susceptores, Niels Jeps.                                      Anne
Anders Gad, Off[ue] Christens., Karen Tomesdtr.
401.Dom. Jubilate døbt Lauritz Shumagers barn
kaldet Casten, susceptores. Caste[n] shumager i Tisted              Casten
Peder dig, Jens Anders., Karen Tomesdr, Maren
Lauritzdr.
402.Dom. Vocem Jucund: døbt Christens høyes barn
kaldet Christen, susceptores, Anders Christens., Christen           Christen
Christens., Christen Jens., Marn Jensdr, Anne Chri
stensdr.
403.Dito. Christopher Rytters barn døbt kaldet
Frandtz-Gabriel, Suscceptores, Johan Prys, Simon               frandtz g[…..]
Steen, Jonas Duch , Anne Poulsdr., Johan                                  b[…..]
Andersdr.
404.Fest. Ascensio: døbt Niels Harboes barn kaldet
Lauritz, Susceptores, Christen Madtzøn, Peder fisher, Jens          Lauritz
a29b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1692-:
a30a[Jep]pe[He]luig

[He]luig


Inger


Maren


Hendrich
Johan.
NB


Jens., Else Lauritzdr, Zidtzel Pedersdr.
405.Dom: Cantate. døbt Jens Jepsøns barn, kaldet
Jeppe, Susceptores, Niels Smed, Christen Bach, Anders
Jens[.]., Anne Pouelsdr, Maren Christensdr.  

406.Fest: Johan: Bapt: døbt Kirsten M[øllers U-Ecte barn
kaldet Heluig, udlagt til barn fader en Rytter,
som haffuer sin Ecte hustrue, ved Naffn Baltzer Christian
Suscepto: Christen Møller, Søfren Christens., Maren
Christensdr.  Anne Møller, Anne Christensdr.
407.Vidi: II julii 92. cum coitum Anno visitarem
                                                                                 H.Bornemann.
Set den 11 juli 92 da jeg det år aflagde visitats i menigheden.


408.
Dom 14 post Trinit: døbt Niels Shreders barn
kaldet Heluig: Suscept: Christen Smed, Peder
Simons. Anne Christensdr. Marn Christensdr.
409.Dom 18 post Trinit: døbt Christen Lauritzøns
barn kaldet Inger. Suscept: Christen leed,
Peder Lauritzøn, Kirsten Jensdr, Inger Nielsdr.
410.Dom 25 post Trinit: døbt Niels Shreders
barn, kaldet Maren: Suscept: Peder Frands.
Anders Niels., Christen døffhold, Maren Jensd.
Maren Christensdr.    
411.Dom 3 Adventy døbt Zidtzel Blesberg u-
æchte barn kaldet Henrich Johan: Suscept:
Christen Møller, Jens Christens., Maren Nielsdr.
Anne Christensdr. udlagt til barn fader en Rytter
ved Naffn Simon Steen.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1692-93:
               

                                                                         30.
412.Dom 4 Ad. døbt Christen døffholds barn kaldet             P[oul]
Pouel Suscept: Anders Pouels., Christen Jens.
Karen Thomesdr, Berete Frandsd , Maren Chri-
stensdr.
                                1693.
413.Dom: Sef: døbt Jens Østergaardtz barn kaldet            Laur[itz]
Lauritz: suscep. Anders Niels., Salman Niels.
Niels Anders., Kiersten Madsdr, Anne Nielsdr.
414.Dom: oculi døbt Christen Leeds barn kaldet: Mar-       Marg[rette)
grette suscept: Peder Peders., Christen Lautitzøn, Kier-
sten Madtzdr. Johan  Andersdr.
415.Fest Visit: Mariæ døbt Christen shumagers
barn kaldet: Maren suscepto: Anders Chri                          Maren
stens., Niels Ørgaardt, Peder Søe, Kiersten Christensd
Karen Christensdr.
416.Dom 5 post Trinit: døbt Niels Kortegaardtz barn          Ingeborg
kaldet Ingeborg: Suscept: Søfren Vilsbøl, Anders
gad, Niels Jensøn, Maren Christensd, Johane  frost.
417.Dom 11 post. Trinit: døbt Anders Pedersøn barn
i Vorring kaldet Kiersten, Suscept: Michel Pedersøn       Kiersten
Madtz Jensøn, Maren Pedersdr. Zidtzel Pedersd.
418.Dom 15 post. Trinit: døbt Peder Søes barn, kaldet
Lauritz, Suscept: Anders Christensøn, Oluff Christensøn    Lauritz
Christen Kach, Kiersten Christensdr, Maren Christensdr.  
419.Dom 19 post Trinit. døbt Mette Nielsdr U-                         Lauritz
Ecte barn kaldet Lauritz, suscept: Niels Mouritzøn                    NB
a30b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1693-94:
a31a

[Ka]ren

Michel[Bir]gitte


[Zi]dtzel


Madtz


Anne


Stafen Pedersøn, Christen Hammer, Mette Mouritzdr, Zidtzel
Nielsdr, og udlagte hun til barn fader en karl aff tøm-
merbye ved Nafn Christen Christensøn
421.Dom 23. post Trinit: døbt Søfren Vestergaardtz
barn kaldet Karen. Suscept: Anders gad, Søfren
Vilspild  Anders Nielsøn, Karen Steentofft, Maren
Christensdr.
                         Anno 1694.

 422.Dom: 4 post Epiph: døbt Lauritz Castens.  barn
kaldet Michel: Suscept: Jens Anders., Niels leer-
høye, bolle Christens., Kiersten Christensdr,  Anne
Christensdr
423.Dom: Sept: døbt Jens Jeps. Baren kaldet
Birgette: Suscept: Peder Søe, Niels Jeps., Maren
Christensdr, Maren Jepsdr.
424.Dom Sex: døbt Niels Jeps. Barn kaldet
Zidtzel  Suscept: Christen Smed, Niels Ørgaardt
Peder Simons.   Karen Jensdr, Anne Christensd
425.d. 4 April. døbt Anders døffholds barn
kaldet: Madtz Suscept: Christen Pouels., Chri-
sten Jens., Zidtzel Pedersdr. Maren Christensd
426.Schiertorsdag, døbt Christen Pinds baren
kaldet Anne: Suscept: bertel Anders.
Christen Anders., Peder Simons., Inger Thomasd
Johan.. Jensdr.
427.Dom: Qvasim: døbt Steffen Peders. baren, kal


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1694-:


det Johanne Suscept. Christen frands., Peder frands.       Johanne
Niels Hou, Dorethe Nielsdr, Mette Nielsdr
428.Dom. 2de post Trinit: døbt Jens Andersøns
barn kaldet, Kiersten. Suscept: Peder Søfrens., Niels        Kiersten
leerhøye, Anne Marie Michelsd. Anne Oluffsdr    31.
Kiersten Oluffsdr.
429.Dom. 12 post Trinit: døbt Lauritz Christens. barn
kaldet Thomas. Suscept: Jens Hyldgaardt, Niels               Thomas
Kortegaardt, Anders Niels.  Maren Lauritzdr.
Zidtzel Pedersdr.
430.Dom 13 post Trinit: døbt Anders Østergaardtz
barn, kaldet Karen; Suscept: Christen Østergaardt,             Karen
Salmand Østergaardt, Karen Pedersdr, Maren
Mouritzdr.
431.Dom 15 post Trinit: døbt Christen Madtzøns barn
kaldet Maren: Suscept: Anders gad, Niels Korte-               Maren
gaardt, Maren Christensdr. Maren Oluffsdr.
432.d. 3 8tob. døbt Niels Andersøns baren
kaldet: Kiersten; Suscept: Pouel Oluffs., Christen            Kiersten
frost, Michel Bach, Anne Lundsgaardt, Karen
Thomæsdr.
433.dito: døbt Niels Madtzøns Barn kaldet
Anders, Suscept. Simon Peders., Christen Madtzøn,        Anders
Maren Christensdr. Else Madsdr.    
434.Fest: T[…..] Laud: døbt Else Christensdr U-                   NB
Echte barn kaldet Christen, Suscept: Niels An-                  Christen
dersøn, Peder Søe, Maren Andersdr, Dorethe
Brixdr. Kiersten Pedersdr udlagt til Barn
fader Jacob Christens. tiente i gaarde med hende.
a31b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1695-:
a32a


Jens


[M]aren


Christen


Peder.IngeborgMaren
Pouel

                                      Anno 1695.
435.d. 13. Martij døbt Jens Møllers baren kaldet
Jens, Suscept: Christopher Jensøn, Jens Jens., oluff
Salmands., Kiersten Jensdr, Maren Christensdr.
436.Fer: 3tia Pasch: døbt Christen Lauritzøns barn i Vorring,
kaldet Maren; Susceptores: Christen Niels., Salmand
Niels., Anders Jensøn, Dorthe Jensdr, Inger Nielsdr
437.Dom. Jubilate døbt Christen Skumages barn, kal-
det Christen: Suscept: Anders Christens., Søfren Jeps.,
Lauritz Anders., Kiersten Christensdr, Anne Christensdr
438.Dom: Cantate døbt Christen Østergaardtz barn
kaldet Peder, Suscept: Anders Niels., Michel Christen
Salmand Niels., Johan Andersdr, Marn Christens-
daatter Bach;
439.Fest. Ascent: døbt Jacob Christens. barn kaldet
Ingeborg; Suscept: Bolle Christens., Bertel Peders.
Anne Marie Michelsdr, Kiersten Oluffsdaater.
Anne Oluffsdr.

440.Dom 4 post Trinit: døbt Christen Høys barn kaldet Maren
Suscept: Christen Klou, Peder Anders., Christen Jens., Else
Lauritzdr, Anne Christensdr.

441.Vidi has tabulas an. 1695 d 22 Julij  in visitatione Eclesiæ
Norsensis        J Bircherod
Jeg så disse lister i året 1695, d 22 juli under visitatsen i Nors kirke

442. Dom 10 post Trinit: døbt Christen Hindings barn i Nors
kaldet Pouel: Suscept. Christen Høy, Christen Pouls., Poul
Bunch, Karen Jensdr, Johan.. Jensdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1695-96:443.
Dom 22. post Trinit: døbt Jens Østergaardtz barn        Niel[s]
kaldet: Niels; Suscep: Anders Østergaardt, Niels
Anders., Michel Bach, Maren Mouritzdr. Anne
Nielsdr.                                                         32.

                            Anno 1696.

444.Fer: 3 Reg: døbt Anders Peders. barn kaldet Chri-        Christen
sten, Suscept: Lauritz Axels., Michel Peders., Anne
Pedersdr   Anne Oluffsdr.
445.d 8 Janv. døbt Niels Harboes barn kaldet                        Lauritz
Lauritz, Suscept: Christen Madtzøn, Jens Jens.,
Else Lauritzdr, Maren Brixdr. Inger Bertelsd.  
446.Fer. Purificat: Mariæ. døbt Maren Andersdr                  NB
U-Echte barn kaldet Christen, Suscept: Anders                 Christen
Christens., Christen Anders., Lauritz Anders., Mar-
grette Andersdr, Anne Andersdr. bleff ud-
lagt til Barenfader Christen Niels. i Reer.
447.Dom. Palm: døbt Niels Jeps. barn kaldet Christen.
Suscept: Christen Smed, Niels Cortegaardt, Anders        Christen
Jacobs., Karen Tomæsdr. Karen Jensdr.
448.Feria 2de Pasch: døbt Lauridz Skumagers                 Kierste[n]
barn, kaldet Kiersten,Suscept: Peder dig, Jens
i Shorup, Niels Leerhøj, Kiersten Christensdr.  An-
ne Kastensdr
449.eadem die døbt Anders Østergaardtz barn
i Vorring kaldet Bodel; Suscept Søfren [Vester]                  Bodel
gaardt, Salmand Niels. ; Søfren [.....  S......],
a32b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1696-:
a33a[Kier]sten
[J]ep


Jens


Maren
Kiersten
Maren 


Inger Pedersdr. Anne Nielsdr.
450.Feria 3tia Pasch: døbt Anders døffholds barn
kaldet Kiersten, suscept: Christen Peders. Jens Jens.
Jens Jens. Skielsgaardt, Maren Jensdr. Johanne
Andersdr

451.Dom: Qvasim: døbt Jens Jepsøns barn, kaldet Jep
suscept: Niels Jeps., Else Christens, Jens Jeps.
Dorethe Ørgaardtz, Maren Nielsdr.
452.Dom: exaudi døbt Christens Pouelsens barn, kaldet
Jens, Suscept: Simon Peders., Pouel Jens., Peder
Simons., Karen Jensdr. Maren Andersdr.
453.Fer: 2de Pente: døbt Christen lauridtzøns barn
i Vorring, kaldet Maren Suscept: Christen lyng
Salmand Niels. Else Nielsd.  Johan Andersdr.
Inger Nielsdr.

454.Dom 14 post Trinit: døbt Torchel Søfrens. barn
kaldet Kiersten: Suscept: Peder Søfrens. Tøger
Søfrens, Jacob Søfrens, Maren Søfrensdr, Anne
Jensdr.

455.Eadem die døbt Christen Bachis barn, kaldet
Maren; Suscept: Niels Smed, Peder Søe, Michel
Bach, Dorethe Nielsdr  Maren Christensdr
456.Dom 15 post Trinit: døbt Søfren Vestergaardtz barn


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1696-97:
                                                                               

                                                                                33
kaldet Dorethe: Suscept: Søfren FuulSang, Niels Niels,
Anders Jens, Karen Tomasdr. Maren Tomæsdr.
457.Dom 3 Adventy døbt Christen Madtzøns barn
kaldet Anne; Suscept: Anders gad, Poul Jens
Anders Pouls. , Maren Christensdr Maren An[dersdr]  

                                       1697.

458.Fest Novi anni døbt Zidtzel Blesborgs U-Echte barn
kaldet: Niels, Suscept. Bertel Anders Peder fisher,                        N[iels]
Inger Tomasdr, Maren Andersdr: Udlagt til Baren       
Fader Jens Nielsøn i Venberg Mølle en Echte Mand                       NB
459.Dom: 2de post Epiph: døbt en løs qvindes U-egte barn
Anne Anders drs. U-Echte barn, kaldet Anders Suscept:             An[ders]
Christen Madtzøn, Anders Christens., Peder fisher, Kiersten Pe-    NB
dersdr, Maren Andersdr. Udlagt til Barnfader:
Poul Ladefoget paa Todbølle.

460.Den 24 feb. døbt Niels Cortegaardtz baren, kaldet                    Anders
Anders, suscept: Niels Hyldgaardt, Jens Niels., Anders
Niels, Johan frost, Bodil Andersdr.

461.Dom: Lætare døbt Steffen Peders. barn kaldet Ma-
ren Suscept: Christen frands., Christen Søfrens., Peder                Maren
frands., Dorethe Nielsdr  Maren Christensd.
462.d. 17. Marty døbt Christen Shumagers barn kaldet                   Christen
Christen, Suscept: Anders Christens. S[…..] Peders, Kier-
sten Christensdr. Mette Christensdr. Bodil Andersdr
a33b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1697-:  
a34a
Anders
NielsJens
Kiersten 
                     


463.
Dom: Qvasimodo: Ind døbt en [...] fremmet qvindes barn
til Niels Shreders i Hinding, kalder Christen, suscept:
Christen døffhold, Niels Shredder, hans hustrue.-
qvindens Naffn, som hun Sagde, var Johan[ne] Christens-
datter, barnefød  L[enum] Sogen i Vi[…]borg Sogn
i Vensysel, Udlagt til barn Fader en Ung Karl
ved Naffn Søfren Niels. tienendis paa Krogsgaard
før [Ky….] fire miil paa denne Side Ri[be] og Sagde
sig at haffuer tient der paa gaarden før M[ichelsdag]

464.Dom 7 post Trinit døbt Christen Pindtz barn
kaldet Anders, susceptores; Christen høj, Anders
blesborg, Peder Anders., Inger Thomisdr, Dorethe
Nielsdr.

465.Dom 12 post Trinit døbt Søfren Shomagers
barn, Niels, susceptores Christen Knuds., [Jens]
Jeps, Margrethe Andersdr. Bodil Andersdr
   
466.Dom 22 post Trinit døbt Anders Peders. barn
i Vorring kaldet, Jens, suscept Anders Pouls.
Jens Jens., Lauridtz Axels., Anne Pedersdr og
Johan Andersdr.

467.Dom 25 post Trinit: døbt Niels Terchels.
barn i Voring kaldet Kiersten, Suscept An-
ders Peders., Tøger Søfrens., Christen Niels.
 [………….] Oluffsdr, Kiersten P[….]dr


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1698-:
               
                                                                             34.
                                  1698.
468.Dom 1 post Epif døbt Christen Østergaardtz barn
i hinding, kaldet Niels suscept Niels Anders.
Michel bach, Michel Peders., Anne Jensdr, Maren
Christensdr.

469.Dom 2 post Epif. døbt Niels Anders barn i
hinding, kaldet Ingeborg, suscept. Pouel dras-                       Ing[…]
bech, Christen Smed Niels Kortegrdt Anne L[und]s-
gaardt, Karen Tomisdr.

470.Dom 4 post Epiph. døbt Christen Anders. barn i
Nors kaldet Christen suscept. Anders Peders,                    Chris[…]
Tøger Søfrens., Else Nielsd,  Anne Christensdr.

471.d 9 Marty en [....]dag døbt Erich Christens.
barn i Vislung, kaldet Else, Suscept: Torchel                        Else
Søfrens., Christen Niels., Christen Anders., Maren
Nielsdr, Johan Andersdr.

472.Dom Trinit: døbt Christen Bachis barn i hin-
ding kaldet Maren, Suscept: Christen Bach                         Maren
Jens Jeps., Christen Søfrens., Johan frost, Maren
Christensdr bach;

473.Dom 4 post Trinit: døbt Jens Østergrdtz
barn i hinding, kaldet Maren, Suscept. An-                        Mar[en]
ders Østergrdt, Salmand Niels., Maren Nielsdr
Anne Nielsdr
a34b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1698-99:
a35a


[Ander]s

474.
[..] 8 post Trinit: døbt Niels Jeps. barn i
Nors kaldet, Giertrud, suscept Christen Smed,
Niels Kortegrdt, Anders Smed i Øster Vandet
Anne Lundsgrdt, Karen Tomisdr

475.Ead: die døbt Niels Skreders barn i Nors
kaldet Peder suscept. Pouel Jens., Anders
Pouels., Johan frost, Else Madsdr.

476.Dom 19 post Trinit: døbt Christen Ager[holms]
barn, kaldet Maren, suscept Niels Smed,
Christen døffholdt, Else Lauridtzdr, Maren T[….]

477.Dom 22 post Trinit, døbt Peder [Kon]gis
barn, kaldet Oluff, suscept: Michel B[…]
Jens Je[…]s., Maren Christensdr, Maren brixd
Kiersten Pedersd.

                         1699.

478.Fest novi anni: døbt Christen Pindtz barn, kal-
det Anders. Susceptores, Christen høj, Jens
Snedicher, Christen Niels., Inger Thomasdr
Kiersten Nielsdr.

    479.dito døbt Lauridtz Christens. Klous barn
i hinding kaldet Anders, Susceptores, Chri-
sten Søfrens., Niels Leerhøj, Christen Christens,
Mette Christensdr, Maren Christensdr 


De følgende to sider, der udgør for og bagside af det samme blad, har været forsvundet efter den sidste scanning af kirkebogen, men er fundet som en del af  Nors-Tved kirkebog 1781-85. Som det kan ses er håndskriften den samme som på de foregående og efterfølgende sider ligesom de datoer, som siderne indeholder, passer fint ind. Derfor anses siderne hermed for at været anbragt på deres oprindelige sted.
 
Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1699-:


480.[…..  … ] Regum] døbt Terchel Søfrens barn i V[…..]
kaldet Søfren suscept. Jacob Søfrens, Tøger Søfrens.
Christen Lynge, Else Nielsdr, Maren Nielsdr

481.dito døbt Christen Christens bachis barn kaldet
Birgitte suscept: Niels Smed, Jens Jeps, Jens
bach, Anne Christensdr, Maren Nielsdr

482.Dom oculi døbt Søfren Vestergaardtz barn
kaldet Anne, suscept. Christen Smed, Niels Cor-    
tegaardt  Christen Anders, Anne Lundsgaardt,
Karen Tomasdr.

483.Dom reminisere døbt Jens Jeps barn i
Ørgaardt, kaldet, Lauridtz. suscept Niels Je[…]
Christen Peders, Jens Jeps, Mette Christensdr, Anne
Nielsdr.

484.eadem die døbt Anders døffholds barn kaldet
Else, suscept: Jens Jens, Peder Peders, Anne                 El[se]
Christensdr, Dorthe Brixdr

485.Dom Judica døbt Lauridtz Skomagers barn
kaldet Dorthe suscept: Peder Dige, Niels                        Dor[the]
Leerhøj, Maren Nielsdr, Kiersten Oluffsdr, Anne
Jensdr.

486.d. 5. April døbt Christen Lauridtz barn, kaldet
Anne, suscept. Torchel Søfrens, Christen Lyng               An[ne]
Inger Nielsdr, Maren Christensdr, Maren Nielsdr
a35ab


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1699-:
a35abc[Ki]rsten


487.eadem die døbt Christen Anders barn kaldet
Bodil suscept. Søfren Vestergaardt, Salmand
Niels, Maren harboes, Kiersten Pedersdr, Else
Jensdr  

488.d 27. April døbt en fremmet qvindes barn
kaldet Elsebeth, susceptores Christen Pouls.
Christen Christens, Karen Jensdr, Else Nielsdr
Kiersten Madtsdr. og udlagte hun til barne
fader en karl aff Kiøbenhaffn ved nafn
Christian Daniel. qvindens nafn var Else
Christensdr. Skindrup.

489.Dom 4 post pascha: døbt Christen Østergrtz
barn i hinding kaldet Niels suscept. Sal-
Mand Niels, Jens Jeps, Jens Niels, Johan
frost, Maren Brixdr.

490.Dom 6 post Trinit: døbt Simon Peders
barn kaldet Kiersten suscept. Peder Simons
Peder Anders, Niels Jeps hustrue, Mette
Andersdr og Mette Christensdr.

491.Dom 10 post Trinit: Døbt Niels Ter-
chels barn i Vorring kaldet Terchel, su-
scept: [….] Niels, Niels Anders, An-
ders Peders, Anne Oluffsdr


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1699-:
           

                                                               35.
492.Dom 13 post Trinit: døbt Christen Madtzøns
barn kaldet Margrett, Suscept. Niels Cor                  Margr[ett]
tegaardt Anders gad, Maren Christensdr
Maren Andersdr. Kiersten Nielsdr.

493.d 4 octob døbt S. Christen hinding
barn kaldet Christen Suscept. bertel An-                  Christen
ders., Christen Aggerholm, Anders Pouls,
Karen Jensdr, Dorthe Søffrensdr.

494.Dom 20 post Trinit: døbt Christen
Knuds barn kaldet Dorthe, Suscept.
Gregers Søfrens, Christen Haar, Anne                      Dort[he]
J[en]sd døffhold, gunvor Christensdr, Ma[ren]
Christensdr.    

495.Dom 1 Adventy døbt Maren Salmands                NB.
dr. Uegte barn kaldet Maren suscept.                        Maren
Christen SpilMand, Jens Jens., Kiersten
Pedersdr, Kiersten Oluffsdr. Anne Chri
stensdr  udlagt til barn fader, Lauridtz
Peders. tienendis i Langgaardt.

496.Dom 2 Adventy døbt Christen shuma
gers barn, kaldet Søfren suscept Peder                   Søfren
a35b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1699-1700:
a36a


Johan

Christen

 


Maren
Maren 


Søe, Christen Anders., Johan Andersdr, og
Maren Christensdr.

                          1700.

 498.
Dom 3 post Epiph. døbt Niels Harboes
barn kaldet, Johan, suscept. bertel
Anders., […..] fisher, Jens Jens. Karen
Vestergaardt, dorthe Brixdr.

499.Dom 1 post pasch. døbt Christen Agger
holms barn kaldet, Christen, Suscept Ber-
tel Anders., Christen Pouls., Anders Po-
uels., Maren Andersd aff aggerholm, Dor-
the Nielsdr

500.Dito døbt Anders Østergaardtz barn
kaldet Maren, Suscept, Anders gad,
Salmand Østergaardt, Christen Anders.
Karen Pedersdr. Anne Oluffsdr

501.Dom 12 post Trinit: døbt Michel bachis
barn i hinding kaldet, Maren, Suscept.
Christen bach, Christen Søfrens., Jens Jeps.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Nors 1700-1701:
                 


                                                               36.
Johan Andersd. frost og Mette Christensd

502.Fest Michael: døbt Christen Pouels.                       Pouel
barn kaldet, Pouel, Suscept Christen Peders.
Bertel Anders., Pouel Jens., Mette Jensdr
Maren Andersdr og Anne Jensdr.

503.Dom 18 post Trinit: døbt Christen An
ders., barn i Vorring, kaldet, Christen, Su                  Christen
scept. Niels Terchels., Anders Niels.,
Salmand Niels., Anne Oluffsdr og Ma
ren Klou.

504.Dom 19 post Trinit: døbt Christen N[eer]  
gaardtz barn kaldet Christen, Suscept.                     Christen
Peder frands., Lauritz Christens.  Michel
bach, Ingeborg frandsdr. Maren Christensdr

505.Dom 1 Advent døbt Christen bachis
barn kaldet Christen Suscept. Niels                          Christen
Smed, Jens Jeps, Niels Jens.  Anne Chri
stensdr og Maren Christensdr
a36b


Døbte i Nors 1701-
a37a
Niels
Anders
Lauritz

Knud  

Niels


                    1701.

506.d. 9 Marty døbt Erich Christens: barn
Kaldet Niels, Suscept: Salman Nielsön, Chri
sten Laurissön, Christen Nielsön, Anna
olufssdaatter: og Maren Christensd:

507.Dom: 2 post Pascha: döbt Niels Jepsöns barn
Kaldet Anders, Suscept: Simon Pedersön
Christen Lauritzön, Christen Smid, Karen
Jensdaatter og Dorethea Christensd:

508.Dom: 2 post Trinit: döbt Christen Lauritzön
barn i Vorring Kaldet Lauritz, Suscept:
Christen Nielsøn, Salmand Nielsön, Inger
Nielsdaatter, Maren Christensd: og Maren
Nielsdaatter.
   
509.
Dom: 4 post Trinit: döbt Christen Knuds
barn j Worringgaard, Kaldet Knud
Suscept: Gregers Söfrens., Christen An-
dersön Har, Christopher Christens., An-
ne Christensdaatter og Gurre Christensd:

510.Eadem die döbt Christen Andersöns barn
j Nors, Kaldet Niels, Susceptor: Niels
Ørgaard, Peder Fisher, Anders Povel
sön, Mette Jensdaatter, og Dorethe
Brichsdaatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1701-:


511.Dom: 5 post Trinit: döbt Jens Jepsöns barn
Udj Ørgaard, Kaldet.            Suscept: Jens Jepsön
Niels Jensön, Maren Christensd: og Dorrethea An-         37.
dersd:  

512.Eadem die döbt Maren Christensd: Klövs U-Egte-
barn, kaldet Christen, Suscept: Jens Jensön                 Christen
Anna Christensd: Maren Brichsd: og Kiersten               NB.
Pedersdaatter, blef ud-lagt til barnefader en
karl, tient hos Hende j Nedergaard j Kostrup
Sogn, ved Nafn Michel Pedersön

513.Dom: 6 post Trinit: döbt Lauridtz Schomagers barn
ved Leerhøy kaldet Inger, Suscept: Michel                    Inger
Torsön j Tinstrup, Christen Michelsön, Maren
Michelsdaatter, Anna Chastensdaatt: bo-
del Andersd:

514.Dom: 13 post Trin: döbt Lauritz Christensöns barn
i Hinding Kaldet Anna, Suscept: Peder                        Anna
Jens: Christen Christens: Niels Jensön, Inge-
borig Frantzdaatt: Maren Christensdaatt:

515.Dom: 2. Advent: döbt Niels Madtzön Soldatis
barn, Kaldet Christen, Suscept: Niels Madtzön        Christen
Christen Madtzön, Jens Jentzön, Corporalens
Hustrue Bodil   Kirsten Lauridtzdaatt: og
Dorethe Christensdaatter,
a37b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1702-:

a38a
Jens
AndersChristen
Anders NB 
NielsDorothe


AnnaAnna   
                                          Anno 1702.
516.Skiertorsdag döbt Peder Bunches barn kaldet Jens
Suscept: Peder Jensön i Tveds sogn, Christen Chri-
stensön, Niels Jensön, Maren Christens datter,
Anna Jens datter.  
517.Dom: 2da post Pasch: döbt Maren Christens datters
uægte barn kaldet Anders. Susceptores. Christen
Povelsøn, Anders Povelsøn, Maren Tøgers datter,
Dorethe Brixs datter, og blef udlagt til Barnefader
en karl Nafnlig Michel Thomesøn.
518.Dom: 3tia post Trinitatis: døbt Anders Døfholds
barn i Vorring kaldet Christen, Suscept: Christen
Povelsøn, Jens Jensøn, Christen Lauridtzøn, og
Kirsten Laurids datter og Maren Jens datter.
519.Dom: 4te post Trinit: døbt Simon Pedersøns barn,
kaldet Anders, Susceptores Anders Bles-
borrig, Peder Andersøn, Christen Madtzøn, Maren
Christensdatter, og Mette Anders datter.  
520.Dom: 6te post Trinit: døbt Else Lauridtz datters U-
ægte barn kaldet Niels, Susceptores Bolle Chri-
stensøn, Jacob Christensøn Traa, Anna Maria
Michels datter, Kirsten Olufs datter, og Anna
Jens datter, og blef udlagt til barnefader en
afdanchet Rytter ved nafn Jens
521.Dom: 11 post Trinit: Døbt Christen Knudsøns barn i Voring-
gaard, kaldet Dorothe, Suscept: Gregers Sørensøn
Christen Andersøn, Anna Jens datter, Kirsten Peders datt:
522.Dom: 15 post Trinit døbt Anders Østergaards barn
i Voring kaldet Anna Susceptores. Søren Lau-
ridsøn, Christen Nielsen, Salomon Nielsøn, Ka-
ren Peders datter, og Maren Christensdatter.
523. Dom: 19 post Trinit: døbt Povel Jensøn Bunches
barn, kaldet Anna. Susceptores Michel Bach,
Peder Bunch, Anna Jens datter, Kirsten Pedes
datter og Anna Bunch.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1702-03:

524.Dom: 18 post Trinit : døbt Christen Povelsøns barn
kaldet Søren, Susceptores Christen Pedersøn, An
ders Andersøn, Anders Povelsøn, Karen Jens datter          Søren
Birgith Povelsdatter.                                                                    38.
525.Eadem die døbt Christen Agerholms barn kaldet
Anders, Susceptores Niels Kortegaard, Jens Jensøn          Anders
Niels Andersøn, Anna Jensdatter og Dorothe
Brixsdatter.
526.Dom: 20 Trinit: døbt Christen Envoldsøns barn, kal-
det Maren. Susceptores Laurids Langaard, Jens                  Maren
Hyldgaard, Christen Hyldgaard, Mette Nielsdatter
Dorothe Niels datter, og Kirsten Niels datter.    
527.Eadem die døbt Anne Anders datters U-ægte barn
kaldet Kirsten, Susceptores Christen Matzøn, An-                 NB
ders Andersøn, Maren Niels datter, Dorothe Jens-               Kirsten
datter og Dorothe Brixs datter, og blef udlagt til
Barnefader Christen Smed, i Nors som det ved
sin benægtelses æd til Tinge hafver fragaaet.
528.Dom: 22 Trinit døbt Jens Østergaards barn i Hin-
ning kaldet Maren, Susceptores Salomon Nielsøn
Peder Nielsøn, Anna Jens datter, Maren Bach                     Maren
og Kirsten Nielsdatter.       
                      Anno 1703.
529.d: 14 February som var Maaneds Bededag døbt Mette
Christens datters u-ægte barn, kaldet Christen                    NB
Suscept: Christen Agerholm, Anders Povelssøn                Christen
Niels Andersøn, Niels Matzøns Hustrue, og Anna
Christens datter. Udlagt til Barnefader Poul
Jenssøn, som tiente paa Søegaard.
530.Fastelavns Søndag døbt Michel Baches barn udi Hinding
kaldet Christen. Suscept: Christen Bacc, Christen             Christen
Bierregaard. Jens Jepsøn, Johanne Anders
datter, og Maren Christens datter.
531.Dom: 6te post Pascha døbt Christen Nielsøns barn
udi Hinding kaldet Maren Susceptores Jens                         Maren
Ørgaard, Jens Jepsen, Anna Christens datter Bach
Maren Christens datter og Dorethe Anders datter.
a38b

Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1703-:

a39a
AnneChristenNiels
AndersChristenElsebøe
  


ChristenGiertrud  
532.Dom [............] post Trinitatis døbt Anders Sørens. barn
i Vorring kaldet Anne. Susceptores Christen Pe-
ders. Niels Nielsøn, Mogens Anders. Dorothe Sørens
Datter. Maren Mogens Datter.
533.St Hans Dag døbt Peder fishers barn kaldet Christen
Suscept: Niels Ørgaard, Jens Jenssøn, Laurids An-
ders. Inger Thomes datter, og Karen Niels datter.
 534.Vidi d. 6 Julij
               Ao 1703    J.Bircherod
535.d 2den Augusti døbt Niels Nielssøns barn udi Voring
kaldet Niels. Suscept: Jens Jens.  Matz Olufs.
Terchild Sørens. Ellen Anders datter. Anna Niels
datter.
536.Dom: 10 post Trinit: døbt Christen Andersøns dregne
barn kaldet Anders. Suscept: Jens Jensøn. Chri
sten Christens. Margrete Anders datter. Dorthe Brix 
datter.
 537.Dom: 11 post Trinit: døbt Laurids Castensøns barn
kaldet Christen. Suscept: Peder dige, Niels
Leerhøj, Jens Jens. Maren Christens datter. Bo-
dild Peder datter.
538.Dom: 15 post Trinit: døbt Niels Skredders barn  i
Nors kaldet Elsebøe. Susc: Christen Poulssøn. Chri
sten Matzøn. Poul Jenssøn. Præstens Søster
Anne Elisabeth. Barbara Johans datter.
539.Dom: 18 post Trinit: døbt Erich Christenssøns
barn udi Visliinge kaldet Christen. Suscept:
Anders Østergaard, Salomon Østergaard, Christen
Nielssøn Lynge. Maren Nielsdatter. Mar-
grette Bertels datter.
540. Dom: 19 post Trinit: døbt Niels Jepsøns barn
udi Nors kaldet Giertrud. Suscept: Christen


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1703-4:

Matzøn, Jens Jepsøn udi Ørgaard, Niels Cortegaard
Maren Anders datter og Dorthe Christens datter.                    39.
541.d 5 Decembr: døbt Corporal Anders Nielssøns barn
kaldet Bodild. Suscept: Capitain Christian
Hermens. Corporal Johan Jørgen Meding, Præstens
kone Anna Lundsgaard, og Præstens Søster Anna           Bodild
Elisabeth.
542.Dom 2da Adventus døbt Peder diges barn kaldet
Maren, Suscept: Christen Jenssøn af Raastrup                 Maren
Terchild Matzøn. Villatz Jensøn Mette Christens
datter af Raastrup, Karen Jens datter i Skaarup    
                                Ao 1704.
543.Dom: 7tuagesima døbt Laurids Christenssøns
barn udi Hinning kaldet Maren. Suscept:                             Maren
Peder Søe, Christen Christens. Poul Lau-
ridsøn, Sidsel Christens datter og Maren
Jens datter.
544.Dom: 3die Søndag i faste døbt Niels Jenssøns           Kirsten
barn i Hinninggaard kaldet Kirsten. Suscept:
Niels Smed, Christen Peders. Christen Poulsøn
Maren Niels datter Bach, Maren Jens datter
545.d 27 Febr: døbt Christen Anderssøns Soldats
barn af Voring kaldet Bodild. Suscept:                                   Bodild
Christen Lauridsøn, Peder Nielssøn Soldat
Kristen Anderss. Anne Oluffs datter, Kirsten
Peders datter.  
546.d: 30 Maÿ døbt Barbara Johans datters U-ægte              NB.
barn kaldet Magdalena. Suscept: Bertel
Anderss. Christen agerholm, Poul Jenssøn                          Magda-
Dorothe Sørens datter, Margrethe Bertels                             lena
datter.
a39b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1704-05:

a40a
Madz
Christen

 

MarenElisabeth
Maria
Anne
ChristenChristen 
547.Dom: 4te post Trinit: døbt Niels Madzøn Soldats
barn kaldet Madz. Suscept: Terchild Madzøn
Jens Jenssøn, Peder Christens. Soldat. Niels
Møller. Anne Marie Michels datter og Else
Christens datter.
548.Dom: 8 post Trinit: døbt Christen Lauridzøns
barn i Voring kaldet Christen. Susc: Erich
i Vislynge. Salomon Østergaard. Peder Nielssøn
Margrette Sørens datter. Dorothea Anders datter.
549.Dom: 9 post Trinit: døbt Christen Knudssøns
barn i Voringgaard kaldet  Maren. Suscept: Peder
Christens. Christen Anders. Anne Christens datter
Kirsten Peders datter. Maren Christens datter.
550.d 23 Sept: døbt Præstens datter kaldet Elisabeth
Maria. Suscept. Justitz Raad von Pagelssøn
Hr. Amptsforvalter Jens Hanssøn. Frandtz
Brix. Justitz Raads frue  og Præstens Søster
Anne Elisabeth
og Capitein Hermens
frue.
551.Dom: 2de Adventus døbt Christen Agerhoms
barn kaldet Anne. Suscept: Bertel Anders.
Niels Anders. Jens Anders. Dorothe Sørens Datter
Anne Ø[......]s datter
                        Ao 1705.
552.Dom: 2de post Epiphan: døbt Erich Christenssøns barn
i Vislynge kaldet Christen. Susceptores: Terchild Sørens.
Salmon Nielsøn. Tøger Smed. Maren Niels datter og
Maren Terchildsdatter.
553.Dom: 4te post Epiphan: døbt Michel Baches barn
Kaldet Christen. Susceptores Christen Bach
Christen Sørenss. Jens Jepsøn, Johanne i Vording
 gaard og Maren Christens datter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1705-06:  

554.Dom: 4te udi Fasten døbt Anne Matz datters u-ægte        NB
barn Kaldet Peder. Susceptores Niels Skreder, Niels           Peder
Harboe, Terchel Matzøn Soldat, Anne Marie Michels             40.
datter. Dorothe Brixes datter.
555.Feria 3tia Pashatos døbt Christen Envoldsøns barn        Anders
Kaldet Anders. Susceptores Christen Lynge, Christen
Hyldgaard Dragon, Anders Bertelssøn, Mette Niels
datter, Kirsten Niels datter.
556.Dom: 5te post Pascha døbt Poul Bunches barn Kal        Inger
det Inger. Susceptores Michel Bach. Jens Jepsøn
Peder Bunch, Anne Jens datter og Kirsten Pedersdatter
557.Festo Ascensiones Xsti døbt Christen Matzøns
barn kaldet Christen. Susceptores Bertel Anders.              Christen
Anders Christens.  Anders Bertelsøn. Anne Marie
ved Leerhøj og Mette Anders datter.
558.Dom: 6 post Trin: døbt Poul Ørgaards barn Kaldet
Karen. Susceptores Christen Christens. Lauridtz                 Karen
Christens. Lauridtz Anders. Dorothe Ørgaard og Maren
Laurids datter.
559.Dom: 7t ma post Trinit: døbt Christen Lynges barn
kaldet Maren. Suscept: Simon Peders. Christen Lau-        Maren
ridzøn, Anders Bertelsøn, Inger Nielsdatter, Anne
Søfrens datter.
560.Dom: 22 post Trinit. døbt Corporal Andreas i Nors          Anne
hans barn, Kaldet Anne. Susceptores Niels Cortegaard
Niels Jepsøn, Terchild Matzøn Soldat. Præstens kone
Anne Lundsgaard, Dorothe Niels datter.
        Ao 1706.
561.Dom: 3 post Epiph: døbt Simen Pedersøns barn Kaldet
Peder. Susceptores Christen Envoldsøn, Christen Smed    Peder
Anders Bertelsøn, Dorothe Christens datter og Mette An
ders datter.
562.Dom: Sexagesima døbt Jens Østergaard i Hinding hans
barn kaldet Anders. Susceptores Anders Nielsøn                Anders
Christen Bierregaard, Salomon Østergaard, Johanne
Anders datter og Kirsten Peders datter
a40b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1706-:

a41a
NielsSøfrenNB
Jens  
SidselSøfren.
Anders
IngerJens
563.Tachsigelsens fest døbt Peder diges barn kaldet Niels
Susceptores Jens Christens. af Kaastrup og Anders
Christens. Bolle Christens.  Mette Christens datter
af Kaastrup og Dorthe Christens datter.
564.Dom: 6te post Pascha døbt Anders Sørens. udi
Voring hans barn kaldet Søfren. Susceptores
Christen Smed af Sønderbye, Christen Hare, Mo
gens Anders. Dorthe Søfrens datter, Maren Anders
datter.  
565.d 20 May døbt Anne Niels datters u-ægte barn
Kaldet Jens. Susceptores Stephan Peders. Matz
Nielsøn, Margrette Anders datter. Else Stephans
Datter og Maren Niels datter. Udlagt til barnefader
en Soldat Peder Anders. Hole.
566.Feria 3tia Pente costes døbt Jens Jenssøn vesten
Præste-gaard hans barn Kaldet Sidsel. Susceptores
Christen Mouridsøn, Christen Peders.  Margrette
Sørens datter og Maren Brixs datter.
567.Dom: Trinitatis døbt Terchild Sørens. i Voring hans
barn Kaldet Søfren. Susceptores Anders Sørens.
Christen Hare, Salmon Østergaard, Maren Niels
Datter og Kirsten Peders datter.
568.d 4de  Augusti var Præstens liden Søn til kirche
og blev døbt af Provsten Hr Peder i Agerholm
Kaldet Anders Susceptores Hr Christen i
Hundstrup, Hr Hendrich Rentze, Nicolaij Aa-
gaard, Martha Lyngbye, Anna Elisabeth Torsong
og Madmoiselle Dorthe Margrette Hansen.
569.Dom: 12 post Trinit: døbt Niels Shredder paa Traa
hans barn Kaldet Inger. Susceptores Peder Chri
stens. Soldat, Niels Murmester, Jeppe Nielsøn,
Kirsten Jacobs datter Borchost og Else Christens
Datter.
570.Dom: 20 post Trin: døbt Niels Anders.  Agerholm hans
barn Kaldet Jens. Suscept: Anders Anders. Niels Corteg.
Niels Murmester, Anne Marie ved Leerhøj og Kirsten
Laurids datter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1706-07:

571.Dom: 22 post Trin: døbt Poul Ørgaards barn kaldet
Envold. Susceptores. Jens Jepsøn, Lauridz Christens.     Envold
Christen Christens. Mette Christens datter og Maren         41.
Lauridz datter.
572.Dom: 2de Adventus døbt Sl: Christen Knudsens barn
kaldet Christen. Susceptores Anders Døfhols                    Christen
Christen Hare, Peder Klit, Anne Christens datter
og Kirsten Peders datter.
573.d 15 decembr: døbt Christen fishers barn Kaldet
Peder. Susceptores Christen Mouridsøn, Niels Harboe      Peder
Tøger Jenssøn, dorthe Brix datter og Karen Niels
datter.
574.Dom: 4te Adventus døbt Christen Baches barn
Kaldet Birgitte. Susceptores Niels Smed, Michel               Birgitte
Bach. Jens Jepsøn, Maren Niels datter og Maren
Christens datter.
                                Ao 1707.
575.Dom: 2de post Epiph: døbt Anders Østergaard udi
Voring hans barn Kaldet Maren. Suscept: Christen            Maren
Anders. dragon. Christen Lauridsøn, Salomon Østergaard
Karen Vestergaard og dorthe Niels datter.
576.Dom: Septuagesima døbt Christen  Anders. dragon hans
barn kaldet Christen. Suscept: Niels Ørgaard                   Christen
Anders Østergaard og Salomon Østergaard, Anne Ma
rie ved Leerhøj og Anne Niels datter.
577.d 9 Martij døbt Niels Jepsøns barn Kaldet Jens. Suscept
Niels Cortegaard, Anders Gad, Christen Madtsøn, dorthe    Jens
christens datter  og dorthe Niels datter
578.Dom: 10 post Trinit:  Christen bieregaardtz barn kaldet Sørren:
Suscept: Lavridtz Christens: Povel Jens:  Anne Christensdatter
og Inger Niels datter.                                                                   Sørren
579.Dom: 3. advent: døbt Christen Liungis barn Kaldet Christen.
Suscept: Bertel Peders: Jens Jens: Peder Christens:
Bodil Christensdatter og Bodil Pedersdatter. Maren          Christen
anders datter.
a41b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1707-08:
a42a


Ingger


Christen.

Johanne.


Maren.


[Ch]risten


Anna


Anna  


Kiersten. 


580.Dom: 3 advent: Døbt Christen haris barn Kaldet Inger
Suscept: Salmand Nielsøn, Peder hov, Peder Klit, Else
Lavridtzdatter og
581.Dom: 4 advent: Døbt Lavridtz shomagers barn, Kaldet Christen
Suscept: Bertel Peders: Jens Jens: Peder Christens: Bodil
Christensdatter og Bodil Pedersdatter.

                                1708.

582.Dom: 3: post Epiphan: Døbt Lavridtz Christens: barn kaldet
Johanne, suscept: Povel Lavridtzøn, Christen Peders:, Niels
Christens: Sidtzel Christens datter, Maren Christens datter.
583.Kyndelsmis dag Døbt Christen agerhollems barn Kaldet
Maren, suscept: Bertel  Andersøn Niels Andersøn, Peder
Bertels: Dorethe Sørrens datter, Margrethe Bertelsdatter.
584.Den 4de Søndag i Faste Døb Povel ørgaardtz barn Kaldet
Christen Suscept: Lavridtz Christens: Christen Christens:
Dorethe ørgaard, Karen Niels datter, og Else Nielsdatter.
585.Dom: 5. post pascha Døbt Bunchis barn Kaldet Anna
suscept: Michel Bach, Peder Jens: Bunch, Jens Jepsøn
Anne Jensdatter, Kiersten Peders datter.
586.Dom: 7: post Trinit. Døbt Jens Jens: barn kaldet
Anne, suscept: Niels Jens: Christen Christensøn, Lavridtz Anders:
Maren Thomasdatter, Karen Nielsdatter.
587.Dom: 10 post Trinit: Døbt Bertel shræders barn Kaldet Kiersten
Suscept: Povel Peders: Christen Peders: Jachop Jens: Dorethe
Peders datter,  Mette Peders datter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1708-09:

588.eadem Die, Døbt Sl: Christen Christens: barn kaldet Mette,             42.
589.Suscept: Christen Lavridtzøn Salmand Nielsøn Peder Christens:    Mette.
Dorethe Christens datter, Margrethe Bertelsdatter.
590.Dom: 19 post Trinit: Døbt Salmand Nielsøns barn Kaldet
Maren. Suscept: Anders Nielsøn, Peder Nielsøn, Johanne                  Maren
Andersdatter, Maren Peders datter.
591.Dom: 21 post Trinit: Døbt Christen Povels: barn Kaldet Maren
Suscept: Christen Peders: Christen Sørrens: Sørren Christens:          Maren
Karen Jensdatter, Margrethe Bertelsdatter.

                               Ao 1709.

592.Den 2den Søndag udj Faste Døbt Niels Madtzøn shræders barn
Kaldet Peder, suscept: Povel Jens: Bunch, Anders Peders:                 Peder.
Peder Klit  Peder Bertels: Præstens hustru, Karen
Sørrensdatter, og Else muurmesters.

593.Den 10 april: Døbt Lavridtz Langgrs barn Kaldet
Hans peiter, suscept: Hr: Anders Harding. Christen hæstkiær,     Hans peiter
Jep Bertels: Sogne Præstens hustru, Kiersten Jachopsdatter.

594.Dom: 5: post pascha Døbt Niels Jeps: barn Kaldet Anders,
Suscept: Niels Cortegaard  Anders gaad, Dorethe Christensdatter    Anders
Dorethe Nielsdatter.

595.Dom: Trinit: Døbt Peder Jeps: barn kaldet maren:
Suscept: Therchil Sørrens: Peder Nielsøn, Else Kiær                          Maren.
Maren Klit og Maren Peders datter.

596.Dom: 13 post Trinit Døbt Christen Fishers barn Kaldet
Anders, Suscept: Niels harrebo, Christen pind Tøger Jens:              Anders.
Karen vestergr. og Anne Anne Andersdatter.
a42b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1709-10:  

a43a
NB:
Christen   Peder


HansAnne.

Kiersten.MarenAnne.
597.D: 21 Septembr. Døbt en u-ægte quindis 2de børn som
blef Kaldet Christen, og Peder. Suscept: Bertel Anders:
Peder Bertels: Maren Jensdatter, Maren Brunbierig
Margrette Bertelsdatter. qvindens nafn, var
Mette Pedersdatter Brunbierig som da tiente Ander østergr
i vording og blef udlagt til Barnefader en person
ved nafn Anders Christensøn, som hafde tient udj gaarde
med hende paa gammelbye gaard, hos Jens Blocs.

598.Dom: 25. post Trinit: Døbt Anders Sørrens: barn Kaldet
Hans Suscept: Christen Sørrens: Jens Sørrens: Dorethe
Sørrens datter, og Maren Andersdatter.

599.Dom: 4 advent: Døbt  Povel Ørgaardtz barn Kaldet
Anne, Suscept: Christen Christensøn, Lavridtz Ørgaard, Lav-
ridtz Christens:  Maren Lavridtz datter, og Anne Lavridtz datter.

                                     1710

600.Den 12 Martij Døbt Jens Jens: diggis barn Kaldet Kiersten
Suscept: Niels Ørgaard, Lavridtz Andersøn Jens Jens:
Maren Niels datter, og Karen Niels datter.

601.Skiærtorsdag Døbt Anders Nielsøns barn Kaldet Maren
Suscept: Christen hammer, Povel Stæffens:  Maren Døvhaal
Else Nielsdatter, og Anne Simens datter

602.Dom: 4 post pascha Døbt Peder Nielsøns hans barn
Kaldet Anne, Suscept: Peder Sørrens: Thøger Smed
Anne ollufsdatter, Kiersten Christens datter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1710-11:


603.
Den 9de Julij Døbt Lavridtz Langgrs barn Kaldet                        43.
Anne Margrethe, Suscept: Hr. Anders Harding af Siøring
Michel Langballe, Christen hæstkier, Hr. Anders Hardings               Anne Margre-
hustru af Siøring, Kiersten Jachobsdatter, Karen Jensd:                    the.
Maren shielsgaard og Maren Kierstine hæstkier.

604.Dom: 6.post Trinit: Døbt Thøger hylgrs barn Kaldet Jens.
Suscept: Niels Cortegr. Christen Nielsøn hylgr. Peder Smed, Maren         Jens
Thøgersdatter, og Anne Nielsdatter.

605.Dom: 14: post Trinit: Døbt Bertel Skræders barn Kaldet
Peder: Suscept: Niels Christensøn, Povel Peders: Christen Christens:     
Christen Peders: Maren Christensdatter, Karen Jensdatter                         Peder

606.Alle helgensdag, Døbt Salmand Østergrs barn Kaldet
Maren: Suscept: Anders Nielsøn, Peder niels: Christoffer                           Maren
af voringgaard Johanne Andersdatt og Bodil Pedersdatter.

                                                   1711.

607.Den 2den Søndag udj Faste Døbt Christen Andersøn haris barn
Kaldet Dorette Suscept: Peder Klit, Christoffer af voringgaard,                  Dorette
Johanne Andersdatter, Kiersten Christensdatter, Maren Pedersdatter.

608.Skiertorsdag Døbt Therchild Smedtz barn kaldet olle,
Suscept: Jachop Sørrens: Peder Nielsøn, Thøger Sørrensøn                      olle
Maren Nielsdatter, Kiersten Pedersdatter.

609.Dom: 2 post pascha Døbt Niels Cortegaardtz barn
Kaldet Anders Suscept: Thøger hylgaard, Christen hylggard                    Anders
Jep niels: Dorette nielsdatter, Karen Sørrens datter.
a43b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1711-:

a44a
InggerMarenChristenMarenNielsChristenIngger.
Jens
610.Dom: 4te post pascha, Døbt Lavridtz skomagers barn, Kaldet Ingger
Suscept: Christen Clemmesøn Thomas Pedersøn, Karen Harding
og Karen Nielsdatter.

611.Den 6te Maij Døbt Christen agerhollems barn Kaldet Maren
Suscept: Niels Andersøn, Anders Pedersøn, Povel Lavridtzøn,
Dorette Søfrens datter, Margrette Bertelsdatter.

612.Dom: 5te post pascha Døbt Christen højs barn kaldet Christen
Suscept: Michel Erichsøn Jens Christensøn, Anders Christens:
Sidtz Pedersdatter af shinnerop, og Maren Nielsdatter.

613.Samme dag Døbt Peder Jeps: barn, kaldet Maren, Suscept
Therchil Smed, Thomas pedersøn, Maren Lavridtzdatter Klit
Else Andersdatter, Bodil Pedersdatter

614.3die Pindtze dag Døbt Christen lyngis barn Kaldet Niels
Suscept: Anders Christensøn, Peder Christensøn, Jeppe Nielsøn
Maren Andersdatter, Kiersten Nielsdatter;

615.Dom: 3 post Trinit: Døbt Jens Diggis barn Kaldet Christen
Suscept. Niels Jensøn, Christen Pedersøn, Christen Nielsøn, Maren
Thomesdatter, Karen Nielsdatter.

616.Dom: 11 Post Trinit: Døbt Povel Ørgaardtz Barn Kaldet
Ingger. Suscept: Maren Lavridtzdatter, Mette
Christensdatter. Christen Christensøn, Peder Jens:
Lavridtz Peders:

617.Dom: 13 Post Trinit: Døbt Tøger Hylgaardtz
Barn Kaldet Jens. Suscept: Christen Nielsøn hylgr.
Peder Christens: Smed, Maren Thøgersdatter,
Maren Rasmusdatter og Anne Nielsdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1711-12:  


NB
Hendrich

NB:
Christen

Ingebore.

Maren.
Maren.Else.  
                                                                             44.
618.D: 2den Novembr blef Døbt her udj Nors Kirche Karen
Engelandtz u-ægte barn af Rher, Kaldet Hendrich,
Sussept: Christen Lavridtzøn af Rher  Mogens Andersøn
af Tvedtz Sogen, Else Lavridtz datter og Anne Balle
bege af  Rher. blef udlagt til Barnefader Christen
Balle da tienende hos Niels Istrop udj Rher    

619.Dom: 23. Post Trinit: Døbt Maren hylgaardtz u-ægte
Barn Kaldet Christen Sussept: Niels Cortegaard Tøger
hylgaard, Jep Niels: Kiersten Nielsdatter, Maren Nielsd:
Helvig møller: udlagt til Barnefader en Rytter
ved nafn Hendrich Bolmer.

620.Dom: 24 Post Trinit: Døbt Niels Andersøn Ørenberigs
barn Kaldet Ingebore, Sussept: Christen høj, Jens
Andersøn Christen Andersøn Kiersten Jachobsdatter
Borchost og Maren Rasmusdatter.

                                 1712.   
621.Hl: tre Kongers dag. Døbt Niels Christensøns barn af
Hinninggr Kaldet Maren. Sussept: Christen Christens:
Jens Jensøn, Lavridtz Pedersøn, Maren Christensdatter
Karen Nielsdatter.

622.Den 3die Syndag i faste Døbt Anders hovis barn
Maren    Kaldet Maren. Sussept: Niels Andersøn hov, Christen
hammer, Povel Stæffensøn, Maren Christensdatter og
Anne Nielsdatter.

623.3die Paashe dag. Døbt Anders Bertels: barn Kaldet
Else Sussept: Anders Peders: Peder Bertels: Peder
Nielsøn. Kiersten Nielsdatter, og Maren Nielsdatter.
a44b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1712-13:
a45a

Christen.
Anne.
Maren.Christen.
Christen.Erich.Hans

624.2den Pintzedag Døbt Christen Pedersøn Sø, hans barn
Kaldet Christen. Sussept: Peder Christens: Lavridtz
vestergaard, Christen Christensøn Høj:  Karen Nielsdatter
Anne Andersdatter.

625.d: 8tende Junij Døbt Peder Nielsøn hovs barn
Kaldet Anne. Sussept: Peder Sørrens: shorop
Thøger Smed, Jeppe Peders: Anne ollufsdatter
Dorethe hans datter.

626.Dom: 8 post Trinit: Døbt Bertel shræders barn
Kaldet Maren: Sussept: Povel Peders: Jens
Jensøn shorop, Maren shorop, Karen Nielsdatter.
   
627.Dom: 15 post Trinita. Døbt Anders Daals barn
Kaldet Christen. Sussept: Christen bieregaard
Lavridtz Madtzøn, Præstens hustru; Maren
Lavridtzdatter, og Johanne Christens datter.
                               Ao 1713.
628.Hellig tre Kongersdag Døbt Jens diggis barn Kaldet
Christen. Susseptores Niels Ørgaard, Niels Jensøn,
Christen Pedersøn, Johanne Jensdatter og Karen Nielsd:

629.Den 1ste Søndag eftter Hl: tre Kongers, Døbt Christen Højs barn
Kaldet Erich. Sussept: Christen Erichs: Michel Erichs:
Jens Høj, Dorethe Andersdatter og Anne Sørrensdatter.

630.Tachsigelsis fæst, Døbt Anders Sørrens: barn af Vording
Kaldet Hans Sussept: Christen Sørrens: Christen Povels:
Peder Jeps: Johanne Jensdatter Maren Klit
og Bodil Jensdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1713-14:


631.
d: 29 Martij Døbt Peder Jeps: barn kaldet Margrethe        45.
Sussept: Anders Sørrens: Thomas Peders: Bunch, Anne              Magrete.
ollufsdatter, og Karen Andersdatter.
632.Christj Himlfardtzdag Døbt Salmand Østergrs barn
Kaldet Niels, Sussept: Anders Østergaard,Peder hov og                 Niels.
Christoffer Christensøn, Maren Klit og Anne ollufs datter.
633.Dom: 17 Post Trinit: Døbt Christen Hylgrs barn
Kaldet Niels, Sussept: Niels Jepsøn, Niels Cortegaard, Tøger       Niels.
Hylgaard, Kiersten Nielsdatter, og Karren Sørrensdatter.
634.Dom: 18 Post Trinit: Døbt Anders Bertels: barn Kaldet
Karen, Sussept: Ander Pedersøn Christen Pedersøn Povel          Karen.
Lavridtzøn, Else [Peders]datter, Maren Lavridtzdatter.
635.Dom: 23 Post Trinit: Døbt Christen Povelsøns barn
Kaldet Kiersten, Sussept: Jens Sørrensøn, Niels Andersøn,      Kiersten
Peder Christensøn, Inger Niels datter, Maren Rasmusd:
og Dorete Anders datter
636.Dom: 8 advent: Døbt villas muurmesters barn
Kaldet Sørren, Sussept: Christen Høj, Christen Sø, Jeppe          Sørren.
Nielsøn, Maren Nielsdatter og Johane Christensdatter.
                                      Anno 1714.
637.Dom: Septuagesima, Døbt Christen Haris barn Kaldet
Anders, Sussept: Anders Sørrensøn, Christen Jensøn foget       Anders
Peder Clit, Johane Andersdatter, Bodil Christens datter.
638.Dom: oculj: Døbt Povel ørgrs barn Kaldet
Christen: Sussept: Lavridtz Envolds: Niels Christensøn             Christen
Lavridtz Pedersøn, Dorethe Brixd: og Anne Andersdatter.
639.Langfredag, Døbt Christen agerhollems barn
Kaldet Niels, Sussept: Christen Povelsøn, Niels                              Niels
Andersøn, Maren Peders datter, Margrete
Maria Mortensdatter og Maren Rasmusdatter.
a45b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1714-:
a46a


Peder.


MarenBerethe.Christen

Sidsel
Christen

640.Dom: 9 Post Trinit: Døbt Anders Pedersøn Daals Barn
Kaldet Peder, Sussept: Anders Døvhaal, Lavridtz madtzøn
Povel Larsen, Sogne Præstens hustru, Mad:
Anne Lundtzgaard. Anne Simens datter.
641.Dom: 5 Post Trinit: Døbt Peder Nielsøn hovs barn
Kaldet Maren, Sussept. Terchel Sørrensen, Tøger
Sørrensøn, Sørren shorop, Maren Anders datter Clit.
Bodil Christens datter, Margrete Christens datter.
642.Same dag Døbt Lavridtz Frandzøns barn Kal-
det Birgete. Suscept:  Christen Bieregaard, Lavrids
vestergaard, Lavridtz Peders: Maren Christens datter
Bieregaard, og Maren Christens datter af hinninggr.
643.Dom 7. post Trinit: døbt Niels Christens:
og Karen Jensdatters barn i Hindinggaard
Kaldet Christen. Susceptores Laurids Ve
stergaard, Laurids søe, Anders Jenssøn i S[caa]
rop Jens Schaarups kone Maren, og begge hen
des døttre, Mette og Kirsten
644.Dom: 11 post Trinit: Døbt Nils Cortegaards og Maren
Nils datters barn kaldet Sidsel Susc: Tøger
Hyldgaard, Christen Hyldgaard, Jeppe Nielssøn, Dorthe
Niels datter,  Anne Niels datter og Dorethe Sørens
datter.
645.Dom: 14 Post Trinitatis Døbt Thøger hylgaards og
Anne Jørgensdatters Barn Kaldet Christen, Susceptores
Niels Cortegaard. Bolle Christens: Povel Lavridtzøn
Maren Thøgersdatter og Anne Nielsdatter Cortegr.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1714-:646.
Dom: 25 Post Trinit: Døbt Christen Pedersøns og     46.
Dorethe andersdatters Barn Kaldet Mette. Suscept:
Anders Blæsborig, Peder Christens: Lavridtz                           Mette
Christens: Karen Nielsdatter sidtzel Daal, Anne
Pedersdatter og Anne Mortensdatter.

647.Dom: 2 advent. Døbt Niels ørrenbierigs og
Ingebore Jensdatters barn Kaldet Dorethe.
Susceptores, Anders Madtzøn, Christen Andersøn             Dorethe
Thomas Pedersøn, Maren Jensdatter og
Johanne Stæffensdatter.

648.2den Juledag Døbt Peder hares og Abel
Christensdatters barn Kaldet Christen. Suscept:                 Christen
Michel Bach, Christen høj, Kiersten Jacopsd.
Borchost og Kiersten Michelsdatter.

                      1715.

649.Hl: tre Kongers dag Døbt Bertel Skræders
og Maren Pedersdatters barn Kaldet Maren,                         Maren
Susceptores Envold Jens: Christen Clemensøn
Karen Hansdatter Harding Mette Pedersdatter
og Maren Pedersdatter.

650.D: 3die Søndag eftter Hl: tre Kongers, Døbt Povel
Jens: Bunchis og Maren Christensdatters barn                 Johanne
kaldet Johanne, Suscept: Jens Jeps: Michel
Bach, Thomas Pedersøn Sidtzel Christensdatter
Maren Christensdatter og Kiersten Nielsdatter.
a46b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1715-:
a47a


Karen.

Kiersten.
Niels.
Christen.

Bergethe


651.
Dom: Septuagesima, Døbt Christen Andersøns og
Karen Jensdatters Barn, Kaldet Karen, Suscept:
Sørren Vestergaard, Anders gaad, Christen
Clemensøn, Præstens hustru, Anne Lundtzgr.
og Anne Christensdatter

652.Eadem die Døbt Jens Diggis og Maren
Nielsdatters Barn Kaldet Kiersten,
Susceptores, Niels Ørgaard, Christen Vangsgr,
Christen høj, Johanne Jensdatter og Dorethe Nielsdttr.
   
653.Den tredie Søndag eftter Paashe: Døbt Jens Jensøn shorups
og Kiersten Nielsdatters Barn Kaldet Niels, Suscept:
Anders Christensøn gaad, Sørren Jensøn shorop og Anders Jens:
Karen Jensdatter og Mette Jensdatter.

654.Den 4de Søndag eftter Paashe, Døbt Anders Bertels:
og Maren Pedersdatters Barn Kaldet Christen,
Susceptores: Peder Bertels: Bertel Anders:
Christen Nielsøn, Inger Bertelsdatter, Kiersten
Nielsdatter og Kiersten Andersdatter.

655.Dom: 3 Post Trinitatis Døbt Peder Smedtz og
Maren Nielsdatters Barn Kaldet Berethe,
Susceptores Anders gaad, Christen Andersøn, Povel
Lavridtzøn, Maren Nielsdatter og Anne
Nielsdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1715-16:  

656.
Dom: 10 Post Trinit: Døbt Anne simensdatters                  47.
u-ægte barn Kaldet Maria; Susceptores
Niels Brixøn, Christen Vangsgaard, Christen høj.                    NB
Anne Maria Michelsdatter og Kiersten Michelsdtter            Maria
Blef udlagt en Rytter som laa udj hylgaard
ved nafn Jeppe Beltoftt.

657.Dom: 17 Post Trinit: Døbt Lavridtz Langgaards
og Karen Hardings Barn Kaldet Hans Peitter,
Susceptores, Monsr Rasmus Thestrop, Christen        Hans Peiter
hæstkiær og hans Broder. Mad: Giertrod
hosbye og Mad: Anne Lundtzgaard og
Kiersten Jachobsdatter Borchost, Maren
Nielsdatter og Maren Kierstine af hæstkier.

658.Dom: 21 Post Trinit Døbt Peder Jepsøns og
Kiersten Christendatters Barn af Vording Kaldet                    Anne
Anne Susceptores Peder Nielsøn hov, Thomas Peders:
Maren Andersdatter [hov] og Anne Christensdatter og
Margrethe Christensdatter.

659.Dom: 1. advent Døbt Villas Muurmesters
og Anne Sørrensdatters Barn Kaldet Anders, Suscept:      Anders
Christen høj, Christen Pedersøn, Jacop Jensøn, Maren
Nielsd: Kiersten Michels datter, Johanne Christensdatter.

                                     1716.

660.D: 2den S eftter Hl: tre Kongers dag Døbt Christen højs
og Else Christensdatters barn Kaldet  Anne, Suscept:         Anne
Christen Pedersøn, Peder Anders: Villas Muurmester
Sidtzel Pedersdatter og Kiersten Jensdatter af Schinerop.
a47b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1716-:
a48a


Povel.
Christen.

Maren.

AndersJens.
Christen


661.
Fastelafvens Søndag, Døbt Anders Pedersøn Daals
og Volborig Christens datters Barn Kaldet Povel
Susseptores Anders Døvhaal; Lavridtz Madtzøn, Lavrids
Jørgens: Kiersten Jachobsdatter Borchost og Johanne
Christens datter.

662.Samme Dag Døbt Anders Christens: traads og Maren   
Lavridtzdatters Barn kaldet Christen, Susseptores
Povel Stæffensøn, Povel Larsøn, Thomas Pedersøn
Anne Lavridsdatter, Sidtzel Nielsdatter og Johanne Nielsd:

663.3die Søndag eftter Paashe Døbt Jeppe Nielssøns og
Anne Andersdatters Barn Kaldet Maren, Sussept
Niels Jepsøn Lavridtz Jørgens: Christen Nielsøn
Maren Nielsdatter, Bodil niels datter og
Sidtzel Nielsdatter.

664.Christj Himmelfardtzdag Døbt Lavridtz Andersøns og
Karen Sørrensdatters Barn Kaldet Anders. Sussept:
Niels Christensøn Ørgaard, Jep Nielsøn, Lavridtz Jørgens:
Karen Pedersdatter, og Anne Nielsdatter.

665.Sangt Hans dag Døbt Sørren Skaarop og Bodil Peders-
datters Barn Kaldet Jens, Sussept: Peder Nielsen hov,
Jens Jensøn, Jachob Jensøn, Karen Jensd: og Mette Jensdattr.

666.Dom: 11 Post Trinitatis, Døbt Jens Jens: skaarops og
Kiersten Nielsdatters Barn Kaldet Christen
Susseptores, Anders gaad Niels Christensøn, Sørren Jensøn
Jachop Jens: Maren Christensd: og Mette Jensdttr.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1716-:


667.
Dom: 17 Post Trinitatis, Døbt Christen haris og Maren clittis       48.  
Barn Kaldet Anders, Susseptores Peder Clit, Sørren                    
Larsøn Viilspild og Sørren Jensøn Vestergr, Johanne                        
Andersdatter, Maren Bach og Anne Sørrensdatter.                         Anders

668.Onsdagen d: 7de octobr. Døbt Christen vangsgrs
og Anne Nielsdatters Barn Kaldet Christen. Sussept:
Niels Cortegaard, Peder hov, Christen høj, Dorethe                      Christen
Nielsdatter, Ingebore Nielsdatter og Anne Sørrensd:

669.Dominica: 20 Post Trinitatis, Døbt Christen
hylgrs og Maren Nielsdatters Barn, Kaldet Jens
Susseptores, Bertel Anders: Thøger hylgaard,                                    Jens.
Bolle Christens: Maren Nielsdatter, Dorethe
Sørrensdatter, og Anne Sørrensdatter.

670.Alle Helgens dag Døbt  Madtz Christensøn møllers
og Kiersten Lavridtzdatters Barn Kaldet Lavrids
Susseptores, Christen møller, Bertel skræder
Peder hare, Anne Kierstine Sørrensdatter                                      Lavrids
af Tanderop og Kiersten Michelsdatter.

671.Dom: 24 Post Trinitatis Døbt Lavridtz
Langgrs og Karen Hansdatters Barn Kaldet
Mette Maria. Susseptores, Hans hovmester                           Mette Maria
Christen Langgr, Christen Hestkiær, Hr
Anders Hardings Kiereste, Mag: Johan Torsongs
Kiereste og Kiersten Jachobsdatter Borchost
a48b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1716-17:
a49aMaren.


Jens.Jens.

Anders.
Karen.


672.Dom: 4 advent: Døbt Jens Jensøn Diggis Barn
Kaldet Maren, Sussept: Niels ørgaard, Niels
Jensøn, Christen Bugy af skinerop, Johanne
Jensdatter og Anne Nielsdatter ørgaard.

                         1717.

673.Tachsigelsis fæst, Døbt Niels Christensøns og
Karen Jensdatters Barn kaldet Jens, Susseptores
Povel ørgaard; Christen Christensøn, Sørren Jens:
Kiersten Nielsdatter, Maren Christensdatter.

674.Schiertorsdag Døbt Christen Andersøns og Karen
Jensdatters Barn Kaldet Jens; Susseptores
Niels Jepsøn, Peder Smed, Niels Thomesøn
Maren Nielsdatter harreboe og Bodil Pedersd

675.Den 1ste Søndag eftter Paashe Døbt Bertel Skræ-
ders og Maren Pedersdatters Barn Kaldet
Anders, Susseptores, Peder Andersøn hare, villas
Muurmester, Kiersten Lavridtzdatter
Sidtzel Jensdatter og Anne Christensdatter.

676.Christj Himmelfardtzdag Døbt Christen agerhollem
og Mette Christens datters Barn Kaldet, Karen,
Susseptores, Christen Povelsøn, Anders Bertels:
Povel Lavridtzøn, Helle Andersdatter og
Karen Christensdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1717-:

677.2den Pindtze dag Døbt Povel Stæffensøns og Maren                  49.
Nielsdatters Barn Kaldet Stæffen, Susseptores,                            Stæffen
Anders Nielsøn hov, Anders Christens: Niels Stæffensøn,
Maren Klit og Else Stæffensdatter.

678.Dom: 3. Post Trinitatis. Døbt Niels Cortegaardtz
og Maren Nielsdatters Barn Kaldet, Maren Sussept:
Christen Hylgaard, Thøger Hylgaard, Christen                                Maren.
Vangsgaard, Maren Nielsdatter, Dorethe Sørrens-
datter.

679.Dominica Prima Post Trinitatis, Døbt Lavridtz Andersøn
Vestergaards og Karen Sørrensdatters Barn Kaldet                         Anne.
Anne, Susseptores, Niels ørgaard, Jep Nielsen, Lavridtz
Jørgens: Karen Pedersdatter, Dorethe og Anne
Sørrensdøtterer.

680.Dom: 8. Post Trinit: Døbt Povel Bunchis og
Maren Christensdatters Barn Kaldet Ingbore                               Ingebore.
Susseptores, Christen Bieregaard, Thomas Pedersøn Bunch.
Christen Christensen, Anne Pedersdatter Bunch,
Kiersten og Ingebore nielsdøtterer.

681.Dominica 10. Post Trinit: Døbt Christen
Pedersøn Søes og Dorethe Andersdatters Barn                              Maren
Kaldet Maren, Susseptores, Peder Kiærgaard
Villas Muurmester, Envold Christens:
Else Erichsdatter, Anne Mortensdatter.

682.Dom: 11 Post Trinit: Døbt Peder Andersøns og
Abel Christensdatters Barn Kaldet Maren, Sussept:                      Maren.
Michel Bach, Christen Høj, Povel Lavridsøn, Kiersten
Larsdatter, Maren Bach, Kiersten Michelsdatter.
a49b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1717-18
a50aAnders.
Michel.
Peder.


Maren.


Karen.


683.Dom: 14 Post Trinit: Døbt Jep Nielsøns Barn
Kaldet Anders, Sussept: Niels Jepsøn, Lavrids
Jørgens: Christen Nielsøn, Karen Sørrensdatter
Ingebore Nielsdatter, Dorethe Sørrensdatter.

684.Dom: 23 Post Trinitatis Døbt, Sørren Schorops
og Bodil Pedersdatters Barn Kaldet Michel
Susseptores, Peder hov, Jachob Jensøn og Anders Jens:
Kiersten Nielsdatter, Kiersten Jensdatter
og Dorethe Nielsdatter.

685.Dom: Prima advent: Døbt Anders Bertels: og
Maren Pedersdatters Barn Kaldet Peder
Susseptores, Bertel Andersøn, Anders gaad
Christen agerhollem, Anders Pind, Anne Christensd.
Anne Christensdatter Smedt og Dorethe Sørrensdatter

686.Dom: [2] advent: Døbt Edskiel Christensøns og
Kiersten Nielsdatters Barn Kaldet Maren,
Sussept: Christen Christensøn, Thøger hylgr
Povel Lavridtzøn, Kiersten Nielsdatter
hylgr. Kiersten Nielsd: og Dorethe Nielsd.

                         Anno 1718.

687.Onsdagen d: 12. Janu: Døbt Christen Vangsgrs
og Anne Nielsdatters Barn Kaldet Karen, Susept:
Christen Lars: Smed, Thøger hylgaard, Povel
Lavridtzøn, Maren Pedersdatter og Anne Sørrensd:


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1718-

688.
Dom: Sexagesima, Døbt Niels ørenbierigs og Inge-                           50.
borig Jens datters Barn Kaldet Inger, Susseptores                             Inger.
Christen Anders: Lavridtz Jørgens: Anders Nielsøn,
Dorethe Anders datter Johanne Stæffensdatter og
Margrete Christensdatter.
689.Onsdagen d: 23 Martij Døbt Anders Peders: Daals
og volbore Christensdatters Barn Kaldet Kiersten,
Susseptores, Anders døvhaal, Lavridtz Madtzøn                         Kiersten.
Lavridtz Jørgens: Præstens hustru, Johahanne
Christensdatter, og Kiersten Anders døvhaal.
690.Den 4de Fredag Eftter Paashe, som er den almindelig
Bededag: Døbt Peder Jensøns og Maren Christensdatters
Barn Kaldet Kiersten, Susseptores, Christen Pedersøn              Kiersten.
Bolle Christensøn, Lavridtz Søe, Karen Jensdatter
og Sidtzel Bach.
691.Den 6te Søndag eftter Paashe Døbt Peder Christensøns
Smedtz og Maren Nielsdatters Barn Kaldet Maren,                        Maren.
Susseptores, Jens Jens: Christen Andersøn, Christen Nielsøn,
Maren Nielsdatter hareboe, og Sidtzel Nielsdatter og
Margrethe Christensdatter.
692.Dom: 6: Post Trinitatis, Døbt ung Jens schorops
og Kiersten Nielsdatters Barn Kaldet Michel                                   Michel.
Susseptores, Anders Christensøn Steentoft, Sørren Jens:
og Jachob Jens: Schorop, Karen Jensdatter og
Kiersten Jensdatter Schorop.    
693.D: 18 post Trinitatis Døbt  Dorethe Nielsdatters u-ægte
Barn, Kaldet Jens, Sussept: Michel Bach, Bolle Christens:       Jens NB
Christen Christensøn, Volborig Christensdatter og
Maren Nielsdatter Blef udlagt til Barnefader
en Egtemand Sørren Jensøn Shorop af Nørtorp godtz.
a50b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1718-19
a51aAndersJens.Christen.

Christen.
Peder


694.
Dom: 19 post Trinitatis Christen højs og Else
Erichsdatters Barn Kaldet Anders, Susseptores
Michel Erichs: af Skinnerup, Madtz Christens: møller
Villas Christensøn muurmester,
Dorethe Andersdatter.

695.Nyt aars dag 1719 Døbt Jens Jens: Diggis og Maren Nielsdatters
Barn Kaldet Jens /: var fød afttenen tilforn :/ Suseptores
Christen Pedersøn, Christen høj, Lavridtz Jensøn Østergr
Maren Nielsdatter hareboe, Anne Nielsdatter.

                                     1719.

696.Tachsigelsis fæst, Døbt, Villas Christens: Muurmestr
og Anne Sørrensdatters Barn, Kaldet Christen
Susseptores, Peder Andersøn hare, Christen Peders:
Madtz Christensøn møller, Else Erichsdatter
Johanne Christensdatter, Anne Christensdattr.

697.Den 5te Søndag eftter Paashe Døbt Madtz Christensøn
møllers og Kiersten Lavridtzdatters Barn Kaldet Christen
Susseptores Christen Møller, Peder Andersøn hare,
Povel Clemensøn, Anne Sørrensdatter, Kiersten Michels
datter, Ingebore Jachobsdatter.

698.Den 6te Søndag eftter Paashe Døbt Lavridtz Peders:
Søns og Kiersten Nielsdatters barn Kaldet Peder,


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1719-:


Susseptores Povel Jensøn Bunch, Niels Christens:                   51.
Christen [Sør]ensøn skomager, Dorethe An-
dersdatter Ingebore Nielsdatter og Dorete
Nielsdatter.


699.Onsdag d: 7de Junij: Døbt Peder Nielsøn
hovs og Maren Pedersdatters Barn Kaldet                           Jachob
Jachob, Susseptores, Christen Andersøn haar
Anders Jensøn Bunch, Thomas Andersøn,
Anne Nielsdatter, Bodil Andersdatter,
og Maren Michelsdatter.


700.Den 1ste Søndag eftter Hl trefoldighedtz Døbt
Bertel Peders: skræder og Maren
Barn Kaldet Karen, Susseptores, Christen                           Karen
Knachergr. Madtz Møller, Christen Thorsøn
Anders Nielsøn, Karen Pedersdatter Søe,
Maren Pedersdatter Knachergr og Mette
Envoldsdatter.


701.Den 4de Søndag eftter Trinitatis, Døbt
Anders Bertels: og Maren Pedersdatters Barn                     Maren
Kaldet Maren, Susseptores, Christen agerhollem
Niels skjelsbiere, Povel Christens: Ane Christensd:
Anne Christensdatter og Ingebore Nielsdatter.
a51b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1719-20:
a52aAnders  

Bodil
NielsKaren


702.Den: 16Dend Søndag eftter Trinitatis Døbt Lavrids
Andersøns og Karen Sørrensdatters Barn Kaldet
Anders, Susseptores, Sørren Jensøn Vestergaard   
Niels ørgaard, Lavridtz Jørgens: Anne Andersd
Dorethe og Anne Sørrensdøttere.


703.Den 20de Søndag eftter Trinitatis Døbt, Sørren
Jensøn Schorops barn kaldet Bodil, Sussept    704.D: 22 Søndag eftter Trinit: Døbt Anders traa
og Maren Lavridtzdatters barn Kaldet Niels
Susseptores, Povel Stæffensøn, Thomas Larsøn
Volborig Christensdatter, Johanne Christensd
og Kiersten Andersdatter, Døvhaal.


                             1720.

705.D: 3die Søndag eftter Hl tre Kongers Døbt Jens
Jensøn Diggis og Maren Nielsdatters Barn
Kaldet Karen, Susseptores, Niels ørgaard, Niels Jens:
Lavridtz Jensøn, Johanne Jensdatter, Anne
Nielsdatter, Kiersten Jensdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1720-:706.
2den Paashedag Døbt Peder Jensøns og                          52.
Maren Christensdatters Barn Kaldet Mette                              Mette
Susseptores, Christen Pedersøn, Lavridtz Søe,
Maren Christensdatter, Maren Stæffensdatter.


707.Thyersdagen d: 16 April Døbt ung Jens Schorops
og Kiersten Nielsdatters Barn Kaldet
Anders, Susseptores, Anders Christensøn gaad,                Anders
Jep Pedersøn Schorop, Bodil Pedersdattr
Mette Jensdatter, og Kiersten Jensdatter.


708.D: 3die Sønmdag eftter Paaske, Døbt Christen
Pedersøn Søes og Dorethe Andersdatters Barn                   Karen
Kaldet Karen, Susseptores, Peder Andersøn
Kiærgaard, Peder Lavridtzøn Bach, Christen høj,
Kiersten Nielsdatter, Kiersten Simensdatter,
Else Erichsdatter Lyng.


709.Samme dag Døbt Niels Christensøns
og Karen Jensdatters Barn af Heninggaard                           Anne
Kaldet Anne Susseptores Povel ørgaard
Christen Christensøn, Jachob Jensøn,
Bodil Pedersdatter, Maren Stæffensdattr
og Kiersten Jensdatter.
a52b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1720-:
a53aChristen

Sidtzel

Christen


Christen

 
Kiersten


710.Christj Himmelfardtzdag Døbt Anders Peders:
og Volborig Christensdatters barn
Kaldet, Christen, Susseptores711.D: Prima Post Trinitatis, Døbt Anders
Christensøn Steentoftis og Sidtzel
Nielsdatters Barn Kaldet Christen
Susseptores, Jens Schorop, Jep Nielsøn
Peder Smed, Margrethe Jensdatter
Maren Andersdatter.712.D: 5te Junij Døbt Christen Hylgrs
og Maren Nielsdatters Barn Kaldet
Christen, Susseptores, Jens snedicher
Anders Jens: hareboe.713.D: 7 Post Trinitatis Døbt Povel
Bunchis og Maren Christendatters
Barn Kaldet Kiersten, Susseptores,
Christen Bieregr. Lavridtz Søe, ung Christen
Bieregr. Inger Nielsdatter og Berethe Nielsd:


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1720-:

714.
D: 15 Post Trinit: Døbt Niels Luunds                                 53.
og Anne Christensdatters Barn Kaldet                                Christen
Christen, Susseptores, Anders Christensøn,
Thomas Pedersøn, Lavridtz Madtzøn,
Anne Andersdr og Maren Christensdattr.


715.D: 14 Novembr Døbt Christen Anders:
og Maren Nielsdatters Barn, Kaldet
Anders, Susseptores, Christen hylgr                                    Anders
Peder Bach, Thomas Lavridtzøn
Maren Nielsdatter, Kiersten Niels
datter og Bodil Pedersdatter.


716.3die Jule dag Døbt Jelle Anders:
og Anne Christens datters barn
Kaldet Dorethe, Susseptores                                               Dorethe
Niels Andersøn, Anders Bertels:
Lavridtz Lavridtzøn, Madtz
Sørrensøn, Dorethe Sørrensdatter
Anne Anders datter og Kiersten
Simons datter.
a53b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1720-21:
a54aChristen


Maren

Maren
Maren


717.Indverende aar d: 15 post Trinit:
Døbt Villas Muurmesters barn
og Anne Sørrensdatters barn Kaldet
Christen, Susseptores, Christen Søe,
Peder hare, Niels Christen, Kiersten
Lavridtzdatter, Bodil Andersdatter
og Johanne Christensdatter.


                           1721.718.Hellig 3 Kongers dag døbt Lavridtz Jonsøns Østergaard
Og Anne Christens datters Smeds Barn Kaldet Ma
ren. Suceptores, Jens Snædicher, Jep Nielsøn, Po-
vel Larsøn, Zidsel Nielsdaatter, Sophia Kierstina An-
dræus daatter.

719.Dominia 3tia Post Pascha Døbt Christen Vangsgaards og Anna
Nielsdaatters Barn Maren Kaldet, Sucep: Peder
Hof, Thomas Chortegaard,  P[of…] Lavridtzøn, Dorete
Nielsdaatter og Dorethe Sørensdaatter.

720.d 7 Maj Døbt Peder Nielssøn Hau[f]s og Maren Peders
Daatters Barn Maren Kaldet. Sucep Søren Sco-
rup, Christen Vangsgaard, Anna Olufsdaatter Karen
Og Bodel Andersdøttre, Østergaard.           


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1721-:

721.Dominica 4te Post Pascha Døbt Madtz Christensen Møllers               54
Og Kiærsten Lavridtzdatters Barn Maren Kierstine Kaldet           Maren [Kir]
Sucep: Peder Andersøn, Peder Christensøn Soldat, Chri           stine
sten Pedersøn Møller, Anne Sørensdaatter og Ingeborrig
Jacobsdaatter.

722.Dominica 2de Post Trinitat: Døbt Jens Diges og Maren Nielsdaat-
ters Barn Karen Kaldet, Sucep: Niels Ørgaard Niels                            Karen
Jensøn, Søren Jensøn, Johanne Jens daatter, og Dorrethe
Nielsdaatter.

723.Onsdagen d 8tende October. Døbt Thomas Chortegaards og
Maren Nielsdaatters Barn Kaldet Anna. Sucep: Niels                          Anne
Lund, Christen Vangsgaard, Anne Andersdaatter Væstergaard
Og Dorrete Sørensdaatter.  

724.NB Eadem Die Døbt Een fattig Qvindes Barn som om Aftenen    NB
kl fem Kom og laante Huus udi Hyldgaard foregaf at være æg-    Margrete
tegift og hafde Een Mands Person Med sig som efter Hendes
egen Berætning skulde være Hendes ægte Mand. Hans Nafn
Knud Pedersøn Hendes nafn Mette Nielsdaatter, Hvilke
Begge foregaf at være ægtevied udi Molling Sogn ved  [Fol]
ling Broe af Hrr Niels i Molbech. Men som ingen be-
viis eller attest medfuldte, blef det efter Guds tienniste
i Kiærchen døbt, og Kaldet Margrete. Sucep: Lavridtz
Væstergaard. Terchild Sørensøn Smed,  Maren Nielsdaatter
Haareboe, Madamme Kierstine Sørensdaatter og Proustens Daatter
Karen Peders daatter.

725.Dominia 18 Post Trinitat: Døbt Christen højer og Else
Erichsdaatters Barn Maren Kaldet Sucep: Peder An-                       Maren
a54b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Nors 1721-22:

a55aMaren
Michel
Dorrethe.Niels.

Maren
Niels 
dersøn Hare, Villas Muurmæster, Jens Erichsøn, Zidsel Pe
dersdaatter, Kiærsten Jensdaatter.

726.Dominia 22de Post Trinit: Døbt Peder Jensøns og Ma
ren Christensdaatters Barn Maren Kaldet Sucep: Ni[els]
Jensøn, Lauridtz Pedersøn Søe, Christen Bach, Maren Ch[ris]
stensdaatter og Karen Christensdaatter.

727.Dominica 2de Adventy: Døbt Peder Abildsøns og Catharina Mic[hels]
daatters Barn Michel Kaldet; Sucep: Madtz Møller
Peder Hoel, Christen Aggerholm, Helle Andersdaatter og
Maren Michelsdaatter.
                                Anno 1722.
728.Nyt Aars Dag. Døbt Søren Schorops og Bodild Pedersdaat
ters Barn Dorrethe Kaldet Sucep: Jens Jensøn, Jaco[b]
Jensøn, Anders Jensøn, Karen Jensdaatter og Kiær
sten Jensdaatter.

729.Kyndelmissedag Døbt Anders Haareboes og Johanne Niels
Daatters Barn, Niels Kaldet. Sucep: Lavridtz Vesterga[ard]
Pofvel Ørgaard, Christen Andersøn, Maren Nielsdaatter
og Anne Sørens daatter.

730.Den 2den Syndag i Faste Døbt Jens Jensens Schorups og
Kiærsten Nielsdaatters Barn Maren Kaldet. Sucep:
Aders Gad, Søren Jensen, Jacob Jensøn, Mette Jens
Daatter og Kiærsten Jensdaatter.

731.Mariæ Bebudelses Dag Døbt Anders Gads og Zidsel Niels
Daatters Barn, Niels Kaldet, Sucep: Søren Væster
gaard, Jens Scorup, Hendrich Holler, Margrete Holler
og Karen Christens daatter Steentoft.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong (dør maj 1722)
Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1722-


732.Dominica 2de Post Pascha Døbt Bertel Skræders og Maren           55.
Peedersdaatters Barn Peder Kaldet. Sucep: Pofvel                            Peder.
Pedersøn, Christen Knachergaard, Anders Envoldsøn, Met-
te Envoldsdaatter,  Anne Pedersdaatter, og Maren Povelsdaat-
ter Knachergaard
733.Dominica 3tia Post Pascha Døbt Lavridtz Væstergaard og Ka-
ren Sørensdaatter Barn Maren Kaldet Sucep: Christen                     Maren
Bach  Madtz Sørensøn,                          , Karen Peders-
daatter Væstergaard, og Anne Sørensdaatter.
734.Eadem Die. Døbt Jacob Schorops. Og Anne Thorsdaatters Barn
Karen Kaldet Sucep: Christen Thorsøn, Niels Christensøn              Karen.
Michel Jensøn Schorop, Kiærsten Nielsdaatter, Bodild
Pedersdaatter. og Jytte Michelsdaatter.
735.Dominica 4te Post Pascha. Døbt Christen Andersøns Hares
og Maren Andersdaatters Barn Kaldet Volborg. Sucep:                Volborrig
Søren Væstergaard, Peder Clit, Knud Christensøn, Johan-
ne Andersdaatter, Anne Sørensdaatter og Karen An-
dersdaatter.
736.Dom: 10 post Trinit: døbt Niels Lund og Anne
Christensdaatters barn, Kaldet Thomas, Suscept:                            Thomas
Anne Andersdaatter, Niels Lund af Wixøe,
Lauritz Christensen, Lars Østergaard, Maren
Nielsdaatter Lund, Ingeborre Kortegaard.
737.Dom: 21 p: Trinit: døbt Lauritz Pedersen Søes
og Kirsten Nielsdaatters barn, Kaldet,                                 Johanne,
Susceptrix  Ingeborre Nielsdaatter, Patrini , Chri-
sten Søe, Povel Bunch, Lauritz Madsen, Kir-
sten Nielsdaatter og Inger Povelsdaatter.
a55b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1722-23:

a56a
Maren


Maren


Lauritz


Anne

Zidzel
738.Dom: 23 p: Trinit: døbt Anders Bertels: (Andersens) og
og Maren Pedersdaatters barn Kaldet Maren
Suscept: Povel Ørregaard, Niels Andersen
Skielsberg, Søren Christensen, Dorothe Sørens-
daatter, Anne Sørensdaatter, Anne Christens
daatter.

739.Dom: 25 p: Trinit: døbt Christen Baches og
Dorothe  Sørensdaatters barn, Kaldet
Maren; Suscept: Søren Vestergaard, Peder
Christensen af Sarup, Thomas Gad, Karen
Sørensdaatter, Anne Sørensdaatter, og
Kirsten Nielsdaatter.    

740.Eadem die døbt Anders Pedersen Dahls
og Voldborrig Christensdaatters barn, Kaldet
Lauritz. Suscept: Christen Bierregaard,
Lauritz Madsen, Thomas Lauritzen, Maren
Lauritzdaatter, Anne Simonsdaatter, og Jo-
hanne Nielsdaatter.

741.Dom: 3 Adventus døbt Christen Pedersen Søes
og Dorothe Andersdaatters barn, Kaldet Anne
Suscept: Lars Søe, Christen Høy, Willatz Muur-
mester, Birgitthe Jensdaatter, Maren Anders
daatter, og Kirsten Simonsdaatter.
                    Ao 1723
742.Dom: 2 post Epiph: døbt Povel Bunch og
Maren Christensdaatter deris barn, Kaldet
Zidzel; Sucept: Christen Bierregaard, Jens


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1723-:743.
Møller Soldat unge Christen Bierregaard, Kir-
sten Nielsdaatter Søe, Ingeborrig Nielsdaatter,    56
Anne Larsdaatter;

744.Onsdag d: 3 Martij døbt Niels Christensens og Ka-    Dorothe
ren Jensdaatters barn Kaldet Dorothe; Su-
cept: Povel [Øre]gaard, Søren Scorop, Jacob
Scorop, Kirsten Andersdaatter, Dorethe Brix-
daatter, Kirsten Jensdaatter.
745.Dom: Judica Døbt Christen Hylgaards og Ma-    Christen
ren Nielsdaatters barn Kaldet Christen. Su-
cept: Christen Andersen, Peder Smid, Thøger
Hylgaard, Johanne Nielsdaatter, Kirsten Niels
daatter, Ingeborre Kortegaard.
746.Dom: 1ma p: Pascha døbt Peder Smeds og Ma-    Christen
ren Christensdaatters barn Kaldet Christen,
Suscept: Peder Bach, Christen Skoemager,
Søren Christensen Skoemager, Christen Hylgaard
Maren Nielsdaatter og Maren Christensdaatter.
747.Dom: 2 p: Pascha døbt Jens Diges og Maren    Jens.
Nielsdatters barn Kaldet Jens, Suscept:
Niels Ørregaard, Niels Jensen, Christen Jensen,
Johanne Jensdaatter, Dorothe Nielsdaatter,
Else Erichsdaatter.

748.Dom: 5 p: Pascha døbt Lars Jensen Øster-       Anne
gaard og Anne Christensdaatters barn Kal-       Marie
det Anne Marie Suscept: Jeppe Nielsen,
Lauritz Christensen Østergaard, Anders Niels.
Maren Skoetorfkiær, Bodild Jensdaatter og Maren
Jensdaatter.
a56b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1723-:

a57a
Christian
Thoer

Iver
og
Maren

Anders.


Anne.

Else 
749.Dom: 4 p: Trinit:  døbt Corporal Andreas
Pedersen og Maren Christensdaatters Deris
barn Kaldet Christian Thoer. Suscept:
Andreas Lang, Søren Scorop, Ole Peder-
sen Soldat, Knud Christensen, Sophie Kir-
stine Andersdaatter, Bodild Nielsdaatter.

750.Dom: 8de p: Trinit: døbt unge Christen Agger
holm og Ellind Jversdaatters 2de børn
Jver og Maren; Suscept: Christen Agger-
holm; Christen Foged, Jacob Scorop,
Michel Christensen, Maren Pedersdaatter,
Karen Jensdaatter, Helle Andersdaatter,
Dorothe Larsdaatter, Inger Christensdaatter.

751.Dom: 9 p: Trinit: døbt Jelle Andersen
og Anne Christensdaatters barn, Kaldet
Anders; Suscept: Peder Døvhaal, Knud
Christensen, Frands Sørensen, Maren Chri-
stensdaatter, Anne Marie Thomæsdaatter
Johanne Stephensdaatter.

752.Dom: 18 p: Trinit: døbt Jeppe Nielsens og
Anne Andersdaatters barn Kaldet Anne,
Suscept: Lars Vestergaard, Christen Niel-
sen, Søren Ørregaard,Zidzel Nielsdaatt
Kirsten Simonsdaatter, Giertrud Nielsdaatter.

753.Dito Søndag døbt Eschild Christensen og
Kirsten Nielsdaatters barn, Kaldet Else
Suscept: Christen Søe, Christen Andersen,


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1723-:

Lauritz Søe, Johanne Nielsdaatter, Maren
Hylgaard, Helvig Nielsdaatter                                                  57.

754.Dom: 21 p: Trinit: døbt Villads Christensens
og Anne Sørensdaatters barn Kaldet                                    Anne
Anne, Suscept: Peder Hoel, Christen Søe
Povel Lauritzen, Else Erichsdaatter, Bodild
Andersdaatter, Giertrud Nielsdaatter.

755.Dom: 23 p: Trinit: døbt Niels Stephan
sen og Maren Andersdaatters barn,
Kaldet, Stephan, Suscept: Niels                                       Stephan
Nielsen, Søren Scorup; Peder Døvhol,
Else og Maren Stephansdøttre, Kirsten
Michelsdaatter

756.Dom: 25 p: Trinit: døbt Jacob Scorops
og Anne Thorsdaatters barn Kaldet                                   Thoer
Thoer; Suscept: Søren Scorup, Michel
Tøfting, Christen Thoersen, Anders Sco-
rup, Kirsten Jensdaatter

757.Dom: 3 Advent: blef Anders Harreboes og
Johanne Nielsdaatters barn døbt og Kalded
Jens, Suscept: Lars Vestergaard, Christen Klou               Jens
Christen Andersen, Maren Hylgaard, Maren
Povelsdaatter, Zidzel Jensdaatter.

758.Ead: die døbt Johanne Pinds og Niels Giøttrups uæg-    Maren
te barn, Kaldet  Maren, Suscept: Christen Høy
Anders Simonsen, Peder Hoel, Dorethe Smid
Dorothe Lauritzdaatter.
a57b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1723-24:

a58a
Niels

NielsElse
Jens

Anders.

759.Fer: 2 Nativ Xsti døbt Lars Christensens og Inge
borrig Nielsdaatters barn, Kaldet Niels, Su-
scept: Povel Bunch, Christen Klov, Søren Skoe-
mager, Kirsten Nielsdaatter, Maren Christens-
daatter, Inger Povelsdaatter.

760.Feria 3 Nativ: blef Christen Andersen og Maren
Nielsdaatters barn døbt, og Kaldet Niels; Susce-
ptores; Eschild Christensen, Peders Smid, An-
ders Nielsen, Maren Nielsdaatter, Maren An-
dersdaatter, Bodild Andersdaatter.

                            Ao 1724.

761.Festo Viridium d: 13 April: døbt Anders Nielsens
og Johanne Nielsdaatters barn, Kaldet Else
Suscept: Niels Madsen Skredder, Terkild Madtz.
Christen Bierregaard dend yngere, Maren Niels
daatter, Maren Madsdaatter, Helvig Nielsdaatter.
762.Dom: 2 p: Pascha: døbt Niels Lunds og Anne
Christensdaatters barn Kaldet Jens, Suscept.
Niels Lund af Wixøe, Thomas Kortegaard,
Lauritz Madsen, Anne Andersdaatter, Maren
Nielsdaatter Wixøe, Kirsten Simonsdaatter

763.Dom: Trinit døbt Peder Døfholes og Kirsten
Andersdaatters barn Kaldet  Anders, Suscept:
Anders Dahl, Knud Christensen, Povel Lar-
sen, Maren Christensdaatter Bunch, Johan-
ne Christensdaatter Dahl og Bodel Anders-
daatter.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1724-:


764.
Dom: 5 post Trinit: døbt Anne Christensdaatter         Christen
Liunges uægte barn, Kaldet Christen, Suscept:              NB.
Niels Nielsen, Christen Nielsen Soldat, Christen            58.
Ericsen, Anne Marie Michelsdaatter, Maren
Andersdaatter.
NB: udlagde til barnefader Ole Pedersen Kong
Soldat under hr. Capitain [Kraft]is compagnie.
som og udstod kirchens disciplin derfor.

765.Dom: 8 p: Trinit: døbt Jens Jensen Scorups
og Kirsten Nielsdaatters barn Kaldet  Inger
Suscept: Anders Gad, Søren Scorup, Anders
Scorup, Anne Thoersdaatter, Karen Jens-
daatter

766.Dom: XI p: Trinit: døbt Christen Bachis og Dore-
the Sørensdaatters barn Kaldet Christen; Su-             Christen
scept: Lauritz Frandsen, Niels Jensen, Povel
Ørregaard, Karen Vestergaard, Kirsten Niels-
daatter.

767.Eadem die døbt Lars Vestergaards og Karen             Kirsten
Sørensdaatters barn, Kaldet Kirsten, Suscept:
Søren Vestergaard, Christen Søe, Christen Klou, Anne
Andersdaatter, Anne Sørensdaatter.

768.Dom: XII p: Trinit: døbt Peder Smeds og Maren
Christensdaatters barn Kaldet Maren, Su-                     Maren,
scept: Christen Hylgaard, Christen Andersen, An-
ders Christensen, Margrethe Andersdaatter, Anne Mortensdaatter.
a58b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1724-25:
a59a

Margaretha
 Elisabeth


Anders

Lauritz

Christen 

769.d: 11 Decembr: døbt Præstens barn Kaldet
Margaretha Elisabeth; Suscept: Hr Josias
Kornbech, Hr. Jens Hosum; Byefogden af
Thisted, Sr Ludvig Lem; Madame Anne
Lundsgaard, Madame Langballe paa
Nebbel, Proustens Daatter Mademoiselle
Karen Pedersdaatter.
                        Ao 1725
770.Nyt aars dag døbt Anders Christensen Gads og
Zidzel Nielsdaatters barn kaldet Anders, Suscept:
Søren Vestergaard, Christen Steentoft, Thomas
Gad, Margrethe Holler, Kirsten Scorup, Anne
Sørensdaatter Vestergaard.

771.Dom: 2 p: Epiph: døbt Anders traads og Maren
Larsdaatters barn kaldet Lauritz, Suscept:
Povel Larsen, Thomas Larsen, Wolborg Christens
daatter, Maren Stephansdaatter, Johanne Chri-
stensdaatter.

772.Onsdagen d 14 Febr: blef Povel Larsens og
Bodill Michelsdaatters barn døbt, Kaldet
Christen; Suscept: Tøger Hylgaard, Thomas
Kortegaard, Thomas Larsen, Woldborrig Chri-
stensdaatter, Johanne Christensdaatter,

773.frem uiist i Visitatzen d: 18. Febr. 1725.
    . P. Roels .


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1725-:


774.
Dend 2den Søndag i Faste døbt Lauritz Chri-              59.
stensens og Ingeborrig Nielsdaatters Barn                        Maren
Kaldet Maren, Suscept: Niels Christen-
sen, Lars Søe, Søren Tøgersen, Maren
Ørregaard, Maren Bunch.

775.Midfaste Søndag døbt Lars Østergaards
og Anne Christensdaatters barn, Kaldet                           Bodild
Bodil; Suscept: Jeppe Nielsen,
Laurs Christensen Østergaard, Lars Viils-
bøll, Sophie Kirstine Andersdaatter,
Bodil Jensdaatter, Maren Jensdaatter

776.Anden Pintze festis dag døbt Bolle Chri-                    Maren
stensens og Maren Christensdaatters
barn Kaldet Maren; Suscept: Peder
Jensen, Christen Back, Niels Pedersen
Scorup, Præstens Hustrue Elisabeth
Marie Torsong, Anne Marie Thomæs-
daatter, Anne Margrethe Langgaard,

777.Onsdag d: 6 Junij døbt Mads Møllers
og Kirsten Larsdaatters barn Kaldet                           Christen
Suscept: Peder Andersen Hoel, Terkild
Liung, Kirsten Sørensdaatter af Tanderop,
Maren Madsdaatter af Wiig, Ingeborrig
Traad.
a59b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1725-:
a60a

Karen


Niels

 
Christen

Anna

Peder 
  
778.Dom: 13 p: Trinit: døbt Jens Diges og
Maren Nielsdaatters barn kaldet Karen
Suscept: Niels Overgaard, Christen Hyl-
gaard, Søren Jensen, Eric Povelsen,
Johanne Jensdaatter, Kirsten Niels-
daatter

779.Dom: 10 p: Trinit: døbt Lars Pedersen Søe
og Kirsten Nielsdaatters barn Kaldet
Niels, Suscept: Povel Bunch, Chri-
sten Søe, Lars Madsen, Søren Tøgersen,
Ingeborrig Nielsdaatter, Inger Povels-
daatter.

780.Dom: 15 p: Trinit: døbt Christen Pedersen
Søes og Dorothe Andersdaatters barn
kaldet Christen, Suscept: Lars Søe
Peder Bach, Christen Høy, Birgitthe Jens-
daatter, Kirsten Simonsdaatter, Anne
Jensdaatter.

781.Dom: 2de Adventus døbt Jens Giøttrups og Else
Ericsdaatters barn kaldet Anna: Suscept:
Peder Hoel, Niels Giøttrup, Terkild Madsen,
Kirsten Larsdaatter, Anne Jensdaatter.

782.Eadem die døbt Christen Pedersen Soldats
og Bodil Nielsdaatters barn Kaldet Peder
Suscept: Sergiant Niels Hansen, Jeppe
Nielsen, Knud Christensen, Zidzel Nielsdatter
Giertrud Nielsdaatter.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1725-26:

783.Dom: [..] Nativit: Xsti døbt Peder Smids og
Maren Christensdaatters barn Kaldet    Birgitte
Suscept: Christen Andersen, Søren Skoema-
ger, Christen Skoemager, Zidzel Nielsdaatter
Anne Mortensdaatter.                                         60

                          Ao 1726

784.d: 11 January blef Sogne Præstens barn /:
som var fød aaret forhen d: 23 Decembr :/ døbt         Johannes
og Kaldet Johannes Torsong; Suscept:                       Torsong
Cancellie Raad Mouritz Kønig Lelius ,
Cancellie Raad, Marken Lelius, Lieutenant
Bilde; Hr Rubech Humble, Mons: An-
ders Torsong, Madame Caspergaards,
Madame Lem.

785.Dom: 3 p: Epiph: døbt Jens Scorups og Kir             Jens
sten Nielsdaatters barn Kaldet Jens, Suscept:
Anders Gad, Søren Scorup, Anders Scorup,
Karen Jensdaatter, Maren Nielsdaatter,
Ingeborrig Kortegaard.

786.Eadem die døbt Povel Bunchis, og Ma-                    Jens
ren Christensdaatters barn Kaldet Jens.
Suscept: Lille Jens Jepsen, Christen
og Søren Bierregaard; Anne Christens-
daatter, Inger og Anne Povelsdøttre.
a60b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1726-:
a61a
KaJens

Inger

MarenNiels 

787.
Foreviist i Visitatzen
d- 17 Febr: 1726. P. Roels: 

788.Fastelafns Søndag døbt Jacob Scorups og
Anne Thorsdaatters barn Kaldet Jens
Suscept: Søren Scorup, Anders Scorup,
Thomas Gade, Kirsten Pedersdaatter og
Else Nielsdaatter.

789.Eadem die døbt Christen Høys, og Else
Christensdaatters barn Kaldet Inger, Su-
scept: Christen Ericsen, Peder Hoel, Willads
Muurmester, Dorethe Andersdaatter og
Kirsten Simonsdaatter

790.3die Paaschedag døbt Kirsten Liung hendes
uægte barn kaldet Maren, Suscept: Peder
Hoel, Peder Abel, Christen Ericsen, Kir-
sten Nielsdaatter Hylgaard, Bodel Christens
daatter Wiilspild, Anne Mortensdaatter;
NB. Udlagt en ægtegift Mand nafnlig Christen
Pind, som lenge Hafde været fra Sognet Sol-
dat i Kongens tieniste og eftter sin erholdte
af[sk]ed var kommen her til Sognet igien, til-
stoed gierningen og blef tillige med hende
publice absolveret derfor.

791.Dom: 2de p: Pascha døbt Anders Nielsens og
Johanne Nielsdaatters barn af Hinding
Kaldet Niels, Suscept: Niels Skredder


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1726-:

Søren Christensen, Christen Ericsen, Maren
Nielsdaatter, Helvig og Inger Nielsdøttre,
Maren Christensdaatter Hylgaard.                              61.

792.d: 17de Maij døbt Willatz Muurmesters
og Anne Sørensdaatters barn Kaldet    Søren
Suscept: Peder Hoel, Jeppe Nielsen,
Peder Simonsen, Else Ericsdaatter, Johan-
ne Christensdaatter, Ingeborrig Jacobs-
daatter

793.Dom: 6 p: Pascha døbt Maren Jens-
daatter Østergaards uægte barn Kaldet                Christen
Suscept: Jens Østergaard, Knud Chri-                    NB.
stensen, Anne Wangsgaard, Bodild Jens-
daatter, Zidzel Jensdaatter.
NB. Udlagde til barne fader Lauridtz
Madsen tømmermand, som og vedgick
gierningen og udstod Kirchens disciplin.
derfor med Hende.

794.Fer: 2de Pentecost: døbt Jelle Andersen
og Anne Christensdaatters barn Kaldet                Christen
Suscept: Sergiant Niels Hansen,
Knud Christensen, Christen Nielsen Pind
Kirsten Andersdaatter Døfhole, Anne
og Maren Andersdøttre, Zidzel Jens-
daatter.
a61b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1726-27

a62a Peder
Maren
Christen

Søren
Christen
Christen
795.d 14 Julij døbt Bertel Skredders og Maren
Pedersdaatters barn kaldet Peder, Susceptores
Kirsten Pedersdaatter, Maren Nielsdaatter, Christen
[Coordt]sen og Christen Knackergaard begge af Øster
Wandet; Kirsten Nielsdaatter.
796.d: 8 Sept: Lars Wiilsbølls og Anne Sørens-
daatters barn døbt og Kaldet Maren, Suscept
Maren Jensdaatter, Dorethe Sørensdaatter
Maren Salmonsdaatter, Søren Wiilspild, Niels
Sørensen, Christen Christensen. 
797.d: 29 Sept: døbt Anders Harreboes og
Johanne Jensdaatters barn kaldet Christen.
Suscept: Maren Jensdaatter, Thøger
Hylgaard, Niels Ørregaard, Søren Chri-
stensen, Maren Christensdaatter, Maren
Salmonsdaatter.
798.d: 3 Novembr: Peder Døfhols og Kirsten
Andersdaatters barn døbt og kaldet Søren.
Suscept: Maren Christensdaatter, Povel Lar-
sen, Thomas Larsen, Johanne Dahl, In-
ger Christensdaatter.
799.d: 1 Decembr: døbt Jens Jepsens barn Kaldet
Christen. Suscept: Maren Christensdaatter, Christen
Bierregaard, Christen Michelsen, Anne Povelsdaatter
Bodil Christensdaatter.
                      Ao 1727
800.d: 27 Janu: døbt Lars Vestergaards og Karen Sørensd. barn
kaldet Christen, Suscept: Anne Anders-
daatter, Lars Wiilspild, Christen Christen
sen, Maren Salmonsdaatter, Maren Anders-
daatter.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1727-:

801.d: 2 febr: døbt Anders Dahls og Walborrig                    Jens
Christensdaatters barn kaldet Jens, Suscept:
Kirsten Andersdaatter, Christen Bieregaard                      62.
Christen Michelsen, Lars Madsen, Maren
Michelsdaatter.
802.d: 5 Febr: døbt Niels Lunds og Anne Christensd:      Peder
barn kaldet Peder, Suscept: Anne Anders-
daatter, Tøger Hylgaard, Lars Østergaard
Lars Madsen, Maren Christensdaatter
803.d: 13 Febr: blef Sognepræstens Hr Conrad
Hildebrands barn Døbt og kaldet Anne Cathrine
Prousten Hr Peder Roelsens Kieriste Madame
Bodel Marie paa Nebbel, Hr Josias
Kornbech, Sr Bertel Langballe, Mons.
Anders Torsong.
804.d: 16 Marty Niels Giøttrups barn døbt                      Søren
kaldet Søren, Else Erichsdaatter, Peder
Hoel, Jens Giøttrup, Thomas Larsen, Gier-
trud Nielsdaatter.
805.d: 23 Marty døbt Lars Larsens og Maren                 Else
Pedersdaatters barn kaldet Else, Michel Sco-
rups Hustrue, Terkild Madsen, Christen Kiergaard,
Niels Nielsen, Maren Andersdaatter.
806.d: 4 Maij døbt Lars Søe og Kirsten Nielsdaatters
barn Kaldet Mette, Dorothe Blæsborg                         Mette
Povel Bunch, Niels Thomsen, Lars Madsen,
Inger og Anne Povelsdøttre.
807.Dom: 11 p: Trinit døbt Christen Aggerholm ved
leerhøy og Ellins barn kaldet Jens, Dorothe leerhøy    Jens
Christen Aggerholm, Maren Aggerholm, Niels
Muurmester.
a62b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1727-28:

a63a LauritzJens
Kirsten
Christen


Jens,Maren
Anne
Jacob
808.d: 29 Sept: døbt  Niels Thomæsens og Ingeborre
Nielsdaatters barn kaldet Lauritz. Ingeborre Søe,
Søren Skoemager, Christen Skoemager, Anders frandsen
Kirsten Nielsdaatter.
809.d: 5 Oktobr: døbt Lars Ørregaards barn Kaldet Jens
Ole Smid af Vesterwandet hans hustrue Birgitthe
Jens Ørregaard, Ole Pedersen i Dollerup, Søren bier-
regaard, Bodil Michelsdaatter.
810.d: 26 Octobr: døbt Jeppe Nielsens og Anne An-
dersdaatters barn Kaldet Kirsten, Karen Vestergaard
Lars Østergaard, Peder Smid, Peder Simonsen, Anne
Simonsdaatter, Giertrud Nielsdaatter
811.d: 9 Novembr: døbt Lars Wiilspilds og Anne
Sørensdaatters barn kaldet Christen, Karen
Vestergaard Søren Vestergaard Niels Bieregaard
af [.]ster Wandet, Lauritz Madsen, Christen Michelsen
Maren Salmonsdaatter.
812.Eadem die døbt Povel Larsens barn Kaldet
Jens, Anders Traads hustrue i Hinding
Tøger Hylgaard, Thomas Larsen og Christen
Larsens begge døttre i Schinnerup.
813.Eadem die døbt Christen Hylgaards og Maren
Christensdaatters barn Kaldet Maren, Maren
Nielsdaatter Dige, Peder Smid, Christen Andersen
Maren Christensdaatter, og Anne Dige.
814.d: 24 p: Trinit: døbt Christen Skoemagers og Soph[ie]
Kirstines barn kaldet Anne. Sergiant Andre-
assis hustrue Botilda, Christen Skoemager
Peder Smid, Søren Skoemager, Maren Christens-
daatter.            Anno 1728                               
815.d 7 Martij døbt [Niels] Muurmesters og
Jngebore Thraes barn Kaldet Jacob. Suscept:
Villads Muurmæsters Hustrue bar det. Mads Møller
Christen Aggerholm ved Leerhøy, Søren Christensen   
Maren Aggerholm


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1728-:
                                                                             63.
816.d 29 Martij blef Sogne Degnens barn døbt og kaldet                           M[ette]
Mette Marie. Suscept: Marie HendrichsDaatter af Thisted                       Ma[rie]
Her Jens Hosum Ole Hansen Falch. Christen Andersen
Skielsgaard. Christen Madsen Hundborg. Malene Christensdttr Langaard
817.d 2 April døbt døbt SognePræstens barn Kaldet                             Eleo[nora]
Eleonora Maria Suscept: Hr Major Grebencops                                    Ma[ria]
Frue.  Mette Marie Sl. Her Madtzes.  Rector Madsen Rector Nislev. Hr
Thomas Pram. Byfogden Ludvig Lem.
818.d 11 April døbt Anders Bertelsens barn Kaldet Anne                            Anne
Sucept: Christen Poulsens Hustrue Dorthe SørensDaatter
Niels Andersen Trans og Søren begge tiend: Præsten, Maren
ChristensDaatter og Sidsel Klou.
819.3die Pintzedag døbt Jens Giyttrups barn Maren Kaldet                      Maren
Suscept: Christen Søes Hustrue. Niels Giyttrup, Christen
Ericsen, Christen Christensen tiend: p. Søgaard Kirsten Michels
Daatter.
820.d 13 Junij døbt Anders Skreders barn i Hinding Mads kal-                  Mads
det. Suscep: Christen Andersens H ved Søen Christen Høldgd
Søren Bierregaard, Helvig og Inger NielsDtter
821.d 7 Julij døbt Ogge Christensens barn ved Leerhøy Kaldet                Maren
Maren. Michel Schorups H. bar det. Jens Dige Kasten
Lauridsen i Tved sogen, Anne Dige og Kiersten Skrederepige.
822.Dom: 8 post Trinit: døbt Jens Scorups barn kaldet Søren                   Søren
Michel Schorups Hustrue, Jacob Schorup, Søren Schorup, Maren
Bryggers Pige tiend: Præsten
823.d 12 Sept: døbt Christen Pedersens barn i Hinding Maren kal-        Mar[en]
det. Jep Nielsens Hustrue, Povel Stefensen, Niels Stefens:
Niels Østergaard og Maren StefensDttr.
824.d 26 Sept: Jens Frøkiærs barn Kaldet Maren. Thomas Cor                Maren
tegaards H. bar det  Anders Østergd  Salmand Østergd   Maren
[..]dersDaatter og Maren SalmandsDttr
825.Eadem die døbt Jelle Pinds barn i Hinding kaldet Christen. Anne       Christen
Marie ThomisDaatt  tiend Præst  Frans tiend Præsten. Knud i Wor-
[d]ingd Maren Stefens Dttr og Maren SalmonsDttr.
a63b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1728-29:

a64a
[Christ]en
[Ma]ds


[Ma]ren


[Mar]en[Sø]renMarenPederMaren

Mette
826.d 28 Nov: døbt Poul Bunches og Maren ChristensDaatters
barn i Hinding kaldet Christen gl. Christen Bierregaards
Hust. bar det. Suscep: Christen Christens: Bierregd, Søren
Bierregd Anders Frandsen Inger Pouls Daatter og Maren
Laurids Daatter.
827.Sidst i ofvenmeldte aar blef Christen Andersens bar[n] ved Søen
hiemme døbt kaldet Mads
                       Anno 1729
828.d 16 Jan: døbt Niels Ørgaards barn kaldet Maren
Jens Diges Hustrue, Christen Hylgd   Jep Nielsen Christen
Vangsgaard Karen Ørgd og Sidsel Vesten Præstgd.
829.d 23 Jan: døbt Christen Bierregaards barn kaldet Maren
Suscept: Poul Bunches Hustrue gl Christen Bierregaard
Niels Jensen, Christen Michelsen og Inger Bunch
830.d 23 Martij blef Laurids Viilspÿls barn døbt og Kaldet
Søren Suscept: Christen bachs Hust I Neder Hinding. Niels
Bierregaard i Vester Vandet Niels Viilspÿ. Maren Viilspÿl
og Maren SalmonsDttr.
831.2 Pent: døbt Christen Michelsens barn i Hinding Kaldet
Maren. Susceptores Anders Dals Hustrue, Christen bach
i Neder Hinding Knud i Vordingd. Maren Michelsdaatter
og Maren Pedersdaatter.
832.3 Pent: døbt Laurids Vestergaards og Karen SørensDttrs
barn Kaldet Peder Suscept: Laurids Viilspÿls Hustrue
Søren Vestergd Jep Nielsen Christen bach i Neder Hinding
Thomas Tiend: Laurs Vestergaard og Karen Ørgd.
833.d 12 Junij døbt Anders Harboes barn kaldet Maren
Christen Holdgaard Kone Laurs Vestergd.
834.d 7 Aug: døbt Peder Douhols barn kaldet Mette Suscep:
Anders Dals Hustrue Poul Larsen, Knud i Vordingaard
Maren Salmans Daatt tiend i Vordingd  og Maren
Salmands Daatter tiend: Peder Døuhol.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1729-30:

835.d 13 Sept døbt Sogne Præstens barn Kaldet Nicolai        64.
Andreas Suscept: Hr Justitz Raad Dÿssels  Frue, hr                             Ni[colai]
Johannes i Sendels, hr. Thomas i Hiardemaal, hr. Jens                      An[dreas]
i Hillerslev, Monsr Ole Falch og Hands Søster Madmois:
Maren HansDaatter.   
836.St Michelsdag døbt Laurids Ørgaard barn Kaldet An-                     And[ers]
ders. Suscept: Niels Smeds H. i Øster Vandet, Jens Jepsen
Poul Ørgd. Søren Thøgersen, Anne PoulsDaatter Ørgd
og Maren ChristensDaatter Aggerholm.
837.d 23 Octob: døbt Michel Fogeds barn ved Leerhøy Kaldet
Maren Suscept Ogges Hustrue ved Leerhøy Christen Agger              Ma[ren]
holm ved Leerhøy            
838.d 6 Nov: døbt Christen Skomagers barn kaldet Maren                      Maren
Suscep: Peder Smeds Hust. Anders Lang Christen Ander
sen, Karen Ørgd.
                         Anno 1730
839.Nyt Aars dag døbt Christen Søes barn kaldet Peder. Susc              Peder
Christen Høyes Hust. Laurids, Jens Dige Peder Simonsen
Poul Ørgaards 2de Dottere Karen og Anne.
840.d 16 Febr: døbt Christen Bierregaards barn og Kaldet Chri          Chris[ten]
sten Poul Bunches Hustrue bar det Susc. gl. Christen Bier
regaard Niels Jensen i Hinding. Søren Bierregaard og Inger
PoulsDatter Bunch.
841.d 19 Febr: døbt Christen Erichsens og Anne Anders
Daatters barn i Vording, kaldet Hans. Suscept Erichs                           Han[s]
Hust i Kaastrup, Anders Har  Søren Smed og Jens
Sørensens 2de Døttere i Tved sogen.
842.3die Pindtze Dag døbt Jens Frøkiærs barn kaldet                            An[ne]
Anne. Thomas Kortegaards Hust bar det. Anders
Østergaard, Anne SørensDaatter Maren Anders
Daatter og Anne Simons Daatter
a64b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1730-31:

a65a
[Ann]e[Ander]s
 


[Ann]e
[Mari]e


[Els]e


[ann]o 
[1731]

[Magrethe]
[Eliz]abeth


[Kar]en[Ch]risten 

843.
d 2 Julij døbt Lars Søes og Kirsten Niels
daatters barn kaldet Anne, Povel Bun
chis Hustrue, Christen Søe, Niels Thomæ
sen, Jens Nielsen, Inger Povelsdaatter.
844.d: 13 Aug: døbt Johan Andersens og Kirsten Christen
Daatters barn Kaldet Anders Jens Arbergs Hustrue
i Øster Vandet bar det suscep: Jacob Schorup, Peder Smed
Frans Sørensen  Niels Sørensen og Maren Laursdttr.
845.d: 10 Sept: døbt Niels Nielsens og Bodil Christensdatters
barn Kaldet Anne Marie suscep Mads Kloues Hust
i Vording Lars Larsen Niels Ul, Anne Østergd og Bodil
Christensdaatter.
846.d: 17 Sept: døbt Niels Thomsens og Ingebore Nielsdttrs
barn nafnlig Else Sus: Christen Thomsen og Hands
Hustrue af Vester Vandet, Poul bunch, Anders Laursen,
Maren Lauridttr og Inger Poulsdaatter.
                              
847.d: 4 Jan: Født Hr Conradts og Mad. Thorsons
barn og d 18 hujus døbt og Kaldet Magrethe
Elizabeth, Suscept: Hr Thomas Praem, Hr Johannes
Fridenreyg, Hr Jens Bonne, Mad: Prams og Mad Lan-
balles.
848.Mariæ bebudelsesdag døbt Laurids Viilspyls og Anne
SørensDaatters barn kaldet Karen Suscept: Søren Laurids-
Søn. Laurids Vestergaard, Laurids Madsen, Dorethe Sørens
Daatter og Karen Ørgaard
849.d 15 Aprilis døbt Laurids Vestergaards og Karen Sørens[dttr]
barn kaldet Christen Susc: Søren Vestergaard, Laurids
Viilspyl, Christen Christensen Bach, Jep Nielsens Hustrue
og Sidsel vesten Præstegaarden.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1731-:


850.
Eadem die døbt Michel Fogeds og Maren Fransdaatters                   Jens
barn Kaldet Jens. Susceptores. Christen Aggerholm Leerhøy                   65.
Christen Andersen, Gedske Andersdaatter i ØsterVandet, Jens
Skorups Hustrue, Kirsten Nielsdaatter og Helle Mads
Daatter.
851.Dom: Trinit døbt Niels Ørgaards og Ingebore Nielsdaatters           Christen
børn kaldet Christen og Laurids. Suscep: Laurids Vestergd                   og
Anders Harboe Niels Smed, Christen Smed Jens Diges                      Laurids
Hustrue Maren Christen Vangsgaards Hustrue
og Anne Ørgaard.
852.d: 17 Maij døbt Degnen Laurids Hundborgs og
Johanne Jensdaatters barn  kaldet Anne. Suscept
Præsten Kiæreste Mad Elizabeth Marie Thorsong. Chri                         Anne
sten Langaard, Christen Madsen, Jens Søbore, Bertel Jep- 
sen Sidsel Jepsdaatter og Malene Christensdaatter.
853.d: 26 Augus: døbt Ogge Christensens og Dorthe Lau-                      Anne
ridsdaatters barn Kaldet Anne Marie.  Suscep. Kasten                          Marie
Lauridsen, Jacob Skorup, Christen Aggerholm Leerhøy
Anne Marie Præstens Stuepige og Kiersten Berthe[ls-]
Daatter
854.Alle Helgens dag døbt Peder Tølbols og Anne Anders-
daatters barn kaldet Christen. Suscept: Anders Peders.                    Christen
Christen Erichsen i Vording, Niels Klit. Degnekonen af
Siøring nafnlig  Dorthe og Kirsten Michelsdaatter.
855.d: 7 Nov: døbt Anders Skreders og Johanne Nielsdaatters
barn i Hinding Kaldet Maren. Suscep: Christen Høldgd                      Maren
Christen Andersen, Edskils Hustrue paa Thra og
Anders Harbos 2de Dottere.
856.d: 10 Nov: hiemme døbt formedelst svagheds skyld Chri-
sten Andersens og Maren Nielsdaatters barn kaldet                             Karen
Karen.
a65b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1731-32:
a66a
ChristenMaren


MarenGiertrud
Zidsel
Maren

857.
d: 18 Nov: døbt Christen Erichsens og Anne Andersdatters
barn kaldet Christen. Suscep: Anders Har, Erich i Kaastrup,
Peder Tølbol, Søren Smeds Hust. og Karen Sørensdttr.
858.St: Stefensdag døbt Christen Aggerholms og Elles barn
ved Leerhøy kaldet Maren Suscep: Michel Foged, J[nger] Scho-
rup, Niels Aggerholm, Anne Aggerholm og Karen An-
dersdaatter.

                        Anno 1732

859.d: 20 Jan: døbt Frans Sørensens og Maren Michels
Daatters barn kaldet Maren. Elizabeth Marie Hille
branths, Peder Christensen Abil, Christen Michelsens
Bach Niels Sørensen og Else Andersdaatter.
860.d: 9 Martij: døbt Jens Frøkiærs og Karen Andersdatters
barn kaldet Giertrud, Susc: Lars Larsen, Peder Frøki[ær]
Bodil Andersdtter, Anne Sørensdaatter, Anne Larsdttr
og Anne Simonsdttr.
861.d: 9 Maij: døbt Christen Bierregaards og
Kirsten Nielsdaatters barn kaldet Zidsel
Suscept: Christen Sørensen Bierregaard
Søren bierregaard Ingeborre Nielsdaatter
Zidtzel Jensdaatter, Niels Jensen.
862.Anden Pintzedag d: 2 Juny blef Anders Harre-
boes og Johanne Jensdaatters barns døbt og
kaldet Maren; Suscept: Lars Vestergaard, Lars
Viilspild, Niels Christensen, Maren Hyl-
gaard,  Zidtzel Jensdaatter.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Nors 1732-33:

863.d: 20 Julij døbt Christen Michelsens og Johanne dals
barn kaldet  Anne, Suscept: Peder Abel, Christen                             Anne
bach, Anders Dals Hustrue, Anne Simons Daatter og                       66.
Johanne bunch.
864.d: 17 Aug: døbt [N]iels Muurmæsters og Ingebore Jacobs        Ann[e]
Daatters barn kaldet Anne. Suscep; Christen Agger
holm. Ch: Aggerholm ved Leerhøy. Niels aggerholm, Vil
lads Muurmesters Hustrue og Niels Skreders 2de Døttere.
865.d: 24 Aug: døbt Michel Fogeds og Karen Fransdttrs                   Jens
barn ved Leerhøy kaldet Jens, Suscep, Ch: Christensen
Aggerholm, Niels Høldgaard, Christen Høy  tienend: i
P[aa] Søgaard, Christen Thorsens Hustrue paa Holem
og Jens Skomagers Hustrue i ØsterVandet         1733
866.Kyndelmisdag eller Mariæ Renselsesdag døbt Pe
der Døvhols og Kirsten Andersdaatters barn kaldet                        Anne
Anne Suscep Poul Lasen, Knud Christensen Anders
Dals Søn Christen, Anders dals Hustrue og Maren
SalmandsDaatter.
867.d: 17 febr fød velærverdig Hr Conrad Hillebrandts og Mad
Elizabeth Thorsons barn og døbt d: 19 ejusdem                           Marga
og kaldet Margarethe Elizabeth. Suscep Hr Svend                      rethe Eli
Hiorteberg, Hr Johannes Fridenreig Hr Jens Bonne                    zabeth
Mad. Pram, Jomfrue Hiorteberg.
868.d: 25 Martij døbt Niels Lunds og Anne Christens                   Christen
Daatters barn kaldet Christen, Søren Christensens
Hustrue Karen PoulsDaatter bar det Suscep: Niels
Hansen, Thomas Kortegaard, Laurids Madsen.
869.d: 1 Maij døbt Johanne Andersens og Kirsten Chri                Christen
stendttrs barn kaldet Christen, Suscep: Jacob Scho
rup, Peder Smed, Søren Bieregaard, Anne Marie tiend
i Præstegaarden og Zidsel Klou.
870.d: 10 Maij døbt Niels Tomisens og Ingebore Nielsdaatters    Joh[anne]
barn kaldet Johanne Susc: Bole Christens.  Poul Stefens.
Inger Poulsdtter Birgitthe Lauridsdttr og Johanne Poulsdttr.
a66b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt (dør juli 1733)
Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Nors 1733-34:

a67a

Anne


Anne


Christen


NielsLaurids
[Christen]
[Erich]Mads 

871.
d: 12 Maij døbt hiemme Laurids Viilspils og Anne
Sørens Daatters barn kaldet Anne Suscep: Laurids
Væstergaard, Søren Væstergaard, Karen Vestergaard
872.Christi Himmelfarts dag døbt Poul Bunches og Ma
ren Christensdttrs barn kaldet Anne, Suscep: Niels Thor
sen, Christen Michelsen, Søren Bieregaard, Inger
Pouls Daatter og Zidsel Klou
873.d: 12 Julij døbt Niels uls  og Bodil Christens Daatters
barn kaldet Christen Susc Las Lassen Peder Tolboll
Anders Har    Mads Klous Hustrue, Dorthe Hare
874.d: 19 Julij døbt Christen Christensen og Anne Christen
Daatters barn Østen Kirchen og kaldet Niels. Suscep
Laurids Vestergaard, Anders bertelsen, Poul Larsen
Niels Aggerholm, Karen Ørgd og Karen Andersdtt.
875.Eadem die døbt Sl. Laurids Søes og Kirsten Niels
daatters barn kaldet Laurids, Christen bach, Lau
rids Madsen, Anders Lauridsen, Ingebore Nielsdttr
og Johanne bunch.
876. Dom 25 post Trinit døbt Jens Frøkiers og Ma-
ren Christen Daatters barn i Vording kaldet Christen
Suscep: Christen Vestergaard i Faartoftt, Christen
Vestergaard ibidem, Niels Frøkiær, Peder Frøkiær
og Anne Simons Daatter.
877.Dom: 2 Adventus Xsti: døbt Christen Erichsens og Anne
Andersdaatters barn i Vording [Eric] Suscep Anders Har,
Søren Andersen, Erich Christensens Hustrue Ma
ren Erichsdaatter af Kaastrup og Maren og Ma
ren Christens Daatter.    Anno 1734
878.Ao 1734 d: 13 Janv: døbt Degnens Mr Lars Hund-
borgs og Johanne Jensdaatters barn kaldet Mads.
 Suscept: Studiosus Sr Peder Stafsback af Thisted, Sr


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Nors 1734:


Niels Andersøn Simonsøn  Agnesnine Andersøn,
Broderen Christen Madsøn Hundborg, Sl:                     67.
Christen Degns Enche Helle Andersdaatter,
og Anne Marie Thomasdaatter af Præ-
stegaarden.
879.d: 17 Jan: døbt Peder Tolbol og Anne Anders
Daatters barn kaldet Karen Suscept: Jelle                             Karen
Andersen, Peder Jenssen, Anders Christens.
Har og Peder Jepsen 2de Døttere.
880.Dom: Septuagesima døbt Laurids Vestergaards og Karen
Sørensdtters barn kaldet Karen. Suscept: Søren Vester       Karen
gaard, Laurids Viilspil, Envold Ørgaard. Jep Nielsøns
Hustrue og Sidsel Vesten Præstegaarden
881.d: 17 Martij døbt Niels Stefensens og Anne Anders
Daatters barn i Vording Kaldet Maren, Susceptores         Maren
Poul Stefensen Søren Schorup Niels Hinding, Tho-
mas Kortegaards Hustrue og Kirsten Michelsdtter.
882.Dom: 3tia post Pascha døbt Jelle Andersens og
Anne Christensdaatters barn af Hinding Kaldet                 Lauri[ds]
Suscep: Christen Michelsens Hustrue Johanne, Christen
Pind, Peder Tholbol, Christen Vesløng og Mette
Christensdaatter.
883.d: 22 Aug: døbt Niels Ørgaards og Ingebore Niels
Daatters barn kaldet Niels. Suscep: Laurids Vester           Niels
gaard, Anders Lauridtzøn, Christen Christensen. Chri
sten Vangsgaards Hustrue og Anne Ørgaard.

                                                                                        Anno 1735
a67b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Nors 1735-:

a68a

Niels
Michel

 

DortheChristen
Peder
Christen
Peder 
                          Anno 1735                   
884.Fastelafns Søndag døbt Michel Fogeds og Maren
Knuds Daatters barn kaldet Niels, Suscep: Christen
Aggerholm junior. Peder Blach. Christen Andersen paa
Holm. Anne MadsDaatter Dalsgaard og Søster Helle
i Vester Vandet Sogn.
885.Anden Paaske dag døbt Christen Michelsens og Johanne
Christensdaatters barn i Hinding kaldet Michel Suscep:
Christen bach, Christen bieregaard, Peder Dall og Chri
sten Dall, Vulborre Christens Daatter og Anne Sørens Daatter
886.Dom: 2de post Pascha døbt Anders Harrebos og Johanne
Niels Daatters barn kaldet Dorthe, Suscep: Laurids Ve-
stergaard, Poul Ørgaard, Niels Høldgaard, Maren Christens
Daatter og Maren Aggerholm.
887.Dom: 5 post Pasca døbt Peder Blaches og Maren
Salmonds Daatters barn ved Leerhøy kaldet Christen
Suscep: Laurids Viilsbÿl, Michel Foged, Laurids Anders.,
Johanne Huusholderske paa Søgaard og Maren Salmons-
Daatter.
888.Dom: 6te post Pasca døbt Jens Frøkiær og Maren Chri
tenDaatters barn i Vording kaldet Peder, Suscep: Niels Frø
kiær, Peder Frøkiær, Thomas Dige, Christen Skientofttes
Daatter af Westervandet og Sidsel MadsDaatter tienendes Jens
Frøkiær.
889.Dom: Trinitatis døbt Ogge Christensens og Dorthea
Laurids Daatters barn ved Leerhøy kaldet Christen
Susceptores Jacob Schorup, Casten Lauridsen af Tved
sogen, Christen Dige, Madame Begtrups og Maren
BertelsDaatter.
890.Dom: 2de post Trinit: døbt Christen Holes og Maren
Peders Daatters barn kaldet Peder. Suscep: Niels
Klou, Peder Abel, Christen Ørgd senior, Kiersten
Laurids Daatter og Anne Christens Daatter  Høy.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Nors 1735- / En edsaflæggelse / Præsteindsættelse 1733:


891.
St. Michels dag døbt Laurids Viilsbÿls og Anne
SørensDaatters barn Kaldet Søren. Suscep: Søren           Sør[en]
Lauridtzen Viilsbÿl.                                                68.


892.Dom: 17 post Trinit døbt Christen Christensens              Christen
og Anne ChristensDaatters barn Østen Kierchen
kaldet Christen Suscep: Jens Dige, Søren Christensen

            893.Dom: 3tia Adventus aflagde Lars
             Sørensen Vilspil sin Eed som
              Medhielper i Nors Kirche; Test:
              Degnen Mr Hundborg; Xsten biere-
               gaard, Xsten Søe, Poul bonch og
                Jacob Skaarup –        død in of[fi-]
                  cio d 1ste April: 1737 Ao ætatis 37. Ao ætatis 37.


894.Ao 1733 d 16 oct: er Hr Hans Christian Johansøn Beg-
trup kaldet til Nors og Tved Menigheder, kom til kal-
det St: Thomas dag samme aar og blef jndsat 4de Søndag
i Advent, da hand forhen hafde været SognePræst
for Hvidbjerg, Ørum og Lodberg Menigheder i Has-
sing Herred fra hands kaldsbrefs dato 24 Febr: 1730
jndtil d 16 oct: 1733:
a68b


a69a


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1675-77
                                                                                 
                                                                                             
                                                                                        69.   
        Fortegnelse paa dem som ere begraffne
             i Nors kirchegaardt fra
       
                                   Anno 1675.
895.d. 17  7temb. bleff Christen Andersøn i Vorring b[ye]
begraffuen Anno ætatis 87.
896.Dom 24 post Trinit: bleff Christen Hammer i Hin
ding begraffuen Ao ætatis 67.

                                Anno 1676.
897.Dom 7tuages: bleff Christen Abels barn begraff[uen]
som bleff død fød.
898.d. 18 Nov: bleff Envolds Hustrue paa Traa be
graffuen Ao ætatis 73.

                            Anno 1677.
899.Dom. 1. post Epips. bleff Kiersten Torchelsd. i Nors
begraffuen Ao ætatis 60.
900.d 14 Julij bleff Mouritz i Nors begraffuen
Ao ætatis 92.
901.d. 8. Augustj bleff Niels Pinds barn begraf[fuen]
Ao ætatis 2.
902.d 19 Augustj bleff Else Michelsd. begraffuen
Ao ætatis 48.
a69b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1677-79:
a70a


903.
d. 11  7temb. bleff Sidtzel Poulsd. begraffuen –
        Ao ætatis 32.
                      Anno 1678.
904.d. 7 Janv. begraffuet Niels Strangersøn - 
     Ao ætatis – 71.               

905.
d. 20 Martij begraffuet Anne Kielsda. i Hin 
       ding Ao ætatis – 72.

906.
d. 11. Martij begraffuet Envold Lauritzøn i
           Nors.    Ao ætatis 77.

907.
d. 14 Aug: begraffuet Søfren Christensøn
        i Vorring gaardt   Ao ætatis  60.

908.
d. 20 Aug: begraffuet Christen groffgaardt
         i Hinding  Ao ætatis  26.
                      Anno 1679.
909.d. 28 Martij begraffuet Ane Kielsda. -
          Ao ætatis  - 80.

910.
d. 22  7temb. begraffuet Søfren Smed  -
           Ao ætatis 81.

911.
d. 25. Nov. begraffuet Christen Mons kone  -
           Ao ætatis  -  68.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1680-:
                     
                         

                                   Anno 1680                                              70.
912.d. 13 Janv. begraffuet Jens Christens. barn i hinding
                     8. dage gamel
913.d. 15 Janv. begraffuet Christen Abel Ao ætatis 50.
914.d. 12 Martij begraffuet Anne paa Traa Ao   -
                   ætatis  - 65.
915.d. 6 April begraffuet Niels Pedersøns barn   -
                 3 Uger gamel
916.d. 23 Maij begraffuet Kiersten Christensdr.
                 Ao ætatis  -  89.   –
917.d. 16 Aug. begraffuet Anders Nielsøns Hustrue i
        Hinding Else Christensdr. Ao ætatis  -  40.
918.d. 25  7temb. begraffuet Christen Smed i Vorring
                   Ao ætatis  -  51.
919.d. 11  8tob. begraffuen Christen Smeds Søn  -
                    Ao ætatis  -  7 .
920.d. 26  8tob. begraffuet Anne Christensdr.   –
                   Ao ætatis  -  15.
921.Christen Monsøn begraffuet d. 28  8tob  -
                      Ao ætatis  -  80.
922.d. 30  8tob. begraffuet Christen Klous barn
                  12 dage gamel -
a70b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1681-:
a71a                     Anno 1681.          Anno 1681ve
923. d. 18. April begraffuet Anders Christens. barn
                4 Uger gamel.

924. d. 24 April begraffuet Karen Poulsdr.   –
               Ao ætatis  -  74.

925. d. 2 Maij begraffuet Inger Andersdr.   –
               Ao ætatis  -  70.

926. d. 17. Aug. begraffuet Thomas Vestergdtzs
           kone Ao ætatis  -  75.

927. d. 23. Aug: begraffuet Niels i Visling
            Ao ætatis  -  48.
                Anno 1682.
928. d. 26. Janv. begraffuet Morten Søfrens[øn]
Smed i Vorring.    Ao ætatis  -  23.

929. Anden Pashedag begraffuet Poul Lauritsøn
i Hinding    Ao ætatis  -  75.

930. d. 22 April begraffuet Niels Østergaardtz
Søn Lauridtz        Ao ætatis  -  20.

931. d. 24 April begraffuet Poul døffholdt  Ao
ætatis  64.

932. d. 24 Maij begraffuet Christen Sands barn i N[ors]
kaldet                          Ao ætatis 11 [....]    11 dage


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1682-83:
 

 nno:
933.Dom: 6 post Pasch: begraffuet Oluff
 Klou i Vording  Ao ætatis   89.        71.
934.d. 2 Nov. begraffuet Anders gads Pige barn i
 Nors som var vandfør        Ao ætatis 3.
935.Dom 23 post Trinit: begraffuet Anders Anders.
Shorup hans drenge barn  Ao ætatis 2.       
                        
                                 Anno 1683.
936.d. 5. Janv. begraffuet Christen Leerhøy Ao ætatis
                   -57-
937.d. 21 Janv. begraffuet Anders gades barn Johan-
            ne     Ao ætatis -7.           
938.d. 6 Martij begraffuet Ung Maren Snedichers andet
u-Ecte barn   Johan 2 dag gamel
939.Dom Misericord: Dom. begraffuet Simon
Søffrens.  Ao ætatis 84.  
940.d. 27. Junij begraffuet Christen Høy i Nors som
var en gamel lou kiøn mand og kongl. dele
foget her i herredet Ao ætatis 85
941.Dom 14 post Trinit begraffuet Christen Bach
i hinding  Ao ætatis 69 -.
942.d. 3  8tob begraffuet Anne paa Traae Ao
ætatis  89.
a71b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1683-84:
a72a 943.Dom 11 post Trinit: Begraffuet Jespers kone i
Hinding  Ao - ætatis 70.

944.d. 28 Nov. begraffuet Thomas Vester
gaardt i Hinding Ao ætatis  83

                Anno 1684.

945.3 Pashe dag begraffuet Anders døffholds barn
kaldet Poul  - 14 dage gamel.

946.Samme dag begraffuet Lauritz Envolds.
barn i Ørgaardt kaldet Maren. død strax
efter fødtzelen.

947.Dom. 2 post Pasch: begraffuet Vild
Christens. i Shorup  Ao ætatis – 53

948.Dom. 3 post Pasch. begraffuet Lauritz En-
volds. tvilling barn kaldet Envold
11. uger gamel. –

949.d.1. Maij begraffuet Niels Jepsøns kone i Nors
som døde eftter sit første barn.   Ao ætatis - 49.

950.Dom exaudi begraffuet Jens Søes kone i Hinding
Ao ætatis 75.

951.Dom: 11 post Trinit: begraffuet Lille Peder
i Vorring  Ao ætatis  56.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1684-86:


952.Dom 24 post Trinit: begraffuet  Anders
Sh[reder] i Shorup   Ao ætatis 74.            72.

               Anno 1685

953.dom. Qvinqva: begraffuet Niels Frandtzøn
En gamel ung karl i Hinding  Ao ætatis
55.
954.d. 4 Martij begraffuet Lauritz Shredders Syster
paa Traa  Anne  Ao ætatis – 70
955.Dom. 11. post Trinit: begraffuet Dorethe
Andersd i Nors  Ao ætatis – 46.  
956.d 4 Nov begraffuet Maren grobgaardtz tvende
dottre, den ene 9. Aar den anden 11 Aar -

                       Anno 1686.

957.Dom. 8. post Epipha: bleff Jens Lauritzøn Søe i Hin-
ding begraffuen  Ao ætatis – 75
958.Dom 5 post Epipha: bleff Johan Nielsd. i Hinding
begraffuen  Ao ætatis – 65
959.Shiertorsdag bleff Christen Simons. i Hinding begraffuen
      Ao ætatis  75.
960.d. 23 April bleff Anders Anders. gad i Nors begraffuen
         Ao ætatis 46
961.Dom Cantate begraffuen Niels shreders barn i Hinding
a72b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1686-87:
a73a


Johan. 5. uger gamel.
962.Feria 2de Pentecost: begraffuet Kirsten Poulsdr.
   Ao ætatis  65.
963.d. 24 Julij begraffuet Peder Harboe  Ao ætatis  63
964.dito begraffuet Kiersten Blesberg  Ao ætatis  79.
965.Dom. 20 post Trinit: begraffuet Peder Christensen
Søe i Hinding hans barn 7 Ueger gamel
966.d. 22  8tob begraffuet Jens Shredders daatter
i Nors Ao ætatis  26.
967.d. 28  8tob  begraffuet Bodil Christensd i Lille
døffhold  Ao ætatis  75.
968.Dom 2 Adv: begraffuet Christen Leeds barn i
Vorring  20 uger gamel                 

                     1687

969.d. 27. April begraffuet Niels Langballe som
druchnet paa Bygholm Veile Ao ætatis 36.
970.Dom 18 post Trinit begraffuet Jep Niels. i Hinding
  Ao ætatis 88.
971.d. 24 Julij begraffuet Anne Pedersdr og hendes
tuende tvillinger Ao 37.
972.Dom 20 post Trinit: begraffuet Mads Michels.
barn 10 uger.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1687-88:

                                                                                     73.
973.Dom 2 Advent: begraffuet Christen Husis barn Inger  

974.d 11 Decemb. braffuit Peder Peders. barn i Vorring
som Moderen lagde i hiel, fich icke daab og
Christendom, det shult  haffde veret til daaben om Søn
dagen nest eftter.
                                     Anno 1688.           
975.dom: Invocat: begraffuet Jens Shreder i Nors
Ao ætatis  61.
976.Dom: Reminis: begraffuet Anders Vestergaardtz
døføde barn.
977.dom: Lætare: begraffuet Jens Shreders datters
u-Ecte barn  Ao ætatis 2
978.Dom: Palm. begraffuet Dorethe Jensd  i
Vorring gaardt  Ao ætatis  48.
979.Fer: 3tia Pasch: begraffuet Christen Leeds
barn   Ao ætatis  1.
980.Dom Jubilat: begraffuet Karen Christensd ved
Leerhøy  Ao ætatis 80.
981.d. 14 Julij begraffuet Niels Skinderupis Barn
i Søgaardt 5 Uger gamel.
982.Dom 19 post Trinit begraffuet Christen Møller
Ao ætatis  88.
983.Dom 23. post Trinit begraffuet Sidtzel Blesborgs
u-Ecte barn 6 dag gamel.
a73b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1688-89:
a74a

visitatsnotat
995.
a74ab

984.
Feria 3tia Nativit: begraffuet Bertel Hammer
Ao ætatis  66.
   985. Eadem die begraffuet Niels Jepsøns barn 7 dag
gamel
                        Anno 1689.
986.d. 22. Janv: begraffuet Inger Christensdr ved Leer-
Høye.   Ao ætatis  77.
987.d. 29 Janv: begraffuet Maren Pedersd i Hinding  Ao
ætatis  79.
988.Dom: Palm: begraffuet Kiersten Terchelsdr  i Vorring
Ao ætatis  76.  
989. Eadem die begraffuet Kiersten Vesters i Vorring
som haffde været Siug aff den Onde Siuge  og iche
vittig  siden hund var 7 Aar gamel døde Ao
ætatis 77
990.d. 3  April. begraffuet Barbara Thomasdr  Ao
ætatis 79 s. haffde været, dog Ecte gift, [veret]
Jomfru Karen [Lychis] Amme.       
991.Dom: Rogate begraffuet Johanne Christensdr
i stor  døffhold  Ao ætatis 78.
992.d 5 Junij begraffuet Anders Pouls. liden Søn
i døffhold ½ aar gamel.
993.Dom 7. post Trinit: begraffuet Christen Smeds døe
fød barn i Nors.
994.Dom 16 post Trinit: begraffuet Niels Pinds
barn 14 uger gamel.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1689-90:995.
d 23 Nov. begraffuet Niels Kortegaardtz døefød
barn                                                                                74.
                                     Anno 1690.

996.Fest. nov. anni begraffuet Niels fishers Søn i hinding
anno ætatis 4.
997.Dom. 2 post Epih begraffuet Christen Peders daatter i hin
dinggaardt  Ao ætatis 4.
998.d. 17.  Janv. begraffuet Christen Niels. barn i hinding
Ao ætat. 2.
999.Dom 3 post Epiph: begraffuet Christen Klous hustrue
i hinding   Anno ætatis 54.
1000.Dom: oculi begraffuet Anders Peders. barn
i Vorring. 8 dag gamel.
1001.d 17 Feb. begraffuet Karen Jensdr  i Vorring
Ao ætatis 83.
1002.d 20 Feb begraffuet Niels Jepsøns dødfød barn.
1003.d 12 Maij begraffuet Niels Shinderupis
daatter paa Søgaardt Ao ætatis 17.
1004.d 4 Julij begraffuet Søfren Vestergaardtz barn
8 dag gamel.
1005. dom 2. post Trinit. begraffuet Johan Hammer
Ao ætatis 64
1006.Dom 5 post Trinit: begraffuet Søfren Vestergaardtz
barn  5 dag gamel.
1007.Die 19 Augustj begraffuet Christen Smeds dødfød barn.
1008.Die 25 Augustj begraffuet Christen Mouridtzøns hustrue
Karen Jensdr. Ao ætatis 36.
a74b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1690-91:
a75a 1009.D Dom 15. post Trinit: begraffuet Anders Anders. Søn Chri
sten  Ao ætatis 26.
1010.Die 15  8tob.  begraffuet Mette Hougaards  Ao ætatis 66.
1011.Dom. 21. post Trinit begraffuet Christen Smeds barn i No[rs]
Anne    Ao ætatis 3
1012.Dom. 23 post Trinit  begraffuit Christen Knuds. Hustrue i Vor
ringgaardt  Ao ætatis. 25.
1013.dito Michel Peders. barn i hinding Maren  Ao ætatis
4.
1014.Dom 3 Adventy. begraffuet Jesper Christens. i Hinding
Ao ætatis 82.
1015.Feria 2de Nat: begraffuet Bertel Anders. Barn
Kirsten  Ao ætatis 2.  
                      Anno 1691.
1016.Die 21. Janv. begraffuet Anders Peders. degens tvende
børn det ene 3 Aar det andet 1 Aar gammel. 
1017.Dom 3 post Epiph: begrafvet Christen Peders.
barn i Hinding, ved nafn Peder 2 Aar gammel.
1018.Die 1 Ap. begrafvet Jens Jeps. Hustrue i Ør
gaardt  Ao ætatis. 43.
1019.Skiertorsdag begrafvet Anders Søfrens. Ao ætatis
48.
1020.Die 6. Maij begrafvet Mette Nielsdr  Ao ætatis
81.
1021.Dom. 9 post Trinit: begrafvet Niels Shinderu
pis daatter paa Søgaardt,  Ao ætatis 19.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1691-93:1022.
Dom 12 post Trinit: begrafvet Kirsten Smidtz Søn Lau
ridtz Ao ætatis 26. Aar                                                               75.
                               Anno 1692.
1023.d 9 Junij begraffuet Anders Nielsøn i Hinding
Ao ætatis 79  
                                      1024.Vidi: II Julij . 92.   H.Bornemann
1025.d. 10 Julij begraffuet Anne Ørgaardtz barn
4 timer gamel.
1026.3 Jule dag begraffuet Christen Niels. Anno
ætatis 55.
                                     Ao 1693.
1027.d 18 Janv begraffuet Barbara Envoldsdr   Ao
ætatis 48.
1028.Dom 7tuag: begraffuet Søren Lauridtzøn anno æta
tis 33.
1029.d 23. Feb begraffuet Præstekone Bodil Jensdr Ao
ætatis 63.
1030.d 8 Martij begraffuet Anne Christensdr med sit
barn. Ao ætatis 43.                   
1031.Dom Lætare begraffuet Margrette Nielsdr  Ao
ætatis 19.
1032.Langfredag begraffuet Niels Smeds kone Ao
ætatis 66.
1033.d 12 Julij begraffuet Poul Niels.  Ao ætatis 55.
    1034.Iterum  visae tabellae visitanti Tvædenses d 13 Jul: 93
                                                                        H Bornemann
Listerne fra Tved atter set under visitatsen den 13 juli 93
a75b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1693-94:
a76a
1035.
d 19 Julij begraffuet Maren Christensdr  Ao ætatis 69
1036.Dom 21. post Trinit begraffuet Niels Harbos
barn, Ao ætatis 2.
1037.d 17 Nov. begraffuet Niels Mouridtzøn i Hinding
Ao ætatis 63.
1038.d 1 Decemb. begraffuet Jens Nielsøn  Ao ætatis
64.
                            Anno 1694.
1039.d 19 Janv. begraffuet Maren Michelsdr
Ao ætatis 74.
1040.Langfredag begraffuet Kiersten Madsdr  Ao
ætatis 48.
1041.Fer: 3 Pasch: begraffuet bergette Jespersdr
Ao ætatis 48.
1042.d 3. Ap. begraffuet Anders døffholds barn
13 dag gamel.
1043.d 24  7temb. begraffuet Kiersten Villadtzdr
Ao ætatis 86.
1044.d 9  8tob. begraffuet Anne Lauridtzdr  Ao
ætatis 64.
1045.Dom 23 post Trinit: begraffuet Maren Hansdr
Ao ætatis 74.
1046.Dom 4. Ad: begraffuet Jens Jens. barn
Ao ætatis 2.
1047.Fer: 3tia Nat: begraffuet Maren Leed  Ao
ætatis 41.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1695-96:

                              Anno 1695.                             76.
1048.Dom: Remi: begraffuet Peder Bornemann Ao
ætatis 62.
1049.Dom: Misericord: begraffuet Christen Lauritzøns barn i Vorring
8 dag gl.
1050.d 9 May begrsffuet Oluff SalmandsHs  Ao ætatis  suæ 23.
1051.Dom 1 post Trinit: begraffuet Maren Nielsdr. Ao ætatis
87.
1052.Dom 8 post Trinit: begraffuet Anders Anders. Ao ætatis
12.
1053.d 16 post Trinit: begraffuet Christen Shomagers ba-
ren, Christen Christens; Ao ætatis 1.
1054.Dom 1 Advent: begraffuet Inger Pedersdr Ao
ætas 62.
1055.Dom 2 Adv: begraffuet Anne Søfrensdr Ao æta-
tis 75.
                             Ao 1696.
1056.Dom 2de post Epiph: begraffuet Niels Shred-
ders barn i Hinding 5 Aar.
1057.Dom: Invocat: begraffuet Christen Christens. Ao
ætatis 79.
1058.Dom: Rogate: begraffuet Poul Fisher  Ao ætatis
85.
1059.Dom 5. post Pasch: begraffuet Niels Jens.
Ao ætatis 36.  
1060.d 10 July begraffuet Zidtzel Pedersdr som døde
aff barn Ao ætatis 45.
a76b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1696-98:
a77a
1061.
Dom: 15 post Trinit: begraffuet Christen Niels.  Ao
ætatis 87.
1062.Dom 20 post Trinit: begraffuet Zidtzel Lauritzdr
Ao ætatis 75.
1063.d 2 decemb: begraffuet Christen Bachis barn
Maren. Ao ætatis 1.

                               1697.

1064.Dom: 2 de post Epiph: begraffuet Else Nielsdr Anno
ætatis 86.  
1065.Fest: Gratia: actio: begraffuet Anne Oluffs. og hendis
trende dødføde børn. Ao ætatis 31.
1066.d 4 Aug begraffuet Christen Leeds dødfød
barn.
1067.d [..] Aug begraffuet Lauritz Ørgaardtz daatter
Karen. 19 Aar.
1068.d 6  7temb. begraffuet Niels Østergaardt
Ao ætatis 82.
1069.d 24  7temb. begraffuet Kiersten Nielsdr
Ao ætatis 68.

                        1698.

1070.Dom 4 post Epiph: begraffuit Maren Mouridtsdr
Ao ætatis 48.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1698-:
                                                                         77.
1071.Dom 5 post Epiph: begraffuit Christen Pinds
barn 30 uger gamel.
1072.d 2 Marty begraffuit Christen Andersøns barn
i Vo[rin]g, 5 uger gammel.
1073.d 9 Martij begraffuit Maren Hammer Ao
                       ætatis 74.
1074.Dom oculi begraffuit Maren Andersdr barn
                   1½ Aar gaml.
1075.Shiærtorsdag begraffuit Søfren PlouMand
                  Ao ætatis 72.
1076.Dom 2 post pasch begraffuit Christen Leeds barn
                i Voring Ao ætatis 9.
1077.d 30 Maij begraffuit Maren Jensd Sael   Ao
                        ætatis 58.
1078.Fest. Ascensio: begraffuit Christen Østergrdt barn
                i Hinding 5 Maandr g.
1079.Dom 6 post pasch: begraffuit Maren Poulsd.
              Ao ætatis 85.
1080.Dom 4 post Trinit. begraffuit Anne Andersdr.
            u-egte barn 1 aar g.
1081.Dom 10 post Trinit. begraffuit Sidtzel Jensdr
                        i Vorring Ao ætatis 93
a77b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1698-99:
a78a

1082. d 11   9vemb. begraffuit Christen Agerholms barn som
bleff død fød Mindre 14 dag gamel.
                      1699
1083.d 4 Janv. begraffuit Kiersten Thomasdr i hinding
anno ætatis 67.

1084.Dom Sexages: begraffuit Anders Østergaardtz
barn 1 dag gl.

1085.d.1.Martij begraffuit Maren Nielsdr. Kiær
Ao ætatis 59.

1086.d 25 Martij begraffuit Anne Pedersdr østen
Kirchen, Ao ætatis 59.

1087.Feria: 3tia Pasch: begraffuit Anne Christensd.
Ao ætatis 79.

1088.Dom exaudj begraffuit Peder K[ongi]s hustrue
i hinding. Ao ætatis 61.

1089.d 17 Maij begraffuit Christen Kl[ou] østen kirchen
Ao ætatis 41.

1090.d 24 Maij begraffuit Christen frands. i hinding  Ao
ætatis 65.

1091.Fest: S.S. Trinit: begraffuit Christen Bachis
barn i hinding Beritte 22 uger gl.

1092.Fest: Johannis Bapt: begraffuit Anders Pe-
ders. barn i Vorring Kiersten Ao ætatis 6.

1093.d 28 Junij begraffuit Christen Christens. Møller
Ao ætatis 29.Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1699-1700:

                                                                        78.
1094. Dom 4 post Trinit: begraffuit Margrette Lauritzdr.
Ao ætatis 34.

1095.Die 18 Julij begraffuit Maren Andersdr.
Klou Ao ætatis 75.

1096.Dom 7 post Trinit: begraffuit Christen
Anders. barn i Vorring 4 Maaneder.

1097.d [16] Aug: begraffuit Christen Pouls.
hustrue Maren Jensdr  Ao ætatis. 29.

1098.d 20 octob begraffuit Christen leeds
barn i Vorring, Maren, Ao ætatis
15.
                             1700.

1099.Kydelmissedag begraffuet en Pige fra
Norge, Anne Christensdr  Ao ætatis 17½.

1100.Dom invocavit begraffuet Johan A[......]dr.
aff Shinnerup Ao ætatis 86.

1101Dom 11 post Trinit: begraffuet Michel
Anders Shorup Ao ætatis 59.

1102.Dom 12 post Trinit: begraffuet Christen
Knuds. barn, Dorethe, Ao ætatis ¾ aar.
a78b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Nors 1699-1701:
a79a 1103.Dom 14 post Trinit begraffuet Christen
døffholds Søn Ao ætatis 22.

1104.Dom 20 post Trinit begraffuet Else
Hammer. Ao ætatis 74.

1105.d 15 Decemb begraffuet Anders Niel
sen Hyldgaardt Ao ætatis 30.

                          1701.

1106.Tachsigelse fest begraffuet Niels
Terchels. Ao ætatis 57.

1107.d 22 feb begraffuet Niels Anders.
i hinding Ao ætatis 38.

1108.d: 9 Martij begrafvet Anders Pedersøn
i Vorring Ao ætatis 59. d:

1109.d: 16 Dito begrafvet Sidtzel Christensd:
Ao ætatis 64.

1110.Dom: 2 post Paschat: begrafvet Peder [Pe-]
ders: j Vorring Ao ætatis 41.

1111.d: 14 April: begrafvet Anders Døvhols
Daater, ved Nafn Marie, Ao ætatis
15.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1701-:
1112.Dom: 5 post Pasch: begrafet Maren Nielsd:
j Hinding Ao ætatis 52.        79.

1113.Dom: 1 post Trinit: begrafvet Sidtzel An-
dersdaatt: Kortegaard, Ao ætat: 81.

1114.d: 4. Junij blef Anna Andersd: dødføde barn
som var uden Egte begrafvet.

1115.Dom: 3 post Trinit: begrafvet Dorethea Jensd:
j Vording Ao ætatis 90.

1116.d: 6 Julij begrafvet Sidtzel Blæsborrig
Ao ætat: 48.

1117.Dom: 9 post Trinit: Bodel Søfrensd: j Hinding
Ao ætatis 52. begrafvet.

1118.d: 8 Novembr: begrafvet Anders Døvhols
barn Nafnlig Else Ao ætat: 2½.

1119.d: 10 Novembr: begrafvet Christen Anders:
paa Traaet. Ao ætat: 72.

1120.Dom: 3 Advent: begrafvet Niels Kortegaards
Søn Anders Ao ætatis 4½.

1121.d: 22 Decembr: begrafvet Anders Chri-
stens: paa Traaet, Ao ætatis 73.
a79b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1702-1703:

a80a
                            Anno 1702.
1122.Dend 26 Januarij begrafvet Maren Thomesdatter
ætatis suæ anno 62.
1123.Dom: Sexagesima begravet Maren Salomons
datter u-ægte barn, var gammel 2 aar og 2 Maand.
1124.d: 22 Martij begravet Christen SpilleMand
ætatis suæ anno 57.
1125.dend 5te Søndag i faste begravet Laurids Axelsøn
ætatis suæ anno 58.
1126.dend 2den Søndag eftter Paashe begrafvet Laurids
Bertelsøn ætatis anno 19.
1127.dend 4de Søndag eftter Paashe begrafvet Peder
Diges Hustru Maren Nielsdatter. Gammel
87 aar.
1128.Samme dag begravet Maren Gads U-ægte barn. Gam
mel 9 dage.
1129.d: 19 Maij begravet Peder fishers Hustru  
Maren Jensdatter udi hendes alders 70 aar.
1130.d: 22 Augusti blef i Nors Kirche begravet  
Sl: Hr Anders Nielsen Lyngbye, fordom
SognePræst til Nors og Tveds Sogner, og Provst
over Hillerslef Herridt ætatis suæ anno 75.       
1131.Dom: 1ma Adventus begravet Niels Jepsøns barn
ved Nafn Gertrud, gammel 4½ aar.
                             Anno 1703.   
1132.Anden Søndag i faste begravet Mette ChristensDatter
u-ægte barn Nafnlig Christen, gammel 14 dage.
1133.Midfaste Søndag begravet Peder Frantzøns Hustru
Maren ChristensDatter Ao ætatis suæ 69.
1134.d: 26 Junij begravet Christen Nielssøn, som var
en HuusMand udi hinning. Anno ætatis suæ 48.
1135.Dom: 20 post Trinit: begrafvet Erich Christensøns
barn udi Vislynge ved Nafn Christen, Gammel
3 uger.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1703-1705:
1136.Dom: 24 post Trinit: begrafvet Niels Mouridsøns
datter dorothe Ao ætatis 25.
1137.d: 21 Novembr: begrafvet Maren klofs u-ægte
barn  Ao ætatis 2½ aar.
1138.d: 28 Nov: begrafvet Christen Poulssøns Søn Jens
Ao ætatis suæ 7.
                           Anno 1704.
1139.Kyndelmissedag begrafvet Niels Jepsøns Hustru
Maren Christens datter, Ao ætatis 43.
1140.d 19 Febr: begrafvet Anne Niels datter Ørgaard
Ao ætatis 88.
1141.Dom: 1ma post Pascha: begrafvet Maren Nielsdatter
Ao ætatis 76.
1142.Christi Himmelfarts dag begrafvet Niels Corte-
gaards Hustrue Maren Anders datter Ao ætatis 49.
1143.d 29 Maij begrafvet Christen Christens. Smed
Ao ætatis 62.
1144.d 30 Maij begrafvet Anders Vestergaard Anno
ætatis 55.
1145.d 8 Octobr: begrafvet Maren Peders datter
Ao ætatis 64.
                              Ao 1705.
1146.Tachsigelses Fest begrafvet Michel Baches barn
ved Nafn Christen 8te dage Gammel.
1147.d 4de Martij begrafvet Peder Fisher Ao ætatis 60.
1148.2den Søndag i Faste begrafvet Christen [..]ders. Soldat
af Vording Anno ætatis 28.
1149.Eadem die begrafvet Dorothe Jens datter anno ætatis 60.
1150.d 16 Martij begrafvet Kirsten Niels datter af Vording
Ao ætatis 60.
a80b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1705-1706:
a81a 1151.d 18 Martij begrafvet Maren Christensdatter af
L: Døfhold  ætatis suæ anno 89.
1152.Midfaste Søndag begrafvet En fattig Mand af Hand
sted, som gich betlende i Nors Bye, og døde [..]formo-
dentlig der, hans Nafn var Christen Fransøn; hans
alder vidste ingen.
1153.Shiertorsdag begrafvet Christen MurMesters Kone
Anne Christensdatter. Anno ætatis 59.
1154.Dom: 1ma post Trinit: begrafvet Laurids Shoma-
gers barn 2 aar gammel.
1155.Dom: 15 post Trin: begrafvet Jens Ørgaards Søn
ved Nafn Jens. Gammel 14 og et half aar.
1156.Dom: 19 post Trin: begrafvet Jens Nielsøn i L: døf
hold anno ætatis 73.
1157.Dom: 24 post Trin: begrafuet Laurids Shredder
Gammel 84 og et half aar.
1158.Dom: 1ma Adventus begrafvet Poul Bunches barn
Anne Gammel half 3die aar
                                Ao 1706.
1159.Dom: Sexagesima begrafvet Terchild Smed udi Voring
hans Søn Søren Gammel 7 aar.
1160.Eadem die begrafvet Niels Shredder paa Traa hans Søn
Peder Gammel 7½ aar.   
1161.Tachsigelsens Fest begrafvet Terchild Smeds datter
Kirsten Gammel 9 aar og 5 maaneder.
1162.Dom: 1ma post Pascha begrafvet Christen Knudsøn udi
Voringgaard hans barn Datter Maren gammel 1½ aar.
1163.Dom: [..]ta post Pascha begrafvet Corporal Andreas hans
datter gammel 28 uger.  
1164.d 15 Junij begrafvet Bertel Shredders kone tillige med
hendes 2de nyfødde børn, som alle 3 lagdes i een kiste
Konen Gammel 34 aar.  
1165.Dom: 9 post Trin begrafvet Sidsel Jepsdatters Anne
Christensdatter paa Traa ætatis anno 64.
1166.Dom: 11 post Trinit: begrafvet Sidsel Jepsdatters Datter
Birgitte Gammel 18 aar.
1167.Dom: 19 post Trin: begrafvet Christen Møllers kone
Kirsten Matzdatter, Gammel 58 aar.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1706-1708:
1168.d 15 Nov: begrafvet Christen Knudsøn Voringgaard
Gammel 62 aar.
1169.d 15 Decembr begrafvet Anders Hares Hustrue Inger        81.
Michels Datter, Gammel 79 aar.
                            Ao 1707.
1170.Dom: 2de post Epiph: begrafvet Jens Jensøn s. bode
vesten Præstegaarden udi hans alders 65 aar.
1171.Dom: Sexagesima begrafvet Christen Høy udi hans
alders 52 aar.
1172.d 18 Maij begrafvet Maren Østergaard af Voring
Ao ætatis suæ 74.
1173.Dom: 4te post Pascha begrafvet Christen Enevoldsøn
Huldgaard Gammel 51 aar.
1174.Dom: 5te post Trin: begrafvet Christen Baches
barn Bergitte. Gammel 7 maaneder.
1175.d: 24 octobr: begrafvet Jachop Sørrens: hustru, Maren, af Vording
udj hendis alder. 59 aar.
1176.Den 11te Novembr: begrafvet Maren Jensdatter Vester
udj hendis alder. 79 aar.
1177.D: 7 Decembr. begrafvet Johanne andersdatter af hening
Ao ætatis suæ 74.
                                  1708.
1178.Dom: 2de post Epiph: begrafvet Christen Christensøn Smed,
Ao ætatis suæ 23.
1179.samme dag begrafvet Anders Østergrs
barn nafnlig maren gammel 1 aar.
1180.D: 27 Janv: begrafvet Christen Lavridtzøns barn af Vorring
nafnlig Christen. Ao ætatis suæ, 3.
1181.Dom: 4. post epipha: begrafvet Niels Nielsøn af Vording
Ao ætatis suæ, 32.
1182.Kyndelmissedag begrafvet Jens Nielsøn hylgaard
Ao ætatis suæ 50.
a81b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1708-1709:
a82a 1183.Dom: Judica begrafvet Maren Jensdatter Snechers af Nors
Ao ætatis suæ, 88.
1184.Dom: 1 post pascha, begrafvet Anders Anders: hustru Birgethe,
Ao ætatis suæ 44.
1185.Dom: 3 post pascha, begrafvet Sidtzel nielsdatter
af hening.  Ao ætatis suæ 80.
1186.D: 9de Maij begrafvet Erich Christens: Veslynge: Ao ætatis suæ, 34.
1187.D: 1ste Novembr: begrafvet Christen Bachis hustru, Maren
Nielsdatter, Ao ætatis suæ 42.
1188.Dom: 22 post Trinit: begrafvet Else Søgrs. barn Therchil
Ao ætatis suæ 9.
                                  1709.
1189.D: 15 Janv: begrafvet Peder Frans: af hening
Ao ætatis suæ, 82.
1190.Dom: Septuagesima begrafvet Anne Jensdatter Shræder
Ao ætatis suæ, 48.
1191.D: 15 Febru: begrafvet Mette Andersdatter Blæsborig
Ao ætatis suæ 30.
1192.D: 1ste Søndag udj faste begrafvet Anders Anders: hustru Mette,
Ao ætatis suæ 54.  
1193.D: 6te Marti:j begrafvet Peder Christens: 2de børn af døvhaal
som af jordemoderen udj fødtzelen, var gifven nafn,
nemmelig, Karen og Maren: som døde 2de dage
eftter fødtzelen.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1709-1710:


1194.
D: 10de april begrafvet Dorethe Nielsdatter af Vesliunge
Ao ætatis suæ 89.
1195.Dom: 2 post pascha, begrafvet Maren huus af hening          82
Ao ætatis suæ 92.
1196.Dom: 4 post pascha, begrafvet Else Lavridtzdatter af Nors
Ao ætatis suæ, 64.
1197.Dom: 6te post pascha, begrafvet Jens Christensøn loch,
Ao ætatis suæ 77.
1198.Dom Trinitatis begrafvet Ingger Thomes datter Pind
Ao ætatis suæ, 65.
1199.D: 29 Maij begrafvet een fattig Bethlere som døde hos
Niels Cortegaard hans nafn og alder vides iche.
1200.D: 19 Junij begrafvet Maren Andersdatter af henning,
Ao ætatis suæ, 80.
1201.D: 1ste octobr: begrafvet Anders Christensøn hare af Vording
Ao ætatis suæ 85.
1202.D: 13 Novembr: begrafvet Kiersten Lavridtz datter
Ao ætatis suæ, 32.
1203.Dom: 1 advent: begrafvet Anders Sørrens: barn
af Vording, gammel 14 dage.

                               1710

1204.3die Pindtzedag begrafvet Jens Diggis barn af shorop
nafnlig Kiersten: gammel 12 uger.
1205.Dom: 6. post Trinit: begrafvet Niels harreboe
Ao ætatis suæ. 55.
a82b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1710-1711:
a83a 1206.Dom: 8. post Trinit: begrafvet Tøger hylgaardtz barn
14ten dage gammel.
1207.D: 19. septembr begrafved Lavridtz Langgrs barn
nafnlig Hans peiter: gammel 1½ aar.
1208.D: 3die octobr begrafvet Maren Christensdatter
Ao ætatis suæ 72. det var Degnens moder.
1209.D: 24 octobr: begrafvet Jachop Christens: traad
Ao ætatis suæ 39.
1210.D: 12te Novembr begrafvet, Erich Christens: barn af
vesliunge, nafnlig Niels, Ao ætatis suæ, 9½.
1211.D: 17ten Decembr begrafvet Niels Anders: hustru af hening
Ao ætatis suæ 66.
1212.Dom: 4. advent: begrafvet Peder Jeps: barn af Vording
nafnlig Maren, gammel 1½ aar.
1213.2den Juledag begrafvet Christen agerhollems barn
nafnlig Maren: gammel 3 aar.

                               1711

1214.Dom: 2 post Epipha: begrafvet Peder Nielsøns barn af Vording,
ved nafn Anne, 34 uger gammel.
1215.D: 21 Janv: begrafvet Christen Døvhaal, Ao ætatis 59.
1216.D: 7de Martij begrafvet et fattig mennishe som blef
funden Død paa Marchen, hans nafn som hans pas
udviiste, var Lauridtz norsh. hans alder vides iche
1217.d: 20 augustj begrafved Niels Shræders Søn Peder
        Ao ætatis -14.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1711-1714:
1218.Den 24 avgustj Begrafved Else Christens datter muurmesters
       Anno ætatis. 29.
1219.Dom: 19 post Trinit: Begrafvet Povel Bunchis Barn som døde    83.
      strax eftter fødtzelen.
1220.Dom: 25 post Trinit: Begrafvet Jens diggis Barn, Christen,
      som var 22 uger gammel.
1221.Dom: 3 advent: begrafvet Niels Hylgaard, Anno ætatis 86.
                                         Anno 1712.
1222.Dom: Septuagesima Begrafvet Peder hoels Barn – 8te dage gammel
1223.Dom: Trinit: Begrafvet Anders Andersøn.  Ao ætatis. 68.

1224.Den 7de Julij Begrafvet Degnens hustru Karen Jensd:  Ao ætatis. 68.
1225.Den 2den avgustj Begrafvet Johanne fröst Ao ætatis. 48.
1226.Dom: 15. post Trinit: Begrafvet Dorethe Shræders Ao ætatis, 39.
                                          Ao 1713.
1227.Dom: 5 post Pascha Begrafvet Anders haris Barn, 12 uger gammel.
1228.3die Pindtzedag, Begrafvet Christen Lund, Ao ætatis. 66.
1229.Den. 14ten avgustj Begrafvet Christen Lynge Ao ætatis. 49.
                                         Anno 1714.
1230.Den. 17. Janv: Begrafvet Corporalens Barn Bodil Ao ætatis 10.
1231.Den 19 april: Begrafvet Christen Madtzøn Ao ætatis. 77.
1232.Den 30 april: Begrafvet Jachop Sørrensøn, Ao ætatis 68.
1233.Dom: 1 post Trinit: Begrafvet Niels Shræders datter, Elsebeth
      Ao ætatis. 11.
1234.Dom: 2 post Trinit: Begrafvet Niels hovis stef datter
      Maren. Ao ætatis 11.
1235.S:Hansdag Begrafvet Christen Lars: af Vording Ao ætatis. 51.
1236.den 28 Junij. Begrafvet Christen Christensøn af Hinninggaard.
                                                                                          Ao ætatis 75.
a83b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1715-:
a84a                           1715.
1237.Kyndelsmis dag Blef Peder Anders: hoels begrafvet
som var 5 uger gammel.   

1238.Medfaste Søndag Blef Sidtzel Therchels datter
af Hening Begrafved Anno ætatis. 86.

1239.d: 10de april. Blef Povel Stæffensøns og Maren
Nielsdatter nyefød Barn ved nafn Sørren
Begrafved.

1240.d: 1ste Maij Blef Stæffen Peders: begrafved,
Anno ætatis suæ 71.

1241.Den 2den Søndag eftter Paashe blef Anders Østergrs
Hustru Maren Jensdatter Begrafved, Ao ætatis 51.

1242.Den 5te Junij Blef Lauridtz Andersøns og Karen
Sørrensdatters Barn begrafved som var Død
udj fødtxelen  men ingen Prædichen.

1243.Den 14ten Junij Blef Anders Andersøn af Hening
Begrafved, Anno ætatis. 80. Ingen Prædichen.

1244.Den 7de avgustj Blef Niels Jeps: datter Anne
Begrafved. Anno ætatis. 24.

1245.Den 2den octobr. Blef Niels Leerhøys hustru Inge-
Bore fransdatter begrafved,  Anno ætatis 79.

1246.Dom: 16 Post Trinitis Blef Salmand Østergrs
hustru Maren Niels datter begrafved  Anno ætatis 42.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1716-17:
                                           1716.                                                                84.
1247.Den 1ste Søndag udj faste, Begrafved Povel ørgaards og Maren Christensd:
Døfød Barn.

1248.Den 2den Søndag udj faste, Begrafved Povel Stæffensøns
og Maren Nielsdatters Barn ved nafn Stæffen.
var 2 dage gamel.

1249.Den 4de Søndag eftter Paashe, Begrafvet Edskiel
Christens: hustru, Anno ætatis, 76.

1250.onsdagen d: 3die Junij Begrafved Lavridtz Vestergrs
og Karen Sørrensdatter barn, nafnlig Anders
var 14 dage gamel.

1251.Den 4de Novembr: Begrafved Niels Movridtzøn
Anno ætatis. 83.

1252.den 25. Novembr: Begrafved, Maren Povelsd:
af hening, Anno ætatis. 63.

1253.Den 3die Decembr: Begrafved Maren Jensd:
af Nors bye ætatis suæ, 80.

1254.Den 28 decembr: Begrafved Lauridtz Langgrs
og Karen Hardings Barn Mette Maria. 5 uger gammel.
                                 1717.
1255.Dominica Sexagesima Begrafved Peder hovs Barn
ved nafn Maren: 2½ aar gamel.

1256.Mariæ Bebudelsisdag Begrafved Christen
Vangsgaardtz Barn ved nafn Christen, som
var 24 uger gamel.
a84b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1717-18:

a85a 1257.Den 5te Søndag eftter Paashe Begrafved Anne
Simensdatters u-ægte barn ved nafn Maria
var 1½ aar gamel.

1258.Den 6te Søndag eftter Paashe Begrafved
Christen Pedersøn Søes barn nafnlig Christen
Anno ætatis. 5.

1259.Den 12te Maij Begrafved Anders Nielsøn hov
Anno ætatis, 79.

1260.d: 9de avgustj: Begrafved Peder Christensøn Søe,
Anno ætatis 60.

1261.Den 13 avgustj: Begrafved Anders Blæsboris hustru
Karen Pedersdatter, ætatis suæ. 73.

1262.Dom: 21 Post Trinitatis Begrafved Jens østergrs datter
ved nafn Maren: Anno ætatis. 15.

1263.Dom: 22 Post Trinit: Begrafved Christen Christens:
Muurmester,  Anno ætatis. 83.

1264.Dom: 3 advent: Begrafved, Sørren Jensøns og
Bodil Pedersdatters Barn ved nafn Michel
var 5 uger gamel.
                      1718.
1265.Onsdagen d: 12 Janvarij, Begrafvet
Maren Andersdatter af Hening, Ao ætatis
=86.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1718-19:
1266.D: 22 Febru: Begrafvet Lavridtz Christens: hustru
af Hening, Maren Christensdatter, ætatis suæ 46.    85.
1267.Den 22 Martij: Begrafvit Anders gaads hustru, Inger
Michels datter, Anno ætatis 68.
1268.Den 1ste Søndag eftter Paashe, Begrafvit Simon Pedersøn
af Nors, Anno ætatis 78.
1269.Den 11te Julij: Begrafvet Niels Jepsøn, Anno ætatis, 72.
1270.Dom: 22 Post Trinitatis Begrafvit Dorethe Lavridtzdatter
af Vording, Anno ætatis, 64.
1271.D: 1 advent: Begrafvet Maren Tøgersdatter, Ano ætatis. 69.
1272.Den 2den Decembr Begrafvit Jens Christensøn af Hening gaard
var 86 aar gammel.
1273.Den 20de Decembr Begrafvit Niels Cortegaard, Anno ætatis. 60.
1274.Nyt aars dag, Begrafved Christen Smeds Enche, Anno ætatis, 65.
1275.hl: tre Kongersdag begrafved Jens Jens: skielsgr Anno ætatis, 65.
de 2de sidste døde føren Nyt aarsdag.

                                        1719
1276.Den 3die Søndag eftter hl: tre Konger Begrafvet
Jens Digges og Maren Nielsdatters Barn ved nafn Jens 14ten dage
gammel.
1277.Onsdagen d: 1ste Martij Begrafvet Thøger Sørrensøn
Smed af Vording Anno ætatis 68.
1278.Fredagen d: 3die Martij: Begrafvet Peder Simensøn
af østergaard, Anno ætatis 77:
a85b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1719-:
a86a 1279.Den store Bededag Begrafved Christen
Anders: hustru Karen Jensdatter, Anno æta-
tis: 29.

1280.Den 4de Søndag eftter Paashe Begrafvet
Christen Dragons datter Margrethe
Anno ætatis. 21.

1281.2den Pindtzedag Begrafvet Sørren
Jensøn Schorops og Bodil Pedersdatters
Barn Jens, Anno ætatis 3.

1282.Den 4de Julij: Begrafvet Anders
Blæsborig Anno ætatis 74.

1283.Den 7de Søndag eftter hl: trefoldighedtz
Begrafvet Villas Muurmesters
Barn Christen. var 23 uger gammel.

1284.D: 18. Post Trinitatis Begrafvet Christen
højs Enche Maren Christensdattr ætatis suæ
64.

1285.D: 17 Novembr Begrafvet Dorethe
Christensdattr af Voringgr Anno ætatis 17ten


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1720-:
                                   1720.
                                                                          86.
1286.Den 2den Søndag eftter hl: tre Konger
som var den 14tent Janv: Begrafvet Bertel
Anders: høj  Anno ætatis 72.

1287.Den 15tent Janv: Begrafvet Sidtzel
Christensdatter Bach, Anno ætatis 28.

1288.Onsdagen den 17tent Janv: Begrafvet
Jelle Andersøns og Anne Christensdatters
Dødfød Barn.

1289.Midfaste Søndag Begrafvet Christen
Christensøn Bach: Anno ætatis 61.  

1290.Dominica Trinitatis Begrafvet
Jens østergrs Søn Christen som
Druchned ved Klitmøller Ao ætatis 31.

1291.Onsdagen d: 4de  7tembr Begrafvet
Maren Nielsdatter harebo Ao ætatis. 66.

1292.D. 15. post Trinit: begrafvet Jens
Diggis og Maren Niels datters Barn
Karen var 33 uger gamel.
a86b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1720-21:
a87a 1293.Den 24  7tembr Begrafvet Lavridtz
Envolds: ørgaard,  Anno ætatis 87.

1294.D: 19tent Post Trinit: Begrafvet Helvig
Christensdatter af Heninggr Ao ætatis 77.

1295.Den 1ste Novembr Begrafvet Kiersten
Christensdatter frost,  Anno ætatis. 78.

1296.Dom: Prima advent: Begrafvet Niels
Andersøn Pind, Anno ætatis 76.

                              1721.

1297.Kyndelmissedag Begrafvet Lauridtz Skomagers Barn Inger
    Anno ætatis 9.

1298.Dominica Septuag: Begrafvet Else Christensdatter Cløv.
    Anno ætatis 40.

1299.d 28 Februari Begrafvet Frue Leutenantz Anna Melboms
    Anno ætatis 59.

1300.Den første Søndag i faste Begrafvet Anders Bertelsøns barn
Maren.  Anno ætatis 1½ og 5 ugger gammel.

1301.Palme Søndag Begrafvet Maren Nielsdaatter Lyng Anno
ætatis 61.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Nors 1721-22:
1302.d 17 April Begrafvet Maren Christensdaatter Ørgaard Anno
ætatis 80.                                                                                          87.
1303.Dominica 2 post Pascha. Begrafvet Else Madsdaatter af Hinding
Anno ætatis. 69.
1304.Eadem Die Begrafvet Jelle Andersøns Barn Dorrete 16 ugger
Gammel.
1305.Feria 3tia Pentecost: Begrafvet Christen Mouridtzen Anno æta-
tis 84.
1306.d 19 Junij: Begrafvet Inger Christensdaatter Led. Anno ætatis
69.
1307.d 12 August: Begrafvet Michel Pedersen af Hinding Anno
ætatis 76.
1308.Dominica 4te post Trinitatis Begrafvet Jens Jensen Diges
Barn Karen 21 ugger Gammel.
1309.Dominica 3tia adventy Kiærsten Pedersdaatter Kong Begrafvet
Anno ætatis 61.

1310.d 21 December. Begrafvet Villadtz Muurmesters Barn Søren An-
no ætatis 8.
1311.Eadem Die Peder Christensens Soldatz Barn Michel Begrafvet 4re
Dage Gammel.
                                    Anno 1722.

1312.Den 1ste Søndag i faste Begrafvet Peder Christensens Smeds Hustrue
Maren Hyldgaard Anno ætatis 44.
1313.Dominica Trinit: Begravet Peder Jensens Barn af Hinding. Maren.
30 Ugger Gammel.
a87b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1722-23:
a88a 1314.Torsdagen d 21 Maj Blef Disse MeenigHeders Sogne
Præst Mag: Johannes Torsong Begravet  Anno æta-
tis 51  10 Maaneder og 14 Dage.
1315.Dom: 5 post Trinit: blef Maren Christensdatter
Møller begravet, anno ætatis 95.
1316.Dom: 15 p: Trinit: blef Anders Døvhole begra-
vet, gammel 72 aar.
1317.Die 21 Septembr: blef Maren Lauritzdatter
Dahl begravet i sin alders 75 aar.
1318.Dom: 19 p: Trinit: blef Maren Pedersdatter
Snidkers begravet, gammel 77 aar.
1319.Dom: 20 p: Trinit: blef Christen Hylgaards
barn nafnlig Christen begravet, paa 3die
aar gammel.
1320.Dom: 1ma Adventy blef Christen Andersen
Døvhole begravet anno ætatis 20. cum  5 men-
sibj.
1321.Die 23 Septembr: begravet Peder Nielsen Hou
af Wording, gammel 41 aar og 7 maaneder.
                      Ao 1723
1322.Nytaarsdag blef Michel Christensen Bach begra-
vet anno ætatis 59.
1323.Die 13 Janvarij blef Lars Skoemager begra-
vet anno ætatis 62.
1324.Die 11 febr: blef Else Christensdaatter begra-
vet anno ætatis 73.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1723-24:
1325.Dom: 6 p: Pascha begravet Jens Ørregaards Daatter
Mette, gammel 22 aar.                                                    88.
1326.Dom: 2 p: Trinit: begravet Niels Nielsen Smid
anno ætatis 94.
1327.Dom: 24 p: Trinit: blef Niels Stephansens barn
nafnlig Stephan begravet 8 dage gammel.
                       Ao 1724.
1328.Fastelafns Søndag begravet Jacob Scorups barn
nafnlig Karen, 2 aar gammel.
1329.Die 3 Maij begravet Unge Christen Aggerholms
barn nafnlig Iver, 42 ugger gammel.
1330.Onsdagen d: 7 Junij begravet Niels Jensen
Skredder af Hinding anno ætatis 80.
1331.Dom: 1 p: Trinit: begravet unge Christen Aggerholms
barn nafnlig Maren, 1 aar gammel.
1332.Fredagen d: 4 Augustij begravet Christen Povel
sens Søn Povel, anno ætatis 24.
1333.Onsdagen d: 16 Augustij begravet Anne Jens-
daatter anno ætatis 55.
1334.Dom: 13 p: Trinit: begravet lille Jens Jepsens død-
fødde barn
1335.Dom: 15 p: Trinit: begravet Anne Liunges barn
10 ugger gammel.
1336.Dom: 1 Adventij  begravet Jens Giøttrups Hustrue
Anne Christensdaatter anno ætatis 62.
1337.3die Juuledag blef Christen Høys dødfødde barn begra-
vet.
a88b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1725-26:
a89a                          Ao 1725
1338.Dom: Lætare blef Corporal Anders Pedersens
daatter Bodil begravet udj sin alders 17de aar.

1339.Dom: Judica blef Peder Smids daatter Birgitthe
begravet i sit tiende aar.

1340.Dom: 1 p: Pascha: begravet Anne Christens-
daatter Steentoft anno ætatis 76.

1341.Festo Ascensionis Xsti begravet Anne Marie
ved Leerhøy anno ætatis 54.

1342.Festo S: Stæ Trinit: begravet Lauritz Christensøn
Synden Kirchen anno ætatis 86.

1343.d: 9 Augustij begravet Maren Lauritzdaatter
mit i bye anno ætatis 70.

1344.Dom: 14 p: Trinit: begravet Anders Dahls dødfødde
barn
1345.d: 18 Decembr: begravet Dorethe Ørregaard anno
ætatis 82.
                            Ao 1726

1346.Dom: 5 p: Epiph: begravet Kirsten Pedersdaatter
af Hinding anno ætatis 54.

1347.d: 25 Martij blef Bertel Skredders barn ved
nafn Peder begravet, 4re aar gammel.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1726-:
1348.Dom: Lætare begravet Christen Pedersøns dø[de]
barn ved nafn Christen 19 ugger og 1 [dag]
gammel.                                                89.
1349.Dom: 1 p: Pascha begravet Lauritz Chris[tensen]
af Hinding anno ætatis 57.
1350.Eadem die blef og hans daatter Johanne [Lau-]
ritzdaatter begravet anno ætatis 18 cum 3 m[en-]
sib[.]                .
1351.Dom: 2de p: Pascha begravet Lauritz Peder[søn]
Søes barn ved nafn Niels 30 ugger gam[mel]
1352.d: 5 Junij begravet Mette Mouritzdaatter
af Hinding anno ætatis 82.
1353.d: 21 Augustij blef dend gamle pige Østen Kirchen
nafnlig Maren Andersdaatter begravet anno
ætatis 65.
1354.d: 12 Augustij forhen blef Sognedegnen Chris
ten Sael begravet anno ætatis 63.   
1355.d: 27 Septembr: begravet Maren Nielsdaatter
Kortegaard anno ætatis 49 cum 9 mensibus [...]
1 hebdomade.
1356.d: 17 Novembr: blef Anders Gads Søn Anders begravet
2 aar gammel mindre 6 ugger og 2 dage.
1357.d: 28 Novembr: begravet Maren Poulsdaatter anno æta
tis 80.
1358.d: 20 Decembr: begravet Jens Andersøn Scorup anno
ætatis 76
a89b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1727-:   
a90a                               Ao 1727.
1359.d: 27 January blef Aage Christensen og Dorethe
Larsdaatters Barn som var Hiemmedøbt af Jorde
moderen formedelst hastig sygdom begravet
2 dage gammel.

1360.d: 30 Marty blef Kirsten Jensdaatter i Wor-
ding begravet anno ætatis 60.
1361.d: 18 May blef blef Jelle Andersens barn
[C]hristen begravet 1 aar gl : ringere 1 ugge
3 dage.
1362.d: 30 May blef Povel Bunchis daatter Anne
begravet anno ætatis 19.

1363.Fer: 2de Pentecost: begravet Christen Høys daat
Inger 1 aar og 3 Maaneder gammel.
1364.d: 6 Juny begravet Maren Christensdaatter
Scorup anno ætatis 78.
1365.d: 20 Juny begravet Karen Jensdaatter
anno ætatis 71.

1366.St Hansdag Willas Muurmesters Søn Søren
begravet 1 aar gl:
1367.d: 9 July Maren Thomæsdaatter begravet
anno ætatis 87.
1368.d: 26 Sept: Søren TerKildsen begravet
anno ætatis 21.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1728-29:
                                      Ao 1728                             90.
1369.d: 13 January begravet Peder Clausen
Bodum anno ætatis 84.
1370.d 8 February begravet Jeppe Nielsens
daatter Kirsten 15 ugger gammel.
1371.d 7 Marty begrafvet Jacob Schorups Søn Jens æt 2 aar.
1372.Die Omnium Sanctorum blef Sl. Peder Søes Enche i Hinding
Mette Christens Daatter Anno ætatis 84 begrafven
1373.d 14 9bris begrafven Christen Hammer i Hinding anno ætat: 83.
                                                  Anno 1729
1374.d 6 January blef Christen Andersens Søn Madtz Sønden
Søen Anno 3 dage gammel.
1375.Die purificat: Mariæ begrafven Jacob Schorups Søn Thor
Anno ætatis 5
1376.d 11 Febr: begrafven Niels Andersens Hustrue Maren Oles
Daatter I Vording anno ætat: 70
1377.d 13 Feb begrafven Johanne Pinds barn.
1378.d 27 Martij begrafven gl. Christen Bierregaards Hust anno æt 62.
1379.d 4 Sept: begrafven Sl. Niels Smeds Enche Kirsten Peders
Daatter I Hinding anno ætatis 79.
1380.d 11 Septembris begrafven Christen Andersen Har i Vor
ding anno ætat: 61.
1381.Eadem die begrafven Jens Gytterups Hustrue Else Erichs
Daatter anno ætatis 31.
1382.d 20 Dec: blef Terchild Sørensen i Vording begraf
ven anno ætatis 66.
a90b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Nors 1730-32:
a91a                                       Anno 1730
1383.Dom: 3tia post Epiphan: begrafven Jens Schorups Søn
Jens anno æt: 4
1384.d: 5 Febr: begrafven Christen Søes Søn Peder 4re ugger gammel.
1385.d: 1 Martij begrafven Peder Jensens dødføde barn.
1386.d: 10 Martij begrafven SognePræstens ældste Daatter
Sl. Margaretha Elizabeth Hillebrand i Nors Kirche anno
ætatis 5.
1387.d: 16 Aprilis begrafven Christen Møller i Vording æt: 64

d: 18 Junij        Anno 1731    1388.d: 14 Junij
blef Hr Conrad Hillebranths og Elizabeth Maries barn
Nafnlig Magrethe Elizabeth begrafven 22 ugger gl. 
1389.d: 2 Julij begrafvet Michel Fogeds mindste barn Jens 11 ugger.
1390.d: 19 Julij Jordet Anders Pedersens Søn i Vording nafnlig
Christian i sin Alders 8te aar.
1391.d: 18 Nov: begrafvet Christen Andersens og Maren NielsDaatters
barn Karen gammel 8te dage.
1392.Eadem die begrafvet Anders [Sk]reders og Johanne Nielsdaatters
barn i Hinding    8te dage.

                             Anno 1732
1393.d: 22 Jan: begrafvet Niels Andersen Østen Kirche æt: 56
1394.Søndag Septuages: begrafvet Niels Gytterups Kones Moder
som var hos hannem  æt: 77
1395.Søndag Sexages: begrafvet Laurids Huls Hustrue, som
var hos Christen Agerholm ved Leerhøy 64 æt:
1396.d: 16 Martij Jens Peders. Bachis Frø[kiers Hustrue begrafven]
begrafven  anno æt: 37


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt (dør juli 1733)
Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døde i Nors 1732-33:

1397.
d: 23 Martij begrafvet Peder Bachis Stifsøn Peder Simonsen
i sin alders 27de aar.                                                                      91.
1398.d: 18 April begrafvet Anders Hares Hustrue i Vording Margre-
the Sørens Daatter anno ætatis 63  
1399.d: 27 Aprilis begrafven Poul Bunches barn Anne, som
strax efter igienfødselen døde, saa dend levede ichun her i
Værden 1 timestiid
1400.d: 9 Maij begrafven Christen Nielsen og Maren Stefens
Daatters dødfød barn begrafven.
1401.d: 11 Maij blef Christen Nielsens og Maren Stefens Daatters
andet dødfød barn.
1402.d: 27 Junij blef Christen Christensens barn Østens Kirche
dødfød barn begrafven.
1403.d: 24 August: begrafven Michel Fogeds dødfød barn begraf
ven. Decemb:                    Anno 1733
1404.d: 16 begrafven Karen Anders Daatter paa Thra
anno ætatis 72
                                           Anno 1733
1405.d: 19 Aprilis begrafven Christen Møllers Enche Karen Pouls
Daatter anno ætatis 79
1406.d: 30 Aprilis begrafven Niels Stefensens Hustrue Maren
Andersdaatter anno ætatis 51.
1407.Christi Himmelfarts dag begrafven Jens Snedichers Hustrue
Kirsten Nielsdtter anno æt: 60.
1408.Samme dag begrafven Laurids Viilspils barn Anne, som levede
ichun i 12 timer.
1409.d: 20 Maij begrafven Laurids Søe anno æt: 40.
1410.d: 24 Julij begrafven Hr. Conrad Nielsen Hillebranth, forhen
Sogne Herre for Nors og Tved sogner paa 10de aar, og ellers Herrens
Præst tilforn udj 7 aar, tilsammen en aarvaagen Siæls Hyrde
udj 17 aar anno ætatis 42.
1411.d: 2 Augustij begrafven Anders dals Søn nafnlig Chri
sten anno æt: 13.
a91b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døde i Nors 1733-34:
a92a 1412.d: 16 Aug: blef Christen Sørensen Berregaard begra-
ven anno ætatis suæ 68.
1413.d: 6 Sept: begrafven Christen Nielsen i lille Døuhol æt: 30
1414.d: 20 Sept: begrafven Soldaten Christen Pedersens Søn af
Hinding anno ætatis 7.
1415.d: 11 Oct: begrafven Maren Christen Daatter Bach i Neder
Hinding anno ætatis 63.
1416.Dom: 24 p: Trinit blef Sl. Christen Nielsens Enche Maren Stefens
Datters 2de dødføde børn begrafne.
1417.Dom: 25 post Trinit: begrafven Knud Christensens og
Johanne Stefensdaatters dødfød barn begrafven
1418.Dom: 1 Adventus Xsti begrafven Laurids Viilspils Og [..]
Hustrues [...]Anne Søfrens Daatters Nyfød barn
1419.Dom: 2 Adventus begrafven Knud Christensens Hustrue
Johanne StefensDaatter i Vording ætatis 39.
1420.Dom. 3 Adventus begrafven Christen Andersens Moder
Margrethe Niels Daatter anno ætatris 81.
                                    Anno 1734
1421.Fastelafns Søndag blef Jens Ørgaards Søn Jeppe begra
ven Anno ætatis 38.
1422.d: 31 Martij blef Peder Andersen Hool begrafven
anno ætatis 60
1423.Eadem die begrafven Michel Fogeds Hustrue Maren
FransDaatter anno æt: 34.
1424.2de Pascatis begrafven Niels Madsen Skreder paa Thra anno
ætatis 72.
1425.Eadem die begrafven Christen Peders. af Neder Hinding æt: 75.
1426.d: 5 Maij begrafven Jens Pedersen Frøkiærs barn Maren
i sin alders 6te aar.
1427.d: 19 Maij begrafven Mads Olesen Klou i Vording anno æt: 69
1428.Eadem die begrafven Sl: Therchil Sørensens Enche Anne Olesdaatter
anno ætatis 64.
1429.Xsti Himmelfartsdag blef Niels Nielsens Hustrue i Vording nafn
lig Bodil Christens Daatter begrafven anno ætatis 44.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døde i Nors 1734-35:
1430.Dom: 3tia p Trinit: begraven Niels [..]desøn [..]egaard
af Vaaring Ao ætat: 60.                                                      92
1431.d: 5 Octob: blef Therchil Sørensen begrafven anno
ætatis 64.
1432.D[om] 17 post Trinit begrafven Niels Salmons. anno æt: 20.
1433.d: 30 Decembr blef Ole Therchelsen i Vording begrafven
                                                                                 Anno ætatis 24 aar.
                                     1735:
1434.d: 21 Jan: begrafvet Christen Østergaards Hustrue
i Hinding Maren [Palies] Daatter anno æt: 80.   
1435.d: 25 Jan: begrafvet Simon Østergaards Søn Laurids
i Vording anno æt: 22.
1436.Dom: 4te post Epiph: blef Degnens Laurids Hund
borgs barn Mads begrafvet lidet ofver 1 aar gl.
1437.Eadem die begrafven Monsør Bertel Langballe Karl
paa Søgaard nafnlig Jacob Jørgensen anno æt: 22.
1438.Tachsigelsens Fæst blef Christen Christensens Hustrue
Vesten Præstegaarden begrafvet anno ætatis 74.
1439.Eadem die begrafvet Poul  Lasens Søn Jens 7 aar gl.
1440.Fastelaufns Søndag begrafvet Anne Mortens Daatter
paa Thra anno æt 44.
1441.Første Søndag i faste begrafvet Niels Sørensen i lille
Døvhole Anno æt 48.
1442.d: 19 April begrafvet Sl. Christen hares Enche Maren Anders
daatter i Vording æt: 60.
1443.d 4 Maij blef Thøger Nielsen Høldgaard begrafvet
anno æt: 48.
1444.Dom: 1ma post Trinit begrafvet Peder Baches Hustrue Maren An-
ders Daatter anno ætatis 62                                                                                                                                                                                                                   anno
1445.Eadem die begrafvet Sl. Peder Hools  Moder Kirsten Christensdtt  ætatis 85.
a92b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døde i Nors 1735-:
a93a

1446.
[In] Augusto begrafvet Jens Snedicher anno ætat: 64.

1447.d: 30 Septemb begrafvet Anne Christendaatter paa Thra
anno ætatis 76.

1448.d: 11 Novemb: begrafvet Søren Jensen Vestergaard æt: 76.
som var Medhielper i 4re Præsters tiid og til-
hobe 42 aar og er død in officio
[......]


a93ba94a
Kirkebog
     for
Nors og Tved
1675 – 1735


Tved
Fødte 1676 – 1735   Fol 10 – 35
Viede 1676 – 1734           1 – 7b
Døde 1676 – 1735          37 – 48


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Tved 1676-80:
           Fortegnelse paa dem som ere       
              Indviede i Echteshab udj
                     Tuedtz Kierche

                         Anno 1676.

1449.Dom 17 post Trinit: bleff Thomas Christens.
og Maren Jensd indviet i Echteshab

1450.Dom 24 post Trinit bleff Thomas Jens.
og Anne Christensd. indviet i Echteshab.

                       Anno 1678.

1451.d: 18 Janv. bleff Madtz Pedersøn Langgaardt
og Anne Lauritzd. indviet i Echteshab.

                      Anno 1679.

1452.d. 23. Maij bleff Christen Lauridtzen og Maren
Nielsd. indviet i Echteshab

                    Anno 1680

1453.d. 16 Junij bleff Christen Clemeds. og Anne
Nielsd. Indviede i Echteshab.
a94b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Tved 1681-84:
a96a             Anno 1681 Ingen

                 Ao 1682

1454.Dom: 14 post Trinit: Bleff Peder Simonsøn
og Maren Pouelsd Jndviiet i Ecteshab.

1455.d: 20 7temb: bleff Christen leed i Hinding
og Maren Christensd: Gadtzberggaardt
Jndviiet i Ecteshab.

1456.d. 26 7temb. bleff Niels Pouelsøn aff Shin
deerup og Maren Nielsdr. paa Ballerum
Jndviiet i Ecteshab.

                Ao 1683  Ingen

                      Ao 1684

1457.d. 4 Junij bleff Christen Pedersøn og Maren Anders
daatter i Øster Synderbye indviiet i Ecteshab –

1458.Dom. 22. post Trinit: bleff Henrich Christen
søn og Maren Lauritzd. Jndviiet i Ecteshab.

1459.Dom 25 post Trinit. bleff Lauritz Mogens aff
Hiarmaal Sogen og Karen Pedersd. indviiet i
Ecteshab.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Tved 1685-87:
                                   Ao 1685.
1460.Dom qvinqvagesima bleff Jens Nielsøn paa
Ballerum og Maren Jensdr.  indviede i Ecteshab.

1461.Fest: Omnium Sact: bleff Søfren Lauritzøn
og Anne Christensdr indviiet i Ecteshab.         2.
               
1462.Dom. 22. post Trinit bleff Kield Peders.
og Else Andersdr Shredder pige indviede
i Ecteshab.

1463.Dom. 22 post Trinit bleff Søfren Lau
ritzøn mit i bye og Anne Christensdr indviet
i Ecteshab
                               Ao 1686.
1464.Dom 1 post Circumcis: bleff Christen Michels. og Elle
[Ch]ristend indviede I Ectshab -.-

1465.Dom Rogate bleff Madtz Christens. og Anne Søfrensd
indviiet i Ecteshab.

1466.Dom 1. post Trinit: bleff Peder Nielsøn aff Kanstrup
og Maren Nielsdr paa Ballerum induiet i Ecteshab
                             Anno 1687
1467.Dom Trinit bleff Christen Søfrens. aff Reer og
Inger Pedersdr indviede i Ecteshab.
a96b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Tved 1688-91:
a97a 1468.Feria 2ta Pente: bleff Morten Christens. og
Elin Andersd. induiet i Ecteshab.

1469.Dom 18 post Trinit bleff Jep Tors. og Karen Jens
daatter indviet i Ecteshab.
                   Ao 1689.
1470.Dom Rogate bleff Niels Niels. og Anne
Pedersd: paa Ballerum Indviet i Ecteshab.

1471.Dom 3 post Trinit bleff Anders Niels og
Margrette Søfrensd indviet i Ecteshab.

1472.Dom 14 post Trinit bleff  Anders Niels og
Margrethe
  Anno 1690
1473.Dom 18 post Trinit: bleff Jens Christens. og Maren
Nielsd Jndviet i Ecteshab.

1474.Dom 3 Advent: bleff Jens brunborg og Karen Jepsd
Jndviede i Ecteshab.
                           Anno 1691.
1475.Dom 3 post Pascha. bleff Christen Knuds.  og Maren
Mouritzd indviiet i Ecteshab

1476.Dom 3 post Trinit: bleff Peder Anders. og Anne
Mouritzdr indviiet i Ecteshab.

1477.Dom 7 post Trinit: bleff Christen Søfrens. og Mar-
grethe Christensdr indviiet i Ecteshab

1478.Dom 14 post Trinit: bleff Gregers i kiergaard[t]


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Tved 1691-96:

og Anne  Lauridtzdr.
                           Anno 1692            3.
1479.Dom [........] døbt Lauridtz  Tungis barn kaldet
Dorthe, Susceptores Pouel Niels., Jens Anders., Peder
Christens., Karen Thomisdr. Karen Jensdr.

1480. Vidii II Julii 92 visitans Norsensis    H.Bornemann
                          Anno 1693
1481. Dom 3 Adventij bleff Niels Andersøn og Maren
Lauridtzdr indviet i Ecteshab
                           Anno 1694
                               Ingen
                             Anno 1695.
1482. Dom Sex: bleff Anders Andersøn og Dorthe
Jenssdr Muus, indviiet i Echteshab.

1483. Dom 3 post Trinit: bleff Anders Søfrens. gad og K[aren]
Poulsd indviet i Ecteshab.

1484. Dom 4 post Trinit. bleff Anders Døffhold og Anne Jens
daatter Jndviet i Ecteshab.

1485. Dom 6 post Trinit bleff Madtz Michels. og Else Søfrens
daatter Jndviede i Ecteshab.
                                Anno 1696.
1486. Dom.  Misericor: Jndviet i Echteshab Christen
[frost] og anne Pedersdr –

1487. Dom: 22 post Trinit: Jndviet i Echteshab Simon
Niels. og Else Andersdr.
a97b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Viede i Tved 1697-99:
a98a                                   1697.
1488.d. 7 Janv. Indviet Jens Oluffs. og Maren Pedersdr
[...]ing gaardt uden forgaaende troloffuelse og liusning
efter Kongl. benaading.

1489.Dom 1 post Epiph. Jndviet i Echteshab Peder
Christens. og Johan Nielsdr.

1490.Dom 4 post Trinit. Indviet Oluff Peders.
og Mette Jensdr i Echteshab

                                  1698.
1491.Dom 6. post Epiph. Jndviet i Ecteshab
Niels Anders. og Anne Christensdr.

1492.Fest Mich: Jndviet i Ecteshab Christen
Muus og Margrette  Andersdr

1493.Dom 20 post Trinit: Jndviet Peder
Christen Juel og Anne Remmer i Ectesh[ab]

1494.Dom 15 post Trinit: Jndviet i Ectesh[ab]
Jens Tousgrdt, og Berette Lauridtzdr.

                                  1699.
1495.Dom Misericord: Jndviet i Ecteshab Thomas
Anders. og Anne Pedersdr


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Sognepræst: Johan Johansen Thorsong (fra nov. 1701)
Viede i Tved 1699-1704:
1496.Dom 20 post Trinit: Jndviet i Echteshab  Christen
Pouls og Dorethe Søfrensdr.                      4.        
1497.Dom 24 post Trinit: Jndviet i Echteshab
Lauritz Anders. og Else Pedersdr
                    1700.
       Ingen
                    1701.
1498.Dom Feria 3 Pentecost: blef Indviet j Egteshab
Søfren Pedersøn og M[…..] Andersdaatter
1499.Dom: 1 Advent: Indviet i Egteshab Niels
Kieldsøn og Anna Andersdaatter
                      Anno 1702.
1500.Dom: 18 post Trinit: indviet i Ægteshab Anders
Sørensøn og Margareta Sørensdatter.
                     Anno 1703.
1501.Nyeaarsdag indviet i ægteshab Anders Lau-
ridsøn og Anne Jens daatter Bunch.
1503.Dominica 1ma post Trinitatis indviet udi ægteshab
Jeppe Bertelssøn og Maren Christensdatter.
1504.Dom: 22 post Trinit: indviet udi ægteshab Niels Michels.
Nedergaard og Maren Lauridtzdatter.
                        Ao 1704.
1505.Dom: 4 post Trinit: indviet udi ægteshab Anders Jerpsøn
og Kirsten Anders datter.
1506.Dom: 24 post Trinit: indviet udi Ægteshab
Lauridtz Thomesøn og Dorothe Anders datter.
a98b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Tved 1705-1710:
a99a                            Ao 1705
1507.Dom: 2[.] post Trin: indviet udi ægteshab Peder An
ders. og Karen Hesseldal.
                                 Ao 1706.
1508.Dom: 1ma post Pascha: indviet udi ægteshak Ander Chri
stens. paa Ballerum og Anne Christens datter
1509.Dom: 16 post Trinit.  indviet udi Ægteshab Christen
Anders. Hestkier og Maren Kirstine Christens datter.
1510.Dom: 22 post Trinit: indviet udi ægteshab Peder Bunch
og Maren Laurids datter.
                                  Ao 1707.
1511.D. 29 Decembr: blef Christen Anders: Hestkiær den yngste,
og Margrette Christensd. shielsgr. indviet udi Echteshab, hiemme
udj huuset eftter Kl: tilladelse.
Ingen videre, indviet udj Echteshab dette aar.
                                    1708.
1512.Nyt aars dag. blef indviet udj ægteshab Mogens anders:
og Ingger Pedersdatter.
1513.Dom: 18 post Trinit: blef indviet udj Echteshab Niels Christens:
Remmer og Anne Mortensdatter.
                                   1709.
1514.Dom: 25 post Trinit: blef indviet udj Echteshab Christen
Michelsøn, og Anne Christensdatter.
1515.Dom: 26 post Trinit: blef indviet udj ægteshab Christen
Christens: af hiardemaal Sogen, og Anne Andersdatter.
1516.Dom: 1 Advent: blef indviet udj ægteshab Madtz Peders:
og Maren Pedersdatter Brov.
                                 1710.
Dette aar, er der ingen blefven indviet udj ægteshab.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Tved 1711-1714:
                                    Ao 1711
1517.Dom: 4te post Trinit: indviet i ægteshab Lauridz
Marcussøn af Hiardmaal Sogn med Maren Pouls    5.
datter Tunge.           
                                     Ao 1712.
1518.Den 17. Febru: hafde Simon Pedersøn og Else Larsdatter
trolofvelse. den 6te april blef de indviit i ægteshab.
1519.den 26 Febru: trolofved Christen remer og Maren Knudsd:
d: 15 april indviet dem udj ægteshab.
1520.d: 7: septembr: trolofved Michel Jørgens: og Maren
Pedersdatter. – d: 9de Novembr blef de indviid
udj ægteshab.
                                     Ao 1713.
1521.Dette aar er ingen, indvied udj ægteshab.
                                    Ao 1714.
1522.Dom: Septuagesima trolofved, Sørren grobgaard og
Maren Lauridtzdatter. – Den 11te april blef de
indvied udj ægteshab.
1523.d: 21 Febru: trolofved olluf Peders: og Maren
Lavridtzdatter; - Den  25. april – blef de indviet udj
ægteshab.
1524.Dom: oculj trolofved Peder Peders: shomager, og Anne
Andersdatter. – Dom: 3 post Trinit: blef de
indviet udj ægteshab.
1525.Den 10de Augustj, trolofved Lavridtz Christens:
og Johanne Pedersdatter, d: 10de octobr blef
de indvied udj Echteshab.
a99b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Tved 1715-1718:
a100a                             1715.
1526.Den 4de 7tembr. trolofved, Chasten Lars: og
Kiersten Andersdatter: Dom: 18 Post Trinitatis
Blef de Indvied udj Echteshab.

                           1716.
1527.Er der ingen blefven Indladt i Echteshab.

                           1717.
1528.Den 11 Julij Blef Christen Pedersøn af Dollerop og Anne
Mortensdatter trolofved. Den 25 augustj blef de indvied
udj Egteshab.

1529.Den 4de augustj Blef Peder Andersøn Clit og Maren
Lavridtzdatter trolofved, d: 18 Novembr blef
de indvied udj Echteshab.

                          1718.
1530.Thorsdagen d: 20: Janv: Blef Povel Nielsøn tung
og Anne Jepsdatter af gadtzbieregaard tro
lofved, Onsdag d: 8ten Junij blef de indviet udj Echteshab

1531.Den 19 Maij Blef Mogens Christensøn Soldat og Bodil
Nielsdatter indviet udj Echteshab, var tilforn
trolofvit 2den Paashedag.

1532.Dom: 7: Post Trinit: Blef Sørren Christensøn ved
Kiærgr og Maren Pedersdatter indviet udj Echteshab,
var tilforn trolofvit, d: 26 Junij.
   


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Viede i Tved 1719-1721:
                                      1719
1533.Onsdagen d: 19tent april indviet udj ægteskab    6.
Povel Pedersøn og Anne Christensdatter, som til
forn var trolofvit d: 2 Martij

1534.Den 27 Septembr Indvied udj Echteskab Envold
Christens: og Maren Lavridtzdatter, var tilforn
trolofvet mellem Paashe og Pindtzedag

1535.Den 11te octobr: Indvied udj Echteskab Peder
Andersøn og Birgethe Jensdatter indvied udj
som tilforn var trolofvet d: 6te Julij:

                        1720.
1536.Den 14tent Febrv: Blef Sørren Andersøn og
Kiersten Pedersdatter jndvied i Echteshab som
var tilforn trolofvet d: 28 Decembr

1537.Den 23 Søndag eftter hl: trefoldighedtz blef
Thøger Sørrensøn af Rær og Maren Christens
datter Kløv indvied

                                      1721
1538.onsdag d 13 Augusti Indviet i ægteskab Niels Jensøn af
Ballerum og Kiærsten Jensdaatter.
a100b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Viede i Tved 1722-1725:
a101a                        Anno 1722
                   Ao 1723
1539.Onsdagen d  8 Decembr: blef Thomas Andersen
og Helle Pedersdaatter indviede i ægteshab.
1540.d 18 Junij Blef Lauritz Jørgensen og Karen Christens
daatter [som] boede i Sarup i Rhær Sogn indviede
i ægteshab

                      Ao 1724.
1541.d18 Junij blef Lauritz Jørgensen og Karen Chri
stensdaatter Indviede i ægteskab, Kom til Sarup
i Rhær Sogn at boe.

1542.d 30 Julij blef Christen Pedersen Og Anne Niels
daatter Indviede i ægteskab; kom til Silstrup
i Thilsted Sogn at boe.

1543.d 12 Novembr: blev Lauritz Michelsen Borup
Soldat og Zidzel  Christensdaatter Indviede i
ægteshab.

1544.d 26 Novembr: blef Ole Pedersen Soldat
og Maren Christensdaatter indviede i ægteskab.

                       Ao 1725
1545.d 2 April blef Jens Pedersen af Hillerslef og
Maren Gregersdaatter Indviede i ægteshab
1546.Dom: 1 p: Trinit: blef Søren Jensen og Karen
Jensdaatter indviede i ægteshab.
1547.Dom: 3 p: Trinit: blef Anders Andersen
af Rhær og Kirsten Larsdaatter indviede i ægteshab


 
Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Viede i Tved 1725-33:
1548.Dom: 4 p: Trinit: blef Christen Pedersen Scorup
og Birgitthe Jensdaatter sammenviede til ægteshab.
                                 Ao 1727                                             7.
1549.d 29 Junij Christen Ericsen og Else Niels
daatter Sammenviede til ægteshab.
1550.d 5 Octobr Søren Jensen og Maren
Lauritzdaatter Indviede i ægteshab.
                               Anno 1728
1551.d 7 Julij Jacob Poulsen og Inger Peders Daatter indviet
i Egteskab
                               Anno 1729
1552.d 23 Martij Jens Jensen Søborg og Kiersten Mortens Dtter
Indviet i Egteskab
1553.d 9 Octobris Peder Nielsen og Karen Niels Daatter indviet
i Egteskab.
                             Anno 1730
1554.d 13 Junij Laurids Nielsen af Østerild og Margrethe
Jeps Daatter i Gasberg indviet i Egteskab.
1555.d 25 Junij Michel Pedersen af Østerild og Dorthe NielsDaatter i
Nørbye i Tved sogen indviet i Egteskab.
1556.d: 8 Oct: blef Poul Levisen og Maren SimonsDaatter ind
viet i Egteskab
                                Anno 1731
1557.Dom: 19  post Trinit: indviet i Egteskab Jens Simonsen T[ro…b.]
og Maren Poulsdaatter
1558.d 28 Octob: Copul Mogens Andersen og Anne Mads Daatter
                            Anno 1732
1559.d: 6 Julij blef Niels Christensen og Birgethe Jensdaatter
indviet i Egteskab
                                   Anno 1733
1560.d: 18 Jan:  copulerede Anders Andersen og Karen Jensdttr
a101b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Viede i Tved 1734:

a102a                             Anno 1734
1561.d 7 Julij blef efther foregaaende Trolovelse copu-
lerede Christen Jepsøn og Mette Jensdaatter

1562.Dom: 16 post Trinit: eftter foregaaende trolovelse indviet i Eg
teskab Mogens Andersen og Anne Gerths Daatter.

1563.d: 13 Octb: indviet i Egteskab eftter foregaaende trolovelse
Peder Christens. og Magrethe Christens Daatter.

1564.Dom: 3tia Adventus Xsti indviet i Egteskab eftter fore-
gaaende trolovelse Peder Lauridtzen og Anne Peders-
Daatter begge paa Ballerum.


a102b


a103a


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1676-77:
                        Fortegnelse paa dem som                                     10
                         ere døbte i Tvedtz Sogen.       

                                   Anno 1676.

1565.Dom. 18 post Trinit. døbt Lauritz Smedtz barn
kaldet Christen: Susceptores Peder Marcuss.        Christen
Poul Jacobs., Jens Jacobs., Jens bunchis kone,
Christen Jens. Hustrue.

1566.Dom. 26 post Trinit. blef Anders bunchis
barn døbt kaldet Jens: Susceptores Christen          Jens
Shielsgdt, Peder Troldborg, Kield i grobgdt.
Jens bunchis Hustrue, Else Møller, Karen
Christensdr.

                                  Anno 1677.

1567.Dom. 7 post Trinit: Døbt Langgdt.
Møllers barn døbt kaldet Anne: Suscep                  Anne
tores. Peder Søfrens., Oluff Pedersøn, Anne
Pedersdr.

1568.Dom. 11 post Trinit: bleff Maren Nielsdr.
u-Ecte barn Døbt udlagt til barenfader Peder
a103b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1677-78:
a104a NielsNiels
Christen

Mette

Mogens
Søfrens. Smed i Vorring og Kaldet Niels:
Susceptores. Anders gad, Bertel i Synderbye,
Peder Søfrens., Anne Jensdr, Maren Christensdr.

1570.d. 31. 8tob døbt Christen Møllers barn
i Gadtzberg Mølle kaldet Niels. Susceptores
Peder Langgaardt, Oluff Peders., Søfren Peders.,
Maren Pedersdr.

1571.Dom 1 Adventij døbt Anders Niels.
Christen    barn i Nørbye Kaldet Christen Susceptores
Niels i Vorup, Gres i Kiergaardt, Christen
Clemeds., Anne i Langgaardt, Clementz kone

                  Anno 1678.

1572.d. 1 Feb. døbt Anders Pedersøns barn i Nør
bye kaldet Mette Susceptores Christen Pedersøn
Peder Skielsgaardt,  Christen Lauritzøn, Inger Pe
dersd. Maren Søfrensd. Maren Jensdr.

1578.d. 2. Maij døbt Anders Mogensøns barn
Kaldet Mogens. Susceptores Michel i N[eergaardt]
Niels Mogens., Oluff i Langgaardt, Anne Peders-
dr. Margrette i gadsberg Mølle


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1679-81:

                              Anno 1679.                                                 11.
1579.d. 26 Sep. døbt Anders gadis barn Kaldet Christen       Christen
Susceptores Peder Søfrens., Bertel i Synderbye  Ma
ren Søfrensd. Else Skredder.

                           Anno 1680
1580.3. Paashe dag døbt Anders Bunchis barn
kaldet Anne. Susceptores Peder Troldborg               Anne
Gregers i Kiergd. Maren Søfrensd. Anne Mou
[rid]tzd., Maren Pallisdr.

1581.d. 25. April. døbt Christen Lauritz. barn kal
det Maren. Susceptores. Mouritz i Synderbye              Maren
Anders Mogens.   Madtz Pedersøn   Anne Søfrensd.
Maren i Langgd.  Karen Nielsdr aff Tisted.

1582.d. 14 Nov. døbt Anders Nielsøns barn
Kaldet Peder. Susceptores. Niels i Borup               Peder
Christen Skieldsgd. Gregers i Kiergdt. Clemedtz
Hustrue i Reer, Anne i Langgaardt.-

                               Anno 1681.
1583.d 9. Junij døbt Søfren Jespersøns barn Kaldet
Anders  Susceptores  Jesper i Hinding. Bertel i          Anders
Tued Sogen, Lauritz Smed, Anne Christendr. Mett i S[horup]
a104b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1681-82:
a105a


Peder
Kiersten


Kiersten
Christen

Johan1584.
d. 25 Junij døbt Anders Mogens. barn Kaldet
Peder. Susceptores. Jens i gadtzberg, Kield i grobg.
Peder Søfrens. Anne i Langgaardt, Margrette
i NerGaardt.

1585.d. 29. Junij døbt Anders gadis barn Kaldet
Kiersten. Susceptores Bertel i Synderbye, Peder
Søfrens., Søfren i Langgaardt, Maren Søfrensd.
Maren Nielsdr, Else Shredder.

                  Anno 1682
   
1586.d. 4 Feb. døbt Anders Pedersøns Barn i Nø[r]
bye kaldet Kiersten. Susceptores. Anders
Mogens., peder Søfrens., Maren Nielsd. In
ger Pedersd. og Apol[..] i gadtzberg gaardt

1587.d. 29 Martij døbt Anders Niels. Barn i
Vo[rings] Hule kaldet Christen Susceptores.
Niels Andersøn paa Ballerum, Peder i Lang
gaardt. Søfren i Langgaardt, Anne Jens
d. i Gadtzberg og Hendes daatter Karen.

1588.d. 7. Maij døbt Peder Rytters baren
Kaldet Johan Susceptores. Christen Lauritzøn,
Søfren og Christen i Langgaardt, Anne SøfSognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1682-83:
rensd. Maren Søfrensd. i Grobgaardt. Maren    12.
Andersd.               

1589.Dom. 5. post Pascha døbt Christen Niels.    Peder
Baren paa Ballerum kaldet Peder Su
sceptores. Christen Møller, Christen og Lauridtz
paa ballerum, Maren Søfrensd. i grobgaardt.
Niels Andersøns tienste pige paa Ballerum
Margrette pedersd.

1590.Samme dag døbt Peders baren ved                  Maren
[bro] kaldet Maren Susceptores Niels An
dersøn, Christen Nielsøn, Christen Andersøns
hustrue, Maren Nielsd. Peder Christens.

1591.Dom. 14 post Trinit: døbt Søfren Jespersøns       Anders
barn i Sønderbye Kaldet Anders Susceptores
Jepser i hinding, Niels Andersøn i Skarup, Anders
Sk[…]ders hustrue i Skorup. –

                             Anno 1683.

1592.d. 28. Martij døbt Kields Baren i groffgaardt
Kaldet Søfren. Susceptores: Peder Langgaardt    Søfren
Anders Mogens., Anders paa gad. Anders
Anders., Jens bunchis kone, Mette Til Skreders
a105b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1683-84:

a106a


Kield
Simon
Christen


Margrette

Christen


1593.
Dom. Qvasimod: døbt Anders Nielsøns barn
paa Skielsborg Kaldet Kield: Susceptores
Gregers i Kiergaardt, Anders Mogens., Christen [Cl-]
emeds., Christen Lauritzøns kone, Maren Pedersd.

1594.Dom. 4 post Trinit: døbt Peder Simons. barn
i Synderbye Kaldet Simon Susceptores Gre
gers i Kiergaardt, Christen Christens., Anders bu
nchis kone

1595.Dom. 24 post Trinit: døbt Lauridtz
Smeds barn i Synderbye Kaldet: Christen
Susceptores Bertel Christens., Jep Niels., Gres
Søfrens., Jens bunchis kone, Else Shredder.

                    Anno 1684

1596.Dom. 4 post Trinit: Døbt Christen Lauritzøns
barn i Nørbye kaldet Margrette Su
sceptores: Kield i grobgrdt, Christen Møller
Peder Langgaardtz kone, Christen Oluffs. kone
i Vixøe

1597.Dom 11 post Trinit: døbt Anne Christensd.
u=Ecte barn kaldet Christen. Susceptores
NB    Lauritz Smed, Jens bunch, Jep Niels., Peder Simons., Anne


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1684-:
Christensdr. udlagt Søfren Lauritzøn                       13.

1598.Dom 18 døbt Christen Nielsøns Barn paa       Christen
Ballerum kaldet Christen Susceptores:
Peder ved broe, Christen Møller, Oluff Niels.
i K[aa]se og Elle paa Ballerum.

1599.d. 12 Nov. døbt Peder Simons. baren Kaldet        Thomas
Thomas Susceptores Lauritz Smed, Gregers i
Kiergaardt, Jens bunch, Anne J[ffuor]sd. , Anne
Christensdr.

1600.Dom. 2da Adventij døbt Malene Christensdrs.
u=Ecte barn da hun Kom løbende her til Sognet        Hans
og var det uden tuil det 6. U-Ecte barn hun haffde       NB
her og der faaede huor ved hun [....], og til [det]
                                        [..........................................]
barn kaldet Hans udlagt [...] en karl
ved nafn Jens Niels. aff Reeffs Herredt
men Siden udlagde hun for mine Medhielpere
Christen Skelsgaardt og Gres i Kiergaardt
Peder hans. af Hillesleff Sogen. Fadere
Kaldet ieg til Samme barne daab aff
[……….] Peder Langgaardt, Christen Shelsgaardt,
[Gregers] i Kiærgaardt og degnen Anders
Peders.
a106b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1685-86:
a107a


Niels

Dorethe

Jens
NielsMaren

               Anno 1685.
1601.Dom 1 post Circumcis: døbt Poul
Nielsøns barn paa Tang kaldet Niels
Susceptores: Jens Christen i Kanstrup, Peder
Niels. i Kanstrup, ung Peder Niels., Maren
Nielsd.  Anne Nielsd.

1602.Dom 2de Adventy døbt Simon Niel
søns barn i Troldborg kaldet Dorethe
Susceptores: Niels Jensøn, Niels Niels.
Peder Christens.  Maren Jensd.  Mette
Nielsd.

                     Anno 1686.
1603.Feria Circumcis: bleff Jens Andersens barn barn
paa Ballerum døbt kaldet Jens. Susceptores:
Henrich Rytter – Christen Skielsgaardt; Jens i gadtz
berggaardt, Dorthe Pedersd. Anne Jensd.

1604.Dom. invocavit: døbt Jens Niels. barn i Synderbye
kaldet Niels: Suscept: Bertel Christens., Lauritz
Smed, Jep bertels., Inger Pedersd. M[aren] Andersd.

1605.d. 17 Martij døbt Niels Skredders barn kaldet
Maren – Suscep: Peder frands.  Christen frands. i Hinding


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1686-87:
Jens Madtzøn, Maren Pedersd., Else Andersd.                14.
1606.Dom. 11. post Trinit: døbt Christen Pedersøns barn
i Synder bye kaldet Peder: Susceptores: Lauritz             Peder
Smed, Bertel Christens., Gregers Søfrens., Else Andersd:
Anne Ibsdaatter.
1607.Dom 15 post Trinit: døbt Lauritz Smeds barn
i Synderbye kaldet Niels, Susceptores: Bertel              Niels
Christens., Gregers i Kiergaardt, Jep Bertels.,
Anne Nielsdr, Anne Jepsdr.
1608.Fer: 2de Nat: døbt Anders Niels. barn
paa shielsborg kaldet Margrette Susc. Christen         Margrette
Clemeds., Jørgen Clemeds., Maren Søfrensd.
Maren Pedersdr.  Anne Jensd.
                                  Anno 1687.
1609.Dom 7tuages: døbt Peder Simons barn kaldet Jo
hanne. Susceptores: Gregers Søfrens. Christe Pe       Johanne
ders., Lauritz Anders., Karen Pedersdr, Anne
Jepsd.
1610.Dom: Remi: døbt Christen Remmers barn kal
det Jens. Susceptores, Christen Møller, Peder Oluffs.,    Jens
Peder Christens., Johanne Christensdr, Karen Jensdr.
1611.Dom. 2 post Trinit: døbt Simon Troldborgs
barn kaldet Anne suscept: Jens gadsberg                          Anne
Jens Niels., Peder Peders., Karen Jensd, Maren Nielsd.
a107b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1687-89:
a108a


Else
JensAnne


MarenKir
stine


JensKiersten


Søfren 1612.
Dom 24 post Trinit: døbt P[offuels] barn paa Tang
kaldet Else. Susceptores:     Niels Vandet, Peder
Christens., Christen Jens., Anne Nielsdr. Maren
Christensdr
                          Ao 1688.
1613.Dom 4 post Epiph: døbt Lauritz Tungis barn
kaldet Jens, Susceptores: Anders Jens. i Kanstrup
Niels Pouls. i Skinderup, Margrette Nielsdr, Inger
Jepsdr. Maren Nielsdr.
1614.Dom. Reminis: døbt Christen Remmer Mands barn
kaldet Anne, Susceptores: Peder Christens., Peder
Oluffs., Anders Jens., Anne Jensdttr, Karen Jens[dr]
1615.Dom Jubil: døbt Christen Lauritzøns barn i Nør
bye kaldet Maren Kirstine, suscept: Peder Langgrdt
Mads Peders., Niels Niels., Maren Pedersdr, Maren
Lauritzdr.
1616.Dom 1 Advent. døbt Peder Simons. barn kaldet
Jens Susceptores Lauritz Smed, Jep bertels., Jep
Niels., Inger Pederd. bunch, Anne Søfrensdr.
                          Anno 1689.
1617.Dom. Lætare døbt Morten Christens. barn kaldet
Kiersten Susceptores Anders gad, Kield grobgaardt,
Anders Mogens., Else Andersdr, Anne Oluffsd:
1618.Dom. Jud. døbt Christen Peders. Smeds barn kaldet
Søfren, Suscept: Jens Anders., Jens bunch, Jens
brunberg, Anne Jensdr, Maren Lauritzdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1689-90:  
                                                                           15.
1619.Eadem die døbt Karen Jepsdaatters u-Echte barn kal        NB
det Peder Susceptores Lauritz Smed, Christen Søfrens.,     Peder
Inger Pedersdr, Anne Søfrensdr, udlagt til Barn
fader Jens brunberg som tientte paa Søgaardt.
1620.Dom Jubilat. døbt Kiels Niels. barn  i Grobgaardt
kaldet Christen susceptores Peder Søffrens., Anders        Christen
gad, Søffren Peders., Anne Søffrensd, Maren Pe
dersdaatter.    
1621.d 19 Junij døbt Mette Jensdaatters u-Ecte
bar, kaldet Hans, susceptores Gregers Søff-                      Hans
rens., Peder Anders.   Anne Jensd.  bleff ud-                      NB
lagt til Barnfader Mads Christens. i Reer.

                               Anno 1690.
1622.Dom. 1 post Epiph. døbt Anders Niels. barn
i Vorringshule kaldet Niels: Suscept: Søffren                     Niels
langgaardt, Jens Peders., Anders Mogens.,
Johan Nielsdr. Maren langgaardt.
1623.Dom: Sexag:  døbt Simon Niels.  barn i Trold-
borg, kaldet Christen: Suscept: Peders Christens.,        Christen
Niels Christens. i Brun, Christen Niels. i bie[re]
Anne Christensdr. Anne Nielsdr.
1624.Dom. Judica døbt Anders gadis barn i Nørbye
kaldet Maren: Suscept. Anders Niels., Christen               Maren
Møller, Kield Niels., Maren Langgaardt,
Else Søfrensdr.
1625.Dom: 1 post Pasch: døbt Niels Niels. barn
a108b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1690-:
a109a


Niels


NielsJens
Kiersten


Anders


NB
TomasNiels paa Ballerum kaldet Niels, Suscept: Poul Niels.,
Peder Christens., Anders Niels., Anne Christensd.
Maren Erichsdr.
1627.Dom 4 post Pasch: døbt Anders Niels. barn paa
shielsborg, kaldet Niels, Suscept: Clemet Jørgens.
i Reer, Christen Clemeds. Ane Christen Shieldsgaardt
Maren Langgaardt, Maren Lauritsd. i Reer.
1628.Dom. 5 post Pasch: døbt lauritz Tangis barn
paa Ballerum kaldet Jens: Suscept. Christen
Jens. i Kastrup, Peder Niels. ibm. Jens Niels.
paa Ballerum, Anne Nielsdr. i Skinderup
Margrette Nielsd. ibm.
1629.Dom. 4 post Trinit: døbt Morten Skreders barn kal-
det Kiersten, Suscept: Jens Christens.,  Anders gad, Peder
Anders., Maren Nielsdr, Anne Jensdr.
1630.Dom 6 post Trinit: døbt Christen Remmers barn paa
Ballerum kaldet Anders, Suscept: Christen Michels., Lau
ritz Tang, Niels Anders., Maren Pedersdr, Margrette
Søfrensdr.    
1631.Fest. Michaelij døbt Anne Jepsd u-Ecte barn
kaldet Tomas, Suscept: Morten Christens, Lauritz Peders.,
Kield Peders., Maren Andersdr, Else shreder. Udlagt
til barnefader Peder bunch.
1632.Dom. 2 Advent: døbt Anders Niels. barn paa ballerum
kaldet Niels: Suscept: Anders gad, Jens Jens., Søfren Lang-
gaardt, Maren Søfrensd. , Maren Nielsdr.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1691-92:
                                    Anno 1691.                                       16.
1633.Dom Judica. døbt Poul barn paa Taang kaldet
Maren, Susceptores, Christen Jens., Lauritz Taang, Christen      Maren
Anders., Karen Thomasdr, Mette Jensdr.
1634.Die 1 April: Peder Simons. barn døbt, kaldet
Oluff, Susceptores, Bertel Christens., Christen Smed,                  Oluff
Gregers Søfrens., Karen Jensdt, Maren Lauritzdr.
1635.Dom 11 post Trinit: døbt Jens Niels. barn,
kaldet Niels, Susceptores, Christen Skielsgaardt,                        Niels
Anders Niels., Lauritz Hesseldaal, Bodil Jenssdaatter
Maren i Langgaardt.
1636.Dom 23. post Trinit: døbt Jep Tors. barn
kaldet Margrethe. Susceptores, Jens Peders., An-                Margrethe
ders Mourids., Jens Michels., Oluff Langgaardts
hustrue, Anne Mouritzdr, Margrethe Jensdr.
1637.Dom. 2. Adventy, en Reysende Mands Tuen
de børn ved Naffn Lauritz fra Viborg, dett eene                           Hans
kaldet, Hans det andet Jens, Susceptores, Christen                 Jens
Møller, Jens Niels., Peder br[o]e, Lauritz Tung, Peder
Christens., Christen Anders. Hustrue, Anders Niels. hustrue,
Poul Tungis Hustrue, Christen Anders daatter.
                                 Anno 1692.
1638.Dom: Trinit: Døbt Lauritz Tungis barn kaldet Do-               Dorethe
rethe, Susceptores Poul Niels., Jens Anders, Pe-
der Christens., Karen Tomasdr. Karen Jensdr.
1639.Dom 3 post Tinit døbt Christen Søfrens. barn, kaldet        Christen
Christen. Suscept: Christen Høye, Anders Blesberg, Jep Bertels.,
Maren Andersdr, Maren Christensdr.
a109b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1692-93:

a110a
Anne
Maren
SøfrenMaren
Lauritz
Peder 
1640.Dom 4 post Trinit døbt Jens gadis barn kaldet  Anne
Susceptores, Bertel Christens., Morten Christens., Niels Anders.,
Maren Nielsdr, Margrette Andersdr,

1641.
Vidi II Junii 92 H Bornemann

1642.Dom 9 post Trinit døbt Simon Troldborg
barn kaldet Maren Suscept: Peder Jens., Niels
Niels., Peder Christen.s, Zidtzel Pedersdr.Anne Chri
stensdr.

1643.Dom 10 post Trinit: døbt Anders Møllers barn
kaldet Søfren Suscept, Jens Jens., Søfren Peders.,
anders Søfrens., Kiersten Jensdr, [….]te Lauritzd

1644.die 5 oct døbt Gregers Søfrens. barn
kaldet Maren Suscept Christen Skielsgdt, Chri-
sten Knuds., Tøger Smed, Kiersten Clemedtzd, Anne
Andersdr.

1645.Dom 26 post Trinit: døbt Christen Remmers
barn kaldet Lauritz. Suscept: Peder Christens.,
Søfren Peders., Maren Christensd, Johan Niels.

                                Anno 1693
1646.Dom 5 post Epiph. døbt Poul tungis barn kaldet
   Peder Suscept Jens Niels., Lauritz tung, Anders
Christens., Karen Tomasdr, Maren Poulsdr.

1647.Dom 3 post Pasch: døbt Peder Andersøns barn
kaldet Johan, Susceptores Anders Peders., Lauritz
H[edtzeldaal], Niels Anders., Maren Nielsd.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1693-95:

Maren Søfrensdr.
                                                                                         17.
1648.Vidi [……..]  13 julii: 93  H Bornemann
1649.Dom 8 post Trinit døbt Morten Christensøns barn
kaldet Margrette: Suscept: Jens gad, Anders Søfrens.,  Margrette
Lauritz Hidseldaall, Maren Nielsdr. Maren Andersdr.
                             Anno 1694.
1650.Dom 14 post Trinit: døbt Jep Torsøns barn
kaldet Anne, Suscept: Peder Søfrens., Jens N[iels-]         Anne
søn, Simon Niels., Anne Jensdr, Margrette
Søfrensdr.
1651.Dom 1 Adv. døbt Christen Søfrens. barn
kaldet Søfren, Suscept: Christen Christens., Jep           Søfren
bertels., Jens Christens., Maren Andersdr, Dore-
the Søfrensdr.
                               Anno 1695
1652.Dom oculi døbt Jens Niels. barn, kaldet                    Birgitte
Birgitte, Suscept: Christen Peders., Tøger Søfrens.,
Oluff Peders., Karen Tomasdr, Maren Nielsdr.
1653.Dom. palm. døbt Lauritz Tungis barn kaldet            Kiersten
Kiersten, Suscept; Peder Niels., Jens Niels., Christen
[..]ylgaardt, Maren Pedersdr, Anne Christensdr.    
1654.Dom: Jubilate døbt et barn, som bleff kaldet                NB
Suend, Suscept: Anders Christens., Oluff Peders.,         Suend
Kiersten Pedersd, Anne Michelsdr –
[fornte] barns Moder Naffnlig Elin Suensdr. som Sagde
sig at være kommen fra Jedstrup Sogen, udlagde
til baren fader en Karl som var med hende
a110b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1695-96:

a111a
Anne
Jens 
Helvig
Niels
Apelone
Maren
Naffnlig Anders Steffenss., som sagde sig at være kom
men fra Borris Sogen ved Sko[u..Aae]
    
1655.Fer: 2de Pente: døbt Morten Christens. baren
kaldet, Anne, Suscept: Gregers Søfrens., Christen
Pouls., Anders Peders., Maren Nielsdr, Anne
Pedersdr.

1656.Dom. 9 post Tri: døbt Nils mit i byes barn
kaldet Jens: Suscept: Anders gyttrup, Gregers
Søfrens., Jep bertels., Maren Nielsdr, Anne
Søfrensd.

1657.Dom 16 post Trinit. døbt S. Niels borgis
barn, kaldet Heluig, Suscept: Peder Christens.
Anders Christens., Erich Pouls., Kiersten Pedersdr
Maren Poulsdr.

1658.Dom 18 post Trinit. døbt Poul Tungis
barn, kaldet, Niels, Suscept: Jens Niels.,
Lauritz Tung, Peder Christens., Anne Jensdr.
Anne Christensdr.

1659.Dom 24 post Trinit: døbt  [......] Niels. bar[n]
i Troldborg, kaldet Apelone: Suscept: Peder
Søfrens., Peder Jens. i b[u....], Peder Christens., Karen
Jensdr, Kiersten Poulsdr.

                      1696.
1660.Dom: exaud: døbt Anders Niels. barn i Voring
    Hule, kaldet Maren, Suscept: Jens Niels., Peder


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1696-97:

Søfrens., Søfren Peders., Karen Jensdr, Margrethe
Andersdr.                                                                        18.

1661.Dom 4  Adventy døbt Lauritz Tungis barn, kaldet
Maren, Susceptores: Jens Nielsøn, Jep Tors., Anders     Maren
Christens., [J….] Christensdr. Anne Pedersdr.

1662.Eadem die døbt Christen Jens. barn i Søhuus
kaldet, Maren, Suscept: Christen Søfrens., Anne             Maren
Jensdr. Anne Mouritzdr. [……] fz
                                  1697.
1663.Dom 1. post Epiph. døbt Jens Søfrens. barn kaldet
Søfren: Suscept. Christen Søfrens., Niels Jens. Jep        Søfren
bertels., Maren Andersdr, Maren Jensdr.

1664.Dom. Reminisc. døbt Christen Søfrens. barn kaldet
Mette Suscept: Gregers Søfrens., Jens Søfrens., Jep        Mette
Bertels., Inger Pedersdr, Dorethe Søfrensdr.

1665.Fer: 2de Pascha døbt Niels Mit i bys barn
som var fød i [Vang] og der Inddøbt […..]  […..]
dre [….], [under] [……] H[…..], bleff kaldet                           Anne
Anne, Suscept: Gregers Søfrens., Anders gyttrup,
Peder Bunch, Inger Pedersdr, Anne Pedersdr.

1666.Dom: Jubilate døbt Niels gadis barn kaldet
Christen. Suscept: Anders Søfrens, Søfren Peders., Mar-    Christen
grette Christensdr. Anne Christensdr.
a111b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1697-99:

a112a

Christen
Niels


Inger
Anne
Christen
Anders  


1667.
Dom 3 post Pascha døbt Niels gads barn kaldet
Christen. Suscept. Anders Søfrens., Søfren Peders.
Margrett Søfrensdr Anne Christensdr.

1668.Dom 24 post Trinit døbt Lauritz Tungis bar[n]
kaldet Niels Suscept. Poul paa Tang, Peder
Christens.; Anders Christens., Anne Lauritzdr
Anne Christensdr.

                             1698.

1669.Dom Lætare døbt Jep Torsøns barn i Gads
berg gaardt, kaldet, Inger, Suscept Je[n]s
Niels., Lauritz Tung, Christen Michels.
Kiersten Lauritzdr  Margrett Søfrensdr

1670.Dom 3 advent døbt Peder Christens. [Juels]
bar[n] kaldet, Anne, Suscept. Poul Tung
Peder Christens., Christen Remmers hustrue, Mar
grett Søfrensdr.

1671.Feria 2de Nativit: døbt Niels Anders. barn
i Nørbye kaldet Christen, Suscept: Poul Tung
Jens Niels., Søfren Peders., Maren Skielsgrdt, Mar
grethe Andersdr.

                                1699.
1672.d 2 feb. døbt Poul Tungis barn kaldet, An-
ders. Suscept. Niels Anders., Peder Christens.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1699-1700:

Christen Michels., Anne Lundsgaardt, Maren                       19.
Nielsdr.               
1673.Dom invocavit døbt Christen Muusis barn
kaldet Anne, Suscept. Jens Niels., Søfren                        Anne
Peders., Poul Lauritzøn, Maren Nielsdr, Mar-
grethe Søfrensdr.
1674.Feria 2de Pasch: døbt Jacob Hø[..]stis barn
kaldet Jens, Suscept. Christen Tung, Søfren                    Jens
Peders., Poul Tungis hustrue, Maren Poulsdr.
1675.Dom 10 post Trinit: døbt Jens Søfrens. barn
kaldet Kiersten Suscept. Christen Peders., Christen       Kiersten
J[..s.]  Søhuus, Niels Jens., Margrette Christensdr
og Dorethe Søfrensdr.  
1676.Dom 15 post Trinit: døbt Karen Poulsdr U-                 NB
Ecte barn kaldet Maren. Suscept. Morten Chri
stens., Niels Niels., Kiersten Poulsdr, Maren                    Maren
Søfrensdr og Kirsten Andersdr. Udlagt til
barnefader en karl aff Hundstrup Niels Oluffs.

                               1700.

1677.Dom 3 post Pascha døbt Christen Muusis barn
kaldet Anders Suscept Christen Michels., Poul             Anders
Lauritzdr, Kirsten Pouelsdr, Anne Jensdr
og Maren Pouelsdr.
1678.Dom 4 post Trinit: døbt Christen Søfrens.
barn kaldet Mette, Suscept Gregers Søf-                          Mette
a112b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døbte i Tved 1700-1701:
a113a

Søfren
Kiersten

Maren

Jens
Christen


-rens., Christen Peders., Christen Jens., Johanne [….]
Anne Jensdr.

1679.Dom 17 post Trinit. døbt Niels mit i bye
barn kaldet Søfren  Suscept. Anders gyttrup
Søfren Peders. Anders Jeps., Kirsten Poulsd
Anne Jensdtr

1680.Dom 1 Advent. døbt Peder Juels barn
Kiersten, Suscept. Søfren Thomas., Karen Niels
daatter, Maren Poulsdr.

                      1701

1681.Dom reminiscere døbt Niels Anders.
barn i Nørbye kaldet Maren Suscept
Christen Peders. i l[ang]grdt Søfren Peders.
Mogens Anders. Maren Nielsdr og Maren
Andersdr

1682.d: 9 Martij døbt Jep Torsøns barn j
Gasberiggaard Kaldet Jens, Suscept: Jens
Nielsøn, Peder Søfrens: Anna Jensdaatt:
Margrete Andersd:

1683.Fest: Trinitatis: døbt Lauridtz Tungis
barn kaldet Christen Suscept: Jens Niel
søn, Jens Jensøn, Povel Nielsøn, Maren
Nielsd: og Maren Erichsdaatt:


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1701-1702:

1684.Sanct Hansesdag døbt Christen Langgaards
barn kaldet Peder, Susceptores: Monsr Hans                 Peder
August paa Nørtorp Monsr Moridts og                                20.
Morten Lalius. Anna Lundsgaard, Else
Jens datter og Maren Peders datter.       
1685.Dom: 24 post Trinit døbt Jens Nielsøns barn
paa Ballerom kaldet Søren, Susceptores
Povel Nielsøn, Peder Christensøn, Jep Thor-                 Søren
søn, Anna Christens datter og Kirsten Laurids
Datter.
                                   Ao 1702.
1686.Nye Aars dag døbt Christen Søe[hu]s hans barn
kaldet Maren, Susceptores. Gregers Sørens.    Maren
Peder Anders., Margrette Christens datter
Ch[…] Christens datter og Maren Jens datter.  
1687.Dom: 3tia post Epiph døbt Karen Simensdat               NB
ters u-ægte barn kaldet Peder, Suscepto                          Peder
res Niels Nielsøn, Søren Thomesøn, Kirsten
Povels datter, Maren Brixsdatter, Anna Andersdat-
ter. udlagt til Barnefader en karl i Hil-
lerslef ved nafn Christen.
1688.Dom 5te post Pascha: døbt Jep Thorsøns barn
kaldet Maren, Susceptores Povel Tunge                          Maren
Povel Bunch, Niels Neergaard, Anna Maria
Hr Christens, Anna Michelsdatter
                                                                 Pedersøns
1689.Dom: 6te post Pasch: døbt Søren Peder Sørensøns
barn i Nørbye kaldet Peder, Suscept: Niels                       Peder
Kieldsøn, Anders Sørens., Mogens Anders., An
ders Pedersøns Hustrue Maren, og Maren An-
ders datter.
1690.Dom: 15 post Trinit: døbt Jens Sørensøns barn
kaldet Christen, Susceptores Christen Peders.
Christen Povelsøn, Niels Thomesøn, Margrete               Christen
Christens datter og Margrette Sørens datter
a113b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1702-1704:


a114a Maren


PederNB
Karen
AnnaNiels
Anders

Sidsel

1691.Feria 3tia Nativit: Xsti døbt Niels Andersøns
Kiældsøns barn i Nørbye kaldet Maren.
Suscept: Anders Gad, Søren Peders., Maren
Sørens datter, Maren Niels datter og Kirsten
Anders datter
                       Anno 1703.
1692.4de søndag udi faste døbt Laurids Tunges barn
kaldet Peder. Suscept: Niels Vandet i Kaastrup
Jens Nielssøn, Poul Nielssøn Tunge, Ingeborrig
Niels datter, Karen Jens datter.  
1693.5te Søndag eftter Paashe døbt Anne Laurids datters U-
ægte barn, kaldet Karen, Suscept: Peder Simonsøn
Christen Søehuus, Anders Jepsøn, Anne Mourids
datter, Karen Laurids datter og Maren Laurids datter
udlagt til Barnefader en karl af Norge ved Nafn
Jens Peders.
1694.Dom 2de post Trinitatis døbt Anders Lauridsøns
barn kaldet Anna. Suscept: Niels Michelssøn
Peder Bunch, Christen Lauridzøn, Johanne Anders
Datter, Maren Lauridzdatter.
1695.Dom: 9 post Trinit: døbt Niels Anderssøns barn ved
Nørbye kaldet Niels. Suscept: Jens  Nielssøn,
Poul Tunge, Christen Bertelssøn, Anne
Elisabeth Torsong og Kirsten Jacobs datter
Borchof.
1696.Dom: 25 post Trinit: døbt Niels Gad hans barn
paa Ballerom kaldet Anders. Suscept: Peder Søren-
søn, Søren Peders., Christen Anders., Margrette
Sørens datter og Kirsten Anders datter.
                          Ao 1704..
1697.Shiertorsdag døbt Jeppe Bertelsøns barn udi
Sønderbye. Sis kaldet Sidsel. Suscept. Christen
Shielsgaard, Christen Bertelssøn, Jeppe Nielssøn,
Præstens Kone, Anne Lundsgaard, og Margrethe Christens
datter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1704-:    


1698.Første Søndag eftter Paashe døbt Anne Andersdatters         NB
u-ægte barn kaldet Maren. Suscept: Jeppe Nielssøn                 Maren
Hald, Peder Bunch, Anders Lauridtzøn, Maren Pouls
datter og Anne Christens datter. udlagt til Barne                         21.
fader Salomon Østergaard i Voring.       
1699.Dom: 5te post Pascha døbt Kirsten Anders datters                NB
u-ægte barn kaldet Christen: Susc: Gregers Sørens.                Christen
Christen Christens., Niels Jepsøn, Ellen Anders
datter, Bergitte Poulsdatter. udlagt til Barne
fader Mogens Anders i Nørbye, som det til
tinge ved  æd  fragich.    
1700.Christi Himmelfartsdag døbt Karen Pouls datters                   NB
u-ægte barn kaldet Poul. Suscept: Niels An                                   Poul
ders., Niels Kieldssøn, Mogens Anders. Dorothe
Sørens datter, Margrette Christens datter.
udlagt til Barnefader Niels Matzøn en Sol
dat boende i Nors Bye.    
1701.St Hans dag døbt Kirsten Madzdatters u-ægte                        NB
barn kaldet Maren. Suscept: Niels Nielssøn                                Maren
Anders Christens., Niels Rimmer, Karen Jens
datter og Maren Pedersdatter. udlagt til Bar
nefader Lauridz Peders. thienende i Kaastrup
1702.Dom: 14 post Trinit: døbt Anders Jepsøns barn                    Peder
Kaldet Peder. Suiscept: Peder Jepsøn, Søren
Kieldssøn, Christen Lauridzøn, Anne Anders
datter og Maren Sørens datter.
1703.Dom: 25 post Trinit: døbt Jens Sørenssøns barn
kaldet Mette. Suscept. Christen Peders., Niels                           Mette
Jenssøn, Niels Michelssøn, Præstens Kone
og Maren Anders datter.
a114b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1704-06:


a115a
SidselNiels
MarenChristenMaren
KirstinePeder.LauridzAnders
1704.Dom: 26 post Trinit: døbt Oluf Peders. paa Skiels
bierg hans barn kaldet Sidsel. Suscept. Peder
Olufs., Søren Peders., Mogens Anders., Maren Jens
datter, Margrette Christens datter.
1705.Søndagen efter Juel døbt Anders Lauridzøns
barn kaldet Niels. Suscept: Christen Peders.,
Kield Peders., Christen Lauridzøn, Maren Christens
datter, og Maren Lauridz datter.
                             Ao 1705.
1706.Dom: 1ma post Epiph: døbt Søren Pedersøns barn kaldet
Maren. Susceptores Anders Sørens., Olle Peders., Maren
Anders datter, Kirsten Anders datter, Margrette Christens
datter
1707.Fastelafvens Søndag døbt Peder Christens. hans paa
Ballerom hans barn kaldet Christen. Susceptores
Christen Langgaard, Jens Nielssøn, Anders Christens.,
Anne Christens datter, Maren Peders datter.
1708.Dom: 4te post Trinit: døbt Jeppe Thors. i Gadsbierregaard
hans barn kaldet Maren Kirstine. Susceptores
Poul Tunge, Lauridz Tunge, Peder Anders., Anne
Michels datter og Maren Jens datter.
                           Ao 1706.
1709.Dom: 1ma post Epiph: døbt Niels Kieldsøn i Nørbye hans
barn kaldet Peder. Susceptores Christen Langgaard, Anders
Mogens., Hans dale af Thisted, Margrette Sørens datter og
Maren Kirstine Christens datter.
1710.første Søndag udi faste døbt Jeppe Bertelsøns barn udi
Sønderbye kaldet Lauridz, Susceptores Frandtz Brun
Lauridz Langgaard, Jens T[ous]gaard, Præstens hustrue, Kirsten
Lauridz datter paa i Langgaard.
1711.Feria 3tia Pentecostes døbt Niels Anders. i Nørbye
hans barn kaldet Anders. faddere vare Anders
Sørens., Søren Peders., Søren Kiældsøn, Margrette
Sørens datter og Maren Anders datter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1706-07:  


1712.St Hans dag døbt Karen Laurids datters u-ægte barn              NB
kaldet Maren. Susceptores Peder Anders., Christen Søehus      Maren
Anne Søehuus og Maren Christens datter. udlagt
til Barnefader en karl thienende paa Momtoft ved                            22.
Nafn Christen Poulsen.               
1713.Dom: 20 post Trinit: døbt Peder Christens. paa Balle
rom hans barn kaldet Niels, Susceptores Anders                        Niels.
Christens., Lauridz Tunge, Jens Jenssøn, Anne Chri-
stens datter og Margrette Sørens datter.
1714.Dom: 24 post Trinit: døbt Lauridz Tunges barn
kaldet Maren. Susceptores Poul Tunge, Anders                         Maren.
Christens., Jens Jenssøn, Johanne Niels datter af Kaa-
strup og Margrette Sørens datter.
1715.Dom: 1ma Adventus døbt Christen Hestkiers Barn
kaldet Magdalene. Suscept: Anders Olufsøn                       Magdalene
Hestkier, Christen Skielsgaard og Christen Anders.
Hestkier, Maren Christens datter og Margrette
Christens datter.
                         Ao 1707.
1716.Dom: 4te post Epiph: døbt Christen Langgaards barn
kaldet Anne Margrette Susceptores Peder Torsong                Anne
Lauridz Langgaard, Christen Hestkier, Kirsten Lau                 Margrette
ridz datter paa ulrupgaard og Præstens Kone.
1717.Dom: 6 post Epiph: døbt Anders Christens. paa Ballerom
hans barn kaldet Christen. Susceptores Peder Christen      Christen
søn, Lauridz Tunge, Jens Jenssøn, Anne Christens
datter og Maren Jens datter.
1718.Feria 2de Pentecostes døbt Peder Bunches barn kaldet
Inger. fadderne vare Jeppe Bertelsøn, Christen                         Inger.
Lauridzøn, Johanne Anders datter, Kirsten Michels
datter og Johanne Peders datter.
1719.Dom: 14 post Trinit: Døbt Søfren Peders: barn af Nørbye
kaldet Lavridtz: Suscept: Peder Sørrens: Niels Andersøn       Lavridtz.
Søfren Kielsøn, Margrette Sørrens datter, og Kiersten Andersd:
a115b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1707-09:  


a116a

NB
Peder.


Jens.


Lavridtz


Mette.


Niels.


Thomas


Karen.Bertel. 


1720.
Dom: 14 post Trinit: Døbt Maren Andersdatters u-ægte barn
Kaldet Peder. Suscept: Anders Mogens: Søfren Kiels: Margrette
Sørrensdatter, Maren Sørrensdatter og Margrette Christensdatter.
Blef udlagt til Barnefader Kield [P]edersøn ved Kiær.
1721.Dom: 21 post Trinit: Døbt Anders Lavridtzøns Barn af Østerbye
Kaldet Jens Suscept: Christen Pedersøn, Christen Bertels: Christen
Lavridtzøn. Maren Lavridtzdatter, og Maren Andersdatter.
1722.Dom: 4de advent: Døbt Anders Jeps: barn Kaldet Lavridtz. Suscept:
Peder Andersøn, Niels Jeps: Anne Andersdatter og Maren Sørrensd:
                                1708
1723.D: 4 Julij Døbt Mogens Andersøns Barn Kaldet Mette, Suscept
Niels Kielsøn: Sørren Kielsøn: Margrette Sørrensdatter
Kiersten Povelsdatter, Maren Lavridtzdatter.
1724.Dom: 5te post Trinit: Døbt Christen Andersøn hæstKiærs barn
Kaldet Niels. Suscept: Jep Bertels: Christen Langgaard,
Hans Christens: af Vixø, Maren Nielsdatter, Karen Harding.
1725.Dom: 6te post Trinit: Døbt Lavridtz giøttrops Barn, kaldet Thomas
Suscept: Anders giøttrop, Peder Olles: Karen Tung, og
Karen Povelsdatter.
1726.Dom: 15 post Trinit: Døbt Jens Sørrensøns barn Kaldet Karen,
Suscept: Christen Povels: Niels Jensøn Peder Andersøn, Præstens
hustru, Maren Andersdatter, og Johanne Pedersdatter.
                              1709
1727.Dom: septuagesima Døbt Jeppe Bertels: barn af Synderbye
Kaldet Bertel suscept: Christen Hæstkiær, Christen Langgaard,
Christen Bertels: Maren Nielsdatter Shielsgaard og
Maren Kirstine af Hæstkiær.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1709-10:
1728.d: 3die Søndag udi faste Døbt Niels Andersøns barn af Nørbye 
Kaldet Dorette: Suscept: Peder Anders: Sørren Pedersøn, Sørren       
Kielsøn, Anne Andersdatter og Kiersten Andersdatter.
1729.d: 5te Søndag udi faste Døbt Sørren Pedersøns barn af Nørbye
Kaldet Margrette, Suscept: Peder Andersøn Mogens Andersøn
Anne Andersdatter, Kiersten Andersdatter, og Maren Andersdatter.
1730.Palme Søndag Døbt Niels Christens: Remmers barn Kaldet
Christen, Suscept: Povel tung, Mogens Andersøn Sørren Thomas:        
Dorethe Ibsdatter, Margrette Jepsdatter.
1731.Dom: 19 post Trinit: Døbt Jeppe Thorsøns barn af gadtzbieregr.
Kaldet Thoer. Suscept: Lavridtz Tung, Jens Jens:
Søfren Thommes: Maren Jensdatter og Anne Michelsdatter.
1732.Dom: 21 post Trinit: Christen Hæstkiærs barn, Kaldet Anders
Suscept: Christen Andersøn hæstkiær: den ældre, Peder Kiergaard,    
Jens Nielsøn hareboe, Maren Nielsdatter, og Maren
Christensdatter.
1733.Samme dag Døbt Peder Christens: balleroms, barn
Kaldet, Christen. Susceptores, Lavridtz Tung, Anders
Christensøn, Jens  Jens: Anne Christensdatter, Maren
Povelsdatter.
                                                    1710
1734.Kyndelsesmis dag Døbt Anders Lavridtzøns barn Kaldet
Lavridtz, Suscept: Peder Jensøn Bunch, Povel Jensøn Bunch, 
Christen Lavridtzøn, Maren Christensdatter og  Else
Christensdatter ved Kiær.

23.
Dorette
Margrette

Christen

ThoerAndersChristen
Lavridtz
a116b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1710-11:
a117a

NielsPederNB:
NielsMargretteChristenMaren


Hans


1735.
2den Paashe dag Døbt Christen Lavridtzøns barn af Østerbye
kaldet kaldet Niels, suscept: Niels Cortegaard, Sørren
vestergaard, Sørren Christensøn, Maren Christensdatter
Anne Nielsdatter, og Karen Sørrensdatter.
1736.Dom: 11 post Trinit: Døbt Madtz Brovs barn, af Ballerom
kaldet Peder, suscept: Peder olles: Peder Christens:
Anne Christensdatter, Margrette Jepsdatter, Maren Pedersdatter.  
                              1711.
1737.Dom: 3 post Epipha: Døbt, Maren Lavridtzdatters
u-ægte barn kaldet Niels, suscept: Christen Peders:
Kield Pedersøn, Niels Jepsøn, Dorethe Nielsdatter,
Maren Lavridtzdatter og Blef udlagt til Barnefader
en person Nafnlig Christen Lothsøn.
1738.Dom: 4 post pascha, Døbt, Anders Nielsøn møllers barn,
kaldet Margrette suscept: Peder Sørrens: Sørren Peders:
Jens Jensøn, Anne olufdatter af Hillersløf, Maren
Sørrensdatter, Karen Jensdatter.
1739.Christj Himmelfardtzdag, Døbt Christen hæstkiers barn, af Skielsgaard
kaldet Christen, suscept: Christen Langgaard, Christen Lavridtzøn-
skielsgr. Hans Krog af wixø, Maren Kierstjne Christensdatter,
og Karen Hansdatter Harding.
1740.Dom: 3. advent. Døbt Niels Andersøns barn af Nørbye
kaldet Maren. suscept: Peder Andersøn, Søren Pedersøn
Anders Jeps: Gurij Christensdatter, Anne
Andersdatter.              1741.Dom: 2 post Trinit Døbt
Sørren Christensøns Barn af Synderbye kaldet Hans, suscept
Jens Sørrens: Christen Lars: Anders Sørrens: Dorethe Sørrensd. og


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1712-:

                              Anno 1712.                                                                24.
1742.Dom. 13. Janv: Døbt Christen Lavridtzøns barn af
østerbye, kaldet Christen. suscept: Niels Cortegaard              Christen
Anders Lavridtzøn, Christen Bertels: Maren Christensd:
Anne Nielsdatter, og Karen Sørrensdatter.
1743.Dom: Lætare. Døbt [S] Pedersøns Barn af Nørbye
Kaldet Sidtzel. suscept: Peder Andersøn, Olluf Peders:         Sidtzel
Anders Jeps: Anne Andersdatter, Anne Christensdatter.
1744.Schiertorsdag. Døbt, Anders Jeps: barn kaldet Christen    Christen
suscept: Jeppe Nielsøn, Sørren Pedersøn, Niels Andersøn,
Anne Andersdatter og Maren Lavridtzdatter.
1745.den 30te Maij. Døbt Anders Lavridtzøns barn
Kaldet Johanne, suscept: Peder Bunch, Christen                   Johanne
Bertels: Sørren Christensøn, Dorethe Nielsdatter, Kiersten
Nielsdatter og Maren Michelsdatter.
1746.d: 14 Junij: Døbt Jeppe Bertels: barn Kaldet Christen.
Suscept: Monsr Peder Schyt, Christen Lavridtzøn shielsgr.    Christen
Christen Langgaard, Præsten hustru Mad: Anne
Lundtzgaard, og Mademoiselle Kiersten Jachobsdatter.
1747.Dom: 10 post Trinit: Døbt Lavridtz Thomas: barn
kaldet Anders, suscept: Peder Christensøn Madtz                   Anders
Peders: Erich Povels: Anne Christensdatter, og
Maren Povelsdatter.
1748.Dom: 16 post Trinit: Døbt Mogens Andersøns barn
Kaldet Anne, suscept: Niels Andersøn, Anders Sørrens:        Anne
Sørren grobgaard, Johanne Jensdatter og
Bodil Nielsdatter.
a117b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1712-13:


a118a
Lavridtz
Anne
Dorethea
Else

Margrethe
Frands
Anders
1749.Dom: 25 post Trinit: Døbt Simon Pedersøns 2de
Børn Kaldet Lavridtz og Anne: Susceptores
Christen Rygter, Christen Bertels: Christen Lavridtzøn,
Olle Peders: Maren Povelsdatter, Maren
Christensdatter, Johanne Pedersdatter, Karen Christensd:

1750.Dom: 26 Trinit: Døbt Peder Christensøns barn af
Ballerom, Kaldet, Dorethe, Suscept: Jens Nielsøn
Anders Christensøn, Niels Jensøn, Anne Christensdatter
Maren Povelsdatter, og Maren Christensdatter paa tung.

1751.Dom: 4 advent: Døbt Christen Remers barn
kaldet Else, Suscept: Peder Christensøn,
Jens Søe, Helle Kiær af Hundstrop, Dorethe Ibsdatt.

                          Ao 1713.

1752.Den 2den Søndag efter Hl: tre Konger, Døbt Michel
Jørgens: barn, kaldet Margrethe, Susceptores
Peder Kiergaard, Madtz Brov, Margrethe shielsgrs
Anne Jensdatter, og Margrethe Jeps datter.

1753.Dom: oculj Døbt Sørren Christensøns barn af
Østerbye kaldet Frands, Suscept: Niels Leerhøj,
Christen Pedersøn, Peder Christensøn, Olle Peders:
Dorethe Sørrensdatter, Maren Christensdatter.

1754.Dom: 2 post. pascha. Døbt, Sørren Pedersøns barn
af Nørbye Kaldet Anders, Suscept: Peder Sørrensøn
Olle Peders: Sørren Kieldsøn, Anne Andersdatter
og Kiersten Andersdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1714-15:
                                Anno 1714                                                     25.

1755.Dom: 4 post Pascha Døbt Christen Lavridtzøns barn       
af Østerbye Kaldet Johanne, Suscept: Kield Peders:
Christen Pedersøn, Christen Bertels: olluf Pederssøn        Johanne
Maren Christensdatter, Karen vestergaard, Maren Larsd:
1756.Dom: 2[4] post Trinit: Døbt Olle Pedersøns barn af
synderbye Kaldet Lavridtz, suscept: Jeppe Bertels:             Lavridtz
Christen Pedersøn, Christen Bertels: Anne Jensdatter
Bunch, og Johanne Jensdatter.

                                  1715.

1757.Dom: sexagesima Døbt Anders Nielsøn Møllers og Maren
Larsdrs Barn Kaldet Else suscept: Peder Christens:                Else
Jens Søe Lavridtz remer. Karen Jensdatter og
Birgethe Jens datter, Anne Jeps datter gadtzbiere.
1758.Den 2den Søndag udj Faste Døbt Niels Andersøns
og Anne Christensdatters Barn Kaldet Sidtzel
Susseptores, Olle Peders: Niels Kieldsøn, Anders Jeps:    Sidtzel
Gurj Christensdatter, og Mette Andersdatter.
1759.Den 3die Søndag eftter Paashe Døbt Sørren
Christensøns og Inger Nielsdatters Barn
Kaldet Niels, Susseptores, Niels Leerhøj, Christen               Niels
Pedersøn, Kield Pedersøn, Dorethe Sørrensdatter,
og Johanne Jensdatter.
1760.Den 10de Maij Døbt Anders Lars: og Anne Jensdatters
Barn kaldet Jens, suscept: Christen Pedersøn                      Jens
Sørren Christensøn, Peder Jensøn, Maren Chri
stensdatter og Maren Nielsdatter.
a118b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1715-16:
a119a

Peder.Jeppe.
Maren.

Anders
NB: 
Anders.

  


1761.
Dominica 4 Post Trinitatis, Døbt Christen Hæstkiærs og
Margrethe Christensdatters Barn kaldet Peder
Susseptores, Lavridtz Langgaard, Christen Langgr.
Lavridtz Ollufs: Langgr Maren Kierstine Hæstkiær
og Maren Nielsdatter.

                         1716.

1762.Dominica sexagesima Døbt Anders Jepsøns og
Kiersten Andersdatters Barn kaldet Jep. suscept:
Kield Pedersøn, Niels Andersøn, Casten Lars:
Anne Andersdatter og Mette Andersdatter.

1763.2den Paashedag Døbt Lavridtz Nielsøns og Johanne
Pedersdatters Barn Kaldet Maren, Susseptores
Niels Andersøn, Sørren Pedersøn, Christen Lars:
Anne Movridtzdatter, Maren Lavridtzdttr
og Sidtzel Lavridtzdatter.

1764.Sangte Hansdag Døbt Christen Lars: og Dorethe Nielsdr
Barn kaldet Anders, Sussept: Niels Cortegaard,
Peder Bunch, Christen Bertels: Maren Christensdr
og Anne Jensdatter.    
  
1765.Dom: 4 post Trinit. Døbt Dorethe Simensdatters u-ægte
Barn Kaldet Anders, sussept: Sørren Pedersøn, Casten Lars:
Sørren Andersøn møller, Else Andersdatter og Anne Christensdttr
Blef udlagt til Barnefader Anders Christens: af Kaastrop.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1716-17:

1766.Dominica 17 post Trinitatis, Døbt Sørren Pedersøns Barn        26.
Kaldet Lavridtz. Susseptores, Anders gaad, Niels Kielsøn   
Niels Andersøn, Karen Thomasdatter af Thisted,                       Lavrids
Anne Nielsdatter og Maren Andersdatter.
1767.Eadem die Døbt Christen remers Barn af Ballerom
kaldet Christen, sussept. Peder Juel, Lars Thomasøn,             Christen
Peder remer, Helle Kiær af hundstrop, Berethe
Jensdatter og Margrethe Jepsdatter.
1768.Alle Helgens dag Døbt Peder Sørrensøns Barn af
Voringshoel kaldet Maren, Sussept: Peder Christens:               Maren
Christen remer, Peder Povelsøn, Anders Møllers hustru
Lavridtz Tungis hustru.

                           1717.

1769.Den 2den Søndag efter Paaske Døbt Thomas
Høstis og Kiersten Bertelsdatters Barn
kaldet Maren, Susseptores, Simon trolborig                                Maren
Casten Lavridtzøn, Christen Kieldsøn, Margrethe
Jørgensdatter Langgrs og Kiersten Mortens
datter, og Berethe Jensdatter.
1770.Hellig trefoldighedtz Søndag Døbt Christen
Hæstkiærs og Margrethe Christensdatters Barn
kaldet Maren Kierstine, Susseptores, Christen            Maren Kierstine
Langgaard, Jens daal af Reher Maren
Nielsdatter og Maren Kierstine af Hæstkiær.
1771.Dom: 1 post Trinit: Døbt Casten Larsøns og Kier-    Maren Kierstine
sten Andersdatters Barn kaldet Maren
Kierstine, Sussept: Niels Andersøn, Christen Kielsøn
Jens Simens: Anne Marie Michelsd: Mette Pedersd:
a119b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1717-18:
a120a

Peder.Maren.

Anders.

Anders.


1772.
Dom: 19 Post Trinit: Døbt Niels Andersøns og
Anne Christensdatters Barn, Kaldet Peder
Susseptores, Peder Christensøn, Lavridtz Mo[..ste..]
Casten Lavridtzøn, Niels Jensøn, Anne Andersdatt
Mette Jensdatter skielsbiere.

                    Anno 1718.

1773.Den 3die Søndag Eftter Hl. tre Konger Døbt Christen
Nielsøns og Dorethe Hansdatters Barn Kaldet
Maren, Susseptores, Niels Kielsøn, Sørren Kielsøn,
Casten Lavridtzøn, Jens trolborig, Maren Nielsdatter,
og Anne Christensdatter.

1774.Den 10de Febrv: Døbt ung: Christen Lavridtzøns og
Dorethe Nielsdatters Barn, Kaldet Anders, Sussept:
Niels Cortegaard, Christen Vangsgaard, Peder Bunch,
Christen Bertels: Maren Christensdatter, Anne
Jensdatter og Ingebore Nielsdatter.

1775.Dom: 6. Post Trinitatis, Døbt Peder Andersøns og
Maren Lavridtzdatters Barn Kaldet Anders,
Susseptores, Christen Lavridtzøn, Anders Lars:
Lavridtz Michels: Soldat, Maren Andersdatter Clit,
Maren Nielsdatter og Maren Christensdatter.

1776.eadem die Døbt, Sørren Christensøns og


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1718-:


Inger Nielsdatters barn Kaldet Ingebore,                             27.
Susseptores, Jep Bertels: Christen Bertels:   
Christen Sørrensøn, Maren Christensdatter                Ingebore
Dorethe Sørrensdatter og Anne Jensdatter.

1777.Dom: 7 Post Trinitatis, Døbt Mogens Andersøns
og Inger Pedersdatters Barn Kaldet, Peder,                    Peder
Susseptores, Sørren Pedersøn, Olle Pedersøn,

1778.Eadem die Døbt Mogens Christensøn Soldatz
og Bodil Nielsdatters barn kaldet Christen, Sussept:
Christen Kielsøn, Christen Christensøn Soldat,             Christen
Sørren Jensøn, Maren Lavridtzdatter
Anne Christensdatter og Kiersten Jensdatter.

1779.Dom: 15 Post Trinitatis, Døbt Sørren Chri
stensøns og Maren Pedersdatters Barn Kaldet                Hans
Kaldet, Hans, Susseptores, Christen Sørrensøn,
Envold Christens: Jens Sørrens: Inger Niels
datter og

1780.Hellig tre Kongers dag Døbt Casten Lars:
og Kiersten Andersdatters Barn /: som var
fød før Nytaars dag :/ Kaldet Margrethe.                     Margrethe
Susseptores, Christen møller, Christen
Anders: Votborig, Sørren Andersøn møller,
Anne Mariæ Michelsdatter, og Kiersten
Povelsdatter.
a120b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1719-20:
a121a
Margrette


Christen
Anne.


                         1719.

1781.Hellig tre Kongers dag Døbt Kasten Lavridtzøns
og Kiersten Andersdatters Barn Kaldet Margrethe
susseptores Christen Møller, Christen Votborig
Sørren Andersøn møller, Anne Mariæ Michelsdttr
og Kiersten Povelsdatter.

1782.D. 22 post Trinitatis Døbt Christen Hæstkiærs
og Margrethe Christensdatters barn Kaldet
Christen Susseptores Christen Andersøn af hæst
kiær, Lavridtz Christens: af febersted,
Christen Bertels: Peder Christensøn Langgr
Maren Nielsdatter, Maren Christensdatter
af Synderbye og Sidtzel Jepsdatter.

                            1720.
1783.Tachsigelsis fæst, Døbt Sørren Pedersøns
og Mette Andersdatters barn Kaldet
Anne, susseptores, Kasten Lavridtzøn
Christen Kielsøn, Envold Christens: Anne
Andersdatter og  Anne Nielsdatter
og Kiersten Andersdatter.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1720-:
1784.Onsdagen d: 6te Martij Døbt Kasten Lavridtzøns                28
og Kiersten Andersdatters Barn Kaldet       
Anne Mariæ, susseptores, Sørren Peders:                         Anne
Envold Christens: Peder Langgaard                                    Mariæ
Anne Mari-Michelsdatter, Kiersten Andersd:

1785.Onsdagen d: 20de Martij Døb Christen
agerhollems og Ellen Ifversdatters
Barn Kaldet Anne, susseptores, Christen                            Anne
Agerhollem af Nors, Christen Lavridtzøn
Niels Sørrensøn, Karen Jensdatter hald,
Kiersten Andersdatter.

1786.2den Søndag eftter Paashe Døbt Pouel
Tunggis Barn Kaadet Kaldet Karen.
Susseptores, Lavridtz Tung, Lavrids                                  Karen
giøttrop, Jachob Povelsøn, Karen
Jensdatter, og Maren Povelsdatter.

1787.Dom: 2 post Trinit Døbt Christen Kielsøns
og Dorthe Hansdatters Barn Kaldet Anne,                           Anne
Susseptores, Sørren Pedersøn, Kasten Larsøn, En-
vold grobgr. Maren grobgr. Anne Andersdatter
a121b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1720-21:

a122a

Margrethe
Jens
MarenAnne
Anders

[NB]
Kiersten 


1788.
Dom: 3 post Trinit Døbt Envold Christens: og Maren Lavridsdattrs
Barn kaldet Margrethe, sussept: Christen Sørrensøn, Kasten
Lavridtzøn, Christen Kielsøn, Maren Christensdatter, Mette
Anders datter og Sidtzel Jeps datter.

1789.D: 4 post Trinit: Døbt Sørren Andersøn møllers og Kiersten
Pedersdatters Barn Kaldet Jens, Sussept: Peder Christens:
Peder Juel, Kasten Lavridtzøn, Maren Lavridsdatter
Dorethe giøtrop, Anne Nielsdatter

1790.Same dag Døbt Mogens Christensøn Soldatz og Bodil Nielsdatters
Barn Kaldet Maren, sussept: Simon trolborig, Sørren Jens:
Johanne Jensdatter, Agatha Møllers, Kiersten Jensd:

1791.Dom: 6 post Trinit: Døbt Lavrids Nielsøns og Johanne Pedersd:
Barn Kaldet Anne, sussept: Mar Jens Sørrens:
Peder Andersøn Christen Bertels: Maren Christensd: og
Anne Andersdatter.

1792.D. 10 post Trinitatis Døbt Peder Andersøn Kjærgrs og Berethe
Jensdatters Barn Kaldet Anders, sussept: Jens Nielsøn, Jens
Jensøn, Christen Bertels: Dorethe Anders datter, Maren Christensd:
og Maren Anders datter.  

                                      1721.
1793.Den 2den Søndag i faste Døbt Maren Lavridtzdatters u-æchte
Barn Kaldet Kiersten, susseptores, Christen Lars: Christen
Bertels: Peder Christensøn tromeslaar, Maren Christensdatt:
og Johanne Pedersdatter, Blef udlagt til Barn-fader
en Soldat ved nafn Lavridtz Borrop.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døbte i Tved 1721-22:

1794.Palme Søndag Døbt Casten Lavridtzens og Kiærsten Andersdatters Barn
Anna Margrete Kaldet. Sucept: Niels Kiældsen, Søren Pe-                          Anna Mar-
dersøn, Peder Langgaard, Anna Marie og Anne Andersdaat-                            grete
ter.                                                                                                                                29.
1795.Domin: 18[…] Post Trinitatis Døbt Peder Kiærgaards og Birete               Karen
Jensdatters Barn Karen Kaldet. Sucept: Jens Nielsøn           
Niels Jensøn, Christen Bertelsøn, Maren Christens
daatter og Johanne Jensdaatter.
                                  Anno 1722.
1796.Dominica 2 Post Hell: 3 Kong: Døbt Mogens Soldates og                           Anna
Bodil Nielsdaatters Barn Anna Kaldet. Sucept: Ca-
sten Lauridtzen, Christen Nielsøn, Christen Jensen, Jo-
Hanne Jensdaatter, og Zidsel Nielsdaatter.  
1797.d 18 Martii. Døbt Kiærsten Mortensdaatters uægte Barn                                NB
Anna Maria Kaldet. Sucept: Christen Lauridsøn Smed                                     Anna Ma-
Lauridtz Nielsøn, Christen Jensøn, Anne Andersdaatter.                                       ria
Og Karen Jensdaatter, Blef udlagt til Barn fader
Een Soldat Jens Søeborg.
1798.Christi Himmelfarts dag Døbt Søren Christensøns og Inger Niels-
daatters Barn, Hans Kaldet. Sucept: Christen Lauritzen                                     Hans
Peder Clit, Christen Bertelsen, Maren Christens daat-
ter, Dorete Nielsdaatter og Zidsel Jepsdaatter.
1799.Dom: 4 post Trinit: døbt Peder Andersøns og Maren                               Dorothe
Lauritzdaatters barn Kaldet Dorothe Johanne, Su-                                         Johanne
scept: Peder Bunch, Christen Lauritzen, Christen Ber-
telsen, Maren Christensdaatter, Maren Nielsdaatter;
1800.Dom: 5 p: Trinit: døbt Christen Kielssens og Doro-
the Hansdaatters barn Kaldet Dorothe                                                                 Dorothe
Suscept: Niels Kieldsen, Anders Nielsen
a122b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1722-23:


a123a
Mouritz
MichelSøren

Maren

 


Peder
Gregers
1801.Dom: 12 p: Trinit: døbt Lauritz Nielsens og Johan-
ne Pedersdaatters barn kaldet Mouritz
Suscept: Christen Lauritzen, Niels Kieldsen,
Christen Bertelsen, Anne Christensdaatter
Mette Jensdaatter
1802.Dom: 15 p: Trinit: Carsten Larsens og Kirsten
Andersdaatters barn Michel, Suscept: Christen
Votborrig, Søren Pedersen, Anders Jepsen,
Anne Marie Michelsdaatter, Maren Gad
1803.Dom: 3tia Advent: døbt Envold Grougaards og
Maren Lauritzdaatters barn Kaldet Søren
Suscept: Christen Laursen, Christen Kieldsen
Niels Kieldsen, Inger Leerhøy, Zidsel
Jepsdaatter, Maren Christensdaatter.
                         Anno 1723
1804.Dom: Reminiscere døbt Povel Tungis og Anne
Jepsdaatters barn Kaldet Maren, Suscept:
Lauritz Thomæsen Anders Povelsen, Jacob Povels:
Peder Povelsen, Karen Jensdaatter, Maren Niels
daatter.
1805.Eadem die døbt Søren Christensens og Maren
Pedersdaatters barn Kaldet Peder, Suscept:
Peder Pedersen af Hiardemaal, Envold Grougaard,
Søren Jensen, Mette Pedersdaatter af Hiar-
demaal, Mette Jensdaatter.  
1806.Porro eadem die døbt Maren Gregersdaatters
uægte barn Kaldet Gregers, Suscept: Lauritz
Nielsen, Søren Jensen, Christen Jensen, Maren Lauritz
daatter, Anne Nielsdaatter, Margrethe Mortensdaatter,
NB    blef udlagt til barnefader Jens Pedersen, som tiente i gaarde med hende
i [……lgaard   udj Hillerslef] Sogen.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1723-24:

1807.Dom: 3 p: Pascha døbt Anders Jepsens og Kirsten             30.
Andersdaatters barn Kaldet Anders, Suscept:                 Anders
Lauritz Nielsen, Casten Larsen, Anne Andersdatter
Anne Christensdaatter, Mette Andersdaatter   
1808.Dom: 1 p: Trinit: døbt Peder Christensen Langgaards
og Maren Thomasdaatters barn Kaldet Christen           Christen
Suscept: Christen Larsen, Casten Larsen, Christen
Bertelsen, Karen Christensdaatter af Hiardemaal
Zidtzel Jepsdaatter
1809.Dom: 14 p: Trinit døbt Mogens Christensen Soldats
og Bodild Nielsdaatters barn Kaldet                               Christen
Suscept: Peder Langgaard, Søren Jensen
Mette Andersdaatter, Mette Jensdaatter
Anne Andersdaatter
1810.Dom: 3 Advent: døbt Niels Jensens og Kirsten
Jensdaatters barn Kaldet Zidzel, Suscept                       Zidsel
Jens Nielsen, Christen Jensen, Søren Jensen,
Johanne Jensdaatter, Maren Larsdatter,  Mette
Jensdaatter. –
                            Ao 1724
1811.Dom: 3 p: Epiph: døbt Carsten Lauritzens og Kirsten    Lauritz
Andersdaatters barn Kaldet Lauritz, Suscept:
Niels Kieldsen, Christen Kieldsen, Thomas Andersen,
Mette Andersdaatter, Kirsten Andersdaatter.
1812.d: 22 Martij døbt Thomas Andersens og Helle
Pedersdaatters barn Kaldet Karen, Suscept:                   Karen
Christen Kieldsen, Casten, Frans Sørensen, Mar-
grethe Christen Skielsgaards, Maren Thomæsd:
Karen Jensdaatter.
a123b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1724-25:
a124a

Kield

Maren
Peder

Christen
Niels 


1813.
Skiertorsdag døbt Christen Kieldsens og Dorethe
Hansdaatters barn kaldet Kield, Suscept: Niels
Kieldsen, Casten Lauritzen, Thomas Andersen,
Niels Christensen Skielsgaard, Margrethe Christens
Skielsgaards, Maren Jensdaatter, Maren Lau
ritzdaatter.
1814.Dom: 4 p: Pascha: døbt Peder Kiergaards
og Birgitthe Jensdaatters barn Kaldet Maren
Suscept: Jens Nielsen, Niels Jensen, Anders
Simonsen, Dorothe Andersdaatter, Johanne
Jensdaatter.
1815.Dom: 5 p: Pascha døbt Søren Christensens
og Maren Pedersdaatters barn Kaldet Peder
Suscept: Søren Christensen, Envold Christen-
sen, Knud Christensen, Johanne Pedersdaatter
af Hiardemaal, Anne Andersdaatter, Mette
Jensdaatter.    
1816.Eadem die døbt Zidtzel Christensdaatters uægte
barn Kaldet Christen, Suscept: Peder Bunch,
Peder Klit, Niels Tunge, Inger Nielsdaatter
Inger Pedersdaatter.
NB: udlagde til barnfader Lars Michelsen
Borup Soldat af Hr Capitain Kraftis    
compagnie.

                         Ao 1725
1817.Onsdagen d: 11 April døbt Maren Simons
daatter Trolborgs uægte barn Kaldet Niels,


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1725-26:

Suscept: Jeppe Tordsen, Søren Pedersen                         31.
Peder Sørensen, Maren Larsdaatter, Kirsten   
Andersdaatter, Margrethe Jepsdaatter
NB. Hun udlagde til barnefader en Hør-
kræmer Svend af Aalborg nafnlig Søren
Thomæsen.

1818.Dom 2de p: Pascha døbt Ole Pedersen
Soldat og Maren Christensdaatters barn                       Christen
Kaldet Christen, Suscept: Thomas
Andersen, Christen Tved Soldat Chri
sten Pedersen Soldat, Dorethe Hansdaatter
og Bodild Christensdaatter.

1819.Dom: 4 Adventij døbt Anders Christensen                 Iver
Smids og Maren Jversdaatters barn kal
det Iver Suscept: Christen Lauritzen
Christen Tved Soldat, Niels Sørensen
Anne Bunch, Karen Pedersdaatter.  
   
                            Ao 1726

1820.Dom: Sexages: døbt Anne Eschildsdaatters       Eschild
uægte barn Kaldet Eschild, Suscept: Niels
Kieldsen, Ole Kong Soldat, Christen Jensen
Sønderbye, Maren Lauritzdaatter Grougaard
Maren Nielsdaatter  -     NB. blef udlagt
til barnefader Christen Tved Soldat af Hr
a124b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1726-:
a125aChristen


Johanne

PederAnne
MarieJohanne


Capitain Kraftis compagnie.
1821.d: 10 April døbt Karen Jensdaatter Rør-
mand /: som med pas beviiste sig at være
ægtegift i Holstein :/ hendis barn kaldet
Christen, Suscept: Søren Pedersen, Po-
vel Pedersen, Søren Jensen Møller, Ma-
ren Knudsdaatter Kiær, Kirsten Jensdaatter
Maren Christensdaatter.
1822.Dom: 3 p: Pascha døbt Thomas Ander-
sens og Helle Pedersdaatters barn
Kaldet Johanne, Suscept: Anders
Jepsen, Carsten Larsen, Christen Nielsen,
Maren Lauritzdaatter Grougaard og Maren
Christensdaatter.
1823.d: 6 Octobr: døbt Ole Pedersen Konges og Maren
Christensdaatters barn Kaldet Peder, Suscept: Karen
Jensdaatter, Kield Pedersen, Christen Nielsen, Helle
Pedersdaatter, Bodel Christensdaatter.
1824.Eadem die døbt Carsten Lauritzens og Kirsten Anders-
daatters barn kaldet Anne Marie, Suscept
Maren Lauritzdaatter, Christen Kieldsen, Peder
Nielsen, Søren Pedersen, Maren Niels-
daatter og Else Nielsdaatter.
1825.d: 15 Decembr: døbt Niels Jensens og
Kirsten Jensdaatters barn kaldet Johanne,
Birgitthe Jensdaatter, Jens Nielsen, Søren
Jensen, Jens Jensen, Karen Jensdaatter.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1726-28:
1826.NB: d: 17 Oct: døbt Christen Kieldsens og Dor           32.
the Aashøys barn kaldet Hans, Helle                                Hans
Pedersdaatter, Carsten Larsen, Envold Grau   
gaard, Peder Nielsen, Maren Sørensdaatter.
                                   Ao 1727.
1827.d: 12te August døbt Christen Kiersgaards og
Birgitthe Jensdaatters barn kaldet                                  Birgitthe
Kirsten Jensdaatter, Jens Nielsen, Lars
Larsen, Søren Jensen, Dorethe blæsborg
1828.d: 11 p: Trinit: døbt Christen Erichsens og Else
Nielsdaatters barn Kaldet Karen, Else                               Karen
Ericsdaatter Pind, Niels Frandsen, Knud
Christensen, Palle Jensen, Kirsten Michels-
daatter.
                              Anno 1728
1829.Dom: Trinit: døbt Christen Kieldsens og Dorthe
HansDaatters barn Kaldet Maren Susceptores                  Maren
Christen Skieldsgaards Hustrue, Niels Kieldsen, Niels
Christensen og Anders Christensen Skieldsgaard og Niels
Kieldsens Daatter.
1830.d 26 Sept: døbt Thomas Andersens og Helle Pe-       Maren
ders Daatters barn kaldet Maren Kierstine Margr              Kirstine
Skielsgaards, Kasten Lauridsen Niels Skielsgd
Anders Skielsgaard og Dorthe Niels Daatter.
1831.d: 10 Oct: døbt Søren Møllers barn p. Ballerum            Anne
Kaldet Anne, Susceptores Søren Jensens Kone, Peder
Juul Niels Jensen og Poul Thunges Hust.
a125b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1729-31:


a126a

Jens


Karen


Jens


Christen


Margrethe
Erich


Maren


Anders
Anna Ma
rie
                         Anno 1729
1832.d 3 April døbt Niels Jensens og Kirsten Jens Daatters
barn Kaldet Jens, Suscept: Jens Sørensens Hustrue, Søren Jen-
sen
1833.d 12 Junij døbt Jacob Thunges barn Kaldet Karen, Suscep:
Christen Smeds Hustrue, Poul Thung, Peder Klit, Christen
Bertelsen og Zidsel Bertels Dtter
1834.d 7 Augustij døbt Jens Søbores og Kiersten Mortens Daatters
barn Kaldet Jens, Suscept: Anne Mortens Daatter Laurids [Mou-
sten] Søren Christens: Bertel Jepsen og Malene ChristensDtter.
1835.d 9 oct: døbt Søren Christensens barn Kaldet Christen, Suscept:
Envold [G]raabgaards Hustrue, Søren Smed, Søren Christens:
og Jens Sørensens 2de Døttere.
1836.d 11 Dec: døbt Christen Tveds og Anne ChristensDaatters
barn kaldet Margrethe, Susc: Søren Christensens Kone
bar det. Enevold Grobgaard, Christen Aggerholm ved Leer-
høy. Søren Christens. Maren Christens Dttr.
                               Anno 1730
1837.d 15 Jan: døbt Christen Erichsen og Else NielsDaatters
barn Kaldet Erich Suscep: Jens Pinds Hustrue, Else.
Thorchil Vislyng, Jens Sørensens 2de Døttere.
1838.Tachsigelsens Fæst døbt Christen Kieldsens og Dorthe
Hansdatters barn Kaldet Maren, Susceptores
Konens Syster bar det. Niels Kieldsen
1839.Dom: Sexages: døbt Thomas Andersens barn Kaldet
Anders Susc: Margrethe Schielsgaards, Kasten
Lauridsen Christen Kieldsen,  Anders Niels. og Dorthe
Niels Daatter.                  Ao 1731
1840.Tachsigelsens Fæst døbt Jens Søbores og Kirsten Mor
tensdaatters barn Kaldet Anne Marie, Susc: Laurids
Nielsen Christen Kieldsen, Bertel Jepsen, Niels Skielsgaard Chri
sten Skieldsgaards Hustrue Magrethe, Malene Langaard og Sidsel Jepsdt


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1731-32:


1841.d: 3 Maij døbt Laurids Rimmers og Maren Pedersdaatters                   33.
barn Kaldet Anne, Suscep:  Christen Rimmer, Peder Ibsen,                    Anne
Poul Levisen, Søren Jensens Hustrue  Maren Laursdaatter   
Else Christensdaatter Rimmer.
1842.d: 26 Aug: døbt Christen Thunges og Anne Christens
daatters barn Kaldet Maren Kierstine, Suscept Niels                              Maren
Jensen, Søren Jensen, Poul Nielsens Hustrue i Skinderup                 Kierstine
Laurids Rimmers Hustrue og Maren Lauridsdttr.
1843.d: 9 Sept: døbt Poul Levisen og Maren Troldborgs
barn Kaldet Maren Suscep: Peder Viilspils Hustrue i Vester                 Maren
Vandet, Søren Pedersen, Thor Jepsen, Malene Langaard
og Anne Christendaatters daatter Maren.
1844.d: 18 Nov: døbt Christen Erichssens og Anne Andersdaatters      Christen
barn Kaldet Christen Suscept: Erich i Kanstrup, Anders
Har Peder Tolbul, Søren Smeds Hustrue og Karen
Sørensdaatter.

1845.Eadem die døbt Christen Pedersen og Kirsten Madsdaatters          Maren
barn Kaldet Maren. Suscep, Christen Thung, Jens Trold
borg Niels Christensen Maren Christensdttr af Østerild
og Dorthe Pedersdaatter.    
1846.d: 27 Dec: døbt Karen Gryder Kones  uEgte barn Kal                        Christen
det Christen, Suscep
                                                   Anno 1732
1847.d: 10 Jan: døbt Christen Erichsens og Else Nielsdaatters
barn Kaldet Niels Susc: Terchil Visløng, Laurids                                        Niels
Nielsen, Jens Pinds Hustrue, Maren Michelsdttr og Jens
Sørensens 2de Døttere.
1848.d. 9 Martij døbt Thor Jepsens og Maren Andersdaatters
barn Kaldet Anne Kathrine Sus: [Thomas Lasen]  Niels                    Anne                    Jensen, Peder Thung, Poul Thunges Kone Anne og                       Kathrine
Maren Kirstine.
a126b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døbte i Tved 1732-33:

a127a

PederJensChristenPeder
JensPederNBKaren

1849.
d: 24 August døbt Thomas Andersens og Helle
Peders Daatters barn Kaldet Peder. Suscept: Laurids
Borup Anne Christendatters Søn Anders, og Daatter
Maren, og Maren LauridzDaatter.
1850.Eadem die, ut supra døbt Jacob Thunges og Inger
Pouls Daatters barn Kaldet Jens. Suscep: Christen
Smed, Søren Smed, Poul Thunges Hust. og Anders
Smeds 2de Døttere.
1851.Dom: 14 post Trinit: døbt Niels Jensens og Kiersten
Jensdtters barn Kaldet Christen, Susceptores Jens
Sørens., Thor Jeps., Niels Kiærgaard, Kierstine
af Kanstrup og, Jens Sørensens 2de Døttere.
1852.d: 14 Dec. døbt Christen Pedersens og Anne Mads-
dttrs barn paa ballerum Kaldet Peder Susceptores
Christen Thung Niels Jensen, Niels Pedersen, Anne
Christens Daatter, og barnets faders Søster.
                                  1733
1853.Søndag Sexagesima dag døbt Søren Christensens og
Maren Peders Daatters barn Kaldet Jens, Susceptores
Christen Tved, Maren Graabgaard, Karen Jens Daatter
Christen Poulsens 2de Døttere.
1854.Palme Søndag døbt Niels Christensens og Bergethe
Jens Daatters barn i Kiærgaard Kaldet Peder, Suscep
Søren Jensen, Søren Christensen, Christen Smeds Hust:
Niels Jensens Hustrue paa ballerum, Bertel Jepsen og
Mette Jensdaatter.    
1855.d: 12 Aprilis døbt Maren ChristensDaatters uægte
barn Kaldet Karen. Suscep: Søren Pedersen, Casten
Lauridsen Søren Christensens Hustrue og Søren
Jensens Hustrue.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Tved 1733-34:

1856.St Hans dag døbt Thor Jepsens og Maren Andersdttrs                 34.
barn Kaldet Jeppe. Susc: Konens fader af Hellerslef Sogn           Jeppe
Niels Jensen paa ballerum Poul Thunges Hustrue og       
Anne Catrine Jeps Daatter.
1857.d: 6 Sept: døbt Anders Andersens og Karen Jensdttrs
barn Kaldet Anders Suscep: Søren Jensen ved Kiæret                Anders
Christen Jensen i Kanstrup, Jelle Pind, Niels Jensens
Hustrue Kiersten Jensdttr og Mette Jensdttr.
1858.Dom: 24 post Trinit: døbt Christen Tveds og Anne Aggerholms
barn kaldet Mette Susceptores Christen Aggerholm [af]                [Mette]
Leerhøy, Niels Aggerholm, Envol Grobgaards Hustrue Ma
ren Aggerholm og Maren Christens Daatter.
                                   Anno 1734
1859.Die Purificat: Mariæ døbt Søren Andersens
og Kiersten Pedersdttrs barn paa Ballerum kaldet                       Anders
Anders, Susc: Peder Juul, Jens Troldborg, Chri
sten Pedersen, Maren Lauridsdttr og
1860.Dom: Sexagesima døbt Christen Erichsens og Else
Niels Daatters barn Kaldet Else Susceptores                                  Else
Niels Kiærgaards Hustrue, Laurids Niels., Anders An-
ders., Søren Smeds Søn Niels og
1861.d. 21 Martij døbt Søren Jensens og Hands Hustrues Karens
ved Kiæret i Tved sogen deres barn Kaldet Anne, Suscep           Anne
Jens Sørensen, Niels Jensen, Bertel Jepsen, Søren Smeds
Hustrue og Zidsel JepsDaatter.
1862.Dom: Judica døbt Poul Levissens og Maren Simons
Daatters barn paa Ballerum Kaldet Anne, Suscept                         Anna
Jens Troldborg, Christen Kieldsen, Christen Schiels-
gaards Hustrue, Anne Christensdaatters Daatter.
a127b


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Tved 1734-35:


a128a
Lauridtz


MarenMarenEllinJep Chri-
stianLauritzJohanneAnders 
1863.Skiærtorsdag blef Christen Thunges og Anne Christensdaatters barn
døbt Kaldet Laurids Suscep: Jeppe i Ræer, Christen Peders.
Peder Laurids: Anne ChristensDaatter og Maren Lauridsdttr.
1864.Eadem die døbt Jacob Thunges og Inger Pedersdaatters barn
Kaldet Maren, Suscep, Christen Smed, Peder Klit, Jens An-
ders: Sidsel Jepsdaatter og Johanne Andersdaatter
1865.Dom: 4te p Trinitat: blef døbt Xsten Pedersøns og
Kirsten Madsdaatters barn paa Ballerum og kal
det Maren: Susceptores: Mads Xstensøn, Niels
Pedersøn, Xsten Nielsøn. Maren Madsdaatter og
Dorothe Pedersdaatter
1866.Dom: 17 post Trinit: døbt Jens Søbores og og Kiersten
Mortens Daatters barn Kaldet Ellin sucep Envold
Graabgaard, Niels Skielsgaard, Sidsel Jepsdaatter
og Anne Christensdaatters 2de Døttere.
1867.Dom: 2de adventij Xsti døbt Christen Jepsens og
Mette Jens Daatters barn i Sønderbye Kaldet Jep
Christian. Suscep. Jens Sørensen, Anders Andersen.
Niels Jensen, Bertel Jepsen og Sidsel Jepsdatter
1735
1868.Dom: Trinit: døbt Thomas Andersens og Helle Pedersdat-
ters barn Kaldet Lauridtz Suscep, Christen Kieldsen, Niels
schielsgaard, Laurids Langaard, Anne Christensdaatters Daatter
nafnlig Maren og Niels Kieldsens Daatter.
1869.d: 13 Aug: døbt Anders Andersens og Karen Jensdaatters
barn Kaldet Johanne Suscep: Søren Jensen ved Kiæret
Christen Jepsen, Bertel Jepsen. Madame Begtrup
og Maren Christensdaatter.  
1870.d: 21 Aug: døbt Mogens Andersens og Anne Gerthsdatt
barn Kaldet Anders, Suscep: Olle [ski]elsberg, Christen
Møller Margrete Leed Thomas Andersøns
Hustrue og [.]n: Christensdaatters Daatter Sidsel


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døbte i Tved 1735-:


1871.
Dom: 13 post Trinit: døbt Peder Lauridsøn Thunges            35.
og Anne Pedersdaatters barn paa Ballerum Kaldet            Lauritz
Lauridtz Suscep: Christen Thung, Jens Troldbore, Tho-   
mas Lauridtsøn, Søren Jensens Hustrue, og Søren Møllers
Hustrue
1872.St: Michels dag døbt Thor Jepsens og Maren An-
ders Daatters barn Kaldet Maren. Suscept: Christen          Maren
brund, Søren Jensen. Thomas Lauridtzen
Konens Søster bar det. og Maren Kirstine.
1873.Dom: 1ma Adventij Xsti døbt Søren Jensens og
Karen Jens dtters barn ved Kiæret Kaldet Maren                 Maren
Suscept: Christen Smed, Anders Andersen, Christen
Bertelsen, Søren Smeds Hustrue bar det, og Sidsel
Jeps Daatter.
a128b


a129a


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1676-77:
                                                                   37.
                  Fortegnelse paa dem som ere
                      begraffne i Tvedtz Sogen

                                     Anno 1676
1874.d. 12 Aug bleff Peder Christens. begraffuen
    Anno ætatis  21.

1875.d. 21. Nov. bleff Else Pedersd. paa Ballerum
begraffuen Ao ætatis. 61.

                                  Anno 1677.
1876.d 12 Maij bleff Tomas Jens. i Synderbye be
graffuen Ao ætatis. 34.

1877.d. 15. Aug. bleff Anne Tomasdr. begraffuen
    Ao ætatis – 63.

1878.d. 20. Aug. bleff Maren Nielsdrs. u-Ecte barn
begraffuen  Ao ætatis 1.

1879.
d. 22 8tob bleff Lauritz Christens.  i Nørbye be-
graffuen Ao ætatis – 64.

1880.Dom. 22 post Trinit. bleff Christen Pedersøns
barn i gadtzberg Mølle begraffuen som døde 8
dage effter det bleff fød.
a129b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1678-80:

a130a                        Anno 1678.
1881.Festo Epips. bleff Søfren Jespersøns barn begraff
som var 8 dage gamel –

                       Anno 1679
1882.d. 19 Martij bleff Lauritz Christens. begraffuen,
    Ao ætatis – 79.

1883.d. 19 8tob. bleff Niels Andersøn til Peder Søf-
rens. begraffuen Ao ætatis – 81.

1884.d. 3 decemb. bleff Maren Christensdr  i Syn-
derbye begraffuen Ao ætatis – 50.

                        Anno 1680.
1885.d. 3 Martij bleff Karen Nielsdr til Lauritz Smeds
begraffuen Ao ætatis -77.

1886.d. 28 Martij bleff Else Christensdr paa Balle-
rum begraffuen Ao ætatis -56.

1887.d. 4 April bleff Jens Jens. paa Ballerum
begraffuen Ao ætatis – 46.

1888.d. 2 Maij bleff Andersis barn i Vorrings hule
begraffuen Ao ætatis – 2.

1889.d. 8 Maij bleff Maren Pedersd. begraffuen
Ao ætatis – 72.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1680-81:

                                                                                38.
1890.d. 6 Julij bleff Maren Jensdr. til Anders gadis   
begraffuen Ao ætatis – 73.

1891.d. 26 7temb bleff Madtz Poulsøns Hustrue
begraffuen Ao ætatis - 48.

1892.d 24 8tob bleff Søfren Møller paa Ballerum
begraffuen Ao ætatis -70.
                         Anno 1681.
1893.d. 11. Feb. bleff Anne Pedersdr til Jens bunchis
begraffuen Ao ætatis – 56.

1894.d. 14 Martij bleff Christen Jens. i Synderbye
begraffuen Ao ætatis – 61.

1895.d 4 April bleff Christen Andersøn paa Balle-
rum begraffuen Ao ætatis – 82

1896.d 16 April bleff Anders Pedersøns barn i Nør
bye begraffuen Ao ætatis – 6.

1897.d 8 Julij bleff Christen Jens. Søn i Synderbye
begraffuen Ao ætatis – 19.

1898.d 6. Aug bleff Dorette Baun begraffuen
Ao ætatis –  71.

1899.d. 15 Aug. bleff Søffren Jespersøns barn begraff
Ao ætatis – 1.
a130b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1681-84:

a131a 1900.d 4 7temb bleff Jens Lauritzøn norden Kir-
chen begraffuen Ao ætatis  - 82.

                      Anno 1682
1901.d. 27. Janv. bleff Jeppis Kone Synder-
bye begraffuen Ao ætatis  - 50.

1902.d. 30. Maij bleff Lauritz Balle begraffuen
Ao ætatis.  78.

                       Anno 1683.
1903.d. 28 Martij Feb bleff Søfren Jespersøn i Synder-
bye begraffuen Ao ætatis  43.

1904.Dom. Palm. bleff  Madtz Kiær begraffuen
Ao ætatis   84.

1905.d. 24 April bleff Niels Tungis Søn Christen be-
graffuet Ao ætatis  26.

1906.d. 25 April bleff Lauritz Kremmer paa Balle-
rum begraffuet Ao ætatis.  90.

1907.d. 14 Junij bleff Karen [Fole]stofft begraffuen
Ao ætatis  - 81.

                           Anno 1684
1908.S. Hans dag begraffuen Peder Troldborg
Ao ætatis 64


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1685-86:
                           Anno 1685.                                       39.
1909.H. 3 Kongers dag bleff Poul Erichsøns Hustrues
Moder begraffuen Ao ætatis      73.        84.

                      Anno 1686.
1910.d. 20 Feb. bleff Anne Christensdr i Gadtzborggrdt
begraffuen Ao ætatis  - 82.
1911.Dom. Invocavit bleff Christen Andersøns Søn paa
Ballerum ved Naffn Niels Christens. Ao ætatis 24
1912.d. 14 April. bleff Niels Tungis hustrue Kirsten
Lauritzd. begraffuen Ao ætatis   61.
1913.d. 18 April bleff Poul Erichs. paa Ballerum
begraffuen Ao ætatis   71.
1914.Dom. Rogate bleff Anne Jensdr begraffuen
Ao ætatis  - 60
1915.Dom. 12 post Trinit: bleff Lauritz Smeds Moder
Maren Lauritzdr. begraffuen Ao ætatis.   71.
1916.Dom. 18 post Trinit: bleff Niels Shredder
begraffuet  Ao ætatis  40.
1917.Dom. 2 Ad. bleff Berette Pedersd: begraffuen
Ao ætatis  69.
1918.dito  Poffuel Niels. dødfød barn begraffuet
Ao ætatis  1.
a131b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1687-89:
a132a                               Anno 1687.
1919.Dom: 2. post Epiph: begraffuet Kirsten Poulsdatter
anno ætatis 29.
1920.Fest. Anun: Mariæ begraffuet Niels Andersøn
i Nørbye Ao ætatis 86.
1921.dito begraffuet Christen Remmers barn –
1922.Fest: 2. pentc: begraffuet Anne Kieldsdaatter
i Nørbye Ao ætatis  74.
1923.d. 20 7temb. begraffuet Maren Tomisd. Ao
ætatis 75.
                          Anno 1688.
1924.d. 11. Janv. begraffuet Else Toff[.]Mand  anno
ætatis  - 49.
1925.Skiertorsdag begraffuet Else Muus anno
ætatis.   -  50.
1926.Dom: exaudi begraffuet Sille Jensdr. anno
ætatis.  58.
                          Anno 1689.
1927.Dom: Sexag. begraffuet Sidtzel Christensdr.
Ao ætatis. 76.
1928.Dom 3 post Trinit. begraffuet Christen Rems
barn ½ aar gamel.
1929.Dom 5 post Trinit begraffuet Jens gadtzbergs
daatter Margrethe Jensdr. Ao ætatis 15 Aar.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1689-92:

1930.dom. 4 Advent: begraffuet Johanne Christensd.    40.
paa Ballerum. Ao ætatis  70.       

                        Anno 1690.
1931.d. 12 Martij begraffuet Maren Mortensd i
Kiærgaardt Ao ætatis 73.
1932.d. 9 Augustj begraffuet Anders  Gyttrupis Søn, Jens,
Ao ætatis 13.
1933.d. 5 Nov. begraffuet Lauritz Tongis barn paa balle
rum Niels Ao ætatis 2.
1934.d. 4. decemb. begraffuet Lauritz Smeds barn Ao
ætatis 4.

                       Anno 1691.
1935.Die 18 Feb begraffuet Christen Peders.  Ao ætatis
11.
1936.Dom Lætare begraffuet Anders [Hund]borg Ao ætatis
69.
1937.Die 11 Martij begraffvet Christen Envolds.  Ao æta-
tis. 51.
1938.Dom 1 post Pascha begraffvet Jens bunch
Ao ætatis 69.

                              1692.
1939.Dom oculi begraffuet Morten Christens. barn
Margrethe, Ao ætatis 3.
1940.d 8 Martij begraffuet Søfren Peders. Langgrdt
Ao ætatis 39.
                                  1941.Vidi II Julii 92 HB
a132b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1692-95:
a133a 1942.die 2 7temb begraffuet Peder Langgaardt
anno ætatis 86.

                               Anno 1693.
1943.Dom 3 post Epiph. begraffuet Anne Michelsdr  Ao
ætatis. 71.
1944.Dom 6. post pasch. begraffuet Mette Andersdr. Ao
ætatis 52.
1945.d 13 decemb begraffuet Maren Jensdr Ao ætatis
60.
                              Anno 1694.
1946.d 23 Aug: begraffuet Poul Tungis barn
Ao ætatis 9½.
1947.Dom 15. post Trinit: begraffuet Lauritz Tungis barn
 Ao ætatis 4½.
1948.d 2 8tob. begraffuet Maren Nielsdr Ao
ætatis 52.
1949.Dom 19 post Trinit: begraffuet Christen An-
dersøn Ao ætatis 17.
1950.Dom 22 post Trinit: begraffuet Niels Tung
Ao ætatis 80.

                              Anno 1695
1951.Fest nov. anni begraffuet Niels Birre ,
Ao ætatis 43.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1695-97:
1952.d 10. Martij begraffuet Margrethe Jepsdr Ao ætatis 21.
1953.Dom 1. post Epiph: begraffuen  Mouritz Lau-            41.
ritzøn. Ao ætatis 85.           

                                   Ao 1696.
1954.d 18. Martij begraffuet Maren Jensdr i Trold-
borg, s døde aff barn, Ao ætatis 37.
1955.Dom: Rogat: begraffuet Helle Søe Ao ætatis
69.
1956.Fest: Trinit: begraffuet Anders Niels. barn
i Vorrings Hule Maren Ao ætatis 1.
1957.d. 9 Decemb. begraffuet Kirtsen Clemedtzdr
Ao ætatis 48.
1958.d 11. Decemb. begraffuet  Christen Peders. i Skiels
gaardt Ao ætatis 57.

                                  Ao 1697.
1959.d. 13. Janv. begraffuet Anders Niels.  paa Skiels
borg Ao ætatis - 61.
1960.Dom 1. post Epiph: begraffuet Lauritz Tungis
barn, Maren, 11 dage gammel.
1961.Dom: Reminis: begraffuet Hans Clitts barn
som var død fød.
1962.d 16 Martij begraffuet Maren Pedersd Langaardt.
Ao ætatis 36.
a133b


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Døde i Tved 1698-99:
a134a                          1698.
1963.d 9 Martij begraffuet Inger Pedersdr
Ao ætatis 27.
1964.Dom 2 post Pasch begraffvet Niels mit i byes
barn Ao ætatis 1.
1965.d 31 Maij begraffuet Anne Søfrensdr
Langgrdt  Ao ætatis –
1966.Dom 4 post Trinit: begraffuet Christen
Søfrens. barn Ao ætatis 1.

                           1699.
1967.Dom. 2 . post Epiph: begraffuet Kirsten Tou-   
Mands, Ao ætatis 72.
1968.d 22. Martij begraffuet Anders Christens. […]
Ao ætatis 24.
1969.Fer: 2de pasch: begraffuet Jacob [….]sis barn
2 [……] gl.
1970.d 3 octob: begraffuet Jens Peders. i Gads
borg gaardt Ao ætatis 64.
1971.d 4 dito begraffuet Christen Søfrens. ved
Langgaardtz mølle Ao ætatis [8]1.
1972.Dom 2 Advent. begraffuet Karen Poulsd
u-Echte barn Ao ætatis 3 Maaneder.


Sognepræst: Anders Nielsen Lyngbye
Sognepræst: Johan Johansen Thorsong (fra nov. 1701)
Døde i Tved 1699-1702:

1973.Dom 3 Advent. begraffuet Zidsel Jensdr        42.
Ao ætatis 74.               

                        1700.
1974.D 5 Janv. begraffuet Anders Mogens. Søn
Peder Ao ætatis 17.
1975.d 7 Janv begraffuet Maren Lauritzdr
Ao ætatis 30.
1976.die store bededag begraffuet Jacob [høesteds]
barn Ao ætatis 3.

                        1701.
1977.Dom. Septuag. begraffuet Christen Jens.
Søn i Søhuus Ao ætatis 4   
1978.5te Søndag i faste begravet Laurids Sørens.
ætatis suæ anno 87.
1979.d: 16 Martij begravet Anna Christensdatter af
Sønderbye udi hendes alders 76 aar.
1980.Skierstorsdag begravet Jep Thorsøns barn ved
Nafn Jens gammel 10 dage.
1981.Dom: 4te post Pasch. begravet Maren Peders
datter ætatis suæ anno 84.
1982.Dom: 18 post Trinit: begravet Jens Sørensøns
dødfødde barn.

                                     Ao 1702.
1983.Feria 3tia Pasch: begravet Else Pedersdatter
paa Ballerum ætatis suæ anno 89.
1984.anden Søndag efter Paashe begravet Maren Sørens-
datter af Nørbye, der hun hafde lefvet 67 aar.
a134b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Tved 1702-07:


a135a 1985.d: 14 Junij begravit Dorthe Pedersdatter paa
Ballerom, hendes alder var 71 aar.
1986.d: 20 Augusti begravit Christen Remmer mand
hafde lefvit 69 aar.
                         Anno 1703.
1987.d 11 August: begrafvit Christen Lauridsøn, s thien
te Christen Røchter. Ao ætatis 20.
1988.Dom: 17 post Trinit: begrafvit Christen Anders.
fordom boende paa Ballerom Ao ætatis 86.
1989.Dom: 3tia Adventus begrafvit Anna Sand
Ao ætatis 62.
                           Anno 1704.
1990.d 13 Augusti begrafvit Inger Pedersdatter Bunch
Ao ætatis 64.
1991.Dom: 8 post Trinit: begrafvit Anne Sloth
Ao ætatis 70.
                            Anno 1705
1992.d 6te Søndag efter Paashe begrafvit Niels Anders. i Nør
by hans barn ved Nafn Maren. Gammel 4 aar.
1993.Feria 2de Pentecostes begrafvit Karen Pouls datters
barn ved nafn Anne Marie. anno ætatis 12.
1994.Dom: 2de Adventus begrafvit Maren Erichs datter som
var hos Anders Gad i Nørbye. Ao ætatis 84.
                                  Ao 1706.
1995.Dom: 2de post Epiph: begrafvit Jeppe Thorsons datter Ma
ren, gammel 4 aar.
1996.Dom: 17 post Trinit: begrafvit Poul 7 finger en betler
Gammel ungefehr 66 aar.
1997.Dom: 24 post Trinit: begrafvit Gregers Sørens. udi
hans alders 79 aar.
                                    Ao 1707.
1998.Dom: Sexagesima blef begrafvit Jens Sørensøns
dødfødde barn.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Tved 1707-09:

1999.fastelafvens Søndag begrafvit Christen Sørensøns
Datter Mette Gammel 6 og et half aar.                                                  43.
2000.d 16
Martij begrafvet Christen Hestkiers liden       
datter Magdalene. 15 uger Gammel.
2001.Dom: 8 post Trinit: begrafvit Jens Christensøn gaad Ao ætatis. 50.
2002.Dom: 12 post Trinit: blef begrafvet Volborig Thomisdatter, af
Synderbye, Ao ætatis. 76.
2003.Dom: 14 post Trinit: Christen Søhuusis barn, Maren, Ao ætatis: 5.
2004.d: 4de Novembr: begrafvet et dødfød barn af Shielsbierig.
2005.Dom: 3 advent: begrafvet Sørren pedersøns barn, 10 uger gammel.
                                         1708.
2006.D: 17 Janu: blef begrafvet Berthel Christens: af Synderbye,
Ao ætatis suæ 93.
2007.Dom: 4de post Epipha: Begrafvet Jep Bertels: karel Lavridtz
Christens: Ao ætatis suæ. 27.
2008.eaden die, begrafvet Maren Andersdatters u-ægte barn
af Nørbye, 17 uger gammel.
2009.Dom: Septuagesima begrafvet Lavridtz Smedtz hustru
Johanne andersdatter, Ao ætatis suæ. 63.
2010.Dom: Trinit: begrafvet Christen Jensen af Søhuus Ao ætatis suæ. 34.
2011.D: 6te Junij begrafvet Niels Andersøns barn af Nørbye, 5 aar gammel.
2012.D: 18 Julij begrafvet, Margrette Sørrensdatter, Ao ætatis 54.
                                            1709.
2013.D: 3die Søndag udj Faste, begrafvet Ellen Kræmmer
af Ballerom, Ao ætatis suæ. 89.
2014.D: 3die april begrafvet Kiersten Lavridtzdatter af
langgaard, Ao ætatis suæ 45.
a135b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Tved 1709-12:
a136a 2015.2den Pindtzedag begrafvet Margrette fynboes Ao ætatis 70.
2016.D: 11te Junij begrafvet Niels Michelsøn Nedergr Ao ætatis 43
2017.D: 20 Decembr. begrafvet Anders giøttrop, Ao ætatis, 88.

                                        1710
2018.D: 30te Janu: Begrafvet Christen Peders: møller Ao ætatis, 72
ingen videre dette aar.

                                          1711
2019.Hl: tre Kongers dag begrafvet Olle Peders: datter Sidtzel
af skielsbierig Ao ætatis suæ 6.
2020.Palme Søndag begrafvet Anders Lavridtzøns barn af
synderbye, 3 aar gammel.
2021.D: 20. Maij begrafvet Peder Brovs hustru af Ballerom
nafnlig Maren Pedersdatter, Ao ætatis, 74

                                  Anno. 1712.
2022.Den 30te Maij Begrafvet Jeppe niels: Ao ætatis 72.
2023.Dom: 3. post Trinit: Begrafved Anders Pedersøn af
Nørbye. Ao ætatis 80.
2024.Dom: 7 post Trinit: Begrafved Kiersten Nielsd: Ao ætatis: 68
2025.Den 4de Novembr. Begrafved, Maren Andersd: Ao ætatis 37.
2026.Dom: 24 post Trinit: Begrafvet Anders Lavridtzøns
Barn af Synderbye, Niels. Ao ætatis 8.
2027.Den. 16. Novembr. Begrafvet Lavridtz tungis datter
Dorethe, Ao ætatis 21.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Tved 1713-16:

                                   Anno 1713.
2028.Den 2den S: eftter Hl: tre Kongers, Begrafvet Karen               44.
Pedersdatter Saand, Ao ætatis 69.           
2029.Dom: 1. post pascha Begrafvet Karen Povelsdatter
Anno. ætatis. 47.
2030.Dom: 5 post pascha. Begrafvet Anne Bunch, Ao ætatis 63.
2031.Mariæ Besøgelsis dag begrafvet Margrethe gaad, Ao ætatis 62.  
2032.Den 26 Julij. Begrafvet Christen Rygter Ao ætatis 56.
2033.Dom: 17 post Trinit: Begrafved Christen Rygters Enchis dødfød barn.
2034.den 25 octobr. Begrafved Christen Rygters Enche
Anne Nielsdatter. Ao ætatis 41.

                                    Anno 1714.
2035.3die Paashedag. Begrafved Peder Andersøn Ao ætatis 54.
2036.d: 7 Augusti begrafvet Madtz Pedersøns liden Søn paa
Ballerom ved nafn Peder Madtzøn, gammel 4 aar
ringere en en Maaned.

                                          1715.
2037.Den 1ste Søndag eftter Hl tre Kongers dag Begrafved, Olluf
Pedersøn af Synderbye, ætatis suæ. 24.
2038.Fastelafvens Søndag Begrafved Niels gaad af Ballerom
Anno ætatis 50.

                                          1716.
2039.Den 3die Søndag eftter Paashe Blef Peder Simons: hustru
af Synderbye Begrafved, ætatis suæ. 84.
2040.Dom: 10 post Trinit: begrafved Maren gaad, ætatis suæ. 78.
2041.Dom: 18 post Trinit: Begrafved, ung Christen Lars: Barn
ved nafn Anders, 15 uger gamel.
2042.d: 15 Decembr: Begrafved Povel Tungis hustru, ætatis suæ – 58.
a136b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Tved 1717-18:
a137a                                1717.
2043.Den 21 april Begrafved Christen Hæstkiærs Barn
ved nafn Christen, var 6 aar gamel
2044.Hellig tre foldighedtz Søndag Begrafved, Lavridtz
Thomes: Barn ved nafn Anders, 5 aar gamel.
2045.Dom: 2 post Trinit: Begrafved Thomas Høstis barn
nafnlig Maren var 7 uger gamel.
2046.Dom: 8 post Trinit: Begrafved Christen Lars: smeds
Barn ved nafn Johanne, var 3 aar gamel.
2047.Dominica 8 post Trinit Begrafved Sørren smeds
Barn ved nafn Hans. var 6 aar gamel.
2048.Dom: 14 post Trinit: Begrafved Niels Andersøn
Leerhøj: Anno ætatis. 74.
2049.Dom: 15 post Trinit: Begrafved Peder Sørrensøn, ætatis suæ 71.
2050.Dom: 17 post Trinit: Begrafved Christen Hæstkiærs
Barn, ved nafn Maren Kierstine: 16 uger gamel.
2051.Dom: 26. Trinit: Begrafved Mogens Andersøns Barn
ved nafn Anne, Anno ætatis. 5.

                     Anno 1718.
2052.Dom: 8 Post Trinitatis, Begrafved Christen
Michelsøn af Ballerom, ætatis suæ – 66.
2053.onsdag d: 21 7tembr Begrafved Niels Andersøn
af Nørbye – Anno ætatis – 53.
2054.Dom: 18 Post Trinit: Begrafved Mogens Christensøn
Soldats barn 11 uger gammel.


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong
Døde i Tved 1719-:
                                           1719.
                                                                              45.
2055.Den 1ste Søndag eftter Hl: tre Konger Begrafved
Casten Lars: Barn ved nafn Marghrethe 10 dage gammel.
2056.Mandagen den 30te Janv: Begrafved, Kiel
Nielsøn Grobgaard, Anno ætatis. 75.
2057.Mandagen d: 6te Martij Begrafved, Sørren Kiel-
søn grobgaard, Anno ætatis 36.
2058.Samme dag Begrafvet Morten Christens: Tøm-
mermand, Anno ætatis 52.
2059.Schier Thorsdag Begraf Margreth møllers
Anno ætatis 91.
2060.2den Paaske dag Begrafvet Povel tungis
og Anne Jepsdatters barn, inddøbt, var 2de dage gamel.
2061.Fredag d: 21 april Begrafvet Peder
Kiærgrs hustru Karen Nielsdatter. Ao ætatis 58.
2062.Dom 15 post Trinit. Begrafvet Lavridtz Nielsøns
og Anne Andersdatters barn, ved nafn Maren 3 aar gammel.
2063.D: 16 post Trinit: begrafvet forbett Lavridtz Nielsøns
yngste datter var 2 aar gamel.
2064.Dom: 23 post Trinit: Begrafvet Anders Jensøn
Mender ætatis suæ 48.
2065.D: 1 advent Begrafvet forbett Mandtz
Enche Dorethe skyt Anno ætatis 57.
a137b


Sognepræst: Johan Johansen Thorsong (dør maj 1722)
Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Tved 1720-23:

a138a                              1720.
2066.Onsdagen d: 13 Martij begrafvet Kasten Larsøns
og Kiersten Andersdatters barn, 10 dage gamel.
2067.Dom: 12 post Trinit: begrafvet Peder Kiærgrs og
Berethe Jensdatters Barn Anders, 15ten dage gamel.
2068.Thorsdag d: 19 Decembr Begrafvet Anne Larsdatters
Kiærgaar, Anno ætatis 66.

                              1721.
2069.Mariæ Besøgelses Dag Begrafvet Anna Jensdaatter
af Ballerum. Anno ætatis 90.
2070.Dominica 23tia Begrafvet Anders Mogensøns Hustrue
Mette Jensdaatter Anno ætatis 85.

                           Anno 1722
2071.Den 5te Søndag i Faste Begrafvet Maren Jensdaatter
Hosted Anno ætatis 63.
2072.Mandagen d 23 Martij Begrafvet Christen Pedersøn
Langgaard Anno ætatis 63.
2073.Onsdagen d 29 April. Begrafvet Maren Andersdaatter
af Synderbye  Anno ætatis 78.
2074.Dominica 4te Post Pascha Begrafvet Margrete Christens
Daatter. Anno ætatis 69

                            Ao 1723
2075.Onsdagen d 7 April blef Søren Christensens og Maren
Pedersdaatters barn nafnlig Peder begrafvet
6 uger og 5 dage gammel.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Tved 1723-26:

2076.Fredagen d 10 Decembr blef Jeppe Bertelsen begra-
vet. anno ætatis 71.

                                   Ao 1724.                                              46.
2077.Torsdagen d 18 Maij blef Lars Andersøn Smed   
begravet anno ætatis 85.
2078.Dom: 5 p: Pascha: begravet Mogens Christen-
sen Soldats barn nafnlig Christen, gammel
8 Maaneder, 3 ugger og 4 dage.
2079.Tiirsdagen d 13 Junil blef Maren Niels
daatter Hesseldal begravet anno ætatis
67.
2080.d 28 Septembr: blef Peder Andersøn
Kiergaard begravet anno ætatis 49 –
2081.Fredag d 29 Decembr: blef Lauritz Jepsøn
begravet anno ætatis 19.

                                Ao 1725
2082.Dom: p: Nativit: Xsti begravet Kirsten
Mortensdaatters barn Anne Marie
gammel 3½ aar 3 maaneder og 14 dage.

                               Ao 1726
2083.d: 19 Junij begravet Karen Jensdaatter
Giøttrup af Ballerum anno ætatis 79.
2084.d 20 Octobr: begravet Christen Kieldsens Søn Hans
9 dage gammel
2085.d 23 Decembr: begravet Lars Tungis Hustrue Maren Niels
anno ætatis 64.                                                        daater
a138b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Tved 1727-29:
a139a                    Ao 1727.
2086.d 24 Januarij begrafvet Anders Nielsen
paa Ballerum anno ætatis 73.
2087.d 19 Januarj forhen begravet Anders
Mogensen anno ætatis 89.
2088.Fer: 2de Pentecostes begravet Else Søe-
gaard anno ætatis 76.
2089.d 1 Novembr: begravet Peder Christen
sen anno ætatis 70.
2090.d 7 Decembr: begravet Peder Olesen
anno ætatis 90.
2091.d 9 Decembr: begravet Simon Nielsen
anno ætatis 73.

                          Anno 1728
2092.d 23 Maij begrafvet Christen Sørensen Anno
ætatis 61
2093.d 19 Sept: begrafvet Sl. Simon Nielsens Enche
Else Anders Daatter anno ætat: 75
2094.d 3 Octob: begrafvet Sl. Anders Pedersens Enche
Maren Anders Daatter anno ætat: 88
2095.Eadem Die begrafvet Christen Kieldsens
Daatter Maren 4re maaneder gammel.

                                  Anno 1729.
2096.d 23 Jan: begrafvet Christen Nielsens Enche
Kirsten PedersDaatter anno ætat 85.


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt
Døde i Tved 1729-31:
2097.d: 6 Martij begrafvet Sl. Christen Andersens Enche Anne          47.
Simons Dttr anno ætat: 72
2098.d 6 April begrafvet Laurids Borups Hustru anno æt: 32   
2099.d 24 Aprilis begrafvet Anders Gad I Nørbye anno æt: 86.
2100.d 19 Junij begrafvet Sl. Anders Gads Enche Kiersten Pouls
Daatter anno ætat: 78.
2101.d: 19 Aug: begraf Jens Søborres barn Jens gammel 9 dage.
2102.d 16 Dec begrafvet Laurids Thung anno ætatis: 72.

                                    Anno 1730.
2103.d: 5 Febr. begrafvet Sl. Jens Pedersens Enche anno ætatis: 100
2104.d 18 Junil begrafvet Poul Pedersen anno ætatis: 54.
2105.d 30 Junij begrafvet Christen Smed anno ætatis 74.
2106.d 2 Julij begrafvet Christen Kieldsens og Dorthe
Hansdaatters barn Maren gammel 5 Maaneder.
2107.d: 17 Aug: begrafvet Niels Kieldsens Hustrue Anne An
dersdaatter  Ao ætatis: 61.

                                      Anno 1731
2108.d: 4 April begrafven Mogens Andersens Hustrue Inge
Peders daatter Ao ætatis 56.
2109.Anden Pintze dag blef begrafven Christen Pedersens og Kirsten
Madtzdaatters barn Maren gammel 40 ugger
2110.Tredje Pintze dag begrafven Jens Søes hustrue Anne
Michelsdaatter Ao æt: 72.
2111.Dom: Trinitatis begrafven Christen Pedersen æt 22
2112.d 25 Oct begrafvet Christen Kiærgaard æt: 39
a139b


Sognepræst: Conrad Nielsen Hildebrandt (dør juli 1733)
Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døde i Tved 1731-34:


a140a 2113.Søndag Septuagesima blef Christen Pedersøn og Kirsten
Madsdaatters barn Maren begrafven 11 ugger gl.
2114.d: 9 Martij begrafven Christen Kieldsen og Dorthe
Hansdaatters barn Maren 14 aar gammel.

                                   1732
2115.d 4 Maij blef Anne Mourids daatter begr
vet anno ætatis 80.
2116.d 9 Maij blef Eric Povelsen begravet
anno ætatis. 65 cum 5 mensibus.
2117.d 27 Maij blef Christen Langgaards Hustrue
Maren Kirstine begravet anno ætatis
42.
2118.Festo Trinit: begrafven Niels Nielsen i Nørbye
Anno ætatis suæ 62.
2119.d: 13 Julij begrafven Poul Levissens Stift Søn
og Maren SimonsDaatters egen Søn begrafven i Tveds
Kirchegaard Anno ætatis 7.

                                        1733.
2120.d: 14 Jan: begrafven Maren Sørensdttrs Grobgaard
Anno æt: 87.
2121.d: 19 Aprilis blef Jens Søe paa Ballerum
begrafven anno ætatis suæ 81
2122.3die Juledag begrafven Niels Hesseldal anno æt: 74.

                                          1734
2123.Palme Søndag begrafven Mogens Andersens Hust:
anne Mads Daatter Anno æt: 49.
2124.d: 5 Maij begrafven Jens Nielsen paa ballerum  82.


Sognepræst: Hans Chr. Johansen Begtrup
Døde i Tved 1734-35


2125.
d: 29 octobris blef Christen Lauridsøn i Søn
derbye i Tvedsogen begrafven anno æt: 78.            48.

                                     1735           
2126.d: 26 Jan: begrafvet Søren Pedersen i Nørbye
anno ætatis 61.
2127.Fastelafn Søndag begrafven Niels Anders. af-
danchet Soldat paa Ballerum anno æt: 44.
2128.d: 23 Feb: begrafven Laurids Nielsen udj Søn-
derbye anno æt: 53.
2129.d: 19 April begrafvet Peder Juuls Hustrue paa
ballerum Anne Christensdaatter anno æt: 64
2130.d: 26 Aprilis begrafvet Jep Thorsen paa Balle-
rum anno ætatis 75.
2131.Dom: 24 p. Trinit: begrafvet Mogens Andersens og
Anne GertsDaatters barn kaldet Anders  3 Maaneder
gammel.
a140b